ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - HOME
   
 
  HOME


HAPpy hApPY EID FITR 1438 H
BOLOS KANO SA KAPIPIA GINAWA

 

OBANGKA KALIPATI SO SAMBAYANG APIA ANDAKA MATATAGO


---> CLICK ADVENTURES OF MGI EXPLORERS <---HADITH KO KAPAGANADA KO GOGODAN

Abu Hurairah narrated (RA) that the Messenger of Allah SAW said: "Learn enough about your lineage to facilitate keeping your ties of kinship. For indeed keeping the ties of kinship encourages affection among the relatives, increases the wealth, and increases the lifespan."

Jami` at-Tirmidhi

English reference: Vol. 4, Book 1, Hadith 1979 (Chapters on Righteousness And Maintaining Good Relations With Relatives)

Arabic reference: Book 27, Hadith 210

MANGA BAGU A DAPTAR/JUST CLICK


 
 

Click -->> MP3 DAYAMON SA IRANAON 
ARMAN ALI GHODSINA

UP SUMMA CUM LAUDE
MARAWI PRIDE

 

 

Arman Ali Ghodsinia will graduate with a degree of Bachelor of Science in Molecular Biology and Biotechnology summa cum laude. His weighted average is 1.176. The university announced that Ghodsinia was chosen to deliver the speech on behalf of the graduating class. 25th June 2017

Born and raised in Manila, Ghodsinia admits that he has very little recollection of the one time he went to Marawi when he was still a child.

It was his mother who was originally from Marawi, but she later came to Manila and met her future husband, an Iranian national who later became a naturalized Filipino.

“I really want to go back there,” Ghodsinia said when asked if he wants to visit his relatives after the conflict is over. “Half of who I am came from Marawi.”

“He was clear of course that he was proud of being a Maranao, “UP Diliman is very proud of him – an iskolar ng ummah (the Muslim community), an iskolar ng bayan,” he added.

Even before receiving top awards at the UP graduation, Ghodsinia has already reaped numerous recognitions for his research on genetic mutations tied with cancer.

 
Ayadun a mala ini tiyoba sa Ranao na giya kindagangun sa Shabu:
Ayadun a mala a minimorka ko mga tao sa Ranao na sabap ko onga o Shabu:

INUNGKA KO MORKA

 

• Paganay na so pud ko manga bae a Meranao na inindagangiran a lawasiran “Prostitution” ka ansiran makapirak sa ipamasa iran sa Shabu “#Drug addict”
• Ikadowa na mit’kawa sa Ranao sabap sa so daa mipamasa niyan sa Shabu na mianolis ago miamanukao sa tamok ago kapanganiyaya, ‘”#Thieves
• Ikatlo na so tao a piaka pag-pusher odi na piakandagang o tao sa Shabu na amay ka diniyan kasukatan ka daa kibayadiyan na biono iyan badun, “#Killings
• Ikapat naso Padagang sa Shabu na aya mala adi ndagang sa 5’6 odi na 5’7 katobo na giyanan so pimorkaan o Allah. “#Riba
• Ikalima naso mga pud a Datu sa Ranao na aya kiamayoriyan odi na kia datu iyan na sabap sa poon sa arga a Shabu a pinggastoniyan, “#NarcoPoliticians
• Ikanum na Pimorkaan o Allah so panoborno, so kominowa sa soborno, so kia okitan o soborno ago so darpa ron siran misobornoa, m’lagid saya so kandagang sa shabu sobornowan so datu ago police ago military ka protection ko Shabu busness, lagid o kapasa sa boto igira a election. “#Bribery
• Ikapito na kiarawan bono o miadrag so loksiyan, pagariniyan, tungudiyan, ginawainiyan ago lolotiyan sabap ko miabinasa a otukiyan a Shabu. “#mentaldisorder
• Ikawalo na Madakul a miaka piya e paras so walayniyan, ago mapia e trak sabap sa arga a shabu na pisisigiyaan na diniyan mambo tatagoon sa ginawaniyan so tonganay niyan kaykon a mala e tamok “#HighProfile
• Ikasiyao na madakul a mikambayadan adi susukata sa tamok na aya poonaniyan na mikokowa siran sa arga a Shabu. Pushers and Users, “#indebted to”
• Ikasapolo na so arga shabu na inioman ko inimbalay sa Masgit, Madrasa, Toril, ago inipunaykadi o siran a manga padagang sa Drug. “#Hypocrisy

Adunpun a madakul a marata inionga o Shabu sa Ranao, na giyaya na odi masiyap o mga datu sa LDN, LDS naso rarangit o Allah a Morka na lalayon a kitoparakiyan ko madakul a tao na puka rambit so paka pipiyaaniya a ginawaniyan.

Ya Allah na pakadaagangka so mimbabayorantang ruka ago siyapangka so magiinontolan, ruka, ya Allah a ponasangka sa giya liyawow o Lupa so siran a mitaridadag ago miangarasi ko liawao o lupa sa dadun a lamba angka kiran a isabo. Ameen

 
PLEASE SAVE THE CHILDREN OF MARAWI

We are knocking the door of your golden heart to please support and save the children of Marawi for any amount of money from the bottom of your heart or any goods, kindly contact the e-mail below and look for my younger brother Amiloden M. Abdulmadid in iligan city,  for Saudi kindly drop it to any sky Freight Branch and look for Acmad M. Madid, Thanks you for your help.

E-mail 1tabangsamarawi@gmail.com, Tel.# 063-492-1407 look for Amiloden M. Abdulmadid Philippine, for Saudi base donors kindly contact acmad.madid@gmail.com contact 00966-12-665-9635 and look for Acmad M. Madid.


To all the Guests and followers of this humble website, Ontay & Marogong.Net

Please be aware to one of the new created sultanate league here in Ranao, my source informed me that they are manipulating the existing AMANAT Igma and Taritib of pangampong a ranao by making wrong Mbabaya sa Taritib, wrong Panoroganan and they created many sultanates which are no basis from the Salsila of Ranao for them to secure immediate positions in the Duterte administration,

Guys, before the creation of that league and before they became synthetic sultans, our website Ontay & Marogong.Net already created more than ten years to enlightening the new generation of Mranao about the Amanat “IGMA AND TARITIB” we double our efforts to posts the correct information’s about Amanat, Salsila and history for us to maintain the significance of story, culture and the accurate Taritib of our sultanates.

Their name is 100% wrong; they used the word LANAO which is no basis of the Salsila even in the History of our sultanates, we Mranao and Iranaon our name are derived from the word RANAO, and Ranao is our official Identity, it is very clear that they are hoax in a sense that they are blind to the correct history of our society,

Lanao is a misnomer and inaccurate use of term, Maguindanao people always pronounced letter R of L, which is the reason Ranao became Lanao and Iranon became Ilanon,

I will share with you short story early in Facebook 2008. The son of late mayor of Siasi in Sulu sent me an e-mailed and private messages requesting to delete my website and call our sultanate copy-cat of no basis and “PIPIS” uncooked, he said our area called LANAO because his ancestors “gg-father” call Lanao the area where his slaves came from, utosan sila para magdala ng LANA “gas” and there was depository of Lana in his sultanate and he call it LANAON,

The Kastilas of Zamboanga called us Lanao as what they heard from the people of west Mindanao where they bought the slaves call LANAO, so that our late sultans selling slaves they captured from the battles, now look at the manga PIPIYA a tao sa Ranao, they are happy and comfortable calling their league with Lanao, kasi government ang sinunod nila which it very clear that our government still against Muslim and we are still victim of historical injustice,

My points is this blind sultan, kindly study the Igma and Taritib, you are treats to the Amanat of our forefathers, Raya is representative of Pondag of west Masiu, how dear you to remove it from the panatirib sa Ranao, what is your authority in changing the amanat?, makamorka ruka so bangsami sa Raya ago sa Wato, -Datu Ontay-

Take note: before the introduction of Sultanate in our area, our place called Kianranda a Ragat, followed by Tiongkop a Layagun, Followed by Orang Timor, followed by Polo Diawa, followed by  Iranon Piparasan a Ranao Pipandaraan, Followed by Tlo a minibit sa bawangun a ikapat so Baloi, due to the demand of Datu Timbul Ali of Baloi, our forefathers and sultans agreed to call our area Pat a pangampong a Ranao a Sakub o Batalo Pagilidan go giya Maguindanao, then our traditional singer “ONOR” in a bayok called us pat a pagadilan ko Ranao,  now tell me where is the word LANAO? -Datu Ontay-
SO KAPANTANG NA PUD KO
PARATIYAYA (SABR) KO ALLAH

Adun a marata ruka a aya ruka mapia, ana mapia ruka aya ruka marata, oriyan o marugun naso malubod, o aya iputagompia a Ranao na so martial law na Alhamdulillah, opuman o batanodun kabinsai na giyoto na tupung o Allah ko malaon e paratiyaya ago tiyoba o Allah ko manga baradosa agoso di pamaginontolan

Please respect and support the ongoing martial law in Mindanao.

NOTE: giya website na dapasin a kabar iyan mipantag ko masa kapapantag sa Marawi ka pananggila oba ana matharo ami adi makaaayon ko miangolaola ago kaluk ami oba kami maka kabar sa dibunar -Admin-
(FALYAKUL KHAIR AW YASHMOT)

Note: aya wata sa mama o Pondag so Abantas, na ayapuman wata sa mama o Abantas so Maruhom Cahar, ayabo puphaka tindug a m’babay sa taritib ko moriatao Pondag sa Masiu ka sabap sa wata sa mama, oriyaniyan naso walo ka loks a manga wata o Kahar na piagayonayonan niran a ayabo a pukasulotan sa Raya ayadun so Nanagun ago ayabo puphaka tindug a m’babaya sa Taritib sa Masiu ko kabunar o Pondag so 4 pat a wata o Saber sa Radapan, sabap ko kiasahidiyan sa sukaniyan e paganay a masahid a Sulotan a paninidug sa Ranao, kamorkaan so siran pamagalinuniran so andang a taritib ka pumbabago siran sa taritib a kunaba amanat o manga loks, kamorkaan so siran a pagagaon niran so adat o pudiran sa makamorka kiran so bangsa o Maruhom Cahar sa Raya sa tao a makarimpason a bago a datu. 

Giya e Poem ko dingginawai odi na ndarodopa a so kialanggay o masa na miakalobay so girankangginawai, this Poem dedicated to all lovers out there.

DAYON SA DAYON
(FOREVER) –Datu Ontay- 

Amay ko mitalingoma So masa
a dadun a babaya aka rakun
Na tharo angka rakun sa maliwanag
A dadun a kababaya aka rakun
Ka inikagowad akongka dun
Ka ana pukababayaan ka a salakao 

O pangninka rakun a pitas ta
Na apiya pun mibobolog
So mala a babaya akun ruka
Na tigurun akun sa apia masakit
Na pasionot ako ko manga kabaya aka 

Ipusamaya akun ruka habibikolay
A di akun suka pusasambiin sa pud
Sa apiyako maribon ko mawatan a ingud
Na sukadun e tago ago onga a puso akun
Sukabo e lalayon sa pikir ago sa ginawa 

Opuman o bakaniyan m’bulaga
Ka inikagowad kaniyan mambo
Ka dadun a ranon iyan ruka a maito
Na o kabaya aka makambalinga nata
Na tharo angka rakun  sa ng-gagaan
Sa makakasoyata sa dayon sa dayonWADI  GAZAL RESORT

MGI Trippers took refreshment at Wadi Gazal Resort on top of the mountain near to giant mountain Al Qarnayt, May 04,05 2017,

This Resort is located on the high hilly area of Wadi Gazal village, north-east of Al Shafa town, about 30 kilometers from the city of Taif, the valley is mountainous and cool most of the time (3000ft above sea level) going to the top of the mountain need low gear and make sure to fasten your seat belt for safety

Property consists of villas and suites with views of the majestic mountains. All units include a dining and seating area with a flat-screen TV. Fully fitted kitchen with stovetop and refrigerator and bathrooms are available in all units. Some villas feature private pools

This Trip is part of MGI bonding and activities, thanks to the manager of the resort for their kind welcome and Insha Allah we will come back for more fun in the resortKHATARO SA PADAIL

(So Katharo sa Padil na kapangilat, dika githaro sa daa paka aantapan kaon, pupagosayin kaso dikaon kasosomayodan na adun a sunadiyan a ditanto makarororad ko tao a p'galitan ko lalag) katii so pimbalan akun a padail a makamput matag aya ibarat sa daa paka aantapanon, -

BAKOMBUNARA BANTOG E PIANGAMBAR A KAMOT!

Dalondong a mimbantas a oray a makabinta, na inoka dindaloyong ko sarigidan minodar a moda-alay kiraban ka irarandiyar puman ko dasolimbaga tangkal so rowang o sangbaan ka pagdarun o pars ka thanana so deleon ka magonot a mabansayan ko tiyongkop a layagun ka mabaya makimamot ka pumborok sa dirompud.

Naino ditarikor e mialanggay a bantog ka badun puphagomarug e bantogan o diragun ka kagiya tanda iyan so paganay a batara a ditanongun ko inged ka bagabat o bananing a kasasalindaon niyan ka mikalipa ko subod a andanga mimbatara so domarinday ki ladan ka langoniyan raayat so sapolo ka ayonan ko sapolo ka pangampong na dita maya ndagingun ka sambatara tingagun ka k’na a kapangambar  CLICK -->>READ MORE
ORONG SA BACOLOD GRANDE

Assalamo Allaikom,

ANTAA SI ORONG SA BACOLOD GRANDE?

Giya Bacolod Grande na mapapdalum sa Bacolod-Kalawi municipality ago aya niyanian andang a ngaran, giyanan ingaraniyan a Bacolod nasii poon ko kiapamacolodi o manga tao san ko manga kuta iran ko kia-atoiran ko manga ispaniyol ago so manga mirikano ko gowani a masa ka aya miabaloy a maidan “battle field” karonon inalangan o manga tao sa Ranao so mango sondaro o sarowang,

Ikadowa tothol na gowanikon a masa na adun a pakalukluksan “Efrit” a putana sa giyanan a ingud na giyoto a biacolodaniran sa manga ator so pukapoonan a giyoto a pakalukluk a putana kiran poon sa palao a Gorain. Mia-aloi sa sumpad ago pandangan maana tothol a giya inged a Bacolod Grande na aya pagapoon san gowani na tlo, so Ampao, so Orong ago Awani, giyoto sabap adun a barangay san a Buadi Ampao, Buadi Awani, ago buadi Orong, naso sabaad a manga tao sa Bacolod Grande na aya kataoiranon na ba giyoto a tlo katao nabasiran magari-ari.

ORONG SA BACOLOD GRANDE?

So kiapaka bisita ko manga tonaganay ami a manga taga Bacolod Grande  -->CLICK READ MORE<--


 
In that chart stated my blue-blood from Dangcal Maruhom Salam;

Why Blue Blood?

My Father and Mother belong to this clan, all grandchildren of Sultan Darimbang of Raya a hero of his time who was martyred in the first quarter of 19CE by a Japanese army.

Dangcal Maruhom Salam of Raya son one of the 4 Maruhoms who could ascend to the throne of Sultan sa Raya of west Masiu, belong to 28 legislative councils of Pangampong a Ranao,

13th of April 2017 is the first grand assembly of the clan , to be held in Gymnasium , Raya Wato Balindong LDS , to let new generation of the clan hear stories first-hand from their grandparents , aunts , uncles , and other relatives is a way for families to reconnect with their roots and find a sense of belonging -Datu Ontay-BANGSA KO KI ODANG AYADUN SI PUNDOMA SA MASIU !

Odang “aka” Maruhom Dialaloden married to Kundaolan a wata o Doron ago So Loks a Datu sa Masiu, so Doron na babae o Sharif Bangkaya sa Dutsaan-Ramain a manga wata o Ulok ko Danding sa Maguindanao a wata o Gugu Sarikula ko Bae a Labi sa Sulog, begot

 1. ·       Balindong Aman
 2. ·       Balindong Salam
 3. ·       Balindong Hidayatulla
 4. ·       Maruhom Sharif Aliola
 5. ·       Bae a Liamen sa Unayan
 6. ·       Bae a Liamen saTalob
 7. ·       Bae a Liamen sa Maribo
 8. ·       Bae a Liamen saTaporog

Aya amanat o Balindong bsar na aya Panoroganan sa Masiu ko 11 sapolo ago isa a Noni sa Masiu a manga wata iyan nasobo so Maruhom Rahmatullah ago so Maruhom Dialaloden, oriyanian naso wata o Maruhom Rahmatulla na mingrar sa Sulotan sa Samporna, naso wata o Maruhom Dialalden na mingrar sa Datu a Cabugatan sa Masiu,

Miaakas so masa naso Datu Alongan a kawasa ko masa niyan na siangkadan sa Sulotan sa Masiu nagioyoto e tagna a mia Sulotan a paka i-indagun sa Masiu, oriyaniyan na miaka kuno so moriatao o Maruhom Rahmatullah na giyoto e sabap a piaka pagidala sa Sulotan sa Masiu so Moriatao o Maruhom Rahmatullah ago so Maruhom Dialaloden, imanto a masa dipurimbarimbangan so Sulotan sa Masiu ago so Datu a Cabugatan sa Masiu –Datu Ontay-
INA LILLAHI WA INA ILAIHI RAJIOUN

Condolence to the people of Ranao for the sad demise of Mayor Sultan Topaan Ditual Disomimba , He returned to his creator this March 04, 2017, He is the reigning Sultan of Masiu and Chairman of the 16 Royal Sultans of Pangampong a Ranao, may Allah enter him to the highest level of Janatul Ferdaus without delayed .

A person that departs from this earth never truly leaves, for they are still alive in our hearts and minds for the leagcy he passed to us, they live on. Our heartfelt condolence to his Family from this Website - Datu Ontay-

Sultan sa Masiu Topaan “Tony” Disomimba re-established political connections between the Royal Houses and Manila. As a young man, he already saw the progress of his father “late vice Governor and Datu a Cabugatan of Masisu” and his Uncle late governor and Sultan of Masiu were making during that time. So when he became the Sultan of Masiu he continued that. And he also explored new possibilities by which the traditional leadership can work with the government. That is why he got so close to Arroyo, even before Arroyo, all the Presidents, with Ramos, with Cory Aquino, And now with President Duterte for the creation of Mindanao Sultanate. There were always meetings. He was always bringing his title of sultan, and his being mayor second. So when there are gatherings he will be more recognized as sultan rather than the mayor of Tamparan.

Sultan Disomimba is one of the exponents of the new movement. He was born in Tamparan Lanao Del Sur and was named after a great, great ancestor of Masiu “Amaloya Topaan” (patriarch of Pangampong a Masiu) who had married Potri Kaizadan, who herself was the granddaughter of Sharif Ka­bung­suwan by his third wife, Bae Ma­zawang.


DIBAROSAN SA BINIDAYAN

Isa a Dibarosan sa Ranao naso dibarosaniran sa Bayang a aya kiathay niyan na inipon ko masa o Sultan Kudarat ko kiambisitaniyan sa Bayang ko 16 CE, na giyanan a ator naron moontod na oriyaniyan na tominindugun ko diniyan gi katharo sa insana ko manga Iranaon sa daluma Unayan na Samporna sa Bayang sa oba tano maakal o manga sarowang,

CLICK -->>READ MORE

1ST MINDANAO SULTANATE SUMMIT

UNITED SULTANATES. The royal sultanates of Mindanao gather for the 1st Grand Summit of the Confederation of Royal Sultanates in Mindanao held at the Davao Convention Center on Thursday morning to express their support for the Bangsamoro peace process and federalism. In photos are Sultan Omar Pax Mangudadatu, Sultanate of Royal House of Buayan and Provincial Governor of Sultan Kudarat and Sultan Mohammad Pinandatu Uko Mluk of the Sultanate of the Grand Royal House of Kabuntalan.

CLICK-->>READ MORE


DIBAROSAN SA BINIDAYAN,
POSAKA O MBARONG KO BANGSA BINIDAYAN
Photo Courtesy of Datu Alinader Guinar Abdul

So Dibarosan na tanda ko darpa a miona piagingudan ko mona a masa sa Ranao, mainot e inged a ana matatagoon a dibarosan, aya mia-featured e Datu Ontay a Dibarosan sa Ranao, naso Dibarosan sa Sawer, Dibarosan sa Taraka, Dibarosan sa Pagayawan, Maputi a Lupa sa Masiu, na katii so isa Dibarosan a matatago sa Binidayan.

Aya kia-adun o dibarosan na “TANDA” land mark ko kianbatara, kiandato odi na tanda ko kaiisa isa o bangsa ko inged, aya dimamola sa Dibarosan naso manga barabantog a Datu gowani a masa sa Ranao, So Dibarosan na kataga a Babarosan, aya sunadiyan na sisiyapun, iipatun ka oba kabinasai odi na oba karadialaoti, tutundoon a darpa a amanat o manga apo tano gowani a masa. CLICK -->> READ MORE
KA KAWASATIG 

Kawasatig is Public speaking (sometimes termed oratory or oration) is the process or act of giving a performance focused around an individual's direct speech to a live audience. This speech is structured and deliberate with three general purposes: to inform, to persuade, and to entertain. Kawasatig is form of public speaking, the body of the speech is genealogy - Salsila, in Meranao tradition there is certain “Adat” reward after speaker finished his speech of a certain event. -By Datu Ontay-

Here the Sample of Ka Khawasatig. 

Alinun ta so baning na itogalin ta so tig a bitiyara masukat ka ayako puman dodan so kabaroraw sa lolot a kormat ko tunganay a gagaw sa kapagingud ka miaranon ta puman ko asala bansano tano ka inoso sakun aya a kialayaman kod’n so kadidawa ko ranao sa daptaran o bontal “FB” na andang a tindug akun so kadaorog ko bansa sadiron kapulimbani.

Na malo kano lalanat na gokano rarapunut ka kagiya miathangkud a kabaya kon mulimod so moriatao Salam sa inarkat o Raya ko buadi datu Dangcal a maamor ko ewaton, ka mia-taayon siran sa indakat ko pangingud a marani ko lamalama o inged ka ayalado irayan na isa-isa sa bansa na sapoon I pasudan ka bunar ko s’ray siran ko dalinding o subangan na isabo sa pompongan na isa sa ontawaran,

na pitibaba e ladan a kidaptarun koron sa dibasa o pimbago ka basa a dirinayag sa ditanto a kasuban o malawanda e lalag ka ayalad o sabaad na dikasosomayodan ka malo rorombikitun ka puda ilano iran so ayabo tao ko Ranao. na sipuman si Marogong a Datu Ontay na mimbalawag ko ranao ka kagiya bansa niyan so Marogong na Maganding na dagodob go mimbisa, na mianagontaman ko sakodo ko bangsa sa diron kapulimbani.

CLICK -->> FULL ARTICLE 
ALQADIMIYA OLD VILLAGE THE POEM

Al Qadimiya is old town near in Thuwal and the city of Rabigh KSA . There is a small village mentioned in Qassida Al-Burda “Arabic classic Poems " I and the Trippers visited the lovely Valley that is mentioned in Arabic popular POEM , this poem cited that the wind came from this place to the lonely life of writer a popular Islamic scholar who was from Egypt.  CLICK -->> READ MORE
 

GRAVEYARD AND QOBOR OF HASSAN AL MUTHANA
(SALSILA PORTION JUST READ) -Datu Ontay-

CLICK -->> COMPLETE STORY AND TOUR

Siiko kapumbaling ami na miokit kami ko graveyard kobor o Hassan al Muthana ago so Abdullah ibn Al-muthana a mimoriatao sa manga kings sa masa imanto, sa giya post akun na adun portion san a chart ko kiababadan ko Hassan al Muthana ibn Hassan ibn Ali RA, aya panarima o sabaad nasii ko m’bawataan o Amer Hassan ibn Ali naron paka poon so Imam Al-Mahdi. Sopuman so sabaad na aya panarima-iran nasiidun pakapoon so imam Mahdi ko moriatao o Hassan Al-Muthana, sopuman so sabad na aya Iman Mahdi naso Mohammad Ali Hanafiyah a wata o Ali a miatongkop sa Jabal Radwa marani sa giya Darpa na sampay imanto na bibiyag. Sopuman so manga shia na aya panarima iran na aya Iman Mahdi naso ika 12 ko imams o manga Shia. (FYI Long discussion about this)

ANTAA SI ABDULLAH IBN HASSAN AL-MUTHANA?

Si Abdullah na wata o Hassan Al Muthana a wata o Amer Hassan a wata o Ali ko Fatima Zohra a wata a babae o Nabi PBUH, aya wata o Abdulla na (1) paganay so Jaffar a pagapooniran sa Tunisia, (2) ikadowa so Mohammad ibn Abdullah pagapoon o mianga-dadatu sa Morocco ago giya kapapantagan a King sa Morocco, (3) ikatlo so Idris a paganay a mia-datu sa Morocco apo o Idris Dynasty, (4) ikapat so Sulaiman a pagapooniran sa Algeria ago giya kapapantagan a datu-iran, (5) ikalima so Musa a pagapoon o tribe a Banu Qatadah/Hashemite, siran so Sharifs of Mecca Kings of Jordan Kings of Iraq Kings of Hejaz Kings of Syria, na isaka loks ko Musa so Salih a pagapooniran sa old kingdom of Ghana.

