ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - KANDAONGA SA TOROGAN
   
 
  KANDAONGA SA TOROGAN

Painted by Kaka Edris Tamano
KANDAONGA SA TOROGAN
(BASA.IRANAON)
 
Manga Ilano o tao sa kandaonga
 
 
Daragadong Saranao – Kabaya makimamot
 
Faridah Casim – Pangilayan sa Mamot
 
Alia Dimatimbang – Aya tao sa n’doronan a waris e Bae a Romapunut
 
Rommy Rindong – Datu sa Pagulutan
 
Ontay Marogong – Daoroga e Daragadong Saranao
 
Alvin Maruhom – Daoroga e Daragadong Saranao
 
Joe Usopay Hamdag Cadar – Putanod ko Bayanan lumba sa Turogan
 
Maraga raga Duphong – Sabap a Rido
 
Salman Caugan – Mangoda Somasagad a bologa kalombayan
 
Nor Jamilla Dirampatan – Raga sa Lamin
 
Muntiya sa Tamparan – Raga sa Lamin
 
Magdara Tanggoti – Mangoda sa Torogan
 
Arata Wata – Ayonan pangadapun a maada ko Torogan
 
Baealabisamarawi Wannie – putanod ko bayanan, Lumba sa Torogan

Kalopindo sa Ranao - Putanod sa Bayanan, Lumba sa Torogan

Ali Saripada - tagapuda e Daragadong Saranao

Asnia Manda Baguan - Tagapuda e Alia Dimatimbang

miakaisa alongan na ayakon matatabo a langon malilimod so mga tao ko torogan na go maka ng’girao n'danging si
Rommy Rindong; kanogonaya ranon a dimapunggiragiray ko mga raga sa lamin ka badn piyakailati Maragaraga Duphong a dimatao gomoray so mga datu ko ing'd, na amay ka bagiyanan na ditadn gigirawn i data sa giraw niyan ka matag kanogoniyan i miyalanggay a kowan agoso gopna giraw a dabo anggirawanon.
Daragadong Saranao; owayari na tantodna margn akikaranta ko pned a ditaombo matanto ka labakn taona ig na daan taona bag'l. mkkkkkk
Ontay Marogong Net; Ino so inimangko a mapagi-imanuka ino a kandak a da mirair o borodita dimbaropa magalin so elmo putatapun? Karonta rodiamanan e kamboat o rinarik ko ana malintadgaig ka siopangkad so palao takudungka DS ka tomondog kami badun ki kakae ROMMY RINDONG gosi datu ALVIN ka pakisaksianko ko dowa phapat a alam ago so angka ko aras sa daa batalangadar,
Maragaraga Duphong; makasayanaini ka madakla phipikir sa kapakaphantaoniyan ko panggawa lawan mombaw na dimaka pthomangked ka kagiya papantonan o gaganatan sa walay. Mkkkk
Rommy Rindong; tiyal'phaka ranon na giyopuk ka rangkono, pudanan ko kaongkir goso kapanakoto ka bangka sino a walay a kagaganatan akun, mkkk
Faridah Casim; isambag akn ki ontay marogong so pananaroon iyan inoso inimangko mapagi-imanka inooborodita/// panarosangkaoray sa dalugun sayabaning ka dadna bangka barat pamtaska limokn sa lalan sa maorintang ka daa sobosobongka daongkadn palanang so andaw makabalbg ko mapapantag kaon ka miyaka tabokaon sa maolada sawdana pmansolatan ka omanisadadaon na pisanggibo pinggataos omani saway niyan///
Ontay Marogong Net; Aya tig e RR, osa imanto aya na piagayonayonan a marinao so kalodan na lumulungun so ranao na pagadilan rumaan so rinamuntao mapalao ka puroranan sa ranon a magandia a oray na magawid sa rangkono a kolalo a putupas ka indongko sa iranun a aya tanto a ingud o labi mombao malano a aya kambubukunan o murimbang a bolawan a labi olan payongan.  Pira soson piralad e doblon a osinta a liyalansay a papil a kilub a manibook? Pira so pinagapas a tago a pilimpinas?
Faridah Casim; na owayangka knala pira sososn piralad itembawaw sa lamin inobangka disabot salaksa miyorod pipandayan a okir sanggibo minirege biyantaka osinta dirompd so tonora ka alagabo obansa kapkabandingiyan///
Alia Dimatimbang; mapnda dandamm ka masakala bandingn ka marga bandiyarn su adat sa pilimpinas
Daragadong Saranao; ana kagiya minilatanda so kapnedo dandaman agandamato damedag aiphanompang sa lamin na miyakaraw akod'n a daiyasana bagl adansalana pamaloy ka mapiya dita marg a p'phagonong ko maror na kataya l'mbasaya so manga randanga dato a matao sa pandapat apanday sa gda gda na mapakaondasiran iborawan akazord ko linanga kaplolot.
Alia Dimatimbang; ana diyaku magatu oba c salday sa ginukt a surud sa dikhatanur aguso lakiyakna ontay ka pangayawnakuwa ditaw ka ka sirani guruwakn
Faridah Casim inowamiyanko awgagandingiran makayanga laminan ipundasaa bagul mabtobto niyan marugunamborodan ragat sa piyagma ka marepsa bgulon madlagindansalon ka rowaro koray niyan so koraya gasanara rowaro sisikiyan so sisika bantolinang ka sarowar sa ptaman sa kinialonodaig///
Daragadong Saranao; sopman so minilata margna mbidayan aragat sa piyagma ka pamamaloya aig na diyakodn phangandam ka salakawman Baiya Romapenet so rinayong a rinamntaw mapalaw ka igira ppelimbay ko karodano dathaman na makalabaw dansalan osambakatiya bagl na badn pephakalabo sa ingeda maorintang.
Faridah Casim; na kon daragadong saranao salday sa ginokt sorod sa dikaganod kagiya mlaboka ko laboway sa kairan ayalalagaknon poronganambitakan kiyantapo pangkatan ka obabadn maalang gobadn manggowamay na maspi so diyasa ko katolosan salangit lubipn so dadansal kandaka damirair badn kiyatokawan kasalibantogo taw///
