ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - SULTANATE OF TAMPARAN
   
 
  SULTANATE OF TAMPARANTAMPARAN A INAAN-PAGAMAAN

SA PANGAMPONG A MASIU

Datu Ontay Marogong

Tamparan is one of the traditional settlements in Panagampong a Masiu, located on the east of Lake Lanao, between Municipality of Taraka in the north and the municipality of Poona-Bayabao in the south, Lake Lanao in the west and Lumba a Bayabao Municipality in the East.

The name of the town derived from the Meranao root word “TAMPAR” and Tamparan means “Frontage” refer to the full length of this boundary and adjacent to something, the word tampar refers to Amiting and Barao when they were asked for the adjacent in the division of the land, (ANDAKA TAMPARA BARAO AGO ANDAKA AMITING?) they both chose the area and called TIAMPARAN e Maruhom Barao ago si Maruhom Amiting, Tiamparan later pronounced Tamparan by the American officials and became official name of the municipality.

Tamparan became one of the 39 regular Municipalities of Lanao Del Sur, Dated September 28, 1960 by virtue of Executive Order No. 405 and consequently declared Islamic Municipality pursuant to Batasan Pambansa (PB) Bilang 33 on June 4, 1984. Politically subdivided into (44) barangays, belong to the 1st Congressional District of the province.

Way back to the Commonwealth Government of the Philippines, under the late President Manuel L. Quezon. It was in the year 1940 President Quezon issued an Executive Order known as Commonwealth Act No. 592 creating Dansalan (now Marawi City) as regular municipality and Tamparan as its municipal district covering the areas (now municipalities) of Masiu, Taraka, Poona-Bayabao, Lumba Bayabao, Maguing, Molundo, Bumbaran and Wao.

In the website of Tamparan mentioned that during the American occupation, Sultan Mangking Sugador was appointed by the American government as Municipal District President, a position equal to the rank of Municipal Mayor, although lesser in power than the latter.  When he asked by the American’s Officials about his name, the Sultan said “I am the Sultan of Tamparan”, referring to the “dowa ka lokus” of Tamparan (now Tamparan Proper) he was the first crowned sultan of Tamparan sultanate. Sultan Manking Sugador became popular by his royal title that American officials started calling the town Tamparan. Former Lanao del Sur vice Governor and Datu a Cabugatan of Masiu, late Palawan Disomimba also became mayor of Tamparan LDS for several term, succeeded by his son Abdulla Topaan Ditual Disomimba Sultan of the royal house of Masiu to the present.

By tradition, the Masiu Pangampong has 3 traditional districts, however it is tied with one order of consensus, they share the same taritib and descent line with the same male founding ancestor, and each alternates (idal) in supporting the other. They thus form only one district and Lumba a Masiu, Poona Masiu, and Sedepan a Masiu are sometimes identified as sukus and Tamparan belong to Lumba a Masiu.

The Igma and Taritib of Pangampong a Masiu stated that the two patriarchs of Tamparan “BARAO & AMITING are the councils of the elders of the sultanate of Masiu and Tamparan’s sultanate represent as elders of Masiu to monitor and supervises the royal system of Pangampong a Masiu and to be consulted before entrapment of any royal titles within Pangampong a Masiu. Barao and Amiting are the sons of Sharif Angkaya of Masiu a direct descendants of Sharif Mohammad Kabunsoan of Maguindanao, the reigning Sultan of Tamparan is HRE. Sultan Amin Mangking Salomabao, enthroned on July 23, 2011 at Tamparan proper, he will represent the two patriarchs of Tamparan as council of elder of Pangampong a Masiu. Datu Ontay

(This article is made by Datu Ontay and not allowing for revision without his permission)

TARITIB SA PANGAMPONG A MASIU

lphanabiya aken so ka khapayag go lalag ko, ko atoran no taritib sa dalem ma Masiu ambabayaan no pat ta data maana si Abagat, nago si Madayao, nago si Kadayon, nago si Pondag ka siran ni pat ta datu a dadawagan sa kapaar a sorota kambaya-baya sa taritib sa dalema Masiu.

Na isa ka phanabiyaan naken so pat ka agama sa Poona Masiu, nago so nem ka datu sa mimbalay na lomagaday ko pito wa Sulutan ko gapa i Dimasangkay sa Lumba a Masiu a kapapayagan ko Amanola Aminola Maupaat.

Na isa ka dii ka panabiyaan so nem ka datu sa Molondo a piya gingedan i Manzang na lomagaday ko lima ka agama ko lalaboan a titindegan no walo wa sulutan, na aya pepenedan niyan so dowa ka lokes sa Tamparan maana si Barao nago si Amiting a siran ni dowa a lokes a phagamaan na go phaginaan so takdir riran sa dalema pangampong a Masiu, nago so lima ka lokes a moriatao o lokes sa datu na lomagadai ko Buadi Digowa, ago si Damam sa Bakolod na aya pepenedan niyan na so walo ka apo sa gapa o Balindong.