Makamput a tothol;

Siiko masa a kiadatu o caliph Maawiya naso sabaad ko mbawataan o Amer Hassan ibn Ali na tomiogalin siran sa pud a darpa naso Hassan Muthana ago so manga wata iyan a Abdullah ibn Hassan Muthana, AL Kamil ibn Hassan Muthana, Daud ibn Hassan Muthana, Ibrahim ibn Hassan Muthana, nasii siran tomiogalin sa Yanbu naso kiapamakala o sabaad kiran na minipalat siran ko manga pud a darpa ka inipanoloniran so agama Islam na miabaloy siranon a datu.

Sopuman so Abdulla ibn Hassan Muthana na siidun miagingud sa Yanbu Nakhel naronpun mi-moriatao, so kiababadanon na minisimunga iran so Caliph a Abasid dynasty na miakatidawa siran sa fakh sa Makka na miprang siran na miawafat so pagariniyan a Mohammad ibn Hassan Muthana ago so Ibrahim ibn Muthana naso pagariniyan a Idris na mialagoi nasii miantap sa Magrabi “Morocco” naso kiapa omaniyan roo na kiatokawaniran a apo o Nabi na piaki pangaromaon o Datu sa Tangier ko tribe a Berber so wata iyan a Kenza na mimbawata siran naso Idris-II na bialoyran a Iman so Idris-I “religious leader later as Sultan” so kiababad kiran na aya mindatu sa Morocco ago giya Andalos.

Sopuman so Mohamad ibn Hassan Muthana na apo iyan so Al-Hassan Addakhil na siongowan o manga tao sa Morocco ka mbaloiniran a Imam ago sabap sa sukaniyan na apo o Rasul na baon sabapun o Allah a makala so kawiyagan sa Magrabi na siangkadan niran sa kadatu a imam sa Tafilat ko 13th CE, naso apo iyan a Sharif Mohammad na aya paganay a Datu “Prince” sa Tafilate ko ragon a 1631 naso kiababdanon na aya Alawite dynasty sa Morocco naso kiababdanon na aya ruling Family sa Magrabi Morocco na naonao niyan a giyanan a kapapantagan a King sa Morocco.

Sopuman so Musa ibn Abdullah naso kiababdanaon naso Banu Qatadah aya kalalayamiron na Hashemites, apo a giya a King imanto sa Jordan agoso late King sa Hejaz a Sharif Hussein bin Ali 1908 agoso wata iyan a Ali bin Hussein 1925 a kiasambiani King Ibn Saud. giya Yanbu na aya miakasangkapan o manga mbawataan o Amer Hassan ko kiambagu-bagur iran ko kiapaka laolad o ndatoniran sa Saudi na sialapidao siran o Ottoman Empire nagoirambo makowa a Makka ago giya Madina, Click-->> MORE PHOTOS

SO KAPLAPAY A IG SA CDO,
RE-TOLD STORY BY DATU ONTAY!

Giya e a tothol na dakamataani ogaid naso kianugakoron ko manga panonotol gowani na giya e tothol iran o ino p’lapai a e ig a CDO.

Gowani a masa na giya CDO na aya ngaraniyan “east and west bank of the river” na Balulang, giya ripag a lawasaig “east” na sialinan sa ngaran gowani a masa na Kayaan  “place of shame” sabap ko kiapaka khaya o Datu sa Balulang, west bank.

Mia akas so masa na aya inibuto o manga visaya sa Kayaan na Kagayhaan nasokiapaka talingoma o manga Ispaniyol na sialinaniran sa ngaran na bialoyran a Cagayan.

Si-iko kiasambi-iron sa ngaran na di akun ikadosa o ana diron kamataani, nasokon so Balulang a masla a Buwaya sa giyanan a lawasaig na kiararangitan na somioba sa sa lilod na pimbalawaganiyan a lawasaig na miarun so kaputoga iyan sa tomampar sa ragat na mika piraon gawii na mbabalawaganiyandun, nagomambo matabo a mikilakilat na mindadalundug na mioran sa mabagur sa miaka salongan na lomipay so ig sa daluma a Kagayhaan.

Sabap roo na miaka awida akal o manga datu sa Kagayhaan na piaki ilayran sa rimaran ino ditoga so lawasaig na aya miatharo sa rimaran na pimbalawagan o Balulang so lawasaig na dion pagawa taman odi kasambii sa ngaran a Cagayan,

Sabap roo na siompataniran so Cagayan sa De Oro sa paka a-antapun ki Balulang a maana a giya Cagayan na ruk e De Oro a sukaniyan si Balulang a bolawan so likodiyan, na inipoon ko kiasambiiron sa ngaran a Cagayan de oro na gominuk mbalawag sa lawasaig si Balulang a tonong a bolawan kon e likod,

ANTONA E ISTIHAD KA INO P’LAPAY A IG A CDO?

Siiko ragon a 1993 nasii kami mialing sa CDO naron ako miagiskewala na kamamataanan akun a miaka piradun lapay a ig a CDO, 1994 na lipayan a Gusa-Cogman sabap ko katalagman a mia odod sa kapuroan na miaanod sa ragat na langona manga inisagadiyan a walay na miaguba ago mia anod so pudon sa ragat,

so manga land slide, so n’do a Sindong, na imanto na ika 16th ko January 2017 na liapayan puman a CDO sabap ko mabagur a oran na dika anod nggagaan so ig sa tampar sa ragat ka dimulakay ago di kamin sa lawasaig a CDO na malombat a kapuka anodiyan, ikadowa na sabap ko mindakul so walay sa CDO ago mia siminto so manga darpa ago manga lalan na disunup sa lupa so ig a oran na pukioman ko puka anod sa lawasaig na ron puki sabap kapulapay o ig sa kaingudan.

So manga comments sa FB na kalilid a sumbagiran na inipoon ko kipulalakaoniran ko Nazarino ko manga piesta iran na siyayananiran a Manila na mindakul so manga tioba a minisogat sa CDO sabap ko rarangit o miangadun, ikadowa na mindakul a tanto so kadostaan o manga tao sa giya darpa a darpa o andang o manga maga agama sa Islam.

Ino mabagur so oran sa CDO ka pud ko ingud a Oranun naso oran na matimo na rana-ranao, na matago ko matitikop a darpa na dimbaloy a Ranao a mala, giya Iligan na pud sa Oranun a giyanan so Ranao a imanto a masa na LDN & LDS. –Datu Ontay-  
SHARIF AND SAYYID

Aya pagilanoan sa manga Sharif naso M’bawataan o Nabi PBUH, sabap ko gi-kapakatompok o manga bangsa na kunaba siibo ko Caliph Ali ibn Abi Tholib ‘RA” e pimbangsaan o pito a Sharif ka so Saydona Abu Bakr Siddiq “RA” na misosombakon so bangsa o sabaad ko manga Ashraf. 

Aya maana Sharif na “Noble” mapia e bangsa, aya plural o Sharif na Ashraf, siiko manga Sunni na ayabo a pagilanoan sa Sharif nasobo so kiababadan ko mbawataan o Amer Hassan ibn Ali, naso mbawataan o Amer Hussayn ibn Ali na Sayyid, aya maana Sayyid na “Highborn” maporo e pangkatan.

Siiko kiatabana ko manga Sharif sa Makka ka mia-agaw o manga taga Najd so ingudiran na aya inibutho ko mbawataan o Amer Hassan ago Amer Hussayn na SAYYID, so manga SHIA na aya ipumbutho iran ko mbawataan o Amer Hassan ago Amer Hussayn na Habib “LOVE ONE”

Siiko manga Bae na Sayydah, Sharifa, Alawiyah, siiko masa o Ali ibn Hussayn (ALI ZAINOL ABIDEN) naso wata iyan ko tungudian minsan a Fatima bint Hassan ibn Ali, aya ngaraniyan naso Mohammad Baqir na aya mingrar sa Imam ago Sharif so kiababadanon. Sopuman so wata iyan ko Jayda al-Sindhi a aya ngaraniyan naso Zayd naso kiababadanon na aya mingrar sa Sultan ago Sayyidina, na ayainawidan o Ottoman Empire –Datu Ontay-
WADI JINN ALSO KNOWN JABAL MAGNET

31, December 216, na Pimibisitami so isa puman a darpa sa Madina Province a adun a mapapdalumon a mashaala na taman imanto na kapaparampanganon so sabaad inoto magigiyoto ago ino anan kagiyanan?

Ayangaraniyan a Darpa na Wadi Jinn, sii matatago sa Al Baida, marani sa Madina Munawara, aya kawataniyan sa Jabal Uhod na 45 KM,

(The Area is surrounded by small hills and mountains, these mountains are very good for climbing, we met there a group of tourists then they climbed the magnet mountain, Pakistan’s flag printed at the top of the hill, Pakistanis loves to climb Mount Everest first climbed by a Pakistan national.

Isa a tothol na giyanan a darpa na inoron inibuto so Wadi Jinn ka babalingan a manga Jinn, gowani a masa na pupakanug kasan sa ditatharo ago pud a manga sowara a daa bangkapukailay a tao odi na binatang, inipoon roo na so puda tao sa Madina na aya panarima-iran na inged anan a manga Jinn. Taman imanto a masa na madakul a miakasaksi-on sa igira inawaan ka so trak ka ko karsada a neutral na puraruga sa daa baon sapior “driver” ago mapaparung so makina o trak na aya panarimaon o sabaad na iputolod kon o manga Jinn sa giyanan a darpa, apia antonaa imbutad ka na phagisug sa tampar sa kaporoan. Click --->> READ MORE
Antaa e Fir-awn a mialud sa Kalodan ?  

 • ·        Tuthmose III
 • ·        Ramses II the great
 • ·        Merneptah

Thotolan ko sakatao a scantiest a mi-muslim
oriyan o kia examine iyan ko mayt o Fir-awn

Gowani naso First lady a Egypt asi Jehan Sadat na ginawai niyan si Dr Maurice Bucaille a isa mapasang a Doctor of Medicine sa France a poon sa Christian family, miaka isa alongan na adun a kiandoctoran e Bucaille a pud sa pamilya e Sadat na ron minipoon a kia-close iyan sa pamilya Sadat. -->> READ MORE <<-- Click
DATU ONTAY'S COLLECTIONS, SACRED WATERS

Everyone has favorite’s collections just to satisfy their enthusiast for the Items they love to collect, collecting something that you want is also a passion for certain reasons. Some is collecting Starbuck Items, label with an expensive Item, Shoes, Rockets and Nike items, some are collecting watches, Bags, Jewelries

I have another collections which are the sacred waters that are mentioned in noble Qur-an, Hadiths, and History, I start collecting sacred water when we visited the 12 springs of prophet Moses AS, now I have numbers of kind sacred water internationally

Mababa a thotol

Miapanotol Rakun o ginawai akun a matao ago maka-kukunal sa manga thotol a sokon so Nabiola Musa AS na diniyan dimbabanogun so Moya AL HAYA (water of life) Click READ MORE <--PROPAGATORS OF PAT A PANGAMPONG A RANAO,
By Datu Ontay, posted at Ontay & Marogong.net www.acmaly88.page.tl

Propagator is a person who spread and promotes an idea to rule and govern a certain area, in pat a Pangampong a Ranao here are the names of famous Datus and Sultans who has a big contributions in maintaining the existence of Rajaship, Datuship and the Sultanate in Ranao.

In 09th CE propagators’ are:

 1. Radja Rinandang, Kingdom of Kiaranda a Ragat (now LDS & LDN)
 2. Radja Pasandalan a Morog, Kingdom of Bumbaran (Now Bukidnon and Agusan)

(They were two kings of distinct kingdoms, local historians mentioned that kingdom of Bumbaran was submerged due to frequents volcanic eruption and there people migrated to Kingdom of Kiaranda a Ragat, their people mixed due to frequent intermarriages’ and the result is the present Iranaon nation of Central Mindanao)

In 11th CE propagators’ are:

 1. Dimaampao Kalinan, propagator of Marogong Pangampong
 2. Bataraan Dikilatun, propagator of Maganding Pangampong
 3. Botowanun Dikalinan, propagator of Dagodob Pangampong
 4. Amirogong Thopaan, propagator of Mimbisa Pangampong

(They were the four Datus who established their own domain, these four datus married to the four native princesses of Ranao who has the right to land, the Salsila of Ranao traced from them)

In 13th CE propagators’ are:

 1. Ancestor Datu Pascan, Chieftain of Marogong who changed its name to Unayan Pangampong,
 2. Ancestor Amiayonan Simban, Chieftain of Maganding who changed its name to Masiu Pangampong
 3. Ancestor Popawan, Chieftain of Dagodob who changed its name to Bayabao Pangampong
 4. Ancestor Bantayao Delion, Chieftain of Mimbisa who changed its name to Balut now Baloi Pangampong

(They were the four ancestors and rulers who established the boundary of each Pangampong of Ranao and them who changed its old name to the current names of 4 principalities of Ranao, our Onors a traditional singers mentioned them “Pata apo o Ranao a mitad sa Thamanaan” )

In 15th CE propagators’ are:

 1. Datu Ameladin a Macapundag, Propagator of west Unayan who bed his own Sukut and domain
 2. Datu Pundoma of Butig, Propagator of East Unayan and Chieftain of Unayan as a whole
 3. Datu Radja Pondag, Propagator of west Masiu who claimed that west Masiu was his Sukut and domain
 4. Datu Amaloya Thopaan, Propagator of east Masiu who ruled the Pangampong a Masiu in general
 5. Datu Radja Dibago, Propagator of “BIG” Mala a Bayabao who bed his own Sukut and domain
 6. Datu Arogong, Propagator of “begin” Poona Bayabao, his children made this Pangampong their domain
 7. Datu Madayao, Propagator of “Central” Lumba a Bayabao, his children bed their own domain
 8. Datu Managkaya, Chieftain of Baloi who don’t allow others datus to bed their own Suku from Baloi

(They were the 8 propagators of each district “Sukut” of Pangampong a Ranao; they established their own domain but still part of the Pangampong where they belong.  as per the oral story, half of the domain of Lumba Bayabao was originally part of Masiu, the later descendants however of Datu Madayao agreed to bed their own Suku and included it in Bayabao, Madayao’s line traced from Botowanun not Bataraan.

Sukut of west Masiu was recognized in Salsila “KAWALI E PONDAG”, during the meeting and creation of Igma and Taritib, Sultan Sarikran Balindong Bsar of Masiu ask the presence of Maruhom Kahar of Raya as representative of west Masiu, Kahar ignored the invitation and said no need for me to attend the said meeting my own kingdom was already established and I called it RAYA, in those case, the district of west Masiu was not recognized and became shared Taritib of East and west as one Taritib.)

In 16th CE propagators’ are:

 1. Aloyodan Dianaton Naim, Royal Chieftain and “Panoroganan” of east Unayan,
 2. Datu Boroa, Royal Chieftain and “Panoroganan” of west Unayan,
 3. Sarikran Balindong Bsar, Royal Chieftain and Sultan Diagaborolla of Ranao and “Panoroganan” of Masiu
 4. Datu Alanak, Royal Chieftain and “Panoroganan” of Baloi
 5. Datu Akari, Royal Chieftain and “Panoroganan” of Ramain, also known Simbaan sa Ranao
 6. Datu Embaor, Royal Chieftain and “Panoroganan” of Bansayan, Poona Bayabao
 7. Datu Otowan, Royal Chieftain and “Panoroganan” of Mala a Bayabao
 8. Datu Okoda, Royal Chieftain and “Panoroganan” of Lumba a Bayabao

(They were the 8 authors of Igma and Taritib of pat a Pangampong a Ranao, in the year 1640 Sultan Diagaborollah (BALINDONG BSAR) consulted the seven wise men mranaos of his time on how to govern Lanao. the eight wise man including Balindong agreed to update and re-create the four confederation of Lanao “Pat a Pangampong a Ranao” composed of state of Masiu, Unayan, Bayabao and Baloi, and on the second level, the 15 “Panoroganan” royal houses and the 28 legislative body “Pyakambaya ko Taritib”. This socio-political system is based on the Taritib, laws, Igma, customary laws, and adapt, practices of the Mranaos)

In 17th CE propagators’ are:

 • 1.      SULTAN BARAKAT OF BUTIG
 • 2.      SULTAN DOMALONGDONG OF BUTIG
 • 3.      SULTAN DIWAN OF BAYANG
 • 4.      SULTAN AROBERO OF PAGAYAWAN
 • 5.      SULTAN AKARI OF RAMAIN
 • 6.      SULTAN ULOK OF DUTSAAN
 • 7.      SULTAN SAMPORNA RAHMATULLAH OF MASIU
 • 8.      DATU A CABUGATAN DIALALODEN OF MASIU
 • 9.      SULTAN BUNOL OF TAPOROG
 • 10.   SULTAN ARIBO OF ROGAN
 • 11.   SULTAN PALWAN OF BANSAYAN
 • 12.   SULTAN OKODA OF MINITUPAD
 • 13.   SULTAN IBANGO OF MARIBO
 • 14.   SULTAN DIGOWA OF BACOLOD
 • 15.   SULTAN APHA OF BOROKO
 • 16.   SULTAN ALANAK OF BALOI

(They were the 16 chief executives royal Sultans, known “sapolo ago num a Panoroganan”, these 16 Sultans executes and implemented the agreed with signed Igma and Taritib which was created by their parents (8 wise datus) of 16 CE, a first constitution that formally established in Mindanao earlier than Philippines constitutions)

17th CE propagators’ are

 • 1.   SULTAN OF RAGAYAN
 • 2.   SULTAN OF TIMBAB
 • 3.   SULTAN OF DOLANGAN
 • 4.   SULTAN OF MALALIS
 • 5.   SULTAN OF BURIBID
 • 6.   SULTAN OF BINIDAYAN
 • 7.   SULTAN OF PADAS
 • 8.   SULTAN OF PUALAS
 • 9.   SULTAN OF BUTHAD
 • 10. SULTAN OF MAGUING
 • 11. SULTAN OF GALAWAN
 • 12. SULTAN OF TALOWAN
 • 13. SULTAN OF BUBONG
 • 14. SULTAN OF TALAGIYAN
 • 15. SULTAN OF BOWALAN
 • 16. SULTAN OF LUMBACA INGED
 • 17. SULTAN OF MARAWI
 • 18. SULTAN OF MARANTAO
 • 19. SULTAN OF BUNTONG
 • 20. SULTAN OF DIDAGUN
 • 21. SULTAN OF PITHAKUS
 • 22. SULTAN OF LUMASA
 • 23. SULTAN OF RAYA (PONDAG)
 • 24. SULTAN OF MALUNGUN
 • 25. SULTAN OF LUMBAC BALOI
 • 26. SULTAN OF CABASAGAN
 • 27. SULTAN OF MATAMPAY
 • 28. SULTAN OF BASAGAD

(They were the 28 legislatives Sultans; known “dowapolo ago walo a mbabaya sa Taritib ko pat a Pangampong a Ranao”, legislatives bodies to supports the implemented Igma and Taritib, authorized to decides law, also known decisions makers of Igma and Taritib within Pangampong a Ranao)

18th CE propagators of Imam, Cali and Guro in Pangampong a Ranao Are:

 1. Kadi sa Buntong, scion of Buntong, he went to Malaysia and middle east to study and perform Hadj,
 2. Kadi sa Binidayan, Scion of Binidayan and Bayang, he went to Malaysia with the Kadi sa Buntong to Study sharia Islamia and to performed Hadj.

(They were 2 Ulamas also known Kadis means Cali a Judges, who went to Malaysia and Arabia in order to study the sharia law, when they returned home the Kadis updated the Igma and Taritib of Ranao by recognizing the rules of Guro, Cali and Imam, then several agamas were created “at least one Mosque and Madrasa” in every Sultanates) 
ASSALAMO ALAIKOM WARAHMATULLAH

Minipantag ko gawi-I a Salasa September 27, 2016, na mindadakao si Datu Ontay sa tomampar sa Africa sa bandara inged a Misir (Egypt) nasi-I paganay tomana sa inged a Kahera (Cairo), aya tagna a hadapian sa kiabisita niyan sa inged a kahira na pundadalakao ko manga midadaptar a todthol ko manga pandangan (books) na ikadowa hadap iyan na pumbisitaan niyan so manga darpa ana kitotompok iyan ko paganay niyan kiambisita sa Midian a piagingudan o nabiola Mosa (AS) ago nabiola Shuwaib (AS) na aya samporna a pumbisitaan niyan na giya inged a Tebaan (luxor) a ronon pilombay so nabiola Mosa (AS) ko kia anodaon ko lawasaig a e-nil (Nile)

Ikatlo hadap iyan na pamamasaan sa manga kobal a panit “leather jackets” ka barabantog a Egypt ko kambaal sa kobal a nditarun. pangninta ko Allah a mioman aya ko katao a pamumugayan o Allah na makarayag so ditanto a makukunal na misampay ko kisalono a masa na kasapabapan sa kapukaomani ko paratiyaya a kai-isa isa o miangadun, siisukaniyan paganay tomarus ko manga pipia darpa matatgo sa todtol.PYRAMID OF GIZA CAIRO EGYPT

Isa ko manga pipiya antangan o MGI-TRIPPERS naso diran di kambisitaa ko manga pipia darpa a mitotompa ko manga todtolan ko muna masa, isa mia pamikir e datu ontay marogong a sii panumpang sa inged a misir ka pusimasimaan niyan so kigogoris o manga daptar a kiapagingudi sa bandara misir, aya hadap iyan roo na pumbabanoginiyan so da ipagoman ko adun, pumbabanoguniyan so adun a ipogaman ko daa ago pumbabanoguniyan so adun a ipagoman ko adun kaan kaomani so adun, itakus so masa ko puda masa, itakus so butad ko butad o tatagundaya, na kunalun so kapaparampanganon na kaipun so diron mikakaip,

Sabap ko limo ALLAH na minisampay si Datu Ontay sa bandara Kahira “CAIRO” ko gawii a minipantag ko September 27, 2016. Na sii miaka tarus ko manga pagapinan a torogan “HOTEL” sa Doki Giza Cairo, aya ngaranian a hotel na Indiana, sa miakatloron gawii na aya paganay a pimbisitaniyan na giya Giza Pyramid, na aya pantukiyan naso great Pyramid a masla ko siyao a kalintubo Pyramid.

Giyanan a Pyramid na isanan a tanda o kiabaloy a Egypt a paganay bukasan o katao ago so kapia o gii kapagingudi sa dunya “First civilized COUNTRY” paza anan o manga muna mindadatu sa Egypt ko 4th - 5th - 6th dynasties, giyanan a Pyramid na aya paganay a masla miatagumbalay sa Dunya, manga ala a bawangun a piakangguntoguntor nataman sa miakaporo a tanto, so oman e sawaro a ator na ayakon a masosogat a kapunudiyan na 20 tons adun pun 80 tons, na sii maka popoon a manga bawangun anan sa raya a lawasaig a nile sa Aswan ka manga granite ago marble na inandoniran sa lawasaig a nile sa tomampar sa Cairo na piaki mbalay ago oriyaniyan na pitagumbalay o Fir-aon ago so manga tantara iyan.

Giyanan a manga ala ko Pyramid na parako Firaon, ago so Karomaniyan ago so manga wata iyan, so isako Pyramid na miaka sold akoron na siiko lulubongan ko Queen, na tanto ko masimpit ago maito kapupaka tana taon, (please take a look my Pictures) oriyaniyan na tomiyana kami ko sphinx na gokamibo mbalingan ko hotel a tatarosan akun a Pyramid best View Hotel.  --->>>READ MORE <<---- click
THE IRANUN OF SABAH, ARE THEY FROM MALABANG?
-Datu Ontay-

My own little data about the Iranun in Sabah, Malaysia based on my research and actual experiences during my visits in Egypt, date October 7, 2016. and this is my story;

Before I start my story, I wants to highlight first the article published in Internet stated that the origin of Iranun in Malaysia still remain mystery, “The Iranun, an ethnolinguistic group in the Malaysian state of Sabah (formerly British North Borneo), are a people whose origins and pre-colonial history remain a mystery” their culture is much admired and has been copied widely, their language is under threat, and with it their identity.

Let me begin this way, and I am hoping that we understand the point despites of the recent claim for Sabah. My intent for this article is part of our advocacy in finding the lost bangsa sa RANAO and to strengthen it as per the principles of Islamic faith and no connection for the political issues.

After I visited Upper Egypt, then I moved back to Cairo city for me to attend the 1438 Hedjra New Year celebrations of Lozna Ranao in Cairo, a group of Mranao Olamas and Students in Cairo Egypt being their guest speaker. Ustadj Rodz, Ustadj Mahid and Al Alem Sammy Pitiilan fetched me from the airport of Cairo to Azhar, on our way to Azhar, I suggested to Rodz to have our lunch to the nearest Thai restaurant and suddenly we changes our minds and we went to Malaysian’s restaurant,

In the Restaurant; the lady in charge asked us if we are Chinese. and I humbly replied that we are Mranao from Mindanao, the lady introduced to me herself with happy face that she is an Iranun from Sabah Malaysia, then she called others Iranun staffs in the restaurant and we had short talk, since that they are not fluently in English we used Bahasa language, and they became more happy after they noticed that I can communicated in Malay language (FYI: Datu Ontay stayed in Indonesia for 3 years 2007-2001), then I promised to go back there in the other day to have more talks, as usual I captured a groufie  with them.

