ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - GOGODAN SA MADALUM
   
 
  GOGODAN SA MADALUM

   

GOGODAN
 
Sharief Kabunsoan married Angintabo watao Macaapun Radia Simban sa Malabang, begot
1.       Saripda Macaalang
2.       Daragat sa Unayan
 
Sharief Kabunsoan married again to paramata Mazhawang watao Bae Tamlalanan sa Maguindanao ago so Dimasoba sa Malabang a Laki o Angintabo, begot
1.       Aloyodan
2.       Kadmaan
3.       Kunuga
4.       Layagun
5.       More
 
I) Saripada Macaalang married Bli watao o Katiba Alim sa Maguindanao, begot
1.       Sharief Bangsakay
2.       Bae Maginot
 
Sharief Bangkaya 1st married to Bokayan Bae sa Sebangan, begot
1.       Dimasangkay Adel
2.       Didaitun a lokes
3.       Rombaan sa Butig
 
Sharief Bangkaya 2nd married to Bae Bizaton sa Sudupan a Maguindanao, begot
4.       Datu sa Palao a Picong
5.       Radiamoda a Masla sa Kalibao
6.       Pinayong Bae a labi sa Rabangun
7.       Gugu Sarikula
 
Sharief Bangkaya 3rd married to Bae sa Matampay, begot
8.       Dakunug sa Malabang
9.       Datu Laut Boisan
 
Dimasangkay Adel, begot
1.       Radiamoda sa Maguindanao
2.       Omon
3.       Bae a Karaoma o Pazaolan
4.       Ila
5.       Maruhom Karamatullah sa Noling
6.       More
 
Omon married Amborong of Butig, begot
1.       Amatonding a Noni
2.       Potri Gayo sa Lombayanague
3.       Potri Nangko sa poona Bayabao
 
Amatonding a Noni married Maupaat Gayang sister of Sultan Dipatuan Kudarat, begot
1.       Anta sa Tubok Malabang
2.       Ambun sa Balabagan
3.       Nagu sa Picong
4.       Asia sa butig
5.       Pindawa-dawa oray sa Masiu
 
Datu Laot Boisan married to Potre Mampay of Sulu daughter Batara sa Tenga, begot
1.       Sultan Kudarat
2.       Maupaat Gayang wife of Amatonding a Noni
3.       Datu Tagal
4.       More
 
II) Daragat daughter of Kabunsoan from Angintabo married to Ameladin Macapundag sa Unayan, begot
1.       Maradia dikabolodan
2.       No More
 
Maradia dikabolodan married to Dinambayanun a watao Datu Mudag sa Balabagan, begot
1.       Boroa
2.       Oyoda sa Madamba
3.       Dadioba sa Biabi
4.       Angkolan sa Bita
5.       Andonga sa Macadar
6.       Sanaolan sa Dagook Lumbatan
7.       Ongkini sa Tubaran
8.       Ayor sa Linindingan
9.       Togon sa Kadingilan
10.    Imoda sa Ganassi
 
Boroa married to sittie Ugho watao Dimaalip ko Duni sa Buayan a watao Rajah Sirongan, begot
1.       M’barong
2.       Amidag
 
M’barong married to Potre Nayo a watao Anta sa Tubok ko Bae sa Condor, Begot
1.       Diwan sa Bayang
2.       Arobiro sa Pagayawan
3.       Noron sa Kapatagan
 
Sharif Kabunsoan 2nd married to Paramata Mazhawang, begot
 1. Aloyodan
 2. Kunuga sa Unayan
 3. Kadmaan ko pagilidan
 4. Layagun sa Bayabao
 5. More
 
III) Aloyodan married to Potre Nandaopan watao Sharif Alioden sa Sulog, begot
1.       Pazaolan/Adasaolan
2.       Pinorot
3.       Potri Kaizadan
 
Potri Kaizadan married to Amaloya Thopaan of Masiu, begot
1.       Sharif Angkaya sa Masiu
2.       Sharif Manuzang sa Molondo
3.       Dayansalong sa Binidayan Pualas
4.       Ambo sa Lumba a Bayabao
 
Ambo married to Amimanabo watao Mamintal sa Maguing ko Dandangun a babae o Dimalawang mga apo o Layangun a watao Sharif Kabunsoan, Begot
1.       Digowa sa Bacolod Lumba a Bayabao
2.       Apha sa Borokot
 
Digowa married to Danambae (Danam) babae o Balindong sa Masiu, begot
1.       Amidang sa Taraka karoma o Puso
2.       Ayo
3.       Lading Kabibala
4.       Datu
 
