ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - KANDAONGA PAGE2
   
 
  KANDAONGA PAGE2

Faridah Casim;
inaw manga datu goso langowa bae kagiya sa imanto na miniropa so esim ka mipunud ko diyama sa kiya tantoo peel ko pngatatantowanon na minikayang koranaw ana pndiyamongun isabo sa ompongan kagoya si baningun daragadong sa ranaw miyakarao gadongan ko alaga ko miyorod na giyaya manga datu pagalongan sinongko datu ontay marogong ki misaloloy sa dapat misangkad sa oragis anday alongan sidan kilakitun ki dakat gosa ragon nayawn ka angkamiron disawang pkatalingomaan ka angkano katiyakapi sa babomatanggawa ig///
Ontay Marogong Net; Sasalamatunami so ititiakapio ko kapaka danonami sa toroganan a kalinan, bae a romapunut na lalanat kadun bae sa kakowa sa kangagaring na malo inantaraan so kapangilay sa ranon a imbala sa ginawa ka amaybo ka malang-gay na mbolombolongun kaon, sagadita ka suka a oman midar mipangkat na badun puphamagoman a ranon ka ki DS. Mkkkk
Alia Dimatimbang; hehehe izandnaya ranun a tiyaladaya gagaw a siyuruda rangkunu rapnt lintakhanu a mgadatu ku ingd na gusu languwa bai ka agiya miya tantu a imbkna kaybat ishilalay sa impit a pangilayan sa sanang i daragadung sa ranaw na a durangan sa rinanu i salday sa ginukn a surud sa dikhatanur na ay pandapatiyu o maluaku thakna sa kapagampiru marur ka magalangalangaku pagltanu anda aguso inu mangaday ka a malu akn bantayan so rinamtaw mapalaw o andawn labu ku karudanu natrang ishangur sa bnbaran a aya kaphapantawan o talntaka darakn a daragadung sa rananw
Faridah Casim; inoko ipgisa e alongan sidan gosaragon nayaon k ipkaranon akn boklod sa dagandar palaw sa pirogongan odi kapanimbangi na badn rangkono manon i kapnggiginawae arate sawang ako gomiraw so pkanug goso ppkasima ktamanta ko dinda na ditamakandirabo ko anonan o karundam ka sambo saminagared dasa misandowayan ka dipkaraw lomatas ko layagno dangaraw ka ipkasirangiyan so alongan gopn ganat ko palao gopdarasay niyan so kabanduso ripors nandni dikokaraw mikaranta ko milag na ditaombo matanto///
Ontay Marogong Net; Ayakatawi koron misulutan a bae na so isako kapalami na siidun ko labuay naso ikadowa a kapal na siidun sa dungkoay naso rinamutao mapalao na aya kaphapantawan e daragadong sa ranao na masikun ko labuay, aya sawangon sa dar a rata a ginawa naso pumbogabong a kapal ayadun so rinayong na miainantara siran ka piamantonan niran sa samaya kon ki olan, kiatanodan akun so pizanata gowani sulutana bae a opamaka batamok e ditano pagayonan na pumbalawagan akun, nao kisabap sa lalag a ibarato samaya na suka e kisanganon ka mataoka makaokit ko karopa sa bayanan, na bangkaini zawangi ka sukae kadawayan.
