ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - OSAYAN KO KADATU
   
 
  OSAYAN KO KADATU

Advertisement

A. SAPOLO AGO PITO A PAGILAIN KO PENDATU

 1. Muslim
 2. Riyaot ta dad
 3. Baraakal
 4. Mapiya a tao
 5. Mauntol
 6. Kasasarigan
 7. Patiis
 8. Makasag
 9. Maongangen
 10. Kalalagan
 11. Tiardi
 12. Kamamanisan
 13. Mananarig ko Allah
 14. Manapi
 15. Mapantang
 16. Mawarao
 17. Matao

B. PITO WA LALAN A PAGOKITAN O MINDATU

 1. Kapaka roroyoden
 2. Malai gagao
 3. Linding o pagtao
 4. Kapaki pemomosawira
 5. Manapi ago masabar
 6. Zogo sa mapiya, zapar sa marata
 7. Awida akalian so masosowa

C. PITO A KALEBIHAN O KADATU

 1. Paraniyawaan no inged
 2. Kota a dii ka pagagawan, khaapasan
 3. Gomaan a magarang a phamitas
 4. Ditaren a kabolawanan
 5. Kokoman a itatanor ko pagtao
 6. Kabatowa o inged
 7. Kapaar ago omnang

D. SAPOLO AGO LIMA A SARAT A PAGILAIN KO KHADATU O KHADIANGKA IYAN

 1. So datu na nakoda nago olowan ko langowan a ikapiya o inged ago so magiingedon.
 2. So datu na awida akalian so dii manggola-ola a paawing ago mawag ko ingedian.
 3. So datu na kokoman a itatanor ko endolon-dolonan o madakel a tao.
 4. So datu na izogo iyan so mapiya na izaparian so marata.
 5. So datu na ipagizaon so endatuan niyan sa hadapan ko Allaho Taallah.
 6. So datu na along o Allah, waktil o Allah, ganti o Allah ko endadatuan niyan.
 7. So datu na pephangongonotan ko Allah.
 8. So datu na masiyap nago khasarigan.
 9. So datu na maontol ago patiis.
 10. So datu na maongangen ago kalalagan.
 11. So datu na makalimoon ago mala i gagao.
 12. So datu na manapi, masabar, matiger, mapantang.
 13. So datu na matao a kominal.
 14. So datu na mawarao ago malai tindeg.
 15. So datu na maayon ago makaroroyoden.

Saden sa datu a matatarotopian nanan na gianan ni wakil a Allaho Taallah ko liyawaw o lopa. (gianan ni Olil-Amer).

F. OSAYAN KO KAPAGOLOWAN KO MADAKEL A TAO

 1. Olowan sa ka pelaolad do Islam.
 2. Olowan sa ka pephaka bager o paratiyaya.
 3. Olowan sa ka pephaka sowa o dii tontot sa ilmo.
 4. Olowan sa ka pephaka bager o dii kang giginawai.
 5. Olowan sa ka phagogopi ko kareregenan.
 6. Olowan sa kaphaka sowaa ko ka khaoyagan.
 7. Olowan sa ka sisiapa ko pagtao.
 8. Olowan sa kapekha tanor o mga simoket.
 9. Olowan sa ki peshaparen ko marata.
 10. Olowan sa ki pezogoon ko mapiya.

F. OSAYAN KO KAPENAKODA KO PAGTAO

 1. Nakoda a manginginsokor ko Allah.
 2. Nakoda a ililintad a inged so pekhabales o dila iyan.
 3. Nakoda a ikhakabesaran no inged so kapiya o takdirian.
 4. Nakoda a kamamanisan so parangay niyan.
 5. Nakoda a pekha’apasan o kasisimpitan ko kaoyagan.
 6. Nakoda a ladiawan so katharo iyan a mapiya.
 7. Nakoda a pekharawat o pagtao so ola-ola niyan.
 8. Nakoda a melagi-lagidon so pagtao ko ingedian.
 9. Nakoda a pekhabatonian sa kababawan so kabenar o pagtao.
 10. Nakoda a malai paninindeg ko ingedian ago so tao ron.

