ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - KIASOSOGAYAN KA
   
 
  KIASOSOGAYAN KA

 

 

 

My Second Maranao Romance novel, for open-minded only, 
this is a part of my Arts. this art is for matured enough to understand the point of this romance story, hope you like it,,
to be posted in Ontay & Marogong.Net www.acmaly88.page.tl

---------------------------------------------------------------
KIASOSOGAYAN KA !!!

Alinunta so ganding ka itogalinta so tig ko tawa malambataon ka daa onotantaon a rowar sa katorgis a bitiyara disagit a daa rarantukiyan a matag lalag sa kimpang ko sombakaan o lalan ka apay o minitolod a pupaka towa na zaginda sa gopun tao si TAPODOKI INAPAY A SUNGAT A NGIRONGIAN. mkkk

Aydaw saroga ganding a sarimbar a ditatap na darani ka sa obay ka pagomanomanangko so kap’phanotolako ko dowa mingginawai a dinidao akun mona ka ikararanon akun so kiangginawa iran a mana rugus ko laod a dimondas sa mabandus ka badun mitimbangaros a a mapupuromba iran,

na dayaday a ranonko ki liamain sa Komara a bibilikn ko gibon ago makanggalao ndaging ki Kanakan sa komara a mangoda sa kilatun a manaya sa ladian a biobolawan sadar a intan oray ki ladan a osinta sa matako a sandori ki ginawa na mia-oma so mosim a gawii pusulugn sa inguda kialudan sa nagri a Kadaan a subangan o rantian, na dikari munda garing a pagakolan ko suka sa dika pasin inalang sa kangganatingka rakun,

ka ayangkaman pikira na igira p’labo ka ko mawatan a salinding na manakodun a sawang a diko mirair sa taw so rata a ginawako ka khadawayan akoron na gomirao so pakanug agoso pakasimaon a ilamani gibonun a sansara imaniyan ka inawaan a lilang na daa ndoranganiyan a kaodasan o gagao, nago isapun garingko na diko karao pikirun a bakabadun mabimban ko isaka putangkongn a malano ko Kadaan na kalipatan akongka a tangkud a lilang ka na tomoon ko so kalab adi so kapurundagan.

Sipuman si Kanakan a mangoda diambrun sa komarapar a oray na kabayaan ta milay ka kagiya kamanisan na a-alugan a singa na idadait akunon so manga pisokanian na irunda runda iyan a romba a ladaniyan ko kanirara ko gibon na manaya sa tigiyan, a intan sigay bolawan a onga o poso akun a pakarararikun ko sa tingkong a palad akun na dika-kawan lilang ko sa kamborodi ko lilang ko pinalangka ko ragat ka sukabo e kaogan, na dikadun puphangandam sa kapanalani akun ko binaning a ragaton a gadong a layagunon ka ayangka pipikira na oman ako minayon ko sapangkat ko lugawan na badun puphamagoman so ranon akun, na oman ako makagid ko diko kaip a ingud na badun gitakutakup so gagao akun sa ingud,

Na go isapun liamin na inilid ko so ranao na madakul so rambayong na dakaondun matimbang, na pianalanan akun a ingud a magindanao na inipanagad akun so pimbarang a bidori a sandori gindolongan na dakoron dun mabimban ka sabapan ko ranon ko sa ginawangka liamin, na akolun rayo-on ko sa ginawangka liamin a sadakopn kaganati sa ingud a maurintang a tanto a kampong ka, na paka ombongakungka sa kasadan ka liamin a mabaloy a agimat a dikodn kalipatan, ka badi tangkud ki ladan a o makaganat ako na kalang-gay sa saragon ago pito a talin nadiko mikondaliya a ginawangka lilang ko.

Itogalin ta so tig ko liamin sa Komara a malano kamanisan, na ikaranon ta milay ka manakun a dudupn so si-I sadarumiyan a pukapantonaniyan so matotongkop a minar a pumbogabongan a lo’ sadiniyan kitorakin adiron kasuban a tao ka pangali o ladiyan o baon kadawai o manga raga sa lamin, na tomangkiri sa diwang na somaod saod sa lo’, a manaya sa tigiyan ati andamanaya na pud sa bagi a koris a kangganatingka rakun na dingkadun pagombongi so kasadan ko gibonun ka arati ganat ka na ipamanagad ka so pimbarang a doblon a osinta ko sagadan na ron ka paka ondasa so si-i sa pikir ka a ranon ka sa lilang.

Na amay ko minayongka ko taliongun daabay a pimbarang e warna na pakalipatingkadun so pukaganatanka, ka salakao kadun a tao na lomaod akomambo na taman sa ilano ko na puda miariwada, na ikaranon ta milay so liamin sa komara ka pusodokan so napas na badun disungansung, na tomarikod ko kantir na kabayaan ta milay sa kikokolobuniyan ko manipis a sotra a mana ombos sa waka a mitatanda ki badan so okir a matiwanay na kanao-nawan akun a taginupun ko aya.

