ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - EWATON SULTANATES
   
 
  EWATON SULTANATES

Raya Mosque


THREE MINOR SULTANATES OF EWATON

The Municipality of Balindong, formerly known as Uato or Wato, the lower portion of this municipality which is surprisingly rocky ( Wator or Wato in M'ranaw). Old panditas of wato, narrated that Datu sa Palao of Wato, named the place "WATO" a huge rocks, on the meeting of Datu sa Tugaya and Datu sa Palao at the high hill of Kadapaan, boundary of this two "Inged". The two Datus stood up and facing down the Lanao Lake, the place at the right portion and the place at the lift portion, Datu sa Palao named his place as wato "Rock", his cousin Datu sa Tugaya named his place at the right portion as Tugaya, derived from the tugaya tree, this place was plenty of tugaya similar to "wato" a rocks,

 

Wato Balindong is one of the five traditional "inged" of the sedepan a Masiu (Kawali o Pondag) district of Pangampong a Masiu, with a three recognized minor sultanates, Sultanate of Wato, Sultanate of Malaig and the Mother Sultanate of RAYA. Salsila a royal Genealogy record narrated that, Datu sandor of Baloi was married to Bae Kayowa of Masiu and bore Maruhom Kaharoden and Samar known as Datumaas, Datumaas divided his own territory into two, Malawig "Malaig" and Wato, his elder Brother Kaharoden, was the propagator and founder of Raya Sultanate on the royal house of west Masiu, which is belong to the original 28 Lanao Sultanate Legislative Council of the four (4) Pangampong of Lanao “28 SULTAN AMBABAYA KO TARITIB SA RANAO”.

, 

 

SULTANATE OF RAYA

 

The Sultanate of Raya is one of the oldest royal Sultanates of western Masiu, founded by Maruhom Kaharoden, first degree cousin of Sarikala Balindong Bsar of Masiu. During the creation of the 15 royal houses of Ranao, Balindong Bsar invited his cousin Kaharoden to join the meeting of the nine Datus who created the "Taritib" System of Ranao, to include Raya Sultanate on the creation of royal houses of Pangampong, Maruhom Kaharoden declined the offer, and ignored the invitation of his cousin Balindong Bsar. He said, no need for me to include Raya, to the 15 royal houses of Ranao, my kingdom already established before that royal houses, I named it RAYA, so that no one could place before it, it was like a river, flowing from upper portion "raya" to the lower portion Lilod, I could decides whatever on my Kingdom, Kaharoden said.

 

On the next meeting of nine Datus, that time hold in Lakitan in Madamba, again, Balindong bsar, wrote a letter to his cousin Kahar, short of Kaharoden (My cousin, I am hoping for your cooperation, we know that you are scion of many principality of Ranao, Masiu, Baloi, Bayabao and Unayan are your Bangsa, promise me not to include, Raya Wato to the principality of Baloi or Bayabao). Maruhom Kahar, still he ignored the invitation of his cousin and said, it was upon me if I let Raya to any principality of Ranao, my father Datu Sandor, is a son of Sarip Bato Lakongan of Maguindanao to the Baloi Princess, Sultan Diagaborola Sarikala Balindong bsar don't have blood related in Baloi, my mother Bae Kayowa is a royal of the sultanate of Masiu, she is the sister of Datu Onggor, father of Sarikala Balindong bsar of Masiu, both siblings of Angkaya sa Masiu from Ayowa bae a labi sa Taraka, my wife Gunup is a scion of Baloi, sister of Alanak, both siblings of Alao of Ditsaan from my aunt, Aminsalam,

 

Raya was not included in Baloi or Bayabao, Samar Datumaas younger brother of Kaharoden was married to Potre Dakiran of Masiu, sister of Sarikala Balindong Bsar of Masiu, wato became a strong alliance of Masiu sultanate, "amanat of Balindong bsar" he died and buried in Selangan island located in Wato, to let inged a Wato remain as alliance of Masiu and to make known that Raya, Malaig and Wato are one bangsa, belong to same family tree of Masiu. In 1956 by virtue of republic act 1419 dated June 10, 1956, Wato was rename Balindong in honor of a great ruler of Pangampong fame who ruled entire Masiu, Sultan Sarikala Balindong bsar of Masiu

