ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - MANGA PANANAROON
   
 
  MANGA PANANAROON
 
PANANAROON E DATU ONTAY
Na taginupun e ONTAY a mimbinuntay si sirig ko dalinding o subangan na miparti so linang ko sarigid o phangampong na miamagayao-ayao nago marunding a kilat na boluntai mipugalud sa palao a paramata a bumbaran o alongan na daontawar ko laod ka si-ibo miaribon sa pakabantay a inged na inilabas a orog a boklod sa kalinan na miasayana so tao ka miagomarug so rido na di khalinding a tamok, na inirampana sa dar a ginawako diragun.
Na tiolongan sa sorat o manga bantog a tuan na inilai sa taaber o langon o paririmar na piagayonan niran a siikon ipagiza ko marata e kandatu a daniandun lindinga so p’phagingudanian
Na banda masayana a kairatan sa sogod a laboan sa iranun ka sabapan ki dibuton a panumbilao e dalao na oba sanai o tao e kagia ka marandang a kapuphagingudian ka amaibo ko matangkal ko linog nago masogat a barat a masiringan a gobat, ka andaon ari inged e katamanan sa ngaran odi masayana so datu-on di kapagingudan sa rinao.

 MANGA PANANAROON KO BASA MERANAO

A) Na rido a riwadaan so kaiisa o bansa ka o mada ko phangampong na mangontawar so keneg ko randangan mipapantao na khada so pamorawag a phangoranda a pangorandig ko ranao na odi kapagimani na kanogon no marandang ka khada so kabsaran ka magonot a lomimbay sa ka petharos o ig na odi manggola-ola na makaganti a lenga.

na oba pakalipati so taritib ago sempad ka ayaden kasabapan a iphamagayao-ayao sa karodan sa MIndanao na perigayan so palao sa daa datem ko laod na ipelabas so orog so miakam bala-bala na omigadong so sempad na kanogon no phangampong ago so pephangampongon

b) so alongan khaotho na pakasasagaden den ka minsangko di baogen e moraon sa sanggibo na minsan di balbegen i mombos sa makadorat na langganang ko wa omor na dagangkowa kapatay odi ko mitindos rabao so datumanuong ko inged

C) INO SO INIMAN KO A KANDAK A DA MIRAIR INO O BORODI KO DIMBAROPA MAGALIN SO ILMO PUTHATAPUN, KA PRODIAMANAN KO I KAMBOAT O RINARIK KO ANA MALINTAD A IG KA APIYA PITO PANGKAT I PALAO MIYAKA PHAPANGKATA NA TANAN KO TAKUNUGUN KA SAKI ON SO ANGKA AGO SO PAPATA ALAM.................SALAMAT........

D) osa imatowaya na pendirondan si sangkad ko sagayadan o linang koris phamaningad sa madait a denggawan, pelabi so bolawan ko bibir o somagayan ka koris phamanongad sa dait andarayaan

E) Madiang so bolawan a komelas sa kolilingan, Mikadakel sa ranao so bokalag ah montiya na ditaon bobokelen na rorombikiten taon paratiyaya so tao sa odi makambalawag so datomanong ko inged a andang a kabesaran na petalo talo maog so alongan pelangkap na mada so rangka niyan na pantar so pata alam.

F) Tabia ko phangampong a tanan dadalomabi, ka inirending sa mayag i asal a kambangsa ka dimaka pagondakan ka mikadiang ko ragat so bitoon a di saleg na mimbeken so montiya a dabo a sigay niyan na rido di riwadaan ka mampen so datomatong a igagadong sa ranao na tanaw miyakapikir kiyapanalaniran ko mamoti a lopaon ka apiya kon miyalab na asar ko paninindeg ko agama a islam

G) Maregun a limbanan so kapeng-giginawai na rido a riwadaan so asal a kambangsa ka osa imanto aya na tanan so samporna na langon makappipikir sa kapanompang o bantog a ingud tano a ranaw na baakodun pekhala sa daa beton ko a tao sa ayaden mikalilid so giikapagoradoradi ko tirikan a di tiboron a kuwarta ipekandak.........na mikalilid ko tangkal so ayonan a misangkad a dabo a rarad iyan.....na kenabus oba titho i kapananamar iyan ko kapamorawag sigai o alongan pulangkap sa ingud tano a ranaw......

