ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - MERANAO POEMS
   
 
  MERANAO POEMS

MERANAO POEMS

Created by DSR Khadaffy D. Mangondat

Submitted by a concerned Meranao to keep these beautiful creation


 


Ndao itogalin ta Pman

Ndao rasai ranoni

a phnayaung ko ini

a maka tangki tangkiri

a diko mipn diri diri

a paraman ngko manari

ka oba sangka trangi

 

 

Ndao mapanga nganon

a badn maph phranon

na tamanan ta manganon

i da thaman sa ranon

a ba akn maph panganon

na bakopn panganogon...

 

 

Ndao masakit aki

A kaphki lakit ami

na pakanayau ta muri

sa tamanan nta khauri

na madidi o thetui

na Kagia akal ari ...

 

 

Ndao bakodn rnk

ka anta maka gaga nk

a torogn ta a kank

ka ibata badn ra rnk

a biyadutan ta tnk

na inipo san talubk...

 

 

Ndao ndau akongka

ka angka mamaradika

na obaka makadkha

a miyathay inayawngka

na ndaungka bulayuka

na ayak a simbayaka...Sndita ko Muslim

Badn khalalayami
a Biyaloy a sndita
o bala tano sa ingd
a ophoon ana mbto
na sndita so Muslim...
·
Na ba ini babago pn
a oman pha paromanan
i andang dn ko ingd
a lagid a Pilimpinas
a kilidn so Muslim...
 
Langon taman marata
na dawayen on so Moro
a miyaka mawlika
na sumpat ilano iyan
na balsn so Muslim...
 
Na ino makandadamar
a ingd mip'phanamar
ka pkharata so ongar
o marata i ngar-ngar
na lumawan dadn a dar...
 
Na mabarang sa mapanton
na bakodn panginophon
ko ingd ko a mabaton
adi mbaloy a tiphoon
ka ana ako miso soson ...
 
Na oba ka korawada
a mbida ta sa kabaya
na naino sumibaya
ka miyakam baya-baya
na anako makandaya...


Ginawai sa kawang

Ginawai sa kawang
a dayo sa bitiyara
a bolayok a miphantag 
a dariday a mapanton
a kakasiyan i lalag...
 
A kena a kalalagan
ka matanos i kindolon
a ongangen langka' iyan
a baden mapanga-nganon
o sngko o daging iyan...
 
Na ma p'phang andam anda
o andawnon rararik
a lomimbay sa masarik
antaa ka otara-an sumirik
na badn di matatarik...
 
Mapay di kabantuwan
so oninang sngko iyan
sa sdpan o sbangan
na mbala ko raya-lilod
na N'gan so langka iyan...
 
inam inam inambar, 
a oman oman irimbr, 
nama inam inam adar
na iman iman'n nambar,
a itonga inambar wan...

Panalamat ko Ragat

Kakal a panalamat,
ka inisurat a sarat,
a inabat ko daradat,
ko maratabat insarat,
a kakat a ini khandat,
a ini khandat a ragat,
o Malawanda i Bakat ...
 
Na sangat a panalamat,
ka margn man isarat,
a izakat ko abagat,
ka pimbangkat dikhi ganat,
sa inarkat a ragat,
ka sakat a iphangangkat
a dikhilanat masukat ...
 
Na godn gi ingi-gimowat,
a malo ph phanga-ngakat,
ka ditabo sa masowat,
so ragat mimba-barayat,
ka gii mang ilat- ilat,
ka mag ibat-ibat kon dn,
na dibo dn riba-ribat,
ka miyaka rambi-rambit,
a manga ibarat iyan ...
 
Naino kon malanat,
ka mbwat bo masugat,
na masukat, na mipangkat,
na mipangunot o ragat,
sa didn makang gimowat...


Obar Obar

Obar-obar a lombay
a p'phamag ombos-ombos
sa ginawang ka rombosan
na olin ingka di mathay
sa ba kolapt tomabid
na 'bakobo maka mbkaw
ko balin'tad o rupaan ... 
 
Na pangali ingka rakz
a nayaw angka manugon
a lomombay so raon ko
ka obabo sa lumanit
so tompa o obar akn
ka p'phamara marayong
so karimpoong i ladn ...
 
Na pakaid ingka rakz
ka kadaan ta pakaig
Na oba sambi a laon
a phangti so kaigan
na ramsangka itado
sa bapiya namog akn 
ko tkd o iphipita ...
 
Na panimo angka rakz
i mirams'a ko botha
ka obako kamarai 
na diyako phiya mbkaw
na ombayank so lupa,
na toos a ilalaon
na malayon so sapadn...
 
Na samborak ingka sa ig
a romamson so anggaw
na oba pman pmbayog
a sambr so endow bagr
na rnding nka rakn
so riyayaran sa pokt
ka madidi a makarn ...
 
