ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - BANGSA KO MANGA NONI
   
 
  BANGSA KO MANGA NONITOTHOLAN KO BANGSA NONI (SANDAB AGO SO UMPAS)

(By Datu Ontay)

 

So Sulotan Sharif Mohammad Ali na sukanian na alawi a wata o Ali a apo o Ali Zainal Abiden a wata o Amer Hosain a wata o Ali bin Abuthalib ko Fatima sohra a wata o Nabi Mohammad S.A.W.

 

So Sulotan Sharief Mohammad Ali, na piangaroma nian so potre Tamat a wata o Malik (king) sa yaman na inimbabawata iran so manga Sharif a mianompang sa Sebangan a alongan ka inipanolon iran so agama Islam, isa ko manga wata iya so Ali Zainal abiden a iniboat a miaka pangaroma ko Putri Diosol Asikin a wata a babae o Sulotan Iskandar Dolkarnain sa Johor, na inimbabawata iyan so pito a Sharif, isaon so Kabunsoan ago so Alawi ago so Alioden,

 

So Ali Zainal Abiden a iniboat na arinian so Abdulrahman Hassan, miapangaroma o Abdulrahman Hassan so Bae a labi sa Boronai na inimbabawata iran so Sharif Abubacar ago so Radia Bandar a Badarol Alam sa Johor, so Badarol Alam na piangaroma nian paganay so bae sa johor na inimbawat iran so Radiamuda sa Johor, na ikadowa a piangaroma o Radia Bandar sa Johor na so wata o Alioden sa Sulog ko Putri sa Boronai, na inimbawata iran so Sandab na babae niyan so Umpas a miagingud sa Ranao,

 

Miaka isa alongan na miamisita so Datu Bangkaya (Sultan sa Maguindanao), sa inged a boronai na paka oonotun nian so wata iyan a kaka a so Dimasangkay adel sa Maguindanao, so kiapaka oma iran sa boronai na pikokormat iran so Sulotan Bangkaya ago so wata iya a Dimasangkay adel sa Maguindanao na rakes a ba iranonden piaki pangaroma so Umpas a babae o Sandab, oriyanian na mimbalingan sa Maguindanao so Datu Bangkaya ago so Dimasangkay na piaka onot iran so Potre Umpas na sii nian ini taros sa Simoay,

 

Sii ko kia wafat o Sultan Badarol Alam sa Johor, na aya peman misolotan so wata iyan sa Johor a pagari o Sandab ago so Umpas sa isaka inaan. Miaka isa alongan na piaki bantoan o Bago a Sulotan so pagari nian a Sandab ka ini iza iyanon o anda miatago so Umpas ka pangaromaan nian, ago pitharo iyanon a mbabanoga nian na gonian balinganun sa Johor. So kianuga roo o Sandab na mimbalingan sa Boronai na tomiaros sa Maguindanao sii ko darpa o Dimasangkay adel, orinian na danian ka omai sa walay so Datu Dimasangkay ka somiong sa sogod a Buyaan ka piamisita nian so manga tonganai nian sa sogod a Buyaan.

 

Aya kia omaan o sandab so Umpas ago so manga sarisarigan o Dimasangkay, na pianothol iyan kiran so kabaya o kaka iran a Badara Alam sa Johor a dinian di pakimbabanog so babae nian a Umpas ka sadun sa kaomaanianon na darpa na kowaan nian ka imbalingian sa Johor ka mbaloinian a darodopa iyan, ka anian kandatoi so kasabala o Sandab ago so Umpas. Orianian na pitharo iyan ko pagtao o Dimasangkay a aya taralbi na mipalagoy so Umpas ko darpa a diron matoon o kaka iran a Sulotan Alam sa Johor, na mianinimo siran sa piaki onotan iyan sa sapolo ago walo a titiwalaya ago datu a sarisarigan o Dimasangkay, rakus a manga pagupur datar o ayam ago manga pipiraka sako a ilao margas, lomialakao siran  sa tampar sa kaporoan sa look a kalasan na sii siran mithaman sa tamper sa Butig sa marani sa ranaranao a maito, na mimbalay siran roo ago misasapadan siran pen. Orianian na mia pamikir o Sandab a pembalingan sa Johor, na pianginsana nian ko babae nian a Umpas a odi maoma o darodopa iya a Dimasangkay sa malupas so pat polo gawii na o adun a pakaoma kiran a Datu na okabai nian mangaroma na miapatot ko tarik o Islam.

