ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - SALSILA SA BAYANG
   
 
  SALSILA SA BAYANG


NOTE!!!!

sabap ko kiyandod sa limo o Allah o Sultan a si Pandao a aya kiyabaloy niyan a Sultan na si-i ko kiyapaka idal o kasosolotani ko MAOPA-AT ko kiya ipos iyan ko Dato sa Kalawi a giyadowanan a miyakatondog na si-iran kiya tindegan so kiyasolotan iran ko kabhabaloy iran a mbawataan o nanak a wata o DIWAN, goso miyaonaan a dowanan a sultan a si BALT na si i niyan kiyatendegan ko MAOLANA a wata o AMENDAG a pagari o NANAK na si-i pagidal so kasosolotani ko mbhawataan o AMIRODDIN a wata o AMENDAG a pagari o NANAK.

(THE LEGITIMATE SULTAN OF THE PRESENT DAY IN 
BAYANG MUST BE FROM AMERODEN CLAN)

 DIWAN GENEALOGY


Sarip Kabunsuan 4th married to Paramata Mazawang, Begot
 • 1. Aloyodan
 • 2. Paramata Layagun
 • 3. Radia Kunuga
 • 4. 9 More
Aloyodan married to Potri Nandaopan of Sulog daughter of Sarip Alioden brother of Sarip Kabunsuan, Begot
 • 1. Potre Kaizadan
 • 2. Pazaolan
 • 3. Pinorot
Pazaolan married to Maruhom Adapun, Begot
 • 1. Ampayong
 • 2. Lawano
 • 3. Sanao
Lawano married to Matanog a pagari o Dozonan ago so Taman, Begot
 
1.     Dimalawang a Ameladen a Makapundag sa Sedepan a Unayan
2.     Dimalampos
 
Datu Dimalawang Ameladen 1st married to Potri Daragat sa Sudupan a Unayan, Begot
Maradia Dikabolodan Married Inai Boroa sa Maguindanao, Got
 • A)    Boroa sa Sedupan a Unayan
 • B)    Imoda sa ganasi
 • C)    Ayor sa Linindingan
 • D)    Togon sa Kadingilan
 • E)     Dadioba sa Biabi
 • F)     Andonga sa Macadar
 • G)    Sanaolan sa dagook Lumbatan
 • H)    Oyoda sa Madamba
 • I)      Ongkini sa Tobaran
 • J)     Angkolan sa Bita
Siran I Siyao a Bai aya iran bo Laki so Boroa.
 