Daragadong Saranao; ana kna pman Potri Plombatan a Baidinggagaanan a Baiya Romapenet ka ati bangkadi sabota sako kangganatakn sa Iliyana bembaran na pizaloloy so sabar na pizangkad so sarakan ka aya pipikirn ko na asara dimatoman a diyako kasorongan sa hikmatalimpangan a sadoratana lalag na didn dowa so thothol na mizinirigan ka so siisa pikir ka.
Faridah Casim; so palaw ko marandang ppantaoron so snang alongan romarante snang mindalomabi dita kapgimanan ka mala so andam taon ditapman karundan bataliwate sadar ka malaa ranontaon salday sa ginokt sorod sa dikaganod saregan so dimandam ka omatanto so ikan ko ptomangkdaniyan kabsaran datman o miropa kandoyogi///
Ontay Marogong Net; Inao manga runang sa kiaranda a ragat a tiongkop a layagun na kagia miatanto a kabaya makimamot si daragadong sa ranao ko kanayo bansanio ka dingka mipangingisa ka sugudo bansatano a pilombay a mongangun a bitaka tiardi a topo a datumanong, na aya lalag akunon na lanatan ay lombatan so kaalaga sa lolot a kormat ko tonganay ka didun mathay magaan na kaabun o alongan so olan sa pipharasan a ranao piphandaraan.
Faridah Casim; ayaromba ogadong magawa ko mawatan poon sa sakaingud makirasay ranonun ka simalawa dareyan paramata ko ingud miyaka ggaeni adaw ontay marogong ka pmbgay sa promise ka bgay sa chrismase ka angkon mararangkono karamoranonako dilalayon ko ingud ditatap ko bangonan///
Alia Dimatimbang; ana mataan magayuna darakn salamatuba khidar obapagudara gadung na dimalanggay sundaw na kagrarantanubu sa ayunan sa miyurud
Daragadong Saranao; inalanga darimbang alalayon sa tarintangi Mizaloloy sa Dapat a tatap sa tagenepeni Mizangkad sa oragis na dikapephaginalang ko dairano kanggaring ka osoranon salolot na dimarendan tademan na dimada pagiroyin ka iniganat sa awal na daden pakirimbangen ko manga inolan bai si Baiya Romapenet ka inipagayona dar na inizorota imani Daragadong saranao.
Ontay Marogong Net; Aya tig o madaman a kagia plakoka daragadong sa ranao na plakolako kadun na panganganka sa manok ka angka matanto lako ka diamidun zawangan a ginawangka magoyod ki kakae rommy rondong ka pamakolodan akun ka pamalompongan mambo e rommy rindong sa mayag na asar ka pangolingka ka dikat putaridadag na paki saksi angko sa sulotan bae aya ago si datu alvin na kalongoniran tanan goso langowa banto sa torogana kalinan
Daragadong Saranao; inowakoman miyakaraw Datu Ontay Marogong asarakan layagen ko so karodan sa maganding a ragat sa maorintang ka kagiya lembakano a mga masiken sadar a matao makaondas ko lalagadamipayag ko pthomangkdaniyan. mkkkkkk
Faridah Casim; kanogono pppikir mlabo sa sonoran ka morimpay sa dokores ka dalabo ko kairan ka somiyayan sa gobat pnggagaananiyan kapakapntaw niyan ko sarebolan ko lumba ka angkon kababantoge ka inowe totomangkd mlabo sa kairan bapay so maga bae goso barang karopa na mipagaadiliyan inaw manag datu na sa misowa ki gampang na pdamiyadarapa///
Daragadong Saranao; Panaman ko dinidaw a Baiya Romapenet na akolen koarinaw ko kapenggiginawai a diperibowan sa tig so rangkono sa kanggaring ka omipantao so mareg ko senang mindalomabi na gomatimbango mala so kapnedo maporo na modayaw ron so kadar na penedon so daradat na daden manta rikor ka palaya bantasorot.
Faridah Casim; isana kranongko so pkabumbara lalag sa palao sundigaranaw oman midar mipangkat kaggawan akoron maranon so madakl ditakapgimanan sa imana samporna salday sa ginokt sorod sa dikaganod ka miyangimbnarako kobantaan o madakl badn so tanda otaw ko kaiisa o bansa na amaybo ka impitn na ilalan sa marasay ditabo kasanaan ka ibolog kaniyambo sa lalan sa darainon///
Alia Dimatimbang; aydu mga kumiti ku rupakambilangataw kiyatkawanaku adaw daanikulayakn a madayuna darakn salamatangka rinaw su pkhidansa lalag i salday sa ginukt a surud sa dikhatanur ka obaniyan gumiraw i dika maayunata magayuna darakn mataokapn mayaw sa rambayunga kharasay panday kapn mingangan sa gadunga khasansara. Ilay bantayngkaman i mapprumbaiyan ka batadn kharanunn
ska mambu panaman a daragadung sa ranaw na akuln rayuungku ko kaiisa o bansa obakanu pshurun ki baiya rumapnt sa pkhalanggayandaw na pangningkuwa tantu a obaka sharimpangan sa kadawayangkairan na ka cman c inambayan ainapirambulawan a baiya rumapnt na andanga kaipakn a malulawa maayun a makasaslamatn ku salakaw di salakaw a ipndulunaiyan aya mataanbnar na obapman khaalang sa makatarugansadaa na iktiyar kanudn ka obakapragati su layagn sa sangkiran
Faridah Casim; magayona darakn gosi gadong panya ontay marogon oso ladangkowae na bbalikawan ako basalamata ranon kanayo mababambar ka badi psad sa akal ayakindolonaan ko tangkda lolotka dangkamikalayama na igira sa maidan iprasam sa pnud omakapnppanog na itatarembareyan dikaniyan tonganay ka salakaw kakonataw///