THE SIGNIFICANT OF THE STORY!

In the same day, I posted in FB the said group picture, them my paternal aunt (Anta Zuhaila daughter of my late grandfather to Bae a labi of Tubok) seen it and order me to asked the lady in the restaurant if she is connected in Tubok Malabang. Anta said (Go! alamin mo anng pmlya nla my kmag ank cna ome tga sabah ngyn ung ank nya nsa cairo) and I replied ok ! that time I was tired from Aswan Egypt.

When we reached the Philsac office in Nasser Cairo, Rodz offered me the guest room as my shelter, inside the room I realized the portion of the Binidayan’s Salsila, and it was written that our great-great grandfather called Sultan of Tampasuk, he was the son of Amana son of Maruhom Sayawa to Bae sa Buntong. As per oral story; in the late part of 18 CE, he visited Sabah then the Iranun of Sabah honored him as sultan of Tampasuk in Kuta Buleg, Sabah Malaysia, he was married there and no reported heirs. The late sultan of Tampasuk went back to Binidayan to his first family and Bored Datu sa Binidayan and Begot Maruhom the First enthroned sultan of Binidayan.

This question kept in my head, Why the Uncle of aunt Anta “Mangdao, H. Omar and Hadji Latip” lived in Sabah, is there any connection between their families to some Iranun clans of Sabah? Connected to my previous post, I received a message from a concerned legitimate citizen in Sabah containing a portion of gogod or Salsila how it happened of some prominent families in Sabah rooted in Malabang and Tubok, the Gogod goes these ways; hoping for the mentioned families to keep in touch of it. –Datu Ontay-

Gogodan !

Aya Pagapoon sa Malabang naso Dakunug a sukaniyan so Datu Dacula sa Malabang, a pagari o Datu Laut Boisan a ama o Sultan Kudarat sa Maguindanao, wata a babae I Datu Dacula si Pataolan a tagna a bae a labi sa Malabang, na piyangaroma e walanda a Radiamoda sa Malabang na mimbawata siran nasi Datu Pidat a miaona a Sulotan sa Malabang, isa todtol na pud si Pidat ko paganay makaoma a manga datu sa Sabah ko 1807 na miaka pangaroma roo na miabunbar siran roo taman imanto nasi Datu Pidat na pagapoon o manga pud a Iranun sa Sabah,

Ana karoma e Pidat sa Malabang aya ngaraniyan nasi Bae a wata sa Malabang a wata o Amerol sa Malabang ago so Rimpaolan sa Picong, mimbawata siran nasi Maruhom Mamowalas na babae niyan si Dayondong a miabae a labi sa Malabang, Si Dayondong na piyangaroma e Komayog a Sulotan sa Tubok na mimbawata siran na isaon si PILI a miasulotan sa Malabang, na adun a manga wata o Komayog sa puda bae na miabarumbad sa Tubok ago sa Malabang,

Si Komayog a Sulotan sa Tubok na manga pagariniyan si Salamat ago si Arum ago si Boloto, nasiran na manga tunganayran so m’bawataan e Sulotan Pidat sa Sabah a wata e Komayog, giya gogodan na aya iniropa saya na antona e kapaka totompok o bangsa Iranun sa Sabah ago giya Malabang na Samporna sa Tubok. Gowani ko muna masa na giya Sabah na matag state na pusong roo so manga tao sa Unayan naso pud na disiran roo di mamangaroma, giya diron di katarowa manga tao sa Malaysia a daa kudugan sa bangsa Iranun sa Sabah na sabunar a ribat siran ka pusapunganiran so mamiminga ana todiyan.

ANTONA E TINDUG KA SA GIYA BANGSA IRANUN SA SABAH!

Giya kasosogabora o parinta o pilimpanas sa kakowaa sa Sabah na amay ka giyadun e butad a pilipinas a sosobra so kapangorakut ago daa pagisugan tano a mapia, na tomo a dipasin mitapai a Sabah sa Pilimpinas, opuman odi mada sa Malaysia a Sabah na so bangsa Iranun na maito-maito na pukasapungan so cultura-iran ka pukitapi siran ko dadabiatan a o manga tao sa Malaysia n ataman ko basa iran na pud a sunup, amay puman ka mitapi siran sa Sulu na aya panirama iran ko manga Iranun sa Sabah na pud ko manga tatantara iran na tomo adi pasi mithapi sa Sulu, aya ruk akun a tindug na taralbi mikasoy so state of Sabah a makasisibay sa parinta sa aya parintaon na agama Islam, ka sabunar a omitapi siran sa parinta o goberno a pilipin na kapud siran ko simukut. –Datu Ontay-

Some writers said (the Iranun language and customs, including their music, traditional birth practices, weddings and death. It shows how a small community (in the low tens of thousands) in Sabah is changing and adapting to a constantly shifting environment – and is in danger of identity loss, to the detriment of the nation as a whole) please help to save the Iranun culture in Sabah –Datu Ontay-
KORMAT KO CHAMPION

In behalf of Pata pangampong a Ranao, we are proud and saluted to the new winner, the champion of King Abdulaziz international Qur-an reading competition 2016 4th Category, held in Makkah KSA, October 26, 2016.

The name of champion is Amer Abdullah Hassan and proud Muslim from Mindanao Philippine, who received cash prize of 30,000 Saudi Riyals and some consolations prizes...

The said winner is from Philippines with his "Muddarib" coach Al Alem Abuawwad Abdullah Lacsa Ibrahim Amanoddin of Zain bin Thabit Qur-anic institutes, they just came for Umra and for this competition, again Congratulations!!

this competition is about the correct way of pronouncing the noble Qur-an during prayer, quality of voice, memorization of entire sura, the judge read a portion of ayat in the noble Qur-an and contestant to continue reading it until the next judge will read other ayat and do the same way, the judges observe the contestant if he memorized entire sura in Qur-an, 

During the competition the 4 imams of Masjed al haram were presents headed by Imam Sudais, and Saudi Prince the Governor of Makka province who presented the awards to the winners from 4 categories, the success of Qari Amer Hassan in this competition is an inspirations to the young Meranao who wants to follow his foot step –Datu Ontay-

FYI: Amīr is one of the most sincere and humble person I have known his friend told in FB. Anyone acquainted with him would attest to his fine character and modest manners.

Amīr is not only a hāfizh of the Qur'an, he is a Mūjāz: his memory and recitation of the Qur'an were finely tested and refined by the most artful and proficient of Qur'an teachers. This earned him an honorable niche in the chain (sanad) of the noble recites of the Qur'an. Such chain only includes names of those were vouched for by their respective teachers to have artfully memorized and recited the Qur'an in the exact similar manner that the righteous predecessors have performed. The list links to itself the names of the Companions (may Allah be pleased with them) until it finally makes mention of the name of the Prophet Muhammad ﷺ, then the archangel Gabriel, then the Lord Almighty, Allah.

In the list, there are merely 23 recites and teachers that separate Amīr and the Prophet Muhammad ﷺ. Such sacred tradition called Ijāzah, which is also available in the other fields of Islamic scholarship, shall, of course, continue until the end of times.

Recently, Amīr won first place in the fourth category of the King Abdul Aziz International Qur'an Competition held at the sacred sanctuary of Masjid al-Harām in Mecca, Saudi Arabia.

May our hearts grow with love for the Qur'an, may we live by its teachings and commandments, and may it intercede for us in the Day of Judgment. (Submitted article from Datu Ontay’s FB friend and told not to mention his name)
MAROGONG GLOBAL INCORPORATED 

Bilang paggunita sa ARAW NG MAROGONG 2016 ngayon August 25 – Sept 5, (MGI) Marogong Global Incorporated ay nagkaroon po ng Inter color basketball match.

The first match of MGI South Jeddah (Gulil Team) against MGI North Jeddah (Aziziya Team) happened this morning at IPA basketball court, first quarter of the game end with the score of 24 points for MGI North and 31 for MGI – South,

The South team still leading in the 2nd quarter and 3rd quarter for the successive 3 points shots of Abdulsamad Amerol, MGI North played more smart to overcome the MGI South, then the game became crucial in 4th quarter when the North team assigned man and man to defend Fahad Rataban the star player of South, at 1 minutes and 10 seconds remaining time the complexion of the game suddenly changed when North almost tied it up at 73-75 with 1:10 minute of the shot of Halik and Ameed.

The game end at the final score of 79 for MGI South (Gulil) and 77 for MGI North (Aziziya), Abdulsamd Amerol got highest score of 29 points, Fahad Rataban 25 points, Fahmi Abdurahim and Hanif Junaid both with 10 point while the players of MGI North their star player Ryan Malatus got 24 points, and point guard Nash “Mark” Abubacar got 11 points, Ameed Madriaga got 13 points and Najeeb Malawanda of 14 Points, Fahad Rataban named best player of the game.

Coach Ameroden “Gafs” Sultan and the managements headed by Seradj Abdulhamid and Datu Ontay, they promised to make next game more fun and interesting, players briefing done by Datu Ontay he announced that this game is celebration of ongoing araw ng Marogong 2016. Thanks to Mr. Saraus and Larry of IPA for the foods they prepared, official Referees are Mr. Saraos and Larry.
This is Dibarosan (the royal “korsi” chair of power of Sultan Arobero)
DIBAROSAN SA PAGAYAWAN,

So Dibarosan na kataga a Babarosan, aya sunadiyan na sisiyapun, iipatun ka oba kabinasai odi na oba karadialaoti, tutundoon a darpa a amanat o manga apo tano gowani a masa. So dibarosan na tanda o kiandadato sa Ranao o manga Sulotan, aya isa sabap sa kiabutoiron sa dibarosan na sukaniyan na miapunto a Darpa a bubugan sa kabarakat sabap ko pangni o manga loks gowani na panananggilaan ka babarakatun sabap ko amanat o manga loks ago sinta o manga apo tano gowani a piangniran ko Allah (SWA). so Dibarosan na kunaba maka-aayon ko kapagagama ago kunaba puman kapanakuto, sabap sa sii anan maapud ko kaputanodi ko “ancient history” andang a sumpad ko kiapagingudi sa Ranao (Historical landmark)

Dibarosan sa Pagayawan:

Isa miapunto a Dibarosan naso dibarosan sa Pagayawan, isa kianugako ko thotolanon na miaka isakon a alongan na mitathaginup so Arobero a pagari o Diwan sa Bayang sa ana minibutad ator ko balintad sa ingudiran a Tatarikun, nasodun so kiapita iyan na siongowan o Arobero so darpa a pitataginup iyan na miaomaniyanon so ATOR a mibubutadon, sabap ko limo o Allah ago gaos o Allah (SWA), na mikilakilat na mianarintik na lomikup na tominindug so “pagayaw” bolotho ko waga o Arobero na so sabala a bolotho na tomatana sa giyanan kon a Ator (DIBAROSAN) na rakus a miailayron so manga tatalangud a saladung a moobai sa giyanan a dibarosan na rakus a mapupuno a manga tamaing “Bees”, CLICK -->> READ MORE
CONGRATULATIONS!

In behalf of the people of Marogong and the Marogong Global Incorporated (MGI) and this website, we would like to congratulates all winners of the recent Mindanao tribe contest (HIYAS NG KADAYAWAN 2016)

All Marogongians and the Maruhom Family are proudly happy for Mosrifa Hadji Sohair who represents the Maranao tribe and won as first runner-up of the contest, she is the direct descendant of Pangcoga Maruhom (late Panondiongan sa Binidayan) and Abdulmadid Maruhom (late Panondiongan sa Binidayan and late Mayor of Binidayan LDS, Tubaran LDS and Marogong LDS). And H. Sohair Maruhom Present Panondiongan sa Binidayan her father,

Her Mother Bae Jasmen is from the prominent Tanggor clan of Kadingilan and Bayang, her maternal father side from the Angindarat clan of Beta and Sultan of Boribid clan of Tubaran & Marogong

The mother of Mosrifah named Jasmin Tanggor Angoso is a granddaughter of Late sultan sa Kadingilan Abdulwahab Angoso a direct descendants of Raja Buayaan sa Maguindanao and Datu sa Kabuntalan Angoso is late sultan of sultan sa Barongis sultan Kudarat (source from her mother close relative) She is the proud descendats of Diwan, Pagayawan and the nine royals Baes of Unayan,

Mosrifa H. Sohair is former Miss Malabang - Miss Malabang National High School, from the municipality of Marogong, her father is potential leader of Marogong who runs for mayoral in Marogong (Congratulation), and finally yes she is my second cousin -Datu Ontay-

Hiyas ng Kadayawan Beauty Pageant


It was a pageant like no other: no long and bulky gowns and definitely no skimpy swim suits. Hiyas ng Kadayawan is a search for the perfect role model of a modern Dabawenya (Davao woman) among the ten tribes that reside in Davao city. No minimum height required; only unique beauty, confidence and a sense of culture are what it takes.

Each of the ten tribes namely Kagan, Ata, Maranao, Bagobo Klata, Sama, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Obu Manuvu, Matigsalog and Tausug had their own representatives. Garbed in their most elaborate traditional costumes, these ladies showcased the best of their tribes for the world to see.

This year’s Hiyas ng Kadayawan Talent Night was held August 15 at the Gaisano Mall of Davao Atrium, where thousands of spectators oohhed and aahhed at the amazing abilities of the candidates. The mall was also holding a huge sale, adding to the already dense crowd.KAMBAWALAY SA RANAO 

In ancient Iranaon (Iranon, Iranun and Maranao) society and civilization, the size of a household is measured by the number of IGAAN that can be placed inside the house. One IGAAN consisted of the Dazigan where the Somandig (headboard or decorative silken MAMANDIYANG and LALANSAY similar to head drapes or curtain, the baor (treasure chest) that extended to the sides bordering other igaan, and the Kaolonan where there are pillows and extra decorative pillows. Then there is the Sendigan a Igaan where the tier of Tilam (mattress) is centrally placed as a sleeping and a sitting area. To one or two sides are the BAZIKOWAYAN with only a Dempas or mat covered the floor underneath. This serves as a work area KAPANAYONTAYONG for the lady of the master of the Igaan. At the foot of the tiere3d tilam is the TINEPAD with a big plain balabak mat is placed. This is a dining area proper for the couple where the PAGNATEN consisting of trays and utensils of brasswares are placed such as the Tabak, Kararaw (water vessel), Dudaie (spitoon), Karanda (food boxes), Talam (tray), etc.

That reminds me of the old Japanese house which is also assessed of its size on the number of Tatami (straw mats) that can be placed in the house (By Edris Tamano)

PONDAG OF WEST MASIU (SUDUPAN O MAGANDING)

As per the Taritib of Pangampong a Masiu, there are 4 Datus “mbabaya sa Taritib’ deciders of the traditional law of pangampong a Masiu, 1) Madayao 2) Kadayon, 3) Abagat and 4) Pondag,

The nature of the ancient system of the land tenure in this pangampong is clearly stated in the "Principles adopted by majority of the traditional leaders of Masiu," which were approved by the Legislative Councils and the Panoroganans,

Based on the Salsila of Pangampong a Masiu, Madayao, Kadayon, Abagat are brothers, their sisters are Ayowa and Potri Mamotri mother of Pondag. According to oral story; their parents let the west Masiu testamentary for Potri Mamotri and called pikawali e Pondag a sudupan of Maganding, later pronounced Tinindugan e Pondag and some said inipanagad e Pondag, meanwhile the Kawali in north-east Masiu distributed to Datu Madayao, Datu Kadayon and Datu Abagat, the southeast for Ayowa so that she was married to Sharif Angkaya of poona Masiu and Panoroganan of Pangampong exclusive for her later descendants as per the taritib agreed by the datus of pangampong a Masiu.

Salsila mentioned that Domocao sa Taraka married to Kalisia a Olan of Tagoloan daughter of Libobongan Aliga son of Patimata to Potri Mapunag daughter of Sharif Alawi from the native princess of Tagoloan and begot, 1) Madayao 2) Kadayon, 3) Abagat and 4) Potri the mother of Pondag, 5) Ayowa.

Potri Mamotri married to Radia son of Kalantongan, Amaloya Thopaan’s brother, begot Pondag of “Sudupan” west of Masiu, other version of Salsila that Pondag’s father was Radia Baringigan of Masiu brother of Datu Bayogun. Pondag married to Inai Agaon and begot Untad and Abantas. (Note: o adun a daon katarotopi na comment niyo bo)….-Datu Ontay-TRIP WITH THE PURPOSE
(AUGUST 11 & 12, 2016)

Other remarkable adventures of MGI-TRIPPERS are their visit to the highest peak of Makkah Province, 5th in the kingdom and frigid area most of the time. It is enthusiast of MGI group to tour and explore the areas either historical or tourist spots,

The trippers start their Journey from Jeddah to Wadi Mohammad town and took the new road between Alith city and Taif, on August 12, 2016 around 12: 45 AM. 12 trippers are:

The Ford of Kaka Gafar:

• Ameroden “Gafar” Sultan
• Mohammad Al Sharif
• Ahmad Cali
• Fahad Madid

The Toyota of Rashdi:

• Rashdi Dimakuta
• Najeeb Malawanda
• Manger Seradj Abdulhammid
• Mahid Lucman

The Totoya of Chairman:

• Datu Ontay (Emer of the Trippers)
• Hasanor Ahmad “Perot” H. Abubacar
• Amar Sultan
• Abdulhalik “Kaliki” Camid AbbasMOUNT DAKA COLD PLACE MOST OF TIME:

On our way to Daka Mountain, the trippers can’t run fast the road is still under construction, no protector yet on the sides of the roads and it is mountainous area, some time going down then going up and Zigzagized road. When we reached the town of Mohammad we turned left going to Daka Mountain, estimated of 15 Km from the Hi-way, before the peak of the mountain we stop to the resort hotel and inquired for accommodation, the reception humbly replied it full and family only.

Manager Seradj suggested moving us to the top of the mountain to stay there until sunrise, the trippers embarked to the peak of the mountain, it was surprised for us too much people in the area doing picnic, some are group of Afghans, Indonesians, Arabs, Indians, Koreans, Pakistanis and Filipinos. We prepared our foods cooked some menus and most important is coffee the place is too much cold, in the morning we took our Selfie and we continued our traveled going to Wadi Halema at Bano Saad town, about 130Km from Mount Daka at exact 08; 15am.

Mount Dakah is a 8,481 ft / 2,585m mountain peak near At Ţaif, Makkah, Saudi Arabia. Based on peakery data, it ranks as the 1st highest mountain in Makkah province and the 5th highest mountain in Saudi Arabia (Source Wikipedia)
WADI HALEMA AT BANO SAAD TOWN:

After sunrise in Mount Daka, about 8 o’clock in the morning of August 12, 2016, the trippers decided to move going to Wadi Halema of Bano Saad to visit the old grave of Saida Halemato Saadia (RA) she who milked our beloved prophet Mohammad and raised him until 4 years old (PBUH),

from the Mount Daka is about 135KM to Wadi Halema between Taif City and Al Baha city, this is the place where the famous story of heart splitting of Rasul (PBUH) the 3 angels removed a blood-clot from it and cleansed it with Zam Zam water before keeping it back!. this also where the grave of Halemato Saadia and her family, the yard where the prophet Mohammad played when he was 1 - 4 years of age is walking distance from the grave yard, the old house of the family of Halema is in the place, a portion where the tourists offer prayer, from the old house we climb the mountain where the exact place of heart splitting occurred, the trippers took some selfie, groufie and took a minutes of rest on the peak of the small mountain, the place is very cool you can smell fresh air, imaging the life of our beloved Rasul (PBUH) when he was a lad.

Wonderful experience, along the way we passed by a man with his numbers of goats – sheep walking with, I don’t expect it is existing those kind of Arab life in modern time, along the way also we saw a group of camels and prosperous gardens like corn and vegetables, the road going to Wadi Halema is accessible and asphalted, after hour of visit in the Sohada of Halema, the Trippers moved going to another tourist spots, this time is manmade Dam and the deepest lake of Taif city, in our way back to Taif we saw 1 bus a group of Hajjs pilgrims going to Wadi Halema to visit the place also.
Article about the Sohada: (Source from good friend)

(Allah has granted special privilege to things and places related to Rasoolullah (PBUH). Hujrathu Shareefah (حجرة الشريفة), the small area where Rasoolullah’s (PBUH) Qabar Shareef is located is described as the best place in earth. Area between Hujrathu Shareefah and Pulpit (منبر) of Rasoolullah’s (PBUH) is described as a garden among garden of the Paradise. 

It is written in history with golden scripts about childhood of Rasoolullah (PBUH) with Halimah (RA). It was a practice in that era that toddlers in city were nursed by villagers who folk the cities for that purpose. Birth parents of babies had found it a useful practice as their babies will gain better physical and mental strength once lived in villages. On the other hand villagers saw it as an opportunity to get some wealth.

Halimah (RA) accompanied by her husband Harith came to Makkah riding on an old and weak animal along with many other women from Saadiyya tribe seeking babies. Because of the weakness of their vehicle they were lagging at rear of the convoy. The frontrunners of the convoy entered the city fast and got babies from wealthy families. 

Halimah (RA) when reached Makkah she couldn’t find a baby from rich families and was sad. She was told about the orphan infant in the house of Abdul Muttalib and went to see the baby. At once she was attracted and after consulting with her husband took the baby.

Subhana Allah… she couldn’t believe it. Suddenly her animal started to run fast as if it got fresh energy from somewhere! It raced ahead of all other vehicles and other women were amazed to see it! Her breast seem to be full with milk which was dry till then and her son Dhamrah (ضمرة) was crying without getting milk!

Such was blessing (بركة) of Rasoolullah (PBUH) even at this infant age. Verily Allah has given this blessing to his beloved Rasoolullah (PBUH). Anything and everything related to Rasoolullah (PBUH) is full with blessings from Allah.

There were many wonders happened during Rasoolullah’s (PBUH) stay with Halimah (RA) and for sure she loved Him more than her own children. The garden surrounding their house became green and blossom. Sheep and cattle became fat and healthy. Their livelihood became easier than ever.

During His (PBUH) stay there on 4th year of age the famous heart splitting incident occurred. It was while He (PBUH) and Dhamrah where grazing their herd when three angels descended and held Rasoolullah (PBUH). They operated his chest and took out the heart. They removed a blood-clot from it and cleansed it with Zam Zam before keeping it back!

Here are a few pictures of the house of Halimah (RA) taken by group of my friend visited the site recently. It is a few kilometers away from Taif. The serenity and village nature of the area is still intact today as the route to this site remains rough and the area is scarcely populated still. Unfortunately this place is obscured like many other historically significant places in Hijaz and there is no easy access for the public.

My friend continues “Alhamdu Lillah! Allah blessed us with the opportunity to enter the house and recite a few Swalats and Adkar)
GHADIR AL BANAT (GIRL’S POND) ORIYA DAM:

After us visit the Wadi Halema, the trippers went to Wadi Liya Town to visit the beautiful Dam and the deep lake of the province, it was called Oriya Dam popularly known Ghadir Al Banat which mean Girl’s pond, this place is very good for photography who loves to take a photo of views and natures, I saw a lot of photos taken from this views, due to my absence of knowledge about this lake I cannot provided the exact length and width and deep, based on our observations the dam is new built and part of Saudi Electric and water company to be used in irrigation.

The things that convinced us to visit this area is to observe the views that we’ve seen in the Google, in our way to the site we took the wrong road and finally the GPS brought us to the other side of the lake, Mr Rashdi Dimakuta quite disappointed, the road is rough and not suitable to his car, some part of the road is rocky and sharp, when we reach the area we embarked and majority of the trippers took the lower entrance of the site but closed, then Datu Ontay took the upper entrance until I reached the abandoned guard house, I was afraid for the group of these monkeys, the biggest among them shouted at me (TRAAAA!!!) I runs back and called the trippers to climb up so that the lake is behind this dam, I lied to them that this lake is big and wide as Lake Lanao, (LOL)


All Trippers hasted climb to the top and Mahid Camid Lucman is the second tripper who reached the top next to me, followed by Mohammad Alsharif, Fahad Madid and Amar Sultan. Manager Seradj told me in jest way ohh! You said it’s a deep lake and wide (INO AYA KATI?) the trippers expected it like what we’ve seen in Google. The trippers happily took selfie and groufie then we moved down to under the tree where our cars parked. The trippers agreed moving to another historical spot the Soq Okadz.