G. MOSAWIR KO MIYA PILI A PENDATU
Sabap ko kiya taayon angkai a ingeda ranao sa kiya panamr reka o sarig a isanan a iphagilay ko mga manosia o antai kiya dalema non, na aya mosawir rami a Mala a Bayabao na pakaibaratang ka so kadatu sa kapal a aya lolong so adat, na olinan so kawarao, na polayagan so akal, na kala-kalat so pikir, na pagabakan so gani, n tardason so gagao, na onayan so kaontol, na katig so kasanggila, na sampayan so kazabar, na salenggi so katiger. Ka sako datu si Morog a tataritiben so tao, na kokompasen so inged. na aatoren so bontal ka piaka zesenggaya so kadatu sa Bembaran.

H. SO DATU A KIYA SARIGAN

 1. Katawan niyan so oras o katharo nago so oras o ka khala
 2. Awida akalian so ingedian ago so tao ron
 3. Di matao embantogan igira bo a kanget
 4. Di phakagedam sa bokel igira adena dii tharo sa mga pipiya
 5. Manananggila ko mga paawing
 6. Malai kaya daon so karondan
 7. Malai kalek ko Allaho Taallah

I. ROPAAN NO KADATU
Ini ibarat ko lawas o manosia, di khabethowan sa manosia so ulo bo a da lawasian. Na di khabethowan sa manosia so lawas bo a daa ulo niyan. Giyai kapaka phapantag o datu ago so endatuan:

 1. So ulo nandodon so mata a iphagilay ko lawas ka oba pekhadakti.
 2. So lawas nandodon so lima a ililinding ko ulo ka oba aden makatanaon a mga sasakit.
 3. So ulo nandodon so otek a dii kaphasodan o mga plano a mapiya.
 4. So lawas na ron so baga a dii ka phasodan no gedi.
 5. So ulo na ron so tangila a panirowanga o kapaka neg.
 6. So lawas na ron so puso a tampat o paratiyaya.
 7. So ulo na ron so ngirong a panirowanga o kapaka bao.
 8. So lawas na ron so atay a dii ka phasodan no geda-geda.
 9. So ulo na ron so ngari a panirowanga o sowara katharo.
 10. So lawas na ron so tiyan a pethaliongan ko pagperon no Allah.
 11. So olo na ron so dila a pekhabales sa katharo.
 12. So lawas na ron so ai a ipelakad o lawas.

LA WAS so pagtao na ULO so datu.

J. KABENAR O MADAKEL A TAO KO DATU

 1. So khakowa reka a gona o pagtaong ka na kitithong ka kiran a datu.
 2. So kapenakoda ingka sa ka da o khisogat kiran a morala.
 3. So kabaloyang ka a melagi-lagid reka so pagtaong ka.
 4. So kanggalebekang ka sa dii kapakang giginawai o pagtaong ka
 5. So kapaka lindigang ka ko kapaginontolan kon dolon-dolonan o pagtaong ka.
 6. So kapaka lalangasang ka sa paras ka ko madakel la tao.
 7. So kapaka daang ka ko rarangit ka kiran ka phakabinasa ko kabenar riran.
 8. Sekai phakanapi ko pagtaong ka.
 9. So kabeterang ka sa barokan ka sa ropaan a paninindeg ka ko pagtaong ka.
 10. So khapikir ka a ikapiya iran na miphangning ka kiran sa mosawir.

L. KABENAR O KAWASA KO MISKIN

 1. Maipat o miskin so tamok o kawasa goso pamilya niyan sa diron kabinasai sa khagaga niyanon.

M. KABENAR O MISKIN KO KAWASA

 1. So kawasa na ikhalimo iyan so miskin go lindingen niyan so miskin ko phakabinasaon.

N. PAT TA RINGASA O KAPHAGINGED

 1. So dii kinggolalanen ko sowa na obang ka onaan ko kataong ka, ka maorapay so pagtao.
 2. So kaonoti ko kabaya a ginawa na obang ka pakasobraa so nenga ka mabinasa ka.
 3. Obang ka pangombaon so kataong ka ago so tamok ka sa kathakabor ka mabinasa ka.
 4. Obang ka phagerega so pagaring ka sa okit a kaperompisa ka khabinasa so betad ka.

