ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - MANGA KANDADALAKAO
   
 
  MANGA KANDADALAKAO
ASSALAMO ALAIKOM WARAHMATULLAH

Minipantag ko gawi-I a Salasa September 27, 2016, na mindadakao si Datu Ontay sa tomampar sa Africa sa bandara inged a Misir (Egypt) nasi-I paganay tomana sa inged a Kahera (Cairo), aya tagna a hadapian sa kiabisita niyan sa inged a kahira na pundadalakao ko manga midadaptar a todthol ko manga pandangan (books) na ikadowa hadap iyan na pumbisitaan niyan so manga darpa ana kitotompok iyan ko paganay niyan kiambisita sa Midian a piagingudan o nabiola Mosa (AS) ago nabiola Shuwaib (AS) na aya samporna a pumbisitaan niyan na giya inged a Tebaan (luxor) a ronon pilombay so nabiola Mosa (AS) ko kia anodaon ko lawasaig a e-nil (Nile)

Ikatlo hadap iyan na pamamasaan sa manga kobal a panit “leather jackets” ka barabantog a Egypt ko kambaal sa kobal a nditarun. pangninta ko Allah a mioman aya ko katao a pamumugayan o Allah na makarayag so ditanto a makukunal na misampay ko kisalono a masa na kasapabapan sa kapukaomani ko paratiyaya a kai-isa isa o miangadun, siisukaniyan paganay tomarus ko manga pipia darpa matatgo sa todtol.PYRAMID OF GIZA CAIRO EGYPT

Isa ko manga pipiya antangan o MGI-TRIPPERS naso diran di kambisitaa ko manga pipia darpa a mitotompa ko manga todtolan ko muna masa, isa mia pamikir e datu ontay marogong a sii panumpang sa inged a misir ka pusimasimaan niyan so kigogoris o manga daptar a kiapagingudi sa bandara misir, aya hadap iyan roo na pumbabanoginiyan so da ipagoman ko adun, pumbabanoguniyan so adun a ipogaman ko daa ago pumbabanoguniyan so adun a ipagoman ko adun kaan kaomani so adun, itakus so masa ko puda masa, itakus so butad ko butad o tatagundaya, na kunalun so kapaparampanganon na kaipun so diron mikakaip,

Sabap ko limo ALLAH na minisampay si Datu Ontay sa bandara Kahira “CAIRO” ko gawii a minipantag ko September 27, 2016. Na sii miaka tarus ko manga pagapinan a torogan “HOTEL” sa Doki Giza Cairo, aya ngaranian a hotel na Indiana, sa miakatloron gawii na aya paganay a pimbisitaniyan na giya Giza Pyramid, na aya pantukiyan naso great Pyramid a masla ko siyao a kalintubo Pyramid.

Giyanan a Pyramid na isanan a tanda o kiabaloy a Egypt a paganay bukasan o katao ago so kapia o gii kapagingudi sa dunya “First civilized COUNTRY” paza anan o manga muna mindadatu sa Egypt ko 4th - 5th - 6th dynasties, giyanan a Pyramid na aya paganay a masla miatagumbalay sa Dunya, manga ala a bawangun a piakangguntoguntor nataman sa miakaporo a tanto, so oman e sawaro a ator na ayakon a masosogat a kapunudiyan na 20 tons adun pun 80 tons, na sii maka popoon a manga bawangun anan sa raya a lawasaig a nile sa Aswan ka manga granite ago marble na inandoniran sa lawasaig a nile sa tomampar sa Cairo na piaki mbalay ago oriyaniyan na pitagumbalay o Fir-aon ago so manga tantara iyan.

Giyanan a manga ala ko Pyramid na parako Firaon, ago so Karomaniyan ago so manga wata iyan, so isako Pyramid na miaka sold akoron na siiko lulubongan ko Queen, na tanto ko masimpit ago maito kapupaka tana taon, (please take a look my Pictures) oriyaniyan na tomiyana kami ko sphinx na gokamibo mbalingan ko hotel a tatarosan akun a Pyramid best View Hotel.  Click More Photo<--MASJED OF SULTAN AL-NASIR MOHAMMAD

Oriyan o kiapakambisita ko manga PYRAMIDS sa Giza nasii akopuman miamisita ko Citadel oh Sultan Salahuden Ayubi ko rumampi sa miapolid a alongan, minipantag ko September 28, 2016. Aya tagapuda akun a mimbisitaon nasi Abu Ahmad a tungur a tao sa Misir ka aapinan akun so trakiyan sa salongan sa 400 EGP,

So kiapakaoma ko sa gate a Citadel na biyadan akun so taskara “entracne ticket” a 60 EGP nasi Abu Ahmad na 5 EGP sabap sa sukaniyan na Masri. Kaiko makasold kami sa gate na madakul a “tourists” a mia omamiron a dimambo dindadalakao ago so pud na disiran n’dimbaal sa documentary ago so pud na disiran manorat makapantag sa giya palasyo o Sulta Salahuden Ayubi. Sakun puman na mindadalakao ako badun ago sii ako paganay mantap ko Masgit o Sultan al-Nasir Muhammad ibn Qala'un, giya masgit na aya paganay a matagumbalay ko 14 century a giyakon a masgit na aya disambayangan o manga Sultans gowani a masa, sii matatago ko sold a Citadel a ipusagad igira sold ka ko masgit o Sultan Mohammad Ali Pasha.

Adun a dowa monaraniyan, giyoto a monara na timan “solid” a ator, satiman sa pagotaraan tomampar sa subangan na satiman mambo sa pagotaraan tomampar sa Sudupan a ipusold sa masgit anan, so pitanggisa a polaosiyan na mbarambarang e okir kunaba mlagilagid, miatundo anan sa Cairo a monara a daadatariyan sa bontal sabap ko ropaaniyan na mipulagid o masla a da mambaad-mbaad a Lasuna “garlic-shaped “

Sopuman so koboiyan na gadong e warna, a kasasaogan sa maputi ago biro, so miparas sa giya masgit a pangongokir na sii makapopoon sa Tabriz a mianumpang siran sa Cairo ka bialubugan siran o Sultan Nasir Mohammad. (Take a look my Picture)

(FYI, when learning about any great mosque it is important to know the history of the person who sponsored it. On the surface Nasir does not seem to be ruler material. He was short, had a lame foot, and a cataract in one eye as well. However, he still managed to rally the support of his people because he was smart and energetic. He also managed to remain on good terms with other countries. The scholar Ibn-Batuta says that he was of “noble character and great virtue”.

Though surprisingly popular, Nasir did not keep control of his city throughout his life. Much of that has to do with him becoming sultan as a nine-year-old. Because the city was ripe with power mongers, his tutor, Kitbuqa sent him away to grow up and come home when he was better able to deal with the responsibility of ruling a country. Kitbuqa was killed shortly thereafter and was succeeded by a short succession of other rulers. Finally Lagin, an advisor loyal to the king took control and informed the young king he had nothing to fear and could return to Cairo. Nasir was upset one additional time during his rule. Only once being reinstated a second time did Nasir begin working on his massive construction projects.

At the time, rulers of Cairo would support the city by sponsoring massive building projects which brought them prestige and created jobs. Nasir’s claim to fame was building up the Citadel area that the Mamluk Empire ruled from. The Citadel resided aside from the more day-to-day people’s market place. Nasir wiped out the library and audience halls of his predecessor and sponsored the building of a grand palace, aqueduct, and mosque for his own personal use in their place) Click More Photos <--MASJED SULTAN MUHAMMAD ALI PASHA

Ikadowa pimbisitako naso Masgit o Sultan Muhammad Ali Pasha, pitagumbalay ko 18 Century. Giya masgit na pud ko manga masgit o Ottoman empire ko kiandatoiran sa Misir, giya mambo e masla a masgit sa Cairo ka so kabasa iran a malalangkao sa mbala-maba sa Cairo sabap ko kaporo ago kalaiyan, “the most visible mosque in Cairo” aya inimbalay saya na pananadum ko Datu Tusun Pasha a wata a kaka o Sultan Mohammad Ali Pasha a miawafat ko ragon a 1816,

Aya mambo a miokir ago miparas sa giya masgit nasi Yusuf Bushnak a tao sa Istanbul na ayaniyan riyawat ago siyayanan a bontal so masgit Yeni, so kiapakasold akunon na tanto ko miamumusa a pamikiran akun e kiagagaroo mbalay, ayadiko sabuton na 18 century a kiambalayaon na saginda ko modern structure, ron ako miaka ilay sa marble, ago limestone manga rubies ago manga ala e arga so inosaron a materials, manga titilak ator ago so manga wall na marble na pagalong so light sa sabala o wall, MASHA ALLAH,

Oriyaniyan na mia ilay ako o bae a tourist guide na tigiyan a solk ka sa giyanan a member na ontod ka ko Ontoda o Sultan Mohammad Ali Pasha, miontod akoron ago mitolad koron mambo, na inidolog kaminiyan ko kokoboran ko Sultan Mohammad Ali sa sold anan a masgit na tantopuman a miamumusa pamikiran akun ko kapiya niyan e paras ago bolawan so itata ko manga kulubiyan ago Carrara Marble. Aya disaya di imbisita o manga tourists na sabap ko kapagilaya ko kiambalaya saya ago so historical significance a manga masgit aya na aya mala na giya Citadel a palasyo o Sultan Salahuden Ayubi.

(FYI; Muhammad Ali Pasha al-Mas'ud ibn Agha (Ottoman Turkish: 4 March 1769 – 2 August 1849) was an Ottoman Albanian commander in the Ottoman army, who rose to the rank of Pasha, and became Wāli, and self-declared Khedive of Egypt and Sudan with the Ottomans' temporary approval. Though not a modern nationalist, he is regarded as the founder of modern Egypt because of the dramatic reforms in the military, economic and cultural spheres that he instituted. He also ruled Levantine territories outside Egypt. The dynasty that he established would rule Egypt and Sudan until the Egyptian Revolution of 1952 led by Muhammad Naguib and Gamal Abdel Nasser.

Muhammad Ali was of paternal Albanian descendant; his paternal uncle was Mustafa Pasha. He was the second son of the tobacco and shipping merchantnamed Ibrahim Agha. His mother was Zainab, the daughter of Husain Agha. His paternal great-grandfather Ibrahim Agha was from the Albanian city Korca. Muhammad Ali was the nephew of the "Ayan of Kavalla" (Çorbaci) Husain Agha. When his father died at a young age, Muhammad was taken and raised by his uncle with his cousins. As a reward for Muhammad Ali's hard work, his uncle Çorbaci gave him the rank of "Bolukbashi" for the collection of taxes in the town of Kavala.

After Muhammad's promising success in collecting taxes, he gained Second Commander rank under his cousin Sarechesme Halil Agha in the Kavala Volunteer Contingent that was sent to re-occupy Egypt following General Napoleon Bonaparte's withdrawal. He later married Ali Agha's daughter, Emine Nosratli, a wealthy widow of Ali Bey. In 1801, his unit was sent, as part of a much larger Ottoman force, to re-occupy Egypt following a brief French occupation that threatened the way of life in Egypt. The expedition landed at Aboukir in the spring of 1801) Click More Photo <---

 
SULTAN SALAHUDEN AYUBI CITADEL

Oriyan o kiapakambisitako ko dowa masgit sa sold a Citadel na mindadalakao akorondun sa sold a citadel nasomiolud ako ko manga andang a kalaboso gowani ko 18 century, nasomiolud akopun ko military base a ron mababaling so manga Sultans gowani a masa,

Giya Citadel na piakimbalay o Sultan Salahuden Ayubi, sukaniyan na Datu Sulotan a langkap so ngaraniyan sa donya, ago maporo sukaniyan o manga sondaro o Ayubi Dynasty (best soldier on earth), sii ko 12 century na giya citadel na kiapaitawaniyan so manga todtolan gowani sii sa inged a Misir na sampay ko masa kapapantagan, giyaya Citadel na aya darpa o miangadadatu sa Misir maana saya siran pagadapa o manga tantara iran, inipoon ko masa o Ayubi dynasty na sampay ko Ottoman empire,

Siiko masa kapapantagan na giya Citadel na aya miapunto a malai kipantag ago mala e pahala ago langkap so todtolanon ago mainot e domadayo sa Cairo obaniyan pulupasa mbisita a giya citadel, sa odingka mambisita Citadel na dangka mambisita a Cairo.