 

RAYA ROYAL GENEALOGY (SALSILA)

 

The people of Wato (west Masiu) claim descent from Bataraan di kilaten, the first founding ancestor of Masiu Pangampong, his Later descendant were Pondag and Amaloya Thopaan. Thopaan was married to Potri Kaizadan daughter of Aloyodan son of Sarip Kabunsuan of Johore (Malaysia) who in turn descended from Fatima, the daughter of the Holy Prophet Muhammad (S.A.W.). Thopaan and Kaizadan begot, Angkaya of Masiu, Manzang of Molondo, Dayansalong of Binidayan and Ambo of Lumba a Bayabao,

 

Angkaya married to Potre Ayowa of Taraka and begot Datu Onggor (father of Balindong bsar), Bayora and Bae Kayowa. Bae Kayowa was married to Datu Sandor of Baloi son of Sarip Bato Lakongan of Maguindanao from a Baloi royal princess, Datu Sandor and Bae Kayowa bore Maruhom Kaharoden and Samar known as Datumaas of Wato,

 

Maruhom Kaharoden married to  Gunup sister of Alanak of Baloi and bore Olan (wife of Pagayawan in Sedepan a Unayan) and his brother Radia Palawan, first Sultan of Raya and the famous saber sa Radapan, who died a martyr on 1759 in  Radapan Linamon Lanao del norte, in defense of freedom, homeland and Islam against the Spanish invaders,

 

Radia Palawan a Maranao hero, married to the grand daughter of Balindong bsar and begot, four Maruhoms (Pat a Datu sa Raya) namely; Maruhom Salam, Maruhom Bsar, Maruhom Datu a Simban, Maruhom Sidic, and the Bae sa Raya who was married to Maruhom Sidic son of Diwan of Bayang.  According to the "Taritib" system of Raya, handed down through well-remembered oral traditions, only male descendants of the lines of this four “Maruhoms” could ascend to the titles and thrones of Sultan sa Raya under a rule of alternate succession (idal). The reigning Sultan of Raya Ex Vice Governor, Atty Dimapuno Ramos Datu (Pangnal) enthroned as Sultan of Raya from the turn of Maruhom Sidic of Raya, younger among the four Maruhom. He is the incumbent General Secretary of the original 28 Lanao Sultanate Legislative Council of the four (4) Pangampong of Lanao “28 SULTAN AMBABAYA KO TARITIB SA RANAO”.

 

 

SULTANATES OF WATO AND MALAIG

 

Originally there are no Wato and Malaig sultanates, the two son of Samar Datumaas asked permission to their uncle Kaharoden to build their own Sultanate, Maruhom Kahar agreed, Datu sa Malaig married to a Bayabao royal princess and found the Malaig Sultanate, while Datu sa Wato found Wato Sultanate, he was married to Bae sa Marigay daughter of Nanak of Bayang from Potre Ninig, doughter of Datu sa Kalodan Gantar son of Sultan Barahaman Aman of Maguindanao,

 

The territory of these three minor sultanates, from Raya to other side of the lake, Salipongan, to west  portion of the municipality is consider territory of Raya sultanate, from Lilod to the east portion of the municipality, including Selangan Island and Nosa island is consider territory of the Wato Sultanate, from the bridge between Malaig and Salipongan to the boundary of Marantao and Wato Balindong is consider territory of Malaig Sultanate, the upper portion of Malaig is Pagayawan, which is extension territory of Pagayawan royal Sultanate of Sedepan a Unayan, Pagayawan was married to Potre Olan (daughter  of Maruhom Kahar of Raya) begot a son, and named his place Pagayawan in honor of his father, and to make known that Pagayawan in Wato is belong to the royal Sultanate of Pagayawan.

