ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - MANGA BOLONG (OTAN)
   
 
  MANGA BOLONG (OTAN)

MANGA BOLONG

Pitharo o ALLAH ko Qur-an a Bolong, suratol Nahl aya 68-69

68.  وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

69.  ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

68. Na iniilaham o Kadnan ka ko tamaing a: Mbaal ka ko manga palaw sa manga walay, go so manga kayo, go so pphanagombalayn iran;

69. Oriyan iyan na kang ka ko oman i manga onga, na okit ka ko manga lalan o Kadnan ka, a da a manga gigimbra Iyan. Adn a pphakagmaw a pphakapoon ko manga tiyan Iyan a inomn a mbidabida so manga warna niyan, a kadadalman sa bolong o manga manosiya: Mataan! a adn a matatago saya man a titho a tanda ko pagtaw a pphamimikiran on.Pitharo o Nabi Mohammad SAW "Bolongun niyo ko pekasakit rekano so Sadka. Mapakawatan iyan so dederoon paniyakit o badan, na bolongun iyoron so SADKA, ka dedun a baon makalubi sa kagaan a katarimaaaon a ago so osbaon o phekasakit.


PATAWALI

karad kaon sa pito karad na paguluden sa isa ka baso a ig maipos so lima 7 ka minotos na paginomon ka so ig ko baso BOLONG ANAN SA DIABETIES

KASAPISAPI/KIYAMBINGKAMBING
pangowakaon sa sagamak, pagonaban ka piyapiya na kumulon kasa ig amay ka makumul ka na saraan ka na tagoon ka sa baso, tagoan sa timos a maito odi na naino, dependi ruka, paki inom kanan ko anden a mayao niyan sa dalum

RAON A DUNGGAO
zasaan piyapiya amai ka masasa ikarangka i di makambulag-bulag amai ka masasa na imbutad ko pusakit a olo niyan, odi na so dikayao a wata taman sa rarub iyan

RAON A APUL
kowaka sa raon a apul a pito lad pito timan di sobraan, itabul ka sa mayawaig amai ka didian na tangulun ka sa ladyan, karad ka sa kalawag a pito timan na pagalosoden ko ladya na paki inon ko di magodowa sa mapasang

OPAS A SAGING A PAKAL
kowaka sa wata a saging a pakal pataan ka na kowaanon so laing ko lapis iyan amai ka maoma so maputi ko lawas iyan na karadangka sa mga iito amai ka mapasad na tagoingka sa maito a timos, pakikan ko miya OVER FATIGUE datorogaya sa miayaka pipira gawii

LOYA PAGIRISUN
kowaka sa loya pagirisun karadangka odi na zasaan sa bowayowa amai ka masasa na tago angka ko mayao a ig. kowaka sa limos sito  a tulo timan karadangka na tumukun ko mayao a ig a aden a loya pagirisenon. pakiinom ko puragaon odi na so pusakit a bakurung iyan.

RAON A GOMAMILA
kowaka sa raon a gomamila sagamak, onabingka piyapiya amai ka kaonaban na Zasasaan odi na supaan ka sa datukun piyapiya amai ka madatuk na indupil ko kilid o pali odi na adun a lobag iyan, siibo indupil ko manga kilid iyan.

LAGUT
zhupaan ka piyapiya amai ka masupa aka na itopris ko miyabot a olud odi na layopan antaan ka ragondodan, batiyokan, itopris ko kikub a kaput,

TIKUG A LAGUT
so tikug a lagut na totongunka rakes a lana niyog amai ko matotongka na makatakun ko mikadapo sa totok odi na kiyapalian na lomibag a dindana.

RAON A KATANGAN TANGAN
kowakaon sa piratiman dependi ko depilan kaon, pagulabn ka sa apoi amai ko malab ka na indupil ko miyalupo na babudun a togak sii ko lupo iyan.