Piakimbalay aya o Sultan Salahuden Ayubi ko oriyan o da ka ato o Fatimid dyansty ko 8 – 12 century, maana daa ato so manga fatimid sa mipasiyonot siran ko kabaya o Sultan Salahuden na iniparintaniyan so Ahlul Sunna na giyo e kiabaloy a Misir a Ahlul Sunna so Aqeda iran, so manga madrasa iran na tianor so gii ipangdao a maka aayun ko suna o Nabi Mohammad SAW, pinili o Sultan Salahuden a siiniyan mbalayin a Citadel ko mipoporo ka aniyan kababantayi so kaoladan sa Cairo. (Take a look my pictuires)

(The Reasons behind the Construction of the Citadel and its Location)

When Saladin took control of Egypt, with no resistance to be mentioned from the Fatimids who ruled Egypt from the 8th till the 12th century, he decided that Cairo should have a fortified citadel to protect the city against any foreign attacks especially the threat of the crusaders that were carrying military campaigns towards the Middle East at this period of time.

Saladin was influenced with the forts and citadels he viewed in Syria and Lebanon and how fortified and protective they were. Recognizing the importance of having such a citadel to protect Cairo, he guided all the resources he had to construct such an important military structure.

After checking out many different locations in and around Cairo, Saladin decided to construct his citadel over the Mokatam Hill to overlook the whole city of Cairo and to be located at a high position that is hard to be reached or attacked)

FYI, An-Nasir Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb; Kurdish: known as Saladin (1137 – March 1193), was the first sultan of Egypt and Syria and the founder of the Ayyubid dynasty. A Sunni Muslim of Kurdish origin, Saladin led the Muslim military campaign against the Crusader states in the Levant. At the height of his power, his sultanate included Egypt, Syria, Upper Mesopotamia, the Hejaz, Yemen and other parts of North Africa.

Originally sent to Fatimid Egypt in 1163 by his Zengid lord, Nur ad-Din, Saladin climbed the ranks of the Fatimid government by virtue of his military successes against Crusader assaults against its territory and his personal closeness to Fatimid caliph al-Adid. When Saladin's uncle Shirkuh died in 1169, al-Adid appointed Saladin vizier, a rare nomination of a Sunni Muslim to such an important position in the Shia Muslim-led caliphate. During his term as vizier, Saladin began to undermine the Fatimid establishment, and following al-Adid's death in 1171 he assumed control over the government and realigned the country's allegiance with the Sunni Muslim, Baghdad-based Abbasid Caliphate. In the following years, he led forays against the Crusaders in Palestine, commissioned the successful conquest of Yemen, and staved off pro-Fatimid rebellions in Upper Egypt.

Not long after Nur ad-Din's death in 1174, Saladin launched his conquest of Syria, peacefully entering Damascus at the request of its governor. By mid-1175, Saladin had conquered Hama and Homs, inviting the animosity of his former Zengid lords, who had been the official rulers of Syria. Soon after, he defeated the Zengid army at the Battle of the Horns of Hama and was thereafter proclaimed the "Sultan of Egypt and Syria" by Abbasid caliph al-Mustadi. Saladin made further conquests in northern Syria and Jazira, escaping two attempts on his life by the Assassins, before returning to Egypt in 1177 to address issues there. By 1182, Saladin completed the conquest of Muslim Syria after capturing Aleppo, but ultimately failed to take over the Zengid stronghold of Mosul.

Under Saladin's command, the Ayyubid army defeated the Crusaders at the decisive Battle of Hattin in 1187, and thereafter wrested control of Palestine from the Crusaders, who had conquered the area 88 years earlier. Although the Crusader Kingdom of Jerusalem continued to exist until the late 13th century, its defeat at Hattin marked a turning point in its conflict with the Muslim powers of the region. Saladin died in Damascus in 1193, having given away much of his personal wealth to his subjects. He is buried in a mausoleum adjacent to the Umayyad Mosque. Saladin has become a prominent figure in Muslim, Arab, Turkish and Kurdish culture,[7] and he has often been described as being the most famous Kurd in history (Wikepidea) Click More Photo <--BAL’NGKAT O NABIOLA MUSA AS

Kataya so isa ko manga pakamumusa a miailay akun sa sold a Egypt National Museum, satiman aya balungkat “basket” a papagalonganun, piagamas-amas akun o ba giyaya so tiagoan ko Nabiola Musa AS isako anodun ko lawasaig a nail, inisaan akun so isa ko manga tourist guide antoaa giya balungkat? aya inisumbagiyan rakun na giyanan kon a basket na miatoon sa lawasaig a nail ko masa o queen Hapsatsut na saginda anan ko balungkat a tiagowan ko nabiola Mosa (AS) ko kianodaon ko lawasaig a nail, daniyan rakun tangkuda oba giyanan so balungkat a inalusodan ko nabi Mosa, na daniyan rakun puman tangkuda obakunaba giyanan so balungkat a tatagoanon ko kia tuonaon sa lawasaig a nail...

di akun di purasarasamun o ino anan tatagoa sa museum a Egypt oda a baniyan totholan odi ino matag anan inisaginda o giyanandun so balungkat o nabiola Musa?

13912632_10155049424988765_8151502191173269958_n.jpg


TRAVEL TO LUXOR CITY EGYPT

Siipumna ko Alongan a Jumaat Septemnber 30, 2016 na oriyan o kiapakabolosa rakun o manga bangsa tano sa Ranao na inipakapiya ginawako, siongowan akoiran sa Hotel Indiana na piaka onot ako iran ko kalilimodan kiran sii ko Philsac club, dako kiran tanto a makapagthey ka miaoma so flight akun a panumpang ako sa Luxor city sa Central Egypt, ko oras a 10 PM, na inidolog ako e Bapa Dino Dimaporo ago si Brod Rodz na minitanan akun kiran a pumbalingan ako sa Cairo ko di akunpun kapakambalingan sa Saudi.

Oriyaniyan na mika boarding ako na minitoona akun si Judith a crew sa masla a Hotel na miaka pagunota kami sa airplane. Siiko oras a 11:30 pm na minisampay ako sa International airport a Luxor city na nanayaon ako mambo o Hotel Taxi na inidolog akoniyan sa Mercure Karnak 5 stars resort hotel.

Aya kawatan a Luxor sa Cairo na subra 800KM, na o pagdaka sa plane na isaka oras ago tlopolo ka minotos kawataniyan, na o pagdaka sa train na sapolo ka oras, odika makadapo sa Luxor city na dangka maraot a lalakao so andanga Egypt or Misir.

FYI; So mababaya manumpang ago ndadalakao sa lopa a Misir na mbida-bida e antap ago hadap so kasong iran sa Misir, so Sabaad a dayu na aya antap iran na katontot sa ilmo, ikadowa naso matag pamakarunggay ka pangilaylay sa pimbarang a tourist spots, adun puman aya inisongiyan sa Misir na pangunal sa todtolan “History”.. so aya antapiyan na manga pipiya views ago kapapakarunggay na giya ASWAN CITY na aya taman na matimbang na dipuman kalawanan so kapapakarungay roo. Opuman o aya antap o dayo sa Misir na kunal sa Todtol “history” na odi makambisita sa Luxor City na dikatarotop so research iyan sabap sa giyanan e inged a full of ancient History, san minisagipoon so manga daptar ko pagay a masa, the first civilization was in Luxor former Thebes. Amay puman ka paganad ka sa elmo na didun kasowa sa Cairo ka ron so manga andang ago manga ala a Jamea University sa Dunya ago sii sa Cairo so manga Islamic historical sites.

ANTONA GIYANAN A LUXOR CITY,

Giya Luxor City na aya ngaraniyan andang na Thebes darpa o andang a kiapagingudi sa Misir, ayapun matatago sa word record a pinaka masla open air museum langon a sold a Luxor city na pud sa world ancient history, Giya Thebes na aya paganay a inged sa Donya a madakul e pagtao “Population” isa kianugakoron ko manga panonotol "historian" na giyaya so Inged a pimbista o Nabiola Ibrahim AS na miapangaromaniyanon so Siti Hajar, giyayapun so inged a kiapasaan ko Nabiola Yusuf AS na ronpun miakandato, Giyayapun so Inged a piangingudan o manga Fir-awn na sayapun miasabut sa Lawasaig a Nile so Nabiola Musa na saya mimamangoda sa giya inged.

So Egypt ancient History na sii naka highlight sa Luxor sabap sa so malalamba a paza ko gowani a masa ko 3200 BC na sii matatagu sa Karnak, maana so temple a babalingan o miaka tondotondog a manga fir-awn na sisii sa Karnak, madakul so manga temples iran na ogaid nasii siran kibabaling sa Karnak Temple so mang Fir-awn. (Source Engr Gaber El-Kassem) Click More Photo <---

 

Sa Luxor na kataya so matatagoon manga Tanda tourist spots

  • • Karnak Temple (Torogan o manga Fir-awns)
  • • Luxor Temple (So dikatutonaan o manga Fir-awns)
  • • Valley of the Kings (Lulubungan ko 70 Fir-awns)
  • • Valley of the Queen (Lulubongan ko manga Queens)
  • • Ramisyon temple (Pitagumbalay o Rameses)
  • • Colossi of Memun (masla statua sa west bank)
  • • Hot air Balloons (Kapagda sa manga titiwaro a Balloon)
  • • Hapsetsup Temple (So babalingan o Queen)
  • • Nile Cruse Luxor to Aswan

FYI; According to George Modelski, Thebes had about 40,000 inhabitants in 2000 BC (compared to 60,000 in Memphis (Cairo), the largest city of the world at the time). By 1800 BC, the population of Memphis was down to about 30,000, making Thebes the largest city in Egypt at the time. Historian Ian Morris estimated that by 1500 BC, Thebes may have grown to be the largest city in the world, with a population of about 75,000, a position which it held until about 900 BC, when it was surpassed by Nimrud (among others)VALLEY OF THE KINGS

mimbisita ako sa vally of the kings Luxor city, giyanan so manga koba o labi pitopolo a pirawn nasan siran inikobor na tanto iran pipiyapian, oman isa ka kobor “tomb” na isa piraon minikoboron na ogaid na so mummy iran na daon ka kialot o mga archeologists na tiago iran sa Egypt museum sa Cairo ka dadun matunag so mga lawasiran.

Oman i isa a tomb na dedecorationan na tanto ko madalum a kalulubongan kiran ka babo tatagoi sa towak sa kadalumian, opama ka siika bisita ko kobor o Ramses 5 and 6 na ana bayadian a extra ago so tomb of Totkamon ka pakamumusa sa sold, so puda tomb na lebri daa bayadian...ogaid na sakun na somiold ako ko Ramses ka so katatagoanon na sa didalum na very expensive ka mina rongka paka ilay sa fresh a Lime stone, fire stone, moon stone ago crystal.

Aya pinili akun pun a sioludangko naso tomb o Tuthmose III asi Napoleon kay sukaniyan e minimbatalo o Nabiola Musa AS, sabuluk sa ginawako asii matatago sa puro na tatagoan sa towak na ayapun pinaka mawatan, kay tabidun akun so towak na makatimbawao ako na itana puman inisaan akun so guard e kawataniyan sa underground na tigiyan manga 250m na tomiondagay akoron ka tatagoan sa towak kay kawatanan ako na mialuk ako na inisaan akun so guard ikadowa o ana tourist sa didalum na tigiyan a adun, odabo kay minibolog ako na kasoy ako na yabalak akun a loks europian a dodoka-dokawan, na kay maka look ako na yaomako a air fan a mala kay daa ndoo sa didalum, kay kowan na tomiana akodun ko ika 3 level sa didalum na miaomako so manga Korean tourists sa didalum na yaka piya ginawako...

