ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - DAPTARAN O BANTO
   
 
  DAPTARAN O BANTO
BOLOS KANO KO DAPTARAN O BANTO
BOLOS KANO KO DAPTARAN O BANTO
Free Orkut and My Space Salam  Graphics Glitters
MANGA BANGSA MI KO RANAO RAGAT
SALAM REKANO LANGON MAPIPIYAKANO? BUGAY KANO SA INFO KO RIBAT KO DAPTAR

Name:
Your message:

<- Back  1  2  3  4  5 Continue -> 
Name:-
Time:07/29/2010 at 7:03am (UTC)
Message:pagariko, so panalamat na siirka sa kiatendenganingka sa website aya, mala a tanto a kiyogop iyan ko pesalimbago a mga kangodaan. pangniin akn ba ma complete so mga ped a dapat a ped ko salsila ko sedepan a unayan ka lagid oba focus so discussion ka kop Binidayan like for instance you were not abl;e to mention so kiabebemberan ko lawango a apo ami sa pualas.. badi mapakay a e publish tano so kiabemberan ko lime ka noni so salsila iran?

Name:abdul nasser bin abbas
Time:07/20/2010 at 2:29am (UTC)
Message:aslamualikum langon ko mga marano sa donya.........

Name:Mr. T
Time:07/02/2010 at 4:51pm (UTC)
Message:Ontay, that is a long treatise--a tip of the iceberg. Go on researching; chances are you'll bump into many elements that will fill in for your CURIOUS very INTELLIGENT mind.

Name:alikhan guro
Time:06/30/2010 at 8:09pm (UTC)
Message: salam! kabaya aken makasowa ako sa salsila

Name:-
Time:06/26/2010 at 5:05pm (UTC)
Message:Pagarimai a ABDULLAH

Bolos ka sa kapipiya ginawa, mataan ko mapia so mosawir ka rukami na inshallah na panamaran ami i kapaka tayas o gogodan ago panamaran ami i kiraot iyan ko kapapantagan a massa

Name:abdullah
Time:06/23/2010 at 8:12am (UTC)
Message:so,kapipiya ginawa na sanko manga masters sangkaiya website,balasankano o allah sa dirkanoden karorotosa ko manga galebukiyo a manga pipiya,tonganayaken na kiyabubayaan so maloiyo kapekilanga ko manga salsila o ponganpongo ranao sa,aya mapiya na o keguganiyo na pakatayasa niyoden ko kiyapaka tarokoniyan ko massa tano imanto nago obaniyo magega makowa so manga pediyan,sabap ko madakel kano a dimamagogopa,sa insa allah na keguganiyo,akadowa,na so ketooniyo,a x siiko salsila nakowaaniyo ron aya maana na pagosain niyoden na ogaid na pokasaniyoron so,inixsanon no manga lokestano,ka so islam na daniyan nanan puroa oba maaloy,ka osaimantowa,na miyamontos so sidaw ko kalangontanowaya,sa pengningko siiko allah batanoden mapipiya langon,,wssalam

Name:Admin
Time:06/13/2010 at 10:37pm (UTC)
Message:Antakon i kiabumbaran ko Garing? naino ka ilayn nami, sii ko textbook sa MSU research center authored by prof. Mamitua Saber na walo walo ka lokes na daa baon Garing,

Name:Junair
Time:06/13/2010 at 10:49am (UTC)
Message:Salam ko thatandingan.

Aden a ini pakawit raken a insana makapantag ko mga watao amerol.

isa kon a wata o amerol na so Garing. miniiza iran o ino maada ko salsila a midadaptar sii. legitimate a kaka kon a wata o amerol.

shukran.

Name:Admin
Time:06/12/2010 at 10:50pm (UTC)
Message:so Moriatao kadi na mataan ko Madiang, giya bayang ago Binidayan na mainot i baon di mbabangsa oba isorat na tanto ko marawa, ka pipiradun ka lokes

Name:JABAR D. SARIP
Time:06/11/2010 at 12:40pm (UTC)
Message:Phangnin aken a so maana o salam a kalilintad ago kapipiya ginawa na mambagian o siran a tatandingan sa giya website.