 

WATO ROYAL GENEALOGY (SALSILA)

 

Samar Datumaas younger Brother of Kahar, was married to Potre Dakiran sister of Balindong bsar of Masiu, and begot, Labo, Maguindanao tarsila named her Ambor sa Malaig, first wife of Diwan of Bayang, Labiowan, Maguindanao tarsila named her Labimonbao, second wife of Ampaso of Binidayan, Datu sa Malaig, married to a Bayabao royal Princess, and Datu sa Wato, married to Bae sa Marigay and bore the five siblings (Lima Wata sa Wato) namely; Radia Toa, Maruhom Daromoyod, Tengko bsar, Amerol sa Wato, and Maruhom Bae sa Lilod. According to the "Taritib" system of Raya, handed down through well-remembered oral traditions, only male descendants of the lines of this five “siblings” could ascend to the titles and thrones of Sultan sa Wato, under a rule of alternate succession (idal). The reigning sultan of wato, Ex Mayor, Rohas Macarimpas Ramos is from the three of those five siblings,

 

O aden a plabi a magiring sa Masiu a gaganatan o sarog, na dinian bo matimbang so tihaya makabengkas ko sedepan o maganding, ka ronon so samporna a inilumba a manis a  Balindong ko Masiu,


By Acmad (Ontay) Macagaan Abdulmadid

Based on the story of Amadato a Monaba

Sangcopan sa Nanagen.

The last comments on this page:
Comment posted by sowaib h.ismael, 08/03/2020 at 10:42am (UTC):
salaam ko mga pagari akn saya,antay matao rukano ko mbawataan i bae Alo bae a diamla sa paigowai babai malangkapi amai dimacuta.

Comment posted by Cair, 12/01/2016 at 7:22am (UTC):
aw nana katatan pun so tonganay ta mlunson kame pun ko watamama sa pagayawan oba gyuto.. mataan ari kaka muslimen ka diko katoon a gya salsila o rindigan marugun babanogun.. tuna dun e update ko salsila sa pagayawan obangkadun miyapassad ka mapiya nan a pamatiyaan oba koron maka kowa sa copy apiya banka rakun maulog sa lbc sakun dun e matao ko mga gasto ron..

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 10/26/2016 at 12:12pm (UTC):
Assalamo alaikum ko pagariko a Ontay. Mangodas ako rka ka sakn i smbag ko pakaisa o pagari akn a Mangoda sa Ewaton. Si Casan Macaraya na isa a katawi ko kaapd iyan ko Pagaywan na mbawataan skaniyan o Watamama sa Pagayawan a watao Bansao a Bae sa Unayan. So Bansao na watao Sulutan Arobero sa Pagayawan ko Olan a watao Mauhom Cahar sa Wato ko Gunup a watao Aminsalam sa Baloi

Comment posted by mangoda sa ewaton, 07/15/2016 at 5:43pm (UTC):
Salam rukasan kaka ontay.. Obangka rakun misalsila mambo.. Ama akun si Casan a miyaona barrio sa lumbacalalan wato a dukit a pagayawan. a wata e odal ago si akor... Na si odal a amadatu na wata e macaraya... Email ka rakun o antonaay ka apud akun sa pagayawan.. Balasangka o allah ka saya ko imanto sa middleast

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 02/20/2016 at 3:31pm (UTC):
Salam! So Rindigan na ayabo a katawi ko ron na taga Wato. So Maidan na watao Modior. So Modior na watao o Watamama sa Pagayawan.So Watamama sa Pagayawan na watao Bansao a Bae sa Unayan ko Paki a watao Alagad ko Bae sa Lilindingan. So Bansao na watao Sultan Arobero sa Pagayawan.

Comment posted by Cair, 02/18/2016 at 2:21am (UTC):
Salam ko kaka ko a Muslimen. Malong ka rakun kun guguda so kiyapoonan o Rindigan ago so maidan. Mala a tanto e mini ugop giya site ka ron miinipoon a ka katokawi ko ko mga tunganay akun sa wato.

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 02/16/2016 at 8:45pm (UTC):
Salam! InsaAllah na iprint akn so taman a katawi ko mbawataan i Rindigan ko Maidan na pangilobaangko sa okit i kakowaankaon.

Comment posted by cair, 02/15/2016 at 9:23am (UTC):
Salam ko kaka ko a muslimen. ogaid na banda malo matey ka samanaya na saya ko sa manila mababaling ka saya so kawyagan ta. o maparo na obangka rakun mi email saya cair.lampa@yahoo.com apiya so pasi so mga specific ko rindigan ago so maidan. kapakay pun a o di na sa facebook ka mlayok kami ron e tonton. salamat. Wassalam.

