ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - SO GII KAPANGINSARAT
   
 
  SO GII KAPANGINSARAT

So Gii Kapanginsarat
ko kandatu
 

Sayana pakaranon a Gii kapanginsarat o Tominaman sa rogopng ko langon a kampongiyan ago so mga kalombayan sa romaba a ladaniyan, ka miya opakat siran sa aya kon a sangkadang ko binaning di komlas a ganong di madarodos ko kadato ko Bumbaran so Rawaka a modayao ayonan pangadapun ko sapasagi ko ragat a kadara Datu oto a Pasandalan a morog,

Na lungunan ta roodun ka itogalin ta so tig ko Tominaman sa rogong a marani ko rantian na panginsaratan iyan so langon o kalombayan ka aya iran sangkandan sa ayonan ko bumbaran so Pasandalan a morog

Na kagiya mada oto na aya peman tawagen si Pasandalan a Morog a biatara a tonong a manaya sa tigian a Pasandalan na morog Na aya lalag gakenon na kagiya miya tangked a alongan bo imanto wa ki pezambii niyo sa bitiara masokat sa ginawa ko mineren. Na pephaninaga niyo a langowa lombay aken na aya lalag gakenon na aya tano apiran sa borawan datomanong si Ayoong ka lombatan sa madaraba kalinan ka aya niyo lalaga si Mangondaya boisan a mangkami a mithindeg a kilala mmdagindag na da niyan den zawangi a kipamanay a bantog ko sominendig a inged na amay ko di apiran sa borawan datomanong na phakadakar kami ron sa mana apoy pezempad na romaraban sa gazing.

Na kagiya mada oto a laginding ngaya mareg o masiken ko rantian na aya den mini sambi a magirigi malengga si Ayoong ka Lombatan a manaya sa tigian a kadenan datu ami sa borantakan damaog na aya lalag gakenon na dingka pephamologen i maoma lalag geka sa sekami i zangkadan sa borawan datomanong ko sominendig ga inged ka di ako phakiapir sa borawan datomanong ka ayang ka man lalaga a khapanon so alaga. Ka daa lalaw  inambar o manayo angiranen ka inoman pithatangka o mindariday kiladan a paganay pelilangen o ginawang ka a data so Lalawanen sa Solog, na kena den aba sawang a kinin daindagen non o asalan ni Gibonen na pilombayang kano pen ka inoron mini didao si pasandalan a Morog. Na kembo mibago data sa Dasolimbaga rogong na inorogan tano ron sa kadarisay a bansa na aya lalag gakenon na diden ribowan sa tig. Na amay ka ba khatoman a soratan o Bembaran a malay-lay so tembak ka makaranda so mepen na aya tano apiran sa borawan datomanong si sinarogong nga gagao a biatara a tonong na so kiya taman na tig o Ayoong ka Lombatan.

Na aya den mini sambi a lomilingay sa diwang si Tominaman a Rogong amanaya sa tigian a amay peman ka toman aba phamagayon-nayon so asal a mindamdag a timba-timbang ko inged na isa ka makaayon so bala tano ko inged nago so irangkapanen, nago so Lao sa dalian, nago so mishanga-sangay a isa bo sa betowan na isa ka rnakaayon so sapolo ka phaginged a pephagimalao bantog a odasa o inarandang. Na isa ka makaayon so mga kolimbeg gitig na aya lalag gaken aon na pamnag gangka morog ka pezana angko reka so insarat a kandatu.

Na kagiya pen datu ka ko sominendig a inged na aya ki a kandatu na taritibang ka so tao na kompasang ka so inged: Ka ayang kaman lalaga a amay den ka makompasi a dii ka pagingedi ko nada1aon da iiged na oba ana phakagid a magawa ko marandang a ginanatan no srog na mada bo sa tigo tao ko mawatan a salinding na iposan ka so inged a randangan a mikhaneg na dita miiza-iza i inged o Longkayatao ka pendinatar o datu a kiya paginged diron na o maporeg o inged na aya pen dimaporeg so pendatu ko marandang. Na dita rniiza-iza i phoonan no tabiat a ola-ola ka randang na angka oto ayonan na pephagoman so tothol a isandiara bantog a kadarian ko inged. A peprarawataan a kiya paginged dingka ko marao-rao a tangkal na amay peman ka toman a da makompas so inged na marandang so tao ron.

