ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - HOME
   
 
  HOMEBOLOS KANO SA KAPIPIA GINAWA

 

OBANGKA KALIPATI SO SAMBAYANG APIA ANDAKA MATATAGO


HADITH KO KAPAGANADA KO GOGODAN


Abu Hurairah narrated (RA) that the Messenger of Allah SAW said: "Learn enough about your lineage to facilitate keeping your ties of kinship. For indeed keeping the ties of kinship encourages affection among the relatives, increases the wealth, and increases the lifespan."

Jami` at-Tirmidhi

English reference: Vol. 4, Book 1, Hadith 1979 (Chapters on Righteousness And Maintaining Good Relations With Relatives)

Arabic reference: Book 27, Hadith 210
POON KI MONALOMBOS A ORAY 

Badibunar mambo i gadonga saronayan a limogao sorotaig aso Taritib sa Ranao na dikapenggagaanan o diparonay ka kharawira binunggo i bainala pangkatan na igalda binambana manisan si rabasan na kagiya sa imanto na badn piyakaonot o diimbibilangataw a kinuwa katembangan so Tiritib o Iranon a paninggalan sa Ranaw a rapiyaga limbagan a dimapembabaroba ka dangin odi margen a kapipikiratawn ka badilabaw imanto a kembo ndakel sa Ranao so kawasa tatamoken na miyarendan sa Ranao so panginogon sa lolot na miyada sa Iranon so rangkono sa tonganay ka aya piyagadimat o kadadakelangkotaw so kariit ago dengki ka tiyotupano pirak so kapusano sinangkad na miyaka onotumpen a mapay so di maingen na phagirinsa matao a peda mikhondarmin a pzinirigan satig ka angkon kababantugi na banda mambo bunaro batara sa kalinan a somiyagomba barat sa aloyanan a reges a Datu Ontay Marogong naso taritibo Ranaw a atorano phangampong a pinggiginawaiyan na ubanggiragiraya o diromparonay mambar ka marawii so damdag ko dalomangkolobaig ka satimambo a bagel i romibat ko pangkatan na marondaw so pagayaw.

DATU ONTAY (POON SA UNAYAN)

panaman a darakun a montiya ko subangan a Monalombosa Oray a tangkolo kaorayan a pandaymokir ko sumpad salday sa gomokut na miangimbunar ako ko bayanan ka ko sumpad a taritib ko pangampong ago so buk’n o zaman ko masarokon a masa, ka osaimantoaya na mimboklod so pirak ko pata piagadilan na ropawan so madakul na artawan kon tanan ka langodun bantogatao apalay bantogatao a nonawan ko pangampong a bansawan ko ilmo ka miakaedokado na ayazawangon sadar a datano kaimani naso taritib a sempad a pinggiginawaiyan o mona mimbilangataw a manga mitiyardi na datanto a maporug ka bialoy a dintarun a indaorog ki ngaran ka badun piamalongan sa bagabat a binaning a masotra payongan na ditaombo kasino e ayanolangkaian ka dibitaka dimongangun ada mababus ko sumpad ka amay ka izaan ta na badun panolontolong na piakaonotonpun so daa kararamagandao ka kagiya timpo a taw, na owana karibogar a kariogan sa tig na maonoay so torog ka daalugawaniyan na owana makagidon a makandadaromasag na pangtawaaniyan, na ino kapagimani sa imana samporna na putalotalo maog so alongan a pulangkap phamampang ko palao ka kada so pamorawag ka pulokupan so inged na ipulabs a orog so boklod do pangampong kasabapan ko datuoon ago so ndatoaniyan kadairandun lindinga so taritiba ago kompas a bangsa o mawaraw.

MONALOMBOS A ORAY (POON SA MASIU)

Tigakn a phorna ka iyakin ko darpa o dikhangen na mbekengka maaripat ko lemba o dikhaupong na pangundaya ka manis ko kadn o dikhatembo na phanggao ka mokarna ko ngeno dikhatibabang na sagit o pendadait a kiyaphapuro sa pat o alongan o penggaos na kiyatokawan tano a so Taritibo Ranao agoso Sempad o inged na dimapendidimatag o batamithatarimbar ka ron so gilanggumilang a dikharendan tadman ka aya ropa o Ranao sa kiyapagingediron o paganay mindadato na sayata misasayan ko alongan romiyanti a ndaw romiyangiris a dalendeg damasading a pamaloy damatondog a mitharosangko laod a daorog o phangampong ka aya rinegentawn a rampanata sa genes na odi limo so simban na pethalotalo maog a kapephagingethano ka miyarendan sa Ranao so kapephagongowa a dii kazeslai ka miyada so balamban a alango pasandalan ka daa kandadatoay ka tanandn dato so tao ka palaya mikhalipa ka tanan miyaki sangkad sa magamanas a oray ka minigadonso lii a nanao ko bangensa na badibnar mambo i Masaronay Darangka (Datu Ontay Marogong) sa Danalima a Rogong a piyakaonot o tao sa mimbawalay so gaos ko baitalo panggaga na mithapar so kawasa ko tambo o pipirakn na miyaka onotompn a tiyabano arte so bontalo manosiya.

DATU ONTAY (POON SA UNAYAN)

Ampon ako sa rinao a maliwanag sadarum ka mialanggay da mathay a daako makaombong ko konunta ko torogan a pandapat a tabiat a ongangun sangbaan a panama akun anan a Monalombos a Oray, sagadita ka bunar a so taritib o Ranao ago sempad o pangampong na malo dimbabagula ka kagiya so pangkatan adipagalokalokan o mangongombao e bantog ka ipukairaniyan nadipamamagagaon o malantas e antangan ka oba aya mipantao ko kanirara inadil alaotan kinistar ko panggao alam ko aras na aya ikawan koron na oba didimataga ka so amant ago sinta o muna mindalomabi ago so mayao o sunang o andanga a pamorawag na obabadun mitanan o bago a songgodaig odiniyan makompas so bayanan ko taritib ka so kabasaniyoron ago giya bae a ana a monalombos a oray a kinowa karimbaran a katumbangan so sumpad a taritib o pangampong na aya ikawankoron na angiyas akobadun ka oba mitomparak so morka o dapayag.   

DATU DAGODOB (POON SA BAYABAO)

Inutadi maranon ko ipendansal a lalago Ayunan sa Oranen a lombay sa Madalendeg (Datu Ontay Marogong) a oman midar lomimbo na masapiduro sa pat i baital o rompongen na makapamaganona i lima i lindabnaoray na thangkolo so binaning na makapamagiraga i alongan dapen saleg na milabo sa tadman so asal a inigambar ka kagiya so Taritib na aya pekhailatan na banda mambo bnar o panaman sa Oranen a pephagoradoradan a pephamagombawaan a diimbibintaiyan o mapuro i antangan a lawan sa pamikiran ka inu mambo renangko a uba si plombatan (Monalombos) na diko penggagaanan a Taritib o phangampong ka dikhada sa ginawa a sako paganay oto a imbeken so Taritib a mistar a diyangka atoran o phangampong na tiyaladaya sana o maona mindadato sa samaroba sa pasad na mana modayawaig na sa mengkas sa diyandi na mana morog a ragat ka igira ana khidar a pembagon ko Taritib na makaphamagodasa so dowapolo ago walo a tananggaos a inged ka daan andiskasen ka pekhowaan sa daway angkaya pata inged a gomagandaya rasam sa dipakaplimpanga o Taritib o phangampong na o pagayunayuni nago irambo lembaan ko mga panoroganan na o zamporna siran nago iran kompirma a sapolo ago lima a tanampanoroganan a phagawidan sa Ranao na mampen ka tantowangka dariday sa Oranen a lombay sa Tagatakan a dadn a banta rikor a somorangko phangampong ka miyakowa so idab a irmasimpatiyan.


MANGA BAGU A DAPTAR/JUST CLICK


 
 

Click -->> MP3 DAYAMON SA IRANAON KAPRORONGRONG OR RONGARONG

(Kaprorongrong is self-pity Song, this time no one is with you, you are singing alone to entertain yourself in order to forget things, sadness and sorrow)

Na pangenin ko ko tohan a di aken ikadosa  kapesaeyani aken ko olaola pimbarang ka ba di adat i bago a igira pembolongen na da a di den pimbarang a randiyaran a pikir a katimbangan sa iman. Ko oman rakun midansal so rininto magayoong maawid sa tadaman na gorakun sa domansal so poon sa mamot an ndo sa awila-wilan adar na panga tatadman ko so mialangay a ranon ago so gopun a gagao

na pamongkara ka ndaw sa daridayan a langit ka sayanan ko i totol a dalina a limbowan a tiniwalo sa okir a kiriman a tiyongkop a tiyaladay a dapat ka pimbogabongan a lo. Na mbiring ka olanolan sa lombayan a letingan ka iringan so bantaan a gambayan pinagema a binamban a lowasen ka sorat a kiyaranda a biyanay a oragis Ka rampana sa dar aken Na sinanad a maporong Ka salowa o rawatun.

Note;

kaprongarong rooted from the word ronga-rongan means window, Rongarongan o Tapar a rowasa o bindayan, igira so gowani na so ayonan na purongao ko rongarongan o torogan na diniyan dimbatayan a bandar a kaingudan, sopumna so pud na romorongao ko rowasa na dimagidaida sa mananay a lagam naron miaka poon so kaprongrong. amay puman ka dika dimagidaida sa kunaba rata a ginawa ka adun a makasisima ruka na giyoto e katotornokan, Katotornokan is kind of delivering a song with slow voice, kunaba matanog. Amay puman ka dikadi magidaida sa tanto a rata a ginawa ka adun a miawa sa walay na gito e kandidiagao. Song is a language of the heart, it regulate the blood pressure to make normal.  

Congratulation Bapa Digong,

I’m appealing to all Meranao-Maguindanao who supported and voted to our brand-new President to please address him as BAPA DIGONG - BAPA RODY, he deserved to be call Bapa (Uncle) as what Aratawata suggested because he claimed one of us, Bapa Digong mentioned that his grandmother is pure Meranao, if the Bisaya call him Tatay why not for us to call him BAPA to expresses our respect and not to be a copy cut, once you call him bapa that means you supported and voted him in this May 9, 2016 election.

Please be noted that mayor Rodrigo Roa Duterte claimed his maternal lineage Meranao with secret Islamic faith (TAQIA), he is the only President of the country who always says Insha allah and praised Allah “SWA” in front of million Filipinos majority non Muslim, He is the Only President came from the Land of Promise, who has a heart to solve the problems of Mindanao and willing to support the Islam in Mindanao. -Datu Ontay-

His Connection to Iranaon

Mayor Digong's mother, Soledad Roa-Duterte, was a public school teacher until 1952 when she retired to assist her husband in his political endeavor. In her Ramon Aboitiz Foundation, Inc. (RAFI) award write-up, she was described as "being familiar with the social and economic problems of the people, especially the out-of-school youth, women, children and the disabled". Even after her husband's death, she continued her involvement in social and civic activities. She faced all the demanding tasks are it in the community or at home. She proved to all that one can serve the community efficiently and faithfully without necessarily occupying an elective public office.

in my own data, Madam Soledad "Nanay Soling" was a daughter of Eleno Roa a Chinese businessman, Eleno was married to Furtunata a lady from Maasin Leyte of prominent family Gonzales and begot Nanay Soling Roa, Eleno Roa is a son of Meranao Datu from the Samporna Clan of CDO-Tagoloan, a direct connected to Sandor of Wato and Iligan, in my researched, Elino's mother from ROA a Chinese clan from tsangmi or Sami, China. Eleno brought the family name of his mother instead of his father's name a Meranao decent because ROA is popular in business in Agusan and Misamis, in short; Rodrigo's mom is 1/4 Meranao but he considered her Meranao instead of Chinese because Eleno's father was a Meranao a pedigree of her line -DATU ONTAY-


Click --->> READ MOREE


A SIMPLE POEM FOR MAYOR DIGONG
The poem is original composition of Datu Ontay, dedicated to all wise voters, this tula made 18 hours before May 9, 2016.

Meranao Poem with meaningful color
-Datu Ontay-

WARNA = COLOR
MAPOTI = WHITE
MAITUM = BLACK
MARIGA = RED
BINANING = YELLOW
BIRO = BLUE
GADONG = GREEN
KORIT = ORANGE
KASOMBA = PINK
RAMBAYONG = VIOLET
BOLAWAN = GOLD 
GALANG = BRONZE 
KALOPALOPA - BROWN
KAOMBI - GREY
KAPGA - YELLOWGREEN
KALANGILANGIT - SKYBLUE
SOTRA - MINTGREEN
OMBOS A WAKA - LIGHT GREEN
MALOTO - DARK COLOR
MALOGAO - LIGHT COLOR
MARAYAG - BOLD COLOR
ALONG - SHADOW

 
Datu a Cabugatan of Masiu is equal power of the 15 royal sultans of Pangampong a Ranao, The royal house of Maruhom Dialaloden (Datu a Cabugatan of Masiu) and the Royal House of Maruhom Rahmatula (Sultan Samporna of Masiu) the two royal houses of Masiu have the exclusive right to assume alternately, as per the Igma and Taritib of Masiu, only male descendants of the lines of Maruhom Rahmatula and Maruhom Dialaloden could ascend to the titles and thrones of Sultan sa Masiu and Datu a Cabugatan sa Masiu under a rule of alternate succession (idal.)
 

Panoroganan Datu Palawan Digandang Disomimba, a descendant of the royal blood of Masiu, he is the son of Datu Disomimba Amaiboronai to Bae H. Sobaida Digandang, the royal couple variably descended from the two sons of Balindong bsar of Masiu, Maruhom Rahmatulah, Maruhom Dialaloden and Paramata Saimbo of Linuk Masiu. He is a former Public School Teacher of Tamparan, then Chief of Police of undivided municipality of Tamparan, also Guerilla Officer who fought against Japanese army in World War II, a Deputy Provincial Sheriff of the Court of first Instance of then undivided Lanao province, was the FIRST ELECTED MUNICIPAL MAYOR of Tamparan in 1959 and who had held the post for 30 years until to his untimely death on 1991                   Click---> READ MORE LIAMIN is royal Meranao Princess that kept in a Lamin

What is Lamin?

Lamin is a traditional Iranaon restricted dormitory for a royal princess to kept, where she, the royal Princess and her ladies are waiting hid during occasions, it was a traditional way of keeping the royal “baes” those ancient times, adopted during darangen era when the princesses of magnificent Kingdom of Bumbaran kept in a tallest tower and no one could reach there except by the approval of the “Ayonan” chieftain.

Darangen tells us that they kept their princess in safe and fully guarded tower to protect from the invaders, it is great insult to their clan if the Princess were subdued by force. In old Mearano tradition the purposed is to avoid the direct exposure of beautiful princess to the public until such time that she is married, Lamin is also described as lofty tower, fairly tall, impressive looking, deserving to be admired,  decorated with Meranao antique arts like Okir, Sarimanok and Styled of its Panolong and colorful paints.

Meranao Lamin – it is a small room or tower constructed at the top of the Meranao’s Palace “Torogan” to hide the sultan’s daughter during conferences, celebrations and gatherings. Its entrance is always located near the sultan’s bed. This is one way of protecting her modesty, virtue and virginity and chastity by not exposing her in public. This practice is also the Maranao’s way of showing their love, affection, and respect for the sultan’s daughter, though nowadays the practice is no longer extant due to foreign influences and for such education.

