ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - MARANAO LOVE LETTER
   
 
  MARANAO LOVE LETTER
 MARANAO LOVE LETTER
Exclusive Article

Poon sa Mangoda

Alamataya ranon a pizoratana gagaw a pikhaat a rangkono a paka pephanogoden ke tawangko diko bethon. a saya pephakaganat ko ladangko riniwada, na inao ala kirim na obaka phakadanon ko manga bantoga a tao na zizino zinowangka o da a rampana a dar na salamangka rinao na gokabo zandoa ayan sa mabaloya tadman na mawita panginogon a makalimogaw sa dar. N o amay ka masokatso alongan lomalangkap a senang mangongorangka ko katasangko boklod a gopen ngganat ko palao a pezalindao i salega rangkaniyan ko kapenggiginawai na oman midar mipangkat na mapasa panggao sa walo na masapidao sa pat na somigay mangangarig sa orogana kiblat na mendod na zando ayanko balibeto iranon na gonian panogoda so lad laino kaparan na mama mindo malondong a artawang gonawan na lagido gopn kidar apemangidansalian na oda kalalansaye a pagalongan so laod na morog na thaman taman i salgo sindaw niyan na asar bo ka minidar i tanda aken ko lalag na ipananayan aken sa aoga-gaog a ganding a sengkoana ronokan a sariato lalakho ka oba ako arangen sa phamanen dezen a dapat a orgis sa ginawa a bimban sa taginepen ka riwara bimban sa dar ka daaken mipagenong sa alongan tanan aya ka oman raken lomimbo so kapenggiginawai na o aya romba aken na baaken midederang a ginawa ko a rasy ko olona man so gawn na oman raken lomimbo so iroy ago so tadem na manako den a ponay a somengko kagagawan sa daden a borodanon na dikoden kapantonan  na pekhasaodan aken sa dalaana maminar ka bakopen da borodi a aloyo so damo-aw na daa biyorodanon  na adaw rintanga pikir a tangkeda lolotaken namawatan sa ginawa i baakongka lembae sa oragis ago dapat a tadman sa tonganay na inao na maregen na aya ola-olako na marinao di marinao raraprap ko wig na diko maphaka anged

i ba adempen a ragat a salakaw ko kalodan ka diko maphaka anged ka soden so ranonaken sa romba a ladaneka a oba sagona madiwang i kapenggignawai ka rongko pakakelasa i iniliboteng sa darem ka toba ako maribon na asara pimbitakan a lomalan sa tadman na oso kakhondalia na malo ko kondaraan  ka minikarangaken den so inisomaringeno wig a dita kaphanarigan ka lalayon di tanggongen na oso lad o ladangko na diden simbaran sa tig ka osa imnatowaya na pezeleg sa madiris ko lapal o bilanga tawo na pegondaya ko alam so botoon ko otowan ka pelangkap ko maklok so kakasi o alongan ka pezinta somalindaw ko belangan ko dangaday na osa imantow aya na tiyalingoma rasay so da malayam sa dindang na inadil so bolawan sa ropa katonganaya . aya katanodanon na na diman mkambinentay sa ba makapayandeg ka so simalawn o ganding na mindaog sa kakasi a ipekhasirang o tawo ko mawatan go marani na pezengko ko pagiridan sa panogodana bantog  na mitho manto kargan i ola-ola kargan.

Na lengenan ta sayaden i giyagaw sa kanggaring ka makabolotha ribon na ditaden makatimbang ko mga bantoga a tawo. Inao ala sorat na o amay ka marinaw na balingangka sa rinaw na sowi ka sa rangkono ka bataden maka alang sa ko tawo a makadadaya. Tamat.

Pikaatan a ranon I Mangoda sa Maganding
sa minirigi darimbang
 
Sumbag a Raga
 
Pzambesamber pman so rininto magayoong a inodara magaog a makapokaw sa pikir ka oman  raken lomimbo na dikoden kapantunan na kasaudangko sa lo ka awga pindo iyan a kiyarendana raken ka aden kon a salakaw a maka biraye sa dar, na inao ala kirim na obaka phaka danon ko tawa malambata tawn na oba kidar mipangkat na bolayokangka rinaw na lengi angka a gagaw na dikapman prondan ka kadawayan ka a tao. Amay ka minayongka ko mawatana salinding a aya kadederangan o tantowa lolotaken na aloyo angka pindo, na perinarinawingka na gongkawn panothola a soden so kyatangked a mithinampiri so wig sa salalaw a legawan na mana koden a tikaw a rinadongana torog, ka kagiya si maregen a romibon ka romibon na obabo piragatan a kabsaran so insan na go bo rangkono mawog sa makarampana sa dar, na kiyabagowam pman so kapenggiginawai a dita masangkaya dar na daandorangan tawon.

Ino saken maregen a minsan orimpay so wig ka ana manayo sa dar, na katigangkoron a pakapepenogoden sa ginawnagka ranongko a thalenda ka inalang a biyolawangko sa dar a dako paka oba ko alongan so maoray, ka baaken mambo ngaran a karenda renda aken ko kayo mering bolawan na birai sa mawatan na lengengka inantara a maregen sa ginawa ka mathakho patogina a kandadilagaken ko  kayo pata romaging na di ta kaphagimanan ka bimban sa sakaingud na inao bolawangko na odaka zarog maganatang sa romangkono so pandang na manganon so kanggaring na obako minikopor a sekabo i kawgan a kataman sa ranon a kaposan sa rangkono na kagiya sa imanto na sansara imantawn ka inalang ako niyan sa inikasawanga dar.
 