KAYO A KATANGAN-TANGAN
potol ka sa kayo a katangan tangan na iyawangka sa apoi amai ko maiyaongka na lonitangkaon so kobal iyan na tago ingka sa maito a lana niyog, imbakuso ko miya lupo sa ai odi na sa lima

RAON A KAPAL
kowaka ko raon a kapal pagonaban ka piyapiya kumulen ka sa ig ami ka makumul na saraan ka na paki inom ko gii kayao sa mapasang,

MANGA BOLONG

 Pitharo o Nabi SAW "Bolongun niyo ko pekasakit rekano so Sadka. Mapakawatan iyan so dederoon paniyakit o badan, na bolongun iyoron so SADKA, ka dedun a baon makalubi sa kagaan a katarimaaaon a ago so osbaon o phekasakit.

 

BOLONG SA ASHMA
So raon a "talawatawa" na pagiyaon na so Bul iyan na pagbaon oadun a ashma iyan,

 

So Bukaw a katubuk na iphakayaw na paginomun so ig iyan, odi nag ii kamon.

 

BOLONG SA KAPAGODO
Iphakayaw so dowa poon a "talawatawa" puthangkaan a isa ka baso a ig na paginomun.

 

BOLONG SA GARAK
So raon a "tangilalupa" na tumukun na paginomun odi na zupaan taron a pulamudun ka aya niyan kabagur.

 

BOLONG SA GATUL
Iphakayaw so mamamara a odi na miyagango a "talawatawa" na so ig iyan na
ipagapulason,

 

So onga I limonsito na photolun na tumukun ko gatul sa lawas

 

BOLONG SA GAGUT A RARUB
So raon a Bayaba na iphakayaw na paginomun sa maka tulo ko salongan phakabolong pun sa apiya antonaa paniyakit ko rarub.

 

BOLONG SA GOMINUKON SO BASA
So opisa kayo a "fine tree" na iphakayaw na paginomun sa makatulo ko salongan, aya kapaginomaon na igira a datapun makakan.

 

BOLONG SA INUBOT A MURANARANAP
So raon a "talawatawa" na khoson sa palad a lima na tumukun ko inubot odi na ipagibongon ipagaplason.

 

BOLONG SA IPHAKABAGUR O MIMBAWATA SA MAGAAN
Iphakayaw so opis a kayo o " nonang" na paginomun, odi na so mailaw ko raon niyan na kumulun na paginomun oba niyan rararoon a tanto na panimoon a manga opis a kayo a manga ala datar o badak, mangga, madang, apul, kopaya, bayaba, buwaaan, tambis odi na pud diyan na putangkaan a pito soson na iphakayaw na paginomun sa maka tulo ko salongan.

 

BOLONG SA MARIGA
So Bukaw a "Kayobolawan" na iphakayaw na phaginomun sa maka tulo ko salongan, Aya kaphaginomaon na igira a datapun makakan.

 

BOLONG SA KANDODA (TB)
So raon a mariga a kimpo kimpo a mailawdun phagosun na thangkaan a
Marugas na pulamudun. Phaka bolongon pun so orak a pato a pusosopun.

So kiatatangkaan  kiya pakatoa niyan a pula mamaan na zupaan na pulamaudun.

 

BOLONG SA MAYAO MATUNGGAO
Ipakayao so raon a kalatsutsi na paginomun so ig iyan sa makatlo sa mababasa alongan ko unaan o datapun kapaka kaan

Phanrapoan a lawas iyan sa magaranaw a ig kapakay a saogan sa rubbing alcohol taman sa dimada so panunggao niyan na putrapuandun saroman, dikapakai oba kolobi sa makapal odi na ba tanggobi sa makapal ka kapootan so mayao niyan sa sold a lawas iyan na ron pukisabap so typhoid, nago kadaan sa bagur so poso iyan.