Request aken so moriatao kadi clan.Name:Alex
Time:04/30/2010 at 7:29am (UTC)
Message:we keep the comment of Datu Spike from chatbox

29 Apr 10, 22:05
Datu spike Said: For the web admin, pagarikolay ibt sa kaporo o allah naku mailay akun giya website ka ago mabatiya akun giya mga suld iyan na miya tatak so luo akun sa kababaya. ngayno miyababaya ako ka adun maranao

(thanks for this kind of comment it will pai our voluntary efforts) ALEX

Name:webmaster
Time:04/29/2010 at 7:59pm (UTC)
Message:we are on going researching on pakalangot clan, verry soon we will post the details about the clan, ^^

Name:JUNAIRAH MASIGAY
Time:04/29/2010 at 8:58am (UTC)
Message:_+" hi
_+" hellow
_+" mUxta
_+" kayng
_+" lahat
_+" bakit
_+" yung pacalangut
_+" bakit hindi na saksila

Name:SIRINGAN
Time:04/26/2010 at 2:09pm (UTC)
Message:WEBMASTER MORE POST PA, WE NEED IT....SOKRAN

Name:mbawataan o ika pat a noni a tao sa ranao
Time:04/16/2010 at 12:23am (UTC)
Message:salam...so usayan ko lagid aya na titho a mapiya ko mga salimbago a mga tao...sa tanodi o pisakataowan rektanu so paka phoon niyan ko bangsa a mranao...sa salamat ko tomiyontol sangkaya a usayan ko paka phoon tanu a mga mranao paninta a maka bugay a guna sii rektanu ago matatapon so mapiya...AMEEEN

Name:SOROYAN SA RANAW
Time:04/13/2010 at 2:17pm (UTC)
Message:isampay akun rukano so Salam ago kalilintad na aya mala sii ko thatandingan sa Torogan aya o manga pipia a tao sa Ranao, balasan tano o Allah ko ilmo a inipanampay tano a kakowaan sa gona o manga Mranao sa donya,

Name:nor-ainah yaquin
Time:04/06/2010 at 4:44pm (UTC)
Message:i realy love my home town...

Name:Alexander
Time:04/05/2010 at 1:41pm (UTC)
Message:why we send for your scamm?

Name:baba chavez
Time:04/04/2010 at 12:28pm (UTC)
Message:send all the email liste to my mail

Name:TARABOSAW
Time:03/31/2010 at 7:03pm (UTC)
Message:opama na pangakal puman? Mga Mranao Inungkaan tao si aki anan..

Name:makaugis
Time:03/31/2010 at 8:14am (UTC)
Message:katan akie si andand a gov a si alim a pmbaal kon sa da'waah center sa marawi?minikiisponsor sa saudi..miakaakal pman akie si akie oto ka anta eh comvertn yan sa marawi.perak pman a pakaantap a galbk yan oto.(mranao dn akie so mranao,batobato sa langit tamaan wag magalit)

Name:DARANDA M.
Time:03/30/2010 at 7:52am (UTC)
Message:VERY GOOD WEBSITE. nakaka educates about the being Marano

Name:Hadji Said
Time:03/16/2010 at 1:46pm (UTC)
Message: thumbs up

Name:Datu Ontay
Time:03/15/2010 at 9:07am (UTC)
Message:Baribo ribo a salamat ko manga banto sa giyai a website tano, tanto ko manga pipia so manga pamikiran niyo a mapakay a makabugay sa gona ko paka batiyaon, giya i Website tano na kunaba aya kia taonga sii na ba isalapidao ko politaka ago ba ami ipangandag ka aya hadap ami sukul ago panagontaman ko kikasoy o butad a maka aayon ko bitikan o agama Islam, sa so igma ago so tartib na pithaong o manga lokes tano a maka aayon ko pangitaban o agama Islam, so Ijma na katawan tano a pud ko mga rokon nian so sumpad, maana a katokawi ko inokitan o mianga oonaan tano na itakus ko masa a kapapantagan, giyanan i sabap a kalai bali o Salsila Maana nian na History of the past, Tanodan ka so Hadith na History ko inikitan o Rasul, sabap sa adun a katoon rikitano a dapun sokod so kalantas i sabot na maito a kapuka sabota nian ko butad, Salamat rukano langon ago Balasan tano o Kadnan sa Mapia,

