ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - DAGOOK AND LUMBATAN
   
 
  DAGOOK AND LUMBATAN
DAGOOK AND LUMBATAN

The first written document about the town of Lumbatan began with time of Datu Alinao who was crowned as Sultan Ambolotho sa Unayan on between 15 - 16 century and his established kingdom, this was perhaps the place a “liaminan ko Sanaolan” one of the nine royal Baes of west Unayan when she got married to Alinao Ambolotho.

 

 Accordingly, Lumbatan area is formerly called Dagook, Although Lumbatan and the Dagook Sultanates both share the same Area, these two settlements have surprisingly different, but closely interwoven, histories, belong to same family tree lineage. This area first became known to the Ranao when princess Sanalongan (mother of Ambolotho) and wife of Taman sa Lombayanague, migrated to this area on 15 century from Butig, though it had been a home to the native peoples of Butig for many years before that.

 

The town of Lumbatan is situated between the municipality of Bayang and Lombayanague, belong to the second congregational district of Lanao del sur. Traditionally, part of east “Subangan” Unayan, federation of Unayan Pangampong, one of the Confederation in Four Lake based Emirate, so called pat a Phangampong ko Ranao. While Dagook is one of the nine royal traditional place “manga Inged a liaminan ko siao a Bae” nine royal princesses of west Unayan, sisters of Boroa, all grand children of Ameladen and Ambun of Balabagan.

 

Entomologically, the name Dagook is a Maranao term which means “loud sound” refers to the grand festival in Dagook during those days, sound of Kolintang, bayok, horseracing, etc.  While the name Lumbatan is a Maranao word which locally means “slowdown”, refers or came from the traditional role, the implemented royal order of Dagook at the time of Sultan Tara, Maruhom of Lumbatan in many years after.

 

SULTANATE

 

The Lumbatan and Dagook sultanates are exclusively to the descendants of Alinao Ambolotho, Lokes a Bae for Lumbatan and Bandara for  Dagook, as a result of intermarriages between the moriatao Lokes a bae and the moriatao Bandara both are entitle to assume the royal throne depend on the “taritib” royal system of Lumbatan and Dagook Sultanates. Accordingly, the Lombayanague, Lumbatan/Dagook, Macadar, Lalapung and all minor Sultanates of East Unayan are Under the Umbrella of Butig sultanate, the paramount royal sultanate of Pangampong a Ranao. The four Guardians of “Tartib” East Unayan Sultanates group are, Timbab, Ragayan, Dolangan and Malalis respectively

 

GENEALOGY

 

Salsila mentioned that Taman is brother of Matanog and Dozonan of Butig descendants of Datu Paskan propagator of Unayan Pangampong. Taman married to Sanalongan sister of Lawano and Domariong all direct descendants of Sharief Kabunsoan, bore Datu Ambolotho, Putri Maririnag (wife of Angkaya sa masiu) and Lolongun.

 

Ambolotho first married to Sanaolan one of the nine royal baes of west Unayan, begot Bandara and Lokes a bae. Bandara was married to Sopaira a bae sa Samporna daughter of Maruhom Rahmatullah son of Balindong Bsar of Masiu, begot Maruhom and Milupus who was married to Mainot daughter of Balako Asta sa Macadar a moriatao Andong, begot seven(7) siblings of the royal Sultanate of Lumbatan and Dagook, Namely; Maugan, Ilidan, Payongan, Diora, Impo, Lominog, and Mamanton ama e Tuandayang,

  

Bayang salsila mention that Bandara of Lumbatan had a daughter Bae sa Dagook who was married to Milipus son of Maruhom Sidik of Bayang to the daughter of Pagayawan from bae sa Pantaon, begot the seven( pito ka loke sa Dagook lumbatan) the variation of this salsila need to be clear by the people of Lumbatan,

 

Lokes a Bae was married to Candia son of Sayawa of Binidayan, begot Maruhom (datu sa lalapung), Mangotara, Mino and Bae a wata, and more.  Mangotara (Datu Tara) was the propagator of Lumbatan enthroned first Sultan of Lumbatan.  Bayang salsila mentioned that Milupus and bae sa Dagook had a daughter Lokes a Bae who was married to Maruhom Salam son of datu sa Kalodan of Bayang, begot five (5) siblings.

