ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - MANGA PAMKASAN
   
 
  MANGA PAMKASANPAMEKASAN, PAMAGAYAN, AWALAN

PAMKASAN GOWANI (Maganad tano sa kathro sa lalag)

MADALEM A ONGANGEN KO KAPAMLALAG (So lalag na pasodan nago onayan o mga ola-ola a mathothomadeng o mga paparangayan a manggogolawasan o mga sowa-sawai a aya diikaphasodan o dii kapangnala ko mga andawan no agama Islam) source Salimpokao sa Rabao FB

 

1. Aya tanto a masdar a koropan a impitan a dalil o bayanan o tanda o ka khapayag go lalag kho sa masa imanto wa alongan.

2. Kagiya miya adil ka tanda a mosakala a kiya pagayao a kiya pagdardar o pangkatan a mala nago so kadar a mapened o pat ta nagri a lemba o dosan a tanan den bhasar a piya gail-adilan a sendigan o ranao a kasesendigan o kadar a bangsa niyo a langowan na tongkayatao ko phangampong a ranao.

3. Kagiya miya idab ka tanda a mosakala a kiya pamangipangkat o pangkatan a mala nago so kadar a mapened na odi ako lembai sa sianta o pat ta nagri a mga ala a inged ko sebangan no alongan a sindigan o ingaran o mga Muslim sa polo wa Maguindanao.

4. Kagiya mosakala ka olo o ladan dorat a kiya idiabol kabir a kiya pamangisendig o kayambolan a mala a ibarat o walo a borod do alongan sangkanan a palao a maporo a ini ngaranan sa bayanol bayan a soden so kiya bembar o telo gatos ago nem a tingkapian ko paganay a langit a ini ngaranan sa hidiab a sii mi phornaman so saleg o sindao niyan sa sakompong ngai a mona mala a phangampong a Bayabao.

5. Kagiya miya simpan ka ola-ola dandorat a kiya pamangisendig o daag o phangampong a ranao a miaka ibarat ko kapal o Nabi'ola Solaiman a ini ngaranan sa "Kasapinatol Bahadiatan Nasbi" a sii milalabo a kagagangkongion sa mala a phangampong a Bayabao.

PAMKASAN NA BAGO

6. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Giangkanan a kalima o salam na mitatagima anan ka rarikan no masa a saranda o kaoyag-goyag sa inged a donya, nago giyanan so kalima a kiya sabapan sa ini pangotara o agama Islam sa donya, a ini pangorangka o sindao o paratiyaya o mga Muslim sa sebangan na i a alongan a pagabatan a Pilipinas sa inged diyo a langowan a Muslim sangkai a pat ta probinsiya a bithowan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa sii thatangkolo so sigai o paratiyaya sangkai a pat ta phangampong a ranao a inged tano a ini rahmat reketano o Allah.

A di tano ron maphanonongka ka reketano so inged a rakes o kawali ron nago reketano so kadatuon a makalelebi a kadatu nago reketano so agamaon a so agama Islam a gianan so agama a maka oombao ko langowan no agama sa inged da donya a agama niyo a langowan a Muslim a mga datu ago mga bai a milelemba sa masa imanto wa alongan sa dalem ma i a Marantao sa sii gomagangkong a makaibarat sa kapal a pagadilan sa lima ini ka lakes a Boadi Amito.

7. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Giangkaya a dii kinggagalaon ko salam na kagiya gianan so kalima a miya tindos ko mga kalima a ingaran no Allah. Nago ini beto niampen ko sorga iyan nago bialoy niampen na romapenet to sapolo ago telo a rokon o sambayang. Gianan ni ka pembaloyaon a panagayanan no katharo ka pangarap onggagaisa sa so mandadalemian a limo na oba mambagian no poonan o salam.

Naso mala a pangalinggagao o Allah na matarima o kiya sampayan ko salam ka okon naya o paka ibarata sa tamok so salam na matag kon bolawan ko somialam na sii montia ko siampayan non o mambo o pakambalingana niyan so salam ko phoonan niyan ka so Allaho Taallah na malai gagao ago makalimoon.