Datu Dimalawang Ameladen 2nd married to Dayansalong sa Binidayan, Begot
 • 1.     Baodi sa Binidayan
 • 2.     Lawango sa Pualas
 • 3.     Alang sa Inodaran Marantao
 • 4.     Apandang sa Poona Masiu
 • 5.     Insoba sa Molondo 
Boroa sa sudupan a Unayan married to potre Sittie Okho a watao Bae Doni sa Maguindanao Buayaan ago so Dimaalip  a Pagari o Dianaton naim sa Butig ago so Sitiie ader a ina o Balindong, So Bae Doni na watao Rajah Sirongan sa Buayan, Begot
 • a.    M"Barong
M"Barong married to Potri sittie Nayo a wata o Anta sa Tubok, Begot
 • 1.        Arobero sa Pagayawan
 • 2.        Diwan sa Bayang
 • 3.        Noron sa Kapatagan 
Diwan 1st married to Labo sa Malaig a wata o Datumaas sa wato ki Daki a babae o Lokes a Datu sa Masiu, so Datumaas na wata o Datu Sandor sa Baloi ki Kayowa a Babae o Onggor a ama o Balindong Busar, Begot
 • A1)     Datu sa Kalodan
 • B2)     Maruhom Sidic
Diwan 2nd married to Paramata Impah a wata o Balindong ko Pindawadawa orai a isa ko lima Noni sa Ranao Ragat, Begot
 • A3)    Amdag
 • B4)    Nanak
A1) Datu sa Kalodan married to Dayaan a pagari i Dayoan a manga Bae sa Bacolod Marawi, Begot
 •      1.   Balindong Salam
 •      2.   Balindong Zama
 •      3.   Balindong Sahid
 •      4.   Inai amai Pongka
 •      5.   Inai Miaona Ampatua
 •      6.   Inai Datu a Kunug a miyaona
 •      7.   Balindong Bandara
A2) Maruhom Sidic 1st married to Bae sa Raya a wata o Maruhom Kaharoden sa Raya, Begot
 •      1.   Datu sa Tandok
 •      2.   Inai Kadi sa Binidayan
 •      3.   Inai Araan
 •      4.   Inai Imam Matuan
A2) Maruhom Sidic 2nd married to Bae sa Wato wata o Rilakola ko watao Mimbarangay sa Madalum, Begot
 •      1.   Maruhom Bata
 •      2.   Amai Yati
 •      3.   Bae sa Lapao
 •      4.   Datu (amai Aragasi)
A3) Amdag married to Bae Umba a babae o Barakat ago so Domalondong a manga Wata o Palawan ko Paramata saimbo a wata o Dianaton naim sa Butig, so Palawan na wata o Anta sa Tubok ko Bae sa Condor, Begot
 •      1.    Maruhom Sarip Maulana
 •      2.    Maruhom Sarip Ameroden
 •      3.    Pre Bai a Labi sa Bayang
 •      4.    Bae a wata sa Bayang
A4) Nanak 1st  married to Ninig sa Maguindanao apo o Sarip Maradiadikabolodan ko Bae sa Ganta sa Maguindanao, Begot
 •   1.     Bae sa Marigay (Ina o Lima Datu sa Wato)
 •   2.        Maupaat Sarip sa Bayang
A4) Nanak 2nd married to Bae sa Polo wata o Ampatua sa Bita a moriatao Angkolan, Begot
 •   1.        Datu sa Kalawi
 •   2.        Bae sa Radapan
 •   3.     Dipatuan
 
Based on Salsila of Sangcopan, Grand Parent of Jalani Dimaporo Sangcopan 
 Translated into English Text By Datu Acmad (Ontay) Macagaan Abdulamdid from the Original Form Arabic Kirim..... We will Post The Full Version Soon. i have in me the complete salsila of Bayang to the present time, thank to kaka Jalanie Sangcopan and bapa Aleem Abdulhadi Pungginagina Ampuan
   
 
The last comments on this page:
Comment posted by Tonganay, 08/18/2019 at 12:14pm (UTC):
Sako Turn o datu sa masiu ko ka sultan sa wato na piki solot o mga datu ki Gandawali so sultan sa wato sabap ko kyabantogi ron ago pagadatan na danyan solota ka aya pyaka sultan na so wata iyan a si Maguindanao na dapn matay so Maguindanao na liwas eyan so Sultan sa Wato ki wata eyan a Managantal.
Gandawali begot
1.Datumanong
2.Maguindanao
3.Pitna a inai Marmay Radiamoda
4.Usop a amai H. Mahmod Rimbang a amai Soraya Rimbang(Bae a Romapunut)
5.Mariam inai Bae a Mala sa Maguindanao a inai Dimapinto
6.Jamina a inai Mandagan ago Macaslung
7.Melyon a amai H. Rashid Melyon
8. Mala(myakamong sa Baloi)
Maguindanao begot
1. Managantal a Sultan sa Wato
2. Macaugis a Mama sa Bayang
3. Tindos a karomao Macasalong(loksi Parimba)
4. Mantanas a karomao Datu a Casanguan sa Wato a Dida-agun a watao Dongco ago Usman sa Raya Wato

Salamat:)

Comment posted by Tonganay, 08/17/2019 at 7:41am (UTC):
*Sarip Ameroden begot Datu a Cabugatan sa Bayang. Datu a Cabugatan married to Paramata sa Wato begot Kalamata ,Saripa and Panondiongan. Kalamata married by Gampong a Radiamoda sa Wato and begot Abongal and Dibarosan. Bae Abongal married by Maguindanao son of Daromoyod sa Wato and begot four children Managantal,Tindos,Macaugis and Mantanas.