THE DAM:


Construction of dams was well developed in the era of Islam, and they used to build dams in the tracks of flooding valleys as reservoirs of water for agricultural use, irrigation, and to inundate the groundwater wells or to limit the floods that threaten people's lives and homes


The dams were usually built of large uncut and irregular stones, in pyramidal shape. These were large at the base and smaller in the upper part, and the faces towards the water force were graded. They were also covered with a thick layer of plaster. Dams of great heights had their walls reinforced with fine gravel, while large stone slabs were added to the front and tops. Some of these dams have drainage outlets in addition to the channels that carry water to agricultural land. Dams were of varying length, height, width and thickness according to the nature of the land, as well as the quantity of water restriction. These dams in various sizes and construction types’ area testament to the outstanding civilization established by the early Muslims in the field of architecture
SOUK OKAZ (LOCATION OF ANCIENT POETS):

After Ghadir Banat, the trippers moved to northeast of Taif to visit Souk Okaz is situated some 45 KM away from Taif towards Riyad (old Najd). It is marked as a tourist attraction place with some ancient looking structures build over there. The area is around 2KM x 1KM is well compounded and maintained by the authorities. On the way we found a few people at the backdrop of their 4 wheel drives having some chats little far from main road. Other than this the place was deserted without a single soul is seen in nearby vicinity, before the site we took our late lunch at KFC so that every trippers got hungry,

The Souk is located near the Saudi Arabian city of Taif in the Western part of Saudi Arabia. The Ancient Souk Okaz was active at during 542-726 CE and it used to be the largest and most important event of its kind back then. Historically it was more than a marketplace, the souk served as a meeting place for tribal leaders and for people interested in poetry and literature. Many poetry competitions were held at Okaz and this tradition has also been revived in the modern-day Souk.


When trippers arrived to the gate of Souk Okaz, the guards advised us to wait the opening time which is 4:30 in afternoon; I suggest going back to Taif city to visits first the 4 ancient mosques for us to save time and be right back in Souk Okaz, then the trippers took another 45km going back to Taif, before we lift Okaz market I capture some photos,


TRIVIA (FROM A FRIEND’S BLOG)


Places where activities took place in ancient times are considered of high importance by historians and archeologists. They use traces of those localities to study how past human societies lived. Middle Eastern countries have many places of archeological significance because the entire human breed has been evolved in this part of the earth.


Quran and other Heavenly Books narrate history of many Prophets, to name some Nuh (AS), Hud (AS), Salih (AS), Ibrahim (AS), Lut (AS), Younus (AS). Tracing back to history one can find people of all those Prophets were inhabited in present day Arabian countries like Saudi, Yemen, Oman, Jordan, Palestine, Iraq etc.


Sayyiduna Ibrahim (AS) moved his wife Hajar (RA) and eldest son Sayyiduna Ismael (AS) to Makkah which marked a new chapter in history. Jurhum tribe from Yemen met the mother and the son lonely in Makkah and asked their permission to settle in there. Ismael (AS) married from Jurhum tribe and he learned Arabic language from them. All his offspring and tribes to follow settled in and around Makkah, a place mentioned in History as Hijaz. Quraish, the tribe of Prophet Muhammad (PBUH) is the prominent among tribes originated from Sayyiduna Ismael (AS).


Arabs especially Quraish tribe was excellent in Arabic literature and poetry. They used to assemble in market areas to read poems and admire its harmony and beauty. For an instance Quran’s unparalleled supremacy in literal content is attributed as a challenge to literature savvy Arab people.


Souq Okaz is such a historic place where poets will gather in evenings and compete with their wordings. It was an old market place popular in dark ages (قرون الجاهلية) where people used to trade goods. Sayyiduna Muhammad Rasoolullah (PBUH) occasionally visited there to preach Islam in public with in His attractive style and voice.


Souq Okaz is situated some 45 KM away from Taif towards Riyad (old Najd). It is marked as a tourist attraction place with some ancient looking structures build over there. The area is around 2KM x 1KM is well compounded and maintained by the authorities. On the way we found a few people at the backdrop of their 4 wheel drives having some chats little far from main road. Other than this the place was deserted without a single soul is seen in nearby vicinity.
FOUR ANCIENT MOSQUES IN TAIF;

The Trippers visit the ancient mosques, located along the road of Wadi Waj of Taif city, the trippers embarked first to Masjed Madhoon, the mosque is closed and seems that no one is praying inside, what I heard is most of the Jens prayed in this masjed. Mr Rashdi Dimakuta tried to open the lock of the mosque and Alhamdulilah it was open, the trippers went inside the mosque and they captured me a photo in front where Imam prayed. Then we climb the Minaret of the mosque until the top, inside is made of clay and wooden materials, the trippers took a selfie and groufie then we moved to the next mosque.

Then, the Trippers embarked again to Masjed Al Kou, we met there a group of European pilgrims and Asian hajis, they were taken a picture inside the yard, the MGI- Trippers went inside the AL Kou mosque, we observed the views of the old mosque I tried to open the old books and the old Qur-an, again I went to the front where the imam prayed and took selfie, beside the mosque is a hug rock and small cave, and we don’t know what that means. The Trippers took a selfie and Groufie then we moved to Masjed Addas,

Masjed Addas is walking distance from Al Kou, we tried to reach by cars, but the mosque is not accessible for car, we tried to go inside the compound where the mosque located but the gate was closed, since that we don’t have enough time, the trippers moved to another mosque, the ancient mosque of Abdullah Ibn Abbas (RA) he is the first cousin of Rasul (PBUH) his mother Ummo’l Fadl was a sister of Maymuna bint al-Kharis wife of Rasul (PBUH), and his father Abbas is uncle of Rasul (PBUH). Sad to say we failed to find the correct way going to this mosque, our cars brought us far from the exact location, the Masjed Abdullah ibn Abbas (RA) is walking distance from Masjed Madhoon, and then the trippers decided to move back to Jeddah at around 4:30pm of August 12, 2016.

When the trippers reach the police checkpoint going to Al Hada zigzag road, the police guard asked our destination, when the police learned that we are Jeddah, he advised us to take the As Sayl road going to Jumom, every trippers got disappointed instead we embarked to the road going to Ramada hotel and took our half hour rest with hot coffee and alhamdulilla finally we reached home Jeddah at 8; 30pm same date.

• Masjed Madhoon; where the prophet Mohammad (PBHU) stone by the disbelievers of Taif, In Ta’if, the Prophet (sallallahu ‘alayhi wa sallam) first met the chiefs and leaders of Thaqif whom he invited to accept Islam. They were, however, rude and discourteous in their treatment of the Prophet (sallallahu ‘alayhi wa sallam). Not being content with their insolent reply, they even stirred up some gangs of the town to harass him. These riff-raffs followed the Prophet (sallallahu ‘alayhi wa sallam), abusing and crying and throwing stones on him, until he was compelled to take refuge in an orchard. The Prophet (sallallahu ‘alayhi wa sallam) consequently had to endure even more obstacles in Ta’if than he had to face in Mecca. These jerks based on either side of the path threw stones at him until his feet were injured and smeared with blood. These oppressions grievously dejected the Prophet (sallallahu ‘alayhi wa sallam), whereby being in such a state of depression, a prayer citing his helplessness and pitiable condition and seeking the aid of God spontaneously came thru his lips:

• Masjed Al-Kou; where the Prophet Mohammad took rest after he was hurt by the people of Taif, the Angels of Allah (SWA) came to him for a rescue and in revenge, instead he asked the Angels to pray and Ask Allah that people of Taif will understand Islam, in addition to incident, some Jen of Taif witness the situation and they who believe the Prophet and they took Sahada.

One hadith narrated that Aisha (RA) reported: She asked the Prophet, “Have you encountered a day harder than the battle of Uhud?” The Prophet, peace and blessings be upon him, said, “Your tribes have troubled very much, and the worst was the day of Aqaba when I presented myself to Ibn Abd-Yalail ibn Abd-Kulal and he did not respond to what I intended. So I departed, overwhelmed with excessive sorrow, and I could not relax until I found myself at a tree where I lifted my head towards the sky to see a cloud shading me. I looked up and saw Gabriel in it. He called me saying, “Allah has heard your people’s saying to you and how they have replied. Allah has sent the Angel of the Mountains to you that you may order him to do whatever you wish to these people.” The Angel of the Mountains greeted me and he said, “O Muhammad, order what you wish. If you like, I will let the mountains fall on them.” The Prophet said, “No, rather I hope that Allah will bring from their descendants people who will worship Allah alone without associating partners with him.” Source: Sahih Bukhari 3059, Sahih Muslim 1759

• Masjed Addas; where Prophet Mohammad offered food and drink by Addas a Christian man, and he was the first person in Taif who embraced Islam and believed the Prophet and took sahada, a great man who lend a helping hand to Allah’s Messenger Muhammad Rasoolullah (PBUH) while He was in a bad condition of being mistreated by people of Taif

It a long story when Rasoolullah (PBUH) went to Taif to call people there to Allah’s religion Islam. It was in Shawal 10th year after Nubuwwah (became the Prophet) when Rasoolullah (PBUH) traveled himself to preach the great religion to a place outside of Makkah for the first time.

He took Zaid bin Harith (RA), he adopted son for a company and walked through lengthy mountainous pathways to Taif. He had some blood relation through His Mother with people in Taif, the ‘Thaqeef’ tribe. After receiving harsh treatment and negation from Makka infidels, He took a chance that His relatives in Taif might allow Him to propagate Islam there.

But the reception and treatment of people in Taif was just the reverse and unbearable. Rasoolullah (PBUH) had to return sadly after being offended even physically and hit by stone on His sacred leg. He took shelter in a grape field owned by Utbah and Shaibah bin Rabeea’h (both were infidels from Makkah who were killed at Badar battle). They were watching the event but felt sympathy and engaged their farmer Addas to offer a bunch of grapes to Muhammad (PBUH).

Addas, a Christian from Nineva (a place now in Iraq to where Prophet Younus (AS) was sent by Allah) watched Rasoolullah (PBUH) reciting name of Allah (بسم الله الرحمن الرحيم) before eating a grape. To his astonishment he found that is something he didn’t hear from people over there. So he quizzed Rasoolullah (PBUH) and understood that the man in front of him is the Messenger of Allah.

Without a second thought he embraced Islam and became the first believer from Taif (RA). See, this is Allah’s rule! He will guide those He wishes to right path! Owners of the grape field knew Muhammad (PBUH) from childhood, but they couldn’t believe in Him. Relatives of Rasoolullah (PBUH) in Thaqeef tribe knew Him for a long time, but they couldn’t believe Him at this time. But a man came from a faraway land has believed to Allah and His Messenger. Subhana Allah… May Allah guide all those who read this post to right belief.

Masjid Addas is constructed at the place this event happened. It is a cool and nice place with good vegetation around. Allah’s Messenger (PBUH) had prayed for benefit of people in Taif though they refuted Him. This shows utmost mercy, simplicity and forgiving nature of Allah’s beloved (PBUH) about whom Allah has mentioned “Truly, You are with high esteem of characters”.

We have a small ray of hope here as we believe and love Rasoolullah (PBUH) and try with humble efforts to propagate the religion He taught. So with His superior characters He had forgiven to those who offended, we expect He won’t forget us in the vast assembly (محشر) in the Day of Judgment. He will offer us a drink from ‘Kouthar Lake’ (حوض الكوثر) and save us with His recommendations (شفاعة) when we might be in trouble there.

• Masjed Abdullah ibn Abbas (RA): There are many companions of Rasoolullah (PBUH) who came in glow of fame for many reasons. One would feel their greatness upon knowing their tremendous love towards Rasoolullah (PBUH) and the superior religion He had propagated. They have made incredible contributions to Islam with their admirable lifestyles, relentlessness in acquiring and teaching Islamic knowledge and keenness in preaching and spreading Islam to anybody they meet.

Our discussion is about one of closest companions of Rasoolullah (PBUH) and one among many children who were with and around Him. It is Abdullah ibn Abbas (RA), son of Abbas ibn Abdul Muttalib (RA) uncle of Rasoolullah (PBUH). His mother is Lubabah al Kubrah bint Harith (RA) also known as Umm Jameel. She was close friend of Khadeejah al Kubrah (RA) and among initial believers of Islam.

He was only 13 years old when Rasoolullah (PBUH) departed this world. But even this brief companionship with Rasoolullah (PBUH) in his childhood lead him to be called ‘Raeesul Mufassireen’ (رئيس المفسرين) – leader of interpreters of Qura’n. He is also called as ‘Al Bahr’ (البحر) – the Sea because of abundance of his knowledge. Hibrul Umma (حبر الامة) – Ink of the Nation is another title attributed to him because of literature he submitted for the Ummah.

He attained this enviable position because of the guidance he got from Rasoolullah (PBUH) and dua’ He made for him after drawing him close and patting his shoulders “O Allah, bless him with the full knowledge of the religion and interpretation of the Holy Qura’n”. Allah’s Messenger (PBUH) repeated this dua in various occasions.

There is no question on his command on Qura’n interpretation. But vastness of his knowledge won’t stop there. He was a great authority in Islamic jurisprudence (فقه), History and Arabic language literature. He relocated to Taif in latter part of his life and met his last breath there. His Qabr in Taif is among few ones preserved by recent rulers of Arabian Peninsula. A big Masjid is constructed beside his Qabr.

A Library is established near his Qabr by Turki governor of Hijaz (Old name of area enclosing Makkah and Madinah) Muhammad Rasheedi Pasha Al Sharwani in 13th century hijri. Scholars and travelers during 7th and 10th century hijri used to endow (وقف) many books and manuscripts in Masjid ibn Abbas. In 1217H number of books there reached almost 10,000, a big number considering that age!
Taif, some 80KM away from Makkah in direction of Najd (Riyadh) has much historical significance. It is a hill station over gorgeous desert of Hijaz with pleasant weather and good plantation. I might write on ABWA in another post (ان شاء الله) Thanks and Wassalam (DATU ONTAY)
INIDALAO KA SADAR ( I MISS YOU)


I Tried Romantic short story (Rated) written in darangen, for open minded only, tikad akun o kapakay misorat so manga romantic daragen I mean The romance novel or romantic novel, this is only part of Iranoan arts...

Miaka isa ndao a mangodapun si ngaran ka kanakan ko bangonan ko dasolimbag a inged sa komara binumbaran a lawakatan kalinan na diniyan di sonorant so manga raga sa lamin na damalangay a mosim a magaan ko dalina na minipagapidian so liamin sa komara a isaka tatangkongun ka malano kamanisan a kataidiyan a tao ka ikapito ka talin na sasalindawaniyan sa kataidiyan a tao.

na obaka kasarugi ka bakobadun dandinga e kiangginawa iran a matanos itagaman ka mantadun a maranon a rautun ta a gagao a ilangas sa kanggaring ka inodita karugi ki mangoda sa kilatun a pungganat sa kadaan ka liangolay mragat naso kininayoniyan ko malangas a bangonan a aya kabubukunan o tutuo a liamin na ayamambo matabo a ana rampana-sadar o paramata liamin na daniyandun lulungin so poon sa pragatan a bala-iyan ko tapar ka piakisino niyan adi kasosomayodan ka ibarat o kanggaring na subong a mago-osor a rarangit a di tanto a gani a dibo bunar.

Na godun makapundaging si mangoda sa kilatun a manaya sa tigiyan a liamin ko komara a onga o puso akun a montiya o mata ko na miaka danung ako a pungaganat sa mawatan ka ayako minibaling a ginawangka runangko ka isabo ka titintikun adiko suka mailay na kada a raban akun ka suka e niyawako a tatap sa pamikiran, ka igira pikirun ko so kianginawa ita na dikadun matibabang nadikapun matitingki ko kakormat sa lilang na dadun a zagit ka ko ka agod sa robasun ka ipuliyo a napas so kasola sa dasigan ka katawan ka tanding o anda-ngkaon gilinga e itagondaya akun na osa imanto aya na idadalao kasadar o kasadan e kilatun ka mialanggay a n’dao a dakodun kasolai so tampar sa kaolonan, na sakotangka a ranon na alawangka a gagao a ginawako lilangko na alambunangka ngulay a barokan e ginawa na ayapun o mirorad so taginupun e ladan.

Na itogalin ta so tig ko liamin sa komara na tomangkiri sa diwang na daniyandun ombongi so ladlayno kanakan, na lomungi sa diowang a manadi-masosorot ka masisino taondun a rorombikitun puman na diniyanbo kitorak e sii sa tangga iyan ka miaona so ondog a romba a ladaniyan, na masisipat taondun a pangti o pangoran na manolapay ko laon so pukapolid a ating, na dasa n’dingil a ndosong a daa paro a rimbar ka idadalao dun sa dar si mangoda sa kilatun,

na gotarda tomindug so liamin sa komara na gomabo sa lomikin so mangoda sa kilatun na mansiran a mitindug a magayawa lawaan na omani isa kiran na papatungan a tuntung so pitangisa a bontal na aya lado liamin na bontal di maratanto ka sasakopun a gani a otug a dibo tanto ka masisino taombo a idadalaodun sadar so kanakan sa kilatun, nasipuman si Kilatun a mangoda sa Marogong na aalugan a khala ka kagiya sinoniyan so liamin sa komara a igira bobolongun na makirano-ranonun a makirarangkono-on na olao-ola a bae a aya oway so di ka badun di thayataya ka saluga mago-osor ko kialangay mragat o kanakan sa kilatun,

na goniyandun torakun so waga e kanakan na miakolibudsiran ka tomorakin sa gakut a komaput sa tomindug na basiran minipapus ko dasigan o gibon, na matambalilid siran a mana lusong a n’do a pukapolidankiran ka dimayon so liamin ka sobonga mago-osor, na gosa mainantara so magapida magayon na miakanggalaw daging si mangoda sa kilatun amanaya sa tigiyan a inao na liamin na idadalaw kasadar a ginawako a rasay na paki ombongikadun so kasadan ka liamin ka sukaman so lilangko a piakathaya akun adiko paki sasambur sa inodara magaog, na arati karao ngkadun a mararasay akodun sa ranon gagao sa lilang

nasobonga karinawan so liamin sa komara, na manaya sa tigiyan a daan ta a isayat so lalawangga a manggar a kolambo masotra na robain o liamin so marawa a bokiyan na mborok sa pito lapis na omayan ko olonan adii manirisiri adiniyan kitorakin I sii sa piker iyan ka malo puka-imala, nasipuman si Kilatun na tianaan a gani a gani sa kapulilang na liontana rarangit a rarangit sa kanggaring na tomarda lomikin nadita mabaraw ndaging I miapuromba iran ko pagulotan o dulum ko tomapar sa mapita, na manaya sa tigiyan a pamanako liamin nasukabo I kaogan a katamana sa ranon nasukasi pitagaman a ironotan sa gagao ka daduna rimbang ka. -Datu Ontay- 

TRIP NA TRIP @ NORTH-WEST OF ARABIA

-DATU ONTAY-

INTRODUCTION !

Saudi Arabia is one of the world's most beautiful countries, all tourist spots in the kingdom are safely open to the tourists and natures lovers, the roads are accessible and concretely asphalted, it is easy to reach the historical areas within the kingdom, just only in the road you will enjoy the ride of 200KM/H and the scenic view of road sides) grab the opportunities and tour more until you have chance to do it.

The story behind the adventured of MGI – TRIPPERS to North-west of Arabia to the border of Egypt, Jordan and Saudi Arabia, dated July 06 to 10, 2016.

The main targets of the trippers are the 12 springs of Prophet Moses AS, the well of Moses AS, the location of departed sea, Mount Sinai known in Arabic Jabal Horeb, the Rock struck by Prophet Moses AS and water came out mentioned in noble Qur-an in Suratol Baqara ayat 59-60, The House of Prophet Shuwaeb AS in Madian, the old house of Prophet Moses AS in Median, those sites all in Median now part of Saudi Arabia at the boundary of Egypt, Jordan and KSA.

The travel starts 9:27 AM of July 06, 2016 from the house of manager Seradj Abdulhamid at Asiziya Jeddah, we are 3 cars from Jeddah and 1 car from Yanbu, total of 21 trippers, to mentions their names are;

TRIPPERS IN KIA CARNIBAL ARE

 • Manager Seradj Abdulhamid
 • Nahara “Lik-Lik” H. Taha
 • Ameed Madriaga
 • Marry Ann Madriaga
 • Lian Madriaga
 • Abdullah Madriaga
 • Raymon Cuevas
 • Mrs Raymond Cuevas

TRIPPERS IN TOYOTA HI-LUX ARE

 • Mr. Al Bagcola
 • Mrs. Dati Bangcola
 • Aga Lucman Mizalambat
 • Mahid Camid Lucman
 • Alinader Guinar Abdul

TRIPPERS IN TOYOTA COROLA ARE

 • Faisal Alvarez
 • Akeem Sani
 • Faisal Halil
 • Abdullah Balindong

TRIPPERS IN TOYOTA SEDAN-YARIS ARE

 • Datu Ontay “EMER OF THE TRIPPERS”
 • Ansano Abu Talib
 • Fahad Madid
 • Sowaib of SND

ARRIVAL IN YANBU CITY

Starting point is Jeddah and we took our lunch in Yanbu city to the house of Mr & Mrs Bangcola, the road way got more than 350 KM/Hrs to reach Yanbu city, this road is excellent for it straight formation, you could drive 200 KM/HR and there is no camera traffic been installed on the road. at 3:40 pm we proceed to our main target and we passed by several cities and municipalities, Umluj, Al Waj, Al Duba the crossing to Tabuk City, before Al Bad city the target area we passed by some town, Al Mowayli, Al Soura, Al Khoraybah, Al Kiyal. The travel took 676 KM and we reach Al Bad city at around 10: 25PM of a tiring inland traveled, we stayed overnight in the rented apartment located in the center of the city.
HOUSE OF PROPHET MOSES & PROPHET SHUWAIB AS

In the morning, everyone was excited and quickly took breakfast, exactly 9: 45am we checked out from our accommodation and went to the first target “MAGAIR SHOWAIB” the old house of Prophet Showaib AS and the old house of his son in-law Prophet Moses AS when he was advised by the king of Masir to leave Egypt, Prophet Moses AS spent his married life in this area and the deep well located along this village where he first met his wife, that site is near to our accommodation.  Everyone was excited to in house to house with selfie and groufie then I suggested to proceeding in the next target, [click for more photos]
12 SPRINGS OF PROPHET MOSES AS @ ELM MEDIAN

SURATOL BAQARA AYAT 60

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ


Na gowani na inipangni sa inomn o Mosa so pagtaw niyan; na pitharo Ami a: "Bntoln ka so badas ka ko ator (na inibntol iyan on)." Na miyakambowat on so sapolo ago dowa a bowalan. Na sabnar a kiyatokawan o oman i isa ka sagorompong so sagba iran. (go pitharo Ami:) kang kano go inom kano ko pagpr o Allah, go di kano phangalandada ko lopa a pphamakakayd kano.

 About 19 Kilometers from the house of Prophet Showaib AS, we proceeded to Al Magna municipality where the 12 springs of Moses and the 70 Palms dates located, in that area there were many tourists, we’ve thoughts that we are only Filipinos tourists in that place but we met a group of Filipinos from Islamic guidance who were touring also. When we reached the springs of Moses AS, everybody was amazed on the formation of the water, imagining mountain in the desert and water coming out in it, thinking that what is the sourced of that water? Really a miracle of ALLAH SAW, we took Selfie and Groufie and I asked Nader to pitch from the water and we tested it and the test is similar to the Zamzam water of Makka, we took also from the dates as souvenir and to observe its test in ripe. Then Selfie again, Groufie and the live streaming of IT Mahid Lucman so that some of the trippers’ members failed to come and they were watching true online -Datu Ontay- [click for more photos]
BETWEEN AL MAGNA AND TAIBA AL-ESM

From the springs of Moses in Al Magna is 25 kilometers going to the actual area of departed red sea of Moses AS, the divided mountain and the struck rock of Prophet Moses AS, when the descendants of Israel dying for thirst, Prophet Moses struck the rock and water came out from It and flooded like stream, the area also called Taiba Al ESM, in our way to the site the view of the road called our attentions and attracts the trippers, the views are extra ordinary, pure dark blue ocean, fresh air and the sea is marine sanctuary of underwater parks, we met there 2 professional divers, we stayed in the seaside for half hour in the diver’s tent and took some selfie, everyone is shouted for joys, then we proceeded to our next target the THAIBA AL-ESM –Datu Ontay- [click for more photos]
THAIBA AL-ESM THE STRUCK ROCK OF MOSES

SURATOL BAQARA AYAT 50

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ


Na gowani na siray Ami rkano so kalodan na siyabt Ami skano na inld Ami so pagtaw o Pir'awn a skano na kababantayan iyo.