H) Kumbo lombay so kayo na pimbarasipatangko o totoo so kanggaring o tanto so kaphagingud na pisinosino akun o bataon makarunda ka maribrang so sapak a pagonga sa montiya na kagiya masino ko a muna niyan salamun so papanok sa kadaraan pangadir a iliyanan manila na mimbarikawan ako a tao a madarainon ka tanto a makarondan so asalan na Bantogan a ginawako Topaan Ka bamambo di karina a Mikagadong so ranaw na mabinaning so palao ka sabapan sa ladiyan a kayo a dibo gindolongan ka pumbobokun a Kayu......

I) ) Pupulayog sa papas ka pumagapas apasKa tulakin kon ko banog Na diron pukatalakin Ka daon kasakriti.Kanogon si kanogon nakanogon ni ladan ko A pukarasai mamikir a ana palandong a dar Na di akun maphakangud a bologang ko sa gagao Ka Oman akun ipantao na pusulakanan a ig O matao kondalia.

J) Inao manga lombay na pananadem iniyo so awal o zaman so tao.Ka andao mapangingiroy so iman ta ko
tademan ka marega thotolanon. Sa odi kano panamar a langowa kalombayan sa kipananggolonio ko Agama miyatindos. Na baniyoden tanodi ka siiden pekipasod a kapakamboko tano sa okit a kaotantang sa ingedaya Donya na roromampay sa Akhirat

K) Aya man a kandato na ibarat o kakhapal. A polayagan so akal na kalakalat so geda. Na panalongon so gagao na olinan so kawarao. Na pagabakan so gani na tardason so Iman. Tiyotopano pirak so kaiisa o bansa. Na likban o pelata so mona kangginawai. Na o tanto ka Muslim na obakaki mabimban ko rambayong a di kakal ka dika ombo ketanto. Na obaka ki mabiray ko gadong a di lalayon. Ka dibo tanto kelanggay na maga-an bo komelas.

L) O sa imanto aya na sarombakat so bagul a dii makasonsanga ko kalodan o sulangan Na odi porongi mantang a kisang-golay no lagi, na petimbangaros so ig, na pengenepan so ragat. Na mataros a mabolos so panginam ko Donya na ayaden kesabapan sa katarantana maog o pamoreg o bangsa. Na mapatola mabengkas so kapeng-giginawai, na kanogono marandang a goso pephagingdon ka aya khatamananonna sa diron makakendan na maka pendinganoman ko oriyano kasendit.


M) Liwankha iranon a miyathaya rindengan. Na langas ka phangampong a lalayon babaratan. Ka sansara imangkoron odi sinang sa maga-an. Ka khareneb a kalasan na di khapangintagonan. Na phelebog a kalodan na di khapanginseda-an. Ka apiya so lethingan na di Khapamayan degan. Na so langowana katasan na di khaparo embasokan. Kanogono marandang a goso pepha gingedon. Ka benari kamanisan na di kapeshonoran. Ka enggao pagingedan na mayao embango mbangan. Iranon pipharasan a ranao piphandara-an. Na dika baden gagaben ka endarakempeng ka iran. A ikmat a limpangan a lalaga lalagedan. Ibarat a satoran a siyorongan sa tundan. Na so langowa langka-an na tanan kiya tong-goan. Ka apiya so tarosan na di khaparo lokisan. Ka kagaganda walian sa dikhapos a lawa-an. Na embalingan sa ranao so kapeng giginawa-i. Na mampir sa pagilidan so kanayo o bansa. Na mantanowa sebangan a alongan simaoray. Na mashandongan o dan so panonotonga riyawat

N) Ingekho a Mindanao a darepa o manga tao. Malaon so Agama ago so tindeg ko inged. Tiyaritib a kompas o mona mimbilangatao. Inator a hokoman o andang a madirisen. So manga palaongka a go so balintad ka. Di khatimbang a tamok a da ayatiyan taman. So sagezengo angin a go so ranti o senang. Di khangen a alaga a da a bilanganiyan. Igira pikirengko a diko kapezonoran. Sansara so taoron na rantang so pephagined. Miyadaon so ranon go so gagao sa lolot. Sominep so kapdi go so kakhalimoay. Amay ko manayaden i mapepheromba tano. Kanogon o bangonan na doaniyan so inged. Sa den sa takediron o diroyoza bangesa. Manaros a mamantek a daa sangeka aniyan. Tanan tano mamikir a kambalingano masa. Matata ayon tano ka dodon so menang tano.