 

BOLONG SA KANDODA (TB)
So raon a mariga a kimpo na a mailao dun na phagosun thankaan a marugas na pulamudun, phaka bolongon pun so orak a pato a pusosopu,

BOLONG SA MIALOWIS
Itawaron so Biyatiya o Nabiola Ibrahim ko masa a katotongaon o mga kapir, so lana wato lana gass na ipagaplason aya kinanglan na ipusamboton mapulas

 

BOLONG SA SAWAN
So bukaw a mariga kimpo na ipakayao, na puthankaan a romiga so ig iyan na paginomun sa makatulo ko salongan,

BOLONG SA PALI
So raon a tai a tarapan na zasaan puroputun na puluputun ko togak na tumukunon, khapakay pun a ibolongon aya ko miasogal a panglo a pukasulutan ko sapo, kapakay pun a ibolong aya ko mimbuto a lubag, pali ago so kabibisaan

 

BOLONG SA MAYAO
Iphakayao so  bukaw a gomamila na paginomun so ig iyan makatulo ko mababasa alongan,

Iphakayao so raon a kalatsutsi putangkaan a dowa ka baso a ig na taman sa mabaloy a isaka baso na paginomun

 

BOLONG SA KIYAGAMOTAN
Kikisun so kayo a banongira ago so opis iyan na tumukun ko ngari o kiyagamotan

 

BOLONG SA ULCER
So bukaw a mariga kimpo na iphakayao na puthangkaan a romiga so ig iyan na paginomun, datardun o kipumbolongunon ko pungudam sa sawan 

So raon a bayaba na iphakayao na paginomun sa makatulo ko salongan ko onaan o datapun kapaka kan,

 

BOLONG SA LUGUT
So onga limonsito na pagopisan na kumulun ko baso, so ig iyan na saogan sa mayao a ig na paginomun

 

Iphakayao so obarobar o Gumamila na paginomun, taman sa dimada so lugut na paginom taondun

 

BOLONG SA SAKUT A OLO
Puroputun odi na zasaan so bukao a kopaya na imbabud sa olo igira masakit a tanto

So rao a maganonok na kowakaon sa pito lapis na inudupil sa olo na gakotun a togak, oda a raon a maganonok na kowaka ko dunggao sa tulo lapis a raon na zasaan na indupil ko Olo

 

BOLONG SA SAKIT A NGIPUN
Igira adun a puso o ngipun a puzakit na kaphakay a pulalukan sa lasona tukapun na tangkaan so kamin ko puso o ngipun a puzakit ka mapakada iyan so kapagalal iyan

So saopak a lagas a niyog na so tamper ko adun a mata nian na totongun na so oring iyan na zaogan sa pito karad a palapaan a bagiin so magaanon mado, na maka zaog na miboyoron na puluputun sa raon a palaw na indukut ko bias ko tamper ko puzakiton, igira miyangalimo so ALLAH na pukhadaan sa alal na go so manga olud o ngipun na pukatoon ko luluputun a idudukut ko bias a puzakit

 

BOLONG SA SAKIT A MATA (DANGIS)
DANGIS - So raon a pair na pulolonun sa palad a lima na puluputun sa togak na tumukun sa mata

MIABOLAG – asar a damaodod a mata nian, ndatar saya so manosia ago so pangangayamun, na pakabolongon so obarobar o luya a zasaan na puluputun sa togak na tumukun ko mata,

 

BOLONG SA SAKIT A POSONG
So lasona tukapun a pito tukap ago pito karad a bukaw a kopaya na iphakayao sa lima ka baso a ig na putangkaan a mabaloy a thlo ka baso na paginomun sa makatulo ko salongan, aya kaphaginomaon na igira datapun maka kan

 

BOLONG SA SAKIT SA PUSO
So daa bagur iyan I puso na so raon a tangila lopa na zupaan na taros a pulamudun, kaphakay a sondokan sa ig odi kagaga minom, kaphakay a badun kumula na so ig iyan na paginomun

So oats  na aya mbaloin a daily snack ka mapakabagur iyan so puso, ago mapaka piya niayan so lalan o rogo sa lawas, aya mapiya na so Quaker a branian ka sii poon sa US


The last comments on this page:
Comment posted by AngeloWRAWL, 10/02/2017 at 10:04am (UTC):
No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can't lose the weight for you. You've got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.

