ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - DAPTARAN O BANTO
   
 
  DAPTARAN O BANTO
BOLOS KANO KO DAPTARAN O BANTO
BOLOS KANO KO DAPTARAN O BANTO
Free Orkut and My Space Salam  Graphics Glitters
MANGA BANGSA MI KO RANAO RAGAT
SALAM REKANO LANGON MAPIPIYAKANO? BUGAY KANO SA INFO KO RIBAT KO DAPTAR

Name:
Your message:

<- Back  1  2  3  4  5 Continue -> 
Name:abdullah
Time:11/26/2010 at 2:31am (UTC)
Message:kaitipun so bolong a daagaida matao ron ka sii maka popon sa aprica aya iran bolong so giyangkaiya bolong na ongaa kayo a dudakul sa ingudtano a philippines.aya ngaraniyan na ongaa kasuya,na ipukayaw so kiyalotoanon,odina igira da kalotoe na paggugun,na malo magango na ipukayao,na paginomun o malae rogo ka omiyog so allah na kubolongan,so kappusokuyao o rogoo tao,aya basaarab anan na kharoob خروب

Name:abdulla
Time:11/25/2010 at 1:45pm (UTC)
Message:katayapun so puda bolong a raona otan sa alisir kowa so pukusakit sa limalad a salimubawangun ko omubosiyan na,mapasad na tumukaniyan.na tago aniyan sa baso manga isaka baso a ipagigon,na inomaniyan ka omiyog so allah,na kudaso sakita olusir o tao,giyae na mabugur a bolong sa olsir a kapoporubaan..sopuman so bolongon sa sakita lawas odina sakita rarub,na kowaso tao sa raona gandawali na raranga o tao,na tagoiniyan sa lana niyog ago timos a sapindit,na tonaon niyanon so timos a maito na dukutuniyan ko pusukit,taman sa mapita a kakowaa niyanon,odaa lana niyog na baby oil aloe vera,na tonaginiyan sa maitoa timos,ka omiyog so allah,na kububusan so sakit..

Name:abdullah
Time:11/25/2010 at 10:22am (UTC)
Message:assalamo alaikom,admin giyangkaiya isoratakun sii na maka ookit sa daowan ko manga bolong,dataro bolong sa sakita tiyan odina lugut a kamara,so bolongon sa lugut na kowaka sa limalad a raona bayabas,na saogingka sa dowaka saridot a gola tunub na kurusinga sa dowatiman na limon na inomao pukusakit,ka insa allah,na puka piya,aya kapiya niyan na makatulo,nago bolong pun sa kapagodo..ikadowa naso,punggudam sa lowate ko manga wata,na ayabolongiyan na, pakayaoka sa bukawa sakorab manga sapolo timan na bukaw a sakorab na manga 5 mnts na,kowaangkaon na inomao pungdam sa lowate odina pugwasirun,ka insa allah na kupolang so manga olud sa tiyan..ikadowa bolong sa lowate odina maronia olud sa tiyan na kakan sa agit ko dataron o langog na pakaosogon ka insa allah na puka piyaon insa allah..sayabo pasin taman..

Name:Admin
Time:11/23/2010 at 5:42am (UTC)
Message:Imbalingan so rinao a maliwanag a salam ko pangkatan o pagingud na tomayas so mapiya na tanan dun mambagian o manga lalano a tao ko iranun pipharasan a ranao pipandaraan ka osaimanto aya na miaka nggalao ndaging a ginawa ko admin sa kiniropaan nuka inao pagari ko asal a kapagingud a onayan no Islam na polayagan so Sumpad a paninggalan o Ranao a posaka o Iranun, tanan tano mamikir na ndadaoroga tano sa kikasoy o Montiya a giyoto to so Taritib na egma o phangampong a inikompas ko Ranao o muna miamagingud a muna mindalomabi ko Iranun pipharasan a Ranao Piphandaraan na ditano dun ribonun so asal a kambangsa ka isanan a sogooan o kadnan a dapayag, sa kiapayag sa kitab a so manga manosia na inadun o Allah ropa poon sa mama ago babae na bialoy a bangsa, na bialoy a pilokes ka an makakukunala, ana mapia kiran na satao a maalukun a tao a manananggila ko inisapar o Tohan, na mala e paninindug ko sogoan o Allah,

kormata a matanos ko darpa pimanisan ka aya isa a impit na anian pukagakot so bangsa o Pangampong, na sukul a pamandapat o mitakudir ko torogan o Iranaon, ikadowa a impit na obaon pukisabap a kapayag o mapiya na mapakarayag iyan so elmo a pukulas ko datanong a marandang.