Na sipuman si Kanakan na sobong a katantoan a map’phamikirian a waraan o gibonun so makirano-ranonun a makitaya-tayaan na saoga pikirian a ba tanto ko kibonun a kapulaoda iran a daa simukut sadar na panalananiyan d’n so panggao katir ko gibon a aya kabubukunan ko Liamin sa komara na aya lado Kanakan na ilayndagiyandun a rumba a ladaniyan ko kantir a pindinatar a sasayatan sa landap a langkit sa Marantao, a balod sa inodaran a inokir sa Tugaya a inaol sa Masiu.

Kagiya kanayonan na alambunun a ng’lay so Liamin sa Komara na manaya sa tigiyan, na Liamin akun a onga o poso akun na tangkiri-i akungka na dikadun p’phangoba na dika pupangoragis ka ayangkaman pikira so kianginawaita a ibarat o kanditar na piaka pito lapis na suka e tampar ki ladan ka isabo ka tintikun adiko misambi satig a ginawangka lilang ko na masaromantang ako, na magoraon sa dapat na magonga sa tadman, ka daman a lagid ka pindidirondanan ko, a tamanan ko ki Ladan, a posan ko ki ginawa,

Inikaranon akun so Kanakan sa Kadaan ka dadun ombong sa ganding so liamin sa Komara a lilang inipagayon, na domoros sa dasigan so liamin sa Komara na masisino taonbo a sobong a kharinawan na arati dika daip e badun paniko-siko sa rarangit sa kanggaring a gani sa ginawai, na mandog sa kaolonan so mangoda disamburun, nasi puman si liamin na robayin a ladian so marawa a bokiyan na dadun ombong sa ganding ka piaki sino niyan adi-kasosomayodan,

Alaokaola a mala, astagang gari a na golontana so ranon ki Kanakan sa Kadaan a mangoda sa kilatun na mana diarpaan a miniring sa dasoyao a inikoyakasiyan so langon a tampik-iyan na inoka dimarimbar a dita raotn mikir I map’zaman ko gibon ko t’nao a gagawii, arati dita-maya e pud aya ko ilmo a piagibatibatan a pinggiginawa-iyan o manga pantas a datu, ka miakoa a basa o malawanda e lalag a odabo si mitobao na olabongun so dumpas na oda si dasarowar na purimonan so lalan. MKKK

Manaya sa tigiyan a Liamin akun na odika paki ombong sa kasadan ka Lilangko na sayan ako sa murat a arimao sa kilatun a daa ikaya iyan na langon a tao sa lamin na kauntalingan niran so mabubutad sa gibon a sawang a ginawako ko pagulutan o sobo ago so look o dulum ka sabap sa ginawangka na madowa ngaran ko mauto a alongan na kadawayan ka bae, na tuna-tunao so dulum a dadun a kanug ka a babo puzambi sa tig a bitiyara masukat ka manayo torog a tao.

Kagiya kabantayan o Liamin sa Komara a dasoyao so Kanakan na nianap a kabaya na daniyan kapantonan a rumba aladaniyan ko babaya sa kanggaring ka piamanik a nunam so liamin sa Komara nago makang-galao daging a manaya sa tigiyan a #kiasosogayan_ka na dingka p’phamologn a lauda soawarangka ka kauntalingan niran na saya ka sa dasigan na malat ta sa tinupad ka angka di tanto sawang, ka odabo so ranon ko sa ginawangka garingko na dingkadun kaombongan a kasadan ko gibonun, na manaot a sowara sa manaya sa tigiyan a tathag’n so kolambo masotra, ka angkanuk-nuki so pata rogo ko gibon, MKKK

Pamliin taobat a somayan sa balbal si Mangoda disamburun a layat a dila iyan a pulangga sa karangit a rarangit sa kanggaring, naso tindoro pisisingan na romapunut ko badan e liamin sa Komara na manaya sa tigiyan a kiasosogayan ka a inokodun di kharao o baka rakun maawat ka sabap sa ranon ka, na matao kapun tanding o andaon so babaya e Liamin sa Komara, na matao kapun magod sa liangolay muragat, na sukabo e kaogan a kataman sa ranon a posan ko ki ginawa, (I LOVE YOU VERY MUCH)

Day-aday day-aday, na dayaday so ranon ko ka diko miropa langon so miapuromba-iran ko dulum, ka wata bo sa poyota e diron maka-ka-kaip so mapupuromba o tao ko pagulutan o ino ago so antonaa onon ago so mataan bunar, na dingkadun pagizaan ki Datu Ontay Marogong ka matao sa diramun na panday sa gudaguda, na lungunan ta sayadun ka oba maya so gadong a putanog ko bayanan.. hehehe


Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 947358 visitors (3006637 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free