Inao ala kirim na o amay ka marinaw na goka makambalingan na zanaangka ko gadong so panyolam masaleg a pimbogabonga dar a daraken pethorogen a kinidakatengkoron ko ingaran di matembo na oba kelas so sigay na mimbalingan ki ladan ka apiya di manayo ka ba kilasan gagaw na pagadimaten aken a tadman ko kanggaring ka dibo tatap sa pikir na matag pephaka alang ko kanayo initangkap a ipzorota iman.

Marendan so inzana sa ginawangka a kirim na paladangkawn layok so toladang kamanisan ka bankari di katawi a pito barang so borok a inikhanayoon ka ba aya koron sabot rendanen ta niyambo sa daa kasidan tawon. Na Lengenan ta sayaden e ranon gagaw sa lolot ka bataden tatangkeden a tawa malamba tawon...
 
Pisoratan a gagao sa madalundug a ingud i
Labi Olan Payongan
 
We would like to thank
Maam Shynab Cabugatan of
Bobonga Marantao National High School
For this Beautiful Article
 
 
Sorat sa da mitangkap
 
Alamat a inantang a kinowa sa marinao a poon sa maliwanag a paka puphanogodun sa madalundug a ingud a aya kalalaminan ko tawan ko diko buton ka inapiran bolawan sa madaramba kalinan a ingud I da matumbo, na inao ala sorat na amay ka minayon ka sa makayang a laminan na o izai I ka iran o andakaon gaganat na puphanotolang kaon a sii ka gomaganat ki sarimbar a di tatap a lalayon da sa piker a liniwat sa ginawa,
 
Na panotolang kaompun a inao na marugun na omangko mapamikir so rambayong da matatap a gadong da malalayon na dikodun kapantonan na pangasasaodan dun sa marinambayong a lo, na aya kisino koron na igira nayon ako ko salinding a dimayon a kormatan sa lilang a puphamaka kulasan ko kadiat da matanto a mialang-gay a ranon, na gowakodun rurunda ko rongan-rongan o tapar na gowakodun sambura o inodar a magaog a sii pupha ka ganat sa makayang a laminan a liaminan ki olan a oonotan a ranon a rurunganun a gagao na manakodun a rantang a kanonanonawang ko a kapuki laod akun, na miaka onotompun a apay so lilimbanan a liliwatun ko sa dar na go amay katadumi na gomagut dun si rarub,
 
Na kagiya da matoman e piakang-garing ta ka da malalayon sonor ka sabapampun ki milombay sa darka na batadun pagayoni a oba ako pulombai sa makoranda a datu na goka pundaridai sa kamanisan a olan na sorambalai-yata ka ron ta paka raira I piakang-garing ta a da malalayon sonor ka poon sa ladanuka,
 
Na pamuliin taobat a initariris inibumbur a miarorombo taman, ka oda ako makangun sa ginawang ka marugun na ayapun puphakangun I gopun plombaya, na lungunan ko sayadun sa rambayong modas ako sa romaba a ladan nuka,
 
Pisoratan a gagao I Kanakan a Mazandag
Sa Guindolongan Marogong

Poon sa Raga odi na Mangoda 

Izanai a ranon a dii mulimbo-limbo sa awil awil a dar a daa ndorangan koron, na talibata ka ranon na riwada ka karundan ka matao kapun mayao sa matatanao I piker na panday kapun ingangan sa garing a kasansara, taliba kapun ranon sa daa ndorangan koron ka diko ayi katawan ka igabi ko ranon na ipita ko so gagao na kalambaan taonpun sa mipanioto taon, na omapangni akun na onot kadun sa sanbur na goka pulimbo-limbo ka ilaladoanian a ginawa ko a rasay ko mawatan a salinding a kalolombokan akun so kaotantang sa boko a dadun a matao ron a rowar sa ginawako, na apay oda a rido na go amay limbo sa dar a tarokonan a gagao na onotan a rangkono na go akun katadumi so diko di kasonori ko boklod sa ngganatan a palao sa pirikodan na dikodun kapantonan a romba a ladan akun na kasaodan akundun sa dadalaan maminar.
 
Ka aya ridoon sa dar a kumbo akodun lombay na daakodun mabintad na goko ai masarog a kiabintad ko ayi, ino ayi marugun a kiyaribon ko ayi ka madakul so karibon na daon a kiaribon ko ai, suka puman ladangko a matotongkop a rasay na sabar ka ginawako ka makabolog a koris na a minitanda sa palad na dika matag maribon oding ka kapanagadi, na suka puman marugun na o ayangka kunala I pira soson a ranon I dii mulimbo-limbo na isaon aya ranon a osoba ka sa raya na lomadas ako mambo na o phapatianod ka na lomilod ako mambo na opagalang-alang ka na maginantara ako na opanakirid ka sii ako sa kilid a dadambai a bagul ka anuka kabantayi I taman a ranon akun sa gimawangka inundao ka baso pipikirangka a kasombakan akopun o awlan ago barat na diko suka ribonun a ini pagayon a dar,
 
Ati bangka di sabot a bakobo na kalabun a rumba o ladan ka ko kinindolonun koron ka sobo so saromantang I dako kapanagadi ka oso kapurundagan na kia sarigidan ko, na inao na simoaw na sukaman so pisigi a ini pulundag-lundag o niyawa totongkopun a ini sisinungkoan o napas makakaranda a lalayon sa tarintang  a tatap sa taginupun a da ganapun sa torog si inalang a darimbang, na ribonun ko sayadun I kararanona koron,
 
Pikaatan a ranon I Taginupun sa Ranao
A lalayon sa Tarintang
 
Ikatlo ago ikapat a Sorat na poon sa Pamikiran ago pimbaalan e
Datu Acmad (Ontay) Macagaan  Abdulmadid
Sumbag ko Surat a Pimbaalan e
Shynab Cabugata, Bobonga Marantao
National High School
 
 
 

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 947352 visitors (3006596 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free