Na sabap ko paratiyaya a sarta o pangimbenar na isa koden a makapezaksi sa masa, na kamamanisan na so darpa, na kabobontalan ka miya ilay so saleg o pito wa warna a kormat ko bangsa maporo o pat ta phangamponga ranao sa kadidiama o mapened a kalilimod sa dalema i a Marantao a isa ko adil a gaus a inged sa mala ini a Bayabao.

8. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Ini panalao aken rekano angkanan a kalima a salam a pamemegayan no agama Islam ka onot taken ko kiya tharo a o nabi tano a Mohammad (s.a.w.) sa di kano den mamakasorga odi kano pamaratiyaya na di kano den makaparatiyaya taman sa di kano engiginawai sa tarotop a kanggiginawai.

Ba ko rekano petharoa so oki a kapakang giginawai niyo? Tigo mga sahaba niyan a oway ya Rasulollah. Tigian a di niyo dii pangoraon so salam ko leto dolon-dolonan niyo ka angkano makanggiginawai. Aya marayag a kiya saboti ron na sobes so sorga na aya gonsi iyan na so paratiyaya ko Allah. Na so paratiyaya na aya okiton na so dii kanggiginawai.

Na phangningko ka Allaho Taallah a so mandadalem a mala a pangalimo sangkai a masa a ini kalimod tano na maped dai ko mga masa a kiya sabapan sa oba maka loag so dii kanggiginawai sa inged da ranao na mapedon a makailot so limo o Allah, a mandadalem angkai a masa tano a sabapan a ini kalimod o langowan a thatangkolowan o paratiyaya ko kadenan tano a so Allah.

9. Audobillahi minas shaitan nirajiim.. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalato wassalamo ala rasulillah, wa ba'ad. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mizagipoon nako sangkanan a istaada a ingaran a pelindongan ka so kapaka gagaos o Allah.

Ini tondog gaken non angkanan a Basmallah a dii zagipoonan na sialawatan naken so pangolo o mga Rasul a nabi a ladiawan a so nabi tano a so Mohammad, na taros a sialam maken sekano a langwan a tongkayatao a Muslim a mga Datu ago mga bai sangkaya pat a phangamponga ranao ko makamamasaon sa masa imanto wa alongan a gawii a miya okor a masa a kapipiya ginawa a onot tano ko lalag o Allaho Taallah sa kiya tharo aniyan sa o mitalingoma rekano a mga oripen naken so mapiya na sela-selaa niyo a kapipiya ginawa.

Sabap sangkai a moriatao tano a mithontot sa katao sangkaya a sadorog ga ilmo na mini sampay ko antapian ka miya tarima so hadiat tano a maliwanag ka miya ped ko itongan o mga moriatao tano a miya makaselang sa maliwanag.

10. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Ini panalao aken rekano angkanan a kalima o salam ka kagiya gianan so katharo a ropaan a kapanginsokor nago okit a kapangalimbabaan a paparangayan a mapiya a ikasosoat to Allaho Taallah, witwitian so kalilintad nago so kapipiya ginawa na pamemegayan niyan so rahmat nago so kabarakat.

Na so kabarakat na telo a piropaan niyan sa donya. Isaon so kadatu, ikadowa so tamok, na ikatelo so ilmo. Phangningko ko Allah a giangkanan a telo a piropaan o kabarakat na pamakalaan niyan reketano ka antano mizando ayan so dayaan sa donya na kanggaya gomaya sa alongan a maori. Mga tongkayatao a mga Muslim a mga datu ago mga bai a mileleba sa masa imanto wa alongan sangkai a Buadi Amito, giangkai a masa a ini kalimod diyo na giyai so masa a ikasosoat to Allaho Taallah.

11. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. So man so salam na mitatagima ko rarikan o masa a sabapan a ini pangotara o agama Islam sa ingeda donya a sabapan a ini pamakala o katao a pembethowan sa sabot a gioto den ni sowa a kiya sabapan sa kiya pakasesenggayaa o mga manosia ko ontol ago so ribat. Ka o makasembor anan na mikhararatan so ilmo na so mimbortikan a katao na piaka wan-wan na sii dii sharamig sa kapakang gogonanao sa karibatan na pephakawatan ko kapakang gogonanao a madadalem a mga toroan sangkai a kalilimod na mabaloy a gadong ko mga rareb tano na taros a di tano dii kanggonaan sa mapiya ko masa tano.

12. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allaho Taallah a megay sa toroan ko langowan a dii managontaman sa kakenala niyan phorong ko kapiya o kapiyaan sa makaayon ko ikasosoatian sa di magintas ko pinggola-ola o nabi tano a so Mohammad a kiya sabapan sa kiya pakadayamang o sindao a maliwanag kaan mabaloy so tabiat tano sangkai a masa a tabiat a kadadayoan.

Na taros a mabaloy a kamamanisan so mga paparangayan tano sa aya den mabaloy a rawaten o phamangisarapiyag na taros a ipangorangka o sindao o agama Islam ko pekhaori a masa, na taros a di mada a totholan sa so rarad tano na tomiatas ka kagiya so ola-ola na mini panginsokor so paparangayan na kiya manisan a makaibarat sa pamomolan a diden marintas a diron dii kanggonai sa mapiya a pekharebasan sa mga kamapiyaan o phakasambi a pagtao a mga moriatao tano. Na sabap ko limo o Allaho Taallah na giangkai a masa a kiya sabapan sa ini kalimod tano na maped ko mga masa a ikasosoat to Allah.

13. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalato wassalamo ala rasulillah. Wa ba'ad. Assalamo Alaikom Warahmatullahi Wabarakatoho. So Allah na inaden niyan so kagagawii ago so kadaondao a saginda o maliboteng nago so maliwanag ka isanan ko mga rarayag a tanda sa kaphaka gaga niyan, sa kararangkoman niyan ko langowan no kapaar ago so kambaya-baya, ka ped danan a dii makanggonanao ko mga manosia sa ki pekipangkat o pangkatan niran sa inged a donya. Na siyalawatan naken so nabi tano a so Mohammad a sekanian so inaden no Allah a ladiawan o mga manosia a mirasa-rasay sa kiya pakadayamang o sindao a maliwanag ka soden so kiya kapeti niyan ko panolon o Islam na da makairag nago da kaphoporoi o langowan no agama sa inged da donya a mini pangombao a ingaran o mga Muslim a khakalingkagem ko kalek nago so paratiyaya ko Allah.

Na taros a ini pamangni aken sekano sa kalilintad nago kapipiya ginawa ka arap paken sa katolawidi tano ko lalag o nabi tano a so Mohammad sa kini sogoon niyan sa so salam na dii ipangerao ko endolon-dolonan tano ka aden makamoayan so tarotop a kanggiginawai a aya makatetekhes ko kapagisa-isa a pekhasabapan sa ka pephaka moayan no katataayon a lalan ko paratiyaya a khisoled ko sorga.

Mga tongkayatao sa ingeda ranao a mga datu ago mga bai, mga ulama, na giyaya den ni saka-sakao aken rekano ka katawan naken a giangkai a masa a sabapan a ini kalimod tano na minggolalan sa panagontaman a magari-ari yaya a onot tano ko katharo o nabi tano a so Mohammad sa kiya tharoan niyan sa o misampay rekano so limo o Allah na khokormatan niyo a kapipiya ginawa.

14. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mi zagipoon nako sangkanan a Basmallah a miya baloy a poonan na dii ka zagipoonan, na piaka dayon naken sangkanan a salam a bolawan a katharo a pamemegayan no agama Islam.

Ka phangningko ko Allaho Taallah a makala so siyapan niyan reketano nago makabager so linding ngiyan ko mga Muslim sa Pilipinas na taros a palaya tano makathandingan sangkanan a kasangkapan niyan a mababaloy a gonsi a aya pekhileka ko pintoan no limo iyan a phakapoon sa langit nago so gonsi a ipeleka ko pinto o rahmatian a phakapoon ko lopa nago mga kalodan. Ka o makanggagayan nanan na sabap ko limo iyan na aya paratiyaya ko ron na gianan ni okit a ki khisalao tano ko mapantao a darpa a ron so kapipiya ginawa a ka khariala sa inged a donya. Na kasosonor a kanggaya gomaya sa alongan a maori sa minggolalan tano sa dii tano mikedeg sangkanan a lalan a ontol a okit a matitho a bitikan a benar a ikasosoat to Allah. Taros a giangkai a masa a ini kalimod tano na began niyan sa bager.

15. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allaho Taallah a so madadalem a mala a pangalimo sangkai a masa na makaibarat sa sindao a makatayao ko mga puso a tomatamnagon so parahiasan sa donya a ipephaka logao o panagontaman ka sabapan sa ka pephaka riberang o nenga a pephaka aden ko khisoar nago so mga paparangayan a kamamawagan a gioto so paawing a phagonga sa pagereg.

Na sabap ko limo o Allah na phangning ko ron a giangkai a masa a sabapan a ini kalimod diyo a langowan a barabangsaan sa ingeda ranao na maped dai ko masa a tioronan niyan sa bager a aya kiya sabapan sa ipakagarang o matetephol a paninindeg ko igma a Islam na taros a makagawi ko tomatangkiri sa kapaka sarempang ngiyan ka isa oto wa lalan a khitoon niyan ko dii pelolobaan a kapaka apas ko phamaginapasaan a aya den kapaka selang sa maliwanag.

16. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allaho Taalla a giangkai a masa na kasabapan sa katapid o mga puso a maooparik sa makanggiginawai sa maompong so antapian sa kasasarig ko Allah.

Ka o makalogao so kaloto o sarig ko puso o enggagaisa na miaka logao ron so paratiyaya na so kapaka logao o paratiyaya na pekha aden niyan so ka ooparik a gioto so ka sagomparak, na so ka sagomparak na gioto wi ka pekhada o bager ka so kasasarig ko Allah na phakada ko balamban a mga awida akal na khilaod so kamboko ko daa diden pimbarang na khada so karibabeng ago so kapaka rimeng ka khisambi so kalangas a kapipiya ginawa.

Na sabap ko limo o Allah na giangkai a masa a ini kalimod diyo a langowan a inomnangan no Allaho Taallah na maaped dai ko masa a pasodan niyan so kasasarig ko Allah a kadenan a pephaar a tohan a phangalimo ago masalinggagao.

17. Asalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Mi zagipoon nako sangkanan a salam ka kagiya gianan so kalima a so lebiron so gedageda na dalemon so simalao na soledon so singanin na lembaon so kadiat.

Ka aya randong nga mapipikir raken na phangningko ko Allaho Taallah a giangkai a masa na so madadalemon a mala a kamoliyaan a dii makanggonanao ko kapiya o kapaginetao na makaibarat sa pamomolan a metho ko puso o enggagaisa ka onggolalan non nanan tiangked daken a sobo so bekao niyan na khasanaan a bolong ko mga awida akal, na so kayo niyan na khaapasan, na so sapakian na khalindongan, na so raon niyan na khasirongan, na so onga niyan na kharebasan sa mapiya. Na o makanggagayan nanan na kiya sanaan den onggagaisa a miya khapitalian ko kiya lalayagian na taros a kapenggonaan niyan sa alongan a maori. Na sabap ko kapened dangkai a masa a ini kalimod tano na pedai ko mga limo o Allah ka oda so kalilimod na daman na pelimodan.

18. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allaho Taallah a palaya tano makaparoli ko balas o kadenan tano a pananakawan a tarotop na taros a makabegay a gonanao so mandadalem angkai a masa a limo sa kababaloy o kiya iposan a dii ka pananademan a makatotoro sa endao ko masa a kapapantagan ka marayag a katawi ron sa so kiya iposan na pephakawatan na so pekha agawan ni pephakarani na aya ki pekhisampay onggagaisa ko antapian a mapiya na miphapasodian ko poonan o langowan no kaaden a so Allah.

Na pekhaalin so betad ka pethalaban ko masa ka waraan o donya a pephagkar so mosim ko ragon a dii zambi na imanto wa alongan a masa a kapapantagan na aya dii kapagadil-adil o masa a mapened a darpa a mala a kalilimod sa inged a ranao na kagiya dii mamotayag so sindao o maliwanag a sabap a dii ikhoyakas o maliboteng a gomagaled ko mga katasan ka ped danan ko limo o Allah ko mga oripen niyan.

19. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi lazi ja'ala lailah wan nahar, wassalato wa ala saidina Mohammad, wa ba'ad. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allaho Taallah a so mandadalem a ongangen angkai a masa na maped da kasabapan sa ipakaloto o malogao a paratiyaya ko Allah nago maped a kasabapan sa ipakagarang o matetephol a paninindeg kaan tano miphalangka so mailot a panagontaman na taros a mipagondakan tano so kapaparo a sarta o kasosorot kaan tano mi zandoayan so agama tano a so agama a makaoombao a so agama Islam a gianan so lalan a ontol a okit a matitho a bitikan a benar a ikasosoat o kadenan a phapaar a tohan a pangarongan a dii zoa-soaten o mga kaaden niyan sa dalem ma inged da donya. Na sabap ko kala iyan ni limo na miakang gagayan so mapangingindao a zagad da mala a masa ka miya aden so mapened da kalilimod sa masa inianto wa alongan.

20. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi malikal molk, totil molka mantasa wato dilo mantasa, wassalato wassalamo ala Rasulillah, wa ba'ad. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. So kadatu na reko Allaho Taallah sa daden a sakotowa iyanon na ipembegay niyan so kadatu ko tao a kabaya iyan na pekhowaan niyambo so kadatu ko tao a kabaya iyan ka sekanian ni pembegay ko omnang ko pizakatawan ka sabapan den ko di ka pethaman no limo iyan a mipapalihara ko langowan no inaden niyan.

Ka ped dai ko limo iyan a kiya pakapemamasai tano sa masa imanto wa alongan a sii minggolalan sa magari-ari aya, ka ino wiran miarao a kalimod kiran no phangampong a ranao ka domadait ko pangkatan niran ka makekena o ga'as siran ka miya wadib ko bangsa iran ka kagiya daden ka khandongi ko mga salsila a kalilimod kiran o pat ta bangsa a mga poporo a miaka poon sa kodarat na iradat o Allaho Taallah.

21. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allaho Taallah a megai sa ilaham a mapiya a kasabapan sa ipakala o panagon taman tano ko agama tano sa lagid o kiya begay niyan sa ilaham ko mga nabi niyan a makaibarat sa sindao a katayawan niyan so mga puso a miya barayat ko taskil o donya sa aya mapamola ko puso iyan na so kiya lalayag, na pasimbo a kapaginetao.

Na aya ipakatihaya o puso iyan na so sindao o dowa kalimato sahada a gianan so kalima a tarotop a ipagendod ko phoonan o inaden taros a makanggai reketano a gona so mandadalem angkai a masa a mala a limo sabap ko kini phasodian sa katerang a kapipiya ginawa a onot sa kabaya o Allaho Taallah, ka isa man nai ko mapened da masa a dii kambilangatawan ka bilangatao so khimasaon ka inoman miarao a panondiongan naya a kalimodon o phangampong a ranao.

22. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allah a giangkai a masa tano na kasabapan sa ipakabager o tali o paratiyaya ko kapiya o kapiyaan tano sa di magintas ko inokitan o nabi tano a so Mohammad (s.a.w.) sa makaayon ko kiya perasa-rasay o mga kolapa o Rasidiin a siran ni ped da kiya sabapan sa kiya pakadayamang o sindao o agama Islam. Ka aden mabaloy so tabiat tano a tabiat a kadadayoan nago so mga paparangayan tano na parangay a kamamanisan ka aden mabaloy so ola-ola tano a rawaten o phamangisarapiag a daom pen anged so kanayo nago so kamot o titho a paratiyaya ko kadenan no langowan no kaaden a masalinggagaon ago makalimoon.

Ka isa den nai ko limo iyan angkai a masa a ikalilimod tano sa masa imanto wa alongan a gawii a miya okor a masa a kapipiya a ginawa a malelemba sa mala a phangampong a bayabao sa sii miya rinayag a ka momokarala son sa dalem mai a Marantao.

23. Bismillahir Ralnnanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allah a migay sa ilaham a kasabapan sa kapagomareg a biatan o kisarapiag a kasabapan sa ipakamoayan o impitan o parangay a kamamanisan taros a iphangadap paken rekano so ka khapayag go llag kho sa o kadawayi nago ka paawingi na dakom babaa na kiambayaan niyo.

