ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - ROYAL OF SUBANGAN A UNAYAN
   
 
  ROYAL OF SUBANGAN A UNAYAN

Lumbayanague town hall

ROYAL HOUSES OF SUBANGAN (EAST) A UNAYAN
By Acmad (Ontay) M. Abdulmadid)
 
 
In the late 15 century, the Undivided Lanao has an existing form of government, built by our forefathers and called “Igma go taritib” that bind the Maranaos-Iranaons of central Mindanao and main reason why Maranao-Iranaons never been conquered, subdued and undefeated by conquistador Spaniards and others colonizers
 
According to the taritib, Ranao was divided into four genealogical principalities, MASIU, UNAYAN, BAYABAO, BALOI, every principality furthered divided to districts with a royal Sultans and Baes, composed of 16 Panoroganans and 28 Mbabaya ko Takdir legislative councils,   
 
Dimaampao Kalinan is the ancestor “pegapoon” in entire Unayan Phangampong, he is the 4th son of Pazandalan a Morog in the empire of malindai a Bumbaran, married to Anak Mira of Butig and established Madalundug Marogong as his owned kingdom.
 
Local historian narrated that Unayan phangampong was formerly called Marogong, the word Marogong derived from the root word “Rogong” which means sound of thunder, Marogong is a plural of rogong, given by Dimaampao kalinan the founding ancestor of Marogong principality, renamed Unayan by Datu Pascan grandson of Dimaampao. The word Unayan is an Iranaon term of FOUNDATION refers to the first place landed by the Sharif who brought Islam in mainland Mindanao,
 
Somewhere in the year 1604, Datu Borowa of western Unayan, grandson of Datu Pascan and great grandson of Sharif Ali Kabunsuan, Datu Dianaton Naim of Butig, Datu Sarikran Balindong Bzar of Masiu, Datu Akari of Ramain, Datu Embaor of Bansayan, Datu Uttowa of Bayabao and Datu Alanak of Baloi agreed in principles to create and updates the existing Pata Phangampongo Ranao. During that meeting the Unayan region “Phangampong” was divided into two (2), the Western Unayan based in Tatariken was ruled by Datu Borowa and the Eastern Unayan based in Butig is ruled by Datu Alauden Dianaton Naim
 
Unayan, its territory divide into two "sokot" districts, namely; East "Sebangan a Unayan" and West "Sedepan a Unayan" each districts sub divided into traditional "inged" township of settlement with rulers Sultans under the "taritib" royal order of Unayan phangampong,
 
Pagilidan ko Ragat coastal area of Lanao del Sur (Tbok Malabang, Pikong, Balabagan and Kapatagan valley, are part of Unayan Pangampong but outside the taritib of Unayan with an existing taritib and relative-alliance of Eastern and Western Unayan, Tubok Malabang is the Capital and all Panoroganans.
 
Subangan (Eastern) a Unayan is comprises with the municipality of Butig, Sultan Dumalondong, Lumbatan, Lombayanague, of Lanao del sur and Barira of Maguindanao. Have two Royal houses, Sultan sa Butig and Sultan a Domalondong sa Butig. Has four “4” set from the 28 original councils of Taritib system of Ranao, DOWAPOLO AGO WALO A MBABAYA SA TARITIB SA RANAO, namely; Timbab, Dolangan, Malalis and Ragayan Sultanates
 
The four sons of Alauden Dianaton Naim of Butig from Insano sa Bayabao had a big contribution in the Taritib and Ijma of Subangan (eastern) a Unayan, they are Ariong sa Nanagun, Bongkal sa Makaranon, Anggolong sa Sawer, and Aren sa Poktan whom they always been mentioned in every royal occasion in east Unayan. Sebangan a Unayan has the twelve traditional minor sultanates with a big contribution to the taritib and Ijma of east Unayan.
 