O) Di khatimbango gaus so kapenedo kaongo. Na di khangeno kadato so kala-i kasanggila. Makasayana ini a lomiyangkap ko inged. So wasiat ago pando na baden phananggaolo. So si-ig na goso dengki ka mapay o minilonto. Na baden kialabawi a diniyan kakhaonser na. Inao manga lombay na sombay mayontano ko. kapephagayonayon ka paramaniso inged a goso Pephagingdon a katataayoniran

P) Inowa miyanekho a ana kapal sa ragat a meligoy sa mangkasar na dapamanay sa siyap Na phandi sa tordo ka lomiyayag a kopor na kagiya phaka tokaw na si-ibo mini pimpir Sa boklod sa sendita na miya pamikiriyan a langona tao a kopor a di romandonga sango Ko kadenana da phayag na lomalan sa marasay na mokit sa masansara Na giyanana thomanan sa okha akol akembo na thomoden so kasango ka kalokalo dindorat Sa balimo so kadenan sa ogopan so phanamar ka andi tanto karasay

Q) Miyakapiya Ranao ka siyamborakaniran sa bolawan ago pirak. Na ingatan pagingatan ka sadi matao mbiday ko sarigido mabandes. Na mitaloga ko karang, na mibolog sa aolan. Na omaketeng a irat a matampay so bakorod a pitharotosan o ig. Na aya karegenian na odi kathiyakapi na liwaleg a misambi. Ka sadi kakaningkiran sa ranon ago so gagao  na kiyagalang-galangan sa oragis ago dapat.

R) Ibtad so mantri ko patarogo papanan na zamata di zamata na magironota tadn sa olayan sa rambayong. tanodinka marugun ka myatharo ko mambo a soba ka sa raya na somagansang akoron na o ladas ka sa lilod na pundorosa ko mambo na o kadnka sa titib na mampira ko sa kilid. na o pagalangalanka na magintara ako, na o  panik ka sa lamin na somongako sa gibon. na sodn so ranonakn i ipuphangadapakun sa romba a ladan ka.

S) Ibubutad so tabak a tabaka tabakintan na dii sayasabun o Papanok a Sampiri na omaniyan sayabun na dirombo pakatana ka karorowan sa papak na kadaan sa tomapus na kabaling a toka iyan, taksil sa pulayag ko binaning a ragaton a gadong a layagunon ka zarisidun ka undo na panarintikan kaon ka badi katawi o tao a ilian pagadatan so ingud sa madalundug...

T) Osaimanto aya na mikadakul sa ranao so bukalag a montiya na mindakul so bolawan a malogao a binaning na ditaon bobokulun na rorombikitun taon, paratiyaya so tao sa odi makambalawag so datumanong ko ingud a andang a kabusaran amuna a igagadong na apiyapun mapuno o bokalag a montiya a ingud tano a ranao na pantar so pat a alam, 

U) Saribolan imanto a inggumao i bantogun na aya niyan kakhada a kaputomangkud iyan ka muliyawao ko gabon ka kagiya pipirakun, ka bowaya gomagamba na dikabadun gagamba ko pamakolodan o ig ka rangirisun ka undo na dansalan ka a bagul na bakadun maka galud sa daa bantoganuka....