Alia Dimatimbang; ana datu ontay marugung na diku kapphantunan a siiyanan dadaiy ku pata mithimbatimbang a waris ku phanagaroman dita cran dawayn na piyaki ilayran a pakarararikaun sa tingkunga paladiran ka sayaoto pagunut sa onawala potri ka lumbaya disalungan ka tupo a tongkaya taw so inambayanauray a inapirambulawan ompman o su kapal na siirakn dadait a kapagingaraniku ku pata palawa mala a ishanu gumiyangkunga sa patananan kaludan a aya kaphapantawan o siwaka sa mmbaran rangkumnta su lalag agusu kasa tamuk agusu biyarandiya a iphalad ku bmbaran
Faridah Casim; knamambo magayon bangkakiyalipati so insarato minurun tominaman sa rogong ki pasandalana morog owadna pkagid pnalaowa maror sa iliyana bambaran sisinosinowang ka magayona darakn owayangka ksino na mabasare kandatu kisanaon so wares na dingka pngintamoki inongka di tangkapn balae so marandang ka troong korkano omadanon agobat iliyana bambaran gokaniyan tindugun sobo so ngaraniyan pkatarek sa dindan ka mappngandamo taw///
Alia Dimatimbang; ana katan dayaontanu si Daragadong Saranao ka an maka pagabdas obadiyanan hehehe,
Asnia Manda Baguan; ana sagET dimARaw akn a baka pumbali khawAN sa kapakadansAL irAN sa t0r0gAN a kalinAN na pakad0r0gangkadn e tit0ngka a 0ngay0 ka bnar mamb0 e kaka datu 0ntay mar0g0ng a bakawn kadawae na 0pmAN 0 khadawae ka irAn na pan0nangka rakmb0 ka da0r0gngk0 ska qu kapapanday sa lalag mkkkk,
Faridah Casim; magayona darakn kagiya miyatangkd ilabo so rinayaong sa miyaraday dalian pagsedantaseran sa makatlo gawee idisipn minayon so rinamtaw mapalao na pakitotokawang ko dadn so kapndoyag baakndan kasowa so minoyod sa damoaw ppka ondogako kagiya ayatoman miya bimbana sonor so paramata anonen sa lombayoan aluna///
Ontay Marogong Net; Magondogka sulutan a bae ka dimulakay a manok kanan, mkkkk apay ka suka mambo e miarang ko kang-garing ma mangokit okit kadun e kipantao o pag-ibig ago so pagmamahal, nyahahaha!
Faridah Casim; kanogono minggareng mimbologa sa ranon damakaraw sanipa ka inipagayonadar amay ko manayabo daa pagsedanon ka kiyalipatan otaw so pisanami paganay kiyaliwatan sadar ka badun piyamalongan sa maragonay nayaw ginawa sabar ka alaanda manaya datasa pikir otaw ka miyangimbrar ako ayakindolonaan ko tangkda lolot ka dangkamikalayama dibologan sa ranon dipman pkadaan ka bangkadn sasawanga kapranonangkaon ka igira manayabo randagana simalaw mapagadimat ta///
Daragadong Saranao; na inao mga datu agoso langowa bai a mimamasa imanto na goso madaklatao apngganat ko mawatan a phoon ko kakayangan na rapnet lintad kano ka phapakinega tano ka mlayag so dandamen ko ragato barantaman ka imbeken so kaibat ko bariso pangaibat ka phagdara sa bansa so mlagid sa karandang andatar sa karawraw ka pndolona alongan ka pndowakabarakat ka izaparia rinaw si mizaloloy sa dapat sa arkata maganding ka indorona linano si mizangkad sa oragis sa maorintanganonen ka miyagayon so angka agoso lima kotika sa kaisaisa odat a kasatimano tindeg i salday sa ginoket a sorod sa dikhatanor ago giya baiyaya inambayananoray a inapiran bolawan a baiya romapenet
Ali Saripada; kaka DS na katayamana skaboi pkatatalingomaan ami sabosa lalagkaon mambo..ka palapen ka marinaw ago kiatabowan ka a pipia a dunya mkkkk..
Ontay Marogong Net; Dika di purundagan bae a romapunut ka gomiraw so pakanug ago so pakasimaon e bakaditao sa punud na kadawayan ka bae, ka giyanan dun e gagao a odikapagimani na iratior ki badan na odi pagilumoi na irakting ki badan na odi kakondarai na irayor ki ginawa na odi porongi mantang na ipagti ki lawas a e kalab a niyawa, na malongka kondarae ka ba satiman so gadong a katamanan sa ranon e madakul so rangkono a giimulimbalimbay sa ginawangka apiran.