Salamat:)

Comment posted by Tonganay, 08/16/2019 at 11:03pm (UTC):
>> Paramata sa Wato married by Sarip Ameroden a watao Hamdag a watao Diwan sa Bayang,begot
1. Panondiongan sa Bayang
2. Saripa Bae sa Bayang
3. Kalamata a Inai Dibarosan ago Abongal

kalamata married by Gampong a Radiamoda sa Wato begot Dibarosan and Abongal. Bae Abongal married by Maguindanao (Son of Daromoyod) and begot four children ,Managantal(Sultan sa Wato),Tindos,Macaugis and Mantanas.

Comment posted by Tonganay, 08/16/2019 at 9:46am (UTC):
>>Sultan Rilaola married to Bae sa Marigay a watao Ninig sa Maguindanao ago Nanak a watao Diwan sa Bayang,begot
1. Miphukur a Cabugatan sa Wato(Balindong Sarip)
2. Mithokur a Radiamoda sa Wato(Balindong Zaman)
3. Mi Patri (Maruhom Bae sa Osonan) inai Matintim a Bae a Labi sa Ramain
4. Mithonong a Sultan sa Wato(Radia Buayan)
5. Bae sa Wato a watao Sultan Rilaola ki Patao a watao Mimbarangay sa Madalum

>> Babay sa Raya (watao Palawan) married by Tara, begot
1. Anak a Bae a Labi sa Nanagun
2. Amai Usman sa Raya-Wato
3. Inai Ophong, Domacul ago Batowintan

>> Bae Kadiis(watao Mithonong) married by Dipatuan, begot
1. Comolan a Diamla sa Wato
2. Karang
3. Andao
4. Inai Dayan
5. Inai Kaoladan


Lima Datu a watao Mithonong a Pagkasan sa Sultan sa Wato
1. Datu sa Masiu
2. Tungkobusar
3. Datumolok
4. Watamama
5. Radiatoa sa Wato

Comment posted by Mohammad Usman, 08/15/2019 at 10:48am (UTC):
>Ninig sa Maguindanao married by NANAK a watao DIWAN sa Bayang,begot
1. Mandaragot (Sharif Maupat sa Bayang)
2. Bae sa Marigay(1st Bae a Labi sa Wato)

>Bae sa Marigay married by Rilaola(1st Sultan sa Wato) ,begot
1.Miphukur a Cabugatan sa Wato(Balindong Sarip)
2.Mithokur a Radiamoda sa Wato(Balindong Zaman)
3.Mi-Patri (Maruhom Bae sa Osonan)inai Matintim a Bae a Labi sa Ramain
4.Mithonong a Sultan sa Wato(Radia Buayan)

>Sultan Mithonong married to Gibayolan(also known as Bae sa Masiu) a apo Maruhom Dialaloden,begot
1.Tara a Datu sa Masiu(Mithara)
2.Mithalicop a Tungkobusar sa Wato
3.Langcap a Radiatoa sa Wato(Milangcap)
4.Bae Paramata sa Wato a inai Dibarosan
5.Bae Sayawa a inai Mithaman
6.Bae Kadiis a inai Comolan a Diamla sa Wato(Watao Mithonong ki Pontanan)
7. Datu a (Watamama) a Mama sa Wato
8. Datumolok a Datu sa Wato

>Sultan Tara a Datu sa Masiu ,begot
1. Mikunug a Amerol sa Wato
2. Mitumug a Piti-ilan sa Wato
3. Dilausan (amai Usman) a watao Tara a Datu sa Masiu ki Babay(Dalaon) a watao Palawan a Saber sa Radapan
4. Bae Anak Bae a Labi sa Nanagun a inao Mangotara ago Mangoranda a amao Pangandamun
5. Bae Maronot
6. Bae a inai Ophong
7. Gandawali(Daromoyod) a watao Tara a Datu sa Masiu ki Potri(Bae a Labi sa Baloi) a watao Maruhom Daromoyod

