ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - RADIA INDARAPATRA
   
 
  RADIA INDARAPATRA
 
 
                             Radia Indarapatra & Radia Solaiman


  So Sharief Radia Indarapatra na wata o Sultan Nabi sa Komara Mantapoli. Na diaken ikadosa a ka phanothola ko mianeg aken a thotolanon ka aya pianga bibinesan non na giyai.

  Sii ko masa niyan na aya kon a miphapantagen niyan a mga datu na isaon so Radia Sahimardan, ikadowa so Radia Esmayatin ikatelo so Radia Omayag sa PALAWAN PANTAC, ikapat so Radia Ginara Pandi. Na langowan den a mala a pakaradiyaan sa ingeda ZENON na pembataloon siranon na maoona den so totholan ko Radia Indarapatra ko diron den phakatibabang a pat katao aya a mga datu sabap peden ko
kapaka aasa iyansa kasangkapan niyan a palaya den pakamemesa.

  Orian niyan na miya pamikir o Radia Indarapatra a zong sangkai a sebangan a alongan, ka sangkoto a masa niyan na sii matatago sa MANTAPOLI a inged di ama iyan a so Sultan Nabi Bakaraman a adil sa KOMARA MANTAPOLI, Na aya den a ngaran a sebangan nai a alongan na POLO DIAWA, Na miyapamikirian a sii zong sangkai a POLO DIAWA, na miodas ki ama iyan na aya bo a ini iyog i ama iyan na asara pakaonoten niyan so pagari niyan a so Radia Solaiman ka aya piangalian ni ama iran na kagiya langowan na mala a pakalek-lek na sii matatago sa sebangan nai a alongan a POLO DIAWA, na oba ana khasilang kiran a dowa katao na makambalingan sa MANTAPOLI so isa kiran na an makapanonotholan sa miya ola-ola iran, na miniyog so Radia Indarapatra sa makaonot so Radia Solaiman

  Na tinimo den no omani isa kiran so kasangkapan niran sa kamamai ka melalakao siran den, na miodas siran den ki ama iran a dowa katao kangganat siran den sa MANTAPOLI, na so kiya pakatepad diran ko lama i ama iran na kominowa so Radia Idarapatra sa sapoon a kilala naso mambo so Radia Solaiman na kominowa mambo sa kilala a sapoon, na tominindeg siran ko kilid o lamay ama iran na ini sekhad iran den a dowa oto poon a kilala taros a pitharo o Radia Indarapatra a "ama ami na phagilayang ka a dowa poon nai a kilala na saden sa malayon non na aya rekami miatay a dowa katao, katatan so rekon no
Radia Solaiman na katii mambo so rekaken non. Totoos singka badn so rekon o omani isa rekami a magari kang ganat kami den." Na lomialakao siran den a dowa katao na piamantek kiran den angkai a POLO DIAWA.

  Na kagiya mathi a ka pelalakao iran a magari na miya oma iran a sadorog a lalan na kideg iran den orian niyan na pitharo o Radia Indarapatra a "pagari ko na lelengang kaden sa kapiyang ka a mama ka madakela pakalek-lek sa polo wai a kiya tagoan reketa" na mioway so Radia Solaiman sa tigian "a oway den na seka mambo."

  Na orian niyan na miya oma iran den so zangaiyan o dowa lalan na pitharo o Radia Indarapatra a "sii ka okit sa sadorogon nanan a tampar sa diwang ka sii ako mokit sa tampar ron nai sa kawanan", na di magiyog so Radia Solaiman ka aya kabaya iyan na di siran makabelag a dowa katao. Na kagiya diden khiyog so Radia Solaiman na
pitharo o Radia Indarapatra a "sangkaden okit sa tampar ron anan sa diwang ka bangkadi katawi a di taman melonson sa ina." na so kiya nega roo o Radia Solaiman na miarata a ginawa niyan a di alang-alang na sominilay ko diwang o lalan sa ondog nago rata a ginawa niyan ki pagari niyan sa kiya nega niyanon sa di siran melonson sa ina, na
mimbelag siran den a magari.