Comment posted by ThomasdiT, 02/07/2017 at 1:58pm (UTC):
Hey gang, maybe I am posting it at a wrong place, I just smell that people have alive discussion at this place.
I am looking for someone with an experience of running an AFFILIATE WEBSITES? I made some cash with ITUNES before but not much. My friend has suggested to get a ebay websites at 999webdesign.com (here is URL if you are lazy to type it, [url=http://999webdesign.com/]direct link - "BUSINESS FOR SALE")[/url] - I hope it can work! It looks like they are making good MONEY MAKING SITES. Would you share your opinion and experience? I was not able to find a good looking
FREE AFFILIATE WEBSITE and 999webdesign.com sounds reliable. See ya!

Comment posted by aroulainpup, 11/11/2016 at 7:35pm (UTC):
First you have to decide which operating system/platform you significance about your internet site. If you are looking forward automobile simple website with few pages apply for both involving hosting Windows Hosting or Linux Web page. For such a small website you should not worry plenty of just be sure that the coordinator you are applying is reliable and includes 99.9% guarantied up-time. Nonetheless you are seeking an interactive website as well as using languages the same as.PHP, Ruby on Rails, My SQL etc you can look for Linux Hosting, on the other hand you are applying Ms FrontPage, ASP.NET, MS SQL, Ms Access need to look to find exciting workout windows host company.

Comment posted by Mataid, 04/23/2016 at 6:50am (UTC):
Kataya click angka so link ba rukano maka ogop, Ameen

https://www.facebook.com/groups/869179583141995/

Comment posted by Sebana Guro, 04/22/2016 at 1:35am (UTC):
Bismillahir Rahman Nir Rahim, Mga lukus pakari akun ko Islam na so adun a Katawanian a mga Bolong a Paka Ibunan nian na sadkaon sa paki post nian ko comentary area web site ai ka an kangonay o kikailanganon bala santa no o Allah sa Mapia

Comment posted by Adetuetager, 01/25/2016 at 7:54pm (UTC):
I believe that is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few common issues, The site taste is ideal, the articles is truly great : D. Good activity, cheers

Comment posted by Hanima amer dumamba , 08/08/2015 at 11:06pm (UTC):
ana so sabaad sa mga bolong bolongan anan na adun a sisaya on ! aya ipakaisa akun na sakun na adun a lugut akun na ipoon ko kaito akun na taman imanto na pulugutun ako ! pakawatanun puman o allah bana tB akun aya diko ron kagaga na diyako torogun na gira maka gumaw rakun na pipira olan na pulugutun ako ! tona mangaday i bong saya sa gufamun akun aya ! bako nyu ron san kaogopi ka marugun dita bo katawan oba mga tupung o allah !

salamat sana maka musawer kano ron

Comment posted by lepFoorbemery, 04/26/2013 at 7:23am (UTC):
Excellent Post.thanks for share..far more wait ..


[URL=http://www.michaelkorsbagshotsales.com/handbags]michael kors backpack[/URL]


Comment posted by Getaseige, 04/24/2013 at 10:24am (UTC):
you might have a fantastic blog here! would you like to create some invite posts on my weblog?

[url=http://www.2013newmichaelkorsbags.com]michael kors bags outlet[/url]

Comment posted by HenOrnabe, 03/18/2013 at 2:25pm (UTC):
To answer this question, we have to start off by attempting to figure out how the [url=http://www.allmusic.fm/u/monkey96syrup ]green coffee extract reviews[/url] perform. Younger coffee beans include substantial levels of Chlorogenic acid, and this compound is accountable for a large amount of advantages. Though Chlorogenic acid is greatest recognized in the diabetes circles for its productive blood sugar regulation, this compound has really considerable impacts in the excess weight loss sector. The acid suppresses the pursuits of enzymes in the digestive tract, and this in flip will indicate that the entire body absorbs significantly less sugar from foods. It also assists greatly in enhancing the body's metabolic rate, and this translates to a more rapidly burning of calories. These benefits are recognized from the use pure green coffee extracts with no any other adjust in life-style.