Some Lamins mentions in the Darangen are;

 • Lamin of Princess Labiolan Malano a Pindawa-dawa a Oray, it was located at the top of a hug rock in Kiaranda a Ragat and only Prince Bantogun reached the tower.
 • Lamin of Princes Talamatuminugub a Dawadawa a Oray, located on the shoreline of the bay before Guindolongan Marogong, Prince Lumna stayed in that Lamin.
 • Lamin of Sandalinayan Sirig, located in the hidden Island of Pamunagun a Dulum, no one could reach there and only Prince Bantogun reached the Island when the “Tonong” a fairy of Bumbaran brought him in that Lamin, the Tonong carried the Lamin with its Princess to Bumbaran.
 • Lamin of Princess Inambayanan Oray, a Lamin without support from below, it was hang and continuing revolving, no one could enter there except by the approval of the Princess. Inanbayanan Oray a labiolan Payongan is younger sister of Princess Lawanun.
 • Lamin of Princess Somalong sa Ragiray, a Lamin surrounded by fire, snakes and crocodiles, located in the Island of Parapatan a Dulum, Prince Bantogun failed to enter the Lamin, the lady is magician she put him a shameful jokes, Pinatulai Kilid is a crocodile of Bantogun and this alligator was a good friend of the Princess Crocodiles, later the lady allowed Bantogun to enter in her second Lamin the magnanimous one.
 • Lamin of Princess Lawanun, exclusive Lamin for Princess Lawanun, located between sky and the earth, that Lamin where the forbidden romantic love of Bantogun to his sister started, in that Lamin, when Bantogun rubbing the hair of Lawanun, he realized that only him and Lawanun has a golden hair, he must avoid his romantic feeling to Lawanun his sister.
 • Lamin of Princess Minoyod sa Damoaw, a Lamin inside a Cave, located in Miridiay daliay of Songgiringa a Dinar,
 • Lamin of Princess Gandingan, a Lamin where Saraorawan Sirig the maiden of Gandingan found by Batogun and though she is the correct princess, located in Sarbaan Kilatun of Bogabonga Komara.
 • Lamin of Princess Datimbang, a Lamin where the “Tonong” fairy brought the dead body of Princess Bantogun for a rescue when he was poisoned, locate in Natangcopan a Ragat.
 • Lamin of Princes Walain a Maguinar, located in Babalayan Anonun, where Prince Bantogun chewed nuts and Poisoned. Princess Walain a Maguinar is Sorceries.
 • Lamin in Paramata Sulugun, the Prize of Kasipa sa Manggis is including the gate entrance to the lofty tower of the princesses and Madale got the prize.  

Igma and Taritib, (Lamin)

So manga bae na pinindiara o igma oba pukarinayag so parahiyasaniran ko diran tanto a madasug “Mahram”. Gianan ni kiya aduna o miaona a manga loks tano ko manga lamin, so manga gibon, manga bilik, manga rowanga. Piaka mawag o igma so dii kapurarayaga o manga bae ko mga bontaliran ka bundagan sa tao, so kapekha tatabilang o biyas o manga bae na pudanan a ipukhasikhar a atay o manga datu. Gowani na osomong sa diamban so manga bai na ipephantag giran sa malilibotung odi na tomapar ko kunaba bundagan ko manga datu lagid a kagabigabi na khapita. Na o makaliwanag na dii manalikombong nago piaka mawag o igma o badi pakimbitiarai so babay sa mama a daa baon puphaka nug a lolot to bae, riaot akun so masa a igira giipapakariadian so manga bae ago so manga datu na didun makapumbitiyarai so datu ago so bae odi katitkai a madasug o bae.

Imanto a Masan a siibo sangkay a FB, na chat na dikodn Alam a tigon o Tagalog e nangolanilan ka nampun so video call a mapakay so karinayaga ko pagumaan o bae. Giya I so Taritib na mialinding iyan so kayaan o bae ago minitindug o Igma so pawing o bae.  By, Datu Ontay

Note:
Attached photo is the lamin of Late Potremaamor of Binidayan "BAE MINANGOAO DIMAPORO" the sister of late Governor and sultan of Masiu, Congressman Mohammad Ali Dimaporo. Potremaamor Minangoao a daughter of sultan Dimaporo the first appointed president district mayor of Binidayan and also Sultan of Binidayan to late Potremaamor Borngao Candia Maruhom the sister of Datu Pangacoga late Panondiongan of Binidayan Datu Ontay's great-grandfather

 
One of our younger Sultans to inspire the Meranao youth is from the Sultanate of Tamparan in Pangampong a Masiu, he is the direct descendant of Maruhom Barao and Maruhom Amiting of Tamparan.  The purpose of this article to promote Tamparan in the International level and to explain the exercise ultimate power or authority of Tamparan in the existence of Igma and Taritib of pangampong a Ranao, particular in Pangampong a Masiu. This article posted at Ontay & Marogong.Net www.acmaly88.page.tl and www.acmaly88.de.tl

Click ---> Biography of Sultan Amin Manking Salomabao
TAMPARAN A INAAN-PAGAMAAN

SA PANGAMPONG A MASIU

Datu Ontay Marogong

Tamparan is one of the traditional settlements in Panagampong a Masiu, located on the east of Lake Lanao, between Municipality of Taraka in the north and the municipality of Poona-Bayabao in the south, Lake Lanao in the west and Lumba a Bayabao Municipality in the East.

The name of the town derived from the Meranao root word “TAMPAR” and Tamparan means “Frontage” refer to the full length of this boundary and adjacent to something, the word tampar refers to Amiting and Barao when they were asked for the adjacent in the division of the land, (ANDAKA TAMPARA BARAO AGO ANDAKA AMITING?) they both chose the area and called TIAMPARAN e Maruhom Barao ago si Maruhom Amiting, Tiamparan later pronounced Tamparan by the American officials and became official name of the municipality.

Tamparan became one of the 39 regular Municipalities of Lanao Del Sur, Dated September 28, 1960 by virtue of Executive Order No. 405 and consequently declared Islamic Municipality pursuant to Batasan Pambansa (PB) Bilang 33 on June 4, 1984. Politically subdivided into (44) barangays, belong to the 1st Congressional District of the province.

Way back to the Commonwealth Government of the Philippines, under the late President Manuel L. Quezon. It was in the year 1940 President Quezon issued an Executive Order known as Commonwealth Act No. 592 creating Dansalan (now Marawi City) as regular municipality and Tamparan as its municipal district covering the areas (now municipalities) of Masiu, Taraka, Poona-Bayabao, Lumba Bayabao, Maguing, Molundo, Bumbaran and Wao.

In the website of Tamparan mentioned that during the American occupation, Sultan Mangking Sugador was appointed by the American government as Municipal District President, a position equal to the rank of Municipal Mayor, although lesser in power than the latter.  When he asked by the American’s Officials about his name, the Sultan said “I am the Sultan of Tamparan”, referring to the “dowa ka lokus” of Tamparan (now Tamparan Proper) he was the first crowned sultan of Tamparan sultanate. Sultan Manking Sugador became popular by his royal title that American officials started calling the town Tamparan. Former Lanao del Sur vice Governor and Datu a Cabugatan of Masiu, late Palawan Disomimba also became mayor of Tamparan LDS for several term, succeeded by his son Abdulla Topaan Ditual Disomimba Sultan of the royal house of Masiu to the present.

By tradition, the Masiu Pangampong has 3 traditional districts, however it is tied with one order of consensus, they share the same taritib and descent line with the same male founding ancestor, and each alternates (idal) in supporting the other. They thus form only one district and Lumba a Masiu, Poona Masiu, and Sedepan a Masiu are sometimes identified as sukus and Tamparan belong to Lumba a Masiu.

The Igma and Taritib of Pangampong a Masiu stated that the two patriarchs of Tamparan “BARAO & AMITING are the councils of the elders of the sultanate of Masiu and Tamparan’s sultanate represent as elders of Masiu to monitor and supervises the royal system of Pangampong a Masiu and to be consulted before entrapment of any royal titles within Pangampong a Masiu. Barao and Amiting are the sons of Sharif Angkaya of Masiu a direct descendants of Sharif Mohammad Kabunsoan of Maguindanao, the reigning Sultan of Tamparan is HRE. Sultan Amin Mangking Salomabao, enthroned on July 23, 2011 at Tamparan proper, he will represent the two patriarchs of Tamparan as council of elder of Pangampong a Masiu. Datu Ontay

Click ---> READ MORE


TONAI NONI ?

Aya mia aloy ko manga gogodan sa Ranao na lima katao so NONI, inokiran pindait a siran e noni ka siikiran miatapoyon so bangsa a matiwanay adi pangudugun o Johor, Sulu, Arabia, Brunei ago so bangsa native sa Mindanao na samporna sa Maguindanao ago giya Ranao. Aya maana o NONI na miaka pagapida so matiwaro a bangsa na so tunasiyan na aya pumbutowan sa manga NONI, oman e pitipasal ko manga inged tano na adun a babangsaon ko Noni na giyoto e moayan a kapusolota ko Sulotan a Noni, Amatonding a Noni, Datu Noni, Bae a labi a Noni, Bae a Noni, Bae a wata a Noni, napaka i-indagun ko inged a pundatoaniyan. Aya pipatot a paka sulot ko Noni na mbabangsa ko lima Noni ago daa katoon ka a kasisilidan ko bangsa niya, (ay pandapat ka imanto a masa apiya so sabala sa sarowang na somosolot sa grar a NONI)

So Datu Aloyodan sa Butig na miapangaroma nian so Paramata Asia isako lima noni, orian o kia pangaromaa nianon na mingrar sa Sulotan Dianaton sa Ranao a Sulotan Naim Sa Maguindanao, nay a lalayon kalalamiron ko ingaraniyan na DIANATON NAIM SA BUTIG, so mambo so Balindong bsar sa Masiu na miapangaroma nian so Pindawa dawa oray isako lima noni, sii ko kapaka thatapi iran ko Balindong na miaka isakon a alongan na pusugad so Pindawadawa oray, inizaan o darodopa iyan a Sarikran Balindong bsar ino pusugad, tigian kon a so Naim na mapia a tao sa Ranao a disuka, ilaman ka miakangrar sa Sulotan Dianaton ko Ranao, so kianuga roo Sarikran Balindong na tigian a giyanambus I ipuzugad ka, tinimo iyan so langon a bangsa nian sa Masiu, Taraka na mipakaradian ago mimorod na mingrar mambo sa Sulotan Diagaborola sa Ranao, aya maana DIAGABOROLA sulotan adi magauliya, DIAGA na mapasang e katoday, BOROLA para ko ika sosowat o Allah, aya maana niyan na datu a mapasang e katoday para ko ika-sosoat o Allah SWA

so Balindong Bsar na Magidas Siran ko Dianaton sa Butig na bapa iyampun ka laki o inaiyan a Adir, ogaid na so Dianaton naim na miamangaroma ka pat katao I Darodopa, isaon so Insano sa Bayabao pat katao ron I moriatao, so Paramata Asia pat katao ron mambo I moriatao, so bae Timbang sa Guimba Marawi thlo ron I moriatao, ago so Bae sa Balabagan dowakatao ron I Wata.

 IGIRA RANTANG AKO

Kagai ko magabi a masikun so alongan ko kapusan o gawii ka magaandun domalong ko palao a lipompongan na gowakodun roromba ko rongarongan o tapar a rowasa o torogan na dikodi puranonun so inged a pilombayan a inged a maurintang na gowakodun sambura o rininto magayoong a sii puphakaganat sa inantar a lugawan na manakodun a sawang a madirondan sa sulug ka daa kabantayan ko mosawira sa tindug ka tawan-tawan si ladan ko diaptar a panggao na daa kadingilan ko a mipusimbar sa ganding a mipusambi sa lalag, na golimbo sa ginawa so mialanggay a ndao a ranon a dabo salug sa ginawako Marogong na dakodun kanonawi a mapolid so maminar ko pukapolidan sa loo e Datu Ontay Marogong ka inidalawdun sa dar so kapungiginawai.

Dadun a ayatiyan a kapuka rantang akun na lomungi ta sa diwang na badun pupamagoman e rampana sa ginawa, na tomarikod ta puman na badun ditak-takup e rundagan didun klas, go akun mapamikir a Labuan ko so gibon a laidagan e ladan ka baakundun didawa a ginawako a rantang na piaka oninangko so dulugunan o bayok ka angko pukataginting so rinarinao sa ranao a kormat ko pangampong e Dayamon sa Iranon na aya salakaoron sa dar a sawangon sa ginawa na badun miamagoman e rangkono dapun laod ka riaot a oragis a ginawako rogongun. (by Datu Ontay)


Inabay a roparop na piagari a torog na liayok a toratod a romba a ladan akun, na miaka onotompun a miangud si lomasa na pialandong a sakit na bintul a duduroon si datu ontay marogong, go isapun limokun na mandun a saromantang a puda dimurundagan a ginawako agoyod ko matotoran o tangkal ka badun di pagamaga e kidansal o lungalung na ditadun kapatontonan na makapundadapata sa tadam a dimada so muna mingginawai,


Na klas kadun lomasa na laod ka paniyakit na pakawatan ka robas na awat ka duduroon ka dimangun e ginawa a kapukidansal ka, didun ribuan sa tig nadirido sa giyanawa ka gia-yadun e butad o ka-awid sa tonganay a kadaorog sa lolot ka apiata mialab na asar ka paninindug ko ka-i-isa o bansa.

 
SALSILA - TARSILA

Ranao’s Silsila or Tarsila is written and memorized by a royal Datu who has posses of it, Jealousy guarded to protect the sensitive topic in it.

Some Tarsilas are sealed and protected guarded by the authorized Datu or Sultan to avoid revealing of some sensitive issue in the Tarsila:

Tarsila tells you the Royal Families, slaves’ families, Servants, DATUS and DUMATOS, and a family of demon, all of these are reasoned why the correct Tarsila are sealed and protected...

By the way; my Tarsila in my Website are from the Original tarsila of my parents from Bayang, Masiu, Wato, Tugaya, Madalum and Binidayan, I just edited it to update and translated it to a English font from the original form KIREM,

TARSILA

The royal sultan and all leading datus possessed tarsila which were jealously guarded and formerly protected from prying eyes. Sometime for a reason to be explained later, they were even with held from persons claiming relationship to the royal family. Such royal salsila are distinguishable from other relative’s salsila where descent is traced to a prominent Muslim who is claimed to have been one of the first to introduce Islam to the area. Such a Tarsila confers prestige on its owners, a situation however, not entirely devoid of possible political implications.

Royal salsila, to which this discussion is confined, usually have at least tow things in common, the first is a genealogical account where sometime the sultans who reigned are specified as such. Second is as assertion that the descent is from Prophet Muhammad SAW through a Sharif who had come to the Philippine and established a dynasty. Some salsila go further than these: they established relationship between local dynasty and the great empires which had earlier flourished in Brunei, Malaysia and other parts,  
Dedicated to all wise voters
(By Datu Ontay)

Liwanag kadun iman a mialanggay mimboko, na laod kadun tadman a lalayon lomilimbo sa awilawilan a dar na ganat kadun sansara ko inged a pilombayan na ayangka panganona so madait a tandingan ko dasolimbaga a tangkal ka ati daka maruga ko andanga gumpa aka e manga roayatiyan ko paninindug ko inged, a pisapolo so ragon a kababatara iyan na badun titimbangaros e mabubutado tangkal, na sukapuman madaman a malumo pagayokan na obakabadun gamba ko bakolodo iranon a somayangka sa nati ko sirongo sangbaan ka romangiris so ndo na dansalan ka o bagul na baari ba matanto a kisagomba o tundok, na ayasawangon sa dar e datu ontay marogong na bakabadun migalud ko kaoladan ko ragat na mbalingan ka ko tapar sa daa bantogan ka.
4 variants of wearing expensive traditional malong of southern Philippines, made by Maranao, Maguindanao, and T'boli weavers on a backstrap loom, the pattern or style of the malong may indicate the weaver's tribal origin, such as the Meranao malong landap, malong rawatan made only by a handful of Maranao weavers in Lanao del Sur.

Tutinampi and Tutinambud are styles in wearing meranao malong. Tinampi is for man only, you must to reduced the portion of the malong at-least 60% of it size by folding it before you tie to the front of your waist.

Tinambud is for lady only, you must to reduce the portion of the malong by folding it at-least 75% of its size before you tie to left side of your waist. (Datu Ontay)
Siiko gawii a minipantag ko March 17 & 18, 2015, na inidayon o ompongan a Marogong  global Incorporated MGI Trippers (explorers team) so kiapanalaniran sa Makli Tamia village obay a Hafir Kishab,  tomampar sa Province a Riyadh, pagulutan a province a Makka ago province a Madina, aya kawataniyan sa Jeddah na 350km, na approximate kia okit ami na 450 km sabap sa siikami miokit ko bago a lalan a ipusong sa Madina na sampay sa Al Mahad na dadun a kiaokitan a ami itakudug a lalan ka langon pantar ago mapia manga karsada.

aya tumpaaniran naso Al Wahba Crater a malilikongkon a kalot, a isanan mambo pundayon o manga mababaya  makailay sa natural wonder creation (one of the natural wonder in middle east), aya ropaan a giyanan a crater na 254km, 250m (850 ft) deep ago 2.0x2 kilometer a kablangiyan, ogaid na igira tanakaon na tanto ko mapidug na 250x2= 500m a kawataniyan ka sabap ko makapiradun makapiko-piko so ipagokiton na aya total pulalakaon ka na 1000m kapanondagay ago katakudug, siiko look a crater na maputi a sodiom na taamanka na matimos ka timos.

