ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - DAPTARAN O BANTO
   
 
  DAPTARAN O BANTO
BOLOS KANO KO DAPTARAN O BANTO
BOLOS KANO KO DAPTARAN O BANTO
Free Orkut and My Space Salam  Graphics Glitters
MANGA BANGSA MI KO RANAO RAGAT
SALAM REKANO LANGON MAPIPIYAKANO? BUGAY KANO SA INFO KO RIBAT KO DAPTAR

Name:
Your message:

<-Back

 1  2  3  4  5 Continue -> 
Name:Janisa L. Macatangcop
Time:10/06/2021 at 3:39am (UTC)
Message:Masha Allah Mapya so kapamatya saya ka mala gona kakwa tawn labawron ah sukta na kangodaan pn na d ta pn aya tanto ah katawan. ba aq bo mka kuwa sa mapya ah ip thesis aqn mipantag saya ba aq ngawn kawgopi kaka akun

Name:Saino Demasira
Time:09/24/2021 at 7:23am (UTC)
Message:Asallamo alaicom admin,
Mataan ko mapiya a site ka ini ka madakul a pkasagub taon a katao balasangkaon o Allah sa daa pitatamanan niyan.
Badi mapakay a misalsilangka rkamin so mintong sa dapao ka pangdagud nakun mambo so bangsa ko sa dalum aya a picong.
Salamat

Name:Sailani
Time:09/19/2020 at 11:35am (UTC)
Message:Salamat ko mga mimbaal sii.

Name:Prince
Time:09/14/2020 at 11:01am (UTC)
Message:Balasangka o allah sa website kaya ka mala a kasagub saya ilmo!

Name:AROBIRO
Time:02/18/2019 at 10:09am (UTC)
Message:Assalamu Alaikom jamaa.

Pangninta ko Allah mambagian owh pitanggisaan rkitanu so maana o Salam.

Adun a pakaisa akun makapantag ko Salsila sa tampar ananbsa pagayawan ko na baanda nga kausay na ayako dn singanin Maana so pakapoon ago kiyabumbaran ko Benito sa calanogas.

Name:-
Time:05/05/2018 at 5:22am (UTC)
Message:Salam... guro ame badi mapharo a osayangkawn so salsila a tagoloan, so sharief alawi, taman ko kyababadanon sa masa imanto.

Name:McMinor Casan
Time:02/07/2018 at 7:26am (UTC)
Message:Badi mapakay datu ontay a mapanothol ka si makaogis sa palao oto sa ramain?

Name:KSR
Time:10/20/2017 at 9:33am (UTC)
Message:Salam Datu, aya kurang saya na so search box..
plobaan akun so Lima a pilokes sa Marawi..

Name:Wuo Sam Lee
Time:10/19/2015 at 10:28am (UTC)
Message:so bolwan inantang ah miya amasmirah ko polayagan o makas ka kagiya so bidore ah intan ah masalindao na ino dikhasalongi ka parakan ko inged na porna ko marandang na montia datanonga ko pata rogong o ranao

philan tano ai sa ilmo a lalayon ka madakil a mongangen a dinian khaingatan ah kataragandang iyan na kanogon akie mambo so mabaning a dalawon a mala ah bantog iyan o mawit ko kada iyan na nayno peman ae ka asara ka iniman ko i totholan sa paganay na bolwan kelas kaden ah sigay piyamitoon ah mana kiyasayanan i karanti o alongan ka phiratasan ta peman i saleg i makabanges o madait ah endolon..salam
Comment:the best

Name:Hanima amer dumba
Time:08/08/2015 at 10:41pm (UTC)
Message: alhamdulillah ka myaka antap ta sa lagid aya a mga pipiya a website ! balasangkano o allah
Comment:panalamat ko kiambisita niyo sa darpa tano aya, bolos kano sa kapipia ginawa

Name:Ashary Dimasangca Adato
Time:06/22/2015 at 3:47am (UTC)
Message:Paninta a sie ni mapakapasod ko kamapian o agama!!!

