ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - JABRIYA AND SUWAYQ
   
 
  JABRIYA AND SUWAYQ


THOUSANDS YEARS OLD HERITAGE

Pimbisita o MGI Trippers so isa a heritage site a matatago sa paglutan a Yanbu Nakhel ago Al Ulah city, aya ngaraniyan na Jabriyah heritage Market, aya kiatheyniyan na sobra 2000 years na aya kiagunikiron padian nasii ko 30 years ko kia ipos o King Abdulaziz al Saud. Giya Yanbu na dowa baad Yanbu Bahar “Sea side” and Yanbu Nakhel “Spring Village”

Sii sa giya darpa na kailayngka saya so andang old pond ago so pimbarang a tinda a made of clay, isa thotolanon na isako siipun sa donya so Nabi SAW na mimbisita saya ago dumikha saya ko kiapaka pooniyan sa Tabuk, giya darpa na crossing site o manga caravans a poon sa Egypt, Syrian, Jordan ago Palestine, Turkey a pag hajj ‘pilgrims” sa Makkah

giya darpa na saya miaginutao so mbawataan o Hassan al Muthana bin Hassa bin Ali RA na sayapun mini kobor ago sabaad ko mbawataaniyan na saya siran miaginutao sampay imanto, naso wata o Abdullah bin Hassan Muthana a Idris na sii mialing sa Magrabi now Morocco.

isa thotol na so kiadatu o Maawiya na tomiogalin saya so Hassan muthana ka so sabaad sa Jabriya na ruk o Ali RA. sayapun matatago so garden o Ali a miaka ogopon sasapadan so Nabi... sayapun matatago so tlo a masgit a aya kiblatiyan na giya masjedil Aqsa. mosque still existed.

makambisita ka saya na lagid ka o miaka song ko muna masa ka datarbo o mia-reverse ruka so masa gowani sabap sa half of the city na still in ancient position, clay houses are still existing

CLICK -->> MORE PHOTOS16 MGI Trippers tour and adventures to Heritage market at Jabriyah and Heritage village at Asuwayq, as per the local historians the sites are 2400 years old. then we will drop to the foot print of Rasul PBUH. wait my post later

two local inhabitants of Asuwayq said that during the time of Caliph Ali RA he developed the area for trade and barter business.

ATM trippers are;
Datu Ontay
Manager Seradj Abdulhammid
Kaka Gafs Sultan
Darling Aliba Manan
Mahid Camid Lucman
Samer Abdulhamid
Aman Bedar Solaiman
Perot Hassanor H. Abubacar
Al Bangcola
Ms Lik-lik Nahara H. Taha
Madam Badria Sangcopan
Madam Mosie Manan Alawi
Madam Dati Bangcola
Rajen Sultan
Rajhi Sultan

CLICK --> MORE PHOTOS

 

JABAL MATAL AT YANBU NAKELL

MGI Trippers from Jeddah climb the historical mountain between Al Ulah City and Yanbu city, as per the local inhabitants some of prophets and the Sahabas of Nabi rested here those time. in the peak of the Jabal we met there a groups of Tourists from nearby areas, one of them i asked him and he replied that he was a netive of Jabriyah and belong to the descendants of Hassan Al- Muthana.

the one we pointed is mount Radwah the pleased mountain where Mohammad Ali Hanafiyah rested and till now is alive...book of Tabari..
 

JABRYAH HERITAGE MARKET

Pimbisita o MGI Trippers so isa a heritage site a matatago sa paglutan a Yanbu Nakhel ago Al Ulah city, aya ngaraniyan na Jabriyah heritage Market, aya kiatheyniyan na sobra 2000 years na aya kiagunikiron padian nasii ko 30 years ko kia ipos o King Abdulaziz al Saud. Giya Yanbu na dowa baad Yanbu Bahar “Sea side” and Yanbu Nakhel “Spring Village”

Sii sa giya darpa na kailayngka saya so andang old pond ago so pimbarang a tinda a made of clay, isa thotolanon na isako siipun sa donya so Nabi SAW na mimbisita saya ago dumikha saya ko kiapaka pooniyan sa Tabuk, giya darpa na crossing site o manga caravans a poon sa Egypt, Syrian, Jordan ago Palestine, Turkey a pag hajj ‘pilgrims” sa Makkah

giya darpa na saya miaginutao so mbawataan o Hassan al Muthana bin Hassa bin Ali RA na sayapun mini kobor ago sabaad ko mbawataaniyan na saya siran miaginutao sampay imanto, naso wata o Abdullah bin Hassan Muthana a Idris na sii mialing sa Magrabi now Morocco.