Siiko 11:42am na mialimod so 13 trippers sa walay e manager Seradj Abdulhamid, na aya irandun iniganat sa minisampay siran sa Al Mahad town ko wakto a 5:12am, aya kapurarga iran na 120km/hr ka dasiran gagaan, na minisampay siran ko Al wahba crater ko kapusubang o Alongan (sunrise), so kinisampay ami ko crater na [every trippers are shouted of WOW!!, OMG!!, the view is breathtaking  and amazing]

Didun karun so sabaad ko kaputoladtoladiran, selfie saya, selfie roo, na selfie kami mambo, na miamakayaw kami daan na mikape ago mipita kami ko manga awidami, gominirao ako a antae pagonot sa kambaba sa giyanan a crater?, na langondun datoroga na ayabo a miakaraw tomana sa baba nasi Datu Rashdi, Ahmad, Datu Ontay ago si manager Seradj, so 9 siyaw katao a trippers na langon damakaraw tomana.

Inidolog kami e Usman ko entry point, na tomiana kami, paganay kami a tana na diami katoon so lalan ka langondn dun ipagator,  adun siyagan ami a bairanbo inopak so mala ator ka daa kaokitan ka, adun sigadan ami mga girub ago magarang so manga ator a pukadapoanka, minisampay kami ko look o crater na tanto ko mapia e Buntal, di mamangurap so manga timos, si Rashdi na ayaniyan dimbabanogun na montiya, na aya kadadapoan naming crystal sodium, sakun na sii ako mini antap ko sosoratan sa maga ngaran a organization a miakatana sa crater oto na inisuratamiron mambo so ngaran o MGI-Marogong ago so ngaran e Datu Ontay na sadun mambo sa puka tana sa crater anan na kabatiya iran mambo so MGI-Marogong.

Siiko kiapaka ranti o Alongan na miapikir ami sirong kami ko itado o palao na sabap ko kawatanian rukami ko kilido manga palao na dami magaga sa badun gominirao si Manager Seardj a komasoy tano, so kimbalingan ami na kayko lalangagun akun so kaporo o palao na tanto ko mapidug, miatabid akun a Jabal Nor a tioronan ko Qur-an na mas mapidug a crater aya, na miapikir akun si-ipuman kaosar so katabid sa palao (mountain Climbing)

Kaydun ko putabid kami na minibagak ako, nasi pagari a Rashdi na dakoniyan blaga ka kiasipatanian a diokawan ako, kayko pukalakat ako na siaka-sakaan ako na miamoti a paras akun ago giya lima akun, na tigi Rashdi a relax ka, tigakun obaka pakawatan ka macollapse ako, miakaitumdun a kapupakailay akun na tigi Rashdi obaka Tulong ago obaka Ontod titindug kadun, na tomitindug akodun, tigiyan a inom ka sa ig, na minimum akoron na malo miaka piya ginawako, miapikir akun ana awid akun a lasona tukapun, tigakun ki Rashid banda maporo so blood pressure akun na s’paan akun a giya Lasona, tigiyan di, na tigakun tutubun akun sa maito na kaiko magarungut akun na ron inisabap o Allah a kiapaka piya ginawako, tigi e Manager a pangdaka sa Pantalon ka adun bo short pant ka, na inundaan akun so pantaloon akun na tigiyan giyananpun a t-shirt ka ndaingka, na kayko misambur rakun so mabagur a Ndo na miaka piya ginawako, na inawidan e Ahmad so manga awidakun sa piagapas ami e kisampay ami ko kasisirongan, na tigi manger a aya katakudug tano na oman sarpa na tomarug tano, na limo o Allah a dami mitanod na miaka timbawaw kami ko kaporoan a nomanayaoron mambo so track e Kaka Gafar,

Tigi Kaka Gafar giyanan so inoka kano thana na mipukadaka, Tigakun kaka Gafar dikadun purangit ka ilaman ka miaka survived kami ago imanto na (second life) akun aya, na adidipun ka pukailay akongka imanto sa dikami di mamaninga, na komiasoy kami ko maito abarombarong (waiting shed) a tatarosan ami, kayko maka oma kami ko mga pudami a 9 trippers na omanisa na ipagiza iran kumusta si chairman?, kumusta sa baba?, ( Alhamduliilah and thanks ya Allah, miasorbaib amibo)

Kayko makaduka ako na miag snack kami namiamagda kami na tomiyaros kami sa Taif ka ayamidun mabo ipumbaling sa Jeddah, na siikami mioto sa Jollebee Taif, na miaot kami daan sa Taif Zoo, ago sa Al Rudaf Park ka mimbantay kami sa Music Fountain, na minisampay kami sa Jeddah ko wakto a 11;00 pm, Alhamdulillah,

Article to be posted in www.acmaly88.page.tl - Ontay & Marogong.Net

By Datu Ontay


Pamuzag e Datu Ontay ko mga minginawako ko sarigido saragon ko l’to pito ka mosim a inipanagontaman o manga mimbilangatao a dadun sawang sa iman ko kasombak sa katao ko dasolimbag a pantas , na kagiya sa katangkud a makapunggaganata so mga mingginawai ka miaoma so talad a diangka ko sinanad na kasaodan ta sa lo na samborakan sa gagao e rampana dapun rair, na dita mipanton sadar na mapolid so maminar ko gagao a dapun midar sa kaputatalikoda o manga mingginawai a pisisinanad.  Datu OntayIn behalf of this website, we would like to expresses our heartfelt condolence to the people of Lanao del sur, for the sad demise of the first lady of the province “BAE RAIFA SANI RAKIIN ADIONG, wife of Governor Bombit Alonto Adiong. We would like to express our sorrow and condolences to you and your family. She will be a part of our prayers from now on, she died of breast cancer at St Lukes hospital in Manila, March 15, 2016, May Allah let her soul to Jannatol Ferdaous (inalillahi wa ina ilaihi Rajeon)
SULTAN PANGADAPUN BENITO

FIRST MERANAO SULTAN OF MAGUINDANAO
One of the Top 50 Model Sultans of Iranaon
to Inspires the meranao Youth

Maguindanao Sultanate

He was born and raised in Upper Unayan, his parents came from the royalty of Pagayawan, Picong, Tubok and Ganassi. He is the direct descendant of 16th Sultan Kibad Sahriyal Benito of Maguindanao, to his son Sultan Alamansa Dolkarnain, to his son Sultan Qudratulla Untong 18th Sultan, to his son Serongan Sarip Maupaat Amerol Umra of Maguindanao a Datumulok of Sulu, brother of Sultan Mastura of Maguindanao and Datu Dakula of Sibugay Maguindanao, to Datu Ilian (Sharif Maupaat Amerol Omra of Maguindanao)

Accordingly; in the old days the coastal areas of Lanao del sur are part of Maguindanao’s territories (part of the Iranon region), Sultan Laot Boisan and Sultan Dimasangkay were brothers of different mother. Dimasangkay enthroned 4th sultan of Maguindanao right after the death of his father sultan Bangkaya 3rd Sultan of Maguindanao. He, Dimasangkay later succeeded by his half brother Gugu Sarikula 5th Sultan who was contested by his nephew Radjamoda of Maguindanao, son of late Dimasangkay from Bae Maira of Simoay. (Most Iranuns and Meranaos claimed descents from Dimasangkay Adel)

The throne went to the father of Sultan Mohammad Dipatuan Kudarat to settle and pacify the conflict between Radjamuda and Gugu Sarikula to unite the clan. Those days, Mohammad Dipatuan was a Youngman to rule Maguindanao sultanate. Later on, Sultan Laot Boisan relinquished his throne to his son Mohammad Dipatuan Kudarat year 1619. Radjamuda and Gugua gave their full support to Sultan Kudarat when the throne went to him. (Those times Meranaos, Maguindanaos and Iranons were unites under one rule)

After the death of Sultan Kudarat, succeeded by his eldest son Sultan Dundang, some report that he relinquished the throne; the descendants however of Dimasangkay were disappointed, because they expected that after Sultan Kudarat the throne should be went to the direct descendants of Dimasangkay Adel because he is the eldest son. After the death of Sultan Mohammad Dipatuan Kudarat, Meranao and Iranon start bidding their own sultanates and gradually withdrew their sympathy to the sultanate of Maguindanao.

Balabagan Mayor

Balabagan, Malabang, Tubok, Kapatagan and Picong bid for their own Sultanates, however still under the Umbrella of Maguindanao’s sultanate. The Pata Pangampong a Ranao was updated thru the efforts of 8 datus, 15 Royal sultanates were created, 28 legislative bodies were established, 4 boundaries sultanates were formally updated, all of these are strategies to defend Iranaon’s land and tactics to let the Spaniards thought that many sultans to fight.

In the first quarter of 19 century, modern government was introduced to main land Mindanao. Coastal area of Lanao Del Sur became one municipality and name Malabang the oldest town in the Philippine. Datu Esmail Macabato Maruhom (kakay Dilana) first appointed and elected mayor. Kakay Dilana Maruhom was defeated to Amer Macaorao Balindong (sultan of Picong) in re-election on 1953. In the following election; Datu Pangadapun Benito run for mayorship against his cousin and did not succeed. As per local historian Kakay Dilana won against Amer Macaorao Balindong and Pangadapun Benito in the first local election in Malabang. Sultan Macaorao Balindong won against Kakay Dilana and Pangadapun Benito in the second election 1953,

Late Senator Domocao Alonto (may Allah bless his soul) made his decision to separated Balabagan from Malabang and he installed Pangadapun Benito as municipal mayor of Balabagan LDS, to pacify and reconcile him with Mayor Amer Balindong (Sultan of Picong), because he was the political rival of Amer Balindong in Malabang, that was a good Idea for the rivalry of the two datus who were childhood friends, cousin and both Amego guerrilla fighters became political rival. Sultan Amer Balindong remained as mayor of Malabang until Marcos regime.

Few years after, during his incumbency as municipal mayor, there was a feuds “rido” between the people of Sultan of Maguindanao, Pangadapun Benito, mayor of Balabagan, against the natives of Balabagan, many were affected and have killed, the conflict was resolved thru the efforts of Sultan Pangadapun Benito and Senator Domocao Alonto, with the help of other respected Datus.

As a Sultan of Maguindanao

Pangadapun Benito became the Sultan of Maguindanao [because] it was a privilege that was given to him by the Maranao/Iranun datus and to pacify him because there were so many people have killed already in those feuds. Apparently, there was no resistance from the heirs of the late Sultanate of Maguindanao; they did not object to it because they knew the blood connections of Pangadapun Benito to their family line, and his rightful to claim as sultan (The Sultan of Maguindanao whom he succeeded was too old and stood in Sibogay now Pagadian). They were also persuaded by the datus of Lanao led by Senator “Domocao” Alonto not to interfere or not to object because they are pacifying a family war between two great clans.

Mayor Pangadapun Benito recognized as sultan by the royal sultanates of Sulu, Brunei, Johor and also recognized by the president of the Philippines (Ferdinand E. Marcos) and President Suharto of Indonesia as ruling sultan of Maguindanao. His Royal welcome in the Malacanag palace done thru Sultan Mohammad Ali Dimaporo his childhood friends and “BALAIYA”, more recognitions, citations have done local and International.

Sultan Pangadapun Benito is the most deserving among meranao to the throne as sultan of Maguindanao, comparing to other Meranao datus during those time. Aside from his lineage to claim the sultanate, his connections to other strong politicians and respected leaders in Maguindanao-Ranao has been established. *The wife of Sultan and mayor of Binidayan “Muliloda Datumulok” is his niece. *the wife of ex Mayor Macatanao Dalidig of Pagayawan is his niece. *His daughter Bae Monera Benito Maruhom married to the son of Sultan and Mayor of Marogong Abdulmadid “Panondi” Maruhom, now the incumbent mayor Actor T. Maruhom. *His son Datu Otomama Benito married to Bae Sittie Raihanah Dimaporo Benito, daughter of Governor Sultan Ali Dimaporo. *His son Datu Masiding Benito married to the daughter of General Mamarinta Lao, first Muslim General in the Philippines. *The incumbent mayor of Calanogas is his son “Datu Macapado Benito”. *His son Datu Camad Benito was appointed mayor of Kapatagan LDS during the presidency of Corazon “Cory” C. Aquino. *One of his daughters married to Atty. Abdul Azis Amerol Padate son of Hon. Judge Macapandi Marohom Padate, Late Sultan of Tubok. *His son Datu Saipal married to the daughter of Director Mambuay of Wato and more connections to mentions.

In addition to the mentions connections, *Datu Pangcoda former mayor of Pagayawan is his first cousin. *the Sultan and Mayor of Pagayawan “Dirangarun Benito” is his younger brother. *The Mayor of Calanogas “Moktar” is his first cousin. *One of his wives is niece of Sultan and Senator Alauya Alonto (the mother of late Governor Mamintal Adiong first married to him). *His first wife was the sister of Mayor of Wato-Balindong “Datu Epi Mangurun” and Mayor of Kapai LDS. *His son Datu H. Fahad "Kamilo" Balindong Benito married to Dr H. Faida “Edna” Ogka Benito, the incumbent mayor of Balabagan LDS. *His son Atty. Boning Benito was former mayor of Balabagan and father In-law of Hon Jalal Langlang Asum, the incumbent mayor of Lumbayangue LDS.  *His daughter Bae Saida Benito Dagalangit married to the son of Mayor Mangayao Dagalangit of Lumba a Bayabao LDS. That mentions connections are not to raises his chair but to show and defined him as strong leader. Being a leader and Sultan you need strong connections to be able to take the stability and peace in the leadership.

Before as a Sultan and politician

Datu Pangadapun Benito grown up in a humble way with an ordinary life, he grew as potential leader, highly trained for the Igma and Taritib in the royal court of Pagayawan which is one of the 16 royal sultanates of pangampong a Ranao. During the American occupation in Ranao, massive education and socio economic campaign movement had been introduced and even distribution of relief goods all over the country, his parents failed to send him in school because they were thinking for the Christianity conversion if he study for the western education.

At his young age; Pangadapun Benito became active guerilla fighter to defend western Unayan from the Japanese resistance and others intruders who are trying to grabs Iranun’s land in the coastal area. He met 2 others respected and feared datus, Sultan Amer “Macaorao” Balindong and Sultan Abdulmadid “Panondi” Maruhom. The 3 Datus including him, agreed to forms their own guerrilla comrades fighters to protect western Unayan for any possible crimes. Datu Abdulmadid “Titingalupa” Panondiongan Maruhom stayed at the upper of east Unayan and chose Marogong as his own camp with his more than 300 loyal comrades’ guerrilla fighters. Datu Pangadapun Benito stayed at the center of west Unayan, he chose Kodongan in Kalanogas as his own camp with his more than 350 guerrilla fighters. Datu Amer “Macaorao”Balindong stayed at coastal areas and chose Tanaoan in Picong as his own camp with his more than 400 royal comrades’ guerrilla fighters. The three datus became allied, close friends and ‘BABALAIYA” they finally controlled their areas, sometimes they were called 3 Rebel’s commanders of Unayan and labeled most wanted for the Japanese government of the Philippines.

Before as guerrilla commander; he was offered as mayor of Pagayawan, instead; he let his younger brother Sultan Dirangarun Benito to the mayorship of Pagayawan. That time, half of Kalanogas was part of Municipality of Malabang and genealogical part of Pagayawan sultanate, that the reason and made him to run as mayor of Malabang against Kakay Dilana Maruhom and his cousin Sultan Amer “Macaorao” Balindong and did not succeed. Balabagan was created regular municipality from mother town Malabang LDS, and he was appointed first mayor and unopposed in the next election.

He was enthroned 24th Sultan of Maguindanao in 1960 from the line of Sharif Maupaat Amerol Umra of Maguindanao who was a son of 18th Sultan QUDRATULLAH MUHAMMAD ZAMAL UL-AZAM the 18th sultan of Maguindanao, who was a son of Sultan Alamansa Dolkarnain of Maguindanao and that Alamansa controlled the sultanate of Maguindanao exclusive to his descendants and his brother Sultan Kawasa Anuwaroden.

The life of Sultan Pangadapun Benito brought inspiration, courage and hope in many of people in the province of Lanao. He became popular locally and even internationally for his charismatic personality to depend and to help people of whatever it may be in good and bad times, he became adorable and most feared datu, due to his leadership style, very brave and respectable person, Icon in term of leadership. One of his direct descendants told me in a humble way that his grandfather Pangadapun married two ladies in the same day. In the early morning married to a lady in the following afternoon married to another one, he is handsome and courted many ladies, more than 25 out of hundred ladies he courted were married to him, not to be exact and some time he married the lady and divorced early, the sultan bore 37 children and thousand of grandchildren.