O. PITO A SARAT O KADATU A TIAPSIR A DARANGEN

 1. So kadatu na paraniyawaan o inged a o mada ko phaginged na so inged na miaka ibarat sa manosia a mababanday na bangkay a daa niyawa niyan na so malantas i pamikiran na o pagizai na tomoon niyan a kamasokan sa niyawa kaan makanggagayan so mapiya a kaphaginged nago so tagodaya a kapagintao.
  • TIAPSIR SA DARANGEN: Kagiya pendatu ka ko sominendig a inged ka sekai miyang rao ko ini sarat ago sana a pakapethandinganen ko sabakelay selegen na taritibang ka so tao, na kompasang ka so inged, na atorang ka so bontal sa kapaka zeshenggaya a kadatu ko marandang ka sekai miya pili a kha’onotan ni tangga ko sana pendianalan nambibilanga tao ka, ka amay ka di maimpit a kapembatara a ka ko madalaonda inged na masotera pembarang ibantaan no madakel na kanogon o batabor a binaning a sotra sa ba mapalanang magay.
 2. So kadatu na kota a ilian a lindongan a dii kapagagawan nago dii kapagapasan o tao a khasalimbotan na o mada ko phaginged na doan niyan so mga lolobay a di phakatibabang ka daa khaapasan niyan nago da a kaphanarigan niyan sa diron ka aniyaya a ko kabenarian.
  • TIAPSIR SA DARANGEN: kagiya pendatu ka, ka sekay miya pili a ilian o madakel a kaphanarigan no tao na oba ana phakagid a marandang ngi kandatu ko pephagingdan ka na salamatang ka rinao ka aya kindolonaan sa isa ka romarangkom sa kaphagodayao a ig na igira da masowa na kormatang ka mayon ka mabalom bo a rinao a khalinnalin a rogong nago na di khairingi na salamang ka romoyod ka khangen no kalilini so karagib o dalendeg na odi ka bilangatao na khigobar so tangkapan na gedamen tapen ni tig.
 3. So kadatu na gomaan a phamitas a magarang adi so pedang na o mada ko phaginged na miada so mapangangandam kiran no lagid diran a isa ka phaginged na pelalakaon siran a dampas o lagid diran a isa a dii maginged.
  • TIAPSIR SA DARANGEN: Na kagiya pendatu ka ko sominendig a inged na bangka den kekenega a kawarao so marandang na obang kaon onoten ni baragandang nga koyang a gomaan a phamitas ka tidelagang ka kampong ka dangim pen so pekhampong a asal a domiato na ino den so pekhampong a isa ka romarangkom sa ka phagodayao a ig na tomangkiri a kampong na khadibaloy ka datu na kharimbang ka Ayonan.
 4. So kadatu na enditaren a binaning a dii pamagablasaan dii pamagidalaan no inged na o mada ko dii kapaginged na so inged na miya tingga lawas na miada so ki pekhamamalaanon no lagidian a isa ka phiaginged.
  • TIAPSIR SA DARANGEN: Kagiya pendatu ka ko sominindig a inged ka sekai pindaitan ko bangkala a binaning a lowasen a magapid a malayagen sa mona a paninggalan gowani nambibilangatao ka, ka obang ka kasayani so ola-ola matathao na aya kindolonaan sa maparonay khonenta na igira sa maidan na iperasam sa pened na o so ka khondaliya na malo kokondaraan ka o mitaloga kaon nandorateng ka niyan den ka malawanday lalag.
 5. So kadatu na kokoman na itatanor ko madakel a tao na o mada ko phaginged na khagorigao so pagtao na perorompaka siran.
  • TIAPSIR SA DARANGEN: Na kagiya pendatu ka, ka sominendig a inged na taritibang ka daan so kadan-dan no madakel na kompasang ka mistar so kandadatuan ka na atorang ka so bental na o waden a kharegan a maphagagao a tindig a khasimoketan kiran a langowa garing ka na sii ka sandoronan na mapiyang ka tonganay i aya phaka salimbot na aya mawatang garing na mapiya andang ganat i aya khasalimbotan na aya masiken garing na obang ka pakisinon ni baka malaolanda ka khapanon so alaga a phagarapen dingilan na obang ka lilipati a sa di panday ko langka na milarobag ko karang na sa peman sa malimon na mapiya mabinandar na palao karegan sa tao.
 6. So kadatu na sindao a makalelebi sa sigay ko alongan nago so olan, nago so mga bitoon na o mada ko phaginged na khalibotengan so inged na perorompaka so kadan-dan no tao ron.
  1. TIAPSIR SA DARANGEN: Kagiya pendatu ka ko madalaonda inged na obang ka lilipati a so alongan na langkap, na so tihaya na lemba, na o wana garing ka a mansomerang kan dao a kandadamedagian na oba layok zambia ko tangked a lolot ka a manso alongan mada na mana olan somedep ka ino wi lolot ka a opama malinding ka ko bagambangan ko reges na pelindingen ka niyan ka aya zasansa pikir o matatangked da lolot na mapiya ko mialab na asara ka malab a kadenan datu ami a mipangangandag gami ko rapiyag reza ami na so peman so salakao na aya zasansa pikir na ombes o baka khalab na dita miya babaya ka sakem peman nindatu a timbang ngiyo ko inged.
 7. So kadatu na kapaar nago omnang o isa ka phaginged na mada ko phaginged na pekhani-kanya so pagtao ka phamagagao siran sa alongan na khada so kapagaadati kiran no lagid diran a isa ka phaginged.
  • TIAPSIR SA DARANGEN: Kagiya pendatu ka ko sominendig a inged ka sekai siarigan ko kapaar ago menang ko mabasar a phaginged na oba ana phakagid a phanalao a maror ka bandali phangamong ko pephagingedan ka na sisino-sino wangka o marandan ngi kandatu na o wayang ka masino wa isa ka romarangkom sa kaphagodayao a ig na ding ka phangintamoki ka manginon den ni tamok a laayagem pelobaan na o mitangkap a doyag a balai o marandang na o waden a makagid a phanagendal a silang so pelindingen ka niyan na mangkaon a mikhota sa dalidigan miphampang ka sobo so ngaran niyan na mapangangandam mo tao ko miakam bala bala.