 

Na mimbalinga so sandab sa Maguindanao na danian puman maoma so Dimasangkay adel, na pianginsana nian ko datu a sarisarigan o Dimasangkay a so Umpas na inipalagoi sa tampar sa Butig na taralbi a kasongoan o Dimasangkay, orianian na mimbalingan so Sandab sa Boronai.

 

So mambo so Datu Dimasangkay adel na miakaoma Mambo a poon sa sogod a buayan na danian kaomai sa toroganian so darodopa iyan a Umpas. Pianothol iranon a miaka uma so laki o Umpas na ini palagoi niyan sa tampar sa Butig ka so kaka iran a Radia Bandar sa Johor na dinian di pakimbabanog ka imbaling iyan sa Johor. So kianugaon o Dimasangkay na da nian songowi sa Butig ka badun mimbalingan sa Sogod a Buayaan na taros a piangaroma niyan badun so Bae sa Sogod a Buayan na piangaroma niampun si Mira a bae a labi sa Simoay, na inimbawat iran so Omon.

 

Chapter II

 

So mambo so Amirogong a wata o Radia Kunuga a watao Sharif Kabunsoan ko Paramata Mazawang, na piangaroma niyan so Lilangun a Bae a labi sa Butig a wata o Amisesem, na inimbawata iran si Pendoma sa Butig a Bothong a wata.  Miaka isa alongan na miapamikir o Pendoma a panganop siran ago so manga ngongoda nian sa saladung sa tampar sa Kalasan, na aya iran kiapaka oma sa kaoladan sa kalasan na mia ilay iran a marabong a bul, na siongowan iran ago so manga pag tao nian na aya nian kia omaan so darpa o Umpas ago so manga taga puda iyan,  orianian na miagtao so Datu Pendoma ko sarisarigan o Umpas o kapakay a mimbitiyarai niayn so Umpas, na miniyog sa makambitiyarai siran.

 

Inizaon o Pendoma ko Umpas sa Basa malayo, o ino siran katago sa look a kalasan ago anda sukanian poon a inged, na pianothol mambo o Umpas so sabap a katatago iran roo, na ini izainon oba siran miakamblag ko Datu Dimasangkay, na aya inisumbagon o Umpas na mialupas so pat polo gawii a kapasadan, na kapatot a mapangaroma a ped a mama.  Aya tig o Pendoma a maka oma saya so lakingka a Sandab na pangaromaan akun suka, sa aya mapia na iputalon akun sukano sa bandara inged a Butig ka kamarataan kano saya, na kunaba ka salakao ka tunged kano maka dowa ko Ama akun a Amirogong, ka magari so Sharif Alioden sa Sulog a ama aka a Datu ago so Sharif Kabunsoan a ama akun mambo a Datu, na Magaripun so Apo akun a Ali Zainal abiden ago so Abdulrahman Hassan a ama aka mambo a datu ki ama aka,

 

Orianian na miniog so Umpas ko orian o kiapaka kuduga iran, ka kunaba  sirambus salakawa  ko Pendoma,  pakagaanun ta so tothol na miaka oma so Sandab sa Butig na miapanothol iranon a da mbabanoga o Dimasangkay so Umpas, sabap ko Maratabat na piaki pangaroma o Sandab ko Pendoma so Babae nian a Umpas, sa masa oto na maogat so Umpas sa miaka pipira Olan, kagiya ko maka tapi siran na inimbata iyan so Amborong na kinowa o Sulotan sa Tatarikun a wata iyan,

 

So mambo so Pendoma ago so Umpas na inimbawata iran so Datu Okho ago so Adawi. So Okho na piangaroma nian so potri Maganza a watao Datu Balbal Mudag sa Balabagan ko bae Malilimbo a wata o Radia sirongan sa Buayan, na inimbawata iran so Dianaton sa Butig ago so Dilawa sa Marawi, Halim, inang, bogim ago so adwi. Na piangaroma pun o Ukho so Bae a labi sa Simoay na mimbawata siran na so Dimaalip (amao Boroa sa Unayan) ago so Sittie adir (inao Balindong Busar sa Masiu),