 V) Gowani ko baden tig so khitalingoma masa ko mosim a songgoda ig na antara so madakel nagom bales so maana na kiya tokawan no tao a ana phandiamongen a isa bo sa pompongan na di ta ipangangandam sa badi ondas ko rinao ka domaramba si mirag na mapiya makasonsang sa bagyo a marodo na diden baroba maog ka miya patri sileg o lalao a di mada na o khatig si Maranday na minsan makasagansang sa latasan a bagyo na di perin pekhoyakas ka pekhakembang sa lindao o tolos a da marendan na daraan sidan tano a kapelabo o masa ko kapembetadan niyan ka sii tano phakandod ko lalag o tohan tano ka pandoan niyan nai.

W) So andao ko sebangan na romianti ko laod na miya gilang gomilang ko miakam bala-bala na soden so kini sendigo pamorawa-ginendao ko bokelod tomiyanong na da ontawar so keneg a ipera-parap ko ig ka kagiya si Baningen a miaka rao gadongan ko alaga sa minombao na so kiya tanto niyan sa miangen so kaparansa tagolambeg o bagel na miya among so sigay ko atag o rangka sinang ka kagiya so tihaya a kipantao sa othowan ka toos ko masalindao a miangolam-binaning ka kagiya miya tanto a khaaben no alongan so datomanong ko inged

x) Ana mombao a masa a maada sa ginawa ka kagiya sialegan no borawan datomanong so matatangked a khirek na odi kapagimani na kha arogan sa khada na awida pamikiran ka makapengigibasa so isa bo sa pompongan ka benar a siray so ig na isa sa ontawaran. Na kanogon a kakhaog o asal a ini gambar a pagawan tano mona na aya lebi ko andang sa diron kapelipati na mamalampak ki bekao na amay ka zambiin non so talibon a pekhalas a magaan ko moyakas na khapanon so alaga a phagarapen dingilan ka ana basa meranao a so sagorompong a bok na o makam babi-babid na masarig a inggakot ko makapembelabelag na so tarintik a oran na igira a lagid a dimalapang a kaphagontawarian a mapangangandam mo tao na aya kapiya niyan na impiten so pithaong na kowaan non so daway ka andi khapaawingi ka maaden so lemba mago golimbo a daon na andai ka adilon o mga rokon o lemba na miya kowa so sinta a piya landong a amal na so limo a mapiya na sii anan pagendod ko phoonan no pandoan ka aya makalimoon a pagendodan no masa.
The last comments on this page:
Comment posted by Norsida Simban Saripada, 12/09/2020 at 1:28pm (UTC):
Next plzz

Comment posted by AniayMolok, 11/23/2020 at 2:36pm (UTC):
Mashaallah, thank you poh sau,I thought wla ng mahanap na mga ganitong gawa sa Net.can I copy ur work poh?promise poh I'll put ur name in my activity.

Comment posted by Daff!, 02/15/2020 at 8:09am (UTC):
Sayana aya ko mapiya a mga pananaroon, ibarat o badn mawiyag so mga pananaroon sa mindao ko bgowa pgintaw na andi kparng mga kakami.

Comment posted by kagoraokan, 08/20/2019 at 10:55am (UTC):
mga pgare akn naso mga pananaroon ko kapaganad sa ilmo oba ako nyo ron mapakabatya .. balasan kano ron oh allah

Comment posted by Gasparovic, 02/22/2019 at 2:25am (UTC):
Pyakasisigi kanu aki mga pagareya. So skami ronae na western a myasagub ami na upama bo ko malubod so kambanuga ko kaphakasuwa ta sa basa a meranao na myakapyapya. Pangninta badn a di kalipatan o pki sambi a masa gya a kamranawe ka titho a mapya madalum ago mapya e antap a culture. Sa bakanu pqnganogun ko kapkhapayag o lalag iyo saya ka para adn a phkabatiya ago pkhasuwa ami ron sa sanggibo rukano lqngon a salamat.

Comment posted by Oka, 10/22/2018 at 6:48pm (UTC):
For research purpose...

Comment posted by Fah'd, 07/04/2018 at 12:35pm (UTC):
Alhamdulillah ko miyaka phikir saya a maosar so kapapantagan ko di kathatadtadmi ko muna na mimbalingan ko mapita... Ka so skami a yangisalimbago na kukurang sosabot ko thito a basa a meranao.. Shukran Katheer.. Balasan kano o Allah

Comment posted by Jasmin, 04/29/2018 at 6:07am (UTC):
Mataan aya a mapiya, now ko lng to na discover. am happy kasi may napaglilibangan ako pag bored s office.