isa thotol na so kiadatu o Maawiya na tomiogalin saya so Hassan muthana ka so sabaad sa Jabriya na ruk o Ali RA. sayapun matatago so garden o Ali a miaka ogopon sasapadan so Nabi... sayapun matatago so tlo a masgit a aya kiblatiyan na giya masjedil Aqsa. mosque still existed.

makambisita ka saya na lagid ka o miaka song ko muna masa ka datarbo o mia-reverse ruka so masa gowani sabap sa half of the city na still in ancient position, clay houses are still existing.

CLICK -->> CLICK MORE PHOTOS


 

AL RAIS WHITE BEACH

MGI trippers took rest at the house of Mr. & Mrs. Al Bangcola at Royal commission, to visit them due the death of his father, early in the morning Al Bangcola brought us to the exclusive rest house under his supervision at Alrais white beach, some MGI trippers swims, took groufie and selfie short rest then we move to Al Badr city for Friday prayer at Masjid Al-Areesh a historical mosque in Badr. FYI, History of Badr is in my previous post

CLICK -->> MORE PHOTOS
SUWAYQ HERITAGE VILLAGE

Oriyano o kiambisita ami sa Jabryah heritage market na ayami puman pimbisita so heritage village a matatago sa Suwayq a ipusong sa Jabal Radwa (the please mountain), marani sa Heritage market, siika paka ilay sa walay a old Arab house a dadun pagalin ago adun a manga andang a Arab’s arts ago padian, sipun matatago so Ain o Ali “Garden of Ali” miaka isa alongan na pimbisita o Nabi a giya darpa ko masa katatago iyan sa Dunya, inizaan akun so mga tao roo na tigiran inipoon ko masa o Ali RA na sampay imanto na didun di padianan so ingudiran.

Aya ka feel ka makasong ka saya na datar oba mia reversed so masa ko pre Islamic period, na kaydun ka makaoma kami saya na mitulad-tulad kami for souvenirs ago mindadalakao kamiron, isapun a tothol na giya darpa na saya miagingud so sabad ko mbawataan o Nabi ko manga apo iyan ko Amer Hassan ibn Ali, siran so manga wata o Hassan Al Muthana ibn Hassan ibn Ali na samporna ko manga wata iyan a Abdullah ibn Hassan Muthana.

Siiko kilid a karsada na adun a palaoron a Jabal matal ago rock a ana lakaoron o Nabi “Foot print” na isa thotol na saya tomitindug so Rasul PBUH na minigoris so lakao niyan ko ator na langona a replica pukailay sa internet na saya poon so format a takus, oriyaniyan na tiabid ami so palao ago so ator sa babaya ami sa kia oma ami ko historical site na samporna ko please areas a matatago sa gita Darpa.

CLICK -->> MORE PHOTOS


 

GRAVEYARD OF HASSAN AL MUTHANNA
(SALSIL PORTION JUST READ IT)


Siiko kapumbaling ami na miokit kami ko graveyard kobor o Hassan al Muthana ago so Abdullah ibn Al-muthana a mimoriatao sa manga kings sa masa imanto, sa giya post akun na adun portion san a chart ko kiababadan ko Hassan al Muthana ibn Hassan ibn Ali RA, aya panarima o sabaad nasii ko m’bawataan o Amer Hassan ibn Ali naron paka poon so Imam Al-Mahdi. Sopuman so sabaad na aya panarima-iran nasiidun pakapoon so imam Mahdi ko moriatao o Hassan Al-Muthana, sopuman so sabad na aya Iman Mahdi naso Mohammad Ali Hanafiyah a wata o Ali a miatongkop sa Jabal Radwa marani sa giya Darpa na sampay imanto na bibiyag. Sopuman so manga shia na aya panarima iran na aya Iman Mahdi naso ika 12 ko imams o manga Shia. (FYI Long discussion about this)

ANTAA SI ABDULLAH IBN HASSAN AL-MUTHANA

Si Abdullah na wata o Hassan Al Muthana a wata o Amer Hassan a wata o Ali ko Fatima Zohra a wata a babae o Nabi PBUH, aya wata o Abdulla na (1) paganay so Jaffar a pagapooniran sa Tunisia, (2) ikadowa so Mohammad ibn Abdullah pagapoon o mianga-dadatu sa Morocco ago giya kapapantagan a King sa Morocco, (3) ikatlo so Idris a paganay a mia-datu sa Morocco apo o Idris Dynasty, (4) ikapat so Sulaiman a pagapooniran sa Algeria ago giya kapapantagan a datu-iran, (5) ikalima so Musa a pagapoon o tribe a Banu Qatadah/Hashemite, siran so Sharifs of Mecca Kings of Jordan Kings of Iraq Kings of Hejaz Kings of Syria, na isaka loks ko Musa so Salih a pagapooniran sa old kingdom of Ghana.

