ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - DAPTARAN O BANTO
   
 
  DAPTARAN O BANTO
BOLOS KANO KO DAPTARAN O BANTO
BOLOS KANO KO DAPTARAN O BANTO
Free Orkut and My Space Salam  Graphics Glitters
MANGA BANGSA MI KO RANAO RAGAT
SALAM REKANO LANGON MAPIPIYAKANO? BUGAY KANO SA INFO KO RIBAT KO DAPTAR

Name:
Your message:

<- Back  1  2  3  4  5 Continue -> 
Name:Alexander
Time:01/06/2010 at 12:36pm (UTC)
Message:masiken a aden a Salsila,

Name:KALILINTAD
Time:01/06/2010 at 11:04am (UTC)
Message:salam.. ko masterweb na go so langowan a bangsa,, sayana ko mapiya e ni a website balasangkano allah,, first time aya mailayaken... aya pakaiza aken na baadena kompleto a salsila niyo sa intire ranao lagido mga tao sa tamparan ago sa lumabatan ganasi ,,, salam

Name:Ontay
Time:01/05/2010 at 10:39am (UTC)
Message:Insa Allah aki orak, kapakayden

Name:Apo Ranao II
Time:01/05/2010 at 6:25am (UTC)
Message:Salamualaikom. Kaka Ontay (Webmaster),
Kapakay a me send ami gya article ka a
4-4X4-4 (ilmo o manga lokes)
ko mga bangsa tano a adn a facebook go friendster yan.

Name:SIRINGAN SA INGED A RANAO
Time:12/27/2009 at 8:57pm (UTC)
Message:Mataan a mga pananaroon aya ka pukataduman ta baden so asal o muna kapaginutao sa RANAW

Name:MATONDING A. J.
Time:12/26/2009 at 5:11am (UTC)
Message:ASalam alaikom ko mga pagari ami sa Ranao ago sa Ragat, Happy New year all

Mapia ini a website, kapakaya maka download kami ko salsila sa buayan?

Name:Ontay
Time:12/23/2009 at 12:36pm (UTC)
Message:Insa Allah na kapakay asar ka ini odas

Name:Apo Ranao II
Time:12/23/2009 at 8:05am (UTC)
Message:Salamualaikom.

Kaka webmaster,

Ipagodas ami reka o ba kapakay so ka kopya sii ko mga Islamic info. go ped a info. a kakowaan sa gona a ini daptar ka sa gya a Mapya a website. Ba mi me send odi na mi post sa wall o mga bangsa tano a adn a Friendster go Facebook account yan..

Balasan kaon o ALLAH.. isa ini a di kapotol a Zadka amaika kangonaan o mga tao.. tadman tano a isa ipagisa rektano sa maori a alongan na anda taman e kini panampayen ka ko miapadalem reka a Katao..

Name:Datu Morad Noor
Time:12/19/2009 at 9:44am (UTC)
Message:Happy amon jaded to all Muslims in Mindanao and to all MILF members and bangsa Moro, i like this website keep up the good work for bangsa Moro

Name:jhehan
Time:12/08/2009 at 11:43am (UTC)
Message:kuya madz ganda ng web mo more improvements pa hehehe...sa mga connections divaaa...salam!!!gudluck and more power kuya madz....

Name:Gafour M. B
Time:12/06/2009 at 10:22pm (UTC)
Message:We appreciated your articles, continue to post nice story, may God Bless us all

Name:Akram Mulok Jeddah
Time:11/28/2009 at 3:07am (UTC)
Message:mataan mambo ka pukabunaran taon, eid adha sa rekano

Name:ABDUL R. SULTAN
Time:11/16/2009 at 4:08pm (UTC)
Message:miaka ogop aya a website. thumbs up ko mitakdir sa website aya.

