ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - TRIP AT JUHFA & RABIGH
   
 
  TRIP AT JUHFA & RABIGHGHADER AL KHUMM, JUHFA VILLAGE 

(Non Islamic Lecture, part of ancient history)

5 MGI Trippers visited the famous Ghader Khum , as per the history the last Verse of noble Qur-an in Sura Al Maida revealed here during the prophet and his companions on their way to Madina from Makka , last sermons was here and the declaration of Imam Ali as Mawla also in the area.

FYI; Ghader Khumm is the site of controversial declaration of Ali (RA) as MAWLA! And the revelation of the last verse “aya” in the noble Qur-an, Sura Al Maida ayat 3, is in the Ghadir Khumm on 18th of Dhu al-Hijjah of 10 AH.

Makamput a Thotol ko Ghadir Khumm;

Giya darpa nasii matatago sa Paglutan a Madina province ago giya Makka province marani sa Abwa ago sa town a Juhfah, ago sii sa Rabigh city, miapanotol sa hadith ago manga scholars and historians a giya Ghadir Khum na saya peroklim o Nabi PBUH so Ali RA a “MAWLA”. so Mawla Arabic na labi dowapolo e maana ago sunad, ogaid naso manga SHIA-Muslim na aya initafsir iranon na saya piroklim o Nabi so Ali a Wali ago ayaniyan heir and successor. Naso manga Ahlo-Sunni Jamaa na dasiranon ayon ka aya isa tindug o sabaad na inoniyan piroklim a Mawla so Ali ka sabap ko kiapaka simunga iran ko Khalid ibn Waled ko katatago iran sa Yaman na saya niyan siran piasad sa Ghadir Khum.

Significant of Ghadir Khum;

Aya mia-aloi o kadakulan ko manga Islamic historians and scholars nasii ko masa a kiapakapasad m’naikadi o Nabi sa Hadjatol wida “farewell hadj” ago so manga muslim na mimbalingan siran sa Madina a minipantag ko 18 ko Dul Hadja, 10H naso kapulalakao iran na aya iran kinirampay sa Ghadir Khum “pond of Khum” na dumikha so Nabi na tigiyan a langowan a mauuna na paka-kasoyaniyo sa Ghadir Khum naso langona a mauuri na nayawn tano ka adun a panginsanaan akun rukano a manga Ummat akun. (pud sa thotol a sa masa oto na minitoron ko Nabi so Ayat sa Qur-an a 5:67)

Oriyaniyan na piangosiatan siran o Nabi (LAST LONG SERMONS) a maka iibarat sa kapanginsana, aya kadakul a mialimod sa Ghadir Khum na labi magatos nggibo a tao, sopud a historians na sobrakon sapolonggibo a kadakul a mialimod a tao, sa kataya so isako dipagayonan o SHIA ago SUNNI muslim.

Inaloi o Nabi PBUH; hay manga Umat akun, Sakun na matag ako manosiya (a sogo o Allah) na mia-aloi rakun o Malak al Maut (poon ko Allah) a masikun so ka khawafat akun, na puzanaan akun rukano asii ko ka-kharibon akun na inibagak akun rukano so dowa a sayi a ayaniyo tindugi ago kaputi ka angkano di Kadadag;

· So Qur-an a Katharo o Allah, ikadowa naso Ahlul Bayt akun (Shia and some Sunna version)

· So Qur-an a katharo o Allah, ikadowa naso Sonna akun (Sunna and some Islamic sects version)

Oriyaniyan nasa masa a giyoto adikapanginsana o Nabi na inaloyniyanpun so mori-pori a Aya sa Qur-an sa Suratol Maida ko kiatharotop o agama Islam, Pitharo Allah (SWA) Sura 5 aya 3.

(Sa alongan nai na tiyarotop Akn rkano so okit iyo ko kapagintaw, go siyamporna Akn rkano so limo Akn; go pinili Akn rkano so Islam a agama (a okit ko kapagintaw). This day have I perfected your religion for you, completed My favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion (5:3).

Siipun sa giyoto a masa, na inibayaw niyan so Lima o Ali (RA) na pitharo iyan a ipoon sa giyoto a masa naso Ali (RA) na Mawla o Nabi (man kuntu mawlāhu fa-ʿAlī mawlāhu), giyanan a “Mawla” e mala a pasodan a dipagayonan o Shia ago so Ahlul Sunna, sa sampay imanto na mbida so tafsir-iranon,

Oriyaniyan o kiapakapasad manginsana o Nabi na inibolosiran so kapusong iran sa Madina sa mararata a ginawa o manga Muslim ka miatangkud sa ginawa iran a ngganatan siran o Nabi, naso pud a madasug o Nabi na pusugad siran ko gii kapanginsan o Nabi sampay ko kininayoniran sa Madina –Datu ontay-

O anadaon katarotopi na irila rakun o Allah ka matag anan summary o kiasabotako ko totholan ko event of Ghadir Khum. FYI, taman imanto a masa na aya mala Eid Festival o manga pud a Muslim naso gawii masa o Ghadir Khum sabap sa aya tindugiran na gianan so masa a tiarotop o Allah so AGAMA ISLAM

CLICK -->> MORE PHOTOS

CLICK -->> VIDEO 


ARCHEOLOGICAL SITE, QARS AL RAYA/ALIA
KNOWN OTTOMAN CASTLE,
BETWEEN JUHFA AND RABIGH

I and 5 MGI Trippers decided to visit the ruin of ottoman Castle even the temperature was cold. We just decided that we should be there after Friday prayer. So we won't be Freeze. It was around 1: 30pm when we arrived in the area and just filled up the gas in the nearest town near to Hajar. No one from our group knows where the exact location is, and then we used the GPS for us to get the archeological site