>Gandawali(Daromoyod) married to Mindang a watao (Raga) Bae a Romapunut ago so Gogo a Shiek a Labi sa Masiu ago Maguindanao,begot
1. Datumanong
2. Maguindanao
3. Pitna
4. Usop
5. Mariam
6. Melyon(isaka inaan)
7. Diamiran/Jamiran
8. Mala(in Baloi)

>Maguindanao married to Abongal a watao Gampong a Radiamoda sa Wato ki Kalamata a watao Paramata sa Wato,begot
1. Managantal a Sultan sa Wato
2. Macaugis a amai Tangan
3. Mantanas a inai Macondara a Radiamoda sa Wato
4. Tindos a Karomao Macasalong sa Wato (loksi Parimba and Goyo)

>Mantanas married by Dida-agun a watao Usman ago Dongco a watao Barag(sister of Bagoamama) ago so Balindong Zaman(Late Cabugatan sa Nanagun) a watao Mamantun a watao Ariong a watao Jannatun Naim sa Butig, begot
1. Dalan a karomao Bani
2. Macondara(Late Radiamoda sa Wato)
3. Lilingaen/Liliya a inai Matagmama
4. Damolo a inai H. Azis
5. H. Usman
6. H. Edaros
7. H. Omar (Tindugun)
8. Baguan
9. Maporug a karomao Goyo Macasalong
10. H. Halem (Pandapatan)

> Mikunug a Amerol sa Wato married to Inai Garing (Wato Raya) , begot
1. Garing
2. Bambang
3. Salibat
4. Misalin
5. Asamao
6. Pinalangca
7. Rangcasunang
8. Sangcali
9. Dima-alam

>Mikunug married to Limod a watao Simalao ago Maruhom Busar a watao Palawan a Saber sa Radapan,begot
1. Mampay
2. Labogandang
3. Mardan a Usngan sa Masiu
4. Rinandang a Mama sa Maguindanao
5. Matanog a amai Dampologan a Bae a Labi sa Wato
6. Ampido
7. Labi
8. Olan
9. Katanongan

Comment posted by Inai dadaraan, 08/12/2019 at 7:48am (UTC):
Salam rkanosan a manga bangsako ko moritao diwan k apoaknon so dayanglabi a bae sa radapan? Baana pd a wata o dayanglabi ko miyakapangaromaon a so ameril mo'minin a

Comment posted by Datukunug, 06/29/2018 at 11:10am (UTC):
Andaon maapud su datukunug

Comment posted by Khalid, 06/17/2018 at 7:38am (UTC):
Malo ako kiyarimbotan sa gya gogodan ko ninig sa maguindanao.So BAE sa ganta Maguindano a paginaan o ninig antawa i ama iyan. Kuna ba so Aminulah a Wata o Habibalah sa linuk ago so Rakimalaa wata o samar datumaas. Maana so Aminula na miyapangaroma niyan so Bae sa ganta maguindanao na mimbawata siran na so Ninig a Miyapangaroma o Nanak sa Bayang? Pud ako ko mbawataan o Bae sa Marigay ka Sii ako Maapud ko Lima wata sa wato isa on so apo ami a so sarip Radia tua sa wato. Kapangunal bo aya mga pagari ko.

Comment posted by jamael dimao , 04/23/2018 at 8:18am (UTC):
salam badikapakay a husaya nga rakn so pakapoonan o dimao ago so mga wata o dimao

Comment posted by Moriataw Insoba, 04/16/2018 at 11:54am (UTC):
Please paki klaro po yong lineage ni Insoba sa Mulondo hehe. Ama iran na so Dimalawang o so Ameladin? Ago how are they related to Ampayong then to Pazaolan. Kyalibugan akoron hehe thanks!