Comment posted by juhan amal, 04/15/2018 at 2:34pm (UTC):
para makasowa kami na dapat na adun a malo usayan i oananaroon para kasabotan ami ago giyoto dun i kiyasowa amiron sukran

Comment posted by ASH, 02/01/2018 at 2:36pm (UTC):
SNA ME TRANSLATION KHT KUNTI LNG NAIINTNDHAN KO

Comment posted by yonee usudan banto, 07/31/2017 at 1:10pm (UTC):
I appreciate this

Comment posted by Abdullah Edres, 06/01/2017 at 7:55am (UTC):
Sayana a mapiya so kitatadi o kapagongangn.

Comment posted by kanakan sa mahidan, 12/28/2016 at 4:27am (UTC):
saloloy akie a kudaong a pukalepa lepatan mebagak katad man na sangkad boh a maramanay a mawet koh kalepate na meya rateyaya sa ayab's ade kures na barameg erantan tah nade makuraya aloh nago aya debageyan na apeya malab'tapun na demakam banga renao aya puman a ine tanda sa palad na layag'n pun na ontonta nade taman kapun damaran

Comment posted by Ghanzyenoh, 05/06/2016 at 5:52pm (UTC):
Sumiron ta ko tamok ka thita dita oranan na matatha ko bangnsa na panarizidn tawn na so pman so ilmo na iliyan a lindongan a kuta a panarigan.

Comment posted by farouk, 04/14/2016 at 2:23pm (UTC):
phagataga niyo a basa tano a bago a muranao kadadun ari a bakoron siyabot obata makasagub ko basa o mangalokus

Comment posted by jamal, 03/21/2016 at 4:03pm (UTC):
Sallam, o adun a english translation ginan a mga pananaroon na mapiya kapsabota taon..

Comment posted by Amer-Rashid, 03/17/2016 at 2:45pm (UTC):
Datu update anga page ka aya. Btad inga sa mga translation.

Comment posted by samsida mangotara, 02/28/2016 at 5:24am (UTC):
haynaw!i cant understand ang lalim kasi

Comment posted by Menranao aya a pagaringka , 02/16/2016 at 9:23am (UTC):
Afso sallaaaam fi ma baynakum paka langkapanyo so sallam a so sallam na aya a maana Iyan Na kalilintad so paganay ko ginawa ko misabab a kyapaka comment akun rukano a mga 'Ukht akun ago so suka noron a mga Ikhwa akun ko agama a Islam d tano i laod so mga kataro a parangay o mga lok's tano ko onggowani ka aya mataan na d tano maka oma c eko gyanatan tano nago ditano likodun so taritib ka apya myaka kala so inam ko panginam tano sangkaya a dunya a fitnatu dunya na pud tano so Kadnan a tohan tano A rabul aallameen na misompat aknon so datu tano A Ontay Marogong a mapasang a aya mapya sangkad tano na panalamatan akun ago so siran non san a pupuka batiya on sangkaya mga pananaroon a tito ko mapya sa ginawa ko !!

Comment posted by Aidah, 01/29/2016 at 11:29am (UTC):
Mashaallah pangniin akun a kataguwan sa translation ka mataan a sukta kangudaan na marugun bata kasaboti . pero pkagudam akun a mangapipiya so pananaroon a minisurat saya mashaallah .:)

Comment posted by san, 01/22/2016 at 1:17am (UTC):
Assallamoalikom. Di ako di mloloba sa mga pananruun na saya ako mingi antap sa site ka ini. Khapakaya osarn akn a gya mga pananaruun siiko ko research akn sa eskwelaan? as a sample? margen a plolobaan so mga pananaruun a basa a mranao salamat.

Comment posted by Rambayong, 01/13/2016 at 3:46am (UTC):
Mangoda pakalilang datu pakabirai na gira a man oto a myabiray sukano ron a darodopa akun!!!ko agama a Islam..