Ontay Marogong Net; Panaman ko faridah a pakarararikun ko sa mbla a palad akun a diko pakisasambur sa magaog da odara na akolun ko a rinao sa dingka pupamologun e kadapay sa kanggaring ka gomirao so pakanug agoso pakasimaon e badaa alaga tano ko kaiisa o bansa na kadawayan tanoron o rimbang tano a kampong, ka ayaman a kanggaring a karanon sa tonganay na pakatatamanun ka tobadiwang so ranon na asara pimbitakan na apia miaribon so kapungginawae na dasabupun ki ladan, na aya lalag akunon na paladingka sa mono si daragadong sa ranao na pakaponangka pun so ringka ringka masalug sa tindoro pisisingan aniran dun masino a mala ranon tano alaga ko kaiisa o bansa.
Daragadong Saranao; Potri plombatan abaidinggagaanan na dikaden pephangndam sa kinindoronen kaki mizaloloy sa dapat a mizangkad sa oragis ka inobangka disabot a pizanggibo so baning na pinggatos so binaning na ayabo tanto mareg si Baiya Romapenet kainimbogabonga dar sa kiyaambarakoron?
skapman dangaraw a mizulutana bai a pamengango dagodob a manisa domagandar na dikadn khawanolan sa kinindoronenakn ki magayona dar ka kaasara dimatanto a dikanondowa dowa sa kisalawo no bantog na orangiris so senang na go ranti so alongan na saden sa tanggaaka na asara sokokoman adibaloyo taritib na managontamanako ka batapkhagiyai obadaaphaginta?
Faridah Casim; adaw sarogabimban tatapa imangkoron ontay marogon oso kaplayoa sa gilingangko sa rengka si dipanaman dililang salday sa ginokt sorod sa dikaganod na osaimantowaya na diyakn kgilingan sa ringkaringka masalug ka dikowae katawan pkarun so pandapat ko gondolongan darembang ka mabalon sa rndanun i kiyalayaman sadar ka skaikawananun gopn ppngambara///
Alia Dimatimbang; adaw magayunakn dikapkhawan mamdan sa kiniarantaku eg ka bnar palaw bandingn i pkhirndinga gabun na rangirismbu andu na miporak su pmduma ko ondasu marawraw na ragandangbu o langit na pantar su lalabuan magayuna darakn ayamana kindulun sa masangkirana datu na saslamatangkadn na pagiingatingkabu obangkaon khasinu a bakaniyan bulugn ku karudan sa dangasar na alalan sa itharikhud na aruganangka mambu sa ishadalay dalayan a ishung sa darainun ka mini pharuwaaka su dingka ipshuruta
skapman salday a surud sa dikhatanur panamangku lakiku otantuka pipikir sa dalinayangkaparan na dika pnduwaduwa na banguningka sa pandi a gandamatu gamgad ka katiikami mambu irmasa timbangan a kumarathamanaan ka taw kami sa ndurunan na payunganami ska sa oburubura baning a binaning di kumlas agadung di kumuyakas
Faridah Casim; adaw magayonakn bangkaoto da manug onganguni delelang salday sa ginokt sorod sa dikaganod makairasay ranonun so kinidansaliyan sa makayanga laminan miyakagirawako miyakapiya ranaw ka kiyolambowaniran sa borawan datomanong sampiyona eranon ka liyalansayaniran sa oaray dadomalondong diduniredo sadar i baeya romapunut ayabo redo sadar inambayananoray inampiran bolawan oawadna pkagid psapare ko lumba psapad ko bangonan badn ppmagoman bantogo minangowaw ka dii tangkapo orog so bagowa songgoada ig
Daragadong Saranao; ska simbaragadong a datu ontay marogong agoso langowa datu sa torogana kalinan na dikano pkhargi sa kapkhakilangkilang aongangeni dibthon a Baiyaromapenet ka giyayadeni bai a makirasay ranonen ka pzinosinoniyani tamana pagondasana isga labisindaw o rangkono ko ki olan na amay bo ka kilangen na dimarendan ganatan si mizaloloy sa dapat na dimaraw tarikhodan si mizangkad sa oragis ka maregen sa ginawa si daragadong sa ranaw.
Ontay Marogong Net; Alia Dimatimbang a sulotan bae ami a panday ko gudaguda na akolun rayoongka sa ginawangka pisige a pamotaringka rakun si bae a romapunut sa magaan karinawan ka lagid a sino akun a suka e sorod aya a tanor ko dikarinawan kaangkapumorodi si daragadong
Alia Dimatimbang; aybu panamangku lakiku salday sa ginukt surug sa dikhatanut dikadn pphangamdam ka katiiyaku maambu a tangkda babayngka a obaka pagurani na maphayungakungkaun na baka phanarishida na maprndingakungka. Ka batamani bamalab c mizulutana bae obadiparunay mayun c magayuna darakn sa sa pmbukakasa lna ka aniyu kabantay i tamana paninindg i omnanga dagudug sa kasamaniyu langun a mga panamansa teg
ska pman magayun na dalkud ka mayungka odi pnduwaduwa c daragadung sa ranaw na sabuyakha sa ranun na odi pzarimpangan c salday sa ginukt na saukha sa rangkunu magayuna darakn
Faridah Casim; adaw ontay marogon diko mipmbologa sa kalalakaw na tangga ska so pisayanan dikawasa ipimpir sa kapapantaganaya oso kaplayoa salamatungko miroy si dipanaman de lelang mizaloloy sa dapat misangkad sa oragis diyakn krangkono ko tetayano kanggareng ka baakn di katawe igira pmbolongun lombayoana luna ipanagada sangkad miyaraday dalian ka pmaka kalasnon makarampana sadar amayko magiyoto madiyadi baako disa rundaganako bakodn pkasayan sa barongisa sgudan kormatun ditanto salamun di totoo///