Kay ko komasoy ako initoga ating a lawas akun sa kawataniyan kay pikutud ako o guard ka ino akun kon panuladun a bawal kon na mikutuda kami na dakonian raota ka yabalak ami so mga chinese tourists....good experence ini sold akun sa didalum na kunaba sabap ki perawn ka sabap sa anakun mailay so mga freshes stone manga expensive.THE TEMPLE OF KARNAK

SI ko Gawii a October 1, 2016 nasii ako sa Mercure Hotel na inaot ako e Fuad a driver sa Taxi ko rampi sa kapipita na sii akoniyan paganay idolog sa “Karnak Temple” sa aya pasad ami na kasoyan akoniyan ko makalupas so tlo ka oras, kaiko maka omako sa gate a giya temple na biyadan akun so taskara entrance fee a 80 EGP pudon so camera aawidan akun, oriyaniyan na ayako kiapaka oma ko gate a paganay na tanto a miamumusa akal akun paganayron na madakul a tanto a miaomakoron a Tourists, Chineses, Koreans, Japaneses, Americans and Europeans, pagilayn ko so manga tao na pulayasun akun siran na banda sakunbo e Filipino ron, LOL

So kiaomaako ko ikadowa gate na mia tungang ako sabap sa diko kagaga a pamikiran e kiambalaya roo, sobra so kapangatitiwaro o manga polaos naso manga rebolto na ndadalagid o maito a palao sa kasula, sii ako paganay somold ko rowanga o Rameses II na adun a tour guide roo asi Abu Ahmad na likaaniyan rakun so manga secreto ago igaan o Rameses II, oriyaniyan na mindadalakao akoron na dako mitanod na miapolid a alongan na labi pat kaoras a kiandadalakao akunon sa sold, sabapudun oto sa kay paganay ako a maka ilay sa dataroto a darpa ago mia enchanted ako,

 

TONAA E KARNAK TEMPLE? Giya Egypt ko masa dapun makatalingoma so agama Islam na aya butadiran na saginda sa Makka a mbarambarang a pusimbaaniran, disiran gi mangangay sa manga katuhananiran ago so manga ala a barahala iran na aya iran pud a pusimbaan, madakul a thatarooniran a tuhaniran sa bubuganiran sa ngaran, labi pat polo a kadakul a tuhan o manga Fir-awn, Ibaratiyan nasi Osiris, si ISIS, si Hores, si Hathor, Seth, Ra, Ptah, Etc. na oman kon isa tuhaniran na adun kapasangiyan ago disiran disalin sa ropaan, igira na Nipay, Amo, Aso, Elephant, Papanok, Arimao, Sapi ago Kuda.

Sabap sa aya panarima iran na dikiran di payag so manga Tuhaniran ka igirakon na pusold sa lawasiran, maan pundarpaan so manga Fir-awn na miasoba iran akal a putagumbalay siran sa Torogan “Temple” a roniran putalobuka odi na roniran pakatarosa so manga tuhaniran igira adun a pamangniniranon.

Sabap roo na paganayran a mbalayin na giya “Karnak Temple” sii sa Thebes imanto na Luxor city, na aya paganay pimbaalaniran a rowang na so putalabokaniran ko Tuhaniran a Amun a sukaniyan na Alongan ago Olan a kapasangiyan, “Astagfirulla” na aya isa ngaran giya Temple na Ipet-isu, aya ragon ko paganya saya kiambalaya na labi dowanggibo ragon ko dapun kapakatalingoma o Nabiola Isa AS, 2000 plus BC, giyaya e paganay ago masla a darpa a kiambaalan ko dunya a aya antapon na para ko babaloin a katuhanan o manga tao sa Misr ko muna a masa, sa aya kasula iyan na 200 acress, sa giya darpa na pulawiin o manga pagano a Egyptians ko ragon a 2000 BC.

So kiatagombalay sa giya Temple na aya mambo bialoy a Royal Palace o miakatondogtodog a Fir-awn ipoon ko 18 dynasty taman ko 31 Dynasty, na oman e miakasambi a Datu a Fir-awn na sompataniyan a giya Temple ago mbago-bagowaniyan sa aya malaon e minioman ago malaon e mianggalubuk naso Rameses II, taman ko King of Ethiopia na miaka ogop saya Tagomblay ago so Alexander the Great na miaka ogop saya Tagombalay taman ko kiapakandato o Roman Empire na tiagowaniran sa alad so mulilibuta sa giya Temple.

Isa thotol na so kiambalingan o Nabiola Musa AS sa Egypt ko kapooniyan sa Midian sa Arabia na saya niyan siongowan so FIR-AWN nasii sa giya Temple mianggolaola so kiambatalo iran ko salamangka, sabap sa giyoto a masa na dadun a lawan o manga Fir-awn a mapasang e kasalamangka, so kiapaka talingoma o Musa AS na aya niyan mambo paganay ipugus ko Fir-awn naso katabanaon ko kapasangiyan e kasalamangka “ MAGIC” na giyoto a so Tukun o Nabiola Musa AS na mimbaloy a Nipay na inarabiyan so manga Nipay o Fir-awn. Opama ka makambisita kano sa giya manga temple ago kobor o manga Fir-awn na langon katutoladan sa manga old nipay sabap sa so Tuhaniran asi Hathor na aya panirama iranon na dimbaloy a Nipay, nasi Hores na dimbaloy a Papanok,

Sabap roo na mindadalakao ako sa giya Temple, na salongan na dingka manub piya, adun a mia omakoron a diran di tawafan o manga non Muslim, adun pun mia omakoron a maito a Ranggar ago adun rana-ranao ron a maito na opamakon na sacred lake, langon o manga Temple o manga Fir-awn na ana rana-ranao ron ka ron sirankon dimamangonaban igira pagadapuniran so Tuhaniran, sa aya pinaka masla a rana-ranao na giya sii sa Karnak Temple.

Sopuman so kiaparasi sa giya Temple nasii sabap ko Queen Hatshepsut a bae a Fir-awn sabap sa sukaniyan na mataid a bae na mababaya sa kapulumba-lumba “decorations” sukaniyan e miakitagoon sa Obelisk Towers, a limestone poon sa Aswan, sukaniyapun e miangdaokirak ko manga pipiya okir, giyoto e sabap a madakul a istatowa roo o Queen Hatshepsut, so kiabaloy a Fir-awn o patalilowaniyan ka kaidambawata so Queen na piaki paminasa niyan so manga rebolto o babo iyan ago rarangitiyanon kay sukaniyan so Bae a miaka tagikor ago miaka sabut ko Musa AS sa lawasaig a Nile, giyoto e piagayonayonan o manga Historians, Click More Photo <--HOT AIR BALLOONS RIDES

Siipuman ko gawii October 2, 2016. Oras a 4:00 AM na inawot ako e Fuad taxi Driver ka inidolog ako niyan ko kaputalabokaan “assembly area” o langon a tourists a kabaya magda sa hot air Balloons, oriyaniyan nasii kami paganay makabolos ko motorboat a pagdaanami sa kasong ami sa west bank karon so starting point of hot Air Balloons riding, so kiapakaomako ko boat na adun manga ririparadon a manga ipupita ami, giyoto a travel tour a kiatarakinan a kiatalokonan akun na MAGIC HORIZON HOT AIR BOLLONS, na dowa kami ka motorboat, madakul a travel tours a runganiran, ogaid nasi Fuad na sii akoniyan piaka onot ko manga ginawai niyan.

Oriyaniyan na minisampay kami sa west bank naso kiapaka tupad ami ko motorboat na aalawn kami a manga air-con ban karon kamipuman pagda sampay ko starting point, so kiapakaomami ko darpa aron kami pamagda na tanto ko madakul a balloons a pumbiyagan sa apoy ka-ankabloyi, sa masa oto na saog so kaluk akun ago so babaya akun “mixed emotions” na piaka palalagoy kamiran ka angkamikon katagoi sa bagur ago an-mada so toratod ami ago so kaluk ami, oman e isa ko balloons na dowapolo katao a maka pagdaon ikadowapolo ago isa so kapitan,

So gropo ami nasii kami miaka pagda ko marigangat e warna “Red color Balloon” na aya pudami na Sakatao a German, Sakatao Egyptian, Sakatao a Iranaon, Dowa katao a Canadians, isa Irish ago tlo a Chinese ago so pud na Koreans. Kaiko makapagdakami sa sold na pagilayn akun so look o Balungkat “Basket” a katatagowan rukami na adun a dowa waro a tangki a matiwaro a gasol, giyoto e paka biyaguniran ko balloon ka an pupakatabid sa Poro, oriyaniyan na minibayaw kamidun na omani isan na romurunuk sabap ko kawan ami, so kiatago ami sa kawang na miada so kaluk ami na omani isan na di mamangisuk sa babaya “excitements” taman sa piaka baba iyan ko manga pamomolan a tubo so balloon, na goniyanbo paka tabitabida sa kawang.

Sii sa poro na langon a mbalabala sa Thebes west and east banks a Nile na kailayngka, ago so langon a tourist spots sa giyoto a city na kailangka, so Captain sa giyoto a Air Balloons na diniyan di ipanoro ago pagosain so manga spots a katatagowan ko manga pipiya pangilaylayan, oriyaniyan na manga 7 Am na final landing kami na adun a instructions niyan rukami a opama ka khapaka landing ami na bumpy landing na magontod kami na amay puman ka flat landing na normal kamidun a tomitindug, giyoto a captain ami na mapasang na aya kiapaka landing ami na flat na omani isa na tanto a miababaya na aalawn kami puman o dowa timan a air-con ban a pagdaan ami ago satiman a masla track puroranan sa gioto a balloons ago balungkat a aya kala iyan na 4 x 2 x 1 meters,

So kiapaka tupad ami na mitolatolad kami na ini award rukami so manga certificates ami a tanda sa sukami na hot air balloons riders, “Certified hot air balloon rider” oriyaniyan na inidolog kaminiyan ko motorboat ka kasoy kami sa east bank of Nile karon so manga hotel accommodation ami, sii sa giyoto a balloon riding na minikilalai akun si Ms Kira ago si Mr Karem German national na mapia siran e olaola taman sa inimbitar akoniyan ko Farewell party niyan sa Cairo ko gawii a Oct 11, 2016. Click More Photo <--TEMPLE OF QUEEN HATSHEPSUT

So kia ipos akun maguda ko hot Air balloons na mimbalingan kami sa east bank a lawasaig a Nile, na aalawn ako mambo o taxi e Fuad, sa masa oto nasi ariniyan a Rajab e miaka driver ka miasakit si Fuad na inizaan ako e Rajab o andako puman kabaya m’bista a tourist spot, na tigakun asii sa “valley of the kings” lulubungan ko 70 Fir-awn (see my previous post about VOK) na oriyan o kia ipos akun sa VOK nasii akopuman mimbisita ko torogan o Bae a Fir-awn “Temple of Hatshepsut” a marani sa VOK, kaidun ka misampay ako sa entrance na miamumusa puman a pamikiran akun ka tanto ko madakul a miaomakoroo a manga domadayo “tourists” na tomiyaros ako ko pukowaan sa taskara “ticket” na biya-yadan akun sa 60 EGP na tomiyaros ako sa sold na adun mambo a nomanayaw roo a manga “mini-train” a ipundologiran so manga tourists ko proper entrance, Oriyaniyan na mini-nayon akodun ko kabubukunan a giyoto a Temple na daan ako a mituladtulad nago akobo dayon sa sold na mini pagonota akun a dowakataw a manga Intsik nasukamidun e mianik sa kaporoan a giyoto a temple,

TONAA GIYANAN A HATSHEPSUT TEMPLE?