Na isa ka dii ka panabiyaan so sapolo ago nem a kalipa, nago so sapolo ago dowa a Ulama, na aya samporna iyan na so dowa a panoroganan sa dalema Masiu maana so Datu a Kabugatan sa Masiu nago so Sultan sa Masiu a siran ni dowa lemba a mga panoroganan sa Gapa a dalema Masiu

GOGODAN SA TAMPARAN

Ipoon ko Pasandalan a morog na piyangaroma niyan so Potri Sandalinayang Sirig sa parapatan a delem na ama iyan so Tominaman sa Rorogong a ikawalo a miyapangaroma niyan ko Walayin sa Raguindab sa Parapatan a Delum o na mimbawata siran na so aya kisaratunon o mga oongangun ago so mga onor na tlo a datula na miyagkas so taritib na na tlo a pamitoonen ko pangampongan o Ranao na miyagkas peman so taritib na pat a panganpongan a Ranao;

 • ·         a. Butuanun Kalinan sa Bayabao
 • ·         b. Batara-an Kilatun sa Masiu
 • ·         c. Dimaampao Kalinan sa Masiu
 • ·         d. Amirogong Topaan sa Baloi

So Potre Nandaopan na wata o Sharif Alioden Sulog na piyangaromao Madayao a Aloyodan sa maguindanao a wata o Sharif Kabunsuan sa Maguindanao a pagari bo Sharif Alioden sa Sulug. Mimbala-iya so magari a Sharif, na mimbawata siran na;

 • ·         Kaizadan sa Masiu
 • ·         Potre Pazaolan sa Unayan
 • ·         Potre Pinorot sa Iranon

So Potre Kaizadan na piyangaromao Amaloya Thopaan sa Masiu a wata o bae sa Kabuntalan ko Bayogun a moriatao apo o Amiayonan simban a apo o Batara dikhilatun sa Masiu a isa ko pat a Datu ko pata phangampong a Ranao, na mimbawata siran na;

 • ·         Sharif Angkaya sa Masiu
 • ·         Sharif Manuzang sa Molondo
 • ·         Dayansalong sa Binidayan-Pualas
 • ·         Ambo sa Lumba a Bayabao

So Sharif Angkaya na piyangaroma niyan paganay so Paramata Ampayong a wata o Pazaolan ko Potre Gayo sa Maguindanao a babae o Amatonding a noni na mimbawata siran na;

 1. Maupaat Barao (karoma o Bae Angkili sa Marantao)

So Sharif Angkaya na piyangaroma niyan ikadowa so Potre Maririnag a babayo Ambolotho sa Dagook ago so Lolongun sa Lumbayanague a manga wata o Taman sa Unayan ko Sanaolan, na mimbawata siran na;

 1. Maupaat Amising(Amitin) sa Tamparan
 2. Abpa Otowa a Dingan (inao Amtak sa Tugaya)

So Sharif Angkaya na piyangaroma niyan ika tlo so Ayawa sa Taraka a babayo Abagat a manga wata o Domocao sa tarka na mimbawata siran na;

 1. Onggor
 2. Kayowa
 3. Abpa a Bayora

So Onggor na piyangaroma niyan paganay so Paramata Indias a wata o Embaor sa Bansayan ko Adong a bae sa Maguindanao a wata o Aroyod a wata o Amadas a Datu Tambingag sa Buayaan a Wata o Sulotan sa Maguindanao asi Kaharoden Kodain ko Bae Sinai a wata o Sultan Tambingag a wata o Radja Serongan sa Buayaan ko Bae sa Tagoloan ago Sulog na mimbawata siran na;

 1. ·         Umaga a lokus a Datu sa Poona Masiu
 2. ·         Daki a Dakiran a karomao Datu Maas sa Wato
 3. ·         Amiak Ambayo sa Madalum
 4. ·         Gaongki karoma o Radia Obangkil sa Masiu

So Onggor na piyangaromaniyan puman so Sittie Adir a babae o Dima-alip sa Maguindanao ago so Dianaton sa Butig na mimbawata siran na;

 1. ·         Radia Sarikran a Balindong Bsar sa Masiu a Sultan Diagaborola sa Ranao
 2. ·         Danam bae sa Lumba a Bayabao

Ipoon ko Umaga a lokus a datu na piyangaroma niyan so Doron a babae o Sharif Bangkaya sa Dutsaan a manga wata o Danding sa Maguindanao ago so Ulok sa Dutsaan-Ramain, so Danding na wata o Sultan Dondang sa Maguindanao na mimbawata siran na;