Ontay Marogong Net; Agonong a salinan a dalibantogamaror a daragadong sa ranao na obakandowa-dowa sa maginalang ka datu sa ki arangka kakoig ka tomoon ko so kalab adiso kadowa ngaran, gomirao si sabala a magundod si bantogun sa daa bantoganian,
Faridah Casim; kana ka bnardn arate badn mundod pkaganataniyan sa daakiyatamanan pamanayanginiyan ayamataan bnar daragadong saranao osakni ppikir ko makindata binaning magiyaki nakodn ka palapun ka dasambar so angindarat ko laod ka baamay ka somambar so sanggakala ko alam dimantadna mipimpir ko kanaotan ko gabon///
Alia Dimatimbang; aydu miyakapiya ranaw.. Inukamabuwai datu ontay marogong taladaya darakn ka tawta sa ndurunan owana diphagayunan bitiyara masukat o duwa psindil sa teg aypandapat ka? Opama o ba lalag kasarat sa bayanan i diphadayunayunan na pimbalawaganakn opmanuba tamuk i khisung sa lamilami i diphagayunayunan na mapangnikurka a paladingka sa tamuk a iliyana bmbaran ka antanu pkhibulog sa prandiyarantanu
Ontay Marogong Net; Kuna ka bunarudun a saribolan imanto a ingumao e bantogun na aya ikawan koron na ayanian ka khada na masikun a maribon sa kiatomangkudian,
Alia Dimatimbang; aydu mambu c taladaya darakn sa irmasa thimbangan a kumara thamanaan. Dingatantu dindila a pagayawa katharu c salday sa ginukt a surud sa dikhatanur ka kna ka katawangku a dimalanggay su oras na dimada su minutus na makambalingampman sa makayangalaminan na sangkadantanurundn sa ayunan pangadapn sa iliyana bmbaran ka an maka thumangkd sa kiyapasadan sa teg a dimakanduwa duwa ku pkhibulugalalag a pagayunayunan sa iliyana bnbaran
Salman Caugan;olaola go adat ko salam piyanagayan a maniss kailahaman o tatanda sa muslim so salam ko kiran tanan a minsan di taropn so tlo a khoropiyan na inimangko piniat sa mambagiyan niyo langon so btad o kalilintad a di rayo sa ginawa ago limo o tohan sa tarima go amin ako ko dowaa ko piyalad ko kalangoniran tanda ko iranaon a basa///
Faridah Casim; kna kabnardn olanolana sapar margunindolona so langowa manga datu sinokoron dnaya adaw ontay marogong oman akn siknan kaolalungo ganding na dipnganon so kaps ka magunda so dimarun mipanalao si ladan sa lada pka paokan///
Salman Caugan; ka lagid a khasino ko a ulaola thomadng so paparangayan tanda o mga wakil komumpas ko kaimpit sa ungangn ka psomagayan pman komdab so so lalago mga tongkay ka psinar pman daulatan so mga kalipa gda ko roayatan ko lalag na sayana ko ranonn ka izaniran ko dait a dadna mawag iyan ka okir a pimbitakan//
Ontay Marogong Net; Ali Dimatimbang a ayonan bae ami na dadun a obarakun e agononga dalinan a salimbantogamaror a ayonan sa godongan ka okisabap sa tamok e di pagayonayonan na paladangko sa tamok na oangganan sa omor na sasatiman si kadan na iyangganakunompn ka asar bokamikasoy so kaiisa o bansa
Salman Caugan; idaw apay ubako mawag ka mikhasar so tigakn ko bayanan o ndolonan ko masa a mibobolog na maapi ako niyo ka diko kaip so masa na rila bo diko katawan/oba apay so salam akn na mabarngkas di mndod sa ginawa di sinon//sa so salam ko rkano na sasandn ka so smbag na dapaydn ka somalamako mbalingan sa salam rkano langon///
Faridah Casim; giyayadni masa omanoman pgayag daolatuna lalag si misaloloy sa dapat misangkad sa oragis ka anon pka sinanad si baeya romapunut gosi sulotan bae na skapman salman rpmerendong kargan ka mropo sa kasban na pntawka magarkat sii ka ko sundigan ka aniran kabantae piyaka danon ka///psompat ka salman alaicom isalam rka dikamambo plakayan barkadn bton si papanok di lakayan///
Ontay Marogong Net; Salman a caugan a matarintis a datu, dangkasan mapamunag o andaon miaribon si ayonan sa gadongan ka inidalao dun sadar o manga raga salami
Salman Caugan; atii sompat ako na daako makasalam//takinoba bs// banda aki miyanalan ko mga raga sa lamin//
Faridah Casim; kna ka sisii kagiya ka dikonta sa lalag ko manga raga salamin go matkawa lalis so malong sa naimpitan na miyarebon bantayan miyada da pagtaw si salday sa ginokt sorod sa dikatanor///
Alia Dimatimbang; ay ontay dingkadn phangilaya ka piyantunan oto bai malaulantas inuda naka dayon
Ontay Marogong Net; Na miaka ayon ako sa mitatarimbar puman si ayonan sa gadongan a daragadong ko ranaw ka puphamaka kulasun e rampana sa darian ka apiapun ka sakun e laindagan a ranon a dansalan a oragis e bae a romapunut odi baling sa baya, na kagiya katawangko si daragadong saranao a malaon so kanggaring agoso bansa ko ranaw na malotano daraan e kapakadanonian ko inarkat a lumba ka antano kasangkadi sa ayona gandingian ago giya bae aya rapunutana imani daragadong saranao. Mkk