Ginan a Temple na pimbalay ka pananadun ko FIR-AWN a sukaniyan na babai a Fir-awn QUEEN, isa ipumbuto sa giyanan a temple na Djeser-Djeseru ("Holy of Holies"), kokoboran sa giyoto a bae “Queen” tomampar sa sudupan a lawasaig a Nile, sii sa sold a giyanan a temple na ron inikobor so Queen na kialot o manga “Archeologists” na inowitiran so maitiyan so lawasian a damatunag si-i sa Egypt Museum sa Cairo sampay imanto na puka ilay roo.

ANTAA SI QUEEN HATSHEPSUT?

Si Queen Hatshepsut na sukaniyan na wata a babae o Fir-awn asi Tuthmese I (3rd Fir-awn ko babainiyan a manga wata siran o Fir-awn asi Amenhotep I (2nd Fir-awn ko 18 dynasty, miapangaroma sukaniyan o lakiniyan a Tuthmese II (4th Fir-awn ko 18D) na aya piagayonayonan o manga panonotol (World’s Historians) a sukaniyan a Queen na dasiran m’bawata ko darodopa iyan a Tuthmese II,

Isa Totholanon na sukaniyan so bae a miaka tagikor ko Moses “Nabiola MUSA (AS)” sabap sa aya ini tagikoriyan ko Musa ko oriyano kia anodaon sa lawasaig a Nile na sabap sa dasukaniyan m’bawata ago so karomaniyan a lakiniyanpun a Fir-awn, siikon sa giyoto a masa na aya atoran sa inged a “Thebes” na sadun sa mimbawata o Queen na aya kisambi a Fir-awn, sa giyoto a masa na adun a royal order o ama iran a Amenhotep I a  sadun sa gi-imbawata a kaka a mama o manga Israel na pamonoon sabap sa miaaloy sa rimaran o manga katuhananiran a adun a ipumbawata a poon ko bani Israel a paka lawan sa kadatu ko Fir-awn, oriyaniyan na sopuman so wata a babae o “Ipu” a sana-sana o Queen Hatshepsut na tiagikorpun o Queen sabap sa daa wata iyan, sa giyo a masa na dadun a mataoron oba kunaba wata o Queen so Moses ago so Nefure.

Oriyaniyan na adun a ipagokit sa dusul o Fir-aw a Tuthmese II na aya wata iyanon nasi Tuthmese III (son from non Royal Family) adun a miaka aloyron asi Nefure na pud sa bani Israel na sukaniyan na aya kia aloyaon o puda panonothol na mararani sa sukaniyan so SITTIE ASYA. Oriyan o kiapumamangoda o MOSES (AS) na adun a kiawasaaniyan a tungur a taw sa Misr na aya kabaya o Tuthmese III (the non legal Son) na ikitas so MOSES, naso Hatshepsut na aya piangni-niyan kiran na itaog badun ago paka awaan so wata iyan a “MOSES” (majority of all Muslims are aware for the history of Moses) ditanodun pamagosayin so puda tothol ko musa ka mainot e diron maka-kakaip.

Oriyan o kiapaka awa o Moses na miawafat mambo so Fir-awn a Tuthmese II na aya pakasambi a datu naso wata iyan a Tuthmese III naso kadandan o manga royal clan sa masa oto na disiran magayon sabap sa sukaniyan na wata sa dusul ago kangodaan pun sabap roo na aya miabaloy a minisambi a FIR-AWN naso Hatshepsut sa sukaniyan na bae, sukaniyan e ikadowa a BAE a Fir-awn ko 70 plus a manga Fir-awn aya paganay a ma Fir-awn a bae naso Sobekneferu ko 12 Dynasty.

So kia datu o Hatshepsut na tanto ko madakul a minimbago sa misr ago sukaniyan na mia conquered iyan a Sam ago so manga marani a darpa sa Misir, sukaniyan e miparas ko manga temple sukaniyan e miakimbaal ko manga obelisks ago mainot e darpa sa Misr e bada a istatoa iyanon, so kini sambi a Fir-awn o patalilowaniyan a Tuthmese III na kadakulan ko manga istatoa o babo iyan na piaki pangotang iyan sa piaki paminasa niyan ka aya kabaya iyan na aya matago sa History na sukaniyan e legitimate successor oriyan o kiawafat o ama iyan a Tuthmese II. (Reference Eng’r Gaber El-Kassem and some Local Tour Guides during my Visit in Egypt)

Aya Isa kiapanotolaon naso Tuthmese III, na aya minimbatalo o Moses (AS) adun puman miaka aloiron sa so Ramses II e minimbatalo o Moses, kay so Ramses II na sukaniyan na miawit sa Paris France so lawasian na miatharo o manga “scientist” a damatunag so lawas o Ramses II ka madakul a timos sa lawasiyan maana poon sa Ragat mialud sa Ragat, ogaid naso manga daptar na aya kiambowatan o Moses a Fir-awn na daa wata iyan (18D), nasi Ramses I & II ko (19D) na madakul a tanto e manga wata giyoto e romaramig ko 18D na aya masa o MOSES. So lawas o Tuthmese III na taman imanto na damambo matonag ka matatago sa Egypt Museum sa mia-ilay akun ago mia-ilay akun so maiyt o Ramses II (so Allah na ayabo matao ko dikatawan o Manosiya)

FYI; Hatshepsut meaning Foremost of Noble Ladies; 1507–1458 BC) was the fifth pharaoh of the Eighteenth Dynasty of Egypt. She was the second historically confirmed female pharaoh, the first being Sobekneferu. (Various other women may have also ruled as pharaohs regnant before Hatshepsut, as early as Merneith almost 1500 years prior.) Hatshepsut came to the throne of Egypt in 1478 BC. Officially, she ruled jointly with Thutmose III, who had ascended to the throne the previous year as a child of about 12 years old. Hatshepsut was the chief wife of Thutmose II, Thutmose III’s father. She is generally regarded by Egyptologists as one of the most successful pharaohs, reigning longer than any other woman of an indigenous Egyptian dynasty. According to Egyptologist James Henry Breasted she is also known as "the first great woman in history of whom we are informed.

Hatshepsut was the daughter and only child of Thutmose I and his primary wife Ahmose. Her husband Thutmose II was the son of Thutmose I and a secondary wife named Mutnofret, who carried the title King's daughter and was probably a child of Ahmose I. Hatshepsut and Thutmose II had a daughter named Neferure. Thutmose II fathered Thutmose III with Iset, a secondary wife. (Wikipedia) Click More Photo <--

PULIBUT’N A ATOR
AGO MAITO A RANGGAR

Sii sa Sold a Karnak Temple na aya darpa o kiambatalo o Nabiola Musa AS salam ago so Fir-awn, siiko dikoron di kandadalakawi na miaoma ko so manga non Muslin Tourists a disiran ditawaf sa giyanan a ator, tigo tourist guide a “Nihao ma?” Tawaf ka sa giya ator, tigakun adi ako ka Muslim ako ayabo a diko gitawafan na giya KAABA,

kaidun ko masinoniyan a muslim ako na tigiyan sambayang ka sa giya darpa a ron misambayang maana somiojud so Nabiola musa na aadapun niyan a KAABA, tigakun di ako ka baako maka panakoto “I’m afraid of Shirk”, tigiyan dadun a basan kapanakoto ka mainot e Muslim sa Luxor e basan damakasambayang sa maito anan a ranggar, Sabap ko sakun na musafir ako na misambayang akoron sa kasar so Lohor ago so Asar na kunabako pipikira e inoakoron misambayang kay sabap sa ron misambayang so Nabiola Musa, ikadowa na dapun a baon misaksi sa bunar a somiyojud san so Musa AS ka piniki-ilay niyan ko Fir-awn ana Tohan, giyanan a maito a disambayangan na marani sa giyanan a diran di tawafan o manga non Muslim Tourists na kilid a giyanan a sacred lake.THE COMPLEX TEMPLE OF LUXOR CITY

Kai maipos ako sa west bank of the Nile river nasii akopuman mindadalakao sa Luxor Temple, sii matatago sa sold a City, giyaya mambo a Temple na isaini a mapia mia preserved a tourist spots sa Upper Egypt, sabap sa marani sa lawasaig a Nile, aya kabasa o manga panonotol na giya Temple na kunaba ino pimbalay ka ba para ko manga katuhananiran ino-aya pimbalay ka giyaya e babaloin-niran a “Royal Assembly Palace” saya siran gi-I tatalaboka saya iran punbutadi sa atoran so manga parinta iran “rejuvenation of kingship”. Isapun a historical significance a giya Temple na kadakulan ko sabaad ko manga Fir-awn na saya kia-koronaan, aya karina na apia so kiandatu o Alexander the great na saya miaki sangkad sa kadatu “Crowned as King” giya sabaad a Temple sa piaki m’balay o Fir-awn Amenhotep III, so Likodi a giya place na piakimbalay o Alexander the Great, so sabaadon na piakimbalay o Fir-awn a Tuntakamun ago si Ramses II, sii ko masa o Roman Empire na madakul a Pimbago iranon sa aya ipunbutoron the Roman Building, so mulilibuta sa giya Temple na paza o Roman Empire ko kiandatoiran sa Misir na giyaya e bialoy o Roman a “government office”

Mindadalakao akoron sa sold na inonotan ako o local Tour Guide sa inidolog ako iran ko inontodan o Alexander the great ko kia coronairon a DATU - King, na miontod akoron na “feeling KING ako mambo in a short moment” (Feeling lang LOL) oriayaniyan na mindalakao akoron taman sa riaotakoron a gagawii na tanto ko mapia e buntal ka adun a lightings a pimbarang e warna, sii sa giyo a Temple na adun a mipagoobayniyan a masgit na giyotokon a masgit e isa a tagna a mambalay a masgit sa Egypt ko masa o manga Sahaba (Alaho Alam) sa inoron pimbalay o manga Muslim ka aniran ma control a giyaya a Temple sadiron kopusoldi o manga non Muslim. -Datu Ontay-

FYI: it may have been where many of the kings of Egypt were crowned in reality or conceptually (as in the case of Alexander the Great who claimed he was crowned at Luxor but may never have traveled south of Memphis, near modern Cairo.)

To the rear of the temple are chapels built by Amenhotep III of the 18th Dynasty, and Alexander. Other parts of the temple were built by Tutankhamun and Ramesses II. During the Roman era, the temple and its surroundings were a legionary fortress and the home of the Roman government in the area.

Luxor Temple is a large Ancient Egyptian temple complex located on the east bank of the Nile River in the city today known as Luxor (ancient Thebes) and was constructed approximately 1400 BCE. In the Egyptian language it is known as ipet resyt, "the southern sanctuary". In Luxor there are several great temples on the east and west banks. Four of the major mortuary temples visited by early travelers and tourists include the Temple of Seti I at Gurnah, the Temple of Hatshepsut at Deir el Bahri, the Temple of Ramesses II (a.k.a Ramesseum), and the Temple of Ramesses III at Medinet Habu; and the two primary cults temples on the east bank are known as the Karnak and Luxor. Unlike the other temples in Thebes, Luxor temple is not dedicated to a cult god or a deified version of the king in death. Instead Luxor temple is dedicated to the rejuvenation of kingship; it may have been where many of the kings of Egypt were crowned in reality or conceptually (as in the case of Alexander the Great who claimed he was crowned at Luxor but may never have traveled south of Memphis, near modern Cairo.)