Name:abdullah
Time:11/22/2010 at 3:39pm (UTC)
Message:daradato maganding a osalug so pangkatan ko mona dikanggiginawae na,matarongko so iman,ko pandarao,islam na makowaso,inantis a hokomano allah,ka,ayamana kawkir ko,bantogana,mapiya na sadun sa,alango ingud,na talokoningka satig na kompasangka a lalag ka,miyakowa sabudan,ayakiyaaloyaono nabitano mohammad na,ayakona onaya ko pandara a masindaw na sadun sa,mawaraw a matimunagi lalag a,pangkatani kapulalag ko salakaw di salakaw na ayakon,permero ko tawa,magiingud ko donya inibayan,didawakun nae ko admin sii a datu,balasan kano o allah,sa mala..ayakona permero ko pagtao na sakon sa malae di manggalubuk ko,kamapiyaan ko pagtao..isakanoron miyakabutad kano sa paninggalan,na bapayoba matingki na,didun makasakuri ko,na didun makasakuri ko wb iyu a pipanudaya na lalag na,inampera bolawan na,tiyataan sa antik,a igagadong ko ingud ko miyaona,a massa ko,pakapoon sa asal,o miyanga onaatao,asomanga lokus tano..

Name:bolawakomataya
Time:11/21/2010 at 1:38pm (UTC)
Message: :- :- :-

Name:-
Time:10/21/2010 at 2:32am (UTC)
Message:anong FB account mo mr. ontay, thnx talaga im on our plan also to have account about pualas. im still on my consultations with our elders (Sulutan sa Pagilidan, Dimasangkay sa Pualas, Sultan sa Pualas, Bae a Direpengen sa masiu, and some of pegawidan sa pikong)

Name:Ontay
Time:10/20/2010 at 6:10pm (UTC)
Message:Pagar Pm akung ka sa FB ka anakun ruka mi send so article ka anka kasompati ago ka corectioni so Pualas, baka may mag react, BTW our purpose na ma promote tano a Pualas, TNX

Name:-
Time:10/20/2010 at 8:00am (UTC)
Message:yes if you dont mind sana makita ko admin.... sensitive kami masyado sa pualas

Name:Ontay,
Time:10/20/2010 at 7:15am (UTC)
Message:Hahaha, as you mention b4, anyway wala ako na mention a particular person or family, dapat ya ta makita mo kung pede na e post baka kolang ang source ko,

Name:-
Time:10/20/2010 at 6:34am (UTC)
Message:cnong source mo sa sultanate of pualas, careful ka kapulangan anan hehehheh

Name:Ontay
Time:10/19/2010 at 5:18pm (UTC)
Message:baribo ribo a salamat ko kapulawi iyo sa website tano aya aya hadap tano na kamapiaan ko kapagingud,@ Moh.Casser Pagar miababaya ako ka kiatokawan akun a madasug akun suka apo ako e Dangcogan a Sulotan a miaona sa wato as you mention uncle of Sultan Ali Dimaporo and Sultan Muliloda of Binidayan, @ Pama Datudacula inimbalingan akun rika so Salam a kalilintad na kapipiya Ginawa, @ to all our Iranun/Maranao Guests please send us the History of you place in any Form ka antano saya misompat...... Salamat all

Name:Pama Datudacula Dimapanat
Time:10/19/2010 at 3:32pm (UTC)
Message:So kalilintad na mambagian o mga tao
sa ranao.

