ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - BAYOK SA KASALSILA
   
 
  BAYOK SA KASALSILA
BAYOK KO SALSILA O RANAO
Inisorat paganay e Bae a Romapunut
Inidayon ago inimpidan e Datu Ontay

 

NANDAW MADANDINGATEG LIWANAG KAKON IMAN KA OLIWANAG KA IMAN P'DAOLAT KO S'MPAD KO DEYALANGALANG ATAO PARALOKO MADEDAW POSAKA KOMBORODAN KABSARAN DAT'MAN MIYAMAGINSARATA KABSARANA MALA KA OLANGAS KA ILMO KO INORAYA MAPANTON DAPAKAORAGISA SA MIYATAYA GAWEE

OLANGASKA ILMO KO PSOLA KO PASALAN WADEBA MABINANING KIDARO PITMANAN MAGATOSA ALINGA S'NGKOKA DALOMABI K'N'G'NO MAGAYAN OMAN MANDADAOLAT MAKILANG SO L'GAWAN MIDAR SO PAGALONGAN TONGANAYA ROMAREK TANTOWA SOMAGOWEN MIYAILAY NIYODN OMADNI SOMARAT KO MANGA ONOR SA RANAW MALA SA PIKIR IRAN DEEKAPANOGODA SALSILA O BANSA

OMIYAMAGINSARATA ALOYANA OSMPAD D'L'G'NO PANGKATAN LALANO SALSILA PAKIN'GA NIYOMAN INONDATU ALANDO INAYONANO KAMPONG SA IMPITANO ONGANGUN GOSO KIYANDAMDAG LADA OSTADAYA HAIDAR AZIS GOSO KAPANGANGANON NURSHEDA TANGGOTE TAMAN KI SA BAE AYA NURH EGUE MASASAMPORNA BO KI MAGAYONA DARAKN ALIA DEMATEMBANG LOMIMBO PAGALONGAN PAGARE KO MINOYOD DOMALINAYA RANON KI DAYONDOLONA RANON LAICA MAYOG PAKINUGA NIYOMAN KA MALO AKN K'N'G'N

SEEYAKN PASODN SA MAADINA KAPARAN MAKATOL MONAWARA PAGANAY PINDATUWAN SOLOTAN KADIDIYA PIMBAWAT OMAR APOO IBRAHEM DAPN DATU SO NABI NA MINDATUDN SA MAKKA BADN PIYANGAROMA O NABIYA RASOLOLLAH KAGIYANDAREDAYAN NA FATEMATO ZUHORA PIYALANDONGA SANGKAD LADO BAGINDA ALI SO PAGARE OAMAR MABALON KO USMAN P'N'D KO ABOBAKAR KAGIYA PLOMBAYAN LADO AMEER HASAN GOSO AMEER HUSAIN POONANA BANGSA O LADO BAGINDA ALI MIYAKA ISTERE KO BAE SA TADAIRAK KAGIYA PLOMBAYAN DARAKATAN DARAWE KIYA APIDAN PMAN SO BAGINDA USMAN GOPMAN PLOMBAE NA SAREPADA USMAN

MIYAKATALONDOGON LADA SULOTANOTO SA KOMARAMANTAPOLI PINDAREDAYAN SERAN NA PAAT SERAN KA TENDG AYA PAGANAIRON IKABDAR DAWEIKADOWA KA TENDAG LADO S'NANGGAWE IKATLO KA TEN'DG LADO SAIH BAHTAN MINIL'BAD SA RAGAT AYA IRAN IKAPAT LADO SAEH BAHSEN MINILMBA SA RAGAT SOPMAN SO DARADAT SAIK BARDAWE MIYAKA ISTERE KO POTRE INTAN TEHAYA GOSERAN DAREDAE NA SULOTAN NABIBACARAMAN SA KOMARA MANTAPOLI SO SAIK DAGAWE NA INISTERENIYAN SO DAREDAY SA BOGADAD LADOTOWAN POTRE AW MALAILAY GANDING PIYALANDONGA SANGKAD O SULOTAN NABIBACAR ADEL SA KOMARAMANTAPOLI PINDAREDAYAN SERAN ANON'NA RAWAT'N ARTAWAN GONAWAN SAREP ENDEYARA PATRA,,,,