Genealogy!

In Upper Unayan connection; His father Macabalang “Amai Pangadapun” from the line of Arobero the ruler of west Unayan Pangampong. Arobero married to his first cousin Mamolawan of Tubok Malabang, daughter of Sultan Barasi of Tubok, begot *Maruhom Adel and *Maruhom Sharif who was married to Dabolawan of Tubok his first cousin and begot Maruhom Mamowalas, Maruhom Jaman and Datu Dumak in Maguindanao. Maruhom Jaman is the ascendant of Amai Pangadapun while Maruhom Mamowalas married to Olan daughter of Ongkini of Tubaran one of the 9 nine royal baes of Unayan begot Bolawan (grandmother of Sultan Pangadapun) and Angkod (Santican’s ascendant).

Bolawan married to Sultan Barat of Ganassi begot Tutop and Kundang. Tutop married to the daughter of Abdulsalam of Binidayan begot Lango that was the connection of Sultan Pangadapun Benito, Sultan Abdulmadid “Panondi” Maruhom, Sultan Muliloda Datumulok and Sultan Santican of Tubaran.

*Maruhom Adel married to Apipa granddaughter of Ulok of Ramain begot Saroden, Andar and Dumak. Datu Saroden became the sultan of Pagayawan with the specific title as TAMPOGAO ADEL SA PAGAYAWAN ruler of whole west Unayan married 4 ladies, one of his direct descendants from bae Maputi sa Macadar were Guro sa Linindingan, Pinky (Sultan Ali Dimaporo ascendant) and Salaginto married to Tumbangan of Buribid begot Talicop and Amai Amai Diranggarun and Amai Pangdapun Benito.

*Maguindanao to Ganassi; Accordingly, Sultan Untong went to Ranao and married to Mala a Bae sa Taraka begot Sharif Maupaat Amerol Omra sa Maguindanao a Datu Mulok sa Sulog. Sharif Maupaat has several children; one of them was Datu Elian Sharif Maupaat Amerol Omra of Maguindanao.

*Sultan Barat of Gannasi married to Omon of Ramain begot, Dipatuan and Balindong of Ganassi who was married to Bae Bondayo daughter of sultan Arobero of Pagayawan to Olan of Wato begot 6 children with Maruhom Salic begot Bae sa Ganassi, her name was OKAL married to Sharif Maupaat Amerol Umra of Maguindanao begot Datu Elian.

Datu Ilian begot several children including Komayong and Kaorip were parents of Datu Benito Amerol the first Congressman of undivided Lanao during the American period in 1945, Datu Benito has served as member of the 4th National Legislature from 1916 to 1919 representing Mindanao and Sulu. Komayong begot P’ki mother of Sultan Pangadapun Benito while Kaorip married Datu Toroganan and begot Datu Benito, Luman, Bae Mampay (grandmother of Bae Omen Sarip Balindong, Incumbent mayor of Malabang), Bae Sapero, and Dayang. The descendants however of Komayong and Kaorip they brought the name of late Congressman Benito as family name in honor of him and to tie their family.

P’ki, a Bae sa Maguindanao married to her first cousin Macabalang “Amai Pangadapun” of Pagayawan in Upper Unayan bore Sultan Pangadapun Benito of Maguindanao, Lumna Radiamoda sa Maguindanao, Orangotan (amai H. Omensalam Benito Datumulok) and more siblings. He married several royal baes and got hundred of professionals, politician’s children and thousand of highly profiles grandchildren. Sultan Pangadapun Benito is one of our top 50 model Sultans to inspire the meranao youth for his good records during his time. Datu Ontay Marogong

References

1) Salsila sa Unayan

2) Datu Mohammad Al Sharif Mohammad Al-Sharief

3) Datu Maruhom Benito Ahmad (one of his grandson)

4) Al Alem Salic Benito

5) The Influence of the National Question and the Revival of Tradition

6) Ontay & Marogong.Net

7) Datu Ontay Research

note: Giyaya e riaot a re-search e Datu Ontay Marogong sa o adun a daon katarotopi na pm niyobo ka anon mioman, ago insha Allah na maka tuona kami Paroman ki Amadatu Al Alem Salic benito na pangingisaan akun Paroman ko daon katarotopi.

 Administrative Division of Ranao (Modern and Traditional)
(By. Datu Ontay)

Whereas the administrative division in the Philippines is by province, district, municipality or city, barangay, and purok, the division of the Pat a Pangampong is by pangampong, suku, inged (township arranged around supported descent line), agama (community), and bangon (3-5 families in a area).

Each descent line in the salsila has traditionally certain rights to land, which is usually the joint property of a kinship group. Land to which a community lays claim is called gapa and is subdivided into two categories. The first is kakola, comprising uninhabited land, like forestland, owned in common.

The second is mianggapa, “settled land sub-divided among different kinship groups and classified under private ownership,” since it was “acquired by prior use and continued occupation” (Fianza 2004: 33; Saber and Tamano 1985-86: 114). Usually the sultan distributed free land. In case a farmer abandoned the land, the sultan could assign it to someone else. Those farmers working on the land generally gave parts of the harvest to the sultan (Madale 1996: 26). A study from 1989 found that the traditional modes of land acquisition and ownership continued

 


The Sultanate of Ramain is one of the 16 royal sultanates in the 4 base “Pangampong” state, firstly ruled by Datu Acari with exclusive title as “Simbaan sa Ramain” is means feared lord, succeeded by several sultans all of them were his direct descendants, to mention some; the popular Sultan and first Muslim senator of the Philippine and panoroganan “Sulotan Alauya Alonto” who was succeeded by panoroganan Sultan Rakiin Alos Macarampat former mayor of Ramain for several term 1964-1992 and featured sultan in this article.

Late Sultan Rakiin Macarampat is one of our top 50 model Sultans/leaders to inspires the youth, because of his excellent records as Sultan and mayor of Dutsaan-Ramain, Lanao del sur. His good name reached far Malaysia, Indonesia and other parts of south east Asia because of his advocacy, fought and defend the bad issue that some writer carelessly mentioned and alleged that the royalty of Mindanao, Malaysia and Sulu are fake no basis, in those cased; he, Sultan Rakiin met several Sultans in south east Asia region and they condemned the issued and took legal action against the subject.

Sultan Rakiin Macarampat, who was also the Royal Mindanao-Malaysia Datukship Society pro-tem committee member, aside from being the committee, he able to recognizes the datukship in Mindanao-Malaysia and he recognized Senator Zainal Rampak of Malaysia in the “datukship” royalty on 1999 and that recognition is now part of Senator’s profiles as one of his great honor and awards.

Sultan Rakiin Macarampat has many remarkable good records during his time, he made Dutsaan-Ramain zero percent in major crime and most peaceful municipality in Lanao del sur during his incumbency as municipal mayor till 1992. He received hundreds of various awards and citations from several private sectors and government organizations as recognition in his leadership, awards for charitable service to the community among those he received. People of Dutsaa-Ramain respected, adored and loved him because of his charitable services to his constituents. He spent most of his private wealth in developing the Masjed, Madrasa, settling feuds “RIDO” and for Islamic activities. people idolized him for his selfless and unconditional services to the public.

Before as a sultan, born and raised in Ramain from the scion and noble family; as a child, he was properly breaded by his parents and have been observed that he will be the potential leader in the future. well guided for the existence of Igma and Taritib of Ranao, very kind and religious child. It was mention in the book “Maranaw the Dwellers of the lake” that he had a few western education but fully familiar of both Islamic and traditional law that lead him to throne as Sultan. Highly schooled in ideational and custom that aid him in settling feuds. He, Sultan Rakiin Macarampat among those leaders who had highest number of settled feuds.

When he was defeated by his contender in the mayorship of Ramain on 1992, then he was looking traditional-modern leader who continues to be an influential factor in the progress of his people. Although not incumbent mayor he doubled his efforts to serve people. His title as sultan made him rallied point among his constituents who went him for the solution of their problem.

Genealogy

Sultan Macarampat is belong to the royalty of Masiu, Unayan, Baloi and Bayabao. Being a sultan of Ramain, he traced his family lineage from Ramain’s patriarch Datu Acari Simbaan sa Ranao. Datu Acari first married to Potri Agay of Dutsaan the only sister of Ulok, Puso and Alao, begot Maradia Otowa popularly known Datu sa Palao and 3 more siblings.

Datu Acari second married to paramata Nangko daughter of Balindong bsar of Masiu to Pindawa-dawa Oray one of the 5 Noni and begot Maruhom Palal the Sultan Noni of Ramain.

Maradia Otowa a Datu sa Palao married to Paramata Ambayo daughter of Dianaton Naim of Butig to paramata Asiya one of 5 noni begot Maruhom Sidic of Ramain and siblings. Maruhom Sidic married to Potri Kodanding daughter of Maruhom Palal to Bae sa Tanggasana of Wato and begot Bae a Piti-ilan, Awalo Zaman (Maruhom Aulia Ala), Akhiro Zaman (Maruhom Sapaatula Ala)

Maayon Bae a Piti-ilan married to Sarip Maupaat a Sultan of Dutsaan begot Apukay and married to Maruhom Diamadol Omra son of Awalo Zaman (Aulia Ala) begot Kolayong her shorter name was Olayo Bae a labi a wata ko Shakba.

Maruhom Palal married to Potri Maginalong a Bae sa Tanggasana sister of Maruhom Kahar of Raya, begot Bae a Piti-ilan, Awalo Zaman (Aulia Ala) and Akhiro Zaman (Sapaatula Ala) and that Akhiro Zaman was married to Bae sa Balabagan daughter of Barat Sultan of Balabagan son of Mudag to Paramata Adowi Dianaton Naim’s daughter, begot Sultan Diamla Alam sa Ramain married to Patri Bae sa Osonan of Wato daughter of Rilaola to bae sa Marigay granddaughter of Diwan of Bayang to his son Nanak.

Sultan Diamla Alam of Ramain and his wife Patri bore 6 children, Datu Mangadog, Datu Amai Dutsaan, Datu Amai Luma, Datu Amai Sangkad their sisters were Matimtim Bae a Labi of Ramain and Ugotan who settled in Baloi. As per the royal order of Ramain’s Sultanate, only the four sons of Sultan Diamla can inherit the throne of Sultan sa Ramain by a alternate rule of succession.

Mangandog first Datu a Cabugatann of Ramain married to Olayo Bae a labi a wata ko Shakba begot Maruhom Baraguir “Alangadi”, Datu Aburad, Pandinga of Piagapo and their sister is Tambiran. Maruhom Baraguir married Bae a Mala sa bayabao begot Tindos and Bariga wife of Late Sultan Alauya while Tindos married to Alos of Amai Dutsaan Clan.

Baratokal Amai Dutsaan married to Inai Patao su Datu aunt of Saber sa Radapan Sultan of Raya, begot Su Datu and more in Wato, Su Datu Patao married to Idto bae a Macadumpas sa Maul granddaughter of Maruhom Aliyodan of Marantao to his son Aragad sultan of Marantao who fought the sultan of Sulu and successfully installed the right Sultan of Sulu to the throne and that the reason why Datu Aragad became great Sultan of Marantao. (Please noted that Maruhom Aloyodan of Maul was a son o Bae Raisa and Datu Lundo son of Gomising of Marantao) Su Dato and Idto begot Datu Alonto, Datu Alos, Datu a Dimasangkay etc.

Datu Alos married to his second cousin bae Tindos of Mangandog clan begot Sultan Macapundag late sultan of Ramain, Datu Bayas, Bae Alilang, Babay Alos. Datu Alos had a children to other royal lady, they are, Batu Capalan, Banisil and Pitamanan. Bae Alilang married to Macarampat, begot Sultan Rakiin Alos Macarampat who succeeded late Senator Alauya Alonto.

Sultan Rakiin Macarampat married many ladies all of them are from prominent family in Ranao with hundred of professionals descendants, politicians and Olamas, one of his grandson is the former vice mayor of Dutsaan Ramain in the good name of Datu Johary Macarampat, the Incumbent vice mayor and now acting mayor is his granddaughter too (Hon. Anna Mahlyne Abedin-Macarampat mayor of Dutsaan-Ramain LDS dated Dec. 06,2015. many more to mentions of his descendats with high profile records (note more data is to be added later)

We would like to acknowledge the participation of my cousin; Insan Datu Zaide Manua Rakiin for his effort and research about the Salsila in Ramain, the PMs notes from the concerned SHAKBANIANS and for the help of Mr. Sid Rey in arranging the paragraph, all the regular guests and their letter to my website.

References

The Maranaw Dwellers of the lake
Gogodan sa Wato
Gogodan sa Maul
Ontay & Marogong.Net
Datu Zaide Manua Rakiin

Imams, Kali and Guro in Pata Pangampong a Ranao,

The royal houses and the mbabaya are, respectively, the chiefs of the executive and the legislative powers, while the ulama constitute the judiciary. Thus, in case there is a violation of established rules, the mbabaya will “bring the matter to the attention of the panoroganan for him to call for a council. After the council’s deliberation, they will submit their findings to the ulamas” and Iman and Kali shall give appropriate penalty to violator 

The ulama are classified into three groups: imams, kallis (qadis), and gurus.

1)      The Imam is the head leader “in the observance and performance of the five pillars and the six articles of faith in Islam. He is the ultimate keeper and custodian of the mosque and the executive authority about the Islamic religious affairs in the community.

2)      The Kalli (Qadi) has the authority in matters of justice based on sharia law, who renders decisions according to the Shariah, the canon law of Islām, The qadi hears only religious cases such as those involving inheritance, pious bequests (waqf), marriage, and divorce, though theoretically his jurisdiction extends to both civil and criminal matters.

3)      The Guru is the teacher of Islamic knowledge, responsible in spreading the Islamic belief and educations,  may provide instruction in literacy and numeracy, craftsmanship or vocational training, the arts, religion, civics, community roles, or life skills.

Every domain has its own taritib but there is also a common structure for the whole Pat a Pangampong. The sultanates have one law, even though the protocol might be different in each unit. Every sultanate has its own set of sultans, bais, and datus, Imams, Kalis and Guros but it is against the taritib to establish another royal house or mbabaya without the consensus of the 16 and 28 sultans. Thus, there is a certain control and an all-encompassing taritib.
KIAPANALAN AMI KO LAWASAIG A GAMBAR (TAIF)

Minipantag ko gawi-i ika sapolo ago num ko Rabiol akhir, 1437

(written in Darangen Tongue)

Mararampana sa dar a ginawako Marogong, na alamato kasubi na korango katokawi so inirampana sa sadar nadita paka-angudun ka thagoran ki ginawa.

na miakangirao daging si datu a kangodaan ayadun si Faisal ko dulugun o suara (Phone) a pakagid siran kon ki datu Jamal Jamel na kagiya maka danong so magayawa a datu na inizaan nirandun e rata a ginawako, na baakundun tiongkop sa diron kasuban a tao e rampana didun kupas. na ba-ari ba miathey na ayapuman putalo ko dulog o soari si datu Aman ko Raya a manaya sa tigiyan a miapamunag akun a ana rampana sadar a ginawangka limogao ka miasarino niyan ko manga kolimbag a tao ana da pagayoni o bala tano ko bansa ago giya datu anan, na pianogod amidun e makalimogao sa dar (STARBUCKS COFFE).

Ba-ari ba maithay na miaka ng’galaw daging si Datu Faisal a manaya sa tigiyan a manalan tano badun sa diaptar a Taif ka ronon paka klasa e manga rampana sa dar e datu ontay Marogong, na dadun rimbari sa tig na miaka ayon ako, ka pialandonga piker na ayaw a ganding akun a mialangay a ndao a dako kapanalani a boklod sa Taif na miaronot a masa a daakun kabantayi so kanayo pagingudan ago so manga palao ron, na da riboi sa lalag e datu Aman sa raya na manganon ki Jamal na pianogod amidun e lalan sa kapalawan a ipanompang sa Taif.

