ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - MALA A BAYABAO
   
 
  MALA A BAYABAO


 

MALA A BAYABAO

 

One of the genealogical divisions of Ranao is Bayabao phangampong, composed of three districts, Poona Bayabao, Mala a Bayabao and Lumba a Bayabao. Many Mranaos believed that Bumbaran the destroyed kingdom of the Darangen as the origin of the people in Ranao, Salsila mentioned that the Mranaos descended from the royalty of fable kingdom in Bumbaran. Pasandalan a Morog (king of Bumbaran) married to Sandaninayang sirig of Parapatan a Dulum bore five children, one of them was Botuanun Kalinan the eldest among them, married to Anginonun Darasa of Batangan and established Domagandar Bayabao as his kingdom,

 

Mala a Bayabao is the third district of Bayabao phangampong. The town comprising Mala a Bayabao are the present day municipalities of Marantao, Piagapo, Saguiaran, Kapay, Bubung, Dutsaan-Ramain, Buadi Puso Buntong and the city of Marawi.  Mala a Bayabao has two sets from the 15 original panoroganan, the royal house of Dutsaan and the royal house of Ramain. Datu Bungkag is the patriarchs of Dutsaan sultanate while Datu Lakongan for Ramain sultanate, both sons of  Radia Batara of Mala a Bayabao to Dinganun sirig sa Butig/Unayan

 

Mala a Bayabao has four seats (from the twenty eight) Keepers of Taritib in Lanao (Dowa Pulo ago Walo a Mbabaya ko Taritib sa Ing'd a Ranaw) Marantao, Marawi, Buntong and Antanga Didagun, it has also a two royal places that serves as watchers “Tarompong” of the system of Mala a Bayabao, called Dowa Danggi P’rampiay with the full supports of twelve's places “sapolo ago dowa a Inged sa Mala a Bayabao” descendants of Angoyao in Sogod a Mala a Bayabao, it has also a four royal supporters places, called pimbubungan a Mala a Bayabao (Upland area) and the four supporters royal places called Piphantaran a Mala a Bayabao (Lowland area)

 

The seven Datus, descendants of Puso had a big contributions in the “Taritib” of Mala a Bayabao, the male line of that seven Datus could assume the royal throne as sultan of Bayabao exclusively and alternately. Amirol Omra sa Maguindanao and Datu sa Ramain are both considered as parents of Mala a Bayabao, they are the descendants of Datu Ottowa the propagator of Mala a Bayabao and one of the eight wise men who updates the “Taritib” system of Phangampong a Ranao on 16 century,

 

MALA A BAYABAO ROYAL GENEALOGY

 

Botuanun Kalinan is the founding father of Bayabao Phangampong, married to Anginonun Darasa of Batangan, his later descendant was Datu Popawan sa Bayabao, who was married to potri Pinaalong and bore the three genealogical Ancestors of Bayabao Phangampong, Borawasan in Mala a Bayabao, Maniri in Lumba a Bayabao, Gimbolanan in Poona Bayabao

 

Borawasan in Mala a Bayabao married to Sadiada a bae sa Panalawan, descendant of Sharif Alawi, begot Radia Dibago who was married to Potri Bae Bathola of Baloi, daughter of Datu Bantayao a Delion, begot seven Datus and one Bae, namely; Gomisa sa Marawi, Gomising sa Marantao, Makadiar sa Buntong, Mayaman sa Didagun, Maayod ko dowa dangi Perampiay, Domocao sa Taraka, and Batara sa Ramain, their only sister Bae Pilimbasing was married to Sharif Manuzang sa Mulondo brother of Sharif Angkaya sa Masiu.

 

Batara sa Ramain married to Dinganun sirig sa Unayan (sister of Datu Amisesemun of Unayan) both children of Dozonan sa Butig, begot Datu Lakongan sa Ramain and Datu Bungkag sa Ditsaan, the patriarchs of the two royal houses of Mala a Bayabao,

 

Datu Lakongan married to Gibon Salam, begot Bayomba who was married to Bae a Diamla and bore Simbaan a Acari and Bae Malaganay wife of Dimasangkay sa Masiu. Simbaan a Acari married to Potri Agay sister of Puso and Ulok begot Datu sa Palao, Omon sa Ganassi, Amnag sa Pagalongan and Danggi sa Ramain. He married also Paramata Nangko daughter of Balindong Busar of Masiu, begot Maruhom Palal, Aulia Alla and Sapatula. Datu sa Palao son of Acari married to Paramata Ambayo daughter of  Dianaton of Butig begot Bandara, Bondayo and Maruhm Sidic

 