Comment posted by Datu , 12/17/2015 at 6:49am (UTC):
Aya mataan bunar na tariris inibumbur na miyarorombo taman sa tulak a inilaod sa tialakdun sa piker sa piyamomoyakoron so tulano mga lok’s sa dipanaman di sapa sa didun kambalinganan e kaontatang sa lilang a daa onotantaon sa didun kasarigidan e saromantang sa garing a da ayatiyantaman ka adidipun panaman ka dako kapanayani so miagalin sa goris a liniyowan a iman, na ayakodun ambarun a m’batolakit si puso na m’lakongan si rarub ka miarugako a tao, na dipanaman di sapa na kunaba p’n samaya, LOL

Comment posted by alonganPizayanan, 12/16/2015 at 1:31pm (UTC):
Mapiya upama ka adun ah paka translate rkamiron parami sabuta langon go adun ah makandao rkamie run sa kapagunganun oway

Comment posted by Victor mark, 11/24/2015 at 1:22am (UTC):
baanda aya kapya niyan na petagoonon so pagosaranon ka para ta pekaosar giya manga pananaroon iyo

Comment posted by Mawatan A Rambayong, 11/02/2015 at 4:02am (UTC):
09056743900 willing ah makiphangdao na ipamando ko ron so mayto ah miyasowa ko

Comment posted by Wuo Sam Lee, 10/19/2015 at 10:19am (UTC):
so iniman sa dihim a inimpit a malano ah matihaya masindao a datanonga marandang a bantog a masalindao ka montiya damadowa na igira somiyarat i paranakan ko inged a porna ko marandang na lagida paparasen so karanti o alongangen ka masalindao maporug ko mawatan ka kagiya bilangatw ko kakompasa ko taritib

Comment posted by monalie, 06/23/2015 at 1:00am (UTC):
i like this song

Comment posted by babyqueen ibrahim maki, 05/19/2015 at 2:47am (UTC):
Aidoo mataan ko mapiya giya pananaroon niran,ba aden bo phangundao raknun mamvo tharo ebt ka iphangni yakn den uman gawii sa makasuld ko surga hehe

Verynice-:)

Comment posted by Samson M. Metopher, 04/20/2015 at 12:23pm (UTC):
panayatt niyo dn i mosala komokopor a malano matihaya ah miyangulan baningan a damarimbang damangen ko kakompas sa ungang,n na pamolog,n niyu din e rupa kathiyardi na malo niyo ingati i kidaramba o lalag ka kagiya katawan ko a ana mataragandang a diniyaniyan khaingatan i kataragandang iyan na obabo di phanganon na n,dod kabo pagalongan sa pkhaganatan ka ka roniyo katokawe ah mala so rangkamanis

Comment posted by Jamaica, 10/28/2014 at 7:00am (UTC):
I hope the meaning of the "pananaroon" be provided so we can understand. thanks

Comment posted by anonymous, 07/11/2014 at 6:02am (UTC):
di kabatia sa mapiya sabap ko back groud...

Comment posted by FB Comments, 02/24/2014 at 2:00pm (UTC):
badibnar mambo a banay o kaplolot so kapagondoga satig a diimakizoronga sa sadoratana lalag a limpangan ko ongangen ka lango a pandaya tao na matao mribara sa kazinirigan satig

miyaratiyayako sa ayakindolonaan sa maparonay khonenta na dii kaphandapatan kaso sagzengko laod a matao khondarmin na panday ron romangiris sa diron kapembagla ka salakawa legawana phagorimpayanotig


Comment posted by raihanah asgar, 10/09/2013 at 8:45am (UTC):
Ana mataan... Miyakapiyapiya a mga pananaroniyowai na

Comment posted by bae paniurotan, 10/05/2013 at 11:55am (UTC):
inuso sun sa langit ago so moon sa sky b'tad ingka sa meaning ka dudon so pag ibig ago so pagmamahal.

Comment posted by bae paniurotan, 10/05/2013 at 11:40am (UTC):
inuso sun sa langit ago so moon sa sky b'tad ingka sa meaning ka dudon so pag ibig ago so pagmamahal.