Ka aya titindegan naken na so ka iisa-isa tano ko agama tano a so agama Islam, na ikadowa pangkat so ka iisa-isa tano ko bangsa maporo o mga Muslin sa sebangan nai a alongan, na ikatelo pangkat so ka iisa-isa tano ko ingaran tano a so ingaran a langkap a omnang o miya maratiyaya ko Allah - a so ingaran a kamomuslimi a makaoombao a ingaran sa inged a donya na sabapan den ko limo o miangaden , na ped dai ko limo iyan a kiya limod o phangampong a ranao sa dalem mai a Masiu sa sii milelemba so mapened a kalilimod sa tenday yai a Taraka.

24. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Sa ingaran no Allah a makalimoon, phangningko ron a giangkai a mala a masa a ikhakayambolan o mga Muslim sangkai a Autonomous Region in Muslim Mindanao na mabaloy a sindao a makarayag a katatayawi niyan ko puso onggagaisa sa ron den sabapen no Allah a kisamboraken niyan reketano ko rahmatian na taros a mazangkad diyo so kabarakatian na madalem reketano so katerang sa ki peropaan tano ko kala o pananadem ko tantowa pethademan a so Allah.

Ka da tano man na inaden tano niyan na miangni tano ron na bigan tano niyan na miangni reketano nandamaran tano so piangni niyan ka aya den a imbayadian ko di tano ron dii ka zoa-soata na soden so sorga iyan a dayon sa dayon na daa kambokoon ka lalayon non so kasosonor na tatapen non so kapipiya a ginawa sa daden a mapekeno o tao a makapendayaan non sa dayon sa dayon.

25. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allah so mala a limo o Allah a pangalinggagaon niyan ko mga Muslim a thatampat ko mga puso iran so linang a paratiyaya ko Allah. Sa phangning ko ron a minsan pen maka iibarat so masa tano sa kapal a makasosonsang sa aolan na ilahaman niyan so mga olowan tano sa okit a mga pipiya a diran dii mipanimbangan sa di tano kitaloga ko kabandesan ko reges sa aya mabaloy a gadong koo mga rareb tano so kapiya o amanat o miya gamanat sangko ko piagamanatan niyanon.

Sa di tano pakadaan nago di tano pakalipatan a kiya tharo a o nabi tano a so Mohammad sa di kano den mamakasorga odi kano pamaratiyaya na di tano den makapamaratiyaya taman sa di kanong giginawai sa samporna a kanggiginawai. "Bako rekano petharoa so shai a onggola-olaa niyo na makapenggiginawai kano, na di niyo dii pangoraon so salam ko endolon-dolonan niyo." Aya siabot roo na so sorga na aya gonsi iyan na so paratiyaya, na aya lalan ko paratiyaya na so kanggiginawai.

26. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allah a misonged daken rekano so lapiat o katharo aken na misoat taken rekano so lagaday o petharo ongko sa di kadawayan ko mga manosia na di kapaawingan a di ko ron dii kizoa-soaten ko kadenan no langowan no alam a pephaar ambabaya a aya bo pangarongan a dii zoa-soaten o langowan no inaden niyan ko pito lapis a langit nago so pito lapis a lopa nago so inaden niyan a phisosonan a shai sa pageletan a dowa ya.

Na sabap ko limo o Allah na katawan man a aya mababaloy a aolan o kapamlalag na so kapaka rimpas na aya bangkit o katao na so kapaka ribat na aya dioto ka phamondas na iyaladon so siyap na ilindingon so inengka na ikhotaon so panagontaman ang golalan sa kaontol na iropa sa pananadem kaan di pekhalipati so phoonan no inaden a aya bo pangarongan a dii zoa-soaten o langowan no inaden a sekanian so Allah subhanaho wataallah a phoonan angkai a masa a limo iyan sa dalem mai a Baloi a sii niyan piakang golalan sa Sultan naya sa Baloi a mitad ko ladiawan a kiya pelimodan o phangampong nga Ranao.

27. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. So kipanalaon ko salam na katharo anan no nabi tano a so Mohammad ka singanin sa so antap na gioto den ka benar a moayan so lapalian na aya palandong so maana niyan.