To the rear of the temple are chapels built by Amenhotep III of the 18th Dynasty, and Alexander. Other parts of the temple were built by Tutankhamun and Ramesses II. During the Roman era, the temple and its surroundings were a legionary fortress and the home of the Roman government in the area. (Wikipedia). Click More Photo <--
COMPLEX TEMPLE OF HATHOR KNOWN DANDERA TEMPLE

Siipuman ko October 4, 2016 na komiabalaga ko magnao ka pasad ami ki Rajab (Driver) a song kami sa Qena City (industrial city in Egypt) ka roo kami magokit ipusong sa Dendara town ka pumbisitaan akun so Temple of Hathor, aya kawataniyan ipoon sa City a Thebes na labi dowagatos ka kilo meters , dowa ka oras a ini larga ami ki Rajab na 4 hrs roundtrip, minisampay kami sa City a Qena ko oras a 10:15 Am, oriyaniyan na miokit kami ko matas a lantay ipusong sa west bank a Nile (in Qena City) na adun a municipal road a ron kami miaka right turned na mia omami so gate a Dendara

Oriyaniyan na mipasada kami ki Rajab a punayawn ako niyan sa dowa ka oras sa gate , nasomiong ako ko pukowaan sa taskara (Ticket) na biyayadan akun sa 60 EGP, paganay ako a makasold sa lama-lama niyan na tanto a miapuno akal akun ko maulad a pantar so m’bala-bala sa giyoto a Temple, na inalao ako o tour guide na tigiyan a daan ka m'bantayi so multimedia video a giya temple ka anka sabuta piya so historical significance a giya temple, sabap roo na biyayadan akun sa 10EGP na pimbantayan akun sa 15 minutes na roo akun kiasabuti a sii sa giya temple naron miapoison si Cleopatra, isa todthol na saya tioka a Nipay si Cleopatra, isa tothol na saya miagugut si Cleopatra.

Oriyaniyan na tomiyaros akoron sa proper gate na ana miaumakoron a dowakatao a tour guide na inipangoraoniyan a pangonotan akoniyan ko manga rowang ago so mbala bala sa giyoto a temple, na paganay kami somong nasii sa sala naron ako miaka ilay sa tanto ko manga titiwaro a polaos na oman e satiman a polaos na ana bontalon e Hathor, nasiipuman ko ikadowa sala na miaka itun-itum ka datar o inokitan a apoy paras a miatotong na ron akoron inarim ka malo malibotung na katawan akun a mapupuno oto a cobra gowani a masa na maawan akodun oba akoron makaoma sa old a matiwaro.

Oriyaniyan na inowit ako niyan ko rowang a maito manga 3mx2mx3mx2m a kala iyan na giyotokon so darpa aronon gi-imbitiyarai o Fir-awn so tohaniran asi Hathor nasibo si fir-awn e pakasold roo gowani, tatagoan sa towak na mianik akoron na dakoron sold ka mialuk ako ago kiatagowan ako sa ngingiri, oriyaniyan na adun a maito a sumba (cave) a lulukuban na likaaniyan na iputana sa didalum a giyoto a temple na tigiyan a tanakaon, sakun mambo a kopor na tomiyana akoron na adun puman a maito a puso a solukun akun ka anakoron maka sold na miapikir akun puman a banda ana nipay saya, na tigo tour guide tatalikodka ka ayabo okit a kapaka soldkaon na kiaomanan badun a kialuk akun tigakun murungan taon tomana? natigiyan ditaman kamin,

sabap roo na initugul akun sa ginawako a sakun e maona tomana, na mipipidung ako mambo na piakadakul akun a kapusabot akun sa “LAILAHA ILALLAH” na kaiko maka sold akoron na tiodog ako o Guide na ayami miapandang na masimpit a darpa na ogaid na tanto ko malundo ago matas na apia-andaka n’dingil na tuladan a Nipay ago tuladan a manga imbolawan, giotobus kon e putapokaniran ko manga tamok a bolawan ago perak na para di mapamanukao na tatagowan sa madakul a cobra gowani, na siibo ko tampar sa diwang naron akoniyan piaka song ago miakatulad na dakoniyan pakasonga ko tumampar sa kawanan sa giyoto e sabulukon sa ginawako,

Oriyaniyan na tumiabid kami saroman sa poro na sakun e miona ka mialuk ako (hahaha) na siikami puman somiong sa ikadowa ka dar “upper of the temple” na oman e sagadan ami na tanto ko matunggao ka so gowani a masa na tatagowaniran sa pagokitanon a n’doo (air-con) nasii akoniyan puman inowit ko darpa a ron miasoba akal so itongan ko gawii (the First Calendar and its Sign) ago so manga paoludold ko oman e gawii, ago ragon, ago olanolan, sakamaoto adun a m’babaalanon a phagokitan a ndoo ipoon sa baba taman sa poro.

Oriyaniyan na mianog kami nasii kamipuman somiong ko sosoratan ko kiandato o Queen Cleopatra ago so Mark Anthony na adun a maito roo a temple a ngaraniyan na “temple of ISIS’ a panogangan o Hathor, obay a giyoto a temple na rana-ranao o Cleopatra (Pond of the Queen) na so m’bala bala sa giyoto a temple na inalad o roman Empire ko kiandatu iran ko muna a masa, oriyaniyan na miphato ako sa Sala a giyoto a Temple na miaomakoron so madiyang a domadayo “Tourists”

ANTONAA GIYANAN A TEMPLE OF HATHOR?

Giyanan a temple na aya pasodan o manga todtolan ko paganay kiapagingudi sa Egypt (ancient Egypt history started in this temple) pimbalay aya o Fir-awn asi “PEPI the First” ko 6 dynasty ragon a 2250 BC ka tanda sa adun a 18 Dynasty a langkap so kiandadato iran ko masa o Nabiola Mosa (AS), aya isa inimbalay saya o Fir-awn asi PEPI-1 na pananadum ko tohaniran asi Hathor, giyaya a temple e isa miasiyap sa daniyan kaalin sa ropaan (most preserved temple in Egypt) aya kablangian na 40,000 square meter, na siiko kiandato o Ptolemaic period taman ko masa o Cleopatra na siniyapiran aya sa piangomaniran sa bontal ago saya siran milalayon ko masa o kiandato iran sa Egypt, giyoto a manga paza roo o Queen Cleopatra na tanda sa kiandato o Ptolemaic ko ragon a minipantag ko 323 BC ko oriyan o kiawafat o Alexander the Great o Macedonian Empire,

ANTAA SI HATHOR?

Si Hathor na Babay a mataid na disalin sa Old Nipay pud sukaniyan ko patpolo (40) a katuhanan o manga Fir-awn, aya isa diniyan disalinan na SAPI, aya panarima o manga pagtao o Fir-awn nasi Hathor na sukaniyan so “God of love, Joy and Happiness” naron siran di mamangni sa tabang (giyoto e kiambaal sa sapi o pagtao o Mosa (AS) ka sabap ko ropaan o Hathor na sapi na aya iran kialamayan a tohaniran) (Please Read Suratol Baqara the second sura in the Noble Qur-an)

Si Hathor na miapangaroma o Hores a wata o Osiris ago so ISIS a manga tuhan pun o manga Fir-awn (LA), ka sikon si Hathor e pupaka taros ko miawafat ko akhirat “next life”, aya panarima o manga Fir-awn na matay siran na kawiyag siran saroman ko salakao a darpa, nasa donya na pumbaloy siran a pangangayamun “Animals” (watch the movie GODS OF EGYPT for more Ideas about this cult story)

ANTAA SI CLEOPATRA?

Si Cleopatra na mia Queen sa Egypt ogaid na aya panarima o manga panonothol na kunaba sukanyan batungur a tao sa Egypt ka sii sukaniyan poon sa Europe sa Macedonia giyoto isa a sabap sa sukaniyan na datula a Queen ka kunaba asal a tao sa Africa,

Sukaniyan e mori-pori a Fir-awn ko Ptolemaic dynasty, mia-queen ko ragona 30 BC, na miapangaroma paganay o Julius Cesar na miawafat so Julius na mimbaloy a “kabit” illegal wife of King Mark Anthony, ana wata iran ko Julius nasi Little Caesar aya isa ngaraniyan sa Egypt na Caesarion a wata e Cleopatra. so kia butadiron sa pandangan o panonothol historian asi “Ms Brown” na miakudug iyan asi Cleopatra na kunaba miagugut ago kunaba mia disgrasya kunaba tioka old ka aya bunar na piaki bono sunaiyan o lakiniyan asi Octavio ka an aya madatu, giyoto a piaka inumiyan sa poison (olao-ola o manga European so kapaka tipo apia niyan madasug mipantag sa kadatu) so Temple o Cleopatra na sii sa Alexandria na minigalud sa ig taman imanto na migagalud, aya minisalono a mindadato ko kia ipos o Cleopatra naso Roman empire. Click More Photo <<--

(After my visit in Qena city on the temple of Hathor then I moved to Aswan city by a VIP train)TRAVEL TO ASWAN CITY IN EGYPT

ANDA MATATAGO A ASWAN CITY?

Sii ko Alongan a salasa October 3, 2016 ko rampi sa magabi na miag "checkout" ako sa Karnak Mercure Resort na inidolog ako e Fuad sa Train Station a Luxor ka tarus ako sa Aswan city ka ayako puman pumbisitaan so manga pipia a darpa ago todtolan sa inged a Nubia (Region in Egypt) maana a manga tourists spots ago historical places a mapapadalum sa tumampar sa kaporoan a Misr “Upper Egypt”

Aya kawatan a Aswan City sa Thebes na kokoma tlogatos ka Kilometers 300KM na aya inilargaon o train a piagadaan akun na kokoma pat ka oras ka putarug ko manga puda inged, gomiyanat ako sa Luxor a 6pm na minisampay ako sa Train station a Aswan ko wakto a 10:10pm, na aalawn ako mambo e Ahmad Acoh a ginawai o manga ginawai akun ka andang sukaniyan a gomagalubuk sa Al Kafji KSA, oriyaniyan na inidolog ako niyan sa hotel Nubian na inibugay niyan rakun so manga atoran “details” a panongowan akun sa Nubia.

Giya Aswan na aya masla a inged sa Nubian region aya andang a ngaraniyan na Swenett, matatampar sa Pagotaraan a Sudan “North Sudan” na pagabagatan a Misr “South of Egypt” ron mamatago so isa a mala a Ranao sa Africa aya ngaraniyan na LAKE NASSER” so puda kiapoonana o manga antic ago manga mina sa Misr na sii sa Aswan apia so manga titiwaro a bawangun inosar ko Pyramid a Misr na sii poon sa Aswan, so manga Rebolto ago so manga Obelisks, na ayapun pukapoonan o masla a korinti “Electric source of Egypt” and Tourist Capital of Egypt in modern day,

Giyakon a Misr na aya paka asal a manga taoron na tlo soson, paganayron na Masria Arabs (Near Arab peninsula), Ikadowa na Masria Coptic (Lower and Central Egypt), ikatlo na Masria Nubian (Upper Egypt) langon adun a manga diorobasa iran, giyanan a tlo na ayabo a daabaniyanon batangan kasorat (Alphabets) na giya Nubia. So manga Nubian na so sabaadon na miapud sa Misr naso sabaadon na sii minitapi sa Sudan kunaba siran manga iitum a tao na maroni siran na dark so lawasiran.

Aya kiapasadaan ami ki Ahmad Acoh na aya panongowan akun na, Aswan Dam, Temple of Philai, Unfinished Obelisk, Feluccca ride on Elephantine Island, Botanical Garden, and Nubian Villages, naso last day akun sa Upper Egypt na itaros akun puman sa Abu Simbel City sa boundary a Sudan ago Egypt. 


TRIP TO ASWAN HIGH DAM

Siiko kapipita ko October 04, 2016 na miakatawag rakun si Ahmad Acoh a pagawtun ako e Mohamad Yasser ka ayako tour guide ago ayako kapagdaan so trakiyan, na sii ako niyan paganay a inidolog sa Aswan high dam, isa mambo anan a darpa a pulawiin o manga domadayo sabap ko kapiya niyan a darpa, ka tomampar sa Sudan na kailay’ngka a RANAO NASSER na tumapar sa Cairo na katotolongan ka a lawasaig a Nile a pukalilod sa tampar sa Cairo na paganay makasagad sa Aswan City na gobo sa Luxor City na gobo sa Qena City na gobo sa Cairo City na taman ko minanganiyan sa ragat a Mediterranean, oriyaniyan na mitholad ako ko mulilibutaon na dakami tana sa baba ka madiyang so manga sondora a Misr ago mapia sa tomampar sa poro, oriyaniyan na dakoron paguthey ka masimpit so oras nasii akoniyan puman inowit ko ipusong sa Elephant Island,

TONAA E KATAWINGKA SA LAWASAIG A NILE?