 

Hadji Nor Paporo brother of Director Paporo is the late Sultan of Lumbatan (may Allah bless his soul) followed by Retired Colonel Roosevelt Pascan Radiaganding, current Sultan of the royal house of Lumbatan. My source stated that Mamanton (one of the seven siblings) was married to Agor bae a dalomangkob sa Simoay, daughter of Dagoyanan to Sampan in Tatayawan Tamparan begot, (5) limaka Lokes, namely; Mansing, Pimbayong, Poni, Mamoro, and Amok.

 

Admin Note: I would like to ask apology to all the readers of this article for not posting the brief Genealogy of Lumbatan due to the request of some concern person, we are now waiting for the gogodan from Papoporo Family who is a prominent family in Lumbatan, and we will post the genealogy soon after we have it.

 

PANANAROON

Lanat lumbat kano ka miangun o Lumbatan so rimbangian a inged, Lanatan ai Lumbatan ka kataya so Alinao a Bolotho ko Subangan ka ruza a ngaranian a kapundaorogaon ka da maako sawalun, apiyapun o pukatimbang a Bangsa o Lumbatan na sii di kasalongi ko kabarorao sa lolot a kormat ko tonganay, kia timba-timbangan o pat a Mombao ko Ranao ka tanan iyan Bangsa,

BY ACMAD (ONTAY) M. ABDULMADID
we acknowledge the cooperation of
Mr Aquil Macatimbang Madid
of Tatayawan Tamparan
and Lumbatan


click-->> THOTOLAN KO NGARAN A LUMBATAN

The last comments on this page:
Comment posted by Kanakan sa Dagook, 08/04/2017 at 12:59am (UTC):
Pagariko a Datu Ontay Marogong, Miyakapira Mapangaroma so Sanaolan sa Dagook? Antay Miyakapangaroma on? ka adun kalikasawi sangkai a mga bangsa tano.....

Comment posted by:01/23/2012 at 6:34am (UTC)
acmaly88
acmaly88
Offline

So Saapia a Ikapat a Bae sa Samporna na miapangaroma paganay o Mayaman sa Mutiyaan, na miapangaroma puman o Bunol sa Taporog ko kiabaloniyan

Comment posted by:01/23/2012 at 6:17am (UTC)
acmaly88
acmaly88
Offline

So mga wata o Maruhom Rahmatullah na langondun Bae sa Samporna, So Bae a Mala sa Marawi na pagariniyan so Bae sa Samporna a Karoma o Bandara sa Lumbatan, na so Mala Bae sa Samporna na aya miakamong sa Bacolod Lumba a Bayabao karoma o Zahidozaman

Comment posted by Imarawin Kami, 01/21/2012 at 2:29pm (UTC):
Assalamo alaikun ko pagariko a Ontay. Ana pakaiza akun. Baso Bae sa Samporna na dowa a miyakapangaromaon? Aya katawi amiron a na aya bo a miyakapangaromaon na so Alangadi a Sulutan. Sigurado kami a ayami apo so Bae sa Samporna. O bnar a adn a mga wata iyan sa salakaw a mama na ino a diyami makukudug. Wassalam.

Comment posted by Jack Caulay Mala, 10/19/2011 at 2:52pm (UTC):
antay maka pag post saya sa totolan ago gogodan sa Lumbayanague. balasan o Allah sa mapiya.

Comment posted by akil, 10/07/2011 at 1:13pm (UTC):
so gogodan sa lombayanague

Comment posted by ALEXANDER, 09/29/2011 at 6:46pm (UTC):
So TAMAN na mga Pagariniyan so LAWANO sa Butig ago so MATANOG sa Sudupan a Unayan

Comment posted by Jack Mala, 09/29/2011 at 1:30pm (UTC):
MAKUMPUT A THOTOLAN KO LOLONGUN:

(Part II)