Lading Kabibala married to Paramata Saimbo watao Balindong Bsar sa Masiu ko Pindawa-dawa Oray isako Lima Noni, begot
1.       Amanula
2.       Aminula
3.       Maupaat
 
Maupaat married to Bae sa Kalawi, begot
1.       Tantao
2.       Saber sa Batointan
 
Sharif Angkaya sa Masiu 1st married to Paramata Ampayong sa Lombayanague, Apo o Pazaolan, begot
1.       Maruhom Barao
2.       No More
 
Sharif Angkaya sa masiu 2nd married to Potri Maririnag babae o Alnao Ambolotho sa Dagook Lombatan, begot
1.       Maruhom Amizing sa Tamparan
2.       No More
 
Sharif Angkaya sa Masiu 3rd married to Ayawa sa Taraka babae o Abagat manga wata o Domocao sa Taraka a pagari o Gomisa, begot
1.       Onggor
2.       Kayowa
3.       Bayora
 
Kayowa married to Datu Sandor sa Baloi laki o Aminsalam a manga watao Sharif bato Lakongan sa Maguindanao ko Bae labi sa baloi a watao Manangkaya a datu sa Baloi, begot
1.       Maruhom Kahar sa Raya Wato
2.       Datu Maas sa Wato
3.       More
 
Onggor 1st married to Paramata Indias, Tungud misan so Indias ago so sittie Adir sa Butig na mindowaya, begot
1.       Umaga aya lokes a datu sa poon a Masiu
2.       Dakiran (Daki) Karoma o Datumaas sa Wato
3.       Tarangni (Angni) Ambayo sa Madalum
 
Onggor 2nd married to Potri Adir a babae o Dimaalip ago so Dianaton naim sa Butig manga watao Okho a watao Pundoma ko Umpas a babae o Sandab, begot
1.       Balindong Busar sa Masiu
2.       Danambae (Danam) sa Lumba a Bayabao
 
Sharif Alawi sa Tagoloan married to Lilangun sa Tagoloan, Begot
 1. Radia Kunuga
 2. Radia Soning
 3. Api
 4. Dangaola
 
Radia Kunuga married to Bae sa Dimagalin, Begot
1.       Kamayongan sa Madalum
2.       AMEROGONG SA KAPAY AMA O Pundoma sa Unayan
 
Kamayonga married to Datu Talin watao Dimalawang sa Minitupad, begot
1.       Alawi sa Madalum   3. Anie sa Gadungan
2.       Aniego                 4. Abakon
 
Alawi sa Madalum married to Potre Ribisalam a watao Timbangadi, begot
1.       Mbrangayanalak sa Madalum
2.       Amlay sa Marantao
3.       Amito sa Tugaya
 
MADALUM CONNECTION IN MASIU
 
Angni (sister of Balindong bsar) married to Mbarayanganalak a watao Alawi sa Madalum ko Ribisalam, begot
 1. Apindok
 2. Doron
 3. Lawango
 4. Bansao
 
Apindok married to Maruhom Kahar sa Wato a watao Datu Sandor sa Baloi ago so Kayowa, Begot
1.       Maruhom Sidik
 
Maruhom Sidik married to Bae a labi sa Madalum, begot
1.       Maruhom Sharif Mohammad
2.       Maruhom Adel
3.       Linang a bae
 
Maruhom Adel married Totogan a watao Daging sa Bacolod Grandi, begot
1.       Munar
2.       Pakatowa
3.       Ambayo karoma o Dima
4.       Daro
 
Maruhom Sharif Mohammad married to Bae sa Madalum, begot       
1.       Sayap 1st enthroned Sultan of Madalum
2.       Kabo a Bae a Labi sa Madalum
 
Sayap married to Pagamongan a babae o batotop sa Madamba manga watao Arido ko Soyaw a watao o Oyoda sa Madamba ko Amerol Aman sa Madamba. So Arido na watao Aria a bae a labi sa Madamba ago so Atongkay a Sulotan sa Kablangan a watao Boisan a watao Noron a babae o Diwan sa Bayang, so a Aria Bae a Labi sa madamba na watao Bae sa Koba ago so Datumaas a watao Pagayawan ko Andingoay a watao Amana a watao Sayawa sa Binidayan ko Adampok sa buntong a watao Bae sa Buntong a watao Maruhom Rahmatullah, so Bae sa koba na watao Noron a Babae o Diwan sa Bayang, Begot
1.       Bae Kalima sa Madalum
2.       No More
 