Giya lawasaig a nile na aya pasodan o paganay a kimbukun o kunal, sabot, sowa ko pimbarang a ipaginutao sa donya “Civilization” aya iran miakasangkapan a giya lawasaig Nile ko kakunala iran ko manga pipia ipagingud, giya lawasaig a Nile na mia aloy o Nabi Mohammad (SAW) sa Hadith, so kiambisita niyan sa tomampar sa Langit (ISRA WA MIRAJ) na mia-aloy sa hadith a kay minayon siran agoso malaika Jabarail (AS) ko Baital maamor a marani ko Sidratol Montaha (Kayo sa Sorga) na mia-ilay o Rasul (SAW) so pat dorog a lawasaig, ini-izaiyan ko Jabarail (AS) giyoto a manga lawasaig na aya inisumbagiyanon na giyanan a dowaon a lawasaig na sii sa sorga na ini-gaib (hidden) na giyanan a dowaon na inipayag (Visible) na matatago anan sa Donya ka giyana so lawasaig a Nile sii sa Misir, na giyanan isaon na lawasaig a Euphrates, isa kia aloyaon sa kitab na sa lawasaig a Nile naron inanod so Nabiola Mosa (AS) isako ikaririga na mia sabut o babae o Fir-awn na bialoyniyan a wataiyan.

Giya lawasaig a Nile na aya paganay ma-aloi a malundo a lawasaig sa donya, sabap sa so manga soranga sa agama na diran kabaya oba pukatagoi sa munang so manga inged o manga Muslim na aya iran pitharo sa Guinness record ko 2007 a malundo a lawasaig (longest river) a lawasaig sa Amason sa South America, sabap sa giyayakon a Nile na aya pukapoonaniyan na giya Ranao a Victoria sa Uganda, na bialoyran a mababa ka dairanon sompatun so lawasaig sa Burundi, so manga pud a “Scientist” na sampay imanto na dairan makunal e bunar odi na titho a pukapoonan o lawasaig a Nile. (Nile River is Miracle river) sobo so Allah e matao ko bunar a puka poonan a Nile, sopuman so puda panonotol na si-idun sa Langit poon so Lawasaig a Nile na pukalilod sa donya (Alaho Alam)

Giyal lawasaig a Nile na sa manga Arab na En-Nil a isa ipumbutoron, aya kamatithoniyan sa Kitab na Nahal, Dowasoro a lawasaig a dimakatapid a makatampong (White and Blue Nile), so Biro a Nile na aya pukapoonaniyan na giya Ranao a Tana sa Ethiopia, sopuman so Maputi a Nile na aya pukapoonaniyan na Ranao a Victoria sa Uganda, isa waraan o lawasaig a Nile (Characteristic of Nile river) na igira adun a miaologon a sai "things" na magaan a kapukigaludiyan sa didalum, "fast to absorbed things" sabap sa giya ig na malumuk not polluted.

So kiambista ko Great Pyramid of Egypt na miaot ako ko Art Gallery a marani sa Best View Hotel ko Pyramid na piamagosay rakun e Professor Mohammad so paka poon ago giya Nile.

ANTONAA GIYANAN A ASWAN HIGH DAM?

Giyakon a Misr ko gowani a masa na pulapay sa mala a lawasaig a Nile, isapun a mia-aloy a panonotol na igirakon a lomiyapay na pukataman ko marani sa Pyramid ayakarina na sampay imanto na kaomangka ko marani sa Pyramid so manga andang a lansa a rioranan sa ator, aya sabap a kaplapay a Nile na giya a lake Victoria na igira mayao a donya “Summer” na pukatonag so manga Ice ko mulilibutaon ago pukatabo na dipuman di mangoran ko puda darpa sa Africa na pukatapoyon so ig sa lawasaig a Nile na pukasabapan sa kapulapay a Nile, sabap roo na pukabinasa so mga kawiyagan sa Misr so kadakulan a pamomolan nasii ko m’bala-bala sa kilid a Nile.

Siiko Ragon a 1898 to 1902 na giyanan a Dam na pimbalay ka angkatagoi sa diangka so kaputoga a lawasaig a Nile, sii puman ko Ragon 1959 - 1970 na piakaporo iran ka aya iran bialoy a “source a electric” and “Irrigations”. Sabap roo na miaruniran so kapulapay a Nile na miakala mambo so Ranao ko phagrunaniranon na bitowaniran sa Lake Nasser ka pananadun ko kia President e Gamal Nasser sa giyoto a masa. Ipoon roo na miaka piya so agricultural product a Egypt ogaid naso manga pud a Tourist spots iran na pud a minigalud. paka ilayka sa manga ala barko poon sa Aswan City na panompang sa Sudan -Datu Ontay- (Source Professor Mohammad) Click More Photo <<--

(After my Visit in Aswan High Dam I moved to another Tourist spot, the Unfinished Obelisk) 


 
UNFINISHED OBELISK

Idadayon akundun so kapupanotolako ko kiandadalakao akun sa Misir ka so manga dayo akun ago ginawai akun na aniran pukabatiya so mapontok a manga osayan akun ko manga inged a riawt a lalakao e Datu Ontay, ka ansiranon pukalimokuni ago pukatagoi sa pangoyat ko oriyan o kakunala ko mainot a sabot a ditanto makukunal o sabaad a Iranaon.

Oriyaniyan naso kiapakambisita akun ko “Aswan High Dam” na sayakopuman inidolog e Mohammad Yasser ko isa a langkap a tourist spots sa Nubia, aya ngaraniyan na “Unfinished Obelisk” da mapasad a bonsod odi na sukad a mipulagid o masla a monara odi na polaos, ogaid na kunaba ayabo a ipusong saya o manga domadayo “tourists” na bagiyabo a sukad a damapasad ka aya mala ipumbisitaon na saya paganay masowa so kambaal sa manga ala a bawangun (ancient technology) manga granite, ago marble na sayapun miaka poon so manga ator a inosar ko kiambalaya sa Pyramid of Egypt ago so manga pud a temple sa Misir.

Kaidun a minayon ako ko bungawan a giya darpa na inalaw ako e Ramadan a Tour guide na inipangoraw niyan a ginawa niyan sa ayako kowaan a guide, siingka ko sii akoniyan paganay a inonotan ko dipandayan sa kapuka baloy ago kapuka opaka iran ko manga ala a bawangun, piamagosay niyan rakun na taman sa piangdao akoniyanon, giyakon a darpa na aya andang a “Quarry” ko masa o manga Fir-awn na sampay imanto a masa, ino bitowan sa Unfinished Obelisk ka giyaa makaiiga a matiwaro a bawangun na piaki mbaalan gowani o Queen Hatshepsut na giyaya e dadun a lagidiyan a masla a obelisk sa Donya ka aya kapunudiyan na 1,200 tons, piagpoonan mbalay ko ragon a 1508 BC sampay ko 1458 BC na dadun mapasad, aya kala iyan na 42m (approximately 137 feet and would have weighed nearly 1,200 tons) Ino aya piakimbaalan o Queen Hatshepsut ka so muna matatago sa Karnak na inowit sa Rome sa Italy na sambiaan o Queen sa mas matiwaro na kaiko dimbaalan na miatubi so tomampar sa poro na giyoto a dairan tarosun na bithowan o modern day sa Unfinished Obelisk.

ONTONAA E OBELISK? 
Aya Obelisk na poon sa basa a Greek a Obelisko, aya ropaan a giya Obelisk na sawaro a timan a ator a malundo a lagid o polaos, a mala sa baba na kapipiosan sa poro na tataruman sa saginda ko Pyramid na isa katharoan sa basa Iranun na kalintubo, aya andang a ipunbutoron gowani a masa na "tekhenu"

Aya isa tothol na so manga Fir-awn na aya panarima iran na igira putana so tonong iran a asi Amun “RA” (goddess of sun and moon) na sii putana sa giyanan a ator na gobo somolud ko manga walayran, gowani a masa naso manga Obelisk sa Misir na bolawan ago Perak so itatako poro iyan ka ankon pukindat ko ranti alongan (sparked from sun) ka ankiran pukitomparak so munang o alongan.

Ikadowa tothol na giyakon a Obelisk na tanda ko sowa (Knowledge) kapasang (Power) aya kamatitoniyan na “Symbol of Civilized nation” sopuman so manga pud a panonotol na aya sabap sa kapupuka tinduga ko Obelisk na “to acquired Energy from the sun to the mental of a human being” dulugun o sindao o alongan na misampay ko mapia kapamimikiran o Manosiya. Giyoto e isa sabap sa oman e manga ala inged sa Donya na tomiyayod siran ko manga Obelisk sa Misir na piakatindug iran ko manga darpa iran, aya katatagoan ago aya kiasukadan ko manga titho original a Obelisks a poon sa Misr na Istanbul sa Turkey, Paris sa France, Rome sa Italy, Postdam sa Germany, London sa UK, NY sa USA ago adunpun sa Russia, . Sopuman so manga pud a Inged sa Donya lagid a India, Washington DC, China, Brazil, Spain, and Japan, Australia, Malaysia, Indonesia ago New Zealand na mimbaal siran sa manga Obelisk iran a inisayan ko Obelisk sa Egypt ka aya panarima iran na symbol of Civilization and education.

Apia sa Pilipinas na kiatagoan sa Obelisk ka aya paganay naso Munomento e Dr. Jose Rizal sa Luneta Manila na inisaginda sa Obelisk kaykon a mapasang (matalino) si Rizal, ikadowa na apia sa Davao na katatagowan sa Obelisk giyoto isa sabap sa Prosperous a Davao, sipun si Thomas Cabeli na piaki tagowaniyan sa Obelisk a Iligan City, na sa kapapantagan a masa na aya pinaka mala a Obelisk sa Donya na giya Obelisk sa Washington DC sa USA ka aya official symbol e president George Washington ago giyoto a city sa US, pimbaalan a giyanan a Obelisk sa WD sa USA na kunaba timan a ator ka piaka too-toor a ator na ogaid na langon mambo granite ago marble, aya kiambalayaon na isako 18 Century.

Isapuman a Todtolanon na giyakon a Obelisk na saginda ko sangoran o Dajjal (LA) ago Tanda o Saitan (Obelisk is a Symbol of Satan) ikadowa na tanda o manga pananakoto ka aya iran bialoy a okita o manga katuhanan niran gowani a masa, isa a karinaon sa Tanda o Saitan na so Jamarat sa Mina sii sa Makka na Obelisk na puradiamun o manga nomanaikadi ago ipoon ko paganay a mbalayn ago sompatan so manga Jamarat na aya bontaliyan na Obelisk, giyoto e sabap sa aya panarima o sabaad na so Obelisk na tanda o Dajjal (LA).