 • ·         Kundaolan a karomao Maruhom Dialaloden a wata o Balindong Bsar
 • ·         Amini sa Poona Bayabao
 • ·         Bayo
 • ·         More (madak‘l p‘n)

MARUHOM BARAO SA TAMPARAN

Ipoon ki Maruhom Barao na piangaromaniyan paganay si Samo a wata o Madanding a wata o Sharif Mangidar a pagari o Sharif Kabunsoan, begot

 1. ·         Datumaas sa Tamparan

Si Maruhom Barao na piangaromaniyan puman si bae Angkili sa Marantao a wata o Gomising ko Ayon a pagari o Kalandaan sa Tagoloan, begot

 1. ·         Asali
 2. ·         Umbag
 3. ·         Angkobar
 4. ·         Malaila

Ipoon ki Datumaas sa Tamparan married to Potre Bayombong “Bayo” a wata o Umaga a loks a datu sa Masiu ko potre Doron a babae o Sharif Bangkaya sa Dutsaan a manga wata o Danding sa Maguindanao ago so Ulok sa Dutsaan-Ramain, so Danding na wata o Sultan Dondang sa Maguindanao na mimbawata siran na; begot

 1. ·         Maruhom Sidic Sa Tamparan
 2. ·         Liamen sa Tamparan

Maruhom Sidic married to Potre Daka sa nagri a Masiu moriatao Balindong bsar, begot

 1. ·         Tumugan
 2. ·         Alin
 3. ·         Bukuno

Tumugan married to Dingambo ayadun si Dingan a moriatao Amiting sa Tamparan, begot

 1. ·         Anan
 2. ·         Sugador (amai Datu Manking the first Sultan and first appointed Mayor of Tamparan)
 3. ·         Osogan
 4. ·         Migal
 5. ·         Lalansay
 6. ·         Runding
 7. ·         Payo
 8. ·         M’bayo

 MAYORS OF TAMPARAN LDS 
From the data of Datu Aldin Disomimba
My adopted article (Datu Ontay)

 

In anticipation of the forthcoming election 2016, we need to publish this clear history of our town the Islamic Municipality of Tamparan for at least the electorates may glance whether their relatives or ancestors became a leader in our town. We need to know our great leaders, appointed officials and elected officials for us to know their legacies and personalities. We opted not to include our traditional and warrior leaders because we believe that every barangays has its own traditional and warrior leaders. These are their names:

SULTAN MANGKING SUGADOR of Tamparan Proper was among u73 the few "Amigos" to the Americans during the early occupation in the Philippines. A loyal trusted Amigo, he was appointed as the first Municipal District President, a position equal to the rank of a Municipal Mayor, although lesser in power than the latter. Tamparan got its good name when the late first Sultan of Tamparan , Sultan Manking Sugador was asked by a ranking American leader what is his name. Instead of mentioning his real name he answered " I am the Sultan of Tamparan" (referring to Dowa ka Lokus ko Tamparan). He was then popular by his royal title. From that time this humble town was called TAMPARAN which means in English "Frontier".

DATU SOROTAN ACMAD of Linuk and Lumbaca Ingud relieved Sultan Manking Sugador to his position and Datu Sorotan Acmad became popular when one time he paid all the cedula taxes of his people who refused to pay taxes of the government because they believe to be un-islamic.

SULTAN ALIPONTO TAMBUNG of Tatayawan was the last appointed Municipal District President at the time of President Manuel Quezon. Sultan Aliponto was the first appointed Municipal District Mayor under the Commonwealth Government.
DATU MACARADI ESMAEL of Tatayawan, a father of Datu Benaning Macaradi replaced Sultan Aliponto and appointed Municipal District Mayor.

DATU MACATANONG OMBAWA of Linuk was appointed Municipal District Mayor during World War II. He is the grandfather of Sultan sa Masiu, Hon. Mayor Tony Disomimba our present Mayor on his mother side. He sacrificed his life in defense of his people and homeland from the Japanese imperial forces.

SULTAN MANGUNDAO GANIMRA of Linuk was appointed by the Japanese Puppet Government. Its worth pointing out that after the untimely death of Macatanong Ombawa, Tamparan then had two mayors at one time, Sultan Mangundao Ganimra and Datu Malawi Tandong.

DATU MALAWI TANDONG of Lumbaca Ingud and Tatayawan was also appointed Guerilla u73 Municipal District Mayor up to 1946.

DATU LIWALUG MANDING of Linuk was appointed Municipal District Mayor replacing Mayor Malawi Tandong.

DATU MIPANGA CALAUTO of Tamparan Proper was appointed Municipal District Mayor up to the early part of President Elpidio Quirino administration in 1948. He was then relieved by Datu Liwalug Manding, but after the death of President Manuel Roxas, Datu Mipanga Calauto was reappointed as Municipal District Mayor up to the time of late President Carlos P. Garcia in 1959.