East Unayan Royal Genealogy
 
The royalty of Ranao usually traced from the Ashraf of Arabia and the four Datus of Bumbaran. For the Ashrafs, they were Sharif Rajah Indarapatra, Sharif Aulia, Sharif Ahmad Maradia Baguinda, and later Sharif Kabunsuan, Sharif Alawi and Sharif Alahuden of Sulu, Alioden in Ranao Salsila. The four Datus, they were Dimaampao Kalinan, Bataraan Dikilatun, Amirogong Thopaan, Botawanun Dikalinan,
 
Datu Pascan is the second ruler of Unayan (he renamed Marogong to Unayan), his children are Dozonan of Butig, Taman of Lombayanague and Matanog of Sudupan a Unayan. Dozonan married to Domariong begot Datu AMISUSUM sa Butig and Bae Dinganun sirig sa Mala a Bayabao while Taman married to Sanao bore Ambolotho sa Lumbatan, Lolongun sa Lumbayangue and Maririnag sa Masiu Tamparan,
 
Sharif Kabunsuan married Angintabu begot Saripada Macaalang, Macalaang married to Bae Ble daughter of Katib Alim sa Maguindanao a Dimasoba sa Malabang begot Datu Bangkaya, Maginot a Bae, Rombaan sa Butig. Datu Bangkaya married to Bae sa Slangan begot Datu Dimasangkay adel sa Maguindanao.
 
Rombaan sa Butig married to Amisusum Great-grandson of Dimaaampao Kalinan of Butig begot Salaginto sa Munai, Mamintal sa Maguing, Kalangit sa Poona Bayabao, Sabo sa Timbab, Labiolan sa Dulangan, Ditukalan sa Malalis, Didaitun sa Ragayan and Bae Lilangun sa Butig
 
Bae Lilangun was married to Amirogong sa kapay son of Sharif Radia Kunuga son of Sharif Alawi of Tagoloan, the couple, graced with only son “PENDOMA” 4th ruler of Butig and later married to Maupaat Umpas sister of Maupaat Sandab both descent from the royal family in Brunei, Johor and Arabia,
 
Pendoma and Umpas bore Datu Amborong and Datu Okho father of Dianaton of Butig who was married to Paramata Asia daughter of Amatonding a Noni and Maupaat Gayang, while Amborong was married to Potre Omon daughter of Dimasangkay adel 4th Sultan of Maguindanao to “Mira” bae a labi sa Simoay,
 
Datu Okho married to Lapoan sa Taraka and Maguindanao begot Datu Dimaalip sa Maguindanao Buayan and Potre Ader mother of Balindong Bsar of Masiu,
 
Datu Okho second married to Ganzao a Maganza sa Buayaan daughter of Rajah Sirongan, begot DIANATON NAIM sa Butig, Halim, Dilawa sa Marawi, Bogim, Inang. Datu Dianaton Naim first married to Insano sa Bayabao begot, 1) Aren sa Pokutun, 2) Ariong sa Nanagun, 3) Bongkal sa Makaranon and 4) Anggolong sa Sawer,  
 
While Datu Amborong and Potre Omon bore Amatonding a Noni, Potre Gayo and Potre Nangko, Nangko married to Birua sa Bansayan Poona Bayabao, Gayo settled in Lombayanague while Amatonding a Noni was married to Maupaat Gayang Sister of Sultan Dipatuan Kudarat 6th Sultan of Maguindanao, Gayang and Kudarat are siblings of Sultan Laot Boisan of Maguindana and Malabang to the sister of Sultan Batara sa tenga of Sulu 8th ruler both siblings of Sultan Muhammad ul-halim Bodiman of Sulu 7th ruler,
 
Amatonding a Noni and Gayang, got Anta sa Tubok, Nago sa Pikong, Amben, sa Balabagan, Pindawadawaoray sa Masiu and Paramata Asia. Asia was married to Dianaton Naim of Butig bore Paramata Bayo, Paramata Saimbo, Paramata Adoy, Ambayo.
 
Paramta Saimbo married to Sultan Danggao son of Anta sa Tubok, begot Barakat, Domalondong, Macalunas and Bae Umba sa Bayang, one can see how the royal genealogy evolved and revolved around Ranao.
 