Miyaka isa a alongan na so Datu sa Butig na sii niyan pumbalaya so Torogan a Pindiaman ko lopa o Lolongun sa Lumbayanague na taros a pitharakayoan o Datu sa Butig so lopa a pumbalayaniyan sa mala a torogan. So kiya nugaon o Lolongun na dadun odas ko manga Datu sa masa oto na taros a piyaki binasa o Lolongun so pumbalayan a torogan sabap sa ino kon daon miyudas a pud ko gapa iyan so lopa a pumbalayan sa Torogan a Pindiaman. So kiya tokawi ron o Datu sa Butig a bininasa o Lolongun so pitharakayo a ipumbalay sa torogan na piyaki banto-aniyan a sogo so Lolongun na taros a domiyarupa on ko kiya sugo o Datu sa Butig. Inizaano Datu sa Butig so Lolongun o ino niyan piyaki binasa so torogan a Pindiaman a dii plimolimodan ko manga aala a pakaradiyaan a kama piyaan o langon o bangsa sangkaya a Unayan na aya mala na bantogan o Lolongun ka sii ki lumba so mala a torogan ko gapa iyan. So kiyapaka pasad tharo o Datu sa Butig na kinowa o Lolongun so gumaaniyan a kampilan na taros a ini thuphakiyan ko mala a lamisaan sangkoto a darpa na sinisi iyan ipoon sa paganay na taman ko kiya posan ko lamisaan. Taros a pitharo iyan ko Datu sa Butig a daa maka phapaar ko ka pumbalaya sa Pindiaman odi rakun mi udas ka gapa akun so lopa a pumbalayaniyo na taros a tomiyalikod sa darpa oto na pumbaling sa Lumbayanague.

So miyamaka pira gawii na kiya tokawano pagari niyan a Sultan Ambolotho sa Dagook na somiyong ko Lolongun na miya uma niyan a moontod sa lopa a tomatalikod. Dadun odas ago dadun salam so Ambolotho na taros a tinidaw niyan so pagariniyan a lolongun sa likod na puthalikod dun so Ambolotho a daniyan dun ilaya o antonaay miya sowa o Lolongun ko kiya tidawaniyanon. Sabap oto ko rarangit o Ambolotho ko Lolongun ko kiya sopaka niyan ko Datu sa Butig makapantag ko ka pumbalaya sa torogan a Pindiaman. So Lolongun na badun tiyaguthur sa da kapalii ko kiya tidawaon o pagariniyan a Sultan Ambolotho sa daniyan dun paki tarosun so Pindiaman ko kapumbalayaon ko gapa iyan sa lumbayanague sa sii mini taros sa salakaw a darpa.

So Lolongun na Inama na Inina so takdiriyan sa Subangana Unayan ago da paki panoroganan sabap ko rahasaniyan. Na so moriatao niyan na miya barmbad sa Subangana Unayan na lomalagaday ko putharoona 99 ka agama sangkaya a tlo a municipality a Lumbayanague, Lumbatan, ago Sultan Domalondong.

Comment posted by Jack Mala, 09/29/2011 at 1:19pm (UTC):
MAKUMPUT A THOTOLAN KO LOLONGUN:

(Part I)

So Dima-Ampao kalinan sa Unayan a paganaya mindatu sa phangamponga Unayan na piyangaroma niyan so Settie Anaka a manamporonga liyamin sa Unayan na mimbawata siran na so Alugud. So Alugud na piyangaroma niyan so Potre Kaondolan na mimbawata siran na so Paskan sa Unayan . so Paskan sa unayan na piyangaroma niyan so potre Diakinan a ayadun Simpaolan na mimbawata siran na so Taman sa Unayan. So Taman sa Unayan na ayaon ini ingaran ka sabap sa sikaniyan ni tomiyaman ko manga gapa ko kiya zakamponga sangkaya a pat a phangamponga Ranao ko kiya plimolimod o manga Datu sa Ranao. So Phangamponga Unayan, Phangamponga Masiu, Phangamponga Bayabao ago so Phangamponga Baloi na giyanani kiya zakamponga iran sa pithatamanaan iran so manga kawali omani zakampong.

Mini takap so masa na piyangaroma o Taman sa Unayan so Sanaolan sa Maguindanao a wata o Maruhom Adapun ko Ptre pazaolan na mimbawata siran sat tlo, paganay na so Sultan Ambolotho sa Dagook sa Lumbatan ikadowa na so Lolongun sa Lumbayanague na ika tlo na so Potre Maririnag a miyapangaromao Sharif Angkaya sa Masiu.