DATU PALAWAN DISOMIMBA, a descendant of the Royal Blood of Masiu, a former Public School Teacher, Chief of Police, Guerilla Officer and a Deputy Provincial Sheriff of the Court of First Instance of then undivided Lanao province, was the FIRST ELECTED MUNICIPAL MAYOR of Tamparan in 1959. He being a man of qualification with varied experiences. Under his uninterrupted successful administration as a Municipal Mayor of Tamparan and sometimes unopposed for 21 solid years, it was characterized with rapid progress with respect to the infrastructure programs, such as construction and concreting of roads (Provincial, Municipal, Barangay Roads, School Buildings, Wharfs, Hospitals, Health Centers, Artesian Wells, and he had help much in propagation of Islam by establishing the now existing 13 Maahad and Madaris particularly Islamic Mosques. In recognition of his leadership and administrative ability, he was elected so many times as President of the Lanao Del Sur Mayors League and Region XII-Central Mindanao Mayors League. He was designated as concurrent capacity as the Provincial Administrator by Governor Ali Dimaporo, and to act as Officer-in-Charge of the Province of LDS whenever the Governor is out of the province. In 1980, he was elected Vice Governor of Lanao Del Sur with an overwhelming majority over his political rivals (1980-86). On February 15, 1985 he was crowned as DATU A CABUGATAN OF THE ROYAL HOUSE OF MASIU at Gapao Balindong, Taraka, Lanao Del Sur.

DATU BENANING MACARADI, a brother-in-law of Mayor Palawan Disomimba and son of late Municipal District Mayor Datu Macaradi Esmael, was elected Municipal Mayor at the time Datu Palawan Disomimba became Vice Governor of the Province of LDS in 1980. Mayor Macaradi administration was successful especially that he was responsible of changing the name of the town into the ISLAMIC MUNICIPALITY OF TAMPARAN (1980-86)

HADJI IBRAHIM CARIS of Linuk was the OIC Mayor of Tamparan while Mayor Palawan Disomimba was designated as Provincial Administrator. This was the prior to the election of Mayor Macaradi.

HADJI ALAWIYA MAGOYAG was appointed as OIC Mayor of Tamparan by the MLG-Minister Nene Pimentel, Jr. during the Edsa Revolution 1986 UNder Freedom Constitution, and then he was replaced/relieved by Datu Palawan Disomimba (March 15, 1987). Again, HADJI IBRAHIM CARIS was appointed as OIC Mayor effective December 01, 1987 up to the time that qualified and elected Mayor is duly proclaimed. For love and respect of the good people of Tamparan, His Royal Highness, Datu Palawan Disomimba was again reelected the seventh time as their humbe Mayor due to his tested leadership.

DATU CAMID MIRAATO, JR. the elected Vice Mayor of Datu Palawan Disomimba was succeeded/assumed as Municipal Mayor of Tamparan during the untimely death of Datu Palawan Disomimba.

DATU TOPAAN DITUAL DISOMIMBA, a newly crowned Datu a Cabugatan of the Royal House of Masiu, a member of the Sangguniang Panlalawigan, Province of LDS, also a President of the Lanao Del Sur Kabataan Barangay Federation and Provincial Coordinator of Presidential Council for Youth Organization was elected Municipal Mayor of Tamparan on May 11, 1992 Synchronized National and Local Election. Presently, he is the Sultan of the Royal House of Masiu.

HADJI CAMID PATORAY of Tatayawan was also elected Mayor of Tamparan. He is a legitimate businessman from Zamboangga Barter Trade before he entered politics and eventually became a mayor.

HADJI ALI MANGGIS of Lalabuan and being an elected Vice Mayor , he was appointed OIC Mayor during the protest period of the incumbent mayor and his political rival.

BAE JANAREE PUNDATO-DISOMIMBA , daughter of Former OMA Secretary Dimas Pundato was elected Mayor of Tamparan. She is the wife of Mayor Topaan Ditual Disomimba.

At last, our present mayor is SULTAN OF MASIU, HONORABLE TOPAAN TONY DITUAL DISOMIMBA.

 

Comments on this page:
Comment posted by Abdul azis macaradi , 05/15/2020 at 12:18am (UTC):
I miss you soo much ama kulay, di mi naabot itong buwan ng ramadan #benaning macaradi im soo proud of you, diko makakalimutan ang sinabi mo,nung nandito ka pa sa donya, sacrifice is the way to success yan ang lage mong sinasabi saamin, paka surgaan ka o allah ama kulay allahuma ameenAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
Advertisement
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 856708 visitors (2810270 hits) SANGGIBO SALAMAT
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=