Alia Dimatimbang; oway ka atidiniyu sabut a languwa sarugiyan na itatabun sa sukur a pagukit sa rimaran a izagad sa alamat oditaun kadurati, totoo bantayniyu ka sudn su kiyatangkd a gu darudaw su kilat ku blanganu katasan ka dimanapirimbangan a dansalana oragis i magayuna darakn na mana pindibaluyan a dakhasada rangkunu na ayaniyan kiyada a kiyatumangkdiyan na daaditaon kharaw a pakadadayu rasam a pakalab rangkunoon o adnalilangiyan a dapn mirayr sa taw na mabaluna turutha a runtadn zarumantang sa kapipikitayaon
Faridah Casim; miyakatoman ako magayona darakn gosi ontay marogong dako tanto bologun rinarika lalako ka kreray ta dimalim kyata dimatao ka mipagomong ko sogod diko kapandayataw dangmpn so malomon matao rakan mayaw sa diyakan kainalang ino so pkasima ayamatro iyan isan si bae ya romapunut totolingka sa ilat ka baniyandan tiyanto panobatobading ka ka siyalamiyambadun mainaya kanggareng giyoto na dibnar ka ippmagakalon i daragadong saranaw saluday sa ginokt sorod sa dikaganod amay ko magiyoto magayonadarakn tomoongko so kalab diso kdowangaran///
Alia Dimatimbang; ay dika bnarkadn magayuna darakn ka kiyadayananiyan su ruminibunda odas a miyawa da maipat
Faridah Casim; baanda yatoman mabibimbana sonor ko daredayo ladiyan goso lingayo iyan ayakindolonaan magayona darakn ko maparonay konta na bangkadn sasawanga kapranonangkaon ka mabalon sa diwangun i kiyalayaman sa dar ka skai kawananu matangkaa pagare///
Alia Dimatimbang; aynaw narakata daani ditanudn cndiln ka mabibimbaba sunur kautu inalgana kala c Datu ontay Marogong
Alia Dimatimbang; hahaha miyaka piya c salday sa ginukt ka pang2ndonbs mapasangdn angaya a adna iktiyana datu ka ibaratu kalalakaw na diphakararik ka mababai taps su taliniyan
Daragadong Saranao; Inambayananoray ainapiran bolawan abaiyaromapenet na sarigkadikakhawan ki mizaloloy sa dapat a mizangkad sa oragis ka sokinibologakn sa magimalaw inendaw na ayapipikiren ko na odikandowadowa na goka di paginalang sa kipamanayo bantog sa maorintanganonen na dikomatag rendanen ikiyareganakoron odiko mandidadidadidadidaw a miziniriganakn so kalinano iolan akalano ibolentay.
Daragadong Saranao; ayamataan bnar mithalentak ki ladan a mizulutana bai na malokomilalanati iniman ko sa darm a makhakarendemakn ka daakenpen kadaakn'pn kasbi o inoso kandakodat aayabantakosiri o andakaphagarongi ko panarondong nomayag na oligoy sa tarintang na baaknden khasbi a somorapon diyari na mr'po kasipatan na mendakasarinowan Agononga dalinan a datu ontay marogong ka osomatao tanding sa borawana kazored si potri plombatan a baidinggagaanan na mapakaondasiyan so linangakaplolot
Ontay Marogong Net; Agonong a dalinan na sarig ka dika kawan sa kiainantara aka ko kanirara inadil a laotan kinistar ka giyanandun e datu a magokit sa marasay ko kapakalimbay nian ko binaning a ragaton a gadong layagunon na ayangka gomaana so kasabar sa tongay na pagilmo angkapun so ranon sa kaplolot ka ka amaybo ka makompas karanonan rukabo si bae a romapunut na mapagiroy kanian ko pagulutan o ino ago so andamanaya.
Daragadong Saranao; ompemano so ranon Agononga Dalinan a Salibantoga Maror na ayapipikarangka na miyakarawa kobo a irandong sa nangetan na bapiyapen batomani bamakandorondoron so langita goso lopa na maalin so boklod ko kambebetadaniyan na ayako dikatawano baako baden malab na diko maraw ribonen so pindoronano ranon agoso rangkono gagaw ki malowasen dangaraw a Baiya romapenet.
Faridah Casim; ezandnaya ranon dadna tamaniyan daandorangantaon sa kapppmunagata ko oninanga sungkoan i misaloloy sa dapat misangkad sa oragis piyakarano ranon ka pagonotana torog anarampanasadar sokiya nugakoron miyaka girawa ko ya allah yarabbe ppkasabotako ko kadnana dapyag kagiya katawang ko kainalang so norie ptarda lomatas ko kablang koragat ka sodaniyan kapikir ka malunggaka manataw///
Daragadong Saranao; Inowako salakaw a makindolon sa lolot ka bobologan sa ranon a binaning dikomlas a gadong dikomoyakas ka ayapipikirn ko na tobapndi panganon i pangilay ko sa sanang na asara pimbitakan a lomalan sa tadman na daoba saginawa.
aya pmanabnar na sokiyangakoron sa miyaalng so nori ko kaoladan ko ragat ka malengga so sampiri na miyabatanto sadar a diphanganon so ganding ka biyorodana lemba amakayanga laminen ka minipalad so mono ko pageneso maidan na dikokharaw so dosa obamaawg so ganding o dowa minginawai a saknipooniyan.
Alia Dimatimbang; aydu mataan mambu panamangku lakiku salday sa ginukt surud sa dikhatanur dika pkhawan mamdam sa kini pamanayngka ku buklod sa miyurug kna a lalagakn a a tawaku sa ndurunan irmasa timbangan kumarathamanaan owadna mirupa diniyu phagayunan ki magayuna darakn na phanunangka rakmbu ka sadn sa lalagka a okit ku kabsaran ay gambaw ku marandang a ditanurun kargan na ipanulatangkudn sa karndana ngarangku i pangilayngka sa sanang ki magayuna darakn