Daragadong Saranao; skapman liyamin a baiyaromapenet na pakalanatangkaden ka didn mathay magaan na mizinirigan ka so siisa pikir ka amakhakarendem ka na mandidadidawakn si malowasendangaraw ka salakaw ko ikapat na so ikadowa talin na indongko sa maidan ko layno pinagadil.
Alia Dimatimbang; hahahaha kna ka limbunngku daan c magayun sulutkadn sa gaun magayun andadn c alvin a daranika sa obay datu alvin datu ontay marogong na katatan c alvin a dandiyupit da suyaw na pakidakarn kaon su pata magalagandaa siwaka ku bmbaran a tananun maadil su tmdanu nga bae awares ki inapiran ansa c daradagung a dipn paka salaman sa dadaral muuminin.
Su tigu maguindanaon tumu daka mangandan daka pngdagda sa kasurundayungu ing sa diku kadirundangan hahaha
Ontay Marogong Net; Ana amay puman ka toman na aya lalag akunon na opagayon kanoron na sampornaan tano ko pagilatan ko lalag, ay pandapat ka kakae rommy rindong ago si kalopindo sa ranao ka ibarat o kakhapal a miakadongko tano ko rapunutan o gagao, na opama ka kazator na miaka samatadun.
Alia Dimatimbang; ana poghadntanu siran pman obaadna manuk kasan lakikulay na ririparaduwangka san ka mapasadai na antaapman i iphamalai tanu? Tantudn ku pamasang a kaawed sa phangaruma.
 Daragadong Saranao; inotari pagarikolay Ali Saripada bayabaya sa pagarita so mala na ttenged ta so maporo ka maoma sambabarat ko manaya kalilimod na mipripagtaniyan. Mkkkkkk
Alia Dimatimbang; mataan talntakan ka piramigangku maambu i miyakhalungkungami ki ontay su lakala kudntanu saya kautupn si alvin a ayami mini panndan naynu ka aunkubu amay. aynaw mataan talntakakn ka miyukiyakurun sa sumpitan hehehe
Ontay Marogong Net; Na aya lalag akunon mizulutana bae na panginsaratingkadun si daragadong sa ranao sa ropa kambilangatao a kinayon ko dita tanto a kampong ko gopun a ingud, na panotolangkaopun e gagao sa kaplolot ago so ranao sa lilang ka apiapun matoman a disiran mirikora na daoba sa ginawa.
Faridah Casim; ino ko pinggalawan inaw mga datu kabatanto no manggis kagiya katawang ko odi korunding lalag masikn karagatan rombaaladaniyo sa kiplabooniyo ko rinamuntaw mapalao ino baniyo di sabot ayalado marandang lalaminan ki olan inambayananoray inampiaran bolawan na dabangoni sa kota so ppginguda niyan ka badn pitaraan sa kayowa gasanara ka piyamakakoyogan sa kayowa maglangit talagado marandang balaboiya gobat pdabantogo ingud sapo;o i minanga siyawe ontawaran bapiya andalabo i psirengana ganding ko laboay ko marandang anatomotonggoon baowaya maminangar kisalunub ko ragat dimakapmbalingan barangay niyan koweg ka ayaon di marebon kabinganon so lalag///
Ali Saripada; oway pagariko kulay ami a daragadong saranao na sarikha dika khawan ko mga pagaringka ka didun marn satamok mkkk..katana sulutan bae anan na dipuka knasa awida akalin gynani ptaroona mbawa sapipi sa awida akalian mkkk..