Name:ailah pangcoga
Time:12/05/2014 at 3:18pm (UTC)
Message:badimapakay a katokawan ami so kapakapopoono sultan sa ditsaan

Name:minuyod sa damoaw
Time:08/06/2014 at 7:59pm (UTC)
Message:Ayaranon sa lolot na makapira somagad i makarampana sa dar na baden puphanongkopa sa diron kasbanatao ka bayapeman a darm na baanamataoron sa mappromba iyan ....go ola-ola o nabi (saw) na parangay o fatimah a si tao a maka sabar na sii maka pagingud ko sorga pirdaos..ka ayalad o doniya na bataonden sarigid na ditaombo katatap ka aden a puda inged a rontano kalalayon. sipeman sa kanogon a ipango-ombaoniyan a pakandadayaiyan ka miyabimbana sonor ko doniya paka rasay na amay ko aya mundog na piyaka ranoranon...ka go amay katadmi a gopn-niyan doranga i madait ipanalan ko miyapasada inged a mipasad a marandang na kagiya dikaparo ka tarotop so diandi-ka dikhaktung ka sosa na dikindod ka sansara na aya mambutadiyan na soboko na mipalao na so sndit da dathaman.

mashaallah sanggibo slamt ko laki ami si datu ontay marugong sa giya website yan. Sayata pkhabatya so dtaon maneg a mga lalag pananaroon ago mga usayan a dita katawn balasngkano allah sa madakl a daa pithatamaniyan.

Name:Admin
Time:12/29/2013 at 12:30pm (UTC)
Message:Dear Anonymous, Salsila of Madid clan and Diagadong are ready, due to request of a concern person dipo namin na post.

Name:Mohammad Hakeem Ampuan Marohombsar
Time:11/01/2013 at 1:39am (UTC)
Message:Mapiya Ki Anan

Name:Alkhayr Guro
Time:05/25/2013 at 4:35am (UTC)
Message:Assalamo alaykum warahmatullah.MASHA ALLAH TABARAKALLAH.balasan o allah sa mapiya sa donya na sampay sa akhira,ko miyaka pagantangan nago miyaka pamikir saya ka mala so gona tanuron.alhamdulillah
Comment:sangibo salamat rka Alkhayr Guro.

Name:Dr. Mansawi Dariday Mimbalawag
Time:02/11/2013 at 5:48am (UTC)
Message:alhamdolillah, balasangkano o Allaha ko mga panagontaman iyo, phakitokawan akun rukano a adun a TV Program akun sa Marawi Islamic TV.8 "SWI KA SA MURANAW" oba di makazapidawa

Name:Anonymous...
Time:02/05/2013 at 7:18am (UTC)
Message:to the admin:

can you salsila the madid family.(Sultan sa Bayang)

I really want to know the salsila of our family name. hope you read this!

thnkyou and more power!

Name:rINIWADA SA PIKIR
Time:01/28/2013 at 1:51pm (UTC)
Message:pamayubay ka ranon na panogodangka pikir mawatana mizogod gadonga layagnon ka so sanggibowa ranon dii mlimbo limbo ko pindinarata ingud na sii maona midar sa miyarangkay daliyan randangani dibthon agosi gadompnya ka odiboka so tuhan p’kirnding sa pikir na dikaliwatan sa dar ranongko ki miphikir,
Comment:HEHEHE, Taobat a p'liin a mapupuromba aka ka ko pindinatar a ingud ka da aki a miyalab a misabap sa kanggaring na aya mata-an bunar na porongka na piyaka ka obangka kasayani si tarintang a dibuton a miagalin sa lalan ka manakialiwatan.

Name:brand
Time:12/24/2012 at 8:46pm (UTC)
Message:I agree with the author that we need to share the knowledge we gain!. . . . . .
brand http://safemessage.com/media/system/index.asp

Name:Hassim Baguan Edris
Time:12/18/2012 at 1:53pm (UTC)
Message:Assalamu alaikom warahmatullahi wabarakatuhu..
Ma Sha Allah,, Alhamdulillah..tanto a mapiya angkaiya a website... paninggalan aya pagalongan o phamangisalono a phagingud,,,okit a kakhabangon o daa kaposann iyan a kaisaisa o Bangsamoro kalaanon so Iranaon...
Mambuway ka.. Kaka Ontay
Mambuway tano langon

Name:happy
Time:12/01/2012 at 12:54pm (UTC)
Message:assalamo alaikom warahmatullahi wabarakato badi mapakay a katukawan ami so kiya paka poon o AMPASO AGU so kibembadanun SALAMAT

Name:MASANDAG AKIE
Time:09/30/2012 at 10:41am (UTC)
Message:Salsilaan niu rukami a MOLONDO,

Name:Aspen Ampatua
Time:09/21/2012 at 6:13am (UTC)
Message:Assalom alaicom ko mga lokz akun a mga bilantadi a tatandingan sa website aya. Gogoda niyu rkamikon a salsila ine sa dapao SO LIMA KA AGAMA:)

Name:pagariko maintad
Time:09/16/2012 at 3:45pm (UTC)
Message:salam ko mga tungkay a tao sa ing'da ranao

Name:bokhary
Time:09/02/2012 at 1:01am (UTC)
Message:paano ko 2 mabasa?