Al Raya is an ottoman castle located in Juhfa the old name of Rabigh city, Juhfa renamed Rabigh after it was washed out from sea water on 17th CE, as per the local historian this castle was built by the ottoman empire to protect the Caravans and Hadj Pilgrimages those time 11th -13th CE, once during the time of Sultan Salahuden Ayyubid visited this site and stayed here, this castle was active until WW-1

This area is not accessible to the tourists; the authority protected the site by putting around barbwire. to the entrance a big sign board reminding the visitors to avoid major excavation on the site and other unlawful act could violate rules . We took our groufie / Selfie . This site is very good for photography and paint artists.
TRIPPERS AT QADIMIYA VILLAGE 

Al Qadimiya is old town near in Thuwal and the city of Rabigh KSA.There is a small village mentioned in Qassida Al-Burda " Arabic classic Poems"

I and the Trippers visited the lovely Valley that is mentioned in Arabic popular POEM , this poem cited that the wind came from this place to the lonely life of writer a popular Islamic scholar who was from Egypt

FYI ; Arabs loves too much on Poems " PANANAROON " have traditionally venerated the poem . It is memorized and recited in congregations , and its verses decorate the walls of public buildings and masjid , they believed that once you able to deliver good poems your are well oriented of good descent , in ancient Arab that was a tradition , they gathered in Soq Okaz in Taif for Poems competition adopted from the time of 3rd generation of prophet Ismael AS , prophet Mohammad PBUH some time joined in poem competition in Soq Okaz and he won a prized

Qasīdat al-Burda (Arabic: قصيدة البردة‎‎, "Poem of the Mantle") is an ode of praise for the Islamic prophet Muhammad composed by the eminent Sufi, Imam al-Busiri of Egypt. The poem whose actual title is al-Kawākib ad-Durrīya fī Madḥ Khayr al-Barīya (الكواكب الدرية في مدح خير البرية, "The Celestial Lights in Praise of the Best of Creation"), is famous mainly in the Sunni Muslim world. It is entirely in praise of Muhammad, who is said to have cured the poet of paralysis by appearing to him in a dream and wrapping him in a mantle or cloak.

Here the POEM OF DATU ONTAY
ABOUT DESERT LIFE

LAD SA DESERT

Go akodun dilalag
Ko katasan o desert
Na gowakoron sagada
O Karanti o Alongan
Na daa dorangan koron
A masikun kasirongan

Ka ayalad sa desert
Na mapantang ka sa kawao
Na mapay o sinangika
Na badun sasalamata
Ka obaka pumbarati
Na manaritip sa obay
   -Datu Ontay-


 

Mahilig po ako pumunta sa mga beaches; ang tanung mahilig ba ako maligo sa dagat? marami akung nakitang beaches dito sa KSA and I was happy for this beach kasi maalon nga siya at malakas yung hangin parang ikaw. lol! o(*_*)o, bukod pa dun, desert na may dagat at fine pa yung sand.

We stayed overnight at Azhaa Suite in Rabigh city and morning of Friday we been in this beach for 2 hours with selfie and groufie, now I inhaled fresh air from the sea, alhamdulillah,


CLICK -->> MORE PHOTOS

 

SIKAT NA BATO “NOT DELA ROSA’ LOL

11AM Friday 10th of February, aya target a pumbisitaan o MGI trippers na so natural lake a matatago sa Hajar town 85 Km from Rabigh city and 222 km/hr from Jeddah, about 2 hrs road adventure, so kiapaka omami ko ipuliko ko palao ipusong sa giyoto a lake na rough road ago rocky so area ipagokiton, that is the reason why the area called Hajar or Hajur means rocks, so kiapaka omami ko marani ko gate sa giyoto a Dam na dakami paka solda o guard, the road going to the lake is under repair and camera inside the Dam is not allowed, the guard advised us to come back some of time.

Then the trippers revert their rout to famous Eroded rock near to the lake, oriyaniyan na tiabid ami so palao a katatagoawan sa giyoto a ator a paka mumusa a kibubutadiyan, this eroded rock also called by a Filipino tourists as SIKAT NA BATO, due to its abnormal position and looks, then the Trippers climb small mountain until we reach the location of sikat na bato, yup Selfie and Groufie, then we continue our adventure to the crater of Hajar town then we stayed to the peak of the crater, views is amazing and fantastic, alhamdulillah I Inhaled the fresh air from the high hills, na refresh so otuk a malo mithangis, kiaonaban ago kiabaguan so mata a malo dipakanono –Datu Ontay-


 

5 MGI Trippers at the Valley of Hajar is Arabic means rocks , this valley is surrounded by SML rocks, geological expert explained that these rocks is a product of volcano eruption in nearby place and that is a part of lava , We saw these plenty of rocks at the top of the hill near to the crater of Hajar .

Lava is the molten rock expelled by a volcano during an eruption. The resulting rock after solidification then cool is also called lava. The molten rock is formed into the interior of some planets, including Earth, and some of their satellites. The source of the heat that melts the rock within the earth is geothermal energy.

We noticed that the vicinity of the crater near to the new road is picnic area, numbers of spots intended for tourist who wants to have leisure time of the Valley, in the town itself there are scattered rocks made the town beautiful, Hajar town is dedicated to Sittie Hajara mother of Prophet Ismael AS


Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894470 visitors (2894655 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free