MIYANALAN SA RANAW NA SOMIYONG SA IRANON SOKINI NAYON IYAN SA ADELA INITPAD DAA KIYABANTAYAN MIPSAMBI SA LALAG DAON SO BOTOWANUN ASALA BANSATANO AW NAGREYA BAYABAW GONIYAN PANALANI ARKATA MADANDING ENGUDA MAORENTANG GIYADAROL MASIYO NA SO KININAYONIYAN KO KAYOWA GINDOLONGAN SOMOMBA SOMBA KO IG MINDAGINDAG KO RAGAT MINI TOONAIYANON MATARENTESA GEBON KAYOWA GINDOLONGAN MIYA AMAD IYANON MIYALING SA KAIRAN RADIA SOLAIMAN KA MIYAKA SOLA SIRAN KO OMAKAAN SA RANAO DAMAKANG'N SA BAG'R SO RADEA SOLAIMAN MAKIN'GA NIYODN KA L'NGUNANGKO ROODN PANOGODANGKO MIROY KIYALILANGA NIYAN KO BAE RAINA LAOT SAKINI ALONO DA IG ,,,

GIYOTO SO DAREDAY GIYA SOLOTANOTO SA LADA BANTAYAKABOS SA ENGDA DE KATAWAN MONA RADIA MANGUN SA PIYAGMA ARAGAT TEYONGKOPA LAYAG'N GOSERAN DAREDAE AYADEWATA MOKOM SA KINIYALONODA IG MIYAKA PANGA ROMA PARAMATA S'L'G'N WATA O BORANTAKA DAL'GNA MANTAKA GOSERAN DAREDAE AYADEWATA MOKOM SA KAADIYONGA LUPA MIYAKA ISTERE KO LADIYOLHODA INIMBAWATA OTO I SAREP RADEA ACMAD KAGIYA DAREDAYAN AYADEWATA MOKOM SAKINIRNDENGA GABON KIYA APIDAMPMAN AYADEWATA MOKOM PIMBATARA A LANGIT MIYAKA PANGAROMA KO OLANOLAN SA PANG GAW BITOON SA S'DEGAN,,,

GOSERAN DAREDAE NA SAPOLO AGOLIMA TEGONO MANGA ONOR PAKINUGA NIYOMAN SO LIMAON KA LOKS NA MIYATONGKOP KO RAGAT G'GANATA NA BANSA E PINATOLA I KILID DEWATA MAKAPANTON ILIYANA B'BARAN DEE MIPAGANONA MASO ALAW MANGATA MAGALAW GIMBAAN'N IKASAPOLO APID MINI R'NDINGA PALAO SO LIMAON KA LOKS NA MIYATONGKOP KO LANGIT G'GANATAN BANSA MIMBALAWAG SA L'NA MIYAKA ESTERE KO ALONGAN DA MADOWA POONANA DARADAT I RENANDANG MITALIKOP DAAKATAO MADA KAPANGAMBAR SA LILANG KO MANGA PIMBAYONGATAW SA MKAYANGA LAMINAN SO LIMAON KA LOKS AYA KISARATNON MGA ONOR SA RANAO DEWATANDAW GIBON SA ILIYANA B'MBARAN, DALONDONGA MIMBANTAS SA GINDOLONGAN MAROGONG, AWELAWELO ANDAW SA KAIBATA KADAAN, TAROSAN TOMINATAS SA BOGABONGA KOMARA, DEWATANW GIBOWE SA TARATAKANA ORAY GIYANA I KASARAT,,,

SEPMAN SI GIBON'N PIYANGAROMA NIYAN SO AYA PAGANAY BAE SA MINANGOAWA RONG MIYA ONA WALAIN MINOMBAW MADAL'DAG KAGIYA DAREDAYAN TOMINAMAN SA ROGONG MANGONDAYA BOWESAN MITOMARA BOWESAN PITOWA BABAIRAN MIYA B'MBAR KO RAGAT SE TOMINAMAPMAN MIYAKA ISTERE KO LALAWANGUN SA SOLOG INIMBAWATA OTO SNGBA NA ROGONGUN KAGIYA DAREDAYAN PASANDALANA MOROG INAYONA NO KAMPONG INOMBAWA RAAYAT IKADOWA KATINDAG SI PARAMATA BANTOGN KOMARA P'NDIDAON MGA LALANO ATAW PANAMANIRAN SA TEG SO ARKATA LAWAN'N BALOMABI SA LANGIT INALANG KO MIMBALA,,,, 

ISAPMAN KA TENDG SI DAROMIMBANG DARADA BABO PPNASANGE LOOKA LIKOD IYAN KA PPKAS'NGAONON KAWARAW I DARANDA SI PASANDALAN PMAN MIYAKA ISTERE KO SANDALINAYAN SEREG BAE SA PARAPATAN KAGIYA PLOMBAYAN DEMAAMPAO KALINAN PANOGO DALOMABI MIYAKA ESTERE KO POTRE SETIE ANAK BATAAN KILATN DARADATA MADANDING MIYAKA ESTERE KO NOMONAW SA RAGIRAY PAKINUGA NIYOMAN KA BOTOWANUN KALINAN KO TLOWA PNGAMPONGAN MIYAKA PANGAROMA AMIROGONG TOPAAN SOMINUNGGAY LUGAWAN MIMBISA PAGALONGAN MIYAKA ESTERE KO BAE TORON BOLAWAN LIYAMIN SA BALOE TANTOWA SOMINANGGAY MINIGAMBARA OLAN MIMBISA PAGALONGAN ,,,,