Siipuman ko kiabutadiron sa pandangan o manga papasang e sowa (Muslim and non-Muslim Scholars) na aya mia aloyran na giyanan a Obelisk na daa baniyan kisosompat ko agama “Religion” ka aya bunar na matag anan iniparas ko manga inged “ Obelisk is only a matter of decoration and no connection to any religions) inimbontal ko manga ala a kaingudan so Obelisk matag land mark, aya karina na apia so ator sa Arafa sa Jabal Ar Rahman na lagid o Obelisk. (alaho Alam) so dikatawan o manosiya nasobo so Allah Rabol alamin e mataoron

Sakun puman na aya inimbisita akun sa giyoto a Obelisk na anakun sabota e okit a diran di kambaali ko manga bawangun a pukabaloiran a manga rebolto ago manga walay agoso salakaoron na ron akun siyabot a so Fire stone na makatubala siran ko Lime stone ago Granite na mas matugas so fire stone maana a batolakit, ron akun siyabut e okit a kia sowaa ko manga ‘technology’ ago so manga puda kasangkapan ko gowani a masa ko stone age. –Datu Ontay- Click More Photo <<--

  

TEMPLE OF PHILAE

Na sabap ko madakul a pagiza o adun pun a dako ma upload a tuladan ago todtol ko manga darpa a rioat a lalakao e Datu ontay sa Inged a Misir na ayakon a simalao iran na idadayon akun dun so dakoron midaptar sa FB ka aniran puka ilay ago lagid bo oba siranon mambo miakasong sa kapuka ilayaon sa daptar.

Aya darpa a kiasongowan akun a dakopun mi daptar naso kiambisitako sa Elephant Island a ron matatago so temple of Philae, ikadowa naso kiambisita ko sa Abu Simbel nataman ko kiasong akun ko “Island of Botanical Garden” na oriyaniyan na mimbalingan ako sa cairo ka sakun e isa a banto ko kiasulasula o ompongan o Lojna Ranao (Meranao Students Association in Cairo) ko bago a ragon Moharan 1438 Hedjra,

Sii ko oras a katatago akun sa Nubia region sii sa Aswan City na inonotan ako e Ramadhan “Tour Guide” ko pantalan a maito ka ron ako makapaguda sa maito a motor boat a ipusong sa giyoto a tourist spot, na piakiyaw akun so lansa “special trip” ka anako di kalanggay sa pantalan ka isa-isaka oras ago midya a inibugay rakun a oras o tour guide akun sa kapunayawa niyan rakun, oriyaniyan na lomiyaruga kami ki Ramadhan na minisampay kami ko maito a polo a ron matatago a giyoto a temple of PHILAE ko miapolid a alongan manga 40 minutes a inirarga o bumboat, aya kawatan a giyanan a temple ipoon sa Aswan City na 100Km.

ANTONAA GIYANAN A TEMPLE OF PHILAE?

So kiandadatu sa Misr na sii inipanagipoon ko masa o First Dynasty na aya paganay ago tagna a inilanoan sa Fir-awn naso datu iran asi Namrir na aya mori-pori a kiandadatu o manga Fir-awn naso 31st Dynasty na minisalono puman so Argead Dynasty o Macedonian Empire a kiandatu o Alexander the great na siiko masaniyan na kunaba Fir-awn a ipumbotoron ka King (MALIK), oriyaniyan na miakatondog puman so Ptolemaic Period na ayapuman a datu iran na Fir-awn ipumbothoron asi Ptolemy I Soter, na aya mori pori naso apoiyan asi Queen Cleopatra VII sa aya langkap a ngaraniyan na CLEOPATRA sukaniyan so queen a tioka old. Naso wata o Cleopatra e mori-pori a Fir-awn a matag tlo ragon e edad na mia Fir-awn na piaki bono o Roman Empire na aya puman minisalono so kiandatu o Roman Empire.

Giyanan a temple of Philai na pitagumbalay o Fir-awn asi Nectanebo-I ko 31st Dynasty ko ragon a 380-362 BC na inibolos of Fir-awn asi Ptolomy I Soter ko ragon a 170 -117 BC, aya Philae na basa a Greek na aya Coptic term iyan (Ancient Egypt term) na Pelak aya maananiyan na kaposan odi na boundary sabap sa giyanan e mori-pori a temple a pimbalay sa Misr na siipun makambubukun sa boundary a Sudan ago giya Egypt. Aya inimbalay sa giyanan a Temple na pananadun iran ko tonong iran asi ISIS (protector of the dead and goddess of children) sikon si ISIS na miapangaroma o Osiris a isapun a tohan o manga Fir-awn na mimbawata siran nasi Hores (Watch the movie Gods of Egypt and Hores is the main character) si Hores na (god of war, sky, and falcons) aya miaka pangaroma ko Hathor a Sapi (god of Love). Isa panarima iran nasi Osiris na da matay ka miatago sa Langit na sopud a manga “Cult Religion” na aya panarima iran nasi Osiris na ayadun so Enoc a Nabiola Edris (AS) ogaid na matagiran oto panarima.

BA BUNAR A SO ANDANG A TEMPLE OF PHILAE NA MINIGALUD?

Sii ko Ragon a 1902 na pimbaalan so High Dam sa Nile ka angkatagoi sa diangka so kaputoga a lawasaig a Nile na giyanan a Temple of Philae na minigalud sa Nile, sabap roo na miamangni sa tabang so Egypt’s government sa United Nation a mabaton a giya temple, sii ko Ragon a 1960 na giya UNESCO isa sa miangilay sa okit sa sininub sa didalum a Ig na biarungkas iran so temple “dismantled” iran na initabid ko obay niyan a polo na roniran pimbalay saroman, aya ngaran a giyoto a polo na Agikia Island na imanto na aya ngaraniyan na Elephant Island sabap sa aya ropaan a giyoto a Island na Elephant,

Sii sa giyanan a Temple na tantoron a marunggay ka batiyag ko mbala-bala ka daa pagaladiyan ago sasagusungun taon a mainot a ndoo, apia andaka song ko mbala-balaon na malalambas a mata so manga pud a darpa sa giyanan a ranao a maito. Isa kiabutoiron sa Elephant Island na giyanan a temple naron matatago so maito a rowang o Hathor na adun a istatua roo o tohaniran a ropaaniyan na Elephant, na giyoto a Elephant na sukaniyan e miaka pangdao ko okit ko pimbarang a boniboniyan sa dunya (inventor of music’s instruments) so Music nasi paganay ma discovered sa Egypt. 

(The temple was closed down officially in the sixth century by the Byzantine emperor Justinian I (527-565). Philae was subsequently a seat of Christianity. Ruins of a church have been discovered and more than one adyton bore traces of having been made to serve at different eras the purposes of a chapel of Osiris and of Jesus)

Oriyaniyan na mindadalakao akoron sa sold na mataan ko maulad ago ditaon katatayoan ndadalakao na madakul a miaomakoron a manga domadayo na siiko sold a temple anan na adun a miaoma koron a manga tao a lilibutuniran a ator, oriyaniyan naso kia-ipos iranon na sakun puman e miobayron na pisima akun na matilak a ator na sokon so Fir-awn naroniyan putaloi so tonong iran a si ISIS, na giyoto a pusowa-an a mambo a giyoto a manga non-Muslim tourists. Oriyaniyan na mitoladtolad akoron na linibut akun a temple oto sa piaka takimug akun na dumikha ako ko Canteen a marani ko Pantalan na miaguda ako puman ko motor boat na mimbalingan ako sa Aswan City. Click More Photo <<--MY FELUCCA RIDES TO BOTANICAL ISLAND

Siko masa katatago akun sa Aswan na yakatawag rakun si Ahmed Acoh, tigiyan pagawtun ka e Jamal “Captain Jemmy” ka pagdaka sa Felucca na pagaot kano sa “botanical garden Island” oriyaninyan na pagalibutun niyo so dowa Islands taman ko sumudup so alongan, exactly 4 pm na somiong kami ki Jemmy ko Felucca niyan na miagda akoron na special b's ka sakun bo e pasaironiyan, na sakun mambo na excited ako ka kailay akun Aga Khan Museum ka sagadan ami ago maka p’paigo ako sa Nile.

Oriyaniyan na piaka tindugiyan so manga layag ago katig o Felucca na tomiyolak kami na lomiyaod kami na paganay na mipapatiyanod kami sa Nile, giyoto a layagiyan na apia andaniyan paka sangora so Awang “Felucca” na asar ka adun a ndoo na ron sangor so Felucca na taman sa sakun badun e miangolin ka kiataduman akun a ranao gowani ko maito ako a mababaling kami sa Masiu, na tanto ko mia refresh so pamikiran akun ago madakul a siyagadan ami a manga Dayo “Tourists” a dimambo di felucca, oriyaniyan na miaot kami sa Botanical Garden ka inilay akun so manga pimbarang a mangunguto a roo mia preserved, langon o andang a mangunguto na piamola sa giyoto a Island na sampay imanto na pukailayron so pimbarang a manga tarakayo ago pamomolan 5000 years back, oriyaniyan na mitoladtoald akoron na sioba ami puman a lawasaig a nile na mipapatianod kami na adun mambo a gasul ami na dikami di mamakayaw sa kapi ago tsaa ago sigopan ipunayaw amibo ko kasudup o alongan.

ANTONAA GIYANAN A FELUCCA?

Aya Felucca na maito a Lansa na datar o matalangud a Awang, kayo a pithapi a pitarakayo a giyamiton na daa baniyan maakina ka layag a diron gipaka pangolinun, giyanan e andang a gipagudaan gowani o manga tao sa Africa ko kapagokitiran sa lawasaig a Nile ago sii sa ragat a red sea. Ogaid na aya ki tradition sa kapaguda sa Felucca na giya Misr. Imanto a masa na apia anda inged na adun mambo a manga Felucca iran na sii miarawat sa Egypt ko andang a masa, osii sa Zambonga na Vinta.

FYI (A felucca (Arabic: فلوكة‎‎) is a traditional wooden sailing boat used in protected waters of the Red Sea and eastern Mediterranean including Malta, and particularly along the Nile in Egypt, Sudan, and also in Iraq. Its rig consists of one or two lateen sails) a small boat propelled by oars or lateen sails or both, used on the Nile and formerly more widely in the Mediterranean region.

TOUR DESCRIPTION ON FELUCCA RIDES;

Enjoy sun set time in a traditional felucca ride on the Nile River in Aswan. Enjoy a fantastic sailing experience as you sail around Elephantine Island and visit the famous Botanical Gardens in Aswan.

Late afternoon a tour guide will pick you up from your hotel in Aswan, and transfer to the Nile side where your Felucca is waiting. Board your boat and relax on the soft cushions. Experience the peace and tranquility of the Nile water that has been the lifeblood of Egypt since Pharaonic times. Enjoy a cool drink as you gently glide down the river.

The felucca will sail to the Aswan Botanical Garden "Lord Kitchener's Island". The island was given to Lord Horatio Kitchener in the 1890s when he was commander of the Egyptian army. Indulging his passion for beautiful palms and plants, Lord Kitchener turned the entire island into a stunning botanical garden, importing plants from the Far East, India and parts of Africa. Covering 6.8 hectares, it turned to be a paradise of exotic trees and plants in carefully gardens with view walkways. It later passed into the property of the Egyptian government and was used as a research station for examining different food and cash crops. Enjoy walking among the majestic Royal palm tree, the Sabal Palm tree, the phonic Pam tree, Ficus trees, and the beautiful bougainvillea trees. Take your ride back and watch the sun sets slowly over the trees of the Botanical Island, the nearby Elephantine Island, and the Aswan Nobles tombs with fantastic reflection of a sand dune over the Nile. Back to the Nile side and then transfer to your hotel in Aswan. Click More Photo <<--

BOTANICAL ISLAND;

The island as a whole constitutes a botanical garden – the Aswan Botanical Garden. One can view the many types of subtropical, exotic, and rare plantings – a collection begun by Lord Kitchener and expanded since.

The gardens are particularly popular among the local people and tourists as a park for a quiet afternoon away from the noise of the city and weekend picnics. The island and gardens can be reached by felucca, motorboat, or one of local ferries.MORI-PORI A PIMBISITAKO SA MISR

ABU SIMBEL TEMPLE @ SUDAN BORDER
(Last Spot I’ve visited in Upper Egypt)
 

So kibubutad a Inged a Misr na aya mababaloy a kaporoan “Upper” na giya Nubia na aya capital na Aswan city sabap sa ron so raya a Nile na pukalilod sa Cairo na taman sa Alexandria, ogaid na aya inged sa boundary a Sudan ago Misr na giya Abu Simbel city. Gomiyanat kami sa Aswan city a 3am na minisampay kami sa Abu Simbel na 7:30 AM, walo kami ko van, Isa Iranaon, Isa German, isa Brazilian, isa Canadian na tlo a Chinese. Aya kawatan a Abu Simbel sa Aswan na 288 KM na aya inilargamiron na kokoma pat ka oras, na round trip na 8 walo ka oras.