Comment posted by kurang, 12/13/2017 at 3:10am (UTC):
adn a kurangun paninta a kompleto

Comment posted by khalid pagayaon, 12/19/2015 at 12:57pm (UTC):
salam

Comment posted by jalanie, 04/29/2015 at 12:23pm (UTC):
salam badi kapakay katokawan akun anda koron maapud ko moriatao diwan sa bayang, apo ako miaona datu sa kalawi si gumaos aya si H. A DATU... ayakon lokes amiron na pud kami ko mariotao bandara sa kalawi...

Comment posted by camar , 04/08/2014 at 7:03am (UTC):
aya wata o bae sa marigay ko rilaola sa wato na so
mipukur (radiamoda sa wato)
mithokur (cabugatan sa wato)
mithonong (sultan sa wato)
patre bae sa usonan (bae a labi sa wato)
na aya wata o mithonong na so
1.mikunug
2.datu sa wato
3.tungko bsar sa wato
4.watamang
5.sarip radiatoa
6.datumulok
7.kadi-is
8.paramata
na so mikunug na miyapangaroma niyan so babay (bae sa masiu) na wata iran on so amerol sa wato


Comment posted by Salnor, 05/15/2013 at 6:33am (UTC):
Asslamu alaikom! rukanu a mga lokes akun sa ranao aya mala na so mga lokes pagari akun sa giya bayang, tanto a mala mini ogop a website aya ka skta kangudaan na pkatokawanta so kiyabambaran ko diwan, aya pangnin akun na kawmanu manan pun aya taman ko masa imanto. pangni aku rukanu sa rila ko kaluluksi akun rukanu. apo aku miyana vice mayor sa bayang a si DATU SHEIKH BUSAR DATUCALI. Wassalam.

Comment posted by Sultan Mhd Fahad Alonto Santican, 04/30/2013 at 3:40pm (UTC):
Okisowat akun na magudasa ko mga bangsa ko ka korang so babadi Amdag ago so Nanak. Kataya so kioman akun.
Nanak married Potre Sittie Neneg, watao Bai sa Ganta sa Buayaan sii ko Datu Sabog, a Datu sa Koronadal, a watao Otto Namli ko Ombos a Bai sa Barongis, So Bai sa Ganta na watao Bai Pendog ko Datu Bombo, na so Pendog na watao Sultan Digralam a watao Omarmaya Tubotubo. Mimbawata so Neneg na So Datu sa Mandaragon (Maupaat Sharif sa Bayang) ago so Bai sa Marigay sa Wato. Maupaat Sharif 1st wife is Bai Ndeas of Dalama Macadar begot Nasron Adel, Rajah Talon, Rajah Tokang,etc. Rajah Tokang married Potre Ganang of T'bok, watao Marohom got Tubod-Bai sa Punud, mother of Datu Grande of Macadar, Bolawan-Bai sa Mable, Entanen-Bai sa Passer & Payong -Bai sa Malabang. Payong married to Mamanton of Salagaan got Bawingan, married Dimalawang of Tubaran got Aphawan who married Bangon of Binidayan & Macadar got Mokmok-Hadja Kalima married Sultan Santican got Sultan Mhd Fahad Alonto of Pagayawan.
On Amdag:
Amdag married Paramata Mba got Marohom Sarip Maulana got Sanaolan or Olan married Datu Saroddin of Pagayawan got Bai Menara and Datu Endawan. Endawan married Datumbay of Binidayan got 13 siblings with Pendoon and Mokeen. Mokeen married Anarab, son of Atear and Datu sa Kaludan got Datu Andoon married Bondao daughter of Mantanas & Saroddin got Peneker, Asukat, Papowa and Patao. Asukat married Gondayo got Bora, Magumpara, Penangao, Kabagani. Bora married Senampan got Sultan Santican married Hadja Kalima got Sultan Mhd Fahad Alonto.