MAGANDING/MASIYO

MALO AKN ILATANNAGREYA MASEU KAGIYA SE KILAT'N MINDAYASA MAGANDENG PIYANGAROMA NIYAN NOMONAW SA RAGERAAY PINDAREDAYAN SERAN M'NDA MALINAWAEG GOPMAN KAAPIDE NA MIYA ONA ALONGAN NAGREYA MADANDING MIYAKATALONDOGON MIYAONA SIMBAN ADELA MAORENTANG GORON PMAN MAKATONDOG SO ANA ALONGAN SEMBAN SA NAGREYA MASEU KIYA PANANADMANAN MAKARABAY MASEKN MIYONDASA BANGSA BARENGIGUN GOYOAN SAMPORNA KI P'DAG PDA MINIPAMORG BANGSA SA MAGANDING KOOTAWAR KI MAMBA NA GOONDAS KI BAYOGAN GONIYAN PANOGODA KADARE AMIROGAN ENONTAWARA NIYANSE AMEROGONG TOPAAN KAGIYA SE TOPAAN AMALAYAN PANGKATAN MIYAKA ESTERE KO POTRE KAINDAGAN WATA O AMOYOGAN  KO PANDAOPAN SA SOLOG KAGIYA PLOMBAYAN POTRE DAYANSALOG SA B'K'NA BINIDAYAN A TONGANAYA PANAMAN O SARIP ANGKAYA SA MASIYO NA MANGANON KI MANUZANG SA DARALAT A MOLONDO NA PANAMANIRAN SO POTRI A AMBOBAI A POONAN A PANGKATAN O PATA PUNDAOROGUN KO LUMBA A DOMAGANDAR, SI ANGKAYA PUMAN NA KAGIYA PAGANAKAN NA ISAON A N’DADAYA SO ONGGOR SA MAGANDING AYADUN SO MASIU, BANIYANDUN LINILANG SO AYOWA SA TARAKA DARIDAY O ABAGAT AYA POTRI AGAY NA KAGIYA P’LOMBAYAN NA KATATAN KA MAPAYAG SO KODARAT A PANGKATAN O BALINDONG KO MAGANDING A MANGONGOMBAO E BANTOG KO PATAPIAGADILAN KA MIKA ESTERI KO PINDAWADAWA ORAY A ISAKO LIMANONI,  

MAROGONG/UNAYAN

NA PKA S'MBITAA ANGKO BANGSA SA MADANDING MABALON SA ONAYAN NIYO MAPAMNAG KIPGOLAOLAAN ISGA LABI SINDAW SO PMAN SO DARADAT A DEMA AMPAO KALINAN PIYANGA ROMA NIYAN POTRE SITE ANAK KAGIYA DAREDAYAN NA GIYANAN KA MAPAYAG BATARA PIYAGADEL ASALA SO SI B'T'K SIPMAN SI AGERE MIYAKA ISTERE KAOTOWAN WATA O PANONDIYONGAN SDPANA MAROGONG KAGIYA DAREDAYAN DELALANUN KILATUN SAMPINGIT'N PASKAN SIPMAN SE PASKAN MIYAKA ESTERE POTRE PARANGGAWAN TEMBANGORAY LIMBOWAN BETOWAN DANGASEGAY KAGIYA PLOMBAYAN NA MINDAYA SI MATANOG KO LIMA KANDADAM'DAG NAGREYA BOREKED S'D'PANA MAROGONG KAKAIRANAMBSAR DIYANGKA ABARERA TAMPARA MAGINDANAO SASALINDAWA NIYAN GIYA BALA SA INGUDMABALON SA BOLDONG LOMIMBO SA B'GASAN DALOMABI SA TAMAN MIBINANTAY L'GAWAN LADA LOMBAYANAGE S'BANGANA MAROGONG DAMDAG SI DOLONGAN MINDAYA PAGALONGAN N'MA ADELA BANTOG SA KINI PANTAWA BOTEG KAGIYA SI DOLONAN MIYAKA ISTERE KO DOMALOYONG SA BOTIG