  Na pelalakao siran den sa daa kagagawii na daa kadadaon-dao na di siran den dii phante-pantek sa kalasan na so Radia Indarapatra na langowan den a pekaoma niyan a pakalek-lek na pembonoon niyan den, na lagid mambo i pagari niyan ka sabap ko kapaka oondogian na melagidon o matay ago so di sa kiya lipatan niyan den so inged a kiya phoonan niran.

  Na orian niyan na miya ona misampay so Radia Solaiman sangkai a RANAO na di niyan dii pagiliden. Na di niyan den katawan si
pagari niyan nago linipatan niyan den so inged iran a giya MANTAPOLI. Na romiamig den a pikirian sa opama aden a miya oma niyan sii a mga tao na sii den 'mbaling ka mapiya a phagingdan sabap sangkai a ranao ron. Miya tangked den sa akal o Radia Solaiman a ino bes sai di ka phagingdi ka mga pakalek-lek a maginged don ka giangkaya a bebethowan sa pialot sa palao a gorai na di khasongowan ka ron babaling so mala a pakalek-lek a si KAKOWAKA.

  Na giangkaya a palao a miakarang na ron mambo babaling so tarabosao a si Makaogis, na giangkaya a kilid a ranao na ron dii paginged si Omakaan a mala a iprit. Gianan ni daon kapagingdi. Na so Radia Solaiman na di niyan den dii pamamagiliden angkaya a ranao na so kini sampay niyan sangkaya a pembethowan sa KALOKAN, na miya oma niyanon si Omakaan na mithidawa siran ka ken ni Omakaan. Na miato so Radia Solaiman na ininggolalan niyan so kawarao niyan na aya da niyanon kapakaato na oman niyan lakhoten na phagotasen niyan na baden pephakadakel. Piotolian sa look so Omakaan na miya dowa katao, na gioto wi daon kapakaato o Radia Solaiman na taman ko sising ngiyan na kagiya a mageda iyan den a khapatay o Omakaan na piokasian sa lima niyan na ini lebadian sa kilid a ranao.Na sabap roo na gioto den ni kiya patay niyan.

  Na diden katawan o Radia Indarapatra si pagari niyan o antonaa den ni miya sowa iyan, na sii den mini sampay sa palao a piagayongan. Na kiya bantayan niyan den angkai a ranao na miya tangked den sa akalian a o mini sampay sii so pagari niyan a Radia Solaiman na sii niyan den khatoon sangkai a ranao ka di sii mawa ka mapiya a phagingdan. Domikha den so Radia Indarapatra na rominda ko kayo a mala a maka oobay ron na siarop a torog na miokit sa taginepen niyan a miatay sii sangkai a katotolongan niyan a ranao so ari niyan a so Radia Solaiman na miaka nao den na mini awida akalian taros a miarata den a ginawa niyan sabap ko miathi a da niyan ka ilaya ko pagari niyan.

  Na somiong den sangkai a ranao na so kini sampay niyanon na di niyan dii pagiliden. Na kagiya so Radia Indarapatra na aden a ibebegay ron no Allah a moodizatian na so kini sampay niyan sangkaya a darpa a piatayan i pagari niyan na izan obaon pitharo a "sii den miya wapat si pagaringka," na ininggolan niyan den so mala hikmatian na somiong sangkaya a mala a nonok a obay niyan a tanto wa mala a kayo. Na miya tagon den na kinowa niyan a dowa timan a wator a mga tatalanged na piaka pagobay niyan den na ini datolian non so koden niyan ka aya paninti a akalian na thinda kon na ini bala iyanon so isa ko lebian, na mimbaloy a lagid o kambawangen a miya telo timan son datolan niyan na biniyagan niyan den sa apoy, na ini datolian non so koden iyan na so kiya yawi ron na miya gamitian non a lebian na miya talekeb so koden niyan na miya odod.