Go kamidun minayon ko kabusara ko ingud na ininayon amidun a rumba a ladan ami ko randiyaran a iman, na gokami paganaa e dalibantog a wata a datu Johaivier na manakodun a lombay a didaon sa sundigan ka mainot sa dandaging ko limakatao a Datu a kanayo phagilayin so manga lumba ko panggao a aya gagalubukan a kadar a wata oto (Johaivier) na salakao sa ginawa so butada ko pagana ka sorongun sa didalum na mip’lagi o kalot a ana lipowakiyan. Na liangolay sa lalan a rumba a ladan ami na mithagorar si robas na miangambar kamidun sa kadrangan e ladan a laindagan sa lawas a lalawangga a manggar a torogan pagapinan (Apartment/hotel)

Kaydun ka mapita ka komilasdun so dulum ka misambi so liwanag na mitharidadag kami sa bandar a kaingudan (joy riding) na miagalak-alak kami ko pitibarang a lalan a dulugun kaorayan ka ipunayao amibo ko kapolid o alongan, na miapamikir mambo e datu Aman ko Raya a talowan ko dulugun si Bae Amana Sarip a tunged ami sa wato ka inidalao sa piker na pianogod amidun.

kabaya-anta milay kaso kininayon amiron na mindidialok mambo sa dolang a makabinta ka pagana sa tonganay a inisakao niyan sa romba a ladan ami, na miakagirao ndaging a ginawako marogong a bamibo kabantayi so lawasaig a gambar a mapupumunag ami ko daptaran sa bontal (FACEBOO) ka masisimalao ami, ka ronon paka klasa e manga rampana sa dar a matotongkop sa rarub a liwalug a imanko, na aya sumbag o bae na daan kano a mbagur ko pagana o ewaton ka pud kami a mabaya sa kamasainiyo ko lawasaig sa gambar a pangandag o bandara. Na baari ba miathey na ayadun minisambi a miakagid mambo si Datu Ansano sa Wato.

Na kaydun ka matanto na pianogod amidun so lawasaig sa gambar a ipanompang sa Riyadh, na gokamiron minayon na dakodun kapantoni a ginawako rogongun na miaka s’gad ako sa diron kasuban a tao ka miapamikir akun a ingeda pilombayan ka sagit sa karaw-raw na magayon sa bukunan, na manako a inantang a siambur a oragis ka oman rakun misambur so inodar a magaog a poon sa maliwanag na mangkodun a dudupun so mialanggay a ndao nagoko sa mbalingani so kiapangingud akun sa dilaosan mipantao sa inguda pilombayan nagota raota gagao na kiasaodan akun sa dalaan a maminar ka gorakun sa daloyong so milombay sa ginawa a muna sa domialong na pusondokan si napas. Na dairandun kasubi a karirinantang akun.

Na piaka klas akun e makarampana sa dar na ayako panogodun e lomimukun sa iman na gowamidun sobaa so lawaig sa gambar na minitondoga ami a pat katao a Arab pusoba sa onaan na oman kami miayon ko sapangkat ko inambar na kabayaan ta milay ka salakaw e ropaan adita magaous mikir e kiaadilaon o kadnan a dapayag, ka lomingay ka sa diwang na matakar a ndadayo, na dingil ka sa kawanan na langon ana taoron a gi-i murunda runda ko pata kilid o ator ago si-s ko rantian a langodun masosonor sa kapipia ginawa,

na sipuman si magoyod a datu Aman sa Raya na inizaaniandun so tawan-tawan ko Arab o andaon gomaganat ago sa pagalinadar a manga ilano iran, na aya sumbag o Arab na siikon gomaganat sa kabusaran sa Riyadh, na goko sa masarino a pilombay a mabitak ka ropa a bontalian na aya tig a darakun (your face is familiar, maybe you’re from a big family) na badun migumn-gumn na aya tigiyan sa dar a manaya pantoniyan a tuladn kami niyo sa ropaan sa gambaran nagokamingka tondoga ko daptar o gumbaran (Instagram) na kaiko tondogun ko (when we follow him in instagram) na salaksa e dayo a milyar e tomondog (his followers in Instagram is more than 2 millions) na watabus a batara ka paramata ko inged (royal Prince) na dakodun tapianun na ibobolos akundun so kapukalakat akn ko kaporoan o palao (mountain climbing) na liangolay lomalag a ginako marogong na miakagirao ako ki magari a “Ansano Datu” a mangoda sa ewaton a lomadas ta sa raya ka mbalingan tano badun sa bandar a kaingudan na salakao a darpa a masikun sa bangonan.

Na pianalanan ami so bagoa lomimokun a makalimogao sa dar a pitowarna midar a sanggibo ka kilangan a makapira lomimbay ko sarigido o tintikn a oman tlopolo ka basal na tarimbar a somigay a mbarambarang e salug a sartaan a lalis a ooyodun a ganding (musical fountain at Rodaf park Taif) na piangombongan ami so dagangan sa bukunan ka inioman sa bagur o badan a dipakangun, na mimbalingan kamidun sa pukaganatan ami…. (Note inisorat akun sa diorobasa sa darangen ka aditanto kasarino ago an puka andayi sa pamandapat)
PUNDOMA AND UMPAS ON THEIR WAY TO BUTIG!
(SO KIABUTO SA MANGA NGARAN KO INIPANAGADIRAN A INGED)

-By Datu Ontay-

Inokailanoi sa Timbab, Ragayan, Malalis, Dolangan, a giyanan a manga Inged, ago giya Macadar, Padas, Pagalongan sa Pagayawan ago giya Porg sa Pualas?

Aya matatago sa sempad na aya poonian sa kiabutoiron sa manga ngaran na si-iko ko kiapaka onota o Datu Pundoma ko Potre Umpas ago so Sandab sa Butig na inipanagadiran a giyanan a manga darpa. sa masa oto na langon anan pud sa tipasal a gapa a Unayan. Siiko kianuga o Sandab sa so babae niyan a Umpas na pakidoratan o manga dowaya iyan ka sabap sa dasa walay so darodopa iyan a Sulotan DImasangkay sa Maguindanao ago marororan sa kariit, na gipun di pakimbabanog o Lakiniyan a Sulotan sa Johor.

Miapamikir o Sandab a Ipalagoyniyan so babae niyan na siiniyan inowit sa Kaoladan sa kalasan a tampar sa Kaporoan a Malabang si-I siran maka popoon sa oras oto sa Simoay sa Maguindanao. Na kayko maka pira siran roo gawii sa Kalasan na mipapangayaw mambo so Datu Pundoma sa Butig, na kayko makaoma sa kalasan na mia ilayniyan a marabong a bul, na siogo iyan so isako mangoda niyan a ilaya niyan giyo a bul sa sold a kalasan, oriyaniyan na mia-ilay o mangoda adun a babae ron a tanto ko mataid ago ana manga salingogopa iyan ago so lakiniyan.

Oriyaniyan na siongowan siran o Pundoma na inayok iyan kiran a onot siran ko Bandara inged ka oba siran kamaratai sa kalasan, na tigo Sandab magonot kami o kitindug ka so Maratabat ami ka dakami pulolobaa o Sulotan Dimasangkay sa Maguindanao, oriyaniyan na tigiyan asar ka monot kano na dikanodun khawan ko Datu Dimasangkay, Oriyaniyan na mionot siran. Sa masa oto na aya bandara inged sa Unayan na giya Butig, na aya kapapantagan  datu sa Butig taman sa Unayan naso Pundoma,

Siiko masa a pulalakao siran na miaoma iran so lawasaig a malingao a tanto na tigo Umpas a daan ako panagop ka pagalongun akun a paras akun sa Lawasaig anan ka dakodun maka pagalong, oriyaniyan na mianagop ko ig na miagalong ko Ig na pagilayn mambo o Datu Pundoma na tanto adi mamumusa sa kataid iyan a bae. kayko maka pasad managop na tigo Pundoma a giya Inged aya na mbutowan akun sa PAGALONGAN ka ron ka miagalong miakapagalong.

Kaydun ka makatimbawao siran sa kaporoan na miaoma iran a bangon na gominirao so Umpas a daan ako nduka ka miaka panagop ako na daan ako a putatanosan, oriyaniyan na mitatanosan na pagilayin o Pundoma na sakamaoto dimamumusa sa kataid iyan a bae na kay ko maka pasad tatanosan ago mamorg “eyeliner” na tigo Pundoma a butowan akun sa PORG a inged aya ka ron ka miamorg ago mitatanosan.

Kaydun ko ngganat siran na lomalangkao so Umaps ago so Sandab ka pagilayniran so kapoponaniran na inizaan siran o Pundoma, inoniyo anan pagilaya a manga lawasaig anan sa kababan?, tigo Sandab a mulagid sirandun sa buntal ago so manga Lawasaig sa Boronai na tigo Pundoma ipoon imanto na butowan akun a inged anan darpa anan sa PADAS, ka igira ikararanon niyo a Boronai na datarbo o mao-obay niyo.

Oriyaniyan na pulalakao sirandun na miaot siran ko darpa o bapa iyan, na kayko makaomasiranon na tigiyan a onotikamingka sa Butig ka pangaromaan akun a bae aya, giyoto mionot so bapa iyan “Kalanggit” na langon a dirandi manggolaola na makaadar so bapa iyan makasasaksi, na bitowaniyan sa MACADAR so darpa o bapa iyan maana saksi.

Kaydun ko pulalakao siran ka magaan sirandun minayon sa Butig na siogo iyan so isako mangodaniyan tigiyan a palalagoy ka sa kaoma tano anan inged na tarongka kiran a pakaoma so Datu Pundoma na adun a paka oonotuniyan a Bae a manisan a poon sa Boronai, oriyaniyan na romiyagay-ragay malalagoy so mangoda niyan na taman sa giyoto a kaomaaniran inged a darpa na bitowan o Pundoma sa RAGAYAN a inged oto a pialalagoy o mangoda niyan.

Kayko makaoma siran ko Darpa na langon taoron na di mamumusa ago di mangulung kulung ago matitimbab siran a tanto, ko kataid o Umpas, nasabap roo na tigiyan sabapdun sa miatimbab kano ko Umpas na butowan akun sa TIMBAB a darpa iyo aya, oman I kaomaaniyan a darpa na pagonot so pagtaoron sa ipusong sa Butig.

Kaydun ko pulalakalao siran na tigiyan ko mangoda niyan a tharo angka sa giyanan a kaomaan tano a darpa a pulalisun niran sa kaomaan tanoto a isa darpa paganaa tano iran, so manga tao sa gioto a darpa na ipulalis iran a pakaoma so Datu Pundoma ago so Bae, na omani isakiran na ipulasis iran, giyoto a bitowan o Pundoma sa MALALIS a darpa oto ka inilalis iran so kapakaoma o Umpas.

Kaydun ko pulalao siran na ipulalis o manga tao roo pakaoma so Pundoma a maka oonot sa bae na tanto siran a pukababaya, naso kaomaaniran a inged o babo iyan a Labiolan na mindolang siran sa ipagana ko Umpas ago so Sandab, na bitowan o Pundoma a darpa oto a pindolangan o babo iyan a Labiolan sa DOLANGAN, Maana pindolangan ko kapakaoma o Umaps. (Siiko pud a salsila na so Labiolan sa Dolangan na miapangaroam o Sandab a laki o Umpas) Siko kapaka oma iran sa Dalama (Lama) na mipapakaradian so ibutigun ko kapakaoma o Pundoma ka kormat ago rinarinao ko kiapaka onotaniyan ko Umpas ago so Sandab a manga wata o Sulotan sa Johor ago Boronai. So puda somapataya na matatago ONTAY&MAROGONG.NET. giya totolan na matatago ko sumpad o manga loks tano na taralabi so kasiyapaon o manga kisalimbag, Giyanan a ,inga aaloy a inged naso limaon na maapud ko 28 dowapolo ago walao a inged a maawid ko taritib sa Unayan.  DAtu Ontay.

 English views! 

On their way to Butig . . . In Pagalongan Umpas asked her women to rest some time so she could wash her face in the river. Punduma said from this time on this river should be called Pagalongan [mirror] because her beauty [was shown there]. On their way, Punduma asked his boy to go ahead “and when you arrive in our place, you use my agong to inform the people.” He told him: “If they will ask why, you tell them that I found a girl,” because he was the leader but did not have a wife yet. The boy did so and the people from Ragayan were running to meet them and said: “Punduma is marrying and we almost live along the way.”

And the people from Timbab, they ran, stumbled, and hit their heads to make sure that when the people from Malalis announced the arrival of Punduma, they got to play the native drums to welcome him before they proceeded to Dolangan. And then they had to meet the Punduma and so they prepared food in Dolangan, sweet food, and they ask the people ahead of them, in Malalis: “If you see the Punduma, shout so we can prepare.”

But before they reached Butig, they passed through Macadar, the place of the uncle of the Punduma (the brother of his mother). The uncle would not allow the Punduma to continue unless they proved to Umpas that the Punduma is their friend, so they should not worry, because the guy who found her was the leader. So they continued to Butig, when they arrived they had kind of an engagement party.

And the people in the place told him about what happened, he said: “You people from Ragayan, you were there, you were running very fast; your place should be called Ragayan [running in a rush]. People from Timbab, you stumbled and you hit your head; your place should be called Timbab. The place where you prepared the food shall be called Dolangan [native tray]. And the people ahead of me who were shouting when I was arriving should be called Malalis, because in Maranao lalis is shouting.” So the people asked him: “From now on, you are confirming that we have these places; what power do we have?” “The one who will be sultan here in Unayan has to pass through you; [you] should be the one

 The 7 seven Districts of Pangampong a Ranao
(Submitted article)


The taritib was initially divided along the four major local descent lines of the datus. Later, they were subdivided into seven major descent lines and respective districts (sukus). 

The Royal House of Masiu is divided into two Royal Houses: the Sultan sa Masiu and the Cabugatan sa Masiu (Crown Prince of Masiu). However, they share the same taritib and descent line with the same male founding ancestor, and each alternates (idal) in supporting the other. They thus form only one district. Lumba a Masiu, Poona Masiu, and Sedepan a Masiu are sometimes identified as sukus. However, when defining sukus as a subdivision of a pangampong according to descent lines with equal authority, each suku containing four Lawmakers, Masiu has no suku.

The genealogy of the Royal House of Baloi has linear connections with the Five Datus down to the first titleholder of the Royal House; thus, the taritib of Baloi was not subdivided.

The taritib of Bayabao split along the descent lines of three brothers, the sons of Popawan, developing three sukus in Bayabao.


Paskan sa Unayan had five sons, also called apos, which makes them all titled. However, the taritib of Unayan was only subdivided into two sukus. It is said that it was subdivided into five parts at the beginning but that some of the lineages, among them the Iranons declared independence. (Balabagan, Tubok-Malabang, Picong, Noron of Kapatagan and Matanog Barira and Boldon)


In summary, the four principalities Bayabao, Baloi, Masiu, and Unayan, derived from four major bloodlines out of the Darangen, thus from ancestors who gave rights to the places but not rights to royal titles since at this time intermarriages with Sharief Kabungsoan and Alawi had not yet taken place. The major lineages further branched, forming seven lineages that were accompanied by the development of respective sukus, as can be seen in the following map and table.


Maranaos frequently claim that they are Iranons and that “Maranao” is a misnomer used to divide and rule the Moros. A similarity in language between the Iranons, Maranaos, and Maguindanaos supports this claim, which supposes that the Iranons were there first. Some of them went to Maguindanao, others went to Lake Lanao and became labeled Maranao, which means lake dwellers.
SULTAN MARMAY RADIAMODA
LATE SULTAN OF BALINDONG

One of the TOP 50 Model Sultans of Iranaon

Some Sultans/leaders their names are echoed, popular and respected, due to their achievements, performances and how they dealt their people, the genuine services they rendered to the public, being a leader/sultan is not easy task, you need to evaluate yourself time to time during your reign in order for you to be effective and efficient in whatever responsibilities under your obligations.

Sultan Marmay born and raised in Wato Balindong Lanao del sur from the prominent clans, Capitan the Radiamoda clan, Daromoyod clan and Maruhom Bae clan all in Wato, at his young age; Marmay was appointed deputy governor of undivided Lanao by the American government in 1935. he was given a right to formed his own private army and Nusa Island became his private camp. Btw; till to the present time, Nusa Island is the training camp.

Sultan Marmay owned Nusa Island, the Selangan Island which he gave to his nephew late Governor Linang Mandangan Dimakuta as his gift and generosity, the two stairs; un-cemented (Towaka laput) and the cemented (Towaka Bata) from Osmena street down to the public market in Marawi and several buildings in the city which are already divided to his direct descendants,

Sultan Marmay, was a very brave, generous, strict and very Wiseman also down to earth person, he always share his wealth and blessings to his relatives, very hospitable datu, helpful to the needs of his people who always listened and assists the problems of his people that made his name remained in the heart of his relatives and friends,

Sultan Marmay was the political ally of late governor Madki Alonto and also his relative from Maruhom Bae of Lilod, particular on Amai Dutsaan clan that made him to endorsed late sultan Alauya Alonto to the higher rank in the Philippine government and he, Marmay were those among the choices in the senatorial slot that time.