Name:-
Time:08/04/2012 at 4:19pm (UTC)
Message:
salam! anta ikiababadan ko sultan balindong bzar a siisa maguindanao myababad? ago so mga direct decendant o sul kawasa anwar ud-din... tnx ned for research.

Name:MARANDACAN IRANON
Time:06/28/2012 at 4:31pm (UTC)
Message:Mataan ko mapia so website iyo na pamangnin ami rukano a ma e share akun ko pud a social network lagida tweeter ago Myspace, salamat rukano a thatandingan saya balasan kanoron o kadnan sa daa pitatamananian

User: acmaly88
acmaly88
Offline
Time:06/20/2012 at 3:21pm (UTC)
Message:manga bangsami ko pata adel o ranao na montawar ko pagilidan, kormat nagu panalamat ko lalayoniu giikambisita sa torogan tano aya na mogop tano sa dikanampain ko agama o Islam na aya mala na so bangsatano na ipangangarig tano na siapun tano sa dinian kadarodos ko kaori a gawii

Name:sohaimen m. agal
Time:06/14/2012 at 2:15am (UTC)
Message:assalaamu alaykom. magaandn pman so bolan a ramadhan

Name:Mangontawar B. Laguindab
Time:05/19/2012 at 8:24pm (UTC)
Message:Kapanalamatan ami so mitakdir sangkai a website sa kiabaloy nian sabap sa malaa kiogopian sa dikalipati ko andang a paparangayan tano. aya suggestion akun na obaon misompat so manga puda kapagongangun lagido kataro sa Kandialaga, so Katibao. balasangkano Allah sa mapia.

Name:jeryy laut macadindang
Time:05/15/2012 at 12:04am (UTC)
Message:[antoka aya] andawnandingan ni watomagangkubangkub o ikararantar o ikasasamporna o sigay?

Name:Pharmc163
Time:04/12/2012 at 10:28am (UTC)
Message: Hello! afgedcf interesting afgedcf site! I'm really like it! Very, very afgedcf good!

Name:Makhdom
Time:04/01/2012 at 12:45pm (UTC)
Message:Obabo kasompati so gogodan sa Pualas aya kalaanon naso Bangsa o Datu sa Badak ago so kiyabarmbar iyan.

Name:HRH Ambol
Time:03/20/2012 at 3:33pm (UTC)
Message:Sir you forgot to mentioned Sultan ambol niyao na a sultan sa marawi.

Name:Admin
Time:01/07/2012 at 9:18am (UTC)
Message:Happy Happy New year to all our Guest and Visitors the regular Members

Name:Mazandag
Time:12/31/2011 at 5:32am (UTC)
Message:ya Rab, mataan ko mapia so ilmo a kianggonaan, Happy NEW Year 2012

Name:jaka
Time:12/29/2011 at 9:14am (UTC)
Message:tuhan

Name:Abdani
Time:12/19/2011 at 1:33pm (UTC)
Message:Salam, Kapakay kabugan kami niu ko gogodan sa Gannasi ago sa Bacolod Kalawi

Name:AKBAR
Time:11/13/2011 at 11:00am (UTC)
Message:mataan ko miakapiapia e paras a giya website, langon dikodimbabanogun na langondun saya matatago,

Name:-
Time:10/25/2011 at 10:05am (UTC)
Message:

Name:Mohamed Omar
Time:09/29/2011 at 4:31am (UTC)
Message:balansangka no o AllAH sa da'ayatiyan taman a mapiya.
ayaped a phangnin ami sa ONTAY & MAROGONG.NET
na obaniyobo ki share so isako mga radio sa RANAO a mabaloy a online sa giya website a ontay & marogong.net ka anamiron pkaneg so mga kalangkapan sa RANAO
skami so mga pagarino a mga (OFW )

wassal,,,,
Comment:AMEEN SIKARAN

Name:Abdul Fahd Mipanga Madid Adoma Ibrahim
Time:07/27/2011 at 9:06pm (UTC)
Message:Asslamu Alaikom

Iphakaisa akun o anda so kitataros o Mbawataan o Makadiar sa Manacab kagiya-a diaken di pangilobaan so kapakapoon ami mambo. Aya katatanudangko a Kapakapopoon ami na so Makadiar sa Manacab ka aya raken miya aloy o ama aken a Datu a si Ibra. Miya aloy niyan raken na kataya so exact word iyan:

Pat (4) ka lokus sa Mala a Bayabao taman sa Bacayawan taman sa Dadama a Mbabaya ko taritib na kataya:

Makadiar sa Manacab
Mayaman sa Didagun
Gumisa sa Marawi
Gumising sa Marantao

na giya na miyatoon akun siran a pat sa giya a website ka Alhamdulillah!