  Na miyaka khala so salindagao a mababaling sa nonok oto na taros a miaka tharo sa tigian a "masablao ka a datu ka ino ka di khowa sa ator a ibalaa kaon ka ayang kaon ipembala a leb ka na pekha odod a ipetindaa kanan," na gomianat so Radia Indarapatra na tigian a "katawang ko wanan na ini tokaw aken noba aden a mababaling sii na kagiya da ka raken makapagma na phataan naken a walaingka ini."

  Na pitharo o salindagao sa nonok koto a "asara a dingka pataan na panotholen naken reka so pagaringka a Radia Solaiman, a sii miya patay o mala a pakalek-lek a so Omakaan sangkai a obaingka a darpa. Na aya daon kapakaato o Radia Solaiman na oman niyan lakhoten na na phagotasen niyan na pephakadakel na daon makaato. Na ini lebadian so sising ngiyan sa ranao na miya patay o Omakaan na taros a kiyan niampen so Radia Solaiman." Na pitharo o Radia Indarapatra a "antonaa ika pephaka oma sii o Omakaan." Na tigo salindagao sa nonok koto a "kenabo aba mathi na makaoma sii, sa nayawang ka sii den ka san pephakapoon sa kababaan nanan a palao a giya gorain, na iiketiarka ka katii a peshong sii den, na oba kano maka pethidawa na obang ka otasa."

  Na dominingil so Radia Indarapatra na miya ilay niyan a sii makatitindeg sangkaya inged imanto a pembethowan sa kialdan a tomitindegon so Omakaan a pelangga a ngari iyan sa apoy a tanto wa mala a pakalek-lek, ka iprit, iganti a basaon imanto na piantekian den a toka aya a timbangalan a katatagoan ko Radia Indarapatra. Na miaka pagilaya siran den na tigo Omakaan a "miaka kan ta peman ka pedai o miya ona ko wa kiyan." So kiya sipataon o Radia Indarapatra sa
tharomamisen  den ni Omakaan na mindod sekanian na inilotian so kolili o pedang ngiyan, na domiasel ko dalema a wato na so lakao niyanon na taman den imanto na mitatandaon ka madakel den a phoon sa mawatan a inged a miya ilay niyan.

  Na tiangkirian no Radia Indarapatra so mala a wator a lakongan a kabethowaon a lagid sa kala o matalanged a walay ka di khakawa a mala a mama so patagan no ator a liyakhot o Radia Indarapatra a gianan ni pelawiin o mga nasion sa donya a ka phagilaya iranon sa taman den sa imanto, ka langowan a miaka song sa TOCA A TIMBANGALAN na tanan den miaka paratiyaya sa mataan den a benar, ka da a matoon a makina sa donya aba niyan naya maopak a lakongan naya sa daden a kiya bibayan non a maito bo.

  Ka aya ibaratian na so satiman a mala a pega a liakhot a pedang a miaka tana so pedang ko lopa na miakam belag na da maothang oman ni sabalaon a sobo so kilidian a maito i mibebetad ko lopa. Na piaka memesa den naya telo a pakamemesa a daa miakang gola-olaon, Isaon so pembawangenan o Radia Indarapatra, ikadowa so lakao o palad da ai niyan ko lempid da wator, ikatelo so lakongan a inopakian.

  Na palayaden imanto phipiya-piyaan, tatanosen o mga lolotio sa KALOKAN ago sa TIMBANGALAN ka sii yaya matatago sa pageletan a dowa aya a inged a kena aba maka khawatana ka mga telo baden ka istarias a khawatanaan niran. Giangkanan a telo a piaka memesa a rarad sii o Radia Indarapatra na makapago obay-obay ka makashosol-soleda anan ko da ma isa ka istariya a lopa sii sa pagletan a KALOKAN ago giya TIMBANGALAN.