Name:ALIMONDAYA
Time:03/14/2010 at 1:22pm (UTC)
Message:Giyangkanan a mga treasure na opama ka aya tano tayodun na kioman badun ko simokut sa ranao, maapas pun a matoon na ayabo a kapiaanon na isa ka pamilya, odi rukutano kisampay so marayag a mapapasad na ayapun I bago a pangambarun, si prince Sultan sa KSA na migay sa pipira ka million a tabang ko mga Muranao mipantag ko Education aya pakaiza minisampay, tabia na sabaad ko mga Olama tano na miaka saparion, going back to treasure, aya marayag a Treasure sa ranaw a miatoon a da rukuta maagao na giya ranaw tano, na aya a kiapianon na so mga pud a inged sa Ranao, mia apas pun a miaka solo tanoron na so tig I Hogey lanao del sur is big Dancing disco light in the Philippines, aya maana nian na maito a mianggonaon o mga mranao ko ranaw. Yamashita treasure a kadakulan a di pangdugun, sii sa inged ami na adun a miatoonon a yamashita na di kaka lot ka so kirukon na a magari ari na pimbobonoan iran s ataman sa tinimbak o isaon so pagari nian ka sabap sa treasure oto aww apia da matangkud o baa dun a tago iyan na kapolangandun sa tao, Masa Alla so pamikiran a magonga sa simokut, sa pikong sultan Gumander adun a mia toonon a treasure aww na kagiya ko maka lot na bigla badun miaka oma a giya helicopter na tomiana na piangowa o mga military so mga Gold bar tig odi ron di manotol. Mataan a giyai a antangan na tonas sa imbinasa ko mga mranao.

Name:UNAYAN DATU
Time:03/14/2010 at 8:31am (UTC)
Message:Being a descendants of insik, you cannot avoid the reality that we are Muslim Chinese during manjaphahit empire, the father of kabunsoan an Arab missionaries was married to a Malay Chinese (father of Diosol asikin is a half malay and Chinese), in fact the name of Kabunsoan derived from a Chinese name. Xian the pronvice of China their origin is in Sulo, walang masa mo kung insik ka ang mahalaga Muslim ka by heart and mind,

Aya kapia a giya website na aya AIM, PURPOSE iran na maka ogop siran ko kapakaito o mga Rido ka so sabaad na miaka pragaragat ka sabap ko Rido, di maka pumbasok so tao ka sarowar oba aawid sa sinapang ko dinian di kandado kapamamangaras ka kasaopan o ridoay nian, obatabo somong ko sabala a barrio na makaiikul ta ka bata iran milingo a ridoa iran, miniomanon pun a giya shabu a inibinasa ko otuk o mga tao. LAILAH HA ILLALLAH, limoon tano nian.


Hay manga manosiya, mataan! a Skami na inadn Ami skano a phoon sa mama ago babay, go biyaloy Ami skano a mbarambarang a bangnsa, ago pithikaloksan, ka ang kano makakhikilalai. Mataan! a aya lbi a sslaan rkano sii ko Allah na so lbi a masanggila rkano. Mataan! a so Allah na Matao, a Kaip.
Importance of Salsila on Taritib and Igma
The common practice used by the sultan in settling Ridos even until now is tracing of the family lineage of the concerned parties with the ultimate end that both parties are relatives either by affinity or by consanguinity, Kambabatabata-a (blood relations) Kapamagongowa (friendship) Kapamagadata (respect), and others of the forefathers are being recalled and in most cares it is followed by flowing of tears of all those present in the scene.
Negative effect of SALSILA
Igira katawan o tao a Korang dimapiya so Bangsanian na ipukagowad iyan so kasalsila ikadowa na diniyan phangudugun so bangsa niyan sa taros a puphakalipatanian sa aya diniyan taroon na miyadadun so kabangsa ka sabo sa ana pirak iyan i mapiya i bangsa, ogaid na so pirak na kunaba pud ko agama na so bangsa na pud ko agama Islam, Pitharo Nabi Mohammad SAW so kapangaroma na isa sarat a pagilainon na Mapia a Bangsa, So Ndatuon ko ingud na isa a sarat pagilainon na mapia a Bangsa, na so Pagimamun sa Masgit na isa sarat a pagilainon na so bangsa a mapia, aya sabap na so Bangsa i mithothompok ka ko Nabi Mohammad SAW a Sindao, aya Mbidaan o Sarowang a tao ago so manga Moro Muslim sa Pilipinas na so sarowang a tao na linipatan niran so bangsa iran, na so manga Muslim sa Pilipinas na dairan pakalipati sa taman imanto na diiran di ipangato so Bangsa iran a MORO (Muslim Of Real Origin)