Name:Mohammad Casser (catheer) Benito Amerol
Time:10/18/2010 at 8:33am (UTC)
Message:Assalamo alaykom. Sanggibo salamat rkano a manga datu ago mga bae a thatandingan sangkae a website. Paganaya-e a kiyapaka awtakun sangkaya a website na tanto a miyakapiya aginawako. Adun pun aki a daklas ko kaiisa o bangnsa tano. Just an eye view, I read here the salsila in Wato and I remember when I met last 3 months ago one of our elders in Raya Wato in the name of Kaka Ustad Pinto who advised me to study my bangsa sa wato. And I read here what he told me. Sukran. My mother Roqaya is the daughter of Sultan sa Wato Macadaag "Hadji Sokor" Benito Pascan. Pascan is a brother of Bae Baida (grandparent of Sultan sa Binidayan and sultan sa Masiu). I was told that when my grand father settled to his mother side in Ganassi, he relenguished the grar as Sultan sa Wato to Dancogan, Uncle of Sultan sa Binidayan and Sultan SA Masiu? I know very little of my connection to Wato. All I know is the reigning Bae sa Raya (Hadja Aisha, daughter of Bapa hadji Basheer) is my second Cousin. Allaho akbar. We need to know more about bangsa sa Ranao for us to help establishing unity, solidarity and team work for our people in Lanao and Mindanao as a whole. We can, however, use Qur'an as our guide. Allah said: The best among you in eyes of Allah are those who fear Allah. Salamaaaat.......

Name:-
Time:10/18/2010 at 5:30am (UTC)
Message:however may i just suggest to the proponent of this site to please check, do some extensive research of the salsila before publishing it thnx

Name:-
Time:10/18/2010 at 4:00am (UTC)
Message:we are not here to compete of whose the most royal & noble in terms of bangsa. either you are a maranao, maguindanao or tausog our origin is one, our lineage is from arabs. it is hoped then that this bangsa of ours may unite as stronger than before. we are muslims believers of Islam... we are all entitled of noble rank that is the blood from arab missionaries who came to our life in Mindanao. to our brothers in Sulo HOPE you don't forget maranaos who had full blood with Sharif kABUNSUAN and other Arabs..

Name:Alex
Time:10/15/2010 at 1:32am (UTC)
Message:Maolad so boklod na malayat so katasan a pimbobongan o ingud na phaparoparo angka o andakaon zaodun i kayo a pat a murin ka paki pagalad akun sa pirak a pinagapas a doblon a osinta

Name:aznor
Time:10/12/2010 at 11:25am (UTC)
Message:ino mangaday ladan o pamula kami saya sa kayo a patamre di mangaday madadas o pake bunsode akun sa kayo patarumage...

Name:Apo ko ragat
Time:10/04/2010 at 12:02am (UTC)
Message:Mataan ko ok a website keep up the good work,

Name:AL TANGGOR
Time:10/03/2010 at 10:44am (UTC)
Message:assalamu alaikom!!!

Name:-
Time:09/06/2010 at 7:55am (UTC)
Message:CONGRATULATIONS to Dr. Johara Balt Andig, the first Physician of OLPHS BATCH 99. it s a great pride of the moriatao Diwan

Name:-
Time:09/05/2010 at 2:27am (UTC)
Message:antonaa e totolan ko tatarikun? what its geographical jurisdiction? I have heard it is the old name of pagayawan and bayang or even the central unayan. but why is this still exist, we have tatarikun sultanate now

Name:-
Time:08/31/2010 at 1:35am (UTC)
Message:giyanan e isa a pakaranoranon sa masa imanto a piakalipatan so basa tano ka tanto tano a miasigay ko basa a saruang maana so english go pd san pn.. miakambidabida so kia usara ko basa tano

Name:Dali M. Macatanong
Time:08/31/2010 at 12:17am (UTC)
Message:Pagariya ko comment a dated 8/29/2010

Giyotoman pagari i ppanabalan tanoron ka kaiya so siranotowa daa formal education-iyan na ba kalo kalo na sekanowa mga kakami ko ilmo i makatorokiran ko mattitho a kidaptaren ko basa a Meranao, Sabnar a makaaayonako ki ADMIN sa engkotowa minisembagiyan ko miyawnaken a pakaiza, oway na o aya tano tindegi so Baris a "U" na antonaa mangaday i miyasowa o siranoto a mga inged a aya kisosoraten ko ingarano ingediran na makasayana sa inged a "BUTIG"

Mga kakami ko ILMO, Malotanokon began sa mayto a osayan so kidaptaren ko basa tano..