Comment posted by cards, 02/14/2016 at 11:52pm (UTC):
Insha Allah obako makabaling.. pero si erpat akun na di niyan da katawan obatano totonganaya ka di niyan rakun kaaloy gowani. inako dikame di makasambayang sa darusalam. kilala ko skadun, akun di katawan o kakilala kung ka. ana ilayamgkadun ka gyuto bus a mga pud a bulayoka akun na adun na kitotonganaya ko ron.

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 02/10/2016 at 4:42pm (UTC):
Salam ruka mambo. Oway mababaling ako s Mahayahay gowani. Wata akun si Tonton. Pakiwataangko si Faisal. Oba ka pakasong sa Iligan na text iyang kongka ka anta makatoona. tonganaya ta. Pakilayngkorka so salsila a Pagayawan. Kataya so No. akun 09985380186. Wassalam

Comment posted by Cards, 02/09/2016 at 1:48am (UTC):
salam pagariya muslimen. adun a miyabatiya akun a post ka tag ka mahayahay. adaon sa mahayahay? baka sii ko compound a gadong ka adun a mga kilala ko roo a macabanding e apilido? si Faisal Paingco kilalang ka? Layok akun si aki uto. bangka wata si tonton? or suka si tonton?

Comment posted by Cards, 02/09/2016 at 12:35am (UTC):
salamat pagariya muslimen. sakun e kaka wata e engr musa. o kapakay na email ka rakun so gugudan ko rindigan ipoon sa paganay. o maparo na apiya so langon a moriatao o mga wata e rindigan taman ko apo apoan iyan o adun ka malakaon e balas. adun a email akun rka sa genan a gmail account ka. wassalam

Comment posted by Ipagayawan Kami, 02/05/2016 at 4:40pm (UTC):
Salam ko Pagariko a Ontay. Adn a klarongko rka. Ana gogodo a so Marohom Cahar sa Wato na aya karoma niyan na so Bae sa Raya a apoo Marohom Jalalodin. Na wata iran so Olan. Adn pman a gogod a so Marohom Cahar na aya karoma nian na nso Bae sa Raranaon sa Madalum. Na watairan so Olan. Ikatlo a gogod na aya karomao Marohom Cahar sa Wato na so Gunup a watao Alao sa Ditsaan ko Aminsalam sa Baloi. Pls. clarify me on this. I am direct descendant of Olan sa Pagayawan. That's why I am concerned on this matter. Wassalam.

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 02/05/2016 at 4:27pm (UTC):
Salam ko pagariko a Cards. Aya misosorat akn a Rindigan ko kiyapangaromanian ko Maidan a watao0 Modior a watao Watamama sa Pagayawan na si (1) Lampa (2)Bagro (3) Masinger (4) Maulad. So pman so mbawataanni Lampa na aya misosorat akn na si (1) Maguidala (2) Sobaida (3) Ramla (4) Solaiman (5) Talib (6) Engr. Mosa. antae loks ka sangkae a miyaaloy. Aya pman a watao Rindigan ko kiyapangaromaanian ko Bitoon na si Rampa a go si Garing. Aya mga watae Rampa na si (1) Hadji Karim a si Odang (2) Macatanto (3) Mapupuno (4) Pindatun (5) Rangcalbe (6). Dipumbae (7) Dibansa a Hja. Omaira. Aya pman a mga watae Garing na si (1) Andamama a Hadji Sarip (2) Ustad Said (3) Coro (4) Minoki. Wassalam>

Comment posted by cards, 02/02/2016 at 3:05am (UTC):
genan e pangudugun akun pagaria muslimen. ayakan ama a dato na si Lampa Rindigan a taga Wato. ina akun a bae si rasamala a wata o antang(7 maruhom) sa baloi. O katwan ka na send ka rakun sa FB cards lampa malakaon e balas

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 11/13/2015 at 4:10pm (UTC):
Salam san ko pagariko a cards. Pangnita angkae na makasmbag ko pakaisa a oba a Rindigan a apilido sa Wato. Aden a katawangko a Rindigan. Aya miyapangaroma niyan na si Bitoon a apo o Maupaat Sidik sa Pagayawan. Ikadowa a karoma niyan na si Maidan a apoo Watamama sa Pagayawan. Baka pud ko mbawataan i Rindigan? Taroangka rakn o inongka pugisaan ka taroon ko rka so mga mbawataan niyan. Sakn samanaya i pagprint ko salsila sa Pagayawan.