Faridah Casim; skamambo marugun a misaloloy sa dapat misangkad sa ooragis lingayo ko sa gnus ka inisorota iman inipagayonadar na liwanaka runangko dibaloyo rawatun tantowa tengraan goka labo sasabar sa kapapantaganaya ka skaso pisayanan dikawasa ipimpir sa masdna imanto ka bapiyaandawnon na baratokal kaondan ka skai alongan sedan maragonay nayawn oding kasablawan diyakongka korata ko tetayano kanggareng///
Alia Dimatimbang; mataadna bnar datu ontay marogong a dakodn kapantu i mapprumbaakn na kiyapangumbongangku i roparop madn sa dar ka sayaoto pagunut sa mithaguma so robas sa rombaaladanakn sa kini shunurntano a kalilanga balai ki daragadung sa ranaw na ay pandanatiyu a miyakuwa su idab a ermasimpitiyan a sadata buntaliyan a kaiyadiyangka iron sayana ku malamiya piyaka pagdara o binaning sa sabala ogugadung sa ripag a mlagid sa karandang a shagit sa kataw war a lumbusa datumanung ka kagiyaa c inapiran a onawala potri sa balaiyan ku tapar a supiyan ku turugan a c salday sa dinukt a surud sa dikhatanur a lumbatya disalungan ka topo a tongkayataw.
Na kagiya miyatanto a miphasad su rinarik ko kandaku datumanung na sakni babuiyu a miyabaluna bntal a paduman ku kanggaring a titayan sa kashurd na na pamamalhinkhanu ka insaratangku pman a rumbaaladaniyu sa danraa ndarodupa a musawera mabitak a iphagayuni olan agya datu anan a daragadung sa rananw ka pphabgaliaantanu na oma masindilateg su layaw ditaon kharaw ka mibulug akasandag duwa minginawae sa pangilayan sa sanang a durangan sa rinanu
ska pman magayun na paganayngka bmbarn i su gagaw ki daragadung na pamarabuwtinga so ndurunannu igma ropa o kapshunat ku maanandarudupa ska mambu talntak na daragadung sa ranaw na owana sunguwan ka odas ka marinaw ki baiya rumapnt andagingangkaunaya
aydaw bulawanakn ongao puso akn ana shunguwanankn omarinaw narinaw nlsa rumbaaladan ka na dinatarangka rakn su nditarna marayag
Skapman magayun na panalaningka mamabu c daragadung sa ranaw a ndagingakaunaya adaw saruga binban bulakuka imangku akulngku a renaw na dibu tantu malanggay na mbalinganka sa walay na aya pikirangkaon na tawantawan c ladan a dadna khabantayan mizulibakhu sa teg a ruwar sa ginawangka
na maka danungka pman ku sa randangan gaganatan daragadung sa ranaw na ndagingankaonaya ki bulayuka ladka
salamu alaykum so bulawangku mataya ini pagayuna da ini zuruta iman andaka mariribub a miyaka danunaku a limugawngka sa turug na daranika sa obay na pamsliyakungka ka mithaguma su rubas sa kiyapanalanakn ku mawatana salinding pphaka giraw mamabu c baiya romapnt a adaw pnginawai biyulawangku sa dar masandaga lumasa inurka daluyung kna ka bnarnda pzunguda tuuka bulawangku lilangku
amay ku miniropa su sarat ku kaplilang na banda aya tuman a obganu kadnan na daa batalanga dar na daa simpaynu pikir a kapphaguyagiyu na daalangu kanggaring a rupa o ndarudupa na maka pagirunuta sa irunutan sa gagaw su duwa mingginawai sa taman sa akir bangkit
na ontay katatan so rikuweska a insarat kiran duwakataw phandapatingka bo
Alia Dimatimbang; mataan lakiko a ontay marogong ka tantowaku a miaya kandamar sa kiya awedaknai sa phangaruma katatan c alvin a dapn mapiyansa skapman i piyansa on lakiku a ontay ka diyukawanakudn sakni phowaris ki baiya romapnt sakmpn i khimanguda daragadung aynaw mataan liyupitakuniyu mamabu hahaha