Na aya peman na tothol a marandang so tao ron na da madatar so inged ka sabapan ko mindatu a mikhonenta sa lalag. ka da niyan den phikira a karao-rao o tangkal na ba aya khadaway so langowa kampong ka na seka i khadawayan a totoo a pendatu. Ka dangka kompasa pilcira kadadatar o inged nago isapen Ayonan na aya romba o inged na o wataritib sotao na matao. ‘mbilangatao.

Na owana kanayonan o langowa tanan ka ko mimbala-bala ko ig na mada bo sa tigo tao a iposan ka so bilang a diden kadadawayan ka langowa tanda iyan na kiompas a mabitak ka babes a tongkayatao ondas so tao. Ka saden sa tanda o tao na aya tanda o bansa. Na amay peman ka toman a da matataritib so tao sa ka pçphagingedian ko dasomalong a tangkal ka korangon so tabiat ka ‘ngka oto Ayonan. Na da aba khadawayan a matag sebod ko inged na aya kiya dawayan a ginawang ka ayonan ka aya matharo o tao na ishanden so pendatu a korangon so pandapat ka da niyan insaraten ko langowa kampong ngiyan so ola-ola ka randang na mitalentak so bantog o korang so tanda o tao na o marinao bantayan so kanakan ko bembaran na sagito seka data i marao-rao bantayan ka aya bantaan a tig na makoranda so sebod na aya pendi marandang i totoo wa pandian na bilangatao so kampong 0 bilangatao so datu nago isapen Ayonan a pezana angko reka na kagabi sa kapita na pepelembain kaden a romba aladan ka ko delegen sa marinao na gongka pephanalani a minanga peselegen na pamakadayon nangka sa pianaragan sa ig nagong ka pephangoyaon ko langowa kampong ka a pephainagowan niran a ka koranda o inged. Nago isapen Ayonan na aya ropa kandatu na langowa tanda iyan na izandiar a bantog oda so malong a tangkal na roroyodang ka so tao sa ka sasaka-sakawang kaon na igira miya kagid so magawa sa mawatan na dingkaon phakisinon ni kaporo a pangkatan na ayaon pakisino a aya miaka danon.

Na isa ka pagaring ka sa lagid o tanan neka a mi dalao den sadar na saden sa angin niyan na bolawan paladen non ka tialaday a rinao ka pikir rangka Ayonan a aya romba o gibon na aya dii manothol ko taman a romba aka na kaposan sandangingen ni Tominaman sa Rogong a masiken ko rantian na aya kandaging ngiyan na pamnag kano tanan a langowa lombayaken na samporna ko darn a Ayoong ka lombatan na mabalon ko bandira nago giya datu aya a somiyalalao Solog naso pen so magayawa a panginema a bantog o sominendig a inged a mapalala makaog a saledayam ponayan a ragara sa masamar nago giya Iombayanan a maramanay o simban. Ka siaga pendidaon ko madalaonda inged na aya pen si mabaning nago so saloloy mandag, nago so pat ta mithimbang a mi pagayon adar.

Na pamnag kano tanan ka aya ko panotholen sako lombay so magao ka mangoda pen so ngeran na aya lama so ragat sa ka pephangandoga ko, ko miakam bala-bala ka pephamaka topaan sa raayat o marandang na kawayaden a tonong a mini nayon nako den sa katabilangan sa ig a binaning a ragaton.

Na kagiya phanotholen na diko inggai so rila odi sagola tademi so kaposan ko insana a ginawa ko mineren na mao mga datu na kawayaden a tonong ago wako den pelimbay ko rapenetan no palao na mini pagnong ngaken a pagayao alad daken a batara mapangkaten sa pagayao aladian a tawan-tawan ni sangkad na mabalon sa ladang ko na kawaya den a tonong a da mabalon a rinao a piakan dolon nami ka miya baby a pendeg nago kami pagdara sa kawarao malo miyao na kawayaden a tonong a di makaphagraga so magayawa I lalag. Ka magizan sa karandang ka marrgkami a tinimbang a borawan datomanong a di makaphagiraga ka magizan sa karandang ka madelag a bakolod i da ami kazolai ka da a rabong a tangkal ko ilidan pagayaon.