Bae Kalima married Somangka a Saber sa Batointan a watao Bae sa kalawi ago Sharif Maupaat a watao Lading Kabibala ko Paramata Saimbo a watao Balindong Bsar sa Masiu, So Bae sa Kalawi na watao Dianaton sa Pualas, begot
1.       Bae Kolambo
2.       Bae Lalapung
3.       Lalansay
 
Bae Kolambo a Potri Maamor sa Madalum married to Otto a watao Aria sa kormatan apo o Dianaton sa butig, Begot
1.       Datu Domado
2.       Bae Zainon Potri Maamor sa Madalum
 
Bae Lalapung married to Abdulkarim, begot
1.       Pantis a Guro a Diamla sa Kablangan
2.       More
 
Bae Lalansay, begot
1.       Miring
2.       Mabaning
 
Kabo a bae a labi sa Madalum married to Atongkay a Sulotan sa kablangan a watao Boisan a watao Noron ago so Garang a watao Balindong Aradi a watao Nagu sa Pikong, begot
1.       Dima
2.       More
 
Dima married to Ambayo a watao Maruhom Adel a pagari o Maruhom Sharif Mohammad a manga wata o Maruhom Sidik, begot
1.       Paki
2.     Erza
 
MADALUM CONNECTION IN UNAYAN
 
Noron a babae o Diwan married to Garang a watao Balindong (Arabi) a watao Nago sa Pikong ki Ayo a watao Tanoga sa Dapao ki Runding a watao Bura sa Pikong a pagari o Amiladen sa Unayan, begot
1.       Dipatuan
2.       Datu sa Dalidigan
3.       Amiril sa Tabaran
4.       Boisan
5.       Daina Sultan ko Batalo Pagilidan
6.       Pindaolan sa Minitupad
7.       Abunda sa Tugaya
8.       Kayowa sa Bacolod
9.       Sigayolan sa Madamba
10.    Bai a labi sa Sapad
11.    Bai sa Koba
 
Bai sa Koba married to Maruhom Datumaas a watao Arobiro Pagayawan ko Andingoay a watao Amana a watao Sayawa sa Binidayan a watao Baodi sa Binidayan, begot
1.       Kapitan
2.       Alugud
3.       Alupad
4.       Baorag
5.       Aria, Bai a Labi sa Madamba
6.       Makot
 
Bai a Labi sa Madamba married to Atongkay a Sulotan sa Kablangan a watao Boisan a watao Noron ago so Garang a watao Balindong Aradi a watao Nago sa Pikong ko Ayo a watao Tanoga sa Dapao ko Runding a watao Bura sa Pikong a pagari o Ameladin a Macapundag , begot
1.       ARIDO
2.       More
 
Arido married to Soyaw a watao o Amerol Aman sa Madamba ko Bae Oyoda sa Madamba a Babae o Boroa sa Sedepan a Unayan, begot
1.       Pagamongan sa Madalum
2.       Batotop sa Madamba
 
Pagamongan married to Sayap a Sulotan sa Madalum a watao Sharif Mohammad a watao Maruhom sidic a watao Maruhom kahar sa Wato ki Apindok a watao Angni ago so Mbarangayanalak a watao Alawi a watao Kamayonga sa Madalum a watao Radia kunug sa Unayan a watao Sharif Alawi sa Tagoloan ko Lilangun sa Tagoloan, begot
1.       Kalima sa Madalum

By Acmad (Ontay) M. Abdulmadid
Exclusicely articles @ www.acmaly88.page.tl

 

GOGODAN SA MADALUM

 

Sharif Alawi sa Tagoloan married to Lilangun sa Tagoloan, Begot

 1. Radia Kunuga
 2. Radia Soning
 3. Api
 4. Dangaola

 

Radia Kunuga married to Bae sa Dimagalin, Begot

1.        Kamayongan sa Madalum

2.        Amerogong sa Kapay

 

Kamayongan married to Talin watao Dimalawang sa Minitupad, begot

1.        Alawi sa Madalum

2.        Anie

3.        Aniego

4.        Abakon

 

Anie married to Dato Alamoe, begot

1.        Amot

2.        Angabang sa Madalum

3.        Guinal sa Gadungan

4.        Paomang

 

Amot married to Ampaso a pagari o Pondag ago so Sayawa sa Binidayan, begot

1.        Blak

2.        Duma

 

Aniego married to Adoy watao Ambun sa Balabagan isako Nonie, begot

1.        Maruhom Salam

2.        Aninding

3.        Asico (karoma o Doron watao Mbarangayanalak)

4.        Agato

 