Na asar a lomombaya
a mag obar-obar ako
sa mailp o tamaing
goso manga papanok
rakhs o paro-paro
na initangkap aladn
a miyaka pantao ako ...
 
Obar-obar inam'bar
a obaya aya bnar
na oba mambo mabmbar
ka abog-abogn a dar
na lomumbay bo a datar
na matago ta 'inditar
a L'mba aka khabnar...


Osaynko kathapar

Pamagosayn ko kon 
so manga sarat a sorot
a okit ka thiwalaya
a ino bala sa tapar
a kambangonan sa walay...
 
Paganay na kataid
ikadowa na tamok
ikatlo na ban'sa
ikapat na agama
na ikalima na bae...
 
Ikapd a imanto
na sarat a kasosorot
ka obabadn di bae
ka matag kambae-bae
na mndod ko kakhapka...
 
Pamagosayn ko pn 
so manga barat a sngkot 
a sakit kathiwalaya
a oro barang sa tapar
a kambabago sa walay...
 
Paganay na kataud
ikadowa na samok
ikatlo na ba'nta
ikapat na amaga
na ikalima da ebat...
 
Ikapd a imanko
na sakat  kilalapugot
ka obabadn da bae
ka matag kambabalae
na mndod ko kakhapta...


Maonga Ngna DimaNgn

Diyako man maawan
i kntan ta kan'gan
sa dalgn anugonan
ka kna-ta Maongangn
a onga onga Layangn
na diko kalalayaman
iba ako makangn angn...
 
Na dabo a Maongangn
a matakor a Makangn
na bapya pn adn 'kom
a Maongangn i tangn
na ditaon bo Maangin
So Ongangn Makaangn...
 
Na maka Ngna-Ngna pn
Na dibo Makangn angin
Ka kablangn layamn
a lamn lamn'n  layon
na Margn a layagn
ka bago a Phaganadn
ka kawang-kawang layagn
 
Na kawan diyang dimangn
a moongn a lawangn
na langon a pagadangn
sa kawang ayikhaMargn
na di targ ka thorogn
na tanongn so Ongangn...
 
Na mbaram-barang dkn'n
a da'gniyan dalgn
ka thampa-tampar kilangn
Na bawn maka aangn
a maungangn  maangn
a moongn ko ongangn...


Mra Nao Ako

Mra nao ako,
Mata ngka ako,
Mala i tindg,
Bapiya anda btad ...
 
Mra nao ako,
Mangangan Pdi,
Malo 'law ako,
Mala i skl sa tao...
 
Mra nao ako,
Mala i Maratabat,
Mawa'rao ako,
Di kami phaki rimpas,
 
Mra nao ako,
Pada'gang kami,
Maisa, madowa malima,
mbangon kami sa ranggar...
 
Mra nao kami,
dika kaila ilay',
mangin sukor ta,
an tano thagom 'piya ...


So ilano akn kiran

Alamat ko sabaad ,
a dimasusorot a pd ,
na dima paparo a pd ,
na mainot so ndadata ,
na Lbi a katawangko...
 
Pnto angka i sabap,
a izaw olano akn?
na dadna rata adar,
o abay abayn ka,
ka iropa ago toosan...
 
Sakn na sakn man ,
a matagkalilid a taw,
na dita labotn tant ,
o pd a taw dika tmbo ...
 
Ingarangko man ai ,
a matag kasinaloda,
a makambi bida-bida,
a mbaram-barang maana,
isa na Rina-rinaw,
ikapd di khakilid,
 
Muri na dikhadaway,
na banda ka makapili ,
a tindosnnaw sa isa ,
go pangnal akongka bo.
a sakn- Ditadawayen sa Ranao ...


OMAKAAN A-KO MAN

OmanOman PharOman,
Na PhaParoParOmanan,
Na Di Pman Phaka tOman,
Ka DithOman so kukOman…
 
Na Omakaan KOmakan,
A Kha kana-Kana Kanan,
Na eNdawnonEthOman,
i PadOman ZarOmanan…
 
Na Taman sa PakaThaman,
Na Thaman Taman PharOman,
Na khaOmanan PharOman,
Ka Dikhapnosa Oman …

Maranao Pangangaloy

Tarima ka Galawan,
a Mapay so Bontal akn,
na Diakn Miphangandag,
Ka igira so Kakasi,
i Piyamanika Lano,
na Daa Phanginonan-on,
a Rowar sa kapangunot…
 
Na oway pmanka Bnar,
na Ditabo Mapamanik,
so mini Pangkat o Nurie,
Na Ditadn Rorotosn,
ka oba Bnar Rawtn,
so Okor a ipanganting
 

Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 947341 visitors (3006528 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free