Comment posted by harpinteyrorna, 03/13/2013 at 9:00am (UTC):
Puff Jordan XIII was primary released in 1998, fast impertinent 6 years later and a few colorways were re-released and supplemental models surfaced. Trifle Hatfield was the generate behind the brain draft of the Express Jordan 13. The Air Jordan 13 is regarded as the most suitable designed Jordan shoe on a humongous share of Jordan sneaker fans. The Breath Jordan 13 was the senior and on the contrary Jordan shoes to high point a hologram. The outsole received inspiration from the paws of a Panther. The Air Jordan 13 Retro Flint French Gloomy University Crestfallen Flint Grey colorway is ditty of diverse Quality Jordan XIII Retro's to be released on Walk 19th, 2005. Compared with the source colorway, the Style Jordan 13 Retro Flint is definitely nothing fresh, but vastly fixtures quest of the hypocritical curves of the Air Jordan XIII.

Some images of the Alike Jordan 13 Retro Flint are into the open air here. Styled as French Dejected University Improper Flint Pallid - Whitish, the shoe brings vanquish the blue mesh white leather - dark suede look of the 2005 retro and 1998 original. Style Jordan 13 Retro Flint released interval is speedily on Jordan aficionados, whose acclaim in belatedly December purpose geared on the Air Jordan XI (11) Retro Chilling Hoary, as they disposition have a dab scrap of things between the releases of two hugely well-liked sneakers in the Jordan canon. The sneaker features a shiny university despondent more northerly combined with unsullied hits on the toe and midsole. The flint grey takes assume of the mudguard and the ankle areas abutting the Jumpman, as successfully as on the midsole. The 3M pops up on the quarter panel and is decorated in the aforementioned French Blue. How does the Sense Jordan 13 Retro Flint French Down University Dirty Flint Cheerless be to the Manner Jordan XI Retro Cooling Aged's design?

Comment posted by Corneliaugp, 03/12/2013 at 4:18am (UTC):






Comment posted by Mcgriff, 08/13/2012 at 10:32am (UTC):
I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it's rare to see a great blog like this one nowadays.

Comment posted by Loomis, 07/29/2012 at 6:16pm (UTC):
Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
Other then that, fantastic blog!

Comment posted by Kecysquasse, 07/24/2012 at 9:55pm (UTC):
Michael Kors Holdings Ltd. said Tuesday that its pecuniary fourth-quarter strainer takings more than tripled as the tactics opened unheard of stores and the mo that grew on its flourish clothing and accessories.

The results belabour Barricade Boulevard expectations and the troop also issued better-than-expected predictions on the side of the au courant whiteheads and year, sending its shares up 14 percent in premarket trading.

Michael Kors sells its handbags, shoes and clothes at its own shops and from chief to foot other retailers. Segregate of its crocodile handbags can rook into public notice of a procure it on the lam more than $2,000 and a halter attire more than $7,000, but the largeness of its beeswax is centered on a smidgen more affordable luxuries such as $300 sunglasses and $600 purses.

The cool's dot of watch appeared to nab investors. The sybaritism consumer has recovered from the build sure of less on the sick-list than other shoppers, but a news item to the encourage of consummate month from jeweler Tiffany & Co. has raised concerns that moneyed U.S. shoppers may be cutting emigrate regressively retrude from on purchases.

While Michael Kors is headquartered in Hong Kong, anyone of discrete high-end companies to make a mountain out of a molehill up start the ball rolling there mould year as the medial line of descent grows in Asia, the plotter himself is American and the bounds of the patrol's sales loosely transpire b navigational stitch from North America.

Against the three months including Stride 31, Michael Kors said it earned $43.6 million, or 22 cents per apportionment, up from $13.6 million, or 10 cents per serving, in the unmodified area humus year.

Comment posted by Woodard, 07/13/2012 at 8:22pm (UTC):
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% positive. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks

Comment posted by Pussyb, 05/13/2012 at 2:52pm (UTC):
Just want to say hi and awsome site keep up the good work,
Best Regards

Comment posted by MarkJL, 05/04/2012 at 1:52pm (UTC):
In 1963, graduates with the University of Oregon, Bill Bowerman and alumni Phil Knight, co-founded a firm referred to as Blue Ribbon Sports company, Main Sporting Goods. In 1972, the Cordon Bleu company changed its name to Nike, from the beginning to make their unique legend.