Comment posted by HISAM S MALAWANI, 04/09/2013 at 12:49pm (UTC):
DANDING married to MANEBEK
mimbawata siran na;
1.MALAWANI
2.MINDORON
3.PANGANDUNGAN
4.MANGOMPIG

Comment posted by HISAM S MALAWANI, 04/09/2013 at 12:27pm (UTC):
*-si DATU SA PENED married to KALILANG taga PAGAYAWAN wata iran si;
1.BANGKO
- si BANGKO married to BATAWI wata iran si 1.GACAP married to DAIT wata iran si;
1.SOBA
2.PANUTULAN
-piangaroma pman i GACAP si CAMAYUNGAN a wata i RAWIIN ki ALUNGAN na WATA iran si;
1.DANDING

Comment posted by HISAM S MALAWANI, 04/09/2013 at 12:10pm (UTC):
isumpat aknon so kababaloy ami a p'd ko MORIATAO DIWAN,so DATU SA KALAWI (BARONG) married to BAE SA RAYA(kalawi)na wata iran si sendigan,si SENDIGAN na piangaroma i NADER,si NADER na wata o DARUMUYOD SA BALO-I,mga wata iran si;
1.DATU SA PENED
2.BAGUIDAALI
3.AMAE BARKO

Comment posted by HISAM S MALAWANI, 04/09/2013 at 12:04pm (UTC):
isumpat aknon so kababaloy ami a p'd ko MORIATAO DIWAN,so DATU SA KALAWI (BARONG) married to BAE SA RAYA(kalawi)na wata iran si sendigan,si SENDIGAN na piangaroma i NADER,si NADER na wata o DARUMUYOD SA BALO-I,mga wata iran si;
1.DATU SA PENED
2.BAGUIDAALI
3.AMAE BARKO

Comment posted by akhie didato malomalo basheron, 10/24/2012 at 9:38am (UTC):
request so salsila o sultan kabugatan sa bayang.

Comment posted by darpo, 10/16/2012 at 6:01am (UTC):
salaam! benar aki e General a o kapakay na so complete a salsila o Moriatao Diwan taman sa imanto ka para sekami a mga kisalimbago na anami katokawi o anda kami ron ped san sa bayang. lagid aken opama a so kyanega koron na babangsa ta sa bayang anan kaso great grandfather aken in the name of DIBAROSAN na sabala san mambo, he was also former Sultan of Cawayan in Marantao and also late Imam in Buadiatupa Taraka until his death. since data makala sa inged na mala a tabang a website aya o ron ta phekakedeg so tangked a mga lolot ta san sa bayang...wassallam

Comment posted by solaim, 10/06/2012 at 7:38pm (UTC):
assalamu alaycom. mapakay a bgi ako nyo sa salsila maka pantag ko mbawataan o saripada . . . salamat

Comment posted by tekoko sa ranao, 05/10/2012 at 1:36pm (UTC):
mafia dun a kiausaya saya ugaid na banda mafia o tarotopi aya sa daptar ka oba kalokalo na mikasoy so andang a kaaator o darpa tano aya mala na so kalangoanan ko mga bangsa ko sa ranao

Comment posted by Gen Amerodin T Hamdag, 03/31/2012 at 2:40am (UTC):
Sangibo Salamat ko poonan nae, ogaid na mas mapia a pakadayona nyo den sa taman emanto a masa a kiababadan ko diwan ago oman e isa ka pamlya na kailangan a toroan sa point person para sa anhgkanan a Bayang one Family group. O limo so Allah na baanda sii misabap a kalintad a Bayang ago mikasoy so andang adi kang-giginawe, di kapamagadata, dika kapamagawida sa Rido kapian ago kikilalan so Datu odi na miyaonae kang giginawa a adat o mga Lokes tano ago so taga bayang. I support this moved

Gen Amerodin T Hamdag PNP ret.
Descendant of Diwan Thru MS Ameroden and MaulanaAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
Advertisement
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 817596 visitors (2719499 hits) SANGGIBO SALAMAT
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=