Name:-
Time:08/29/2010 at 3:28am (UTC)
Message:aya mataan na da a formal education ko basa a meranao na aya kasowa na sadn sa kapkabales iyan na giyotodn

Name:ADMIN
Time:08/27/2010 at 8:21pm (UTC)
Message:mataan ko mapia so mosawir ago so pamikiran a mala a kiogop iyan ko katanos o kapaginutao sa Ranao, so kabaris sa U na aya gagamitun sa INDONISEA, so daa baris iya a E odi U na aya gagamitun o ko kia Iranona ko Qur-an al kareem

ibaratiyan na

MARUGUN sa pud na MARGN so pud na MAREGEN

aya kapiya niyan na daa baris o patay a batang, ka giyoto i kapakabalus o matitho a basa,

Name:Dali M. Macatanong
Time:08/27/2010 at 3:58pm (UTC)
Message:Salam ko KAKAMI,

Tantowai ko mapiya a engkaya rekkawn, aya a isa ko mga pekhaylay ami a problima imanto o siranoto wa mga Meranao a pendapatar ko BASA tano a Meranao na ditano phagayon ayon ko kipendaptarentano ko Basa tano, aden ko sabaad a aya penggamitiniyan ko kapembarisiyan ko Pataya a batang na "E" nago adenpeman ko sabaad a aya penggamiteniyan na "U"

Badi mapakay a kapagayon ayonannai o mga Meranao nagoso mga Iranon?

Balasangkano o Allah sa Mala

Name:Concerned
Time:08/24/2010 at 8:18pm (UTC)
Message:I think Not Saridapa Tamano, the correct one is Salipada Tamano, R into L, thats what i kwn

Name:-
Time:08/24/2010 at 9:15am (UTC)
Message:paki check spelling ng mga names a inipagoman tano... saripada tamano un, zenaida Papandayan Ampatua, Lawanbae

Name:Leannan Rodelyn Timario
Time:08/23/2010 at 2:47pm (UTC)
Message:elow po....d po ako maranao pero gus2 ko po matoto d ko man maintindihan ung mga words pero masarap parin sa pandinig masarap basahin....may mga kaibigan akong mga manarao kahit papano tinuruan din ako......salamat mga aki...!

Name:-
Time:08/23/2010 at 12:53am (UTC)
Message:siran e mga batalo a mipangongombao go ditano dimipangangarig sa ranao ragat, national and even in international.malaa miaperarad iran ko dikambiyata ko mga kalumbayan sii ko education.

Name:ADMIN
Time:08/22/2010 at 4:56pm (UTC)
Message:Inshallah na isumpat siranun bunara ya taralbi na matago siranon ka kiangonaan siran o mga Iranao(Mranao) isumpat tanoron

Name:-
Time:08/22/2010 at 2:55am (UTC)
Message:you may also include Supt. Mauyag C. Papandayan Division Superintendent of lanao Sur II for several years sekanian e miakataayong sa education sa Ranao, Hon. Saripada Tamano former Deped-ARMM Secretary mala miniogop iyan ko islamic education sa ARMM, also ALIM DR. ATTY. HAMID BARRA Former DepEd-ARMM BACK TO BACK EXPERIENCE apianda kelida ka alim doctor na atty. pa, DEAN King Faisal Center MSU, Dr. Lawanbae Macacua Supt. of Lanao Sur II-B Bae a Labi sa Picong

Name:-
Time:08/22/2010 at 2:04am (UTC)
Message:badi mapakay a isali natin c Supt. Dr. Zenaida P. Ampatua, Sulutana Bae sa Biabi, ko Langkap so Ingaran niran ko Education.. she serves the Educational System for more than 3 decades with exemplary and beyond compare achievements... until this time she is still paving way to educational reform in the ARMM, lanao del sur and in the entire archipelago as Schools Division Superintendent, and served as President of the ARMM Superintendents and Board of Director of the National PASS. THANKS

Name:ADMIN
Time:08/21/2010 at 6:25pm (UTC)
Message:ampon ko manga bangsa mi a daamiron mibugay so anginio sabap sa makamput so oras ago malo tano kasisikutan sa galubuk, o kaparo ko matao ko mga pud a gogodan na submitun iyo rukami ka antanoron pukisompat, so pud inshalla na pakatayas dun ko mga sapak o bangsa Iranaon(Mranao)wassalam ^_~

Name:norjaminah paramata datusimban
Time:08/17/2010 at 3:26am (UTC)
Message:salam happy ramadhan...tanx naman kasi may natutunan ako about sa PANAROON SA MALABANG,,, sana isali nyu pa ang saksila at PANAROON sa lumbayanague at ganasi....tanx again i realy mis my engud malabang at butig.