Giangkai a masa na rahmat ago limo a phoon ko Allah a kadadaleman sa mala a endao sa di tano dii ka pananademi ko masa a pianga iiposan a ibarat o mga Rasul a miya managontaman sa kiya kenala iran phorong ko kalimato Tauhid ka kagiya gianan so kalima a miaka tanto sa ka iisa-isa o Allah a daden a sakotowa iyan ko langowan no kaaden a inaden niyan a aya bo a ini pangaden niyanon na so kalima o KON FAYAKON.

Ka gianan ni mga tanda nago toos sa kaphaka gaga niyan na so pangalinggagao niyan nago limo iyan a sii niyan reketano piaki pelimodan sa dalem mai a Unayan sa sii niyan piakang golalan so ka khaaden o masa niyan sa Sultan naya sa Butig na imanto wa alongan na miaka pelimod tano ko Allah.

28. Bismilahir Rahmanir Rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangnin naken ko Allah a so madadalem a limo sangkai a masa na makaibarat sa gonsi a makaleka ko pintoan no paratiyaya tano ko Allah taros a aya mamakasayat ko pekhirending ko panagontaman tano a mababaloy a tanda a mitotoos ko langowan a kadadaleman ko paninindeg.

Gianan ni kiya zagipoon naken sa ingaran no Allah ka gianan so ingaran a makalelebi a miya baloy a tindos a rangkomian so siyaw polo ago siyaw a ingaran no Allah. A so makakekenalon na diden kabinasaan no langowan no morala ko pito lapis a langit nago so pito lapis a lopa nago so dalem a dowa ya.

Na sabap ko limo iyan na imanto wa alongan a masa a kapapantagan na mini lemba so mapened a kalilimod sa Mala a Bayabao sa sii mini lemba sa dalem mai a Marawi a isa ko pat ta datu a thatandingan ko atoran a ikapiya i paras a dii ka pagingedi sa Mala a Bayabao sa sii gagangkong o makaibarat sa kapal a pagaadilan sa dalem mai a Gimba.

29. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. Phangningko ko Allah a giangkai a kalilimod a sabapan a kiya pakapemamasai tano sa ropaan na ka iisa-isa sa kadidiyamong tano ko agama tano a so Islam nago giya kaoompong tano ko ingaran tano.

Ka kagiya gianan so agama ago ingaran a mala ago mapened a limo reketano o Allah a mini pangombao tano ko mizosoleda tano nago so mishisiringan tano ko kaphaginged sangkai a sebangan a alongan a pagabagatan a pilipinas a so darpa a pagingedan o daag a embabawalayan no kabarakat o pagiingedan o Islam sa kenaon aba matag mananangga. Na sabap ko limo o Allah na phagilain niyan man angkai a masa tano a sii niyan piyakirinayag sa mala a phangampong a Bayabao sa sii mini lemba sa zakba ini sat lawasaig a bithowan sa Ramain Ditsaan.

30. Bismillahir Rahmanir Rahim. Asalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho. So Allah i pembegay ko ilaham a pekhisabot o manosia ko mandadalem a ongangen sa kiya adenaon sa inged a donya.

Sa phangning ko ron a giangkai a masa a ikalilimod tano na maped a kasabapan sa ipakabager o andang a ka iisa-isa tano ko paratiyaya ko kadenan a phapaar a dii ka zalingganataan no limo a pekhapoonan no gagao ko daa diden pimbarang a inaden niyan a phizosonan a shai a madadalem ko kaolad o pilopaan nago so madadalem ko kabelang o piragatan nago so langowan a shai a milelemba ko tampar ko pilangitan ka kalango-langowan nanan na palaya den kapaar o Allah a makalimoon - a aya kiya poonan nago aya bo khandodan.

Na sabap ko limo iyan na phangnin naken non a giangkai a masa tano a sabapan a ini kalimod tano sa kapipiya ginawa a sii niyan piaki mokaral a kiya masa iron sa dalem mai a Bayabao sa sii kiya masaan ko isa ko inged diyo a bithowan sa lima dato a dii mamagsopa sa dalem mai a Marawi na makabegay sa mala endao ko kisarapiag a pagtao sa inged a Ranao.


Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 947340 visitors (3006512 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free