Isa pun a miya aloy niyan rakun a Num (6) ka lokus sa Buntong - Ditsaan na aya kapakapopoon ami pun ko num (6) ka lokus na si Undas


aya imanto a pud pakaisa akun na anda mangaday so palokulokusan i Governor Mahid Mira-ato Mutilan

Adun a matatago akun a salsila na oba akun saya mi submit insha ALLAH aya salsila akun a Kumpleto na so phoon ko Pat ka Lokus a phoonan saki Tamparan ago si Ama iyan a Mipanga ka ama akun pen a datu si Tamparan ago apu-apo aken so miyaona a Mayor sa Tamparan a si Mipanga


Summary of my Question:

1. So Mbawataan o Makadiar sa Manacab
2. So Phoonan-i Gov. Mahid Mira-ato Mutilan

Name:alem mansawi "dariday" mimbalawag, DD(HC)
Time:07/20/2011 at 2:02pm (UTC)
Message:Salam alaikom, mga Bangsa ko, inako Nisfu Sha'ban (july 16, 2011) na miya aden so ALLAHO-AKBAR ALLIANCE FOR MASAGID ALGORABA -1st of its kind- umbrella org. of all masgids in the philip. daorogen tano ka mala so inam aken sa isa a mala a kaphakamoayan pharoman o kaisaisa o MALAY-BANGSA MURANAO a khasoy ko menang iyan sa mona.maassalam

Name:Hajji Moh.Yusoph Datudacula Datuharon Dimapunut
Time:05/25/2011 at 3:20pm (UTC)
Message:Tawagan aken so langon a manga dato ago bai sa Ranao a sisiyapa tano ka madel den a miyokit nana-o ago tiyoba ko manga ped a darpa. maganad tano sa komplito a ilmo ko agama para makalidas tano ko manga tiyoba a pakadansal ko manga darpa.Miya ilay tano so kiyasogat a mala a Bagel sa Japan.Ilidas tano ron baden o Tuhan a Rabbul Alamin.Siyapen tano so salaw di salakaw ka makaperarambita so gi-i galebek sa mapia ago marata.#"Zagit a kakerarab o magango ago so mailaw tig o manga lokes tano".Ilidas tano a ginawa tano. izasampaya tano so kompleto a Agama Islam a kaoyag oyag.

Name:alem mansawi "dariday" mimbalawag, DD(HC)
Time:05/13/2011 at 3:46pm (UTC)
Message:SALAM balasan kano o Allah sabap ko panagontaman iyo ko kambalingan o menang o Malay-Bangsa Muranao.

Name:Admin
Time:03/28/2011 at 12:02pm (UTC)
Message:allaikomi salam pagariami a alem Dariday M. Mimbalawag. tanto ko mapia so mosawir ka a khapakay a kakowaan sa gona o bangsa sa ranao, bunar kadun so bangsa poon sa mantapoli na so siiron miaginutao sa kilid a Ranao na bitowan sa Muranao, na so sii miagingud sa kilid a Ragat na bitowan sa Muragat, isabo ka bangsa langon Imantapolin a miagiranon,

thank a lot for visiting our website, we and the admins of this website welcome you. we are proud,

Name:alem Dariday M. Mimbalawag, DD (HC)
Time:03/28/2011 at 9:04am (UTC)
Message:alaikomis salam, balasan kano o Allah sa panagontaman iyo aya, adun badun a mosawir akun ko langowan a pagari/babayakun: Isorat tano so ngaran o bangsa tano na: MURANAO (kuna ba MARANAO), dwa a pasiga o tindug: 1.so mababaling sa Ragat na MURAGAT (kuna o ba MARAGAT) 2.so Kiangkat o ingud a MANTAPOLI na sis siran miakatana sa ISLAND OF MU (in Sumatra) na miagiranon siran na miaomairan a kiatangulun sa ranao piakazompat so MU go RANAO. Pudako niyo ko khaparo rakun a pundaitun iyo. Wassalam

Name:Maranontawn bo
Time:02/22/2011 at 10:55pm (UTC)
Message:very impressive website
Comment:Thanks for your comment

Name:AbdulAzeez
Time:12/13/2010 at 1:14pm (UTC)
Message:Salam rukano mga tao sa ranao, so tidtu a butad o mga tao sa ranao na sii akun myatoon sangkaya darpa, na sa imamto a masa na datar oba tano dun kiaamotan a mga saruang a tao, taman sa kandiditaran...Mas masaya ang mga tao noon sa mga lumang picture na inapload dito. Sana ganun a rin hanggang ngyon dala dal natin ang culture natin kailan pa man.

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 935607 visitors (2986430 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free