Comment posted by Jack Mala, 09/26/2011 at 4:01pm (UTC):
So diiron dii kapanaritiba sa subangana unayan na omanan na lubatan. Aya mataaniyan na so Lolongun na aya thito a phaginaan phagamaan sa subangana unayan sa pusapunganiran ka ayaon ipulaluk so Kalangit sa Poona Bayabao a badi katawi a sii miya gingud sa Poona Bayabao. Aya laginidyan na so Salaginto Amayon a sii miyagingud sa Munai ago so Mamintal na sii miya gingud sa Maguing. Da sa bitikan ago da sa Salsela oba siran miya baloya phaginaan ago phagamaan sa subangana unayan ka sii siran miya gingud ko kiya monganiran. Sa aya kamataaniyan na so Lolongun na aya phagamaan ago phaginaan sa subangana unayan sabap sa sii miya gingud sa subangana unayan aya samporna iyan na sa Lumbayanague ago sa Lumbatan ago sa Sultan Domalondong municipality miya barumbad so manga moriatao niyan a 99 ka gama a kiya taritibaon sangkaya a subangana unayan.

Comment posted by Arthur B. HAdjiacmad, 08/11/2011 at 7:22am (UTC):
Pagar,na so pat a mga Laki o Lilangun sa Butig miyagingud sa Butig so Ditucalan na miagingud sa Malalis,so Labiolan na sa Dolangan, so Sabo sa Timbab so Didatun a Wata sa Ragayan Paliyadun Anan sa Butig, aya myaka liyo na so Salaginto a Mayor sa Bayabao ka sa Munai so Kalangit ago Mamintal sa Tlo a pangampong a Bayabao. Giya Lalapung isabo go Lumbatan.so Alnao na miyaka tlo makapangaroma...paganay mangaroma so Alna sa Pakiwataan o Balbal Mudag sa Balabagan NAmimbawata na so Andan sa Lalapung a kaka a wata o Alnao, Ikadowa mangaroma na so Bae sa Bugasan Mimbawata na so Apa ago Amayo sa Lalapung Ikatlo mangaroma na so Sanaolan a pagari o Andonga sa Macadar na Mimbawata na siran na Bandara sa Dagook na Lokes A Bae sa Lumbatan. So Lalapung na Ped a Lumbatan Sabap ko Martial Law si Paka Ambush so mga sondaro sa Inabusan Marani sa Sapa da bakowa area san kinowa bayang so lupa a lalapung saba sa so Lucman ago Bantuas Na sabala sa Lalapung kinowa iran pat a barrio a Lalapung. Ginan Pagar i sabap adun a Lalapung-Lumbatan Ago LAlapung- Bayang.

Comment posted by Mataid, 08/06/2011 at 8:13pm (UTC):
AYDAWWWWW Mataanbus ko mapia e paras a ingud a Lumbatan,

Comment posted by Imacadarun kami, 07/31/2011 at 7:56pm (UTC):
Pagar samanoto na so Lilangun na babae na aya miagingud sa Butig na so mga lakiniyan na langondun miagingud sa sabala a pangampong ko Ranao
Liwanagi niyo rakun inopud anda pud a Lalapung sii sa Bayang o sa Lumbatan? aloya niyo rakun e Num ka lokes sa Lalapun balasangkano ron o Allah

Comment posted by Arthur B. Hadjiacmad, 07/30/2011 at 11:20am (UTC):
Giya sumbag akipagari angkanan a pakaiza mipantag ko macadar ago lumbatan, paganayron na so Andong sa macadar na pagari niyan so Sanaolan ang mga babay siran o Borowa sa sudupan a unayan na ario sanaolan so andong sa macadar na anda pagonot so ari odi sii ko kaka giyotoy aya mikowa na Lumbatan. Ikadowa a pakaiza na ino so Kalangit ba sukaniya taga Poona bayaboa di aki pagari ka miyakamong roo badun ka so kalangit na dowa siran ago so Mamintal a miyagingud sa tlo a pangampong a bayabao. para kasabotan ka no so Dosonan na wata iyan so Amisasamun na mimbata so amisasamun na walo katao paganayron so Lilangun sa Butig ikadowa so Salaginto a mayor sa bayabao a Tanda a lokes a paginaan nago pagaman so takdiriyan ko subangan a alongan,ikatlo so Didaitun a wata sa Ragayan ikapat so Sabo sa Timbab Ikalima so Labiolan sa Dulangan Ikanum so Ditukalan sa Malalis Ikapito So Kalangit sa Poon a Bayabao na Ikawalo So Mamaintal sa Lumba a Bayabao Ago Maguing.