Maruhom Salam married Patao, begot

1.        Amai Dakolay

2.        Amai Simalao

3.        Inai Acco

4.        Ikaka Ongo-on

 

Aninding married Rebua, begot

1.        Omat

2.        Ebra

 

Asico married to Doron a pagari e Apindok, begot

1.        Imam sa Madalum

2.        Ina-Ama ikawalo kalokes sa Madalum

 

Agato married Ingkinay, no heirs (da siran Mbawata)

 

Alawi sa Madalum married to Potre Ribisalam a watao Timbangadi, begot

1.        Mbrangayanalak sa Madalum

2.        Amlay sa Marantao

3.        Amito/Amlak sa Tugaya, he is Amntak of the royal house of Tugaya

 

Mbarangayanak married to Angni babae o Balindong sa Masiu, begot

1.        Apindok

2.        Doron

3.        Lawango

4.        Bansao

 

Doron married Asico watao Aniego, begot

1.        More

2.        More

 

Lawango married Linang a bae sa madalum. begot

1.        Pakatoa

2.        Poyowa

3.        Patalo

 

Bansao married to Kariola, begot

1.        Rilaola (Bae sa marigay)

2.        More

 

Apindok married Maruhom Kahar sa Wato, begot

1.        Maruhom Sidic

 

Maruhom Sidic married Bae sa Madalum, begot

1.        Maruhom Sarip Mohammad

2.        Maruhom Adel

3.        Linang a Bae

 

Maruhom Adel married Torogan watao Daging sa Bacolod Grandi, begot

1.        Munar

2.        Pakatoa

3.        Ambayo (karoma o Dima)

4.        Daro

 

Munar, begot

1.        Liya karoma o Ezra

2.        Lumbos

3.        Mokadam

4.        Damiyog

 

Mokadam, begot

1.        Datu Patarandang Amadatu e Camid Alawi a Sulotan sa Madalum

2.        more

 

Maruhom Sarip Mohammad married Bae sa Madalum watao Tantao a watao Maupaat, begot

1.        Sayap a Miaona Sulotan sa Madlum

2.        Kabo a Bae a Labi sa madalum

 

Sayap married to Pagamongan a pagari o Batotop sa Madamba, begot

1.        Bae Kalima sa Madalum

2.        No more

 

 Kalima married Somangka Saber sa Batuintan watao Maupaat, begot

1.        Bae Kolambo potri maamor sa Madalum

2.        Bae Lalapung

3.        Lalansay

 

Bae Kolambo married to Otto  a watao Aria sa kormatan, begot

1.        Datu Domado

2.        Bae Zainon potri maamor sa Madalum

 

Bae Lalapung married Abdulkarim, begot

1.        Parantis Guro a Diamla sa Kablangan

2.        No More

 

Lalansay, begot

1.        Miring

2.        Mabaning

 

Kabo married to Atongkay a Sulotan sa Kablangan watao Boisan a watao Noron, begot

1.        Dima

2.        No More

 

Dima Married Ambayo watao Maruhom Adel pagari o Maruhom Sarip Mohammad, begot

1.        Paki

2.        Esra

 

Paki, begot

1.        Macarimbang

2.        Bae Rini

 

Macarimbang, begot

1.        H. Latip

2.        Mangontra H. Malik

3.        Malugao H.Abbas

4.        Intan

 

Macarimbang 2nd married to Bonday, begot

1.        Papil a Bae a Labi sa Madalum

2.        No More

 

Bae Rini married Macalandong, begot

1.        Sarapion

2.        H. Omar

3.        Dardagan H. Sarip

4.        H. Usman ex mayor sa Madalum

 

Ezra married to Liya wato o Munar, begot

1.        Mandailan Andael bae a labi sa Madalum

2.        More

 

Mandailan married to Tambilawan a Sulotan sa Linuk, begot

1.        Odang

2.        More

 

According to the “taritib” system of the royal house of Madalum, Sultan and Cabugata of Madalum come from the male line of Aniego and Alawi alternately, the Imam and Cali come from the line of Doron, while Datu sa Madalum, watamama sa Madalum come from the line of Baiza, the line of Lawango can assume exclusively the throne of Radiamoda and bae sa Madalum, Panondiongan of Madalum for Ina-Ama exclusively, bae a labi sa madalum exclusive for the first female decedents of Kabo, the throne as Potri maamor exclusive for the female descendants o Kolambo,  Piti-ilan sa Madalum exclusively for the descendants of Pakatowa son of Maruhom Adel,

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894737 visitors (2895408 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free