Name:DATU SA UNAYAN
Time:03/14/2010 at 7:38am (UTC)
Message:As a regular visitor of this website. My point of view. Salsila is a royal records of royal lineage and history of the past, I'm very thankful na adun a website a katoonan sa datarai mga topic. Gowani na bakoden pukanug a mga sharif anan na di akun katawan I kitotompok akunon, now I'm encouraged of knowing my ancestry, imanto na misaog so binaning ago so maitun na aya tonas iyan na simokut, my friend in FB send me a pananaroon in this way, so langkat o toragan na aya mikotawato na so pagalad o tapar na aya miabaloy a punud, aya onga nian na simokut ka apia so karabao na kapakai a madatu, didun di datu a tao aya na piakalipatanian so sumpad a so mga lokes tano na inisinta iran sa kababadan kiran oba iran sogoka si mizazapaiyaan niran a kapazadan. Isa paningagalan ko kasalsila na ilaman ka aya bo akadakulan o matao ko salsila na mga ALIM. Sabap sa katawan niran so pahala nian. So Omar ago Abubacar radialla hu anhu na is a SIFAT iran na Kasalsila ka ipulinding ko Rido sii ko masa o Abubakar na daa rido sabap sa mapakakakukuduga iran so mga tao ka diran kabaya oba iran kasayani so mga wata o Adam a miamaganiayai na aya kiasabapn ko kiapakaito o pagur ko ragat, si kaka Dr Edris Tamano na mialoi niyan sa Fb a so Nabi Mohamad siiko masa nian na igira mapipia ginawan na dinian di salsilaan so mga sahaba nian na sii niayan di ipag poon ko Adnan na paka ondasun iyan ko kapapantaga, sa Sura Huzarat aya 13 na inaloy ron so kalai pahala o kakunala ko Bangsa.


Name:www.baloi.com
Time:03/14/2010 at 3:45am (UTC)
Message:Friends,

Tama lang naman na sabihin niyo na hindi tayo Maranao, Ayaki a benar mga Datu a Thatandingan sa engkaya website na samporna ko mga historian ko Bangsa Meranao na sekitano a mga Meranao na Descendant Tano o siranoto wa mga prestigious Insik Pirates. Engkayno ka andaniyo toroon na Manosiya a engkaya a ditano indikorision sa walay ambara barang a kulayniyan... na aya mala na ilaya niyoman so kambibitiyarai o mga Meranao ka so pakkasima na dataro o diimbobono so Meranao igira disirandimbibitiyarai... mga kapatid. para sa karagdagan ng inyong kaalaman ang lanao lake ay imbakan ng mga treasures noong panahon ng piracy ng mga insik kasi iyan ang pinaka secure place para sa aknila, kaya kung ako sa inyo, instead na mag salsilahan tayo, pag usapan na lang natin kung saan nanjan ang mga treasure na'to para kaumpiyaan naki a marawi...

Obakano di ppaniwala ko mayto a totolaken na pagilayana niyo so dadabiatan tano na aya lebi ko mga insik.

Regards Bo

Name:Lokes a Raga
Time:02/21/2010 at 7:30pm (UTC)
Message:Napaka ganda ng website nyo, kaya lang mas maganda kung iboto nyo ang TAMA sa atin bansa, huwag kalimotan iboto ang Tama. Adel tamano sa Senado!!

Name:kArARaTaN
Time:02/19/2010 at 6:49pm (UTC)
Message:Ok na Ok!!!