Name:bai a labi sa kalasan
Time:11/12/2009 at 7:28am (UTC)
Message:mataan pagari ko ko mapia a site ka aya ka kialawanan niyan pn so lawig i amay papakan.hands up ako sayo pati paa.hahaha grave masyadong nakakashock parang si volta

Name:Mohammad_123@hotmail.com
Time:11/03/2009 at 12:05am (UTC)
Message:Admin, sabap ko babaya akun sa kia toona ko sa website aya na isampay akun ruka so rinao a salam a maliwanag sa balasan tano o kadnan sa donya sampay sa akirat, giya websit iyo na kapakayden a mabaloy a kasangkapan o mga Iranaon meranao a kapeka tokawiran ko bangsa ago so pakapoon a betad ka tabitabia na madakel a magiirangan sa meranao na giniyambo katawan kameranao niyan, sa pagomanomaningka so mga daptaran a mapakay a masoa ago pakasapari aka mingka ko katao a ini sarig reka o kadnan a kisampay niyan ko lagid ka meranao sa ranao anta ka iranon, Wassalam Very proud ako sa page aya,

Name:Macarangcat
Time:11/01/2009 at 7:12am (UTC)
Message:Maiisaisa so katharo ami langon, paganayron na panalamat rka goso mga pdka a mithaong sa giya a torogan a ONTAY & MAROGONG na ay mala a naso Kadnan sabap ko sabot a ini sarig iyan rka. Kiyatokawan ami so ped ko mga gogodan sa inisabap iyan rka...sanggibo salamat...

Name:Muslimen
Time:10/31/2009 at 12:42am (UTC)
Message:Mataan ko mia ator so ilmo a mapakay a mipangdao ko pud a Moro, miaka ogp ka sa mala aki tomanor ko torogan

Name:Pasandalan Maruhom Adel
Time:10/27/2009 at 8:38pm (UTC)
Message:Salam san balasan tano o Allah ko kapuka tandumi ko andang a butad na gotanoron puki ibarat so kapapantagan,

Name:POTYOK
Time:10/26/2009 at 1:27am (UTC)
Message:assalaamoalaikom warahmatullah
Comment:Welcome Salamat ko kia lawii iyo sa Daptaran ami aya, sowikabo sa Marinao

Name:Janjan Samporna
Time:10/24/2009 at 9:14am (UTC)
Message:Very best Maranao website i ever surfed and keep up the good work and continue posting about Moro,

Name:Dato Ottog
Time:10/13/2009 at 2:53pm (UTC)
Message:Mabrouk kano tomanor sa niya mikapiyapiya gaid a website kano Moro. sokran bo.

Name:mobarak maruhom
Time:10/07/2009 at 5:13am (UTC)
Message:asalamo alikom
miyatidn a alongan a kapangingindaw akn sangkai a wedsite sabap sa mala a khakowon a gona ka mapapadalum on so gogodan ko bangsa makapantag rkta a di tontot sa ilmo n kinanglan so katontola sangkai a bangsa!!!

wasalaam mabuhay kame!!! ameen

Name:Mr. AZANI B. RAOP
Time:09/27/2009 at 4:30pm (UTC)
Message:panalamat ko mitakdir sa kiya baloi aya website ka mala a mini ogop iyan ko lagid akun a kangodaan,

Name:-
Time:09/25/2009 at 3:05am (UTC)
Message:panalamatan akun so lokes pagari ami a dimakasagipa sa kapiya a daptaran aya, giyai na langon tanoron kiruk a bangsa muranao, pangninta a badun makaogop ago makanggay a gona sii rukutano,
Wbmaster

Name:Mataid
Time:09/21/2009 at 2:10am (UTC)
Message:Giya website na sii matatago so mga original a articles o andang a masa na piyaki impidan o webmaster ko matao ron, obangka kailay sa pud a site na ina adapted iran poon sa web aya

Name:Alikhan"ALTON" Guro
Time:09/21/2009 at 1:24am (UTC)
Message:Peace be with you..!!!!
panalamatan aken aken so miyakatakdir sa diyangkai ONTAY & MAROGONG. sabap sa tantowa malaa miyakowa agona sa kinidaptar iyan sa internet.

Name:Saidalawi
Time:09/11/2009 at 4:53am (UTC)
Message:Giyai pure a Maranao site ka maasaon so dita di mbabanogun
Comment:Salamat Pagaria

Name:Muslim
Time:09/10/2009 at 2:13am (UTC)
Message:Mapipya kano, Webmaster kapakay a katokawan ami so contact Number ka odi na E-mail add ka?
Regards

Name:shams..
Time:09/03/2009 at 2:52pm (UTC)
Message:alhamdulillah..
mapiya ka miya adun angkaya lagid aya daptaran na tanto a mala a kasokaton a ilmo nahh. my sallam to all.