Sultan Marmay belong to the noble clan Sarip Rajda Buayan “Mithonong” of wato who can inherent the sultanate’s title, as per the royal order “Taritib” of the sultanate of Wato; the descendants however of Datu sa Masiu, Tungko bsar, Watamama, Datu sa Wato, Datumulok, Radiatuwa are exclusives to the throne as sultan by alternate rule of succession, then Datu Marmay is from Datu sa Masiu clan. When his first cousin Sultan Managantal of Wato died of old age, the throne went to other rightful claimant; these Datu Marmay and his first cousin Datu Rimbang both attempted to succeed in the throne, Marmay gave way and Datu Rimbang became Sultan,

During the incumbency of Datu Madki Alonto as governor of Lanao del Sur, the Municipality of Wato was rename Balindong municipality under republic act 1419 dated June 10, 1956, in honor of a great ruler of Pangampong a Ranao fame who ruled entire Ranao on 16-17 century, in the following year; Datu Marmay was enthroned first sultan of Balindong and succeeded by his son to the present.

Genealogy;

Bae Kayowa of Masiu married to Datu Sandor of Baloi begot Datumaas who was married to Daki, Dakiran was her longer name (sister of Balindong Bsar of Masiu) bore Karilola married to Bansao of Madalum daughter of Mbarangay Alanak to Ambayo (also sister of Balindong Bsar of Masiu) begot Datu Rilaola the first Sultan of Wato, he married to Bae sa Marigay (daughter of Nanak in Bayang to Bae Ninig of Maguindanao-Kabuntalan) begot 1) Mipatri also known Bae sa Osonan Liamin sa Ramain 2) Balindong Sarip also known as Mipukur the first Datu a Cabugatan of wato 3) Balindong Jaman also known as Mitokur the first Radiamoda of Wato and 4) Radja Buayan also known as Mithonong the first Sultan of Wato.

Mitokur Balindong Jaman, the Radiamoda begot Kapitan laut the second Radjamoda of Wato who was married in Bayang begot Datu Abdallah of Nusa who was married to Bae Pitna sister of Maguindanao and daughter of Sultan Daromoyod of Wato the elder brother of Amerol of Wato and Piti-ilan of Wato, begot sultan Marmay and his siblings.

Mithonong Radja Buayan, the sultan begot Datu sa Masiu, Tungko bsar, Watamama, Datu sa Wato, Datumulok, Radiatuwa, their sister was Pokawan of Unayan. Datu sa Masiu was legally known Maruhom Tara of Wato first married to Potre sa Baloi also known Mapotre daughter of Maruhom Daromoyod one of the 7 Maruhoms begot only Gandawali who was very popular SULTAN OF UATO MARUHOM DAROMOYOD OF WATO, who negotiated and settled the conflicts between American forces and the datus of Unayan on the battle of Bayang at PADANG KARBALA in May 02, 1902,

Gandawali also known Maruhom Daromoyod of Wato married to Mindang Bae a Romapunut of Maguindanao (daughter of Gagadiar Saika labi of Maguindanao and Wato) begot 1-Maguindanao (amai Managantal Datu Ontay's grandfather) 1-Osop (Amai Rimbang) 3-Mariam, 4-Datumanung (amai Solaiman) and 5) Bae Pitna... please be noted that Mindang Bae a Romapunut married first to Sangkad of Maruhom Salam of Raya and bore Dangcal Sultan Maamor of Raya, now the Macagaan family. Dangcal and Bae Pitna were brother and sister by maternal.

Bae Pitna married to Datu Abdalla Radiamoda, begot 1-Radia, 2-Luman, Father of ex mayor of Wato Lacs Radiamoda 3- Sikag, 4-Repors former vice mayor of Wato, 5-Motis’s wife 6-Dimnatang, and 7- Sultan Maramay. Sultan Marmay married to Bae Kisol of Marawi from the Cando and Limbona clan, daughter of late Datu sa Marawi and she is the first cousin of Sultan Bato Ali the former city mayor and late Sultan sa Ranao, and that ranao is the territory of Bacolod siko in Marawi’s Sultanates, bore seneveral children, to mentions some of his direct descendants is the mayor of Saguiaran Lanao del sur, the preset Sultan of Balindong and the father of Datu Khalid Marmay one of the good friends of Datu Ontay and many more to mentions.

Sultan Marmay Radiamoda is one of our TOP 50 model sultans of Iranaon, he met the suggested criteria and quality leader for his participation in the history of modern and traditional leadership in the pangampong a ranao and model leader for the young generation of Iranaon. Datu Ontay
Meaningful advise to all Iranaon who wants to be a public servant
(By Datu Ontay) admin
www.acmaly88.pege.tl also www.iranaon.royalty.co.nr

Some Sultans/leaders their names are echoed, popular and respected, due to their achievements, performances and how they dealt their people, the genuine services they rendered to the public, being a leader/sultan is not easy task, you need to evaluate yourself time to time during your reign in order for you to be effective and efficient in whatever responsibilities under your obligations
SULTAN ATTY. SAIDAMEN BALT PANGARONGAN
SULTAN OF MADAYA, 2009-PRESENT

One of our TOP 50 Model Sultans of Ranao
 

Sultan Saidamen Balt Pangarongan is one of our TOP 50 Model Sultans and also model politician who flourished lanao del sur during his term as provincial governor in 1987-1992, to mention some of his legacies is the beautiful and useful provincial Capitol of Lanao del sur.

He was first appointed officer in charge of the province by then local government secretary and former senator Aquilino Pimentel III. He served as such from 1987 to 1988, he run for the governor and won; he remain in the office until 1992 when he run for re- election but lost to Dr. Mahid Mutilan a former city mayor of Marawi

Saidamen Balt Pangarongan is from the royal clan of Madaya Marawi, Bayang, Lumbatan and other part of Ranao’s sultanates, he was born in Madaya Marawi where he spent his childhood life, he studied in elementary as first honor, high school as valedictorian and college with honor, and finally successful lawyer.

During his incumbency as provincial executive of Lanao del sur, he received many citations from private and public organizations, one of these awards is the most outstanding Governor of Mindanao, who having also broken the political dynasty in the province, (ALONTO, DIMAKUTA, DIANALAN & DIMAPORO) he proved to the public that neophyte politician could run for and win in an election even he did not come from any of that political families.

In the book Maranaw dweller of the lake; mentioned that; Atty Pangarongan was a no-nonsense provincial executive, he personally attended to the problems of his people with the active support of his family and the cooperation of his wife Hon. Jahairah Pacasum Pangarongan “former assemblywoman of the 1st district of lanao del sur and Bae a labi a Gaus sa Ranao”. As a provincial Governor; Pangarongan was able to build more roads, more bridges, more schools, infrastructures than his predecessors. He was able to put Lanao in the national map by publicizing the good rather than the bad side of the Meranaw. As a Lawyer. he succeeded in maintaining a balance between legal and necessary.

The 10 years vacant Sultanate of Madaya due the conflicts between Sarip Batu clan and Datu Pitii-lan clan was reunited and Atty Saidamen Balt Pangarongan was crowned Sultan of the Royal house of Madaya (one of the 5 united sultanates of Marawi) held on July, 2009 at Madaya Marawi city, his claim is from the line of Radiamoda sa Punud to his son Sarip Batua who was married to Bae Sotra granddaughter of Sakayo of Marawi begot Diamaror (ama e Didato a ama e Manabilang amadatu e Sultan Saidamin Balt Pangarongan in his mother side )

Sultan Saidamen continues his desires to serves his people as public servant at the same time he manage his business and law practice, he also joins “Tableegh” the religious movement started in Pakistan, he believed that good Muslim leader should first be a spiritual leader.

Genealogy;  Datu Gomisa of Marawi married to Potre Bayombong of Unayan the daughter of Ameladen a Macapundag from Rogot a bae popular in Salsilla as Potre Daragat, the only daughter of Sharif Kabunsoan of Maguindanao to Potre Angintabo of Malabang begot 5 Children they are 1) SAULANGAN SA TOROS, 2) MAKALILAY SA MADAYA, 3) TIMBANG SA GUIMBA, 4) BORIONGAN SA BACOLOD and 5) TOBAKAN-SAKAYO SA MARAWI to complete the 5 united sultanate of Marawi.

Makalilay sa Madaya begot Datu a Kunug who was married to Potri Linta granddaughter of Dianton of Butig begot five children one of whom was Radiamoda sa Punud married to Danding (Bae a Mala) daughter of Maruhom Rakhmatula son of Balindong bsar of Masiu, begot Sarip Batua, Datu a Pitiilan and Bae Olan.

Sarip Batua married Bae Sotra, descendants of Sakayo in Marawi, begot several children, 2 of them were Kodarat Dalomangcob (father of Datu Pacasum of Marawi) and Diamaror (ama e Didato a ama e Manabilang grandfather of Sultan Saidamin Balt Pangarongan)

Start from Datu Ameladen Macapundag married to Potri Daragat daughter of Sharif Kabunsoan of Maguindanao) begot Maradia Dikabolodan who was married to Ginambayolan of Maguindanao (daughter of Mudag of Balabagan to the daughter of sultan sa Talik) begot Boroa of west Unayan, Boroa married to Bae Okho daughter of Duni of Buayan and Dima-alip (brother of Dianaton) begot Mbarong who was married to Potri Nayo (daughter of Anta noni of Tubok to Bae sa Condor sister of Sultan Dolkarnain of Maguindanao) begot DIWAN, PAGAYAWAN and NORON.

Diwan married to Paramat Impah (daughter of Balindong bsar of Masiu) begot Nanak and Amdag who was married to Paramata Umba (granddaughter of Dianaton of Butig) begot Maruhom Srip Ameroden and Maruhom Sarip Maulana, Pre Bae a Labi of Bayang (Liamin sa Ganassi), and Bae a Wata of Bayang (Liamin sa Tugaya).

Maruhom Maulana married to Payong (daughter of Balindong Salam of Taraka to Bae of Talagiyan Masiu) begot Sultan Sarip of Bayang married to Mawagan Inai Tomidao daughter of Milupus of Lumbatan, begot Radia Sakandar now the Balt Clan of Bayang. Radja Sacandar married to inai Orandi begot only Mama sa Iranon who was married to Loyo (daughter of Pongkana) begot Ginambay married to Amai Maginumong son of Datu Lungan of Bayang begot 3, Balt late Sultan of Bayang, Tuan Potri inai late board member Bajunaid Balt, Maginumong amai Boga father of Sultan Saidamen Balt Pangarongan.

From Milupus of Lumbatan married to Mainot daughter of Mama to Azi of Macadar begot 7 seven children including Mawagan who was married to Badio begot Totop married Mamantar begot Salacob married to Adi (Moriatao num ka loks sa Bayang) begot Kapiyalo, Libobongan, Menor and Ongki.

Ongki married to Amai Boga Maginumong Balt, begot FF;

 • ·         Boga-H.Abdulrahman (father of ex- Governor Sultan Saidamen Pangarongan)
 • ·         Dianalan ex Mayor of Bayang LDS
 • ·         Inai Olien,
 • ·         H.Sirad amai Saidali,
 • ·         Amai H. Arip ex Mayor of Bayang LDS

Sultan Saidamen Pangaronga married to former assemblywoman Bae Johaira Diamon Ali Pacasum Pangaronan begot 3 children, Sultan Saimdamen is one of our top 50 model sultan to inspires meranao youth, he met and even more the suggested criteria that we are looking for a good leader. Datu Ontay

References;

 •         Meranaw the Dwellers of the Lake, By Dr. Madale
 •         Salsila sa Bayang from Sangcopan family
 •         Salsila sa Lumbatan from Paporo family
 •         Ontay & Marogong.Net websiteCONGRATULATIONS DHAO MAC MACASIPOT

On behalf of Ewaton International association Jeddah Chapter and this website Ontay & Marogong.Net, would like to express our joyful congrats to Dhao Mac Macasipot for his extra and amazing talent that lead him to the second place in the Dance Kids of ABS-CBN talent show, a wonder boy who inspires Meranao youth that despites of the discrimination between two religions we can possibly land to the top of any contest  if we deserve.  the parents of Dhao Mac is from Malaig Wato Balindong LDS, we are proud of you Dhao MacBAE A LABI KO RAMAIN, DUTSAAN AGO SHAKBA 

Bae a Labi is the highest royal rank for a female meranao which is equivalent of queen in the certain area, the word Bae a Labi is composed of two words “ BAE means female or lady” and “LABI” extra or more, therefore  “BAE A LABI” means extra ordinary female of Ranao-Maguindanao royalty.

Also for women, new titles can be invented. In one case, a potential bai a labi was asked to carry the title of the bai a labi of a certain place. When she learned that there already was a bai a labi of this place, she demanded to be granted a different title (Bai A Labi a__?__) which did not exist before in order to avoid conflict or to share and divide title into more. The sultan is the head of the sultanate. The bai a labi is his symbolic counterpart “ Matag Lumba a garar” with very less power.

Sii ko taritib sa Dutsaan ago sa Ramain a minitumbok ko manga daptaran imanto na mia-aloy a adun a Bae a Labi ko Ramain, Bae a Labi ko Dutsaan ago bae a Labi ko Shakba (Ramain-Dutsaan) na adumpun a bae a labi a wata ko Shakba, aya kompas ago tarompong a inanday ko kiabaloy o Bae a labi ko Shakba ago so Bae a labi a wata ko Shakba na inggakot ko kaiisa-isa o bangsa ko Ramain go Dutsaan sa omaka tindug so Bae a labi ago bae a wata ko Shakba na miagakut so bangsa, miakarayag ago miatanding a mai-isa isa so bangsa ko shakba,

Gowani ko muna a masa na ayabo paganay a makatindug na Bae a labi sa Ramain ago Bae a Labi sa Dutsaan nasiran a dowa e pupanikan sa adat igira adun a mimbitiyara sa kakhawing, na igira dasa walay so manga datu ko inged na ron dimapanon so sabaad a awida akal ko inged.

Bae a Labi sa Dutsaan; so bae a labi sa dutsaan na sii pupaka poon ko Ampok a babae o Sarip Maupaat a Sulotan sa Dutsaan, manga wata siran o Sarip Batua ko Potre Panobaon a bae sa Kamaligay a wata e Dima-alip ko Duni sa Buayan Maguindanao

Bae a Labi sa Ramain; so Bae a labi sa Ramain na sii pupaka poon ko Matimtim a wata o Sulotan Diamla Alam sa Ramain ko Patri a Bae sa Osonan sa Wato, so Sulotan Diamla Alam na wata o Maruhom Akhirozaman ko bae sa Balabagan a wata o Barat a Sulotan sa Balabagan a wata o Balbal Mudag ko Paramta Adawi a wata o Dianaton sa Butig ko paramata Asia isako lima noni,

APUKAY ago AMPOKAY na magari

So puman so Bae a labi sa Shakba ago so bae a labi a wata ko Shakba na sii pupaka poon ko dowa magari, si Ampokay na rukiyan so Bae a Labi sa Shakba kay kaka a wata, naso bae a labi a wata na ruk o ariniyan a Apukay. Aya pakaiza na Inokiran karoran so inggakut ko bangsa o Dutsaan go Ramain? Na sabap sa siran I shakba e bangsa ko Ramain ago Dutsaan, aya osayanon naso Sarip Maupaat a Sulotan sa Dutsaan na miapangaroma niyan so Mayon a Bae a Piti-ilan sa Ramain a babae o Awalo Zaman ago so Akhirozaman manga wata siran o Potre Kodanding (wata o Maruhom Palal) ago so Maruhom Sidik (wata o Datu sa Palao a Maradia Otoa sa Ramain,

Mimbawata si Mayon a Bae ago si Maupaat Sidik nasi Ampokay a bae a labi sa Shakba na ariniyan si Apukay a bae a labi a wata ko Shakba. Si Apukay na piangaroma e Diamadol Omra sa Ramain a wata o Maruhom Awalozaman na mimbawata na isaon si Olayo a ikadowa a Bae a wata ko Shakba na piangaroma e Mangandong a Datu a Cabugatan sa Ramain a wata o Sulotan Diamla alam sa Ramain na mimbawata siran nasi Maruhom Baraguir “Alangadi”, ikadowa si Pandingan a miagingud sa Piagapo, na ikatlo si Aburad (MANUA clan), na babaeran si Tambiran/Gambiran a ikatlo a bae a labi a wata ko Shakba inabai e Datu Ontay (Mapupuno family and Macagaan family of Wato)

Si Puman si Ampokay a bae a labi ko Shakba na mimbawata naso Maruhom Amin ko Shakba naso wata iyan a patkatao na giimakapamagidala ko Bae a labi ko Shakba. O Adun a daon katarotopi na maaf rukano a babangsa ko Shakba, aya inigoris akun naso andang a migogoris a inigoris saroman o manga babus ko sumpad a ranao. Datu OntaySULTAN PAPARO “HADJI NOOR” MALACO
SULTAN OF THE ROYAL HOUSE OF LUMBATAN 1980-2002

One of the Top 50 Model Sultans of Ranao

As per the record of the royal house of Lumbatan, only the male line of Maruhom Jaman and Maruhom Milupus could ascend to the throne as Sultan of Lumbatan by alternate rule of succession, and the male line of Maruhom Adel brother of Maruhom Jaman and Maruhom Milupus is exclusive for the Dagook Sultanate.