KAGIYA DAREDAYAN DATU ALIMAN SAMAN MIYAKA ISTERE KO PARAMATA ROMBAAN PANAMANO KAWASA BABAYO DIDAITN LOKSA MAGINDANAO KAGIYA PLOMBAYAN LIMANGAYO SA S'NANG GIYANAN KA MAPAYAG SALAGINTO MAWARAW MABALON KI KALANGIT MABALON KI TONGKAYO ARKATA MARAWE SAMPORNA KI TABOK DIYAPTARA TBOK TAMAN KO DEDAITUN NAGREYA BARAYAN MABALON KI LILANG'N KINI PANTAWA BOTEG TAMAN KO LABI OLAN ARKATA DOLANGAN MIMBKN SI MAMINTAL NAGREYA LOMBATAN SAMPORNA SA MAGING SO SALAGINTO PMAN MIYAKA ISTERE KO PARAMATA LADIYA APOO ALAWEYA TAGOLOWAN BALOI KAGIYA DAREDAYAN NA MINDAYA SI ODINAY MABALON KI BALONGAN IKATLO SI OLAN IKAPAT SI MONTIA BADN PIYANGAROMA LADO LOKSA DATU DAREDAY TOMGO KAGIYA PLOMBAYAN NA N'MAPANOROGANAN PANTARA KAPATAGAN MINDAYA SE BANDARA LADA MAGSAYSAY MABALON KI ARAMBOS SA DEMAYON PAGAYAWAN MISONIYAKABOS DIYAPTARA SAPAD RANDANGAN I SALMAN INONDATU ALANDO AYONAN SA IMPITAN LIMIMBO KI TOMGO DIYAPTRA B'NTONG AYAMAANA NIYAN NA MISONOD SI ANGLAY DIYAPTARA LALA RANDANGAN O LADANGKO INAMBAYANA NORAY INAMPIRAN BOLAWAN PANAMANIRAN SA TEG BANTOGA NI MAINGAD NAGREYA OYAAN KAGIYA SO MAINGAD BADN PIYANGAROMA LADO SETE ASKO DAREDAY I TOMGO GOSERAN DAREDAY NA MINDAYA SI SANGKOPAN MABALON KI AMPOAN SO KINI S'NDIGIYAN SA PATARA PATA LMBA SASA KAPATAGAN MINOMBAW......

SIPUMAN SI LILANGUN NA BADUN INISTERE E AMEROGONG SA CAPAY NA KAGIYA PAGANAKAN NA PUNDOMA SA UNAYAN A DATU A PANGADAPUN MIAKAPANGAROMA KO POTRI SITIE UMPAS ALONGAN SINIGAYAN O BANGSA SA BORONAY NA MANGANON SA SULOG AGO GIYA DIOHOR, NA AYALADO UMPAS AGO SO PUNDOMA SA UNAYAN NA INIPLOMBAYRAN SO DATU OKHO SA NAGRI A UNAYAN NA PANAMANIYAN BUTON SO AMBORONG SA MAGUINDANAO AMA O AMATONDING A KAKAO LIMANONI SA RANAO, AYAPUMAN A BANTOG O DATU OKHO SA NAGRE A MAROGONG NA PAGANAY A LOMILANG NA LAPUAWAN SA DULANGAN A TONGANAY A PILOMBAY O SANDAB SA DIOHOR KO LABIOLAN SA DULANGAN A MANGA BAE SA SIMOAY SA MAGINDANAO NA KAGIYA PULUMBAYAN NA ADIR SA MASIYO INA O BALINDONG SA MASIYO IKADOWALOMBAYAN NA DIMAALIP SA MAGINDANAO KO DUNI A DARIDAY O SIRONGAN,

IKADOWA LOMILANG SO DATU OKHO NA AYA BAE MAGANZA SA MAGINDANAO A TONGANAY A PAGARI O DUNI SA MAGINDANAO KA MANGAPILOMBAY SIRAN O SIRONGAN SA BUKUNA BUAYAAN KO BAYANBANAN SA SULOG A WATA O SULOTAN SA DIAPUTARA SULOG, KAGIYA PULOMBAYAN NA ISAON A NDADAYA SO ALIHODAN A DIANATON SA BUTIG A NAIM SA MAGINDANAO MIAKA ESTRE KO PARAMATA ASIA A ISA KO LIMA NONI A BAGABAT A BINANING,