Name:-
Time:08/17/2010 at 3:18am (UTC)
Message:big thanxxx... now i know where ako pitielan. balasankao allah sa donya akhirat. . . baka pwd naman isali mga wata o amai pendi ko amai popot

Name:ADMIN
Time:08/13/2010 at 12:51pm (UTC)
Message:click that link

http://acmaly88.page.tl/PITIILAN-SA-BAYANG.htm

Name:ADMIN
Time:08/11/2010 at 10:30pm (UTC)
Message:pls be inform that we are going to post the Pitiilan of Bayang but we will delete it after ramadhan

Name:-
Time:08/09/2010 at 1:53pm (UTC)
Message:ayaki a karoma niyan na wato o nagu sa pikong

Name:-
Time:08/09/2010 at 6:02am (UTC)
Message:sorry ka naba oba karoma o lawango so maupaat sarip iba binigay mo

Name:KingFaisal Ampuan S.
Time:08/04/2010 at 4:33am (UTC)
Message:Assalamo alaikom pagar,

baka pwede na ilagay mo na rin ang kwento at salsila sa TAMPARAN, MARANTAO, at PAGAYAWAN dahil may nagre request kung paano at saan sila nagsimula


Name:-
Time:08/04/2010 at 2:19am (UTC)
Message:Lawango & Maupaat sarip of maguindano begot Enggawa( kindly give me her husband owm) enggawa begot ayoka who was married to bolawan daugther of Payongan liamen daugther of nago sa picong. ayoka & bolawan begot Dianaton who was married to sapadan daugther of Maruhom datu a wata son of Balindong Bzar & PIndawadawa a oray. Dianaton & Sapadan begot sarip, maruhom, salamatullah and pata bae.. pls include this to your salsila a ranao thnx

Name:-
Time:08/04/2010 at 1:43am (UTC)
Message:balasangka o allah sa donya go akhirat.. so wata o maruhom Datu a wata na wata iyan so sapadan a karoma o dianaton a wata o enggawa a wata o lawango, diananton & sapadan begot sarip and maruhom a pegawidan sa pualas.. now i knew cnong napangasawa ni lawango, i hope u could give me cnong napangasawa ni enggawa thnx tlga. go antaawaa e miapangaroma o maruhom a datu a wata.

regarding the pitielan of bayang just give me so mga wata iyan un lng please o pagariko kulay

Name:ADMIN
Time:08/03/2010 at 4:41pm (UTC)
Message:so Maruhom Datu a wata was married to the daughter of Lawango, lawango was married to Maupaat Sarip of Maguindanao

Name:-
Time:08/03/2010 at 3:23am (UTC)
Message:im still waiting for your post on the bewataan o lawango sa pualas go maruhom a datu a mama son of balindong bzar hindi ninyo sinali sa salsila please include it....

Name:-
Time:08/03/2010 at 1:56am (UTC)
Message:ay ano ba yan bakit d mo ibigay... un mga wata lang o pitielan un lng gusto ko malaman. just txt it to me if u dont mind. 09284912260. thnx.. pls txt me cnong asawa ni lawango at enggawa of pualas balasanka o allah

Name:ADMIN
Time:07/31/2010 at 4:49pm (UTC)
Message:I have in me the mbawataan of Pitiilan of Bayang, son of Maupaat son of Nanak complete po eto but somebody told me not to post insted of keeping it in a safe way,

Name:-
Time:07/31/2010 at 7:24am (UTC)
Message:big thanx.. can i have a copy of the book if you have plz i want to photocopy. i suggest to publish the bewataan o lima ka noni i have one un nago sa pikong.
LAWANGO begot Dianaton naim and saripada. Dianaton married to sapadan daugther of pindawadaway oray begot Sarip, marohom, salamatola and pata a bae, bae sa kalawi, bae sa taraka, bae sa danugan and bae sa pinalanka. yan pegawidan sa dalma a pualas.
any comment i have this contact # 09284912260..
kindly extend also the bewataan o pitielan son of maupaat sarip of nanak and hamdag pls,, cnong mga bawataan o pitielan where i can trace up my descendants pls.. pls contact me on this number. salamat

Name:ADMIN
Time:07/29/2010 at 10:04am (UTC)
Message:inshallah na pakatayasdun ka on going research kami ko salsila, salamat ruka ko comment ka sa inshallah na pakatayasundun so lawango sa pualas, HAPPY RAMADHAN

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 911299 visitors (2934737 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free