Comment posted by Hassan Moti, 10/03/2013 at 9:31am (UTC):
Shukran sii ko miyapikir saya ka mala giyogop iyan sii ko mga bago a kalmbayan

Comment posted by Mohammad Nizam, 04/04/2013 at 6:57pm (UTC):
Alhamdulillah ka adn pn a malalamba a pkhaalongan ko mapia paparangayan dadabiatan o mranaw..

Comment posted by mangoda rinao raw a ayonan sa sonoran, 03/25/2013 at 2:35am (UTC):
pirogingan so oray sa danduga bolawan na mipartion so linang sa kidatu pundolongan na riyangiri so oroso sagsungo komara na biyagul o lomala so bakat o somagayan na inoman min domalondong ka kagiya so montiya na ikararanon iyan so datumanong ko ingud.

Comment posted by Al-salah, 03/14/2013 at 1:15pm (UTC):
salam mapea aya sake na eranun ako deko ged kasabutan sa mapea hehe oway na kababayan kubun mamatya

Comment posted by JOJO MACARAMPAT, 01/30/2013 at 4:33am (UTC):
PANANAROON aken aya ko mga investors ki Aman at Coco Rasuman....

Di matimbang o Gaos so kapened of kaontol na di khangen o kadato so kala o kapanginsokor. Di khakalen so inam ka ino man magogorigaw a kabsaran sa Ranao kagiya so NAPSO a Makalabaw milonto na badun sa lebi-lebi a di niyan ka khapeno.

Comment posted by riniwada sa garing, 01/28/2013 at 1:49pm (UTC):
pamayubay ka ranon na panogodangka pikir mawatana mizogod gadonga layagnon ka so sanggibowa ranon dii mlimbo limbo ko pindinarata ingud na sii maona midar sa miyarangkay daliyan randangani dibthon agosi gadompnya ka odiboka so tuhan p’kirnding sa pikir na dikaliwatan sa dar ranongko ki miphikir,

ka mataandna b’nar a odiboka so kiya pkirnding sa dapat pkharnda rndaan na masikna ikhaog ikoyakasno kamot sa kiyarndana rakni tawanto diko bthon ka saya nyo karang'n tamana kinilabaw ranongko ki dibthon ka apayo mibubulog naonaway so dalm ka plimbo si ruparop sa awelawelana dar na gowamay limbo sa dar piyakanggaringami a damalalayon sonor ka damatatap suratan ka takinibabsaiya matagako dalina ilangasan sa bibir ka badn patula bthon a di daita ranon'n ka daa pangkatanyan na manakodn so ponay som'ngko kagagawan,

map'phamikirakn izangkadn dambal's kmbokodn mindulon na didirondanangkodn na daakoron salgi o raramaga kanggaring ka ayabo somyalgi bukor sa karnd'man arugay sa gawii na map'phanongkopakn i rataa gnawako ka mantaona rominda sa paitaw nanggagawan na makasoyao taompn sa lowas'nang magapid makapamalong taon sa malonga mandilag khalagaan sa lalag o korang sa pamandapat..

Comment posted by Pakaranon, 01/07/2013 at 10:24am (UTC):
ASSALAMU ALAIKUM

mapia mambo aya a website
paka kdug ta saya so mga tonganay ta ago mga palokloksan ta..........

Comment posted by unwanted004, 11/11/2012 at 10:19pm (UTC):
marami akong matutunan d2...':)


Comment posted by Mazandag Aki, 09/25/2012 at 8:42pm (UTC):
Ana mombao a masa a maada sa ginawa ka kagiya sialegan no borawan datomanong so matatangked a khirek na odi kapagimani na kha arogan sa khada na awida pamikiran ka makapengigibasa so isa bo sa pompongan ka benar a siray so ig na isa sa ontawaran. Na kanogon a kakhaog o asal a ini gambar a pagawan tano mona na aya lebi
ko andang sa diron kapelipati na mamalampak ki bekao na amay ka zambiin non so talibon a pekhalas a magaan ko moyakas na khapanon so alaga a phagarapen dingilan ka ana basa meranao a so sagorompong a bok na o makam babi-babid na masarig a inggakot ko makapembelabelag na so tarintik a oran na igira a lagid a dimalapang a kaphagontawarian a mapangangandam mo tao na aya kapiya niyan na impiten so pithaong na kowaan non so daway ka andi khapaawingi ka maaden so lemba mago golimbo a daon na andai ka adilon o mga rokon o lemba na miya kowa so sinta a piya landong a amal na so limo a mapiya na sii anan pagendod ko phoonan no pandoan ka aya makalimoon a pagendodan no masa.