AYATAPUMAN DODAN SO KABSARAN A BANTOG O MATANOG SA MAROGONG A LANGKAP SIGAY MALANO SA KIAKAIRANIYAN KO SEDEPAN O MAROGONG MADALUNDOG ANONUN, PIANGAROMANIYAN A BANTOGAN A PANGKATAN O LAWANO SA UNAYAN A BABAE E DOMARAAG NA GOSIRAN DARIDAYI NA MIAPAYAG A BANTOG O MAGOYODA ADATU AYA SI DIMALAWANG MANGANON KI DIMAPLIMPUS KI DAIT NA KAGIYA KAAPIDAN NA MINDAYA SI AMELADING A MACAPUNDAG SA MADALUNDUG ANONUN SA SEDEPAN O MAROGONG NA BANIYANDUN LINILANG SI BAE ROGOTABAE A GIYOTO SO PILOMBAY O SARIP KABUNSUAN KO POTRI ANGINTABO SA DIAPUTAR A TUBOK A MANGANON SA MALABANG NA KAGIYA PAGANAKAN NA MIAPAYAG A BANTOG O MARADIA DIKABOLODAN NA ENISTIRIANIYAN SO GINAMBAYOLAN SA BUKUNA MAGINDANAO NA KAGIYA PULOMBAYAN NA MINDAYA SI BOROA ASALA PANGADAPUN TIANGKUNG A BULAWAN NA MANGA PANAMANIYAN SO SIAOKATAO A BAE A TANAN DADAOROGUN KO SEDEPAN O MAROGONG KA KAGIYA BANSAIRAN SO MATANOG SA UNAYAN, NASI BOROA PUMAN NA ENESTERINIYAN SI POTRI SITA UGO A TONGANAY A PILOMBAY O DIMA-ALIP KO DUNI SA BUYAAN NA KAGIYA PAGANAKAN NA MBARONG AGO MIDAG NASI MBARONG NA ENISTERINIYAN A BANTOGANA PANGKATAN O POTRI SITINAYO A GIYOTO SO PILOMBAY O ANTA SA TBUK KO BAE A LABI CONDOR SA ARKATA MALABANG, KAGIYA PAGANAKAN SI MBAROGONG AGO NAYO NA ISAON A MIMDAYA SI DIWAN A ISAKA PANGADAPUN PANOROGANAN BUTON KO SEDEPAN O MAROGONG NA ISAPUN A MINDAYA SO BANTOG E AROBIRO A AYADUN PAGAYAWAN PUNDAOROGUN BUTON KO SEDEPAN O UNAYAN NA PANAMANIRAN SA TIG A KABUSARAN O NORON GIYOTO SO LINILANG E DATU GARANG SA ILIDAN PAGILIDAN KO BANGSA APO E NAGO SA PIKONG NA MIPANOROGAN MAMBO KA KAGIYA PITIMBANGAN O LIMANONI SA RANAO A DAMITIMBANG A BANSA.

BIMBISA/BALOI

AYATAPUMAN DODAN ALOYONGA DARADAT O MIZINUNGGAY LUGAWAN A MIMBISA PAGALONGAN SA KAPUBANDINGA NAKO KO AMEROGONG THOPAAN ENESTERINIYAN SO BAETORON BOLAWAN A LABIMOMBAO MALANO KAGIYAPULOMBAYAN NA MINDAYA SI AMBAAN, KAGIYAPAGANAKAN NA MIYAPAG SI DIMALAWANG A TINDUG E DIMASANGKAY, SI DIMALAWANG PUMAN NA KAGIYA DARIDAYAN NA DATU MANGGAO DELION A ARIMAO A DISANGCOP KO MIMIBISA PAGALONGAN, KAGIYA KALAPISAN NA KADARI LIONDAGAT KAGIYA KALAPISAN NA KADARA KABSARAN E BANTAYAO, INESTIRINIYAN SI BORASA NA KAGIYADARINDAYAN NA MIYAPAYAG SI DIBOLODAN NA PANAMANIYAN SATIG SI POTRI A DATHOLA SA MALA A DOMAGANDAR, SI DIBOLODANPUMAN NA INESTERI BADUN E DATU SA ZOGODA BANTOG A RANAO NA KAGIYA PAGANAKAN NA ISAON SI DATU MANANGKAYA ADAPUN SA MIMBISA AGO SI TAANAO NA MABALON KI ROBASALAM, INOKANO LALANAT NAGO KANO RARAPUNUT KA AYALADO TAANAO NA BADUN PIANGAROMA O TOMARA SA DULANGAN NA KAGIYA DARIDAYAN NA KATATAN KA MAPAYAGA KADAR O N’DIOB SA BALET NA DAGANAPUN SA TOROG O SARIP BATOLAKONGAN SA MAGINDANAO A TONGANAY PILOMBAYA O DIMASANGKAY ADEL SA MAGINDANAO NA INISTERINIYAN SI N’DIOB NA KAGIYA PLUMBAYAN NA NUMKATAO A DATU A TANAN BANTOGA DATU NA AYAIRANBO BABAI SO POTRI AMINSALAM NA BADUN ENISTERI A KODARAT A PANGKATAN O LADO AMEROL SA DUTSAAN AYA SI DATU ALAO NA KAGIYA PAGANAKAN NA ISAON NDADAYA SO ALANAK SA BALOI A POONAN A BANTOGAN A PITOWAYA MARUHOM A TANAN PUNDAOROGUN SA PANGAMPONG A BALOI,