TARITIB SA SEBANGAN A UNAYAN

So Allah i mamponay tangan ko kambaya-baya a dii pamangnian sa limo. Phangning ko ron a di maribat a kiperopaan naken ko atoran no taritib sa sebangan na Unayan sa kambabaya iron o pat ta datu maana so Dolangan, Malalis, Ragayan, Timbab. Siran ni pat ta datu a dadawagan sa kapaar a sorota kambaya-baya sa taritib a sebangan na Unayan.

Na phanabiyaan naken so pat ta wata sa mama o Dianaton sa Butig (Aren sa Poktan), Ariong sa Nanagen, Bongkal sa Makaranon, Angolong sa Sawir, nago so sapolo ago dowa inged a peda ini pagomareg a sebangan na Unayan.

Isa ka phanabiyaan naken so asal a tanto wa Sebangan a Unayan a aya tanda a lokes a inama na inina na so takdir riran sa Sebangan na Unayan na lomagaday ko siyaw polo ago siyaw a inged a Moriatao Lolongun a pilipongan sa sebangan na Unayan a ped a ini pagomareg a sebangan a dalema Unayan, na aya samporna iyan na so dowa a panoroganan sa sebangan a Unayan maana so Sultan a Domalondong nago so Sultan sa Butig. Siran ni dowa lemba a mga panoroganan sa sebangan a Unayan.

SALSILA
 
Sharif Kabunsoan married to Putri Tomanina, begot
1.    Putri Maamor
2.    Putri Miraganding
3.    Putri Bae Ghatola
 
Sharif Kabunsoan 2nd married to Putri Angintabo, begot
1.    Saripada Macaalang sa Maguindanao
2.    Putri Daragat sa Unayan
 
Sharif Kabunsoan 3rd married to Anak Mira sa Simoay, begot
1.    Makasasa
2.    Takili sa Pinowis
 
Sharif Kabunsoan 4th married to Paramata Mazhawang niece of Angintabo, begot
1.    Aloyodan
2.    Kadmaan
3.    Kunuga
4.    Apiran
5.    Maradia
6.    Limbayan
7.    Ginambayolan
8.    Palamin
9.    Dansoli
10. Paramata Layagun
11. Madayao
12. Milbayan
13. Bandira
 
Saripada Macaalang married to Bae B’li, begot
1.    Datu Bangkaya
2.    Maginot a Bae
3.    Didaitun a Lokus
4.    Rombaan sa Butig
 
Bae Rombaan married to Datu Amisusumun sa Butig, begot
1.    Mamintal sa Maguing
2.    Kalagit sa poona Bayabao
3.    Sabo sa Timbab
4.    Labiolan sa Dolangan
5.    Salaginto sa Munai
6.    Ditukalan sa Malalis
7.    Didaitun sa Ragayan
8.    Lilangun sa Butig
 
Lilangun sa Butig married to Amirogong sa Kapay, begot
1.    Pundoma sa Unayan
2.    No More
 
Datu Pundoma sa Unayan married to Umpas babae o Sandab, begot
1.    Amborong sa Unayan
2.    Okho sa Butig
 
Datu Amborong married to Omon wata o Dimasangkay adel, begot
1.    Amatonding a Noni
2.    Nangko
3.    Gayo
 
Datu Amatonding a Noni married to Maupaat Gayang sister of Sultan Kudarat, begot
1.    Ambun sa Balabagan
2.    Nago sa Pikong
3.    Anta sa T’bok
4.    Asia sa Butig
5.    Pindawa-daw Oray sa Masiu
 
Datu Okho sa Butig married to Maganza daughter of Raja Sirongan, begot
1.    Dianaton Naim
2.    Halim
3.    Dilawa
4.    Inang
5.    Bogim
 
Datu Dianaton 1st married to Insano sa Bayabao, begot
1.    Aren
2.    Bongkal
3.    Ariong
4.    Anggolong
 
Datu Dianaton Naim 2nd married to Paramata Asia, Begot
1.    Saimbo
2.    Andoy
3.    Ambayo
4.    Bayo
 