 

So puman so Amborong na sabap ko Maratabat o manga Datu sa Unayan na inipanoksam iran ko Omon a wata o Dimasangkay adel sa Maguindanao ko Mira a bae a labi sa Simoay, na miniyog so Dimasangkay sa makamong rukanian so Amborong ka aya katao niyanon na aya kiwataon na so Sulotan sa Tatarikun (Pagayawan) orianian na kiatokawan niambo a langonian wata so paka putapiin na miaka panginogot ka minibutad langon so adat ago so tamok,

 

So Amborong ago so Omon (bae a labi sa Simoay) na inimbawata iran so AMATONDING A NONI, ago so manga babae nian a Potri NANGKO ago so Potri GAYO, so Nangko na miapangaroma o Birowa sa Bansayan Poona Bayabao, so Gayo na miapangaroma o Adapun a watao Pazaolan a watao Aloyodan ko potri Nandaopan a watao Alioden sa Sulog. So puman so AMATONDING A NONI na miapangaroma nian so Maupaat Gayang a babae o Sulotan Mohammad Dipatuan Kudarat sa Maguindanao, na inimbawata iran so lima Noni sa Ranao; Anta sa Tubok, Amben sa Balabagan, Nago sa Pikong, Paramata Asia sa Butig ago so Pindawadawa Oray sa Masiu,

 

Giyanan ni Makamput a totholan ko Pakapoon o bangsa a iningaranan sa Bangsa ko Noni ka ron miatimo so manga ala a Bangsa sa Mindanao, giyai a Osayan ko Bangsa na Pianothol I Ama Abdulmadid Panondiongan adel sa Binidayan poon ko Salsila sa Unayan na inilai I Datu Ontay ko Salsila sa Balabagan na mala a pulagidan nian,

 

So Datu Naim sa Butig na miapangaroma nian so Paramata Asia, orian o kia pangaromaa nianon na mingrar sa Sulotan Dianaton sa Ranao, so mambo so Balindong bsar sa Masiu na miapangaroma nian so Pindawa dawa oray, sii ko kapaka thatapi iran ko Balindong na miaka isakon a alongan na pusugad so Pindawadawa oray, inizaan o darodopa iyan a Sarikala Balindong ino pusugad, tigian kon a so Naim na mapia a tao sa Ranao a disuka, ilaman ka miakangrar sa Sulotan Dianaton ko Ranao, so kianuga roo Sarikala Balindong na tigian a giyanambus I ipuzugad ka, tinimo iyan so langon a bangsa nian sa Masiu, Taraka na mipakaradian ago mimorod na mingrar mambo sa Sulotan Diagaborola sa Ranao,

 

so Balindong na Magidas Siran ko Dianaton sa Butig na Bapa iyampun ka laki o inaiyan a Adir, ogaid na so Dianaton naim na miamangaroma ka pat katao I Darodopa, isaon so Insano sa Bayabao pat katao ron I moriatao, so Paramata Asia pat katao ron mambo I moriatao, so bae Timbang sa Guimba Marawi thlo ron I moriatao, ago so Bae sa Balabagan dowakatao ron I Wata.

 

(We recommended, read the nobility of Ranao for the further continuation of this story)

 

 

By Acmad (Ontay) M. Abdulmadid

http://acmaly88.page.tl

Exclusive file

 

 


Comments on this page:
Comment posted by alinor alex, 04/21/2015 at 3:22am (UTC):
Ana pamlien ko mapea ka kyatokawan ta so lima a noni Sa ranao.....ago so totolan ko umpas

Comment posted by maruhom polao, 02/06/2013 at 2:26am (UTC):
salam ko mga bangsa tano sa ranao pud kami nu sa sakba koiling ranao masiu so POLAO na wata ian so ALONGAN SA makagiling na ayami apo pagari ko (ONTAY)Okhapakay na tarosun ka so gogodan ko kadi sa binidayan. salamAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 900507 visitors (2910099 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free