DAGODOB/BAYABAO

ISAKA MAMBOKATINDUG A GIYA DOMAGANDAR A AYADUN SO DAGODOB A IGIRA INISARAT NA TLO KA PANGAMPONGAN A PALAYADUN BAYABAO, MALA DOMAGANDAR AGO LUMBA DOMAGANDAR A POONAN DAGODOB KA GIYANAN BITOWAN SA INGEDI ANGINON A IGIRA TANTO BUTON NA ANAKINONG DARAZA BADUN ENISTERI O BOTOWANUN KALINAN  KAGIYA PAGANAKAN NA MIAPAYAG SI DIMAAPAO MIAKA ISTERI KO LOMBAY SA TAGOLOAN A MIMBISA PAGALONGAN KAGIYA KAAPIDAN NA MAKAAMPAO KALINAN MIAKA ISTERI KO POTRI SA DOLANGA SA MADALUNDUG ANONAN, KAGIYAKALAPISAN NA KATATAN KA MAPAYAG A KABSARAN A BANTOG E POPAWAN SA DAGODOB,

SI POPAWAN PUMAN LILANG INIPAGAYON O POTRI PINAALONG SA NAGARI A BAYABAO NA INIPLOMBAYRAN A KADARI BORAWASAN SA MALA A DOMAGANDAR, ISAPUN A MINDAYA SI MANIRI SA LUMBA A DOMAGANDAR, PANAMANIRAN BUTON SI GIMBOLANAN SA POONAN A DAGODOB AYADUN DOMAGANDAR A IGIRA TANTO BUTON NA POONAN A BAYABAO A MITLO PANGADAPUN, NA INOKANO LALANAT NA GOKANO RARAPUNUT KA GIYANAN POONAN A TABIYAT O TLO KA PANGAPONGANO DOMAGANDAR SA RANAO A DAGODOB SA IRANON A OSAYIMANTO AYA NA IGIRA TANTO BUTON TLO KA MIMBAYABAO,

A. MIYA PAYAG A MGA NABI AGO MGA RASUL:

·          Aya miya payag a Rasul na 124,000

·          Aya miya payag a Nabi na 313

·          Aya miya tagoon sa Quran na 25

·          Aya miya tindoson a Olol Asmieh na 6

·          Nabi’ola Adam

·          Nabi’ola Noh

·          Nabi’ola Ibrahim

·          Nabi’ola Musa

·          Nabi’ola Isha

·          Nabi’ola Mohammad (s.a.w.)

 

B. GOGODAN KO BANGSA PHOON KO ADAM

 

1. IPHOON KO ADAM (Milapi – lapis):

 

ü  Adam

ü  Seth

ü  Enos

ü  Cainan

ü  Mahalalid

ü  Jared

ü  Enuch

ü  Meihusila

ü  Laech

ü  Noah

ü  Shiem

ü  Arhazed

ü  Salib

ü  Ibber

ü  Pilag

ü  Reem

ü  Shorag

ü  Nahur

ü  Terrah

ü  Ibrahim

 

2. IPHOON KO IBRAHIM – [ 1- T ]

 

Ma karoma niyan

v  Sarah

v  Hajara

 

3. IPHOON KO SARAH – [ 2 – i ] ( Milapi-lapis )

 

ü  Eshaz

ü  Jacob

ü  Joseph

ü  Moses

ü  David

ü  Solomon

ü  Virgin Mary

ü  Jesus Christ ( Nabi’ola Isha )

ü  Alive Ausilid

 

4. IPHOON KO HAJARAH – [2 – ii] ( Milapi-lapis )

 

ü  Ismael

ü  Quader

ü  Humal

ü  Neebat

ü  Homesah

ü  Azid

ü  Udad

ü  Adenan

ü  Madah

ü  Nazar

ü  Umrod

ü  Husemah

ü  Kananah

ü  Malech

ü  Fahar

ü  Khaleb

ü  Loway

ü  Saab

ü  Murrah

ü  Kallab

ü  Quasay

ü  Abdul Manaf – Bangsa Quraish

 

5. IPHOON KO ABDUL MANAF – [ 4-V]

 