Faridah Casim; sopalaw ko marandang boklod magadapa damarimbanga polo pampanga plunasun bapiya andaganat i salatana plimbo temora pndaloyong didn pakaborodn msaladay sa ginukt sorod sa di kaganod taman sa kagagandayo ranona goso gagaw ka pagaadimatangka bolawan skabodn i katamanan sa ranon oray daka madowa kaogan sa rangkono///
Joe Usopay Hamdag Cadar; “Alamat a kipimpir So siyaga pendidaon Ka di penimbolan mendi I pepegantan’ sa lawi Sipat a kibay-bay  So sangkad mpenimbi-mbi-ing  Ka di pendemar mamindo  I pegantan’ sa siyaga  A kapendan-danan sa lalag  O arosen a kembanipon. “Ala, pengring-ring a pong Si babendir a di moni  Seyan sa mamalala Si agong a di molaleng  A ditabo mipesimbar Ka matanog na dikeneg  Ka da a olaleng iyan.”
Daragadong Saranao; salamatendaw midar ipengginaralimbowan amanasigay komedab aligindaba pagayaw a izano ipendalaw amatanosa montiya amanaminiphaporo alathosaladagilang aliyayagapikhandaki Mizaloloy sadapat a Mizangkad sa oragis ka miyagilang gomilang so kayambolan dathaman ka miyatimbango mala so kapenedo maporo na initangkapo palaw so boklod pendomarg na phakitokawanaken mithalentak ki ladan a mizulotana bai a ikhayangko ko ranao a owadena phakagid a khabaya makimamot ko kanayo sa maganding a kamot sa maorintang na oba pakadayona sa makayanga laminen ka miyasapadamalang i daragadong sa ranao so saromagaw ko ringka.
Joe Usopay Hamdag Cadar; Sey, sey, sey . . . Katatan katatan . . . Mataan mambo . . .
Ontay Marogong Net; Amay puman ka toman mana kiarinawan si inapiran bolawan na aya lalagakunon tananiyo bantoe so langona manga datu a sapolo a-ayonan ko sapolo ka pangampong a bala tano ko ingud ka angkiran mapanotol a miagayon si olan ago giya datu sa pagironota siran ko ranon ago so gagao,
Faridah Casim; izandnaya mamot manayo di komlas so kinisagadnon ko mraa kalopindo na piyanang kapiyadn balai so marandang ombso miyogako dika miyabbaya kowasa patabantog ka dibodaito gadong bataroy ko rambayong so binaning di komlas gadong di komoyakas magayona darakn sako lombay so magaw na pimbarasipatangko o totoo so kanggareng o tanto so kaplilang na kagiya ksinokowa daksi paksina tananiyan salamun pmbarikawan ako ko tawa madarainon ka mitalogata badn ko karuguno kanggareng///
Alia Dimatimbang; ana talntaka darakn a daragadung sa ranaw na sasnakadn datu ku pizanangka ki olan a baiyarumaptn apinalutanpn sa bok ka osukipantakhurun na zizinusinuwangka owadna phakagid a phanapariya sangkad a pmduluna talibun makayangalaminan ka khabaya maki mamut ko kanayu sa bmbaran na aya pipikirangka talntaka darakn a daragadung sa ranaw na siiyaku ku pintu a dansalanu pakagid ka apiya andangganat na diku paka dayunn sa makayangalaminan a aya kaphapantawan o sarumataya aka baiya rumapnt ka tungaangku sa tuwak oludangkuwa palut ka siiyakn barata ku mauyayangalama ka bakudi palantiga a kampilanagu sundang so malawandai lalag a khabaya makimamut ki magayuna darakn baiya rumapn san kadn karangn a paniningkhurka talntaka darakn a salday sa ginukt
Joe Usopay Hamdag Cadar; ALL THIS POETIC REPARTEE: Tanto a mapiya i paras . . . lagid o penggilingen a marigay a di bo den pira barang so manga warna niyan . . . aynanawwwww . . . bologen nyo ron kon ah
Ontay Marogong Net; Imbanay akun daan akolon rayoongko sa kalangonio tanan a langowa garing ami ago so kolimbug e teg ko langowa manga datu ago so langowa bae sa baniyo pamantoni si daragadong sa ranao ka gomiraw so pakanug agoso sambida a taw a ilaman a iranun a ranao pipharasan ka aya kiran mala so tamok adi so bansa na kadawayan tanoron, enosulutan bae a paladun akun ruka e purandiyaran tano ka nganimpun ka sobonga karinawan si inapiran bolawan.
Alia Dimatimbang; ana panamangku rnangku a datu ontay marogong na akuln rayuungku ko kaiisa o bansa na obakungka thaodi ko kabandsab ku rgs ka inusu kapahagadat a dikun miphamagari na dikhidulona garing a titayan ku kasurd mataandna bnar a datu ontay marogong na obakungka ganati ku pndaptarna teg a pangilay sa rinanu i salday sa ginukt a surud sa dikhatanur ka bakudn phaka sayan sa susuku a sasadang a gagawa dagagalid a daapaparuwangku ka bnara mapapayag a kawarisanta bthun c baiya rumapnt na dita babumpaaran
ompmanu so sarig a titayan ku kanggaring sa duraan sa rinanu i daragadung sa ranaw na phandiaangku sa lalag a ibkna kaibat ka oba pkhagauni so kapnggiginawai a kaiisao bansa ka kalo kalo matuman na obarakn misabap a mimbalingan sa ranaw su kaiisa o bansa na mikasuy sa eranun so kapnggiginawai asalan sa paganay
Ontay Marogong Net; Panday mokir ko lalag a panaman a darakun a Alia Dimatimbang a ayonan bae ami na sarig ka dika kawan ka didun sasarisidun so kiapasadan sa teg a piagayonayonan, ka ino so sakunai a di taluntaki ladan si mamaroba sa pasad na di ngaran i ginawa si daa onotantaon a batawi a masorong a madakul e kilangan, goisa runang akun na ino akun pindaging a obakano pamanton sa lio sa adatiyo ka ka makadakar kanoron sa romarab sa gansing ka insarat o gibonun a oaya pumbalaiya so magisan a mulagid a magungun sa daradat a magizan sa bantogan na didun pangintamokan.