When we reached the departed ocean then we walked from the sea to the entrance of the divided mountain going to the struck rock, I asked Al Bangcola to observe the road with his Toyota Hi-lux if it accessible for small car like Yaris and Corolla.  Al Bangcola and some trippers went firs to the entrance, when he came back he advised us to leave the small cars near to the sea and we rode to his Hi-lux going to the main entrance with the KIA Carnival, in the entrance we park the two cars and there is a wooden bridge going to the main way where the descendants of Israel took their way going to Median, the bridge is quite long not to be exact estimated of 120 to 160 meters going down to the next entrance, the height of mountains both sides are estimated of more or less 1000 feet, while we walks to the struck rock we felt that we were part of the people of Moses those ancient time,

While walked we met a Pakistan national returning from the site, I asked how far the end of the way to the struck rock, he said 15 kilometers more and he suggested to go back, its far and it might be till sunset for us to reach the rock, I asked the 21 trippers to go back to the departed  red sea to save time because we are still planning to visit Madain Salih at Al Ulah city which is 579 KM equivalent of 6 hours road way, the trippers took rest at the red sea and ate some snacks, Silfie and Groufie at the back of departed red sea –Datu Ontay- [click for more photos]


THE TRAVEL TO THE NEXT PROVINCE

At exact 2 PM we leaved the area (Median) and took our late lunch at Al Bad city, at 4 pm we moved going to AL Ulah city part of Madina province, took our snack at Al Duba city, took our way going to Tabuk city and re-route to Al Ulah to the new road, we took the new road leading to Al-Ulah, and passed many human inhabited, few gasoline stations and mosques along the way. It was a quite interesting landscape, a sort of Saudi version of the American Wild West. At the entrance to the town of Tabuk we turned right and drove inland for 3 hours kilometers through a hilly landscape, we saw a high hill but the way brought us to the top, I was afraid at first for the steep land with my excitement and shouted for joy when our cars reached the top of the hill, Along the way we stayed the cold and fresh air, we saw herds of goats alongside the road and some camels. While on the road that curved between beautiful hills that kept changing color with the movement of the clouds and sunlight, we came upon an open area that had been cemented over to make it into a recreation area, sunset on our way hour before Al Ulah city and finally we approached the city of Al Ulah at 10PM, more than 1 hours looking for apartment most accommodations in Al Ula were full due to holidays season the eid fitr, Al Hamdulilla we found good accommodations around 11 PM –Datu Ontay- [click for more photos]
AL ULAH AND THE OLD CASTLE

We then continued our Journey to Al Ulah and stayed at the Apartment, a very nice hotel with comfortable accommodations, and cook our dinner. We explored the surrounding area for several hours and then in the evening visited the mud city and fortress at Dedan. Friday Morning at AL Ulah, the trippers took breakfast then took bath went to Masjed to performed Friday congressional prayer, at 2 PM we visited the Al Ulah Castle (more than 2600 of age) located in the north of the City, Ulah is Arabic term for first, referred to the city which is more than ten thousand of age. The trippers embarked to the gate of the castle and climb the tower of the castle, then pictures 2x –Datu Ontay- [click for more photos]


(The older history of the oasis has been divided into several phases. The Dedanite kingdom spans to the seventh and sixth century BC. Dedan is mentioned in the "Harran Inscriptions". In these it is told how Nabonidus the king of Babylonia made a military campaign to northern Arabia in 552 BC or somewhat later, conquering Tayma, Dedan and Yathrib, the old Medina. It is thought that around the turn to the fifth century BC the kingdom became hereditary)

Al-Ula existence on this historical legacy visited by archaeologists as well as political figures and government officials, lovers of nature and desert, hunters and explorers, Al-Ula with its natural agricultural nature and temperate climates makes the visit enjoyable. Mountains and valleys overlaps the strange formations of amazing antiquities and palm groves surrounded with fruits along the valley made beautiful scenery merged with the green color of nature with blue skies and sunshine that reflects on the golden sand. Poets and travelers in old and modern Al-Ula City described the multiple colors surrounding mountain and variations on each of these amazing panoramic painting of Al-Ula in general as magnificent and wonderful place.

Al-Ula is a land of peace and harmony with kindhearted, industrious and loving Arab people. Good relationships between locals and clans are still kept through generations. Visitor would love to stay and spend some time to meditate and experience the harmonious beauty of the traditional town. A place with blue skies, friendly people, fresh air, and environment away from pollution and busy city life, truly, town is still far better than city! The beauty of nature and peaceful life in Al-Ula attracts visitors to plan the next visit and bring some friends to experience this unique opportunity.

A visit in Al-Ula is not complete without seeing the noticeable antiquities in the old town. The pride of historical site in old town shows how local people lived and survived during era of political instability. Cultures, tradition and basic daily life of dwellers in ancient civilization will see on how the people in the old town built their houses. Old town in Al-Ula is still being restored at the expense of His Royal Highness Prince Sultan Ibn Salman Al-Saud in order to preserve its heritage. Old town has played a significant role in developing the new generation of Al-Ua City. –Madainsaleh.net
OTTOMAN EMPIRE OLD RAILWAY STATION

(The Ottoman Empire also known as the Turkish Empire, Ottoman Turkey, or simply Turkey, was an empire founded in 1299 by Oghuz Turks under Osman I) Osman Ghazi; or Osman Bey or Osman Alp);

After we visited the old city and the old castle in Al Ulah, then the trippers proceeded to the old Railway station near Madain Saleh about 30 Kilometer from the city of Al Ulah (Turkish: Hicaz Demiryolu) which was a narrow gauge railway (1,050 mm (3 ft 5 1⁄3 in) track gauge) that ran from Damascus to Medina, through the Hejaz region of Saudi Arabia, with a branch line to Haifa on the Mediterranean Sea. It was a part of the Ottoman railway network and was built to extend the line from the Haydarpaşa Terminal in Istanbul beyond Damascus to the holy city of Mecca. It got no further than Medina, 400 kilometers (250 mi) short of Mecca, due to the interruption of the construction works caused by the outbreak of World War I). This "interruption" was in part assisted by T.E. Lawrence (Lawrence of Arabia). The trippers happily taken their Selfie and Groufie particular on the Museum, multimedia and film showing about this history, this was our chance to reach the historical site since few Filipinos able to visit the area its far and remote –Datu Ontay- [click for more photos]

WHO WAS OSMAN?

was the leader of the Ottoman Turks and the founder of Ottoman dynasty which named after him, his dynasty and him later established and ruled the nascent Ottoman Empire (then known as the Ottoman Beylik or Emirate). The state, while only a small principality (beylik) during Osman's lifetime, would prevail as a world empire under Osman's dynasty for the next six centuries after his death. It existed until the abolition of the sultanate in 1922, or alternatively the proclamation of the Republic of Turkey in 1923, or the abolition of the caliphate in 1924.

Osman announced the independence of his own small principality from the Seljuk Sultanate of Rum in January 17, 1299, and was acclaimed the Khan of the Kayı tribe. The Ottoman principality was just one of Anatolian Turkish beyliks many small Turkish principalities in Anatolia at the time that emerged after the dissolution of the Seljuks, all of which the Ottomans would eventually conquer to reunite Anatolia under Turkish rule. The westward drive of the Mongol invasions had pushed scores of Muslims toward Osman's principality, a power base that Osman was quick to consolidate. As the Byzantine Empire declined, the Ottoman Beylik rose to take its place. (WIKIPIDEA)
THE TOMB OF MADAIN SALEH

In same day of July 08, 2016 we the trippers visited the Tombs of Madain Saleh. (Arabic: مدائن صالح, madāʼin Ṣāliḥ), also called Al-Hijr or Hegra (so in Greek and Latin, e.g. by Pliny), is a pre-Islamic archaeological site located about 30 kilometers from Al-Ulah north, within the Al Madinah Region of Saudi Arabia. A majority of the vestiges date from the Nabatean kingdom (1st century CE). The site constitutes the kingdom's southernmost and largest settlement after Petra, its capital. Traces of Lihyanite and Roman occupation before and after the Nabatean rule, respectively, can also be found in situ, while accounts from the noble Qur’an tell of an earlier settlement of the area by the tribe of Thamud in the 3rd millennium BC.

According to the Islamic text, the Thamudis, who would carve out homes in the mountains, were punished by Allah (SWA) for their persistent practice of idol worship and for conspiring to kill Saleh (an Arab prophet mentioned in the noble Qur'an), the non-believers being struck by an earthquake and lightning blasts. Thus, the site has earned a reputation down to contemporary times as a cursed place, an image which the national government is attempting to overcome as it seeks to develop Mada'in Saleh, officially protected as an archaeological site since 1972, for its tourism potential.

In 2008, for its well-preserved remains from late antiquity, especially the 131 rock-cut monumental tombs, with their elaborately ornamented façades, of the Nabatean kingdom, UNESCO proclaimed Mada'in Saleh as a site of patrimony, becoming Saudi Arabia's first World Heritage Site.

Since that this was my second visit to the site, I was asked by manager Seradj to handle the Nikon camera to take a pictures of the trippers, I suggest to visit first the place which we missed last our trip, from the museum of the Ottoman in Madain, we turned right and embarked the trippers to wide and amazing old archeological arts, we met there a group of Filipinos headed by a Islam revert, when he saw Ansano bringing a bottle of water, the Filipino motwa called my attention to informs the members of trippers to avoid drinking water or eating foods inside the tomb,  he added that it was written in a hadith that to say “astagfirullah” in everything we seen in the area, the place was cursed by ALLAH (swa) and it is still cursed.

After the first stop, we moved to other tomb, the word largest tomb called ALFARID, the trippers took some photos and we moved to temple of Al Hidjr, we climb the hill to the peak while other trippers failed to reached the top of the mountain, it was a record and honor of our group that Ms. Nahara “LIK-LIK” H. Taha was the first Filipina female who reached the top of that mountain,

After that temple we mill around to each possible site in Madain Salih, and IT Mahid took his effort to captured video at the back of Toyota Hi-lux for the live streaming, until such manager Seradj ordered to move back the trippers to Yanbu city, at exact 5:40 PM, the trippers went out from Madain Salih and moved their way to Yanbu City. –Datu Ontay- [click for more photos]
GOING BACK TO YANBU STAYED IN AL RAIS WHITE BEACH

After us visits the tomb of Madain Saleh, the Trippers fill their cars to the near gasoline station and they started the 4 hours journey to Yanbu, we took the shortcut road going to Al Ais city instead of Madina al Monawara. the trippers passed by several towns, like  Mogayra, Masader, Muraba, Al-Qrash, Al-Ais, while on the way, we stopped at the gasoline station in Mothalath to fill again our cars, then Ansano drove my cars for 200KM/Hour, we were shocked when the KIA Carnival driven by Allan Madriaga overtook our car which was running for 180-190km/hr,

The trippers stopped again at Foqqa’ali town to have our dinner in a kabsat’s restaurant along the hi-way, the trippers prepared the foods that we brought, then manager Seradj ordered some menus from the restaurant, buddle fight in the foods been done and we continued our way to Yanbu. Before Yanbu city we passed by Aswaik town, then Yanbu Nakhel, finally we approached Yanbu city at around 11 PM of July 09, 2016.

Manager Seradj choose to stayed at Al Rais white beach for the overnight camping and morning swimming of the trippers, the Toyota corolla with some trippers already left Yanbu so that Faisal Halil has a duty in the following morning. We let the ladies trippers to stay at the house of Mr and Mrs. Bangcola while the 9 boys’ trippers enjoyed their night camping with swimming at seaside.

Morning of July 10, 2016, the Toyota Yaris with the Emer of the Trippers also left the Yanbu and they safely home in Jeddah at around 12 noon. The KIA Carnival with manager Seradj Abdulhamid left Yanbu afternoon and they reached Jeddah at 6 PM. Thank you Allah (swa) for letting the 21 tripper’s safe in their journey and Alhamdulillah thank you so much for letting me and the trippers in reaching the historic areas and evidence of your greatness (ALLAH HO AKBAR) unlimited Alhamdulliah –Datu Ontay- [click for more photo]
The story to be continued next travel of MGI-Trippers in South-West of ArabiaSO IRANAON (MERANAO) NA RUKIYAN A RANAO, inoto?
we are civilized nation before the nation of the Philippines.

FYI, Kunaba aya sabap a ruk tano so gapa o pata pangampong a Ranao na basii sabap ko manga Sharif a miaka talingoma sa polo a Mindanao, siran a manga Sarip na aawidaniran so agama Islam ago siran e miaka pangdao ko okit o kandatu a maka aayon ko agama Islam. so Sharif Kabunsoan ago so manga puda Sarip na kunaba iran kawali a Ranao ka matag siran dayo a poon sa Johor ago Arabia.

FYI, aya kiabaloyniyan a ruk tano so gapa o pat a Pangampong a Ranao na sii oto minisabap ko pata Datu a miaka pangaroma ko pata Bae sa Ranao a kikawali ko lupa o Pata pangampong a Ranao, na aya pasodan maana di pagpoonan ko sempad sa Ranao (History) na sii gi-ipag poon ko kiandatu o pat a datu a magari ari na iputompok ko manga Ashraf.

FYI, Aya paganay inindatu sa Ranao na “RAJASHIP” Kapuradia, miakaas na ‘DATUSHIP” kandatu, so kiandatu iran na kunabaniyan pasodan so agama Islam ka sa masa oto na dapun makalaolad sa Ranao so agama Islam, miakas so kiandatu sa Ranao na “SULTANATE” kasulotan na pasodaniyan naso Igma ago Taritib. Miaona mindatu sa Maguindanao so Sultan-ship na miaori mindatu sa Ranao, aya tanodan roo na sii ko masa o manga Sharif na aya butad o kiandatoi sa Mindanao na DATUSHIP SA RANAO, RAJASHIP SA BUAYAN, SULTANATE SA MAGUINDANAO. so kiapakasosolbiya o bangsa Ranao, Maguindanao ago Buyaan na ron minisabap a puda minindatu so Sultanate sa Ranao, giyanan e sabap adun a Sultan Tano, Adun a Radiamoda tano, adun a Ayonanan odi Datu.

FYI, so Salsila na aya paganay a makimbaal sa salsial sa Ranao naso Sandab ago so Umpas, ka aya hadap iran na an katotokawi so kiapa tompok o Bangsa sa Ranao na sampay sa Brunei ago sa Johor, so kiambalingan o Sandab sa Boronai na aawidaniyan so tagna a Salsila ko kiapagingudi sa Mindanao. Inipagoman a so kiakawali o oman e piloks na bigan sa kawali ago grar na aya pasodan so kinigoris o Salsila.

O ana daon katarotopi na ibugay rakun maaf o Allah o ana daon kadiangkai -Datu Ontay-

Kataya so pagapon o manga Iranaon (Meranao) pasodan o Gogodan,

Pat a Datu a paganay a mindadatu sa Ranao (Rajaship system)
• Dimaampao Kalina sa Unayan
• Bataraan Dikilatun sa Masiu
• Botowanun Kalina sa Bayabao
• Amirogong Topaan sa Baloi

Pat a Bae a liamen sa Ranao a kikawali ko pakaasal a Ranao
• Anak sa Butig (Unayan)
• Anginonun Darasa sa Batangan (Bayabao)
• Nomonao sa Ragiray sa Mimbalay (Masiu)
• Bae Toron bolawan sa Mimbisa (Baloi)

Pat a Datu a mindadatu sa Ranao a mitad sa thamana (Boundary) (Datuship system)
• Pascan sa Unayan
• Ami Alongan Simban sa Masiu
• Popawan sa Bayabao
• Bantayao a De Leon sa Baloi

Walo a Datu a mindadatu a mithaong ko Igma ago Taritib sa Ranao, Siran e naonao o kiabangsa ko mga Sharif ago so Pata Datu sa Ranao a ki kawali sa Ranao (Sultanate system)
• Sarikran Balindong Bsar sa Masiu
• Aloyodan Dianaton Naim sa Butig
• Acari Simbaa sa Ramain
• Embaor Adapun sa Bansayan
• Otowa sa Mala a Bayabao
• Okoda sa Minitupad
• Boroa sa Sudupan a Unayan
• Alanak Sa Baloi

Miakas so masa na aya puman mindadatu so 16 Panoroganan ago so 28 a mbabay sa Taritib, ago so pat sulotan kiatatamanaan, miaakas so masa na minipagoman so Cali, Iman, ago so Sulotan ko pitipasal a “Agama” ago so manga puda inged na piaka tindugan sa Sulotan odi na Radiamoda odi na Cabogatan. Aya tanodan saya na dapun so Sultanate System na adun mga datu tano karina sa sukutano na mimbatara tano sa muna, we are civilized nation before the nation of the Philippines.
KAPRORONGRONG OR RONGARONG

(Kaprorongrong is self-pity Song, this time no one is with you, you are singing alone to entertain yourself in order to forget things, sadness and sorrow)

Na pangenin ko ko tohan a di aken ikadosa  kapesaeyani aken ko olaola pimbarang ka ba di adat i bago a igira pembolongen na da a di den pimbarang a randiyaran a pikir a katimbangan sa iman. Ko oman rakun midansal so rininto magayoong maawid sa tadaman na gorakun sa domansal so poon sa mamot an ndo sa awila-wilan adar na panga tatadman ko so mialangay a ranon ago so gopun a gagao

na pamongkara ka ndaw sa daridayan a langit ka sayanan ko i totol a dalina a limbowan a tiniwalo sa okir a kiriman a tiyongkop a tiyaladay a dapat ka pimbogabongan a lo. Na mbiring ka olanolan sa lombayan a letingan ka iringan so bantaan a gambayan pinagema a binamban a lowasen ka sorat a kiyaranda a biyanay a oragis Ka rampana sa dar aken Na sinanad a maporong Ka salowa o rawatun.

Note;

kaprongarong rooted from the word ronga-rongan means window, Rongarongan o Tapar a rowasa o bindayan, igira so gowani na so ayonan na purongao ko rongarongan o torogan na diniyan dimbatayan a bandar a kaingudan, sopumna so pud na romorongao ko rowasa na dimagidaida sa mananay a lagam naron miaka poon so kaprongrong. amay puman ka dika dimagidaida sa kunaba rata a ginawa ka adun a makasisima ruka na giyoto e katotornokan, Katotornokan is kind of delivering a song with slow voice, kunaba matanog. Amay puman ka dikadi magidaida sa tanto a rata a ginawa ka adun a miawa sa walay na gito e kandidiagao. Song is a language of the heart, it regulate the blood pressure to make normal.  

Congratulation Bapa Digong,

I’m appealing to all Meranao-Maguindanao who supported and voted to our brand-new President to please address him as BAPA DIGONG - BAPA RODY, he deserved to be call Bapa (Uncle) as what Aratawata suggested because he claimed one of us, Bapa Digong mentioned that his grandmother is pure Meranao, if the Bisaya call him Tatay why not for us to call him BAPA to expresses our respect and not to be a copy cut, once you call him bapa that means you supported and voted him in this May 9, 2016 election.

Please be noted that mayor Rodrigo Roa Duterte claimed his maternal lineage Meranao with secret Islamic faith (TAQIA), he is the only President of the country who always says Insha allah and praised Allah “SWA” in front of million Filipinos majority non Muslim, He is the Only President came from the Land of Promise, who has a heart to solve the problems of Mindanao and willing to support the Islam in Mindanao. -Datu Ontay-

His Connection to Iranaon

Mayor Digong's mother, Soledad Roa-Duterte, was a public school teacher until 1952 when she retired to assist her husband in his political endeavor. In her Ramon Aboitiz Foundation, Inc. (RAFI) award write-up, she was described as "being familiar with the social and economic problems of the people, especially the out-of-school youth, women, children and the disabled". Even after her husband's death, she continued her involvement in social and civic activities. She faced all the demanding tasks are it in the community or at home. She proved to all that one can serve the community efficiently and faithfully without necessarily occupying an elective public office.

in my own data, Madam Soledad "Nanay Soling" was a daughter of Eleno Roa a Chinese businessman, Eleno was married to Furtunata a lady from Maasin Leyte of prominent family Gonzales and begot Nanay Soling Roa, Eleno Roa is a son of Meranao Datu from the Samporna Clan of CDO-Tagoloan, a direct connected to Sandor of Wato and Iligan, in my researched, Elino's mother from ROA a Chinese clan from tsangmi or Sami, China. Eleno brought the family name of his mother instead of his father's name a Meranao decent because ROA is popular in business in Agusan and Misamis, in short; Rodrigo's mom is 1/4 Meranao but he considered her Meranao instead of Chinese because Eleno's father was a Meranao a pedigree of her line -DATU ONTAY-


Click --->> READ MOREE


A SIMPLE POEM FOR MAYOR DIGONG
The poem is original composition of Datu Ontay, dedicated to all wise voters, this tula made 18 hours before May 9, 2016.

Meranao Poem with meaningful color
-Datu Ontay-

WARNA = COLOR
MAPOTI = WHITE
MAITUM = BLACK
MARIGA = RED
BINANING = YELLOW
BIRO = BLUE
GADONG = GREEN
KORIT = ORANGE
KASOMBA = PINK
RAMBAYONG = VIOLET
BOLAWAN = GOLD 
GALANG = BRONZE 
KALOPALOPA - BROWN
KAOMBI - GREY
KAPGA - YELLOWGREEN
KALANGILANGIT - SKYBLUE
SOTRA - MINTGREEN
OMBOS A WAKA - LIGHT GREEN
MALOTO - DARK COLOR
MALOGAO - LIGHT COLOR
MARAYAG - BOLD COLOR
ALONG - SHADOW
Datu a Cabugatan of Masiu is equal power of the 15 royal sultans of Pangampong a Ranao, The royal house of Maruhom Dialaloden (Datu a Cabugatan of Masiu) and the Royal House of Maruhom Rahmatula (Sultan Samporna of Masiu) the two royal houses of Masiu have the exclusive right to assume alternately, as per the Igma and Taritib of Masiu, only male descendants of the lines of Maruhom Rahmatula and Maruhom Dialaloden could ascend to the titles and thrones of Sultan sa Masiu and Datu a Cabugatan sa Masiu under a rule of alternate succession (idal.)
 

Panoroganan Datu Palawan Digandang Disomimba, a descendant of the royal blood of Masiu, he is the son of Datu Disomimba Amaiboronai to Bae H. Sobaida Digandang, the royal couple variably descended from the two sons of Balindong bsar of Masiu, Maruhom Rahmatulah, Maruhom Dialaloden and Paramata Saimbo of Linuk Masiu. He is a former Public School Teacher of Tamparan, then Chief of Police of undivided municipality of Tamparan, also Guerilla Officer who fought against Japanese army in World War II, a Deputy Provincial Sheriff of the Court of first Instance of then undivided Lanao province, was the FIRST ELECTED MUNICIPAL MAYOR of Tamparan in 1959 and who had held the post for 30 years until to his untimely death on 1991                   Click---> READ MORE LIAMIN is royal Meranao Princess that kept in a Lamin

What is Lamin?

Lamin is a traditional Iranaon restricted dormitory for a royal princess to kept, where she, the royal Princess and her ladies are waiting hid during occasions, it was a traditional way of keeping the royal “baes” those ancient times, adopted during darangen era when the princesses of magnificent Kingdom of Bumbaran kept in a tallest tower and no one could reach there except by the approval of the “Ayonan” chieftain.

Darangen tells us that they kept their princess in safe and fully guarded tower to protect from the invaders, it is great insult to their clan if the Princess were subdued by force. In old Mearano tradition the purposed is to avoid the direct exposure of beautiful princess to the public until such time that she is married, Lamin is also described as lofty tower, fairly tall, impressive looking, deserving to be admired,  decorated with Meranao antique arts like Okir, Sarimanok and Styled of its Panolong and colorful paints.

Meranao Lamin – it is a small room or tower constructed at the top of the Meranao’s Palace “Torogan” to hide the sultan’s daughter during conferences, celebrations and gatherings. Its entrance is always located near the sultan’s bed. This is one way of protecting her modesty, virtue and virginity and chastity by not exposing her in public. This practice is also the Maranao’s way of showing their love, affection, and respect for the sultan’s daughter, though nowadays the practice is no longer extant due to foreign influences and for such education.

Some Lamins mentions in the Darangen are;

 • Lamin of Princess Labiolan Malano a Pindawa-dawa a Oray, it was located at the top of a hug rock in Kiaranda a Ragat and only Prince Bantogun reached the tower.
 • Lamin of Princes Talamatuminugub a Dawadawa a Oray, located on the shoreline of the bay before Guindolongan Marogong, Prince Lumna stayed in that Lamin.
 • Lamin of Sandalinayan Sirig, located in the hidden Island of Pamunagun a Dulum, no one could reach there and only Prince Bantogun reached the Island when the “Tonong” a fairy of Bumbaran brought him in that Lamin, the Tonong carried the Lamin with its Princess to Bumbaran.
 • Lamin of Princess Inambayanan Oray, a Lamin without support from below, it was hang and continuing revolving, no one could enter there except by the approval of the Princess. Inanbayanan Oray a labiolan Payongan is younger sister of Princess Lawanun.
 • Lamin of Princess Somalong sa Ragiray, a Lamin surrounded by fire, snakes and crocodiles, located in the Island of Parapatan a Dulum, Prince Bantogun failed to enter the Lamin, the lady is magician she put him a shameful jokes, Pinatulai Kilid is a crocodile of Bantogun and this alligator was a good friend of the Princess Crocodiles, later the lady allowed Bantogun to enter in her second Lamin the magnanimous one.
 • Lamin of Princess Lawanun, exclusive Lamin for Princess Lawanun, located between sky and the earth, that Lamin where the forbidden romantic love of Bantogun to his sister started, in that Lamin, when Bantogun rubbing the hair of Lawanun, he realized that only him and Lawanun has a golden hair, he must avoid his romantic feeling to Lawanun his sister.
 • Lamin of Princess Minoyod sa Damoaw, a Lamin inside a Cave, located in Miridiay daliay of Songgiringa a Dinar,
 • Lamin of Princess Gandingan, a Lamin where Saraorawan Sirig the maiden of Gandingan found by Batogun and though she is the correct princess, located in Sarbaan Kilatun of Bogabonga Komara.
 • Lamin of Princess Datimbang, a Lamin where the “Tonong” fairy brought the dead body of Princess Bantogun for a rescue when he was poisoned, locate in Natangcopan a Ragat.
 • Lamin of Princes Walain a Maguinar, located in Babalayan Anonun, where Prince Bantogun chewed nuts and Poisoned. Princess Walain a Maguinar is Sorceries.
 • Lamin in Paramata Sulugun, the Prize of Kasipa sa Manggis is including the gate entrance to the lofty tower of the princesses and Madale got the prize.  