Magari:

A.     Abdul Sam

B.     Abdul Hasim

 

6. IPHOON KO ABDUL SAM – [5-a] ( Milapi-lapis)

 

ü  Ommaya

ü  Abul As

ü  Hakim

ü  Usman

ü  Sultan sa Istambol

ü  Sultan Morad Han

ü  Sultan Solaiman Han

ü  Sultan Mustapha Han

ü  Sultan Mohamad Han

ü  Sultan Abdul Han

ü  Sharief Karsol Hilaliya

ü  Sharief Motawakkil

ü  Sharief Abdara Dawia

ü  Shiek sa Langawia

ü  Shiek Abdul Kamal a Sultan nabi sa Komara Mantapoli

ü  Sharief Radia Indarapatra

ü  Radia Mokom sa Ig

ü  Radia Mokom sa Lopa

ü  Radia Mokom sa Gabon

ü  Radia Gibonen

ü  Tominaman sa Rogong

ü  Pasandalan na Morog

 

Magari-ari a lima a miya ginged sa inged da ranao

 

A.     Botowanen

B.     Dimaampao

C.     Batara di Kilaten

D.     Amirogong

E.     Domalan-dalan

 

7. IPHOON KO ABDUL HASIM – [5 – b] A. Abdul Mutalib

 

8. IPHOON KO ABDUL MUTALIB – [7-A]

 

Magari-ari

A.     Abbas

B.     Abu Talib

C.     Abdullah

 

9. IPHOON KO ABDULLAH – [8-c] A. Nabi Mohammad (s.a.w.)

A.     Fatima Zahra

 

10. IPHOON KO ABBAS – [8-a] (Milapi-lapis)

 

A.     Abdul Fadel

B.     Abdul Malik

C.     Sultan Ali

D.     Abdul Rashid

E.     Shiek Haron – Ameril Mo’ eminin

F.     Sharief Auliya

G.    Potre Paramisoli, karoma o Sharief Maradia

 

Magari-ari

A.     Tabonawan

B.     Mamalo

C.     Sarabanon

D.     Tonina

 

11. IPHOON KO ABU TALIB – [8-B]

 

A.     Baguinda Ali karoma niyan so Fatima Zahra a wata o Nabi Mohammad (s.a.w)

 

Magari:

A.     Amir Hassan

B.     Amir Hussain

 

12. IPHOON KO AMIR HUSSAIN – [I I-1- b ] ( Milapi-lapis )

 

A.     Sharief Ali Zainal Abedin

B.     Sharief Mohammad Bakir

C.     Sharief Japar o Sedik

D.     Sharief Mosalhan

E.     Sharief Ali Riban

F.     Sharief Mohamad dil Awal

G.    Sharief Aliol Hoda

H.     Shiek Ali Hassan

I.      Hassanol Mohdil

J.     Shiek ya Hassan

K.     Sharief Ahmad

L.     Sharief Mohamad Akil

M.    Sharief Alawi

N.     Sharief Mohamad Sharifudin – SOMIORAT KO SALSILA

 

Magari:

A.     Ali Zainal Abedin – Inibowat

B.     Abdul Rahman

 

13. IPHOON KO ALI ZAINAL ABEDIN – [12 -N – a]

 

Magari-ari:

A.     Sharief Kabonsoan sa Maguindanao

B.     Sharief Alauya sa Tagolowan

C.     Sharief Alioden sa Sulu

D.     Sharief Alnao sa Tampasok

E.     Sharief Maginando sa Maloko

F.     Sharief Bong sa Brunie

G.    Sharief Mangindar sa Maladao

 

14. IPHOON KO ABDUL RAHMAN – [12-N-b]

 

A. Radia Bandar sa Johor

Magari:

A.     Sandab

B.     Umpas

 

15. IPHOON KO UMPAS – [14-A-b]

 

Embataa:

A.     Amborong

B.     Amatonding a Noni

 

Giyai lima Noni sa ranao a magari-ari:

A.     Amben sa Balabagan

B.     Anta sa Tubok sa Malabang

C.     Nago sa Pikong

D.     Paramata Asia sa Butig

E.     Pindawa-dawa Oray sa Masiu

 

16. IPHOON KO RADIA INDARAPATRA – [6-P]

 

Piyangaroma niyan so Potre Raina Laut

 

Magari:

A.     Radia Mokom sa Ig

B.     Radia Mimbalawag

 

17. IPHOON KO RADIA MOKOM SA IG – [16-a]

 

Piyangaroma niyan so Potre Maisalam

 

Magari:

A.     Radia Mokom sa Lopa

B.     Radia Gominenggen

 