Name:DATZ
Time:08/21/2009 at 2:08am (UTC)
Message:HapPY rAMadHAn sA MgA KapaTed Na MaRanaO, SoKRan Boo Sa Langono Losod sa Tiyan..

Name:Jhe2x
Time:08/20/2009 at 5:23pm (UTC)
Message: Good Site...

Name:mAsAnDAg
Time:08/12/2009 at 9:06pm (UTC)
Message:Happy Ramadhan to all, Keep up the good work webmaster, I Like ur Website,

Name:MADALI
Time:08/08/2009 at 8:51am (UTC)
Message:Salam san Langon mapipiya tano,

Name:Webmaster
Time:08/06/2009 at 12:06pm (UTC)
Message:In sa Allah na Kapakay, email @

Ontay_88@yahoo.com, your Details

Name:JAMSID
Time:08/06/2009 at 12:05am (UTC)
Message:WEBMASTER KAPAKAY ADEN A PAKI POST AMI RUKA SA SITE IYO AYA

Name:Mr. Uk
Time:07/29/2009 at 2:32am (UTC)
Message:Thank to all Webmasters of this Good website.

Name:Masabar sa Ranao
Time:07/27/2009 at 9:21pm (UTC)
Message:Webmaster Mataan ko Matanos a Site iyo aya ka kasaguban sa Ilmo a Mala

Name:Webmaster
Time:07/20/2009 at 4:47pm (UTC)
Message:Bolos kano kaka a Alim....

Name:A.Abdulhadi
Time:07/20/2009 at 6:27am (UTC)
Message:assalamo alaikom.. miyaka pamisitako rkano pman sa giyaya a darpa..

Name:Datu Sa marawi
Time:07/18/2009 at 5:45pm (UTC)
Message:Kapakay a Madawnload ami si mga Salsila saya?? ok ba webmaster

Name:Bae sa Poonan
Time:07/16/2009 at 12:11pm (UTC)
Message:Alhamdulillah ka adun a katoonan ko Andang a History a piyakalipatan o Pud a muranao, Balasan o Allah so Webmaster ko kiya purasarasay niyan ko History ago so pud a Ilmo iyan a ini post iyan saya,

Name:JAVAR
Time:07/15/2009 at 5:35pm (UTC)
Message:SALAM rekanu langon aya mala na sii ko webmaster. Mala aya a ilmo pagariya. Balasangkaon o ALLAH. Sukran katir!

Name:DATU RINANDANG
Time:07/12/2009 at 12:34pm (UTC)
Message:Salam san langon, so Gogodan na tanto a mala i Pahala, Keep it up Webmaster

Name:Macasabar sa Wato
Time:07/06/2009 at 9:37pm (UTC)
Message:Mapipiya kano Izan ko Mapia a Site aya Muranao a Tantooo salamat ko mithaong saya

Name:Dalinan sa Manila
Time:06/20/2009 at 11:41pm (UTC)
Message:Alhamdolillah ka adun pun a katoonan ko andang a History, Saludo kami sa Iyo you did a great Job...

Name:Ontay
Time:06/16/2009 at 5:29pm (UTC)
Message:Salam san sa America.... Langon kano san so website na ruktano langon a Bangsa muranao sa Makasasampaya tano sa Kapipiya ginawa sa Mindanao sampay sa RANAO...
Mabuhay so Manga Mranao sa Donya....

Name:kalopindo
Time:06/16/2009 at 4:19pm (UTC)
Message:Mabrook ko Tomanor sa torogan nai..

Miyamboay ka ko Donya...

Name:http://powasa.ning.com/profile/AsDom
Time:06/16/2009 at 5:06am (UTC)
Message:Tantowai a mapiya darpa, balasan o Allah so pagari tano mimbaal sii!

Name:Maranie
Time:06/09/2009 at 4:00pm (UTC)
Message:tanto a mapia so Galubuk iyo a kapungonaan

Name:-
Time:06/07/2009 at 9:45pm (UTC)
Message:sukami i miaka omaya...

CONDOLENCE!!

in be half of the Marogong People and the Maruhom Family would like to express our condolences to the family of Jamel Dimaporo Datumolok (ex Mayor of Marogong)
his died on June 7 2009 at Marogong Lanao del sur, may allah bless his Soul

From Ontay & Marogong Website

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 911299 visitors (2934735 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free