Saimbo married to Sultan Danggao son of Anta sa Tubok, Begot
1.    BARAKAT (Panoroganan)
2.    DOMALONDONG (Panoroganan)
3.    MACALUNAS (Sultan sa Unayan)
4.    UMBA (Liamin sa Butig)
 
Datu Okho married to Lapoan sa Taraka and Maguindanao, begot
1.    Sitie Ader inao Balindong sa Masiu
2.    Dima-Alip
 
Datu Dimaalip married to Duni daughter of Raja Sirongan Buayan, begot
1.    Sittie Ugho
2.    No More
 
Sittie Ugho married to Datu Boroa sa Sudupan a Unayn son of Maradia son of Datu Amiladen a Macapundag, begot
1.    “Mbarong (ama o Diwan and Pagayawan)
2.    Amidag sa Sulog
 
Sittie Ader married to Onggor sa Masiu son of Sharif Angkaya sa Masiu, begot
1.    Balindong Busar sa Masiu a Sarikran Alam
2.    Danambae sa Bacolod lumba a Bayabao
 
By Acmad (Ontay) M. Abdulmadid
Submitted article from concerned person
We would like to thanks and acknowledges
all the E-mail and messages of our
 
guests and visitors for the Salsila you’ve submitted
 

The last comments on this page:
Comment posted by Tingagun sa Nanagun, 08/02/2018 at 4:11pm (UTC):
So Ariong sa Nanagun na mimbawata na so Mamanton so Mamanton na mimbawata na so Balindong Zaman a Cabugatan sa Nanagun na so Balindong Zaman na mimbawata na so Barag (Bago a Raga) so Bago a Raga a Barag na piyangaroma o Bago a Mama a wata i Datu sa Kaludan na mimbawata siran na madakul na isa on so Dongco a karoma o Usman a inai Didaagun a ama a datu i Limba. na aya isa pn a wata i Barag ago si Bago a Mama na si Bayol a karoma i Saakilan a inai Bedar sa Wato

Comment posted by Hussein B. Dimaraw, 01/09/2018 at 8:14am (UTC):
Salam, in the ARTICLES ABOUT GENEALOGY OR ASCEDANTS AND DESCENDANTS FROM NABI OLA ADAM
Posted by SULTANALI on DECEMBER 15, 2015, one of the sons of Pascan was Dakamezar of Barira "FROM DIMAAMPAO SON OF PASANDALAN SA MOROG MARRIED TO SITTIE ANAK AND GOT 1. ALEGED 2. BETHAS 3. ANSAD THEN ALEGED MARRIED TO POTRE KAONDOLAN AND GOT 1. DIKHILATEN 2. LILAGEN 3. SAMPINGITEN 4. PASKAN THEN

PASKAN MARRIED TO SIMPAOLAN A POTRE DAKIRAM AND GOT 1. MATANOG SA SEDEPAN NA UNAYAN 2. DAKAMEZAR SA BARIRA 3. TAMAN SA LOMBAYAN NAGUE 4. DOZONAN SA BOTEG"

Comment posted by Hussein Bacolod Dimaraw, 01/09/2018 at 7:13am (UTC):
Salam, in the ARTICLES ABOUT GENEALOGY OR ASCEDANTS AND DESCENDANTS FROM NABI OLA ADAM
Posted by SULTANALI on DECEMBER 15, 2015, one of the sons Pascan was Dakamezar Barira "FROM DIMAAMPAO SON OF PASANDALAN SA MOROG MARRIED TO SITTIE ANAK AND GOT 1. ALEGED 2. BETHAS 3. ANSAD THEN ALEGED MARRIED TO POTRE KAONDOLAN AND GOT 1. DIKHILATEN 2. LILAGEN 3. SAMPINGITEN 4. PASKAN THEN

PASKAN MARRIED TO SIMPAOLAN A POTRE DAKIRAM AND GOT 1. MATANOG SA SEDEPAN NA UNAYAN 2. DAKAMEZAR SA BARIRA 3. TAMAN SA LOMBAYAN NAGUE 4. DOZONAN SA BOTEG"


Comment posted by Admin, 06/16/2015 at 3:39pm (UTC):
Thanks Pagar Jack Mala, you are correct we still looking for the nearly and correct version, as we know that all salsila has minor variation and not really a big deal, what is important is we can treasures our roots...