Faridah Casim; knaka banar mambo magayona darakn opagayon si olan gosi alongan sidan kabsaran datman ka dimalanggay so andaw na marabno alongan so olansalong paladn o matayon siran ka so saragon pikirun na kkowasa salongan ka aytimbango ingud dimatimbango bansa aya ditawn maraw magayonadarakn dita kapgiman boklod sa dagandar palao sa pirogongan kapkaarendinga dapat daayateyantaman///
Faridah Casim; otantoka pgingud misaloloy sa dapat misangkad sa oragis sa darenayang kaparan na bangoningka sapandi gandamato damdag olodingka satamok iliyanabambaran ka apayo dimanga tanto na payongankoskaon sa oborobora baning binanaaing dikomlas payongatongkayaatao ka adn mikunukunug ko miyakaambalabala skai katoman ko samaya ko marandang oding kasblawan kappginguding ka sa darenayang kaparan///
Alvin Maruhom; antonaa anan mambo bae a romapenet a pagakolen a dika mi niyo pantoni sa tamok na katatan peman a pakiolodan niyo....mkkkkk
Rommy Rindong; Aya kindolonaan ko manga kolimbagi tig na dimbologan sa ranao na dipman phakadaan sa badn thitimbanga ros...Ongganoyaka niyan ko kabandsan ko rgs na aroganangka mambo ko kawladan ko ragat...
Ontay Marogong Net; Na daraan tanot daan si ayonan sa gadongan ka kataya miatanto a makipungginawai si inambayananorai a inapiran bolawan ka an kapagimani e daragadong sa ranao sa imana samporna, ka an kapuniati sa niat a tolohabos, na bae a romapunut na sarika ki ginawa a mamarontay ko ranao ka langon a adat iyo na tanan ami miaraw ki daragadong sa ranao ka tomoon ko so bansa adi so kapangintamok
Ontay Marogong Net; Miaka ayon ako sa lad e datu alvin a dikano pangintamok, kakae rommy rindong izan a kasino ko a isaka a kibangun ko kiapasadan sa tig na ingkadun puzayani si pandaopan maluna ka amay amay na mikilat na minitayak so luthi sa ilian a bumbaran
Faridah Casim; sagadita kabnar datu ontay marogong so maito alinang i pagingatan baabon so ktilabolawan i pagalamatan makaw ka obabadn milaod i sambornay ranonen na dingkamitindos rabaw so parayasan ko ingud ka so langit na maporo pika ppangkata na so lupa na mapnud lumbaon so kalodan laot landap dingilan dikasonsangaan o a olana gobarat pkasobosobidon so bgula makoranda adaw datu ontay marogong marugunambidayan ka ayamapkapalon RR na kapalapoy darimbang makalabao mikunug lubi magangkon ko ig ka dilabakn ko ragat////
Ontay Marogong Net;RR amay amay ka pazad si DS na suka e pagolinan ki muntia sa tamparan, mkk
Faridah Casim mapasang mambo dii kindolonaan ki inambayana noray ka pgowaya pgunda paka mamantrangan hehehe///
Ontay Marogong Net; Sa basa e Alvin a ilaod o suara a palandong e niyawa (tulak ng bibig kabig ng dibdib) so oway na aya di na so di na aya oway. Mkkkkkk
Daragadong Saranao;Agononga dalinana salibantoga maror a magayawa adatu na gogiya baiyaya a mizulutana bai a mithalentak ki ladan na gosi disarinowan a rommy rindong kargan na kagiya miyatangked a miyagayon si olan agosi alongansidan ka initangkapo bagl so rangirisa thatanto ka miyatimbang so kadar na miyangen so daradat sa maorintanganonen na dikanopman khawan ko mangapapantonatao ka minibologakobo a piragatan ko so ig na omipantag sa lalag iphakaalang sa koris imizaloloy sadapat amizangkad sa oragis na pithiyakapanaken sa karinawan siranon... omipantag sa tamok atalibonadidaan imagalang sa soratan i daragadong sa ranao na kataya lemba kano a manga randanga datu agoso langowa bai na owana diron midar na mitarotopiranon so kapenggiginawai sa iranon pipharasan a ranao piphandaraan.
Ontay Marogong Net; Dikadun kawan datu agononga dalinan ka ay tago o Ranao a di mangun o kalodan. Na asar a miatanto na kiasaodangkadun sa borawan datumanong
Ontay Marogong Net; Na suka e lumba sa lamin na pamimikarangkadun o andangka purarikun e sii sa ginawangka ka didun marun ki olan, mkkk
Ontay Marogong Net Laod a suara ko a palandong a darakun, inilaod e ngari a tarokonan e ladan, (tulak ng bibig kabig ng dibdib)
Alia Dimatimbang; ay lanatkanu mga datu ku ingd ka ana miyan'gan a miyaula lngku sa lut a ku kiwarisna tantu ki inapirambulawan ka kagiya miya tantu su pangilayan sa sanang a durangan sa rinanu i talntaka darakn a daragadung sa ranaw inukun datu ontay marogong a inu su pata kapal a pata palawa mala a pngganat ku kadaan a pndungku sa bmbaran a na aya miyanlgakn na su isaku labuay na dikun phaki labuan o isaku rnangiyan ka ruwaru katndani sa pata magalaganda dandiyuphit na dashuyaw a khapalandung ku kapal a pngganat ku kadaan giyutu i phitharo a samayaan ki olan tndanu ngadatu ay pandapatiyu? Languwa mimamasa? A tanan malim ku lalag osu kipantakguron na pirugunganakurun ka kagiya a mapapayag a tawaku sa ndurunan opmanu ba tantu a dikanundaraynun a mga bantogo ranaw na ogup kanu thanding sa kipamanayu bantug