Datu Bungkag married to Daopasay sa Tagoloan granddaughter of Sharif Alawi, begot Datu Angoyao and Datu Pagayaon. Angoyao married to Potri Minangoao begot Angkarao, Labiya sa Munai and Lupung. Angkarao married to Timbangadi sa Kapay, bore Datu sa Palao who was married to Limod begot Adamba sa Pugaan Rosingo sa Patani, Didaitun sa Sugod and Sendigan sa Boganga. Angkarao married also Kalima daughter of Belog son of Dilawa who is a sister of Dianaton of Butig, Begot Sarip sa Ambolong, Watamama Maloway sa Timbangalan, Radiamuda Ambor sa Pagalamatan, Babalay sa Pagalamatan Mbolong

 

Datu Pagayaon married to Bayora Bae a labi sa Simoay sa Maguindanao, Begot Atora and Amerol Umra sa Maguindanao. Bae Atora married to Otowa son of Arogong sa Bansayan and Paramata Layagun begot PUSO sa Buntong (Sulotan sa Bayabao), ULOK sa Ramain (Datu sa Bayabao), ALAO sa Baloi (Amirol Umra), AGAY sa Dutsaan (Bae a labi sa Bayabao).

 

Puso married to Amidang daughter of Digowa Zaman sa Bacolod to Danambae “Danam” (sister of Balindong Busar of Masiu) begot seven Datus and Bae Pagayonan who was married to Maruhom Rahmatuolla son of Balindong Busar of Masiu from Pindawadawa Oray, begot Sultan sa Samporna, Sopaira Bae sa Samporna, Mala a Bae sa Butong, Bae a Mala sa Marawi and Saapia sa Taporog and Montiyaan. the line of sultan Samporna could assume the throne as sultan of the royal house of Masiu.

 

Ulok married Danding sa Maguindanao, begot Saripada Bangkaya who was married to Amayong daughter of Akampong bore Sarip Batua and Maruhom Sidic. Sarip Batua married to potri Panobaon daughter of Lokes a Datu sa Masiu begot seven siblings, namely; Ampatua, Kapitan laot, Maupaat, Ampok, Indowa Bae a labi sa Masiu, Apoting Bae a Labi sa Daromoyod and Adampok Bae a Labi sa Dutsaan.

 

Alao married Potri Aminsalam daughter of Sarip Batulakongan to the daughter of Manangkaya of Baloi, begot Adik, Gunup and Alanak. Datu Alanak one of the eight wise men who updates the Taritib of Ranao married to Bae a Pirimbangan, begot seven Maruhoms of Baloi, namely; Kaharoden, Nanong, Antang, Datu a wata, Daromoyod, Hamza, and Maputi a Datu,

 

Agay  married to Datu Simbaan a Acari grandson of Datu Lakongan of Ramain, begot Datu sa Palao, Omon sa Gannasi, Amnag sa Pagalongan and Dangi sa Ramain. Datu sa Palao married to Paramata Ambayo daughter of Dianaton Naim sa Butig, begot Bondayo, Bandara, and Maruhom sidic. Ommon sa Ramain married to Sultan Barat sa Gannasi begot Balindong and Dipatuan. Balindong married to Bondayo daughter of Pagayawan Arobero begot Maruhom Polao, Maruhom Adel, Maruhom Malim, Maruhom Salic, Maruhom Paramata and Maruhom Bae sa Lapao.

 

 

PANANAROON SA MALA A  BAYABAO 

Inao manga lolot na ditano purundanun so kaiisa o bansa sa domagandar dagodob ka batano kadawai o bala tano ko Ranao na opuman o pukunug ka basiringan ko pandi ko dasolimbag a tangkal na salamat o mabumbar oraon o marandai ka ron tano ron sinoa o marandang so Bayabao nago pagodara gadong sa pukalangay a ndao, ka ayaman a karandang a domagandar dagodob na igira  minirunding so tlo a domagandar na isaka pikilatan so Baloi na unayan na Masiu ka sugudian sa bansa, na okibolog sa kaya so mala a domagandar na makapamagayawa so pat a kampong o Ranao ka kagiya mapapayag aya kaka sa wata so Dinagodob a Kampong na aya pundaorogun.

 

 