The first enthroned sultan of Lumbatan was Datu Mardan legally known Maruhom Jaman of Lumbatan with a specific title as Sultan Marug of Lumbatan sultanate, followed by his son Sultan Mangotara 2nd sultan, succeeded by Sultan Lominog 3rd sultan, succeeded by Sultan Abagon son of Mangotara 4th sultan, the throne went to Sultan Ingatan 5th sultan, the throne went also to Sultan Lomabao 6th sultan, followed by Sultan Macalanggan 7th sultan, then Sultan Gaorak 8th sultan, and Sultan Colonel Darangina Pascan as 9th Sultan of Lumbatan.

Sultan Paporo “Hadji Nor” became 10th sultan of Lumbatan when Sultan Col. Darangina Pascan relinquished his throne as sultan to him; that time, Sultan Darangina Pascan unable to perfumes his duty as sultan of Lumbatan so that he was re-assigned to Visayas and Luzon to fulfilled his duty as full pledged military colonel, and his father advised him to vacant the sultanship and gave it to the incumbent Datu a Cabugatan of Lumbatan,

Amai Darangina went to Hadji Nor Paporo and told him to be prepared in the coming MOROD that they decided and his son Sultan Darangina to relinquished the throne and he will be his successor, Hadji Nor Paporo humbly replied to Amai Darangina that he wants Sultan Darangina to keep the throne even he was assigned outside Ranao, but Amai Darangina insisted that he can’t allowed his son to disobey the Igma and Taritib and he was afraid of heaven’s wrath and to the sins 

The Incumbent Datu a Cabugatan “Paporo” was enthroned 10th Sultan of Lumbatan when Colonel Darangina turned over his responsibility as a sultan to Paporo “Hadji Nor“ Malaco, the enthronement and proclamation was done on the middle part of 1980 at Poblacion Lumbatan Lanao del sur, attended by the 16 Panoroganan of Ranao headed by late Sultan Ali Dimaporo of Masiu chairman of 16 royal sultans and also attended by the 28 m’babaya ko Taritib headed by Sultan Muliloda Datumulok Dimaporo chairman of 28 legislative councils.

Sultan Paporo was born on February 01, 1920 by his parents Datu Mangoranda Malaco and Bae Ambua Candia Malaco late Potremaamor sa Unayan, both his parents came from noble families in Unayan particular in Lumbatan, Lalapung, Bayang, Binidayan, Lumbayanague and Butig. The sultan had childhood life in Lumbatan LDS where he studied for primary and elementary grades, when he reached 18 of age; he joins USAFE as veteran's soldiers to fight the Japanese army on 1942 and one of the delegated soldiers were sent to Malabang when the Japanese army occupied the area.

Before his life as sultan, he was a public servant; enthroned Datu a Cabugatan of Lumbatan sultanate, elected Barangay chairman of Poblacion Lumbatan LDS from 1965-1970, at the same time President of Mahad Lumbatan Al Islamia one of the largest Madrasa school in Unayan 1963-2002,

In his devotion to Almighty Allah, Sultan Paporo spent most of his wealth in constructing of his Masjed with the supports of Lumbatan’s constituents, appointed president of Lumbatan Jamah Masjed in 1975-2002, the construction of that masjed started before he was proclaimed as Sultan and very influential leader during his reign on 1980-2002.

Sultan Paporo was very down to earth; he was very active when it comes for the peace and order in his sultanate and brave if the “MARATABAT” dignity disrespected, his family including his sisters, brothers, nieces and nephews are hospitable to the visitors, relatives and friends. I witnessed their hospitality when I visited him and his family in Lumbatan on 1998 in his house; I felt that he is the second grandfather to me for his kind and soft way of handling the needs, his brother the retired PNP Chief, his young brother Director Paporo and the rest of his family are worthy relatives and I’m very thankful to his sister ina bae a “Tanto” Tantoataw in her longer name who have shared me the historical background of Lumbatan from their Salsila during my visit in her store on 2008,

Sultan Paporo proud to his family, his biological parents, parents-in-laws Abdulrahmam Manarapes Macarampat a former Imam of Lumbatan and Bae Palaoki Amai Pondiong Tiborom a former BAE a LABI of Lumbayanague, has never been engaged in any feuds conflicts “RIDO” in their existence down to their descendants in the present time.

Genealogy:

Sultan Paporo traced his lineage from forefather Datu Ambolotho of East Unayan down to Alnao sa Lumbatan down to Maruhom Bandara Loks a Datu of Lumbatan and Simpanoray Loks a Bae sa Lumbatan down to Maruhom Jaman, Milupus and Maruhom Adel, with royal connections from Bayang of moriatao Amdag and his connection in Binidayan from Moriatao Candia that made him and Sultan Ali Dimaporo second cousin, and Sultan Panondi mayor of Marogong his second cousin too.

Start from Taman of Lumbayanagui married to Sanao begot, Datu Ambolotho, Datu Lolongun and Potri Maririnag of Masiu. Datu Ambolotho married to Limbayan of Maguindanao begot, Anar of Lumbayanague and Alnao of Lumbatan who was married to Sanaolan one of the 9 royal baes of west Unayan, begot Maruhom Bandara “Loks a Datu “ and Simpanoray “Loks a Bae” wife of Candia of Binidayan,

Maruhom Bandara married to Sopaira legally known Bae sa Samporna daughter of Maruhom Rahmatula of Masiu from Bae Pagayonan begot, Maruhom Adel of Dagook and Maruhom Jaman of Lumbatan. Maruhom Bandara second married to Bae Lilang sa Maguindanao begot Datu Milupes of Lumbatan.

Maruhom Jaman married to Dadayoan of Masiu begot Mangotara 2nd Sultan married to Bae Dido of Lalapung begot Panakawan and Abagon 4th Sultan, Panakawan married Babayo begot Apontok Grandmother of Sultan Paporo.

Maruhom Adel married to Ideg (sister of Olama of Basak Binidayan both children of Maruhom Ameroden of Bayang) begot Armag who was married to Bae a wata begot Sultan Maamor of Unayan and his descendants are exclusives for Dagook royal titles. Sultan Maamor married to Ampor bae a labi sa Macadar begot 5 children and one of whom was Karani.

Karani known inai garingatao married to Mulok begot Datu Bandira “amai Macabiro” who was married to bae Romsik Moriatao Simpanoray and Candia of Binidayan, sister of Manggis (inai Borngao) grandmother of Sultan Ali Dimaporo & Sultan Panondi of Marogong. Romsik and Datu Bandira begot Bae Ambua Potremaamor sa Unayan married to Mangoranda son of Malaco and Apontok of Maruhom Jaman begot  Paporo H.Nor the Sultan of Lumbatan in 1980-2002.

From Simpanoray Loks a Bae married to Candia of Binidayan son of Maruhom Sayawa to Bae sa Buntong of Bayabao, begot 6 children two of them was Datu sa Campong and Tara who was married to Reliola of Wato begot Mamasagi Sultan Dimasangkay of Wato and married to Pindao begot Dimalawang and Itomama. Datu Dimalawang married to Idokay moritao Lolongun of Buad begot 5 children one of whom was Datu Tomanong married to Morop begot Datu Malaco and 4 more.

Datu sa Campong married to Sayago of poona Masiu begot Aloyodan who was married to Pangiayanampay daughter of Maruhom Diamanola of Gayob clan in Taporog begot Radia Ali of Binidayan married to Gagamuk of granddaughter of Maupaat Sebo of Taporog-Binidayan begot Mokayan married Bara sister of Aragad grandmother of late Vice governor Palawan Disomimba (Maruhom Sapaatula clan of Linuk Maisu) begot Bubong married Marug of Binidayan begot 7 children including Romsik & Manggis inai Borngao (mother of Sultan Ali Dimaporo) Pangacoga ( Father of Sultan Panondi of Marogong), then Romsik married to Bandira begot Ambua, Bato and Anta

Datu Malaco married to Apontok moriatao Maruhom Jaman begot Mangoranda, he also married more ladies with worthy descendants, Datu Mangoranda married to Ambua a late Potri Maamor sa Unayan begot:

 • • Paporo-H.Nor, ex-Sulotan sa Lumbatan and ex-Brg. chairman
 • • Gipoai (H.Aminah) inai atty. Maminta
 • • Mama sa ranao (H. Macmod), ex-Brg chairman, amai Satar
 • • H. Usop, ex-Brg. chairman and ex-Imam of Dagook
 • • Tantowaraga (H. Muslima) inai Ebra
 • • Borarat (H.Fatiamah) inai Marcos
 • • Magadapa-Adap, Regional Director, R-10

Mangoranda married again to Sinar, late Solutana Bae a Labi sa Bayang & begot:

 • • Zolaika inai Sando-ayan ago Apipa

Sultan Paporo was highly familiar for the existing Igma and Taritib, during the term of Sultan Ali Dimaporo as Governor of Lanao del sur, he assigned the Sultan of Lumbatan to collects all the possible Salsila of Unayan and Masiu to be used as reference for the next generations and now the family of Sultan Paporo possessed collected Salsila. Sultan Paporo (may Allah bless his Soul) married to Antao H. Aisa daughter of late Bae a labi of Lumbayanague the sister of Datu Cali also known Datu Manaros of Amaipondiong clan and begot 14 children

 • • 1.Sittie Nour Bae a Labi sa Lumbayanague married to retired Col. Nonoy Maunting of Butig
 • • 2. Macato-on (H.Najer)
 • • 3. H.S. Mariam married to Into (Balangamas & Komayog)
 • • 4. Alimatar married to Mirimbae Bangcola
 • • 5. Omira
 • • 6. Usodan
 • • 7. Sobair
 • • 8. H.S. Namraida married to Naser Manalocon
 • • 9. Abolkhair
 • • 10. Anisah - deceased
 • • 11. Muslimen
 • • 12. Zenab - deceased
 • • 13. Ambay
 • • 14. Sanay married to Alimatar Gandamato

References

 

 • Datu Abet Paporo’s Salsila
 • Ontay & Marogong.net
 • Datu Jack Caulay Mala’s SalsilaMy Meranao POEM about the present situation after the death of BBL because of the lame duck “P’noy” in his turtle government, and I believed of saying (Trust no future however the pleasant) apia e kapiya o dapun mitalingoma na obangka sasarigi.
 


Paganay pun ka taongn so BBL na ditaondun kasosomayodan ago ditaon katatagoan sa panginam ka matatangkud sa ginawa so kadakul o ragaor a kabaloy a sundod o kapia o dikapaginuntao o manga pipia a tao sa ranao, na ditadun rorotosun sa kapipikirataon sa maomabo so masa a mindaya so kalilintad na misonor so kadaa rayo-rayo a ginawa ko pata piagadilan na montawar ko kabusaran o puloa oranun, na ditadun rorobasun ko kapundaorogata ko gi-i-kapangilaya ko iputagondaya na iputagompia o manga bangsa o MINSUPALA... Datu Ontay
SULTAN LAGUINDAB MARUHOMSALIC POLAO DIPATUAN

LATE SULTAN OF THE ROYAL HOUSE OF GANASSI

One of the TOP 50 Model Sultans of Iranaon

What is the essence of promoting and recognizing the legacies of a good leader? Off course, to define the leader and his leadership services, styles, techniques and how he became popular, I believe that leadership is something that you are born with and that is defined by the choices and actions you take in your life.

Below, I have shared you the short highlight of a traditional leader whom we consider one of the top 50 most influential sultans of their time and model leader for the present generation of Ranao because he met the suggested qualifications and criteria in selecting a good model leader, to inspires the young meranao, motivate and hopefully give us an understanding that leadership is not just found in a decorated room with a gold spoon and silver plate. 

Late Sultan Laguindab Maruhomsalic Polao Dipatuan of the Royal sultanate of Ganassi was crowned sultan of the royal house of Ganassi on his young age; he was the noble descendant of Balindong and Dipatuan of Ganassi, and his turn as sultan is from the line of Maruhom Polao and Maruhomsalic two of the 6 Maruhoms of the sultanate of Ganassi.  Sultan Laguindab was also known as “AMAI MANGBALO” denotes father of mourned for loved one and he was most adored sultan for his leadership style in Ganassi, he made his sultanate peaceful and zero % for crimes because of his charismatic approach to the people, with a highest numbers of family feuds settled, he also fought the invaders of our land when he lead his people marched to Malabang in defends from the Japanese Army on world war II,   

As per the information from one of his direct descendants; Sultan Laguindab had 40 wives, the reasons why he married ladies were to sustain and sheltered although personal matter was not really involved, with hundreds of children and thousand of grandchildren,  Some of his direct descendants this present time are also honorable and worthy leaders, olamas, politicians, professional and respected lawyers in Ranao, particular in the second district of lanao del sur, to mentions some, like ARMM Assemblyman Hon. Abdulmalik P. Laguindab, Sharia Court Judge Hon. Rasad Sarip Laguindab, mayors and board members of LDS, Hon. Mangotawar Balindong Laguindad.

Sultan Laguindab Amai Mangbalo was the son of Porna Polao Marohomsalic, holds Arabic degree and highly mastered in traditional law and custom which aid him in settling feud, who served the sultanate of Ganassi as life time sultan. Note; this brief highlight of the sultan is subject for revision to add more data about his records as public servant.

Genealogy; in my account (Salsila)

Sultan Barat married to Potre Omon of Ramain daughter of Acari Simbaan sa Ramain, begot Balindong and Dipatuan, Balindong married to Bondayo daughter of Arobero Pagayawan to Bae Olan of Wato begot Maruhom Adel, Maruhomsalic, Maruhom Polao, Maruhom Malim, Maruhom Paramta and Maruhom sa Lapao,

Maruhom Polao married to Pre Bae a Labi of Bayang begot Pangiyalandong, Paramta and Alongan sa Macaguiling while Maruhom Salic married to daughter of his uncle Dipatuan and bore Okal who was married to Sharif Maupaat Amerol Umra of Maguidanao, Sultan Amai Mangbalo is direct descendant of Sultan Barat of Ganassi from the line of both Dipatuan and Balindong (Now the 21 Khalifa of Ganassi) in present time. Datu Ontay 

SULTAN SABDULAH ALI PACASUM
(Sultan of the Royal House of Baloi)
One of the TOP 50 Model Sultans in Ranao

What makes a good leader and how might the performance of good leader be measured? My humble answer is depends on the life had, the destiny on how he manages himself to the right path, the good example is subject sultan in this article,  

Man of Honor and man of courage is a man of wisdom which the sultan of Baloi Sabdullah “Booby” Ali Pacasum is my labeled on his good record as leader, he was popularly known “SULTAN BOBBY” a scion of royal families; from the two prominent clans in Ranao, PACASUM of Marawi and ALI of Baloi.  He was the proud son of Al Shiek Bezar Abdul Racman Pacasum of Madaya, Marawi and his mother was the late Bae a Labi a Gaus of Baloi a famous woman in the good name of Bae Pala Ali of the sultanate of Baloi.

Sultan Pacasum took up his AB degree at University of the Philippine and his bachelor of Law at Ateneo de Manila where he was elected as junior class president, Order of Utopia fraternity as President and Ateneo Law student councils as President, he also attended special and several studies, seminars and training on management and leadership, including the prestigious senior executive development course at Mindanao state University MSU. The Sultan subsequently receives numerous citations, to mentions some is “the highest award in management Studies” by the business school of Ateneo de Manila in 1975.

Sultan Sabdullah Pacasum was recommended for presidential citation when he came to the aid of more than 3000 pilgrims to Makka who were stranded, he was also awardees of most outstanding district custom collector by late President Ferdinand E. Marcos, during his time as regional district customs.