Name:Alexander
Time:02/16/2010 at 6:45pm (UTC)
Message:Welcome aki, Pagaria Aldy.....

Name:aldy
Time:02/16/2010 at 3:47pm (UTC)
Message:tanto aya mapiya miyakaugup ko nga bangsa maranao balabaw run so mga kangudaan

Name:MASONOR
Time:02/06/2010 at 11:37am (UTC)
Message:expressing our deepest appriciation to the website, keep up promoting bangsa MORO people, daghan salamt sa tanan,

Name:Wemaster
Time:01/26/2010 at 2:36pm (UTC)
Message:insa Allah aki orak na matagoonden

Name:Legend of Lanao Governors (Lone)
Time:01/26/2010 at 5:29am (UTC)
Message:Salamualaikom.

To: Webmaster

Pagaria Webmaster, kapakay a e check ka so indaptar ka a Legend of Lanao Governors, in check ami sa LDS capitol na adn a isa a mialpas kaon a mia governor sa Ranao sii ko time e Magsasay miaka okit sa appointment ko dapen mabagi a Ranao (undivided lanao), aya nanao na dodon sekanian sii ko listaan go toladan o mianga gogobernor sa Ranao sii sa LDS capitol. His name is Sheik Cossain "H. A Datu" Ali Usman.Name:Masiricampo
Time:01/22/2010 at 6:56pm (UTC)
Message:Maka aayon ako sa isaden aya a site a katoonan sa paninggalan a masla, Salammm!!

Name:Jamilah Macarangcat
Time:01/18/2010 at 10:10am (UTC)
Message:SaLam ko Mga LoLot san..

Name:Webmaster
Time:01/15/2010 at 2:16pm (UTC)
Message:Prince Said!

i just wanna express my gratitude to the very people who come up with this kind of website. U really preserve our culture. u should be recognized by anyone who considers himself as a Mranaw. =)

we are happy for this kind of comments

Name:Datu Ontay
Time:01/14/2010 at 1:43pm (UTC)
Message:insa Allah aki Pagar sambian ami, Balasangka o Allah sa Mala ko mga Mosawir ka rekami ago giya inged tano sa Ranao na mananggaolo sa Pangampong a Unayan a kambebekena a Monisipyo a Marogong......

Name:-
Time:01/14/2010 at 12:55pm (UTC)
Message:Alhamdu lillah,ayabo mana antap kn na katokawana so pirak na ped ko agama kay so tamok na ped ko agama a ron ma-aped so pirak..pangni aya!!ayangka pman survey ya so governor,samanaya na giya survey na mao-ona c actor & I hope na kaisa cran bo ki H, Sobaer,Ameeen! maka pito gawii na sambi-ingka pman kay imanto na oras a kandatu..

Name:ALIMONDAYA
Time:01/13/2010 at 1:18am (UTC)
Message:mga wata kapakay a maka copy kami sa mga gogodan iyu ai ka oba ami print, mapia ini a darpa iman2 akopn sii makasong, salamat rkano palaya,

Name:Tomanor
Time:01/12/2010 at 10:15pm (UTC)
Message:Pagari ami, panalamatan aken suka sa baribo ribo a salamat, ko kia bugaingka sa mosawir, bunar a so tamok na ped ko agama Islam, ogaid na aya ini daptar ami roo na ongangen ka aya ini sorat ami na Perak, so tamok na soledon so lupa, walay, ilmo katao, kadato,goso ped, so perak na ped pun ko tamok, ka kapakay a parayasan odi salianti, omada so perak na kunaba tano di kawiyag ko doniya ka gowani na maaden so barter ko dapen kapaka sowa o mga tao ko kaosar sa perak,

panalamat ko langon a bangsami a di maka sagipa ko torogan a kunaba ipangangandag ka ipagogop ko mori kisalimbago ago so diron maka kakaip, na ayamala na so kaiisa o bangsa Moro sa Mindanao na samporna ko Agama Islam,