By Acmad (Datu Ontay) M. Abdulmadid

From the Salsila and Taritib of Bayabao

Please don’t hesitate to post your comments

Comments on this page:
Comment posted by memong balbal, 10/12/2015 at 1:16pm (UTC):
datu ama i mangandog pingaromanian si olayo bae wata labi ko shakba sa ditsaan ramain. si olayo na wato o solotan sa ramain asi maruhom sarip diamadol umra ago si apkay. so maruhom sarip diamodol umra na watao o maruhom sarip aulialah. naso apkay na wato o mayon bae pitiilan sa ramain ago so sarip maopat a solotan sa ditsaan. so mayon babae o maruhom sarip sapaatolah (awalo zaman sultan diamla sa ramain) ago so maruhom sarip auliala ( akiro zaman) manga bawatan siran o maruhom sadic ago so potre. so maruhom sidic wata o datu sa palao ago so paramata ambayo. si potre watao maruhom pala ago si bae tanganasa sa wato.si datu amai mangadog ago so olayo aya manga wata iran nasi baraguir (one of decendant of baraguir aloz and tindos family) ikado nasi aborad( decendant of aborad balbal fam ily, daki family as soltan sa bubong a ramain, binatara as sarip amatonding), tambiran (direct decendant of tambiran former delegate atty oga mapupuno, former superintendent hadja sitty mapupuno bagul. this is own my idea brod..I was heard this salsila to my uncle sultan sa ramain patadato bayas

Comment posted by mangandog clan, 01/31/2013 at 3:10am (UTC):
salam ko mga bangsa ko sa ranao pud kmi nu sakba ko ranao masiu so MANGANDOG married KULAYONG Pamangkin sa pinsan BOO WATAI APUKAY agosi DIAMAROL UMRA C APUKAY watao SARIP MAUPAAT KI PAMOMOLAN isa ko wataian c GAMBIRAN AYAMI apo

Comment posted by Jaymz Bayabao, 11/13/2012 at 1:48pm (UTC):
Assalamu Alaikum ko pat a phangampong sa ranao. I'm a descendant of Panggaga (from the couple Mangandog & Wani of Bayabao Phangampong)in my paternal side. And my maternal side is from Radia Malaila, son of Kapitan Laut. Taga Ditsaan ago Ragondingan so dowa grandfathers aken. Aya masakit sa ginawa na da kami makapaginentaw sa Ditsaan-Ramain, sii kami dn inimbabawata ago miyamakala sa Marawi. Mala a gona pekhakowa ko ditano di kapakathothokawa. pangninta ko Allah mitataros den so kanggiginawae ago kaplolot sa inged a ranao.

Comment posted by ADMIN, 06/17/2012 at 12:33pm (UTC):
As what i've heared to my Grand mother was these 4 Brothers and 2 Sisters descendants are the persons who have the rights to claim the Sultan sa Ramain and Bae a Labi sa Ramain. 1.) DATU MANGANDOG (one of his descendants is Pangadapun family) , 2.) DATU AMAI DITSA-AN (one of his descendants are Alonto & Aloz), 3.) DATU AMAI LUMA (on of his descendants is Manggo family) 4.) AMAI SANGKAD (his descendants is Manua family) and their sisters are BAE MATINTIM the Ali Dimaporo's great grand mother and UGOTAN Bae a Labi Maniram's of Balo-i's Great grand mother : FROM SHAKBA KINGS

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 01/19/2012 at 11:08pm (UTC):
Assalamo alaikum. So Dangi sa Ramain ago so Datumaas na isa pun ko mga wata iran na so Maulana a miyakapangaroma ko Gaongki a Bae sa Marawi. Watairan so Alangadi a a aya paganay a ma Sulutan sa Marawi a miyakapangaroma ko Sopaira-Bae sa Samporna So Alangadi agoso Bae sa Samporna na mimbawata siran na pat katao. Isaon so Sidikadato a miyaona a Sulutan sa Marawi. Ayako pugapoon sa Marawi.Giyotoe sabap kiyaaloya koron para katokawan a isapun a wata o Datumaas ago so Dangi sa Ramain so Maulana. Wassalam.

Comment posted by akil, 11/19/2011 at 2:16pm (UTC):
so danggi sa pingaromao datumaas na mbawata na so dipatuan ago so radia malaila so radia malaila na pingaroma nian so bae a mala sa taraka na mbawata naso Balindong Salik piangaromanian so Amanis a buadi ParamataBayo sa Gapay Dimasangkay

Comment posted by fahd ibrahim, 07/27/2011 at 7:33pm (UTC):
I was surprised because just last week i was asking my grandfather of our ancestral history and he gave me some names of our great great grand parents and mentioned these names :
1.Makadiar sa Manacab
2.Mayaman sa Didagun
3.Gumisa sa Marawi
4.Gumising sa Maranatao

sadly he could not remember our "pakaphoon", I was told that we are descendants of Makadiar sa Manacab Pls email me the salsila.. I am from Buadiposo Buntong

Isa pun a kapaka poon aken na si Undas, di khatanudan o ama aken a datu so langon o kapakapoon ami, si undas according to my grandfather was one of the Num(6) ka lokus sa Buntong Ditsaan

Undas' children were:
Didatu and Dayang

and Dayang's children were:
Dumaorog and Dikonulan

Dumaorog married Nanao and has three children namely:

Caris, Ebra and Casan

Ebra was my grandfatherAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894461 visitors (2894527 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free