Makamput a tothol;

Siiko masa a kiadatu o caliph Maawiya naso sabaad ko mbawataan o Amer Hassan ibn Ali na tomiogalin siran sa pud a darpa naso Hassan Muthana ago so manga wata iyan a Abdullah ibn Hassan Muthana, AL Kamil ibn Hassan Muthana, Daud ibn Hassan Muthana, Ibrahim ibn Hassan Muthana, nasii siran tomiogalin sa Yanbu naso kiapamakala o sabaad kiran na minipalat siran ko manga pud a darpa ka inipanoloniran so agama Islam na miabaloy siranon a datu.

Sopuman so Abdulla ibn Hassan Muthana na siidun miagingud sa Yanbu Nakhel naronpun mi-moriatao, so kiababadanon na minisimunga iran so Caliph a Abasid dynasty na miakatidawa siran sa fakh sa Makka na miprang siran na miawafat so pagariniyan a Mohammad ibn Hassan Muthana ago so Ibrahim ibn Muthana naso pagariniyan a Idris na mialagoi nasii miantap sa Magrabi “Morocco” naso kiapa omaniyan roo na kiatokawaniran a apo o Nabi na piaki pangaromaon o Datu sa Tangier ko tribe a Berber so wata iyan a Kenza na mimbawata siran naso Idris-II na bialoyran a Iman so Idris-I “religious leader later as Sultan” so kiababad kiran na aya mindatu sa Morocco ago giya Andalos.

Sopuman so Mohamad ibn Hassan Muthana na apo iyan so Al-Hassan Addakhil na siongowan o manga tao sa Morocco ka mbaloiniran a Imam ago sabap sa sukaniyan na apo o Rasul na baon sabapun o Allah a makala so kawiyagan sa Magrabi na siangkadan niran sa kadatu a imam sa Tafilat ko 13th CE, naso apo iyan a Sharif Mohammad na aya paganay a Datu “Prince” sa Tafilate ko ragon a 1631 naso kiababdanon na aya Alawite dynasty sa Morocco naso kiababdanon na aya ruling Family sa Magrabi Morocco na naonao niyan a giyanan a kapapantagan a King sa Morocco.

Sopuman so Musa ibn Abdullah naso kiababdanaon naso Banu Qatadah aya kalalayamiron na Hashemites, apo a giya a King imanto sa Jordan agoso late King sa Hejaz a Sharif Hussein bin Ali 1908 agoso wata iyan a Ali bin Hussein 1925 a kiasambiani King Ibn Saud. giya Yanbu na aya miakasangkapan o manga mbawataan o Amer Hassan ko kiambagu-bagur iran ko kiapaka laolad o ndatoniran sa Saudi na sialapidao siran o Ottoman Empire nagoirambo makowa a Makka ago giya Madina

CLICK -->> MORE PHOTOSJABAL
 
MALAIKA AT ABDR CITY


MGI TRIPPERS Climb the most valuable mountain in Badr where the Angels of Allah descended in help to the people of Nabi Mohamad PBUH during the victorious battle of Badr between Muslims and the non believers Quraysh of Makkah,  

Before we climb the mountain, the 16 Trippers prayed first at Majid Al-Areesh for Friday congressional prayer, Masjid Al-Areesh is where our beloved Prophet PBUH prayed before the battle.

Before Jumaa prayer, I visited the battle field and the small mountain called Mabrak Ul Naqaah where lovely Qaswa prophet's camel tied a while, I got inside the exact location of Masjid Al-Areesh whre prophet prayed before the battle.

I don't dug the well where Abu Jahal thrown inside his garve and the musriks so that no time, then we moved to shuhada of Martyrs, FYI Shuhada of Martyrs in my prevous post -Datu Ontay-Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 905393 visitors (2920754 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free