Comment posted by BAILYN SA IRANUN, 07/03/2012 at 7:27am (UTC):
izandanaya ranon dii mlimbo limbo sa ginawa pmbulong'n oman midar miapngkat na mamaguman sa pikir na moman sa karundman kadiata pndansal sa ginawako a rasay ka izandn si mar'gn a dakonyan r'gna ka pindimatag taniyan mantaona ruminda sa paitaw nanggagawa na makazoyao taompn sa lowasnang magapid ka makapamalon taon sa malonga mandilaga kalagaan sa lalag o kurang sa pamandapat na naino gyotopn ka lailaya bantayanta i makowangka garing ka amyka dipayungan ka izangkobowa rawa na makapkala aq sa daambthongkowa taw rowar sa gnawangka.

Comment posted by BAILYN SA IRANUN, 07/03/2012 at 6:41am (UTC):
masandagaya ranon inukarakn limbo agoka rakn daluyong dakarakmbo angud daka taroyki ladan masablawa gagaw goka rakn zarigid bapayo mindagako ko ulonan mansugaon mararabay mamikir ginawakowa rasay mlaod so sagzng a dibarunayan sa tig a kasumbaso sbangan a pzalin sa warnay salgo pamurawag ka sayaoto pagunot sa ana ditaon kharaw a dikhasangkay mamikir a dikhang'na pandapat na aydaw p'ngginawai na lal...aos kadn dapat ka inidawakha sanang maliwanag ki ladan laokhadn saloloy ka ininggayka diklas a malangas ki ginawa ka makapndawayata na khaalang akongkapn na khas'ndodakn ska na tumoay baka pikir sa ilaothaso sana a karudan daa garing ragat daa pagari mimpir na mapiyadn simokt ka tragaor sndudakowa ringasa pangali ingatakn bapkagaoni so diknggiginawai nago pkabaruyai so kaiisao bansa!


Comment posted by mutya sa mindanao, 06/01/2012 at 2:07pm (UTC):
ad'n a mama saya a mababaya mamanik sa matilak a mamaan na kagya mkalook na myaka parioros ka kiyatadman yan a dab's a kulambit yan

Comment posted by mangoda, 05/12/2012 at 12:46pm (UTC):
balasan sa mapiya so miyakapikir sa giya website...

Comment posted by TAGINUPN SA RAGAT, 04/18/2012 at 8:50pm (UTC):
na bambaranay bambaran na giyoto so bambaran a urandingana senang a idambaona bagul a maromasa mishana a lumbaa mamakaog sa kiyapasadansa tig ka igiraa nayunako ko salindinga dinayun a kormatan sa lilang ambarungkasan sa gadong ka pphamaka kelasan sa kadiyan na matuman na gusambur a kainay a magawa ko rompongnen angganat ko mamotaig na gumakanndulondukon sa salata palimbo a timura pandaluyung na mataan dn a benar a odabuka so pikir a pakhirendingko kaya a pkharunda rundaan na masikena ikaog a ikhoyakasno kamot a tomataruy kilada a pinanilen so sabay a dapan murayr sa tao ka obako kasayani si mabayu anambaren a pimborokan sa lalag ka apayu dapun kilat a raparap so madanding na kagiyaa siyaleganu magimalawinndaw na ini kabintadiyan ka ayatangkapiyanon na giyuto so rompongen a pphangeninduwanan na limanakha bambaran ka arati dika miruy sa tarokonana gagaw a onutana rangkono a sukita so mishor ka tanudingka bambaran ka inuko boboroden so taritibu kashorun a igambao ko marandang ka tubadiwan soranun na asaraka su bambaran a rindanangko sa tadem na badn pphamaguman i rangkono ko bambaran,Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 935602 visitors (2986416 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free