Ka mini panalan nami a romba aladan nami ko aloyanan no gabon na miaka zola kami ko balaigay rinigay na kawaya den a tonong a mini nayon kami den ko tandiong a legawan sa minangoaw a rogong na kawaya den a tonong a aden a miya kagid a sampirika o rayan na mi renda lyan den a romba aladan niyan ko mithindeg a rogongen. Na kiya bantayang kami o sampiri ka orayan na melaginding so non na aya kandaging ngiyan na mao mga datu na ayoken ko so rinao sa romba aladan niyo na thalenda kano zola na karandaan so seleg na panempangen so rinao ka di makapezinowa so magari mindalawa;

Na mao mga datu na magayawa so lokes a mindariday rekano angkaya datu anan a Ayonan sa Bembaran na gianan so pilombay o Diwatan a darian so Diwata Mindarakab sa Gindolongan Marogong. Na gioto wi milombay sa romba aladan ka a amialongan semban sa mini rigi a rogong na mao mga datu na sako dapen karibon o Diwatanda o Gibon na dii niyan dorangen ko ilidan pagayaon o andaon miya linding so talenta takadarian a sakem bo pelombaya na da niyan kabantay ka diawaling a tonong so Diwata mindarakab na da a dioranganon o Diwatanda o Gibonen.

Na mao mga datu na insarat o milombay sa romba aladan niyan na o phandorangan niyan so talentaka darian na aya khisino niyan ko pagayao aladian na pagalin sa darian so Diwata mindarakab a peshaloloy sa senang koto mga datu na ramig bo miya ribon so Diwatanda o gibonen na da niyan ka bantay so pagayao aladian ka takdir o da phayag. Na kagiya sa imanto na ba miaka pagnong so magari mindalawa na panempangen so rinao na kagiya mapamnagi o magayawa a datu so pilaginding o non a sampirika o rayan nago aya a misambi a paras a karinawan a romba aladan nami.

Ka mangkami a mithopas sa lawasaig sa gambar a daden a rido sadar ka miaka sino waden a romba aladan nami na mi iza aken non no anda onon gaganat na ba niyan miandaging a sii makagaganat sa Gindolongan Marogong ka aya kon simban na tao sa minaga madalendag na miandaging ko mambo a sii yako gaganat sa ilian a Bembaran na pagaim sa didawan si Tominaman sa rogong, na pithalentak kiladan si Mangondaya bowisan.

mao mga datu nago aya a misambi a gomarabay maranoa romba aladan nami ko mindariday kiladan na da ami kapantoni na kiya saodan nami sa marinam bayongalo, na so kiya rendaan noto nago a1 a mi sambi a ba kami den mizana sa mi panambayami ko kadenan a h phayag na piaka darpa pen so kanioray sa palao a aya katotongkop ko ingaran o phasimban na piaka thalakepan sa balagen betho-beth na piaki darpaan sa sarisaan sandao na mi banay yami ron a sa maro ko pasad a diandi pizanaan na romaraban sa garing na mondas ha moriatao na aya mipezanaan. A oba ako pelombay sa makoranda a datu nago mambo dark sa marinano a olan na pezorang a balai na so mapari a sangkad a gmawa ko mmeren ka domarendeng a tamok. Na o waya pelombay makoranda a datu, nago saken nm dariday sa marinano a olan sirangkon ni melabo sa juan a Bembaran ka so mapari a sangkad so a miya Ayonan simban sa Gindolongan Marogong’nangkaya mga datu giya den ni sana a tialaday a kaol.

Na sa .maroba sa pasad na romaraban sa garing na mondas ha moriatao na Ialakaon na lena so pephagingedan niyan nangkaya n datu na ramig gako kharibon na daden matangked sadar o anda romag a tangkal a gindolongan marogong na da akem pen masino ola milombay so magao sa minaga madalendeg na dapen a mianeg ko a marao-rao a tangkal a ayaon ipendidao a minirigi a rogong, na ia mga datu na kagiya da mitoman a ginawa ko meneren so diandi legawan ka dishoratan sa tohan ka mithaman so bantogan a ginawa ha mineren.

Na aya pezana angko sa romba aladan niyo na owana man giyo a minirigi a rogong na pephanalani niyo a langowa tanan naken i isapari a sangkad si Paramata Bantogen na sarigi den a lalag si Mad Makabengkas ka mirimbang so rowaon a ipephanalan niyo Gindolongan Marogong, na mao mga data na palanang kano tanod ka odi niyo tomanen so diandi sa legawan na romaraban sa garing in mondas sa moriatao ka di ko inggaya rila sa romba aladan niyo.