Ontay Marogong Net; Daragadong sa ranao na oba ka pukaluki ka aya pipirangka na daa lalao pagalang ko asalani gibonan ka badun puphagomarug so bantogan o bumbaran, na daangko a labuan so lalabuan ko inged ka sisino sinon akun e kasabapan sa rido a ropa di pakaayon ko karinano o bansa, eno sulutan bae a mianug akun sa lut a tiadian sa lalag a ginawangka dangaraw a Alia Dimatimbang so sabaad ko pagingud sa pamantonan kamiran salio sa adatio, na sambida kabus a tao a dimakipagawida adi makindaoroga ka susunupun a lalaga a sinagap a ongangun kindolonaan ka ko tangkud a lolot ka na naino ka dirido na ogaid na tadman.
Alia Dimatimbang; hahaha antunaaya c ontay mlambus sa tadman knaman lakiyakn ka kna a lalagakn a tawaku sandurunan a irmasa timbangan a kumarathamanaan piphandapatanakn na saknitaw ku kapal a khapalandung ku ingd na sakmpni taw ku ingd a ndansalanu rinayung aya mataambnar na datu ontay marogong na pangilay ka sa okit a ladiwayana tindus a titayan sa bmbaran a dapata dimagtas angunanaowan ku palad ka osalamatarugung na banda aya tuman misalau su kadar rupao samayaan na lumngn su insaran a tmdanu nga datu o mipalad su maruraw ku omdasu datumanung ayapmana bnar a ayarinlgngkurun daragadung sa ranaw na kagiya miyatantu a tawaku sandurunan na siirakn daait su kapagingaranaku ku pata palawa mala a ishanu gumiyangkung sa patanana kaludan aphaingaranangkurunna amayamayngkubo o mipalag su rinarik samayaan ki olan a tmdanu nga datu ontay datanupn makalook ka
sungtanukiranai ka phaniwaka tanu mapasadn ka pndiyalaga tanu mapasad na smbag cran mamabu na thaaliknpman a kapkhawenga taw na makaomasu gawee a akpkhaing na su langunu skatn apiya dicran mamantun sa kasa pirak ka makuwa barandiya na sumga pagalad o pata mitimbatimbang ki inapiran bulawan paniyap tanudn hahaha
Daragadong Saranao; agononga dalinan a salibantoga maror na diden ribowan sa tig so samaya pantonirana manga lalano atao adiden phakilabuan so labuay ran ko ig odikapanendani sa patamagalaganda adandiyophit da soyaw ka pakisasanganoto ki mithalentak ki ladan a mizulutana bai ka panday mokit ko lalag sa kidongko nomaidan ko kayambolana mala.
Alia Dimatimbang; ana miyakapiyata sii datu untay marogong piphandapatanakn na oman midar mipangkat su pangilay sa rinanu o talntaka darakn a daragadung sa ranaw na mamutayag su snang ka daolata masindaw ka dataro irorogung a magimalaw inndaw kipkhidansaliyan sa awilawilanadar datu ontay marugung na akuln rayuungko na rombaaladanka na obakanduwaduwa na onakandarainun ka aya pikirntanu na misalau su bantog o maunda ondatanu na mitanan su alaga okuranga tandatanu ka sadn sa tanda tanu apngganat sa kadaan na pagalad i salday a surud sa dikhatanur na aya tandao bansa phangilay sa durangan atalntaka darakn a daragadung sa ranaw
Ontay Marogong Net; Bosongn ako malab pundaoroga akun daragadong sa ranaw ka daakun kapantoni a ginawako minirun piangasasadangko sa dalaan a maminar a mapupuromba tano ka so sanata sanata na ditabo kasanaan na so sarisariganta na ditabo kasarigan ka amaybus ka matanto na putawdantanian ko kaoladan ko ragat. Agonga dalinan na dikadun sarig sa tao na sarigka sa ginawa, apia di matoman e singanin a pikandak o illian a bumbaran na daa kasabapanon
Alia Dimatimbang; aduu mataan mabu datu ontay marugung dika pzarimpangan sa ilabu sa sarikan c sulutana bae ka matagutu olalng a katharo sa sabala piyaka ilatiran su samayaan ki olan a tmdanu mgadatu inao lakiyakn dikapman pndurat sa kiyapasadansa tig ka rampana diku maraw a pkhabaluna sulug a tadman ko kanggaring
 

Comments on this page:
Comment posted by Arata Wata, 03/26/2013 at 7:11pm (UTC):
Aydaw! Da aken ini mailay. Mkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...

Ipost aken roo sa basa.iranaon.

Comment posted by Asnia Manda Baguan, 12/07/2012 at 11:47am (UTC):
hahaha c dako mkacenga sa myanga babatiya akn aya!!!!!danganda mailay so sabaad ko kandawnga ko paganay ka gyoto e marabongon hehehe

Comment posted by MATAYA INAM, 09/30/2012 at 11:00am (UTC):
kataya si ilngis na translatun niu rakun sa pananaroon pls1

Everyday is not the same and life does not go straight in one way. There comes many turns in our life and on each turns expect ups and downs in there. Everybody is desirous of putting anchors on the stars

Comment posted by SAKUR, 07/25/2012 at 7:35am (UTC):
Wew, mataan ko malandi a kandaonga

Comment posted by Mataid , 03/13/2012 at 9:32am (UTC):
Daragadong means Noble person,

Comment posted by edwin, 02/15/2012 at 8:37am (UTC):
what does the daragadong means pleaseAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894465 visitors (2894575 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free