Igma and Taritib, (Lamin)

So manga bae na pinindiara o igma oba pukarinayag so parahiyasaniran ko diran tanto a madasug “Mahram”. Gianan ni kiya aduna o miaona a manga loks tano ko manga lamin, so manga gibon, manga bilik, manga rowanga. Piaka mawag o igma so dii kapurarayaga o manga bae ko mga bontaliran ka bundagan sa tao, so kapekha tatabilang o biyas o manga bae na pudanan a ipukhasikhar a atay o manga datu. Gowani na osomong sa diamban so manga bai na ipephantag giran sa malilibotung odi na tomapar ko kunaba bundagan ko manga datu lagid a kagabigabi na khapita. Na o makaliwanag na dii manalikombong nago piaka mawag o igma o badi pakimbitiarai so babay sa mama a daa baon puphaka nug a lolot to bae, riaot akun so masa a igira giipapakariadian so manga bae ago so manga datu na didun makapumbitiyarai so datu ago so bae odi katitkai a madasug o bae.

Imanto a Masan a siibo sangkay a FB, na chat na dikodn Alam a tigon o Tagalog e nangolanilan ka nampun so video call a mapakay so karinayaga ko pagumaan o bae. Giya I so Taritib na mialinding iyan so kayaan o bae ago minitindug o Igma so pawing o bae.  By, Datu Ontay

Note:
Attached photo is the lamin of Late Potremaamor of Binidayan "BAE MINANGOAO DIMAPORO" the sister of late Governor and sultan of Masiu, Congressman Mohammad Ali Dimaporo. Potremaamor Minangoao a daughter of sultan Dimaporo the first appointed president district mayor of Binidayan and also Sultan of Binidayan to late Potremaamor Borngao Candia Maruhom the sister of Datu Pangacoga late Panondiongan of Binidayan Datu Ontay's great-grandfather

One of our younger Sultans to inspire the Meranao youth is from the Sultanate of Tamparan in Pangampong a Masiu, he is the direct descendant of Maruhom Barao and Maruhom Amiting of Tamparan.  The purpose of this article to promote Tamparan in the International level and to explain the exercise ultimate power or authority of Tamparan in the existence of Igma and Taritib of pangampong a Ranao, particular in Pangampong a Masiu. This article posted at Ontay & Marogong.Net www.acmaly88.page.tl and www.acmaly88.de.tl

Click ---> Biography of Sultan Amin Manking Salomabao
TAMPARAN A INAAN-PAGAMAAN

SA PANGAMPONG A MASIU

Datu Ontay Marogong

Tamparan is one of the traditional settlements in Panagampong a Masiu, located on the east of Lake Lanao, between Municipality of Taraka in the north and the municipality of Poona-Bayabao in the south, Lake Lanao in the west and Lumba a Bayabao Municipality in the East.

The name of the town derived from the Meranao root word “TAMPAR” and Tamparan means “Frontage” refer to the full length of this boundary and adjacent to something, the word tampar refers to Amiting and Barao when they were asked for the adjacent in the division of the land, (ANDAKA TAMPARA BARAO AGO ANDAKA AMITING?) they both chose the area and called TIAMPARAN e Maruhom Barao ago si Maruhom Amiting, Tiamparan later pronounced Tamparan by the American officials and became official name of the municipality.

Tamparan became one of the 39 regular Municipalities of Lanao Del Sur, Dated September 28, 1960 by virtue of Executive Order No. 405 and consequently declared Islamic Municipality pursuant to Batasan Pambansa (PB) Bilang 33 on June 4, 1984. Politically subdivided into (44) barangays, belong to the 1st Congressional District of the province.

Way back to the Commonwealth Government of the Philippines, under the late President Manuel L. Quezon. It was in the year 1940 President Quezon issued an Executive Order known as Commonwealth Act No. 592 creating Dansalan (now Marawi City) as regular municipality and Tamparan as its municipal district covering the areas (now municipalities) of Masiu, Taraka, Poona-Bayabao, Lumba Bayabao, Maguing, Molundo, Bumbaran and Wao.

In the website of Tamparan mentioned that during the American occupation, Sultan Mangking Sugador was appointed by the American government as Municipal District President, a position equal to the rank of Municipal Mayor, although lesser in power than the latter.  When he asked by the American’s Officials about his name, the Sultan said “I am the Sultan of Tamparan”, referring to the “dowa ka lokus” of Tamparan (now Tamparan Proper) he was the first crowned sultan of Tamparan sultanate. Sultan Manking Sugador became popular by his royal title that American officials started calling the town Tamparan. Former Lanao del Sur vice Governor and Datu a Cabugatan of Masiu, late Palawan Disomimba also became mayor of Tamparan LDS for several term, succeeded by his son Abdulla Topaan Ditual Disomimba Sultan of the royal house of Masiu to the present.

By tradition, the Masiu Pangampong has 3 traditional districts, however it is tied with one order of consensus, they share the same taritib and descent line with the same male founding ancestor, and each alternates (idal) in supporting the other. They thus form only one district and Lumba a Masiu, Poona Masiu, and Sedepan a Masiu are sometimes identified as sukus and Tamparan belong to Lumba a Masiu.

The Igma and Taritib of Pangampong a Masiu stated that the two patriarchs of Tamparan “BARAO & AMITING are the councils of the elders of the sultanate of Masiu and Tamparan’s sultanate represent as elders of Masiu to monitor and supervises the royal system of Pangampong a Masiu and to be consulted before entrapment of any royal titles within Pangampong a Masiu. Barao and Amiting are the sons of Sharif Angkaya of Masiu a direct descendants of Sharif Mohammad Kabunsoan of Maguindanao, the reigning Sultan of Tamparan is HRE. Sultan Amin Mangking Salomabao, enthroned on July 23, 2011 at Tamparan proper, he will represent the two patriarchs of Tamparan as council of elder of Pangampong a Masiu. Datu Ontay

Click ---> READ MORE


TONAI NONI ?

Aya mia aloy ko manga gogodan sa Ranao na lima katao so NONI, inokiran pindait a siran e noni ka siikiran miatapoyon so bangsa a matiwanay adi pangudugun o Johor, Sulu, Arabia, Brunei ago so bangsa native sa Mindanao na samporna sa Maguindanao ago giya Ranao. Aya maana o NONI na miaka pagapida so matiwaro a bangsa na so tunasiyan na aya pumbutowan sa manga NONI, oman e pitipasal ko manga inged tano na adun a babangsaon ko Noni na giyoto e moayan a kapusolota ko Sulotan a Noni, Amatonding a Noni, Datu Noni, Bae a labi a Noni, Bae a Noni, Bae a wata a Noni, napaka i-indagun ko inged a pundatoaniyan. Aya pipatot a paka sulot ko Noni na mbabangsa ko lima Noni ago daa katoon ka a kasisilidan ko bangsa niya, (ay pandapat ka imanto a masa apiya so sabala sa sarowang na somosolot sa grar a NONI)

So Datu Aloyodan sa Butig na miapangaroma nian so Paramata Asia isako lima noni, orian o kia pangaromaa nianon na mingrar sa Sulotan Dianaton sa Ranao a Sulotan Naim Sa Maguindanao, nay a lalayon kalalamiron ko ingaraniyan na DIANATON NAIM SA BUTIG, so mambo so Balindong bsar sa Masiu na miapangaroma nian so Pindawa dawa oray isako lima noni, sii ko kapaka thatapi iran ko Balindong na miaka isakon a alongan na pusugad so Pindawadawa oray, inizaan o darodopa iyan a Sarikran Balindong bsar ino pusugad, tigian kon a so Naim na mapia a tao sa Ranao a disuka, ilaman ka miakangrar sa Sulotan Dianaton ko Ranao, so kianuga roo Sarikran Balindong na tigian a giyanambus I ipuzugad ka, tinimo iyan so langon a bangsa nian sa Masiu, Taraka na mipakaradian ago mimorod na mingrar mambo sa Sulotan Diagaborola sa Ranao, aya maana DIAGABOROLA sulotan adi magauliya, DIAGA na mapasang e katoday, BOROLA para ko ika sosowat o Allah, aya maana niyan na datu a mapasang e katoday para ko ika-sosoat o Allah SWA

so Balindong Bsar na Magidas Siran ko Dianaton sa Butig na bapa iyampun ka laki o inaiyan a Adir, ogaid na so Dianaton naim na miamangaroma ka pat katao I Darodopa, isaon so Insano sa Bayabao pat katao ron I moriatao, so Paramata Asia pat katao ron mambo I moriatao, so bae Timbang sa Guimba Marawi thlo ron I moriatao, ago so Bae sa Balabagan dowakatao ron I Wata.
IGIRA RANTANG AKO

Kagai ko magabi a masikun so alongan ko kapusan o gawii ka magaandun domalong ko palao a lipompongan na gowakodun roromba ko rongarongan o tapar a rowasa o torogan na dikodi puranonun so inged a pilombayan a inged a maurintang na gowakodun sambura o rininto magayoong a sii puphakaganat sa inantar a lugawan na manakodun a sawang a madirondan sa sulug ka daa kabantayan ko mosawira sa tindug ka tawan-tawan si ladan ko diaptar a panggao na daa kadingilan ko a mipusimbar sa ganding a mipusambi sa lalag, na golimbo sa ginawa so mialanggay a ndao a ranon a dabo salug sa ginawako Marogong na dakodun kanonawi a mapolid so maminar ko pukapolidan sa loo e Datu Ontay Marogong ka inidalawdun sa dar so kapungiginawai.

Dadun a ayatiyan a kapuka rantang akun na lomungi ta sa diwang na badun pupamagoman e rampana sa ginawa, na tomarikod ta puman na badun ditak-takup e rundagan didun klas, go akun mapamikir a Labuan ko so gibon a laidagan e ladan ka baakundun didawa a ginawako a rantang na piaka oninangko so dulugunan o bayok ka angko pukataginting so rinarinao sa ranao a kormat ko pangampong e Dayamon sa Iranon na aya salakaoron sa dar a sawangon sa ginawa na badun miamagoman e rangkono dapun laod ka riaot a oragis a ginawako rogongun. (by Datu Ontay)


Inabay a roparop na piagari a torog na liayok a toratod a romba a ladan akun, na miaka onotompun a miangud si lomasa na pialandong a sakit na bintul a duduroon si datu ontay marogong, go isapun limokun na mandun a saromantang a puda dimurundagan a ginawako agoyod ko matotoran o tangkal ka badun di pagamaga e kidansal o lungalung na ditadun kapatontonan na makapundadapata sa tadam a dimada so muna mingginawai,


Na klas kadun lomasa na laod ka paniyakit na pakawatan ka robas na awat ka duduroon ka dimangun e ginawa a kapukidansal ka, didun ribuan sa tig nadirido sa giyanawa ka gia-yadun e butad o ka-awid sa tonganay a kadaorog sa lolot ka apiata mialab na asar ka paninindug ko ka-i-isa o bansa.

SALSILA - TARSILA

Ranao’s Silsila or Tarsila is written and memorized by a royal Datu who has posses of it, Jealousy guarded to protect the sensitive topic in it.

Some Tarsilas are sealed and protected guarded by the authorized Datu or Sultan to avoid revealing of some sensitive issue in the Tarsila:

Tarsila tells you the Royal Families, slaves’ families, Servants, DATUS and DUMATOS, and a family of demon, all of these are reasoned why the correct Tarsila are sealed and protected...

By the way; my Tarsila in my Website are from the Original tarsila of my parents from Bayang, Masiu, Wato, Tugaya, Madalum and Binidayan, I just edited it to update and translated it to a English font from the original form KIREM,

TARSILA

The royal sultan and all leading datus possessed tarsila which were jealously guarded and formerly protected from prying eyes. Sometime for a reason to be explained later, they were even with held from persons claiming relationship to the royal family. Such royal salsila are distinguishable from other relative’s salsila where descent is traced to a prominent Muslim who is claimed to have been one of the first to introduce Islam to the area. Such a Tarsila confers prestige on its owners, a situation however, not entirely devoid of possible political implications.

Royal salsila, to which this discussion is confined, usually have at least tow things in common, the first is a genealogical account where sometime the sultans who reigned are specified as such. Second is as assertion that the descent is from Prophet Muhammad SAW through a Sharif who had come to the Philippine and established a dynasty. Some salsila go further than these: they established relationship between local dynasty and the great empires which had earlier flourished in Brunei, Malaysia and other parts,  
Dedicated to all wise voters
(By Datu Ontay)

Liwanag kadun iman a mialanggay mimboko, na laod kadun tadman a lalayon lomilimbo sa awilawilan a dar na ganat kadun sansara ko inged a pilombayan na ayangka panganona so madait a tandingan ko dasolimbaga a tangkal ka ati daka maruga ko andanga gumpa aka e manga roayatiyan ko paninindug ko inged, a pisapolo so ragon a kababatara iyan na badun titimbangaros e mabubutado tangkal, na sukapuman madaman a malumo pagayokan na obakabadun gamba ko bakolodo iranon a somayangka sa nati ko sirongo sangbaan ka romangiris so ndo na dansalan ka o bagul na baari ba matanto a kisagomba o tundok, na ayasawangon sa dar e datu ontay marogong na bakabadun migalud ko kaoladan ko ragat na mbalingan ka ko tapar sa daa bantogan ka.
4 variants of wearing expensive traditional malong of southern Philippines, made by Maranao, Maguindanao, and T'boli weavers on a backstrap loom, the pattern or style of the malong may indicate the weaver's tribal origin, such as the Meranao malong landap, malong rawatan made only by a handful of Maranao weavers in Lanao del Sur.

Tutinampi and Tutinambud are styles in wearing meranao malong. Tinampi is for man only, you must to reduced the portion of the malong at-least 60% of it size by folding it before you tie to the front of your waist.

Tinambud is for lady only, you must to reduce the portion of the malong by folding it at-least 75% of its size before you tie to left side of your waist. (Datu Ontay)
Pamuzag e Datu Ontay ko mga minginawako ko sarigido saragon ko l’to pito ka mosim a inipanagontaman o manga mimbilangatao a dadun sawang sa iman ko kasombak sa katao ko dasolimbag a pantas , na kagiya sa katangkud a makapunggaganata so mga mingginawai ka miaoma so talad a diangka ko sinanad na kasaodan ta sa lo na samborakan sa gagao e rampana dapun rair, na dita mipanton sadar na mapolid so maminar ko gagao a dapun midar sa kaputatalikoda o manga mingginawai a pisisinanad.  Datu Ontay
SULTAN PANGADAPUN BENITO

FIRST MERANAO SULTAN OF MAGUINDANAO
One of the Top 50 Model Sultans of Iranaon
to Inspires the meranao Youth

Maguindanao Sultanate

He was born and raised in Upper Unayan, his parents came from the royalty of Pagayawan, Picong, Tubok and Ganassi. He is the direct descendant of 16th Sultan Kibad Sahriyal Benito of Maguindanao, to his son Sultan Alamansa Dolkarnain, to his son Sultan Qudratulla Untong 18th Sultan, to his son Serongan Sarip Maupaat Amerol Umra of Maguindanao a Datumulok of Sulu, brother of Sultan Mastura of Maguindanao and Datu Dakula of Sibugay Maguindanao, to Datu Ilian (Sharif Maupaat Amerol Omra of Maguindanao)

Accordingly; in the old days the coastal areas of Lanao del sur are part of Maguindanao’s territories (part of the Iranon region), Sultan Laot Boisan and Sultan Dimasangkay were brothers of different mother. Dimasangkay enthroned 4th sultan of Maguindanao right after the death of his father sultan Bangkaya 3rd Sultan of Maguindanao. He, Dimasangkay later succeeded by his half brother Gugu Sarikula 5th Sultan who was contested by his nephew Radjamoda of Maguindanao, son of late Dimasangkay from Bae Maira of Simoay. (Most Iranuns and Meranaos claimed descents from Dimasangkay Adel)

The throne went to the father of Sultan Mohammad Dipatuan Kudarat to settle and pacify the conflict between Radjamuda and Gugu Sarikula to unite the clan. Those days, Mohammad Dipatuan was a Youngman to rule Maguindanao sultanate. Later on, Sultan Laot Boisan relinquished his throne to his son Mohammad Dipatuan Kudarat year 1619. Radjamuda and Gugua gave their full support to Sultan Kudarat when the throne went to him. (Those times Meranaos, Maguindanaos and Iranons were unites under one rule)

After the death of Sultan Kudarat, succeeded by his eldest son Sultan Dundang, some report that he relinquished the throne; the descendants however of Dimasangkay were disappointed, because they expected that after Sultan Kudarat the throne should be went to the direct descendants of Dimasangkay Adel because he is the eldest son. After the death of Sultan Mohammad Dipatuan Kudarat, Meranao and Iranon start bidding their own sultanates and gradually withdrew their sympathy to the sultanate of Maguindanao.

Balabagan Mayor

Balabagan, Malabang, Tubok, Kapatagan and Picong bid for their own Sultanates, however still under the Umbrella of Maguindanao’s sultanate. The Pata Pangampong a Ranao was updated thru the efforts of 8 datus, 15 Royal sultanates were created, 28 legislative bodies were established, 4 boundaries sultanates were formally updated, all of these are strategies to defend Iranaon’s land and tactics to let the Spaniards thought that many sultans to fight.

In the first quarter of 19 century, modern government was introduced to main land Mindanao. Coastal area of Lanao Del Sur became one municipality and name Malabang the oldest town in the Philippine. Datu Esmail Macabato Maruhom (kakay Dilana) first appointed and elected mayor. Kakay Dilana Maruhom was defeated to Amer Macaorao Balindong (sultan of Picong) in re-election on 1953. In the following election; Datu Pangadapun Benito run for mayorship against his cousin and did not succeed. As per local historian Kakay Dilana won against Amer Macaorao Balindong and Pangadapun Benito in the first local election in Malabang. Sultan Macaorao Balindong won against Kakay Dilana and Pangadapun Benito in the second election 1953,

Late Senator Domocao Alonto (may Allah bless his soul) made his decision to separated Balabagan from Malabang and he installed Pangadapun Benito as municipal mayor of Balabagan LDS, to pacify and reconcile him with Mayor Amer Balindong (Sultan of Picong), because he was the political rival of Amer Balindong in Malabang, that was a good Idea for the rivalry of the two datus who were childhood friends, cousin and both Amego guerrilla fighters became political rival. Sultan Amer Balindong remained as mayor of Malabang until Marcos regime.

Few years after, during his incumbency as municipal mayor, there was a feuds “rido” between the people of Sultan of Maguindanao, Pangadapun Benito, mayor of Balabagan, against the natives of Balabagan, many were affected and have killed, the conflict was resolved thru the efforts of Sultan Pangadapun Benito and Senator Domocao Alonto, with the help of other respected Datus.

As a Sultan of Maguindanao

Pangadapun Benito became the Sultan of Maguindanao [because] it was a privilege that was given to him by the Maranao/Iranun datus and to pacify him because there were so many people have killed already in those feuds. Apparently, there was no resistance from the heirs of the late Sultanate of Maguindanao; they did not object to it because they knew the blood connections of Pangadapun Benito to their family line, and his rightful to claim as sultan (The Sultan of Maguindanao whom he succeeded was too old and stood in Sibogay now Pagadian). They were also persuaded by the datus of Lanao led by Senator “Domocao” Alonto not to interfere or not to object because they are pacifying a family war between two great clans.

Mayor Pangadapun Benito recognized as sultan by the royal sultanates of Sulu, Brunei, Johor and also recognized by the president of the Philippines (Ferdinand E. Marcos) and President Suharto of Indonesia as ruling sultan of Maguindanao. His Royal welcome in the Malacanag palace done thru Sultan Mohammad Ali Dimaporo his childhood friends and “BALAIYA”, more recognitions, citations have done local and International.

Sultan Pangadapun Benito is the most deserving among meranao to the throne as sultan of Maguindanao, comparing to other Meranao datus during those time. Aside from his lineage to claim the sultanate, his connections to other strong politicians and respected leaders in Maguindanao-Ranao has been established. *The wife of Sultan and mayor of Binidayan “Muliloda Datumulok” is his niece. *the wife of ex Mayor Macatanao Dalidig of Pagayawan is his niece. *His daughter Bae Monera Benito Maruhom married to the son of Sultan and Mayor of Marogong Abdulmadid “Panondi” Maruhom, now the incumbent mayor Actor T. Maruhom. *His son Datu Otomama Benito married to Bae Sittie Raihanah Dimaporo Benito, daughter of Governor Sultan Ali Dimaporo. *His son Datu Masiding Benito married to the daughter of General Mamarinta Lao, first Muslim General in the Philippines. *The incumbent mayor of Calanogas is his son “Datu Macapado Benito”. *His son Datu Camad Benito was appointed mayor of Kapatagan LDS during the presidency of Corazon “Cory” C. Aquino. *One of his daughters married to Atty. Abdul Azis Amerol Padate son of Hon. Judge Macapandi Marohom Padate, Late Sultan of Tubok. *His son Datu Saipal married to the daughter of Director Mambuay of Wato and more connections to mentions.

In addition to the mentions connections, *Datu Pangcoda former mayor of Pagayawan is his first cousin. *the Sultan and Mayor of Pagayawan “Dirangarun Benito” is his younger brother. *The Mayor of Calanogas “Moktar” is his first cousin. *One of his wives is niece of Sultan and Senator Alauya Alonto (the mother of late Governor Mamintal Adiong first married to him). *His first wife was the sister of Mayor of Wato-Balindong “Datu Epi Mangurun” and Mayor of Kapai LDS. *His son Datu H. Fahad "Kamilo" Balindong Benito married to Dr H. Faida “Edna” Ogka Benito, the incumbent mayor of Balabagan LDS. *His son Atty. Boning Benito was former mayor of Balabagan and father In-law of Hon Jalal Langlang Asum, the incumbent mayor of Lumbayangue LDS.  *His daughter Bae Saida Benito Dagalangit married to the son of Mayor Mangayao Dagalangit of Lumba a Bayabao LDS. That mentions connections are not to raises his chair but to show and defined him as strong leader. Being a leader and Sultan you need strong connections to be able to take the stability and peace in the leadership.

Before as a Sultan and politician

Datu Pangadapun Benito grown up in a humble way with an ordinary life, he grew as potential leader, highly trained for the Igma and Taritib in the royal court of Pagayawan which is one of the 16 royal sultanates of pangampong a Ranao. During the American occupation in Ranao, massive education and socio economic campaign movement had been introduced and even distribution of relief goods all over the country, his parents failed to send him in school because they were thinking for the Christianity conversion if he study for the western education.

At his young age; Pangadapun Benito became active guerilla fighter to defend western Unayan from the Japanese resistance and others intruders who are trying to grabs Iranun’s land in the coastal area. He met 2 others respected and feared datus, Sultan Amer “Macaorao” Balindong and Sultan Abdulmadid “Panondi” Maruhom. The 3 Datus including him, agreed to forms their own guerrilla comrades fighters to protect western Unayan for any possible crimes. Datu Abdulmadid “Titingalupa” Panondiongan Maruhom stayed at the upper of east Unayan and chose Marogong as his own camp with his more than 300 loyal comrades’ guerrilla fighters. Datu Pangadapun Benito stayed at the center of west Unayan, he chose Kodongan in Kalanogas as his own camp with his more than 350 guerrilla fighters. Datu Amer “Macaorao”Balindong stayed at coastal areas and chose Tanaoan in Picong as his own camp with his more than 400 royal comrades’ guerrilla fighters. The three datus became allied, close friends and ‘BABALAIYA” they finally controlled their areas, sometimes they were called 3 Rebel’s commanders of Unayan and labeled most wanted for the Japanese government of the Philippines.

Before as guerrilla commander; he was offered as mayor of Pagayawan, instead; he let his younger brother Sultan Dirangarun Benito to the mayorship of Pagayawan. That time, half of Kalanogas was part of Municipality of Malabang and genealogical part of Pagayawan sultanate, that the reason and made him to run as mayor of Malabang against Kakay Dilana Maruhom and his cousin Sultan Amer “Macaorao” Balindong and did not succeed. Balabagan was created regular municipality from mother town Malabang LDS, and he was appointed first mayor and unopposed in the next election.

He was enthroned 24th Sultan of Maguindanao in 1960 from the line of Sharif Maupaat Amerol Umra of Maguindanao who was a son of 18th Sultan QUDRATULLAH MUHAMMAD ZAMAL UL-AZAM the 18th sultan of Maguindanao, who was a son of Sultan Alamansa Dolkarnain of Maguindanao and that Alamansa controlled the sultanate of Maguindanao exclusive to his descendants and his brother Sultan Kawasa Anuwaroden.