Comment posted by MACADARIAN GUYS, 07/29/2011 at 3:36pm (UTC):
What is the Connection of Macadar pat ka Apo and the Lumbatan Dagook, why it was geographically belong to one Municipality?

Comment posted by Asadul Junob, 07/03/2011 at 9:07pm (UTC):
After the death of late Sultan sa Lumbatan Paporo Malaco (Hadji Nur), he was then succeded by three of his nephews (sons of his cousins, all have equal rights to the throne of Lumbatan). Ret. Police Director(General) Radiaganding, Retired Police Director Mangandog Pascan (the ret. generals are 1st cousins), and lastly the former Chief of Police of Lumbatan Dacsula Lanco. I know this for a fact because i was born there and my mother the Bai a Labi sa Lumbatan (since his uncle Late paporo malaco-to date) all present to the 3 enthronement of her 3 cousins as sultans of lumbatan... and i'm of the sultans of swing with Dire Straits (just kidding!). I pray to ALLAH (S.W.T.) may this websites guide the young maranao generation, to those "minisalimbago a mga wata a pyamakataya" who don't give a damn where they came from and blinded of the importance of "SALSILA" (apya so nabi Muhammad s.a.w. na mimbangsa). hindi lang dota at FB mga kids, after reading the Holy QUR'AN try reading "darangen or (prince bantogen)" and you'll find it very interesting than showbiz linggo. Salam to the "makers" of Ontay & Marogong.net, "poon ko piyaganaka-nakan o puso ami sii sa giya a Ingud A Pilombayan....

Comment posted by Jack Mala, 06/13/2011 at 5:02pm (UTC):
ikadowa a comments na so kalangit sa poona bayabao na sa phangamponga Bayabao kunaba sa Unayan phangampong.

Comment posted by Jack Mala, 06/13/2011 at 4:54pm (UTC):
pagari kolay a ontay malongka rukami osaya o andangka nan miyakowa a information/salsela sa so lolongun a pagariyo ambolotho na bae. ikadowa na so kalangit sa poona bayabao na aya asal a tanto a pagamaan ago paginaan sa subangana unayan. ginan a dowa a phaka iza ami ruka na malongka rukami osaya ago antonaay ebidensiya odina katitowan sa mapakay a kasabuti odina kaliwanagan kami a isubangana unayan. Pagarikolay a Ontay na para kaliwanagan kano na moriatao kami o Lolongun sa lumbayanague na di patot oba so lolongun na bae. So lolongun na balakhasan a datu, da paki phanoroganan sabap ko rahasiyan.

Comment posted by:06/12/2011 at 10:11pm (UTC)
acmaly88
acmaly88
Offline

so sala a tanto na na sukaniaan so Kalanggit sa poona bayabao a inaan na pagamaan so takdir iyan.. ogaid na so lolongun na bae kunaba pagamaan, ka paginaan sa subangan a Unayan

Comment posted by Jack Mala, 06/12/2011 at 7:04pm (UTC):
tanto a mala a karibatan ko kini publish o pagari tano a si datu ontay maka pantag ko mbawataano taman sa unayan. miyaka ayon ako ron sa so ambolotho na wata iyan so alnao ago so anar sa di patot oba ayadun alnao na ayadun ambolotho. ikadowa a karibatan ko kiya taritibaniyanon ko subangana unayan na so kiya aloyaniyanon ko phagamaan ago phaginaan ko 90 ka agama sa subangana unayan na ribat. Aya mataan a phagamaan ago phaginaan ko 90 ka agama sa subangana unayan na so lolongun a pagariyo ambolotho a manga wata sirano Taman sa unayan. Sa aya kiya taritibaon e datu ontay na so asal a tanto a poona bayabao e tanda a phagamaan ago phaginaan sa isanan a mala a karibatan.

Comment posted by Marikor , 03/11/2011 at 8:48pm (UTC):
masikun a mbida so Ambolotho ka pat katao e wata so Ambolthona dowabo a miaaloy saya e Admin. e correct natin yun

Comment posted by Arthur B. hadjiacmad , 03/10/2011 at 1:01pm (UTC):
Aya comments akun saya na so Amboloto na wata iyan so Alnao sa lalapung & Lumbatan ago so Anar sa Lumbayanague.kena o ba so Alnao na ba ayadun so Amboloto ka di. So Amboloto na mga wata iyan so Alnao ago so Anar.Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894739 visitors (2895464 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free