Faridah Casim; ayalalagaknon magayon a darakn idagsa so tapar pamakadayonang ka sa makayanga laminan panambiyan so dmpas ko binitoona lmba pkibitinikapan sa mamandiyanga oray piyamakadakatan sa antoweras psalg toroganakalinan pamakibonsodingka sa magamanasaoray pasandalan diragun goso langowa pandi pakabatala ingud pkisambiing kapn sa pitibaranga dinis so bolayoki nibago taman ko stremer inipaniyolamon so ingaran ni kanogon misaloloy sa dapat misangkad sa oragis salday sa ginokt sorod sa dikatanor ppngilaya snang ko sominundiga ingud goso lingayo iyan inambyana noray inampiran bolawan baeya romapunut pndoranguna ranon ko sominduga ingud ibarda so ganding sa pakabatala ingud kaidara lamilami kappkagid iran pngganat ko bambaranarate mundodpn miya tangkda doyag balae so marandang ka ayabo pnayaon milabo so renayong na bateyaan sa kaweng si salday sa ginokut sorod sa dikaganod///
Alia Dimatimbang; aw na paki ppnhandaraani magayuna taparai a khaewnganun, tabiya sa khasimdil imbkna kaibat a dii kaphandarai ku tapar gilanggumilang a plmbaan sa kadar a pangkatana marayag a pangilayan sa sanang a durangan sa rinanu i daragadung sa ranaw ki baiya rumapnt
inutadi maranun sa turugana kalinan a panay taon manik na gandamatuwa suld a alongambu a daon na ikaduwata thimbawaw na maindiga luwakat a olambu galatun na ikaylota manik na paramata ku tapar su kabsaranu bae na ikapat ta timbawaw na komara ku turugan so adilu porbaman ka pda manisu lmba a pagalungan ku bangku su lgawan ku kursi na adil pun su katri ku marmara daramba a inukiran sa siku a marumtaka olan matihaya malanu daru salindaw nikil a aya kapphantawan i daragadung sa ranaw pda manisu lmba a okayangingka sa dar na kapndulundulunana a makindata renphd a mana papalumpongan sa plata sinsiliyu ka inadil ku katri a karayadunu ponda ku tanda o disprid a tanan buburdaan sa libuta pindnatar pda manisu lmba a igita linimbuwanu inudara magaug na dataru kikilatn sa makayanga laminan
piyakaranuranun ka gupda bantug tanu a gutarantawa milay a kadaya o marandang na maynampira namat a boongana pithapar a tamana kinilabaw a kadakl tano a taw a su smbayan kagai na maolaya gubondod na apay bu o makandud sa piyagingdaniyan na piyangababaguwan sa irmasu naporung pda bantugantanu a sabagubay su sbod na sakuyug so mganguda a pakatatakdirn ku tayunga diyakatan itutundog ku datu a daragadung sa ranaw sa kapplimbay niyan ku karsada inadil sa kaphangumbunginiyan sa batalan sa rinanu ki baiya rumapnt sa isa oyuwa walay na
na supman su lka sa gibun na pimbalawaganakn ka sakni palandungun su ltuduwa igaan adatu mga bae na katana datu anan a datu ontay marugung na piyaki sangankuron
Faridah Casim; apayo di mga tanto magayon akn na idara lamilami kalilang sa sonoran ka obamataroo taw diparonay konta ronbaa ladantaki amay ko makagid seran na sakndni matampar sadoratang ko lama ka obamatago sadar i salday sa ginokt sorod sa dikatanor badi manayo sadar piya kanggaring ami malowasun damaraw tatapa imangkoron///

Ontay Marogong Net; Ampon ako sarinao a maliwanag sa darum ka mialanggay damathay a daako makaombong ko kasimbar sa ongangun sa torogana kalinan, eno sulutan bae go bae a romapunut e dakodun kapantoni a ginawako minirun na piagari a torog na liayok a toratod a romba a ladan akun,  na miaka onotompun a miangud si lomasa na pialandong a sakit na bintul a duduroon si datu ontay marogong ka sabapan dun sa robas na damangun e ginawa, didun ribuan sa tig nadirido sa giyanawa ka giyadun e butad o kaawid sa tonganay a kadaorog sa lolot ka apiata mialab na asar ka paninindug ko kaiisa o bansa. Na akolon rayoongko sulutan bae ami a tomanod ako badun ko bayananio satig a kompasan ko ongangun ka dapun laod si robas na daganat si roparop sa ginawa ko minirun.  salamoalaikom

Collected by Datu Ontay
wait the next post soon
......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894469 visitors (2894621 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free