I8. IPHOON KO RADIA MOKOM SA LOPA – [17-a]

 

Piyangaroma niyan so Bai Sirigen

 

Magari

A.     Radia Mokom sa Gabon

B.     Pasandalan a Malik

 

19. IPHOON KO RADIA PASANDAI.AN A MAI.IK – [18-b]

 

Piyangaroma niyan so Bai sa tadairak a wata o Radia Gominenggen [17-b]

 

A. Pelawanda Orogon -a piyangaroma o Mimbalawag Malena

 

Magari:

A.     Rinandang

B.     Walain Datimbang

 

20. IPHOON KO RINANDANG – [19-A-a]

 

Piyangaroma niyan so Ikadaraondao a wata i Mangondaya Buwisan

 

Magari-ari:

A.     Anak Kinong darasa sa Bayabao

B.     Sittie Anak sa Unayan

C.     Torombolawan sa Baloi

D.     Nomonao sa ragiray sa Masiu

E.     Anak Mira sa Pagilidan

 

21. IPHOON KO RADIA GOMINENGGEN – [17-b]

 

Piyangaroma niyan so Walain sa Dataren

 

A. Bai sa tadairak- piyangaroma o pasandalan a Malik

 

a. Pelawan daorogen – piyangaroma o mimbalawag Malena (19-A)

 

ai. Rinandang a ama o lima a bai sa ranao (19-A-a)

 

22. IPHOON KO RADIA MOKOM SA GABON – [18-a]

 

Magari-ari:

A.     Ami Alongan Simban sa Gindolongan

B.     Dalondong a Mimbantas sa Kadaraan

C.     Tarosan Tominatas sa Bogabong a Komara

D.     Mitumara Bowisan sa Bagombayan a Lena

E.     Awil-awil Ondao sa Kaibat a kada-an

F.     Aloyodan Damdag sa Minangoaw a Rogong

G.    Pangilamen di maren sa Tagatakan a oray

H.     Batara Gominenggen sa Kiya randa a Ragat

I.      Mianambolan keneg sa Minirigi a Rogong

J.     Alongan da Madowa – aya iran bo babay

K.     Maradia Gibonen – piyangaroma niyan so Aya paganay Bai sa Minangoaw Rogong

 

Magari-ari:

A.     Tominaman sa Rogong

B.     Mangondaya Bowisan

C.     Pamitoon Oray

 

23. IPHOON KO TOMINAMAN SA ROGONG – [22-K-a]

 

Piyangaroma niyan so Lalawanen sa Sulog

 

Magari-ari:

A.     Pasandalan a Morog

B.     Bantogen

C.     Lawanen

D.     Inambayan na Noray

 

24. IPHOON KO PASANDALAN A MOROG – [23-a]

 

Piyangaroma niyan so aya paganay bai sa Kodarangan a Lena i mimbawata siran sa lima datu:

 

A.     Botowanen sa Mala a Bayabao – a miaka pangaroma ko Anak Kinong Darasa – (20-a)

B.     Dimaampao sa Unayan – a miaka pangaroma ko Sittie Anak (20-b)

C.     Arni Rogong Thopaan – a miaka pangaroma ko Torombolawan ( 20-c )

D.     Batara di Khilalen – a miaka pangaroma ko Nomonao sa Ragiray (20-d )

E.     Domalandalan-a miaka pangaroma ko Anak Mira (20-e)

Comments on this page:
Comment posted by Denver Undaya Gunda Macatanong Bakie, 10/06/2020 at 5:12pm (UTC):
Salam rukano sii a mga pipiyataw Sa Ingud A RANAO, Correction lang sangkanan a bayok yo, anadanyo maosol pheyapiya ko bayok Sa Unayan, so MORIATAO PASCAN SA SUBANGAN NA UNAYAN na PATKATAW so PASCAN Sa Unayan na mimbawata na so Matanog, Dakambusar, Taman. KIYALIPATANYORON SO DOZONAN SA BUTIG. a ikapat a wata o PASCAN.


Ipagisha akumpun so MATANOG o ino madodowa, inombabaloy ya MATANOG SA SUBANGAN NA UNAYAN ago MATANOG SA SUDUPAN NA UNAYAN?

Ino pukhaaloy ko MATANOG SA DUDUPAN A ONAYAN so LIMAKANDADAMUDAG a so MATANOG SA SUBANGAN NA UNAYAN na aya mimbawata Sa limakataw?


PAKISAGOT PO


BANGSANYOWAE ko SUBANGAN NA UNAYAN na puphangamad sangkanan na dowa a Matanog o ino madodowa so Matanog.
Sanggibo SalamatAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 947351 visitors (3006572 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free