Tomanor

Name:Webmaster
Time:01/12/2010 at 2:49pm (UTC)
Message:Fayz, Balsangka o Allah, giya website na rek tano a Ranao ogaid na sii makabubukun sa Pangampong a Unayan a aya ika dowa ngaran iya na giya Marogong na masasalapidao o Munisipyo a Marogong, so tamok na correct a ped ko agama, banda aya pagmean nun roo na tomo so Bangsa adi so tamok ka so tamok na pukada na so bangsa na taman sa kawapat ka na rek kaden so Bangsangka ka san mulagid so Pobri ago so Kawasa, so tamok na dinian di mapakambida so miskin ago so kawasa, so bangsa na mulagidon so miskon ago so kawan,


Balasangka o Allah sa kiatokawi ko karibatan ko mga daptar saya, limoon tano o Allah sa kikasoy o kaiisaisa o bangsa ago so di kanggiginawai o mga lokes gowani na aya mala na mapa ito iyan so simok ago rido sa inged a Ranao,

Name:fayz
Time:01/12/2010 at 4:53am (UTC)
Message:balasangkano o ALLAH sa gya darpa iyo tanto ko mapiya a ka tataritib yan,pmbatiya-an akn a salsila oto na sii sa pamkasan na inaloy niyo a so tamok na di ped ko AGAMA,na banda di-oto ontol kaso agama islam na ikatlo a pola-os yan naso kabgay sa zakat,anda mangaday poon so zakat?! so pat a ipangaroma ko babay na pedon so tamon ( kataid,bangsa,tamok ago agama)so lima a siyapen o manosiya na pedon so tamok sa o matay so TAO a aya inipatay niyan na linding yan ko tamok yan na miyatay skaniyan a SHAHIED...knaba knaya pitaro ka bako di ped ko kekedegen yan so bangsa niyan,,,wasalam and congratz ko site yo miphagandisan aya o manga bangsa tano sa marogong...

Name:norhan
Time:01/11/2010 at 8:52am (UTC)
Message:assalamualaikum,,,pagar'z,,,myakapiya piya so pananaro0n a tatagoon iyo sa home,,,nrinig ko na yun kay PRINCESS NORLYN........pro nbasa ko rin dun sa lower part na BADJA0 PEOPLE r also muslims...is it true???
ndi ako mkapaniwala,,nkikipag debate pa nga ako sa professors at classm8z q pg snasabi nla na muslim ung badjaos...jejeje,,,,

Name:HADJI SAID B.
Time:01/10/2010 at 4:13pm (UTC)
Message:Napakanganda ang website na e2, sana madagdagan pa ang mga good posting d2 lalona ang mga genealogy malaking 2long sa mga kabataan at sa mga hindi nakakaalam sa Bangsa Maranaw tulad ko ngayun ko lang nalaman, malaking pasasalamat sa mga gumawa sa website na eto, MABUHAY TAYONG LAHAT

from Zamboanga

Name:norhan
Time:01/09/2010 at 3:13am (UTC)
Message:salamat akie...
mapiya ini a website ka kh8 mlayo tau xa rana0 na nkakatulong ito pra mka encourage, n i hope na mpapatibay nit0/ khaisa-isa xtno a mga muslim.kalaanon so mga mrana0..SUQRAN 4 d comment, n ASSALAMUALAIKUM...

Name:Webmaster
Time:01/08/2010 at 2:37pm (UTC)
Message:pamangilai kade ko mga post ka madakul a mga pananaroonon ago bayok, darpa akaden so darpa Norhan

Name:norhan
Time:01/08/2010 at 8:00am (UTC)
Message:mapia ini mga pagar'z ka bmabalik ung tradition tano..kalaanon so mga kangodaan a lagid akun...mababaya ako mamatiya sa pananaroon ago kapamakinug sa bayok,,,sna mron d2 sa website nyo.

Name:Webmaster
Time:01/06/2010 at 9:39pm (UTC)
Message:oway aki aden, ogaid na da ami saya post langon ka, pananggilaan ami so ped oba maka keno amay na diron mia tago, Lumbatan Ganasii, tamparan na langon ami katawan so poonan o bangsaon, ipost ami daan so BALOI PANGAMPONG ago so paka poon o bangsaon,

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 911299 visitors (2934736 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free