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 11/13/2015 at 3:17pm (UTC):
So salam nago so rinao na san ruka pagariko, Si ako makaayon sangkoto a comment o ipagayawan kami. So Sandor sa Baloi na apoiyan so Mauhom Cahar. sa Wato. Watao Sandor so Alinao a inao Maruhom Cahar. So Maruhom Cahar na piyangaromaniyan so Gunup a watao Alao sa Ditsaan ko Bae Aminsalam a babay o Sandor sa Baloi na mimbawata siran na isaon so Olan a miyapangaroma o Sultan Arobero sa Pagayawan. Sii ako makapopoon ko Bae Bansao a Bae sa Unayan isa ko mga watao Sultan Arobero sa Pagayawan ko Olan. Wassalam.

Comment posted by cards_sorry@yahoo.com, 09/24/2015 at 11:04am (UTC):
adun a rindigan a apilido sa wato/malaig/raya tunganay a bogabong ago disamburun?

Comment posted by MEMAN, 04/27/2015 at 7:19pm (UTC):
salam..
Kuya ba kapakay masarsila ka rakun so mga mga Lima wata sa wato??
sii ako makapopoon sa ABDALLAH family..

Comment posted by MALAIG SULTAN SARIP, 05/20/2014 at 7:56am (UTC):
SALSELA SA MALAIG SULTAN SARIP PLEASE

Comment posted by mamasawato ako, 04/13/2013 at 5:49am (UTC):
Salam. badi kaparo a osay anfka rkami so mbawataan o dia toa sa wato

Comment posted by Ipagayawan kami, 04/30/2012 at 11:37am (UTC):
Assalamo alaikum. Pagariko a Ontay ba so Maruhom Kaharoden sa Raya na ayaden so Maruhom Kahar sa Wato. Aden a gogod a miakowa ko na so Sandor sa Baloi na piangaromanian so Kayowa na mimbawata siran na so (1) Datumaas (2) Tara (3) Alinao. So Alinao na miapangaroma o Abantas a watao Pondag sa Masiu na mimbawata siran na so Maruhom Kahar sa Wato, a ama o Olan a miyapangaroma o Sultan Arobero sa Pagayawan. Ayako apo so Olan. Wassalam.

Comment posted by:01/31/2012 at 3:44pm (UTC)
acmaly88
acmaly88
Offline

isabo so Maruhom Cahar ago so Maruhom Charoden, kunba mbida,,,,

Comment posted by Ipagayawan kami, 01/30/2012 at 4:40pm (UTC):
Ba mbida so Maruhom Kaharoden sa Raya a go so Maruhom Kahar sa Wato.

Comment posted by Ipagayawan kami, 01/22/2012 at 10:56pm (UTC):
Ba anda man ino miyaaloy a kawali o Datu a Pondag a Wato kagiya so Abantas na watao Pondag.

Comment posted by Ipagayawan kami, 01/22/2012 at 10:49pm (UTC):
Assalamo alaikum. Pagariko a Ontay, ana klarong ko sii oba aya bnar. So Sandor ago Kayowa na aya watairan na so Datumaas, Tara ago so Alinao. So Alinao na miyapangaroma o Abantas na watairan so Maruhom Kahar sa Wato a wataiyan so Olan a miyapangaroma o Sultan Arobero sa Pagayawan. Malongka rakn ai liwanagi. Salamat.

Comment posted by Abdulrahim Gadia, 04/25/2011 at 8:13am (UTC):
Alhamdulillah, samanaya na kiyatokawanta so sabaad a totolan sa wato. Pangninta ko ALLAH a baden madakul a makasuwa ko swa e amadatu a Sangcopan sa Nanagen.

Comment posted by zbasheron,abdul akhir, 03/15/2011 at 4:23pm (UTC):
alhamdulillah ka mapia so kia osaya nio a manga pagari ami ko kasasabota tano ko bangsa tano sa wato. na isa isabo a bunar a poonan a poonan tano sa sugod a tano nago isa posud a kapakapoon tano sa ewaton anan.sokran..basan kano o ALLAH!Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894470 visitors (2894654 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free