Comment posted by jal macmod, 01/10/2015 at 3:22am (UTC):
admin..obangarakun magogod so pakapoono miyanga susultan a diamla sa unayan...balasangawno allah ka apo ako o miyawna a sultan a diamla sa unayan n diko makukudug so so pakapoon...salamat

Comment posted by mangandog clan , 02/11/2013 at 4:51am (UTC):
salam ko kia bumbaran ko apo tano DIANATON NAIM SA BUTIG pud kima nu sa sakba ko ranao masiu so apo tano a BARAKAT na (11)sapolo go isa a pukha sultan sa butig aya popao sa lawas kaka naso apo ami a MAMA SA RAGAT ika dowa ngaran nian so MAMA SA TUBOK

Comment posted by Jack Mala, 01/13/2013 at 7:52pm (UTC):
Thanks for the corrections, but in every salsela have different version because of its different principalities and topography. But we are still looking for the valid and authenticated salsela and this are the primary objectives of ADMIN Ontay in this websites.

Comment posted by Sultan Alonto Santican, 01/05/2013 at 3:30am (UTC):
The Salsila mentioned needs some correction:
1] Dimasoba is the brother of Angintabo (father of Mazawang)
2] Sharipad Macaalng has only one child -Sharif Bangkaya
3] Didaitun & Rombaan are the children of Sharif Bangkaya to Potre Dabalig
4] Mamintal & Kalangit are not the children of Rombaan, but from other woman.
5] Mborong is not biological son of Pundoma. but Dimasangkaya Adel, that is why Amatonding was called Nonie because meaning pure cause they brother & sister in father.
6] Original Pekong Salsila, showed that Gayang was the daughter of Sultan Kudarat, that is why Kudarat is living, died and buried in Ramitan Malabang. Amatonding is the 2nd cousin of Potre Gayang. This is the correct one cause nearest to the source,but it was written by foriegn writer wrongly cause they are also inquiring from other sources.

Comment posted by APOMAN 1925 SPIKE D' APO DIWAN , 04/05/2012 at 3:06am (UTC):
Saimbo married to Sultan Danggao son of Anta sa Tubok, Begot
1.BARAKAT (Panoroganan)
2.DOMALONDONG (Panoroganan)
3.MACALUNAS (Sultan sa Unayan)
4.UMBA (Liamin sa Butig) clarification lang,so barakat anday ini panoroganan ba sii ko sapolo ago num maapud odi na ipungganap a ika sapolo ago pito.

So pagariran a umba na maya pangaroma o so amdag a watao o Diwan sa bayang begot. 1.Maruhom Sarip Maulana 2.Maruhom Sarip Ameroden 3.Pre Bai a Labi sa Bayang 4.Bae a wata sa Bayang.
Thanks Admin nice post

Comment posted by Mataid , 02/11/2012 at 3:12pm (UTC):
Mataan ko Masagogod a kia osay saya o Bangsa Tano

Comment posted by Jack Caulay Mala, 02/08/2012 at 5:48pm (UTC):
Datu Dianaton Naim sa Butig 3rd married to Bae Timbang sa Guimba sa Marawi, begot 1.Solaiman a
Sultan sa Guimba 2.Milbahar a Sultan sa Marawi 3.Kaoladan a bae sa Guimba 4.More(madak'l p'n)

Please correct it if I'm wrong.........

Comment posted by Jack Caulay Mala, 02/08/2012 at 5:07pm (UTC):
Shukran katheer sa post, tanto a masagogod ago miyaka linalinao a salselah ko Unayan Phangampong. More power to ADMIN ONTAY

Comment posted by:02/04/2012 at 12:01pm (UTC)
acmaly88
acmaly88
Offline

All Maranao are Connected to this SALSILAAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894737 visitors (2895377 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free