The life of Sultan Pangadapun Benito brought inspiration, courage and hope in many of people in the province of Lanao. He became popular locally and even internationally for his charismatic personality to depend and to help people of whatever it may be in good and bad times, he became adorable and most feared datu, due to his leadership style, very brave and respectable person, Icon in term of leadership. One of his direct descendants told me in a humble way that his grandfather Pangadapun married two ladies in the same day. In the early morning married to a lady in the following afternoon married to another one, he is handsome and courted many ladies, more than 25 out of hundred ladies he courted were married to him, not to be exact and some time he married the lady and divorced early, the sultan bore 37 children and thousand of grandchildren.

Genealogy!

In Upper Unayan connection; His father Macabalang “Amai Pangadapun” from the line of Arobero the ruler of west Unayan Pangampong. Arobero married to his first cousin Mamolawan of Tubok Malabang, daughter of Sultan Barasi of Tubok, begot *Maruhom Adel and *Maruhom Sharif who was married to Dabolawan of Tubok his first cousin and begot Maruhom Mamowalas, Maruhom Jaman and Datu Dumak in Maguindanao. Maruhom Jaman is the ascendant of Amai Pangadapun while Maruhom Mamowalas married to Olan daughter of Ongkini of Tubaran one of the 9 nine royal baes of Unayan begot Bolawan (grandmother of Sultan Pangadapun) and Angkod (Santican’s ascendant).

Bolawan married to Sultan Barat of Ganassi begot Tutop and Kundang. Tutop married to the daughter of Abdulsalam of Binidayan begot Lango that was the connection of Sultan Pangadapun Benito, Sultan Abdulmadid “Panondi” Maruhom, Sultan Muliloda Datumulok and Sultan Santican of Tubaran.

*Maruhom Adel married to Apipa granddaughter of Ulok of Ramain begot Saroden, Andar and Dumak. Datu Saroden became the sultan of Pagayawan with the specific title as TAMPOGAO ADEL SA PAGAYAWAN ruler of whole west Unayan married 4 ladies, one of his direct descendants from bae Maputi sa Macadar were Guro sa Linindingan, Pinky (Sultan Ali Dimaporo ascendant) and Salaginto married to Tumbangan of Buribid begot Talicop and Amai Amai Diranggarun and Amai Pangdapun Benito.

*Maguindanao to Ganassi; Accordingly, Sultan Untong went to Ranao and married to Mala a Bae sa Taraka begot Sharif Maupaat Amerol Omra sa Maguindanao a Datu Mulok sa Sulog. Sharif Maupaat has several children; one of them was Datu Elian Sharif Maupaat Amerol Omra of Maguindanao.

*Sultan Barat of Gannasi married to Omon of Ramain begot, Dipatuan and Balindong of Ganassi who was married to Bae Bondayo daughter of sultan Arobero of Pagayawan to Olan of Wato begot 6 children with Maruhom Salic begot Bae sa Ganassi, her name was OKAL married to Sharif Maupaat Amerol Umra of Maguindanao begot Datu Elian.

Datu Ilian begot several children including Komayong and Kaorip were parents of Datu Benito Amerol the first Congressman of undivided Lanao during the American period in 1945, Datu Benito has served as member of the 4th National Legislature from 1916 to 1919 representing Mindanao and Sulu. Komayong begot P’ki mother of Sultan Pangadapun Benito while Kaorip married Datu Toroganan and begot Datu Benito, Luman, Bae Mampay (grandmother of Bae Omen Sarip Balindong, Incumbent mayor of Malabang), Bae Sapero, and Dayang. The descendants however of Komayong and Kaorip they brought the name of late Congressman Benito as family name in honor of him and to tie their family.

P’ki, a Bae sa Maguindanao married to her first cousin Macabalang “Amai Pangadapun” of Pagayawan in Upper Unayan bore Sultan Pangadapun Benito of Maguindanao, Lumna Radiamoda sa Maguindanao, Orangotan (amai H. Omensalam Benito Datumulok) and more siblings. He married several royal baes and got hundred of professionals, politician’s children and thousand of highly profiles grandchildren. Sultan Pangadapun Benito is one of our top 50 model Sultans to inspire the meranao youth for his good records during his time. Datu Ontay Marogong

References

1) Salsila sa Unayan

2) Datu Mohammad Al Sharif Mohammad Al-Sharief

3) Datu Maruhom Benito Ahmad (one of his grandson)

4) Al Alem Salic Benito

5) The Influence of the National Question and the Revival of Tradition

6) Ontay & Marogong.Net

7) Datu Ontay Research

note: Giyaya e riaot a re-search e Datu Ontay Marogong sa o adun a daon katarotopi na pm niyobo ka anon mioman, ago insha Allah na maka tuona kami Paroman ki Amadatu Al Alem Salic benito na pangingisaan akun Paroman ko daon katarotopi.
Administrative Division of Ranao (Modern and Traditional)
(By. Datu Ontay)

Whereas the administrative division in the Philippines is by province, district, municipality or city, barangay, and purok, the division of the Pat a Pangampong is by pangampong, suku, inged (township arranged around supported descent line), agama (community), and bangon (3-5 families in a area).

Each descent line in the salsila has traditionally certain rights to land, which is usually the joint property of a kinship group. Land to which a community lays claim is called gapa and is subdivided into two categories. The first is kakola, comprising uninhabited land, like forestland, owned in common.

The second is mianggapa, “settled land sub-divided among different kinship groups and classified under private ownership,” since it was “acquired by prior use and continued occupation” (Fianza 2004: 33; Saber and Tamano 1985-86: 114). Usually the sultan distributed free land. In case a farmer abandoned the land, the sultan could assign it to someone else. Those farmers working on the land generally gave parts of the harvest to the sultan (Madale 1996: 26). A study from 1989 found that the traditional modes of land acquisition and ownership continued

 


The Sultanate of Ramain is one of the 16 royal sultanates in the 4 base “Pangampong” state, firstly ruled by Datu Acari with exclusive title as “Simbaan sa Ramain” is means feared lord, succeeded by several sultans all of them were his direct descendants, to mention some; the popular Sultan and first Muslim senator of the Philippine and panoroganan “Sulotan Alauya Alonto” who was succeeded by panoroganan Sultan Rakiin Alos Macarampat former mayor of Ramain for several term 1964-1992 and featured sultan in this article.

Late Sultan Rakiin Macarampat is one of our top 50 model Sultans/leaders to inspires the youth, because of his excellent records as Sultan and mayor of Dutsaan-Ramain, Lanao del sur. His good name reached far Malaysia, Indonesia and other parts of south east Asia because of his advocacy, fought and defend the bad issue that some writer carelessly mentioned and alleged that the royalty of Mindanao, Malaysia and Sulu are fake no basis, in those cased; he, Sultan Rakiin met several Sultans in south east Asia region and they condemned the issued and took legal action against the subject.

Sultan Rakiin Macarampat, who was also the Royal Mindanao-Malaysia Datukship Society pro-tem committee member, aside from being the committee, he able to recognizes the datukship in Mindanao-Malaysia and he recognized Senator Zainal Rampak of Malaysia in the “datukship” royalty on 1999 and that recognition is now part of Senator’s profiles as one of his great honor and awards.

Sultan Rakiin Macarampat has many remarkable good records during his time, he made Dutsaan-Ramain zero percent in major crime and most peaceful municipality in Lanao del sur during his incumbency as municipal mayor till 1992. He received hundreds of various awards and citations from several private sectors and government organizations as recognition in his leadership, awards for charitable service to the community among those he received. People of Dutsaa-Ramain respected, adored and loved him because of his charitable services to his constituents. He spent most of his private wealth in developing the Masjed, Madrasa, settling feuds “RIDO” and for Islamic activities. people idolized him for his selfless and unconditional services to the public.

Before as a sultan, born and raised in Ramain from the scion and noble family; as a child, he was properly breaded by his parents and have been observed that he will be the potential leader in the future. well guided for the existence of Igma and Taritib of Ranao, very kind and religious child. It was mention in the book “Maranaw the Dwellers of the lake” that he had a few western education but fully familiar of both Islamic and traditional law that lead him to throne as Sultan. Highly schooled in ideational and custom that aid him in settling feuds. He, Sultan Rakiin Macarampat among those leaders who had highest number of settled feuds.

When he was defeated by his contender in the mayorship of Ramain on 1992, then he was looking traditional-modern leader who continues to be an influential factor in the progress of his people. Although not incumbent mayor he doubled his efforts to serve people. His title as sultan made him rallied point among his constituents who went him for the solution of their problem.

Genealogy

Sultan Macarampat is belong to the royalty of Masiu, Unayan, Baloi and Bayabao. Being a sultan of Ramain, he traced his family lineage from Ramain’s patriarch Datu Acari Simbaan sa Ranao. Datu Acari first married to Potri Agay of Dutsaan the only sister of Ulok, Puso and Alao, begot Maradia Otowa popularly known Datu sa Palao and 3 more siblings.

Datu Acari second married to paramata Nangko daughter of Balindong bsar of Masiu to Pindawa-dawa Oray one of the 5 Noni and begot Maruhom Palal the Sultan Noni of Ramain.

Maradia Otowa a Datu sa Palao married to Paramata Ambayo daughter of Dianaton Naim of Butig to paramata Asiya one of 5 noni begot Maruhom Sidic of Ramain and siblings. Maruhom Sidic married to Potri Kodanding daughter of Maruhom Palal to Bae sa Tanggasana of Wato and begot Bae a Piti-ilan, Awalo Zaman (Maruhom Aulia Ala), Akhiro Zaman (Maruhom Sapaatula Ala)

Maayon Bae a Piti-ilan married to Sarip Maupaat a Sultan of Dutsaan begot Apukay and married to Maruhom Diamadol Omra son of Awalo Zaman (Aulia Ala) begot Kolayong her shorter name was Olayo Bae a labi a wata ko Shakba.

Maruhom Palal married to Potri Maginalong a Bae sa Tanggasana sister of Maruhom Kahar of Raya, begot Bae a Piti-ilan, Awalo Zaman (Aulia Ala) and Akhiro Zaman (Sapaatula Ala) and that Akhiro Zaman was married to Bae sa Balabagan daughter of Barat Sultan of Balabagan son of Mudag to Paramata Adowi Dianaton Naim’s daughter, begot Sultan Diamla Alam sa Ramain married to Patri Bae sa Osonan of Wato daughter of Rilaola to bae sa Marigay granddaughter of Diwan of Bayang to his son Nanak.

Sultan Diamla Alam of Ramain and his wife Patri bore 6 children, Datu Mangadog, Datu Amai Dutsaan, Datu Amai Luma, Datu Amai Sangkad their sisters were Matimtim Bae a Labi of Ramain and Ugotan who settled in Baloi. As per the royal order of Ramain’s Sultanate, only the four sons of Sultan Diamla can inherit the throne of Sultan sa Ramain by a alternate rule of succession.

Mangandog first Datu a Cabugatann of Ramain married to Olayo Bae a labi a wata ko Shakba begot Maruhom Baraguir “Alangadi”, Datu Aburad, Pandinga of Piagapo and their sister is Tambiran. Maruhom Baraguir married Bae a Mala sa bayabao begot Tindos and Bariga wife of Late Sultan Alauya while Tindos married to Alos of Amai Dutsaan Clan.

Baratokal Amai Dutsaan married to Inai Patao su Datu aunt of Saber sa Radapan Sultan of Raya, begot Su Datu and more in Wato, Su Datu Patao married to Idto bae a Macadumpas sa Maul granddaughter of Maruhom Aliyodan of Marantao to his son Aragad sultan of Marantao who fought the sultan of Sulu and successfully installed the right Sultan of Sulu to the throne and that the reason why Datu Aragad became great Sultan of Marantao. (Please noted that Maruhom Aloyodan of Maul was a son o Bae Raisa and Datu Lundo son of Gomising of Marantao) Su Dato and Idto begot Datu Alonto, Datu Alos, Datu a Dimasangkay etc.

Datu Alos married to his second cousin bae Tindos of Mangandog clan begot Sultan Macapundag late sultan of Ramain, Datu Bayas, Bae Alilang, Babay Alos. Datu Alos had a children to other royal lady, they are, Batu Capalan, Banisil and Pitamanan. Bae Alilang married to Macarampat, begot Sultan Rakiin Alos Macarampat who succeeded late Senator Alauya Alonto.

Sultan Rakiin Macarampat married many ladies all of them are from prominent family in Ranao with hundred of professionals descendants, politicians and Olamas, one of his grandson is the former vice mayor of Dutsaan Ramain in the good name of Datu Johary Macarampat, the Incumbent vice mayor and now acting mayor is his granddaughter too (Hon. Anna Mahlyne Abedin-Macarampat mayor of Dutsaan-Ramain LDS dated Dec. 06,2015. many more to mentions of his descendats with high profile records (note more data is to be added later)

We would like to acknowledge the participation of my cousin; Insan Datu Zaide Manua Rakiin for his effort and research about the Salsila in Ramain, the PMs notes from the concerned SHAKBANIANS and for the help of Mr. Sid Rey in arranging the paragraph, all the regular guests and their letter to my website.

References

The Maranaw Dwellers of the lake
Gogodan sa Wato
Gogodan sa Maul
Ontay & Marogong.Net
Datu Zaide Manua Rakiin

Imams, Kali and Guro in Pata Pangampong a Ranao,

The royal houses and the mbabaya are, respectively, the chiefs of the executive and the legislative powers, while the ulama constitute the judiciary. Thus, in case there is a violation of established rules, the mbabaya will “bring the matter to the attention of the panoroganan for him to call for a council. After the council’s deliberation, they will submit their findings to the ulamas” and Iman and Kali shall give appropriate penalty to violator 

The ulama are classified into three groups: imams, kallis (qadis), and gurus.

1)      The Imam is the head leader “in the observance and performance of the five pillars and the six articles of faith in Islam. He is the ultimate keeper and custodian of the mosque and the executive authority about the Islamic religious affairs in the community.

2)      The Kalli (Qadi) has the authority in matters of justice based on sharia law, who renders decisions according to the Shariah, the canon law of Islām, The qadi hears only religious cases such as those involving inheritance, pious bequests (waqf), marriage, and divorce, though theoretically his jurisdiction extends to both civil and criminal matters.

3)      The Guru is the teacher of Islamic knowledge, responsible in spreading the Islamic belief and educations,  may provide instruction in literacy and numeracy, craftsmanship or vocational training, the arts, religion, civics, community roles, or life skills.

Every domain has its own taritib but there is also a common structure for the whole Pat a Pangampong. The sultanates have one law, even though the protocol might be different in each unit. Every sultanate has its own set of sultans, bais, and datus, Imams, Kalis and Guros but it is against the taritib to establish another royal house or mbabaya without the consensus of the 16 and 28 sultans. Thus, there is a certain control and an all-encompassing taritib.
KIAPANALAN AMI KO LAWASAIG A GAMBAR (TAIF)

Minipantag ko gawi-i ika sapolo ago num ko Rabiol akhir, 1437

(written in Darangen Tongue)

Mararampana sa dar a ginawako Marogong, na alamato kasubi na korango katokawi so inirampana sa sadar nadita paka-angudun ka thagoran ki ginawa.

na miakangirao daging si datu a kangodaan ayadun si Faisal ko dulugun o suara (Phone) a pakagid siran kon ki datu Jamal Jamel na kagiya maka danong so magayawa a datu na inizaan nirandun e rata a ginawako, na baakundun tiongkop sa diron kasuban a tao e rampana didun kupas. na ba-ari ba miathey na ayapuman putalo ko dulog o soari si datu Aman ko Raya a manaya sa tigiyan a miapamunag akun a ana rampana sadar a ginawangka limogao ka miasarino niyan ko manga kolimbag a tao ana da pagayoni o bala tano ko bansa ago giya datu anan, na pianogod amidun e makalimogao sa dar (STARBUCKS COFFE). CLICK -->> READ MORE
PUNDOMA AND UMPAS ON THEIR WAY TO BUTIG!
(SO KIABUTO SA MANGA NGARAN KO INIPANAGADIRAN A INGED)

-By Datu Ontay-

Inokailanoi sa Timbab, Ragayan, Malalis, Dolangan, a giyanan a manga Inged, ago giya Macadar, Padas, Pagalongan sa Pagayawan ago giya Porg sa Pualas?

Aya matatago sa sempad na aya poonian sa kiabutoiron sa manga ngaran na si-iko ko kiapaka onota o Datu Pundoma ko Potre Umpas ago so Sandab sa Butig na inipanagadiran a giyanan a manga darpa. sa masa oto na langon anan pud sa tipasal a gapa a Unayan. Siiko kianuga o Sandab sa so babae niyan a Umpas na pakidoratan o manga dowaya iyan ka sabap sa dasa walay so darodopa iyan a Sulotan DImasangkay sa Maguindanao ago marororan sa kariit, na gipun di pakimbabanog o Lakiniyan a Sulotan sa Johor.

Miapamikir o Sandab a Ipalagoyniyan so babae niyan na siiniyan inowit sa Kaoladan sa kalasan a tampar sa Kaporoan a Malabang si-I siran maka popoon sa oras oto sa Simoay sa Maguindanao. Na kayko maka pira siran roo gawii sa Kalasan na mipapangayaw mambo so Datu Pundoma sa Butig, na kayko makaoma sa kalasan na mia ilayniyan a marabong a bul, na siogo iyan so isako mangoda niyan a ilaya niyan giyo a bul sa sold a kalasan, oriyaniyan na mia-ilay o mangoda adun a babae ron a tanto ko mataid ago ana manga salingogopa iyan ago so lakiniyan.

Oriyaniyan na siongowan siran o Pundoma na inayok iyan kiran a onot siran ko Bandara inged ka oba siran kamaratai sa kalasan, na tigo Sandab magonot kami o kitindug ka so Maratabat ami ka dakami pulolobaa o Sulotan Dimasangkay sa Maguindanao, oriyaniyan na tigiyan asar ka monot kano na dikanodun khawan ko Datu Dimasangkay, Oriyaniyan na mionot siran. Sa masa oto na aya bandara inged sa Unayan na giya Butig, na aya kapapantagan  datu sa Butig taman sa Unayan naso Pundoma,

Siiko masa a pulalakao siran na miaoma iran so lawasaig a malingao a tanto na tigo Umpas a daan ako panagop ka pagalongun akun a paras akun sa Lawasaig anan ka dakodun maka pagalong, oriyaniyan na mianagop ko ig na miagalong ko Ig na pagilayn mambo o Datu Pundoma na tanto adi mamumusa sa kataid iyan a bae. kayko maka pasad managop na tigo Pundoma a giya Inged aya na mbutowan akun sa PAGALONGAN ka ron ka miagalong miakapagalong.

Kaydun ka makatimbawao siran sa kaporoan na miaoma iran a bangon na gominirao so Umpas a daan ako nduka ka miaka panagop ako na daan ako a putatanosan, oriyaniyan na mitatanosan na pagilayin o Pundoma na sakamaoto dimamumusa sa kataid iyan a bae na kay ko maka pasad tatanosan ago mamorg “eyeliner” na tigo Pundoma a butowan akun sa PORG a inged aya ka ron ka miamorg ago mitatanosan.

Kaydun ko ngganat siran na lomalangkao so Umaps ago so Sandab ka pagilayniran so kapoponaniran na inizaan siran o Pundoma, inoniyo anan pagilaya a manga lawasaig anan sa kababan?, tigo Sandab a mulagid sirandun sa buntal ago so manga Lawasaig sa Boronai na tigo Pundoma ipoon imanto na butowan akun a inged anan darpa anan sa PADAS, ka igira ikararanon niyo a Boronai na datarbo o mao-obay niyo.

Oriyaniyan na pulalakao sirandun na miaot siran ko darpa o bapa iyan, na kayko makaomasiranon na tigiyan a onotikamingka sa Butig ka pangaromaan akun a bae aya, giyoto mionot so bapa iyan “Kalanggit” na langon a dirandi manggolaola na makaadar so bapa iyan makasasaksi, na bitowaniyan sa MACADAR so darpa o bapa iyan maana saksi.

Kaydun ko pulalakao siran ka magaan sirandun minayon sa Butig na siogo iyan so isako mangodaniyan tigiyan a palalagoy ka sa kaoma tano anan inged na tarongka kiran a pakaoma so Datu Pundoma na adun a paka oonotuniyan a Bae a manisan a poon sa Boronai, oriyaniyan na romiyagay-ragay malalagoy so mangoda niyan na taman sa giyoto a kaomaaniran inged a darpa na bitowan o Pundoma sa RAGAYAN a inged oto a pialalagoy o mangoda niyan.

Kayko makaoma siran ko Darpa na langon taoron na di mamumusa ago di mangulung kulung ago matitimbab siran a tanto, ko kataid o Umpas, nasabap roo na tigiyan sabapdun sa miatimbab kano ko Umpas na butowan akun sa TIMBAB a darpa iyo aya, oman I kaomaaniyan a darpa na pagonot so pagtaoron sa ipusong sa Butig.

Kaydun ko pulalakalao siran na tigiyan ko mangoda niyan a tharo angka sa giyanan a kaomaan tano a darpa a pulalisun niran sa kaomaan tanoto a isa darpa paganaa tano iran, so manga tao sa gioto a darpa na ipulalis iran a pakaoma so Datu Pundoma ago so Bae, na omani isakiran na ipulasis iran, giyoto a bitowan o Pundoma sa MALALIS a darpa oto ka inilalis iran so kapakaoma o Umpas.

Kaydun ko pulalao siran na ipulalis o manga tao roo pakaoma so Pundoma a maka oonot sa bae na tanto siran a pukababaya, naso kaomaaniran a inged o babo iyan a Labiolan na mindolang siran sa ipagana ko Umpas ago so Sandab, na bitowan o Pundoma a darpa oto a pindolangan o babo iyan a Labiolan sa DOLANGAN, Maana pindolangan ko kapakaoma o Umaps. (Siiko pud a salsila na so Labiolan sa Dolangan na miapangaroam o Sandab a laki o Umpas) Siko kapaka oma iran sa Dalama (Lama) na mipapakaradian so ibutigun ko kapakaoma o Pundoma ka kormat ago rinarinao ko kiapaka onotaniyan ko Umpas ago so Sandab a manga wata o Sulotan sa Johor ago Boronai. So puda somapataya na matatago ONTAY&MAROGONG.NET. giya totolan na matatago ko sumpad o manga loks tano na taralabi so kasiyapaon o manga kisalimbag, Giyanan a ,inga aaloy a inged naso limaon na maapud ko 28 dowapolo ago walao a inged a maawid ko taritib sa Unayan.  DAtu Ontay.

 English views! 

On their way to Butig . . . In Pagalongan Umpas asked her women to rest some time so she could wash her face in the river. Punduma said from this time on this river should be called Pagalongan [mirror] because her beauty [was shown there]. On their way, Punduma asked his boy to go ahead “and when you arrive in our place, you use my agong to inform the people.” He told him: “If they will ask why, you tell them that I found a girl,” because he was the leader but did not have a wife yet. The boy did so and the people from Ragayan were running to meet them and said: “Punduma is marrying and we almost live along the way.”

And the people from Timbab, they ran, stumbled, and hit their heads to make sure that when the people from Malalis announced the arrival of Punduma, they got to play the native drums to welcome him before they proceeded to Dolangan. And then they had to meet the Punduma and so they prepared food in Dolangan, sweet food, and they ask the people ahead of them, in Malalis: “If you see the Punduma, shout so we can prepare.”

But before they reached Butig, they passed through Macadar, the place of the uncle of the Punduma (the brother of his mother). The uncle would not allow the Punduma to continue unless they proved to Umpas that the Punduma is their friend, so they should not worry, because the guy who found her was the leader. So they continued to Butig, when they arrived they had kind of an engagement party.

And the people in the place told him about what happened, he said: “You people from Ragayan, you were there, you were running very fast; your place should be called Ragayan [running in a rush]. People from Timbab, you stumbled and you hit your head; your place should be called Timbab. The place where you prepared the food shall be called Dolangan [native tray]. And the people ahead of me who were shouting when I was arriving should be called Malalis, because in Maranao lalis is shouting.” So the people asked him: “From now on, you are confirming that we have these places; what power do we have?” “The one who will be sultan here in Unayan has to pass through you; [you] should be the one
The 7 seven Districts of Pangampong a Ranao
(Submitted article)


The taritib was initially divided along the four major local descent lines of the datus. Later, they were subdivided into seven major descent lines and respective districts (sukus). 

The Royal House of Masiu is divided into two Royal Houses: the Sultan sa Masiu and the Cabugatan sa Masiu (Crown Prince of Masiu). However, they share the same taritib and descent line with the same male founding ancestor, and each alternates (idal) in supporting the other. They thus form only one district. Lumba a Masiu, Poona Masiu, and Sedepan a Masiu are sometimes identified as sukus. However, when defining sukus as a subdivision of a pangampong according to descent lines with equal authority, each suku containing four Lawmakers, Masiu has no suku.