Saya sa Abu Simbel na ron matatago so Temple a pimbalay o Ramses II a panandumiyan ko karomaniyan a Nubian Princess asi Nefertari, Giya Temple na aya ikadowa sa Misr a madakul a diron dimbisita a dayu “Tourists” sa Egypt Tumatalondog sa Giza Pyramids, sabap ko kadakul a diron dimbisita na mindakul a taoron na bitowan sa Abu Simble city na tiyagowaniran sa special a International Airport ka an malubod a kapuka oma-aon a manga tourist.

ANTAA SI ABU SIMBEL?

Si Abu Simbel na wata, na sukaniyan e paganay a makatoon sa giyanan a Temple, so kiambisita o Archeologist a Swiss scholar, “Johann Ludwig Burckhardt” sa Egypt ko 18 CE na minitoona iyan si Abu Simbel na initoroon e Abu Simble so darpa a katatagoan sa giya lost temple a katatambunan sa bayanuk, oriyaniyan na mimbalingan si Burckhardt sa Swiss na piaka onotiyan so ginawai niyan a Italian explorer “Giovanni Belzoni” na mimbalingan siran sa Upper Egypt na siran a dowa e miatharo a miaka discovered sa giyanan a lost temple, ogaid na bitowaniran sa ngaran a giyoto a darpa na aya iranon inibutho so ngaran a giyoto a bagoamama asi Abu Simbel a batungur a tao sa Nubia.

ANTONAA GIYANAN A ABU SIMBEL TEMPLE?

Giya Abu Simbel temple na aya andang a ngaraniyan na “the great Temple of Ramesses-Meryamun” miyaka labi dowapolo ragon a kiambalaya sa giyanan a temple, inipoon ko ragon a 1244 BC na aya kiapasadiyan mbalay na siiko ragon a 1224 BC, aya hadap saya o Fir-awn sa kiambalayaon na pangandagiyan ago ipumamasula iyan ko kiatabana iran sa inged a Nubia, ago aya mala inimbalay niyan saya na tanda o babaya iyan “dedication” ko darodopa iyan asi princess Nefertari a batungur a tao sa Nubia.

Ramses II. He ordered these temples built to:

• Commemorate his victory at the Battle of Kadesh. To represent the battle, the base of the temple was carved with figures of bound captives.

• Intimidate Egypt's neighbors, the Nubians. It was Ramses' way of trying to make an impression upon Egypt's neighbors, as well as to force Egypt's religion upon these neighbors.

• Honor Nefertari: The Small Temple is a monument to his most beloved queen (out of his many wives), Nefertari. It is also dedicated to the ancient Egyptian goddess Hathor.

• Honor himself: The Great Temple Ramses had built to honor himself, dedicating it to the god Re-Horakhty

BA GIYANAN SO TEMPLE A MINIGALUD SA NILE?

Siiko Ragon a minipantag ko 1970 na pimbalay so Aswan High Dam na pud a minigalud sa Nile a giya Temple, na paganay a antangan o goberno a Egypt na mbaloyiniran badun a underwater tourist spot sa dirandun pagalinun, na so kiabutadiron sa pandapat o manga scholars na odi mabaton na katonag a giya temple odi mada sa didalum a Nasser lake, oriyaniyan na miapikir o goberno a Misr a pamangnisiran sa tabang sa UNESCO sa mabaton sa kaporoan a giya Temple, sabap roo na giya UN na ayadun miangilay sa okit e kiabatoniyan sa kaporoan sa biarungkasiran na pimbalay saroma sa dadun maalin so kapaka bubutadiyan ko paganay a kiambalayaon o manga pag tao o Fir-awn,

Sii Sa sold a giya temple na tanto ko maolad na dikapakay oba di panuladun o manga tourists sa sold, adun a manga susulaon a manga barahala ko paganay ka maka sold ago manga paint arts sa sold na adun a manga bilik a kitatagoan sa solo na tanto ko mapia e paras, sipuman sa giyoto ikadowa temple a ruk o Queen na sakamaoto a adun a mang bilik ko soldiyan ago manga titiwaro a barahala sa sold, sii puman sa liyo sa lama na tanto ko marunggay ka malalangkao ngka so kilid a ranao a Nasser, na tanto ko madakul a dayo-roo, oriyaniyan na mimbalingan kami sa city a Aswan ko oras 10-AM na minisampay kami sa Hotel na 1:30 PM, Giya Abu Simbel e mori-pori a pimbisita ko masa a katatago akun sa Misr na sopuman so kiapita iyan na miagda ako sa Egyptair na mimbalingan ako sa Cairo, October 8, 2016. 

ANTAA SI RAMSES II?

Sukaniyan na Fir-awn ko masa o 19 Dynasty, aya panarima o puda panonotol na sukaniyan so Fir-awn a minimbatalo o Nabiola Musa (AS) sabap sa sukaniyan so Fir-awn a da matunag so lawasiyan sabap ko timos a minisaog ko maitiyan sa sukaniyan kon so Fir-awn a mini galud sa red sea, so pud a manga historian na dasiranon ayon sa basukaniyan so Fir-awn a minimbatalo o Nabiola Musa sabap sa so Ramses II na mimbabawata ago so 20 dynasty na langon Ramses a inibuto ko manga Fir-awn ko masa iran, ogaid na si Ramses II na sukaniyan e “The Great Ramses” aya mitharo sa sukaniyan na tohan o manga tohan (LA). So pud a manga historians na aya iran pitharo naso Tuthmose III ko 18 Dynasty na aya Fir-awn a minimbatalo o nabiola Musa (AS) ka aya mia aloy a great fighter si-iko masaniyan ago madakul a mia-conquered iyan a darpa, so amaiyan a Tuthmose II ago so Babo iyan a Queen Hatshepsut na aya miaka ampon ko Nabiola Musa (AS) sabap sa dasiran mbawata, aya karoma o Tuthmose III na so Queen SATIA na aya kabasa o manga pud a historical na sukaniyan so sittie ASIA a pukababa ko Nabiola Musa "AS" (please see the attached chart) Click More Photo <<--


MY TOUR AT EGYPT NATIONAL MUSEUM
 

Sii ko kiapakambalingan akun sa Cairo na sii ako puman mimbisita ko Egypt National Museum ka anakun kamasai so manga puda ancient history a dako masumpad sa kiandadalakao akun sa Misir, giya Museum e pagampaganay a museum a kiambaalan sa Donya, si matatago sa Tahrir sa old Cairo marami sa bandara inged “City Center” so kiapa omako sa gate na kominowa ko sa taskara oriyaniyan na mindadalakao akoron sa sold, sii sa first floor na ron kitatago so manga pitibarang a barahala ago manga andang a gamit ko kiapagingudi sa Egypt, sii sa look a giyaya a Museum na adun a istatowaon e Ramses II ago si Queen Nefertiri a tanto ko matiwaro, oman isa ka section na totol ko Fir-awn ko masaniyan.

Siipuman sa Puro (Upper of Museum) naron matatago so manga ala e arga a gamit o manga Fir-awn, lagid o manga Kalisa iran, so Tangkongan, so manga igaaniran, so manga pudangiran ago manga bangala “royal custume” iran, taman ko balungkat a tiyagowan ko Moses (AS) na tatagoonon ago so manga pud a gamit sa walay, adun a isaong ka division a ron tatagoa so pitibarang a mait “mummies” na oriyaniyan na inizaan akun so tour guide o anda matatago so ‘MUMMY” o Ramses II, initoroiyan rakun na somiong ako ko paitao ipusoldon natigo guard a aduna taska “entrance fee a 100EGP, oriyaniyan na biyayadan akun na somiold ako na dikapakai obadi panuladun, adun a manga camera ko mbala-balaon na mailairan a initulad ka na adun a penalty niyan. Click More Photo <<--

So kiapaka sold akunon na ayako mia oma na sapolo ago dowa a kipapagalonganun a manga “Mummy” oriayaniyan na inisa-isa akun milay na siran so 12 a famous Fir-awn ko 18 dynasty ago so 19 Dynasty, na piatungan akun siran piya ka kisosorat ko obayran so manga ngaraniran na ron matatago so mait o Ramses II, ago so Queen Hatshepsut ago so Tuthmose III, siran e langkap a Fir-awn, si Tuthmoses III na bolaw e book, aya pakamumusaon na giyoto a 12 Fir-awn na langon da matunag so lawasiran, oriyaniyan na piparomanan akun siran isa-isa milay nago akobo lomiyo sa giyoto a excluse area o manga mait o manga Fir-awns, Click Video <<--LOZNA RANAO IN CAIRO 1438 HEDJRA

NEW YEAR CELEBERATIONS

Siiko dakopun kapakambalingan sa Arabia, na inipakapiya a ginawako a kiapakabolosa rakun o manga dadasug akun a kibabaling sa Cairo sa miaka pipirapolo ragon, sa inikadali akun siran a tanto, inidolog ako e ustadj Rodz ago si Alem Sams ko kalilimodan ko manga taga Binidayan ago Marogong, na ayako miaoma na malilimod siran ka diakoiran gipunayawn, si Alem Pindaton Abdulsalam ago si darodopa iyan, si bapa a Dino Dimaporo ago so manga wata iyan, ago so manga pud, nasii kami mialimod ko torogan e Ustadj Abdullah Salem a andang a guro akun sa Mahad Marogong, na miriparado siran sa inisakasakao iran rakun, na tialabok kamiroo o manga puda bangsako sa Wato.

Siko oras a 4pm na somiong kami sa opisa o PHILSAC CLUB, Philipiine Students Association in Cairo, ka sakun e mababaloy a banto ko kalilimod ago giyoto e kiapaka bolosa iran rakun sa kapipiya ginawa, adun a manga papakaradia-niran ago contests, na sukami ki Al Alem Imran Sarip (Chairman of Losna Ranao in Cairo) ago si Al Alem Amroden Sultan (Former Chairman of PHILSAC) na isa a tatandingan ko kalilimod nasi Al Alem Atiya Amanoden, na kasama-sama iran a manga Alem ago manga Ustadjs, Students a makadadarpa sa giyoto a masa a kalilimod

Oriyan o kiapasad o manga contests ko pimbarang a division na piangniran rakun a mapayag so sariyat akun mipantag ko IGMA ago TARIB na samporna ko royal Salsila sa Ranao, oriyaniyan naso manga pakaiza iran na simbag akun so dait a sakub o manga pakaiza iran,  na aya polimposan o kalilimod na sakun e piakadawagiran ko manga pirmiyo ko miamaka-taban ko manga kiambatalo sa masa-oto, so kiapasad tatharo o manga Alem na siyakot kami o manga bae sa manga pipiya pangnunkun, a pago olowanan o Mushrifa o manga bae a si Alema Aisha Bantuas Cabilangan Tamie. Na aya mori mopori na mitolatolad kami sa mabaloi a pananadun sa giyoto a masa a kalilimod a minipantag ko October 07, 2016 Nasser District Cairo, Egypt.  

 

 (Sanggibo salamat ko langon a manga ginawai a miagipat ko manga daptar akun) 

Comments on this page:
Comment posted by Daranda sa Tugaya, 11/24/2016 at 1:07pm (UTC):
Datu miakapiyapiya so mga totolanka balasan ruka o Allah, ameeeennn

Comment posted by Masakao sa akn, 11/22/2016 at 6:16pm (UTC):
the Explorer of Ranao, keep safe kahit san ka pumunta na country, I'm one of your followersAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 935604 visitors (2986420 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free