  Nan dodanta a kiya thidawa iran ki Omakaan, na kagiya tharomamisen den ni Omakaan na ini koyambetian so goligai pandi iyan na miaka timbang sa kaporo ki Omakaan na taros a siyayakhotian den a pedang si Omakaan. Na so kiya lakhota niyanon na kiya palian den si Omakaan na pitharo iyan a "di ka bes  matao makithidawa kena a baka mawarao a mama, so Radia Solaiman ni mawarao ka oman nako niyan lakhoten na phagotasen nako niyan, na seka na di. Na o benar a mawarao ka na otasa akong kaden." Na pitharo o Radia Indarapatra a "giyaya den ni ka pakithidawa aken," na orian niyan na miya othang so Omakaan na kagiya makaiga na mapepeko na giangkanan a mala a bobongan a khokoliling sa KALOKAN na inoldan na kapet, gianan so badan no Omakaan a babangonan nanan sa andang a Capitol na taman imanto na aden a penggemao ron a mala a mama a pakalek-lek igira a gagawii, aya kala iyan na so isa ko ai niyan na sii sa Capitol na so sabalaon na sii sa padian naya a MARAWI. Na giyaya nanggibo-gibo a miaka ilay saya.

  Orianian na piloloba den o Radia Indarapatra so sising o Radia Solaiman, na kagiya gonanao ron o salindagao sa nonok koto na "sii ini lebado Radia Solaiman so sising ngiyan sa kilid doto a ranao sa tampar sa sebangan a TIMBANGALAN," na inakoyo o Radia Indarapatra sonig sa kalopaan na mini saplid so soso sa pageletan a shogod ago giya boganga na miya baton so soso sa kalopaan, na aya katatambakan non na odi ako peribata o Allah na mga dowa renet odi na kalawanan so lindo niyan, na mga sarenet so baba iyan odi ako lipata o Allah sa kalawanampen noto ka mga kawali yami a tambakan non nanan.

  Aya pakamemesaon na iphoon ko dapen so Ispanyol na boliten den. A sekami a maginged na tanan imanto na so kadakel iyan den na aya niyan den kadakel a gioto na phagembaalan a apog, na ipoon sa RANAO go sa MAGUINDANAO sa SULU, nago so mga ped a inged a aden a mga tao ron a dimbabama na da iranden malengan sa taman imanto.

  Kowaan non a mga magatos ka sako a boganga na aya pekhakalotan non na mga lima repa a zoke-soker na mga dowa repa a kadalemian. Na mapita na ilayang kabo ka mapepeno peman a boganga a soso ada a odian, pirowang ka ka miya gapog-apog. Sa daon makailay na da pamemesa iphangerabas ami pen ko mga bario road na mga wipon a trak a diron dii peroranan na mabasa alongan nami a pantar na mapita na mitatambak sa da abaon miya lebat na giyaya na benar den.

  Na kagiya dabo matoon o Radia Indarapatra so sising i pagari niyan a so Radia Solaiman na gianatan niyan den na imanto den a masa na igira delem a tena-tenao a gawii a paganay a kagagawii na lalangkao ka sa ranao sa laod doto a sugod ago giya boganga ka bangka di mailay a pekikorot sa poro a lagid sa kala o matalanged a bola a mariga a izan no waga, na aya pekhabayawan non sa kaporoan na mga lima anda oto repa na maolog bo na kaoto peman, na madakel a kenabo aba makasasapolo mikorot sa kaporoan. Na gioto so sising o Radia Solaiman, na imanto den a masa na daden nanan mada.

  Gianan ni mga rarayag a karina sa mataan den a benar a miya 'nggola-ola ini na so di phakaparatiyaya na pangingiza na odi khabnari na song sa KALOCAN go sa TIMBANGALAN na dayon sa BOGANGA gos sa  sogud ka aden ka bena-benari. Sa mataan den a thotolai a mikakarina sa so Radia Solaiman na sii miatay sa TIMBANGALA. Na giya KALOKAN na ino ron mini beto wa KALOKAN ka ron miya lokan so Omakaan.

  Na so mga toos sa benar den a miaka song sa inged a ranao so Radia Indarapatra na benar den ka aden a mga rarayag a mga tanda iran. Mitotooson sa benar na thangkaan naken saya pasin so thothol sa phangningko ko Allah a malai gagao a di kowai ikadosa ka giyai so totholan non a bako den pinikisorat ka aden di pekhalipati o khilapis a pagtao. The End!

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 935596 visitors (2986380 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free