The genealogy of the Royal House of Baloi has linear connections with the Five Datus down to the first titleholder of the Royal House; thus, the taritib of Baloi was not subdivided.

The taritib of Bayabao split along the descent lines of three brothers, the sons of Popawan, developing three sukus in Bayabao.


Paskan sa Unayan had five sons, also called apos, which makes them all titled. However, the taritib of Unayan was only subdivided into two sukus. It is said that it was subdivided into five parts at the beginning but that some of the lineages, among them the Iranons declared independence. (Balabagan, Tubok-Malabang, Picong, Noron of Kapatagan and Matanog Barira and Boldon)


In summary, the four principalities Bayabao, Baloi, Masiu, and Unayan, derived from four major bloodlines out of the Darangen, thus from ancestors who gave rights to the places but not rights to royal titles since at this time intermarriages with Sharief Kabungsoan and Alawi had not yet taken place. The major lineages further branched, forming seven lineages that were accompanied by the development of respective sukus, as can be seen in the following map and table.


Maranaos frequently claim that they are Iranons and that “Maranao” is a misnomer used to divide and rule the Moros. A similarity in language between the Iranons, Maranaos, and Maguindanaos supports this claim, which supposes that the Iranons were there first. Some of them went to Maguindanao, others went to Lake Lanao and became labeled Maranao, which means lake dwellers.
SULTAN MARMAY RADIAMODA
LATE SULTAN OF BALINDONG

One of the TOP 50 Model Sultans of Iranaon

Some Sultans/leaders their names are echoed, popular and respected, due to their achievements, performances and how they dealt their people, the genuine services they rendered to the public, being a leader/sultan is not easy task, you need to evaluate yourself time to time during your reign in order for you to be effective and efficient in whatever responsibilities under your obligations.

Sultan Marmay born and raised in Wato Balindong Lanao del sur from the prominent clans, Capitan the Radiamoda clan, Daromoyod clan and Maruhom Bae clan all in Wato, at his young age; Marmay was appointed deputy governor of undivided Lanao by the American government in 1935. he was given a right to formed his own private army and Nusa Island became his private camp. Btw; till to the present time, Nusa Island is the training camp.

Sultan Marmay owned Nusa Island, the Selangan Island which he gave to his nephew late Governor Linang Mandangan Dimakuta as his gift and generosity, the two stairs; un-cemented (Towaka laput) and the cemented (Towaka Bata) from Osmena street down to the public market in Marawi and several buildings in the city which are already divided to his direct descendants,

Sultan Marmay, was a very brave, generous, strict and very Wiseman also down to earth person, he always share his wealth and blessings to his relatives, very hospitable datu, helpful to the needs of his people who always listened and assists the problems of his people that made his name remained in the heart of his relatives and friends,

Sultan Marmay was the political ally of late governor Madki Alonto and also his relative from Maruhom Bae of Lilod, particular on Amai Dutsaan clan that made him to endorsed late sultan Alauya Alonto to the higher rank in the Philippine government and he, Marmay were those among the choices in the senatorial slot that time.

Sultan Marmay belong to the noble clan Sarip Rajda Buayan “Mithonong” of wato who can inherent the sultanate’s title, as per the royal order “Taritib” of the sultanate of Wato; the descendants however of Datu sa Masiu, Tungko bsar, Watamama, Datu sa Wato, Datumulok, Radiatuwa are exclusives to the throne as sultan by alternate rule of succession, then Datu Marmay is from Datu sa Masiu clan. When his first cousin Sultan Managantal of Wato died of old age, the throne went to other rightful claimant; these Datu Marmay and his first cousin Datu Rimbang both attempted to succeed in the throne, Marmay gave way and Datu Rimbang became Sultan,

During the incumbency of Datu Madki Alonto as governor of Lanao del Sur, the Municipality of Wato was rename Balindong municipality under republic act 1419 dated June 10, 1956, in honor of a great ruler of Pangampong a Ranao fame who ruled entire Ranao on 16-17 century, in the following year; Datu Marmay was enthroned first sultan of Balindong and succeeded by his son to the present.

Genealogy;

Bae Kayowa of Masiu married to Datu Sandor of Baloi begot Datumaas who was married to Daki, Dakiran was her longer name (sister of Balindong Bsar of Masiu) bore Karilola married to Bansao of Madalum daughter of Mbarangay Alanak to Ambayo (also sister of Balindong Bsar of Masiu) begot Datu Rilaola the first Sultan of Wato, he married to Bae sa Marigay (daughter of Nanak in Bayang to Bae Ninig of Maguindanao-Kabuntalan) begot 1) Mipatri also known Bae sa Osonan Liamin sa Ramain 2) Balindong Sarip also known as Mipukur the first Datu a Cabugatan of wato 3) Balindong Jaman also known as Mitokur the first Radiamoda of Wato and 4) Radja Buayan also known as Mithonong the first Sultan of Wato.

Mitokur Balindong Jaman, the Radiamoda begot Kapitan laut the second Radjamoda of Wato who was married in Bayang begot Datu Abdallah of Nusa who was married to Bae Pitna sister of Maguindanao and daughter of Sultan Daromoyod of Wato the elder brother of Amerol of Wato and Piti-ilan of Wato, begot sultan Marmay and his siblings.

Mithonong Radja Buayan, the sultan begot Datu sa Masiu, Tungko bsar, Watamama, Datu sa Wato, Datumulok, Radiatuwa, their sister was Pokawan of Unayan. Datu sa Masiu was legally known Maruhom Tara of Wato first married to Potre sa Baloi also known Mapotre daughter of Maruhom Daromoyod one of the 7 Maruhoms begot only Gandawali who was very popular SULTAN OF UATO MARUHOM DAROMOYOD OF WATO, who negotiated and settled the conflicts between American forces and the datus of Unayan on the battle of Bayang at PADANG KARBALA in May 02, 1902,

Gandawali also known Maruhom Daromoyod of Wato married to Mindang Bae a Romapunut of Maguindanao (daughter of Gagadiar Saika labi of Maguindanao and Wato) begot 1-Maguindanao (amai Managantal Datu Ontay's grandfather) 1-Osop (Amai Rimbang) 3-Mariam, 4-Datumanung (amai Solaiman) and 5) Bae Pitna... please be noted that Mindang Bae a Romapunut married first to Sangkad of Maruhom Salam of Raya and bore Dangcal Sultan Maamor of Raya, now the Macagaan family. Dangcal and Bae Pitna were brother and sister by maternal.

Bae Pitna married to Datu Abdalla Radiamoda, begot 1-Radia, 2-Luman, Father of ex mayor of Wato Lacs Radiamoda 3- Sikag, 4-Repors former vice mayor of Wato, 5-Motis’s wife 6-Dimnatang, and 7- Sultan Maramay. Sultan Marmay married to Bae Kisol of Marawi from the Cando and Limbona clan, daughter of late Datu sa Marawi and she is the first cousin of Sultan Bato Ali the former city mayor and late Sultan sa Ranao, and that ranao is the territory of Bacolod siko in Marawi’s Sultanates, bore seneveral children, to mentions some of his direct descendants is the mayor of Saguiaran Lanao del sur, the preset Sultan of Balindong and the father of Datu Khalid Marmay one of the good friends of Datu Ontay and many more to mentions.

Sultan Marmay Radiamoda is one of our TOP 50 model sultans of Iranaon, he met the suggested criteria and quality leader for his participation in the history of modern and traditional leadership in the pangampong a ranao and model leader for the young generation of Iranaon. Datu Ontay
Meaningful advise to all Iranaon who wants to be a public servant
(By Datu Ontay) admin
www.acmaly88.pege.tl also www.iranaon.royalty.co.nr

Some Sultans/leaders their names are echoed, popular and respected, due to their achievements, performances and how they dealt their people, the genuine services they rendered to the public, being a leader/sultan is not easy task, you need to evaluate yourself time to time during your reign in order for you to be effective and efficient in whatever responsibilities under your obligations
SULTAN ATTY. SAIDAMEN BALT PANGARONGAN
SULTAN OF MADAYA, 2009-PRESENT

One of our TOP 50 Model Sultans of Ranao
 

Sultan Saidamen Balt Pangarongan is one of our TOP 50 Model Sultans and also model politician who flourished lanao del sur during his term as provincial governor in 1987-1992, to mention some of his legacies is the beautiful and useful provincial Capitol of Lanao del sur.

He was first appointed officer in charge of the province by then local government secretary and former senator Aquilino Pimentel III. He served as such from 1987 to 1988, he run for the governor and won; he remain in the office until 1992 when he run for re- election but lost to Dr. Mahid Mutilan a former city mayor of Marawi

Saidamen Balt Pangarongan is from the royal clan of Madaya Marawi, Bayang, Lumbatan and other part of Ranao’s sultanates, he was born in Madaya Marawi where he spent his childhood life, he studied in elementary as first honor, high school as valedictorian and college with honor, and finally successful lawyer.

During his incumbency as provincial executive of Lanao del sur, he received many citations from private and public organizations, one of these awards is the most outstanding Governor of Mindanao, who having also broken the political dynasty in the province, (ALONTO, DIMAKUTA, DIANALAN & DIMAPORO) he proved to the public that neophyte politician could run for and win in an election even he did not come from any of that political families.

In the book Maranaw dweller of the lake; mentioned that; Atty Pangarongan was a no-nonsense provincial executive, he personally attended to the problems of his people with the active support of his family and the cooperation of his wife Hon. Jahairah Pacasum Pangarongan “former assemblywoman of the 1st district of lanao del sur and Bae a labi a Gaus sa Ranao”. As a provincial Governor; Pangarongan was able to build more roads, more bridges, more schools, infrastructures than his predecessors. He was able to put Lanao in the national map by publicizing the good rather than the bad side of the Meranaw. As a Lawyer. he succeeded in maintaining a balance between legal and necessary.

The 10 years vacant Sultanate of Madaya due the conflicts between Sarip Batu clan and Datu Pitii-lan clan was reunited and Atty Saidamen Balt Pangarongan was crowned Sultan of the Royal house of Madaya (one of the 5 united sultanates of Marawi) held on July, 2009 at Madaya Marawi city, his claim is from the line of Radiamoda sa Punud to his son Sarip Batua who was married to Bae Sotra granddaughter of Sakayo of Marawi begot Diamaror (ama e Didato a ama e Manabilang amadatu e Sultan Saidamin Balt Pangarongan in his mother side )

Sultan Saidamen continues his desires to serves his people as public servant at the same time he manage his business and law practice, he also joins “Tableegh” the religious movement started in Pakistan, he believed that good Muslim leader should first be a spiritual leader.

Genealogy;  Datu Gomisa of Marawi married to Potre Bayombong of Unayan the daughter of Ameladen a Macapundag from Rogot a bae popular in Salsilla as Potre Daragat, the only daughter of Sharif Kabunsoan of Maguindanao to Potre Angintabo of Malabang begot 5 Children they are 1) SAULANGAN SA TOROS, 2) MAKALILAY SA MADAYA, 3) TIMBANG SA GUIMBA, 4) BORIONGAN SA BACOLOD and 5) TOBAKAN-SAKAYO SA MARAWI to complete the 5 united sultanate of Marawi.

Makalilay sa Madaya begot Datu a Kunug who was married to Potri Linta granddaughter of Dianton of Butig begot five children one of whom was Radiamoda sa Punud married to Danding (Bae a Mala) daughter of Maruhom Rakhmatula son of Balindong bsar of Masiu, begot Sarip Batua, Datu a Pitiilan and Bae Olan.

Sarip Batua married Bae Sotra, descendants of Sakayo in Marawi, begot several children, 2 of them were Kodarat Dalomangcob (father of Datu Pacasum of Marawi) and Diamaror (ama e Didato a ama e Manabilang grandfather of Sultan Saidamin Balt Pangarongan)

Start from Datu Ameladen Macapundag married to Potri Daragat daughter of Sharif Kabunsoan of Maguindanao) begot Maradia Dikabolodan who was married to Ginambayolan of Maguindanao (daughter of Mudag of Balabagan to the daughter of sultan sa Talik) begot Boroa of west Unayan, Boroa married to Bae Okho daughter of Duni of Buayan and Dima-alip (brother of Dianaton) begot Mbarong who was married to Potri Nayo (daughter of Anta noni of Tubok to Bae sa Condor sister of Sultan Dolkarnain of Maguindanao) begot DIWAN, PAGAYAWAN and NORON.

Diwan married to Paramat Impah (daughter of Balindong bsar of Masiu) begot Nanak and Amdag who was married to Paramata Umba (granddaughter of Dianaton of Butig) begot Maruhom Srip Ameroden and Maruhom Sarip Maulana, Pre Bae a Labi of Bayang (Liamin sa Ganassi), and Bae a Wata of Bayang (Liamin sa Tugaya).

Maruhom Maulana married to Payong (daughter of Balindong Salam of Taraka to Bae of Talagiyan Masiu) begot Sultan Sarip of Bayang married to Mawagan Inai Tomidao daughter of Milupus of Lumbatan, begot Radia Sakandar now the Balt Clan of Bayang. Radja Sacandar married to inai Orandi begot only Mama sa Iranon who was married to Loyo (daughter of Pongkana) begot Ginambay married to Amai Maginumong son of Datu Lungan of Bayang begot 3, Balt late Sultan of Bayang, Tuan Potri inai late board member Bajunaid Balt, Maginumong amai Boga father of Sultan Saidamen Balt Pangarongan.

From Milupus of Lumbatan married to Mainot daughter of Mama to Azi of Macadar begot 7 seven children including Mawagan who was married to Badio begot Totop married Mamantar begot Salacob married to Adi (Moriatao num ka loks sa Bayang) begot Kapiyalo, Libobongan, Menor and Ongki.

Ongki married to Amai Boga Maginumong Balt, begot FF;

 • ·         Boga-H.Abdulrahman (father of ex- Governor Sultan Saidamen Pangarongan)
 • ·         Dianalan ex Mayor of Bayang LDS
 • ·         Inai Olien,
 • ·         H.Sirad amai Saidali,
 • ·         Amai H. Arip ex Mayor of Bayang LDS

Sultan Saidamen Pangaronga married to former assemblywoman Bae Johaira Diamon Ali Pacasum Pangaronan begot 3 children, Sultan Saimdamen is one of our top 50 model sultan to inspires meranao youth, he met and even more the suggested criteria that we are looking for a good leader. Datu Ontay

References;

 •         Meranaw the Dwellers of the Lake, By Dr. Madale
 •         Salsila sa Bayang from Sangcopan family
 •         Salsila sa Lumbatan from Paporo family
 •         Ontay & Marogong.Net websiteCONGRATULATIONS DHAO MAC MACASIPOT

On behalf of Ewaton International association Jeddah Chapter and this website Ontay & Marogong.Net, would like to express our joyful congrats to Dhao Mac Macasipot for his extra and amazing talent that lead him to the second place in the Dance Kids of ABS-CBN talent show, a wonder boy who inspires Meranao youth that despites of the discrimination between two religions we can possibly land to the top of any contest  if we deserve.  the parents of Dhao Mac is from Malaig Wato Balindong LDS, we are proud of you Dhao MacBAE A LABI KO RAMAIN, DUTSAAN AGO SHAKBA 

Bae a Labi is the highest royal rank for a female meranao which is equivalent of queen in the certain area, the word Bae a Labi is composed of two words “ BAE means female or lady” and “LABI” extra or more, therefore  “BAE A LABI” means extra ordinary female of Ranao-Maguindanao royalty.

Also for women, new titles can be invented. In one case, a potential bai a labi was asked to carry the title of the bai a labi of a certain place. When she learned that there already was a bai a labi of this place, she demanded to be granted a different title (Bai A Labi a__?__) which did not exist before in order to avoid conflict or to share and divide title into more. The sultan is the head of the sultanate. The bai a labi is his symbolic counterpart “ Matag Lumba a garar” with very less power.

Sii ko taritib sa Dutsaan ago sa Ramain a minitumbok ko manga daptaran imanto na mia-aloy a adun a Bae a Labi ko Ramain, Bae a Labi ko Dutsaan ago bae a Labi ko Shakba (Ramain-Dutsaan) na adumpun a bae a labi a wata ko Shakba, aya kompas ago tarompong a inanday ko kiabaloy o Bae a labi ko Shakba ago so Bae a labi a wata ko Shakba na inggakot ko kaiisa-isa o bangsa ko Ramain go Dutsaan sa omaka tindug so Bae a labi ago bae a wata ko Shakba na miagakut so bangsa, miakarayag ago miatanding a mai-isa isa so bangsa ko shakba,

Gowani ko muna a masa na ayabo paganay a makatindug na Bae a labi sa Ramain ago Bae a Labi sa Dutsaan nasiran a dowa e pupanikan sa adat igira adun a mimbitiyara sa kakhawing, na igira dasa walay so manga datu ko inged na ron dimapanon so sabaad a awida akal ko inged.

Bae a Labi sa Dutsaan; so bae a labi sa dutsaan na sii pupaka poon ko Ampok a babae o Sarip Maupaat a Sulotan sa Dutsaan, manga wata siran o Sarip Batua ko Potre Panobaon a bae sa Kamaligay a wata e Dima-alip ko Duni sa Buayan Maguindanao

Bae a Labi sa Ramain; so Bae a labi sa Ramain na sii pupaka poon ko Matimtim a wata o Sulotan Diamla Alam sa Ramain ko Patri a Bae sa Osonan sa Wato, so Sulotan Diamla Alam na wata o Maruhom Akhirozaman ko bae sa Balabagan a wata o Barat a Sulotan sa Balabagan a wata o Balbal Mudag ko Paramta Adawi a wata o Dianaton sa Butig ko paramata Asia isako lima noni,

APUKAY ago AMPOKAY na magari

So puman so Bae a labi sa Shakba ago so bae a labi a wata ko Shakba na sii pupaka poon ko dowa magari, si Ampokay na rukiyan so Bae a Labi sa Shakba kay kaka a wata, naso bae a labi a wata na ruk o ariniyan a Apukay. Aya pakaiza na Inokiran karoran so inggakut ko bangsa o Dutsaan go Ramain? Na sabap sa siran I shakba e bangsa ko Ramain ago Dutsaan, aya osayanon naso Sarip Maupaat a Sulotan sa Dutsaan na miapangaroma niyan so Mayon a Bae a Piti-ilan sa Ramain a babae o Awalo Zaman ago so Akhirozaman manga wata siran o Potre Kodanding (wata o Maruhom Palal) ago so Maruhom Sidik (wata o Datu sa Palao a Maradia Otoa sa Ramain,

Mimbawata si Mayon a Bae ago si Maupaat Sidik nasi Ampokay a bae a labi sa Shakba na ariniyan si Apukay a bae a labi a wata ko Shakba. Si Apukay na piangaroma e Diamadol Omra sa Ramain a wata o Maruhom Awalozaman na mimbawata na isaon si Olayo a ikadowa a Bae a wata ko Shakba na piangaroma e Mangandong a Datu a Cabugatan sa Ramain a wata o Sulotan Diamla alam sa Ramain na mimbawata siran nasi Maruhom Baraguir “Alangadi”, ikadowa si Pandingan a miagingud sa Piagapo, na ikatlo si Aburad (MANUA clan), na babaeran si Tambiran/Gambiran a ikatlo a bae a labi a wata ko Shakba inabai e Datu Ontay (Mapupuno family and Macagaan family of Wato)

Si Puman si Ampokay a bae a labi ko Shakba na mimbawata naso Maruhom Amin ko Shakba naso wata iyan a patkatao na giimakapamagidala ko Bae a labi ko Shakba. O Adun a daon katarotopi na maaf rukano a babangsa ko Shakba, aya inigoris akun naso andang a migogoris a inigoris saroman o manga babus ko sumpad a ranao. Datu OntaySULTAN PAPARO “HADJI NOOR” MALACO
SULTAN OF THE ROYAL HOUSE OF LUMBATAN 1980-2002

One of the Top 50 Model Sultans of Ranao

As per the record of the royal house of Lumbatan, only the male line of Maruhom Jaman and Maruhom Milupus could ascend to the throne as Sultan of Lumbatan by alternate rule of succession, and the male line of Maruhom Adel brother of Maruhom Jaman and Maruhom Milupus is exclusive for the Dagook Sultanate.

The first enthroned sultan of Lumbatan was Datu Mardan legally known Maruhom Jaman of Lumbatan with a specific title as Sultan Marug of Lumbatan sultanate, followed by his son Sultan Mangotara 2nd sultan, succeeded by Sultan Lominog 3rd sultan, succeeded by Sultan Abagon son of Mangotara 4th sultan, the throne went to Sultan Ingatan 5th sultan, the throne went also to Sultan Lomabao 6th sultan, followed by Sultan Macalanggan 7th sultan, then Sultan Gaorak 8th sultan, and Sultan Colonel Darangina Pascan as 9th Sultan of Lumbatan.

Sultan Paporo “Hadji Nor” became 10th sultan of Lumbatan when Sultan Col. Darangina Pascan relinquished his throne as sultan to him; that time, Sultan Darangina Pascan unable to perfumes his duty as sultan of Lumbatan so that he was re-assigned to Visayas and Luzon to fulfilled his duty as full pledged military colonel, and his father advised him to vacant the sultanship and gave it to the incumbent Datu a Cabugatan of Lumbatan,

Amai Darangina went to Hadji Nor Paporo and told him to be prepared in the coming MOROD that they decided and his son Sultan Darangina to relinquished the throne and he will be his successor, Hadji Nor Paporo humbly replied to Amai Darangina that he wants Sultan Darangina to keep the throne even he was assigned outside Ranao, but Amai Darangina insisted that he can’t allowed his son to disobey the Igma and Taritib and he was afraid of heaven’s wrath and to the sins 

The Incumbent Datu a Cabugatan “Paporo” was enthroned 10th Sultan of Lumbatan when Colonel Darangina turned over his responsibility as a sultan to Paporo “Hadji Nor“ Malaco, the enthronement and proclamation was done on the middle part of 1980 at Poblacion Lumbatan Lanao del sur, attended by the 16 Panoroganan of Ranao headed by late Sultan Ali Dimaporo of Masiu chairman of 16 royal sultans and also attended by the 28 m’babaya ko Taritib headed by Sultan Muliloda Datumulok Dimaporo chairman of 28 legislative councils.

Sultan Paporo was born on February 01, 1920 by his parents Datu Mangoranda Malaco and Bae Ambua Candia Malaco late Potremaamor sa Unayan, both his parents came from noble families in Unayan particular in Lumbatan, Lalapung, Bayang, Binidayan, Lumbayanague and Butig. The sultan had childhood life in Lumbatan LDS where he studied for primary and elementary grades, when he reached 18 of age; he joins USAFE as veteran's soldiers to fight the Japanese army on 1942 and one of the delegated soldiers were sent to Malabang when the Japanese army occupied the area.

Before his life as sultan, he was a public servant; enthroned Datu a Cabugatan of Lumbatan sultanate, elected Barangay chairman of Poblacion Lumbatan LDS from 1965-1970, at the same time President of Mahad Lumbatan Al Islamia one of the largest Madrasa school in Unayan 1963-2002,

In his devotion to Almighty Allah, Sultan Paporo spent most of his wealth in constructing of his Masjed with the supports of Lumbatan’s constituents, appointed president of Lumbatan Jamah Masjed in 1975-2002, the construction of that masjed started before he was proclaimed as Sultan and very influential leader during his reign on 1980-2002.

Sultan Paporo was very down to earth; he was very active when it comes for the peace and order in his sultanate and brave if the “MARATABAT” dignity disrespected, his family including his sisters, brothers, nieces and nephews are hospitable to the visitors, relatives and friends. I witnessed their hospitality when I visited him and his family in Lumbatan on 1998 in his house; I felt that he is the second grandfather to me for his kind and soft way of handling the needs, his brother the retired PNP Chief, his young brother Director Paporo and the rest of his family are worthy relatives and I’m very thankful to his sister ina bae a “Tanto” Tantoataw in her longer name who have shared me the historical background of Lumbatan from their Salsila during my visit in her store on 2008,

Sultan Paporo proud to his family, his biological parents, parents-in-laws Abdulrahmam Manarapes Macarampat a former Imam of Lumbatan and Bae Palaoki Amai Pondiong Tiborom a former BAE a LABI of Lumbayanague, has never been engaged in any feuds conflicts “RIDO” in their existence down to their descendants in the present time.

Genealogy:

Sultan Paporo traced his lineage from forefather Datu Ambolotho of East Unayan down to Alnao sa Lumbatan down to Maruhom Bandara Loks a Datu of Lumbatan and Simpanoray Loks a Bae sa Lumbatan down to Maruhom Jaman, Milupus and Maruhom Adel, with royal connections from Bayang of moriatao Amdag and his connection in Binidayan from Moriatao Candia that made him and Sultan Ali Dimaporo second cousin, and Sultan Panondi mayor of Marogong his second cousin too.

Start from Taman of Lumbayanagui married to Sanao begot, Datu Ambolotho, Datu Lolongun and Potri Maririnag of Masiu. Datu Ambolotho married to Limbayan of Maguindanao begot, Anar of Lumbayanague and Alnao of Lumbatan who was married to Sanaolan one of the 9 royal baes of west Unayan, begot M