P. PITO WA ONGANGEN KO MASA

 1. Di niyo thagoa so kadatu iyo ko puso iyo ka mabinasa kano, so kadatu iyo na sii niyo tagoa sa palad diyo ka makaompiya kano.
 2. Di ka phaki’awid ko kadatu oka ka mibaba ka niyan, awiding ka so kadatu oka ka iporo ka niyan.
 3. Obang ka bantoganen so dang ka manggola-ola ka mala a tanto wa paawing kaon.
 4. Dingka phanothola so bantogan ka, ka khamawagang kaon. Nayawang kaden ka so miya pasad ka na aya tharo ko bantogan ka.
 5. Aya di phaka’ilay ko masa a dii perarawataan na so daon so pananadem.
 6. So kala o lago na di khasanaan ka di niyan khadalongan so tabiat a kamamawagan.
 7. So di benar na pekhadadagian so tangila a daa ulo niyan.
Comments on this page:
Comment posted by guru nanak, 03/14/2021 at 2:10pm (UTC):
salam
anu anu ang responsibilidad ng bawat sultan baes at datu na tumangap ng grar?
example: sultan diamla, anu ang rule at responsibilidad niya bilang sultan diamla?
salamt po

Comment posted by Miroo, 10/14/2016 at 6:17am (UTC):
Obabo aya khabaloy a libro ka anta kaphangadii

Comment posted by nashiba batuwa-an, 12/20/2013 at 8:03pm (UTC):
mapiya ka di khada so kamemeranawi ka adn a khabatiya o mga wata tanu a mga roles iran ko kulture tanu.

Ogopi ako nyo sa kapakatoon akn sa mga katharo sa lalag batay sa iba't ibang okasyon ka gamiten akn sa proposal.

Comment posted by assuffert, 03/25/2012 at 1:54pm (UTC):
I every time spent my half an hour to read this website’s posts every day along with a mug of coffee.

Comment posted by mahjong fortuna gratuit, 03/21/2012 at 5:38am (UTC):
What's up mates, nice piece of writing and pleasant arguments commented here, I am really enjoying by these.

Comment posted by Mike labe, 02/20/2012 at 11:39am (UTC):
asalamo alaikom,maari moba hingi sa inyon kunting tulong tungkol kataro sa lalag makapang kandato, kung maari sana compose ninyo ako. salamat.

Comment posted by Crest White Strips Coupon, 01/29/2012 at 7:31am (UTC):
Yes you are correct, YouTube is most excellent video distribution site, because YouTube is a lightly no much streaming time rather than other websites.Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 935598 visitors (2986395 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free