Co-founder Bill Bowerman has become keeping school after graduating from the University of Oregon in 1947 to be a track coach, had been competing in a brief history of world track and field legend Steve Prefontaine. A young age, Bill Bowerman poor family bumpy experience cultivated his iron will. Chairman and CEO Phil Knight as one of the two major founders of the company's progression of Nike, the identical credit.
In 1959, Phil Knight graduated in the University of Oregon, Business Administration degree, annually later, he entered Stanford University pursuing an MBA. Strict management education, he's turn into a top quality of managers. In the future, both the alumni band together that can help one another, leading the business to keep to cultivate and develop. Today, Nike's production and business activities all over the world on six continents, and total number of employees reached 22,000 people, nearly 100 million using the company's suppliers, shippers, retailers along with service personnel.
Nike have been to inspire the many world's athletes and provde the most appropriate goods as the glorious task. Nike's language will be the language of movement. 36 months later, the business has long been dedicated to for every individual to generate an opportunity to indicate themselves. Nike knows: the only by using advanced technology to create the most effective products. It is often, Nike has invested a great deal of manpower and material practical information on the creation of new products as well as the development. Nike's first air-cushion technology has brought a revolution towards sports world. Take advantage of this technology to produce running shoes to defend the athlete's body, particularly the ankle and knee to avoid sprain for strenuous exercise, lowering the impact and deterioration of the knee. Tennis shoes with air cushion technology has become introduced quite popular. Ordinary consumers and professional athletes think itrrrs great.

Comment posted by TriavaCromora, 04/27/2012 at 5:50am (UTC):
Hi, I'm new on this forum and I want to say hello. I read a lot of time but today I want to say this is very good site.

Comment posted by mundopolis, 03/27/2012 at 1:14pm (UTC):
Discuss Politics
Discuss Relashionships
Discuss phones
Discuss movies

Basically, you can Discuss everything here II
/

Comment posted by Zara, 02/23/2012 at 11:18am (UTC):
My brother suggested I may like this blog. He used to be entirely right. This submit truly made my day. You can not consider simply how a lot time I had spent for this info! Thank you!

Comment posted by jamel Rajahmuda, 02/11/2012 at 8:56pm (UTC):
alhamdullillah...makuwa nyo so limo o Allah,opama kamagaga nyo a kabetadan sa mga tuladanumani isa sa mga utan anan na labi a mapya..sukran!

Comment posted by diman, 11/25/2011 at 8:31am (UTC):
bulong sa,ulcer odina manga pali sa tinae,kowaka sa,tulolada raona salimubawangun,na tmekun sa isakabaso a ig,na paginomun,oman salongan,ka insa allah na kudaso sakit..

Comment posted by abduljalil ben salih, 09/17/2011 at 11:10am (UTC):
Assalamu 'alaykum.. Batanu bu khagaga a ma LIVE sii a RADIO STATION a DXAD thru livestream.com ka antanu pkhanug so sowara o bangsa tanu apya anda sa pat a rogo a dunya tanu matatago.

Comment posted by abu ayman, 07/26/2011 at 4:05pm (UTC):
alhamdulillah...

Comment posted by cardaddy, 07/18/2011 at 6:02pm (UTC):
I really appreciate what you’re writing here. Keep posting that way. Take care!

Comment posted by earn money online, 03/03/2011 at 9:10am (UTC):
Many thanks for posting this. That’s the most interesting information I have found about this.

Comment posted by Admin, 12/06/2010 at 1:31pm (UTC):
insha Allah na panabunaran ami e katagoi saya sa mga Tuladan sa mga Bolong aya,samanaya na sisii kami sa Middle east na na daa baon saya katoon,

Comment posted by a c. lucman, 07/29/2009 at 7:55am (UTC):
pagari ko tantowa mapiya hadap ka ini ogaid na inongka di panabnari a kabetadingkaon sa mga picture ko omani klase a bolong a paotan otan...wasallamAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 935593 visitors (2986372 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free