Na amay peman ka toman a bada a liamin non na pephanothob niyo ko kadenan datu iran a pianalanan nami a gindolongan marogon ka somondao sa tiongkop a miya langgay lininding na kagiya h pelombay sa malinano a olan so arni Ayonan simban ka aya L pilombayan sa makoranda a olan si Tominaman sa rogong na mabalon ki Bowisan na di kami den limbowan no diyandi sa legawan a langowa mga data sa ilian a Bembaran.


inao mga datu nago aya a misambi a gomarabay maranon romba aladan nami ko mindariday kiladan na da ami kapantoni na kiya saodan nami sa marinam bayongalo, na so kiya rendaan noto nago a1 a mi sambi a ba kami den mizana sa mi panambayami ko kadenan a h phayag na piaka darpa pen so kanioray sa palao a aya katotongkop ko ingaran o phasimban na piaka thalakepan sa balagen betho-beth na piaki darpaan sa sarisaan sandao na mi banay yami ron a sa maro ko pasad a diandi pizanaan na romaraban sa garing na mondas ha moriatao na aya mipezanaan.

A oba ako pelombay sa makoranda a datu nago mambo dark sa marinano a olan na pezorang a balai na so mapari a sangkad a gmawa ko mmeren ka domarendeng a tamok. Na o waya pelombay makoranda a datu, nago saken nm dariday sa marinano a olan sirangkon ni melabo sa juan a Bembaran ka so mapari a sangkad so a miya Ayonan simban sa Gindolongan Marogong’nangkaya mga datu giya den ni sana a tialaday a kaol.

Na sa .maroba sa pasad na romaraban sa garing na mondas ha moriatao na Ialakaon na lena so pephagingedan niyan nangkaya n datu na ramig gako kharibon na daden matangked sadar o anda romag a tangkal a gindolongan marogong na da akem pen masino ola milombay so magao sa minaga madalendeg na dapen a mianeg ko a marao-rao a tangkal a ayaon ipendidao a minirigi a rogong, na ia mga datu na kagiya da mitoman a ginawa ko meneren so diandi legawan ka dishoratan sa tohan ka mithaman so bantogan a ginawa ha mineren.

Na aya pezana angko sa romba aladan niyo na owana man giyo a minirigi a rogong na pephanalani niyo a langowa tanan naken i isapari a sangkad si Paramata Bantogen na sarigi den a lalag si Mad Makabengkas ka mirimbang so rowaon a ipephanalan niyo Gindolongan Marogong, na mao mga data na palanang kano tanod ka odi niyo tomanen so diandi sa legawan na romaraban sa garing in mondas sa moriatao ka di ko inggaya rila sa romba aladan niyo.

Na amay peman ka toman a bada a liamin non na pephanothob niyo ko kadenan data iran a pianalanan nami a gindolongan marogoi ka somondao sa tiongkop a miya langgay lininding na .kagiya h pelombay sa malinano a olan so arni Ayonan simban ka aya L pilombayan sa makoranda a olan si Tominaman sa rogong na mabalon ki Bowisan na di kami den limbowan no diyandi sa legawan a langowa mga datu sa ilian a Bembaran.

Ka mi rendeng ngami ron a palao a polo manggar na kaposan sandagingen ni Tominaman sa rogong a paganay mindamdag ko pasagi ko ragat a mi ombao a manis a han a Bembaran a mi langkap a bantog a tangkal a borantakan. Na pakitawagen niyo so Dariday o pisigi ko tao ko linding ngo ragat nago giya lombay yoto a Daorog o Marandang a mini pangombao niyo ko rapiyag reza iyo ka anaken mipagenong a romba aladan niran ka gianan so pilombay sa ilian a Bembaran a da masapolo jim a miaka peraabon ko langowa garing ngiyan. Na aya lalag gakenon na kagiya ribon nako na pakapanalan den sa torogan a kalinan a romba aladan niyan ka aniyan kabantay so langowa garing ngiyan ka baden niapephanothol ko langowa mga data a aden a renang ngiyo a makoranda a bai na da niyo kabantay so ka koranda a olan o magayawa a bai na so kiya taman noto na lomilingay sa diwang si Ayoong ka rangaig a mangoda daratimbang. Nago giya bai yaya a pamoranday o sing na aya lalag gakenon na sekano i panalan sa makayang a laminan nago niyo panothola ko olan-nolan ko andao so bitoon a merimbang a panalanen niran den a romba aladan niran sa torogan a kalinan na da malanggai da mathay na kiya saodan niran sa marinambayong a lou so ayonan ko Bumbarab ka mimbalingan ko dinar a asal a darpa miya pasad.

Exclusively @ http://acmaly88.page.tl
first posted in this site


  

 

 

 

 

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894465 visitors (2894573 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free