In articles of Jakarta globe published in Indonesia, the writer mentioned that he became close friend of the sultan when he met him in detention and protection center in Camp Crame Manila when the sultan was sometime detained for the charge of Rebellion during the Marcos regime, the writer supposed to cover the cause of rebellion in Mindanao 10 years back,

He also cited that the sultan was given a VIP treatment in the Jail center as respect of his being a great sultan of Baloi, and he added that during the detention period of the sultan he was visited by the sultan of Sulu (Mohammad Mahakuttah A. Kiram) for several times to help him out of Jail and sometime they discoursed the sensitive topic about the rightful claim of the Sultanate of Sabah and the Marcos government.

The Sultan had many interesting related histories during his time and I want to mention some interesting part, I will begin the story when Datu Revie Sani (son of Sultan Pundoma Sani) stay with me in my apartment at Al Guwaiza Jeddah KSA, he always communicating with one of the daughters of the sultan, I have no knowledge that he was married to her, one time he showed me the picture of Miss Angel Lucsin of the showbus and told me that Ms Lucsin was the niece of his wife and I resisted really? That time; Mss Lucsin didn’t yet confirm her connection to the sultan, Revie called the daughter of the sultan and she sent us picture of Lucsin when she was lad in the palace of the sultan, and her real name is “Angela” few months after; I watched Boy Abunda interviewed Lucsin about her being a granddaughter of a royal sultan, I knew the full story Datu Revie have shared me the version of his wife.

Going back to the respected sultan, married to Hadja Sittie Norlainie a B.S. Chemical engineering graduated in Mapua Institute of Technology; B.S. in Business Administration graduate and Master in Business Administration at Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, they graced with three children, Dulce Almira, Goldilynne and Sabdula Ali Pacasum Jr.

He married also to Bae Maomina Mangotara Pacasum of Baloi and had three children namely; Sabdulah III, Princess Maomina Dayana, and Prince Muaddib Mikunug which is a CPA at the moment; he had also two daughters, who are now living in abroad, Ms Caroline and Preciosa Peachy Pacasum, 

The Sultan traced his lineage from the 7 Maruhom of Baloi and to the 5 datus of Marawi who were the children of Datu Gomisa of Marawi to Potre Bayombong of Unayan the daughter of Ameladen a Macapundag from Rogot a bae popular in Salsilla as Potre Daragat, the only daughter of Sharif Kabunsoan of Maguindanao to Potre Angintabo of Malabang. His claimed as Royal Sultan of Baloi is from the turn of Maruhom Sarip one of the 7 Maruhoms sons of Bae Amensalam and Alao of Dutasaan-Ramain. He held the throne as Sultan of Baloi for more than ten years 1980-1992; as per the new Taritib of Baloi sultanate, the term of the sultan is fixed at five years, through a covenant signed by the representatives of 7 Maruhoms and the Committee of elders in accordance with the existing Igma and Taritib of Pangampong a Ranao. 

Makalilay later descendants was Datu a Kunug who was married to putri Linta granddaughter of Dianton of Butig begot five children, they could assumes the royal throne in Madaya, the reigning Sultan sa Madaya is the former Governor of Lanao del sur, Sultan Saidamen Balt Pangarongan from the line of Radiamoda sa Punud one of the five children of Kunug. Radia moda sa Punud married to Danding daughter of Maruhom Rakhmatula son of Balindong of Masiu, begot Sarip Batua, Datu a Pitiilan and Bae Olan. Sarip Batua married Bae Sotra, descendants of Sakayo in Marawi, begot Diamaror (ama e Didato a ama e manabilang amadatu a e Sultan Saidamin Balt Pangarongan) and Kodarat Dalomangcob father of Datu Pacasum of Marawi.

Pacasum begot several children, one of whom were Hadji Abdul Rahman Pacasum who was married to Bae Pala Ali of Baloi, the life time Bae a labi a Gaus of Baloi sultanate and begot Sultan Sabdullah Ali Pacasum, two of Sultan Bobby’s sisters are Bae Potre Ali Pacasum and Bae Johaira Pacasum Pangarongan wife of Sultan Saidamin Balt Pangarongan, two ladies formers Assemblywomen of the 1st district of Lanao del sur. Sultan Sabdulah’s grandmother from his father side is the Bae a Labi a Gaus of Tubok sultanate, grandniece of the late sultan of Ramain and late Sultan of Dutsaan two of the 16 royal Panoroganan of Ranao. 

I would like acknowledge the participations of sensi Revie Sani for this article, By Datu Ontay

 • References;
 • ·         Mernaw the Dwellers of the Lake, By Dr. Madale
 • ·         Datu Ashraf Revie Sani
 • ·         Jakarta Global website
 • ·         Ontay & Marogong website
 Top 50 most influencer Sultans in their time 1900-2016

(Model Sultans of their time) 

Based on the observations, we asked more 2k Iranaons who’s the most popular and influencers traditional and modern leaders in 1900-2016? thro personal survey and in Internet survey @ Ontay & Marogong.Net www.acmaly88.page.tl and here are the partial results with no particular order, the top “1” one in our survey was Sultan Alauya Alonto followed by Sultan Ali Dimaporo, followed by Sultan Haroun Al Rashid Lucman, 

Suggested criteria and qualifications for the survey are FF;

 • Traditional & Modern leader (Sultan and Politician) 1900 to Present
 • Most Number of settled family feuds/Rido
 • Most number of Project established
 • His name is very popular in Ranao and outside of Ranao
 • Most numbers of followers (relatives and friends)
 • Most respected & feared in term of Maratabat/Dignity
 • Numbers of Property owned particular on land/houses/firearm
 • Numbers of his heirs traditional sultans and politicians

The essence of this survey is to recognized the efforts of our traditional leaders in their modern leadership styles by remembering their legacies to inspires the Meranao youth as a good examples, model and deserved to be  follow their good footsteps,

We are still accepting the suggestions and recommendations to complete the 50 list of the sultans and please send me a brief highlight, Photo of the sultan you want to include to the list so that we may include in our post in FB, to our royal website and the drafted book. 

Note; antonaa e kakowa a mala a toma sa giyanan a survey? Aya mataan bunar na kunaba kagiya ana rogo oka royal family na pusoltan kadun odi na sulot ka sa mala a grar ko inged ka kagiya idal o pamilya niyo, to be a qualified Sultan is not in easy way, you need to evaluate yourself if you really deserving to the grar you want to be, remember that being a Datu is great responsibility to the people and to the creator “Allah SWA”  you need to obey all the command in the Holy Qur-an & Hadiths and the Igma and Taritib established by our forefathers, by Datu Ontay

Note; Top 50 most influencer Datu/leaders not a Sultan in their time 1900-2016 is our next post!

The Sultans

 • 1.            Sultan Alauya Alonto (3 times Senator of the Philippine)
 • 2.            Sultan Mohammad Ali Dimaporo (Governor, Congressman, MSU president)
 • 3.            Sultan Pangadapun Benito (Graduated mayor of Balabagan LDS)
 • 4.            Sultan Diranggarn Benito (Graduated mayor of Pagaywana LDS)
 • 5.            Sultan Macaorao Amer Balindong (Graduated mayor of Malabang LDS)
 • 6.            Sultan Malamit Ampaso Umpa (Major, Governor LDN, Vice-Governor LDN, Mayor of Magsaysay, Sapad)
 • 7.            Sultan Haroun Rashid Lucman (Congressman LDS, Paramount Sultan MINSUPALA)
 • 8.            Sultan Muliloda Macarangkat Datumulok (Graduated mayor of Binidayan, president of 28 sultans)
 • 9.            Sultan Abdulmadid “Panondi” Maruhom (48 years Mayor, Binidayan, Tubaran, Marogong)
 • 10.          Sultan Dimangadap “Panondi” Dipatuan (28 years Mayor of Kalawi-Bacolod, 2nd Paramaount Sultan)
 • 11.          Sultan Mohammad Naga Dimaporo (Graduated mayor of Karomatan LDN, now SND)
 • 12.          Sultan Pundoma Somdad Sani (MNLF Comander, MSU Professor, founder of MSU Karate, etc)
 • 13.          Sultan Thopaan Ditual Disomimba (Graduated Mayor of Tamparan LDS, president 16 sultans)
 • 14.          Sultan Dimapuno Ramos Datu (lawyer, Vice Governor LDS, Secretary of 28 sultans)
 • 15.          Sultan Omar Maruhom Dianalan (Congresman LDS, Graduated City Mayor)
 • 16.          Sultan Sabdulah Ali Pacasum (Custom, Custom collector & businessmen)
 • 17.          Sultan Mesug D. Calaca (Vice Governor LDS, Provincial treasurer, graduated Mayor of Marantao LDS)
 • 18.          Sultan Saidamen Balt Pangarongan (Two consecutive term as Governor of LS)
 • 19.          Sultan Guiling Dimalotang Bontales (Board member and Assemblyman of LDS)
 • 20.          Sultan Seradj of Boribid (Employee of Tubaran, president of 28 sultans, with highest # of settled feuds)
 • 21.          Sultan Sumpingan Macasalong (appointed and first elected mayor of Taraka and Graduated mayor)
 • 22.          Sultan Pre Fahad Salic (3 consecutive term as city Mayor of Marawi city)
 • 23.          Sultan Firdausi Yahya Abbas (Lawyer, Professor, president of Muslim BAR of the Philippine)
 • 24.          Sultan
 • 25.          Sultan
 • 26.          Sultan
 • 27.          Sultan
 • 28.          Sultan
 • 29.          Sultan
 • 30.          Sultan
 • 31.          Sultan
 • 32.          Sultan
 • 33.          Sultan
 • 34.          Sultan
 • 35.          Sultan
 • 36.          Sultan
 • 37.          Sultan
 • 38.          Sultan
 • 39.          Sultan
 • 40.          Sultan
 • 41.          Sultan
 • 42.          Sultan
 • 43.          Sultan
 • 44.          Sultan
 • 45.          Sultan
 • 46.          Sultan
 • 47.          Sultan
 • 48.          Sultan
 • 49.          Sultan
 • 50.          Sultan

Brief highlight of the mentioned sultans is available in our website www.acmaly88.page.tl
SULTAN MESUG D. CALACA
(Brief Highlight)

 • Sultan of MAUL-MARANTAO
 • Former Vice Governor of LDS 1965
 • Former Provincial Treasure LDS
 • Former Municipal Mayor of Marantao LDS

One of the model leaders of Ranao came from the sultanate of Maul Marantao, who has served his Sultanate and the people of Ranao until the last portion of his life, as a sultan, mayor, provincial treasurer and to his dedication to rendered public services, the sultan became vice governor of Lanao del Sur in 1965, enthroned Sultan of Maul-Marantao several years before he was elected as provincial vice governor.

The sultan was legally known as Datu Ameroding Mesug D. Calaca, both his parents came from the prominent royal clan of Marawi-Marantao, he was born on January 10, 1933 at Raya Madaya one of the united royal sultanates of Marawi.

Being a modern and traditional leader, he has many achievements and accomplishments, to mentions some; the useful road from Marantao to MSU known as Marantao-MSU road pavement, the barangay roads, Barangay bridges, Multi purposes, deep well, solar dryer, and reservoir for water in the remote areas, those mentions accomplishments was not specific in Marantao municipality where the sultans was elected municipal Mayor.

The big assets of the sultan was his being unassuming, approachable, who always take time to listen to the need and concerned of his constituents even in his busy time, He has helped the education of the young Imarantaon through Datu Calaca Memorial High school located in the municipality of Marantao LDS.

On the last part of his life, he continued serving his people as sultan by assisting modern leaders in settling family feuds, attending royal occasions, wedding ceremony and monitoring his sultanate through his relatives who were with him most of time, the sultan always been remembered for his great participations in the Sultanates of Ranao and we consider him one of our model leaders to inspires young Meranao to follow his footsteps.

Genealogy: in my owned personal account SALSILA, the sultan traced his lineage from our ancestor Gomising of Maranao who was married to Ayon a Bae of Tagoloan both direct descendants of Sharif Alawi of Tagoloan and Sharif Kabuansoan of Maguindanao, the Pata datu of Pangampong a Ranao, Amerogong, Botawanun, Dimaampao and Bataraan. Gomising and Ayon a Bae begot Datu Lundo who was married to Potre Raiza of Nagri a Maul and bore Maruhom Aliyodan. Maruhom Aliyodan married to potre Andanga tao begot Datu Alobae who was known first Paniambaan sa Maul the Ruler of Maul-Marantao, Datu Alobai married to Bae a Labi Papani begot Apatha a Datu sa Maul,

Apatha a Datu sa Maul married to Inai Ulodan bored 6 children one of them was Datu Kulambo who was the first Sultan of Maul-Marantao as per royal Taritib, Datu Kulambo got two children, Datu Alos and Datu Atha only Atha and Alos could ascend to the throne as Sultan of Maul. Datu Alos begot Datu Tanog and Datu Domaob, Datu Tanog begot Datu Calaca the father of Sultan Mesug Calaca of Maul-Marantao. Sultan Mesug Calaca married to Hadja Maimona Naga Calaca with whom he has several children Namely; Bae Rachma, Engineer Datu Acmad, Datu Alimoden, Datu Abdul, Datu Oraki, Datu Opao, Datu Ameroding “Bruno” the junior of the Sultan.

Note, The educational background of the Sultan was not mention in this article due to lack of healthy sources; but, I’ve heard from a relative, the sultan nearly similar to other Sultan who also earned higher education both Arabic and western, he was graduated in higher level and master degree prior for his qualification as provincial treasurer, he also fought the Japanese army to defend his homeland from foreign invaders, he was the childhood close friend and political Alliance of Sultan Mohammad Ali Dimaporo, he is also childhood friend of Dr. Mamitua Saber the Radiamoda of Marawi. By Datu Ontay

Reminder!!

(Obaka papasa sa grar ka angka mapud ko manga model Sultan ago leaders sa Ranao) thanks

Article sources

 • 1) Dwellers of the Lake page 88
 • 2) Salsila of Datu Ajmal Ramos-Taib Dibarosan
 • 3) Salsila of Sedepan a Masiu
 • 4) Ontay & Marogong. Net


I am personally condemning the act of few datus who give title to sec.mar roxas during his visit in lanao del sur. We should not forget that sec roxas was an ignitor of previous against the muslims and opposed the moa ad. Miyakalubolubod tano makalipat. 
Sultan Abdul Hamidullah T. Atar-sultan sa marawiPilandokistan in Perspective

(Arata Wata’s views) GRAR FOR SALE

Tonight, I had a lengthy discussion with Dora, the Senior Foreign Correspondent of the Pakbol.Daily, over cups of miso soup, grilled salmon teryaki, uncooked sashimi and lots of sushi.

Among the many topics we discussed was the on-going crisis in Pilandokistan caused by the conferring of a "grar" or royal title to Senator Mar Roxas.

According to a Tausog brother, the royal titles in Pakbolabad are now for sale, "traintai singko" or thirty five cents a crown. Mkkkk...

The truth is Mar Roxas is not the first "saruang a tao" or foreigner who was conferred a royal title by an organization of Ranao Sulutans. Many years ago Miss Korina Sanches, now the wife of Mar Roxas, was conferred a royal title of "Bai a Labi", some Pakbol says "Bai a Labi a Baos". Mkkkkk...

There are many other saruang a tao who were conferred royal titles but Pakbol, Pasbal and Paoshad didn't make big deal out of them. They know those are just for fun. Royal titles in Ranao are obtained by blood lineage all the way to the Chinese Muslim who brought Islam to the archipelago, Sharief Ka Bun Suan or the Darangen super hero Rajah Indarapatra. Mkkkkkkk...

So what made this latest royal title coronation different from the previous ones? What really caused Pakbol rage this time?

The short answer is the person it was awarded to. Any other saruang a tao or politician from the North would have been wokay. Mar Roxas is a problem. The memory of Mar Roxas staunch opposition to the MOA was still fresh, thus the Pakbol rage, and rightly so. Giving him a grar is a total disrespect to Pakbol.

Interestingly, one of the complaints against Mar Roxas is that he is a proven Islamophobe but is he really?

Let's see. He received the "grar" from a group of Muslim Sulutans and politicians who are his bata-bata or political proteges in Muslim Mindanao and who promised him the Muslim votes. If he was a real Islamophobe would he even consider to be crowned a Muslim royal title? Can you imagine Donald Trump accepting the title, Sulutan a Samporna from The Royal People's Muslim Democratic Republic of Pilandokistan? Mkkkk

On the issue of the MOA, did he try to destroy the Muslim Mindanao Autonomy? Was the MOA trying to establish a greater autonomy for the Muslims or for a secular Bangsa a Moro that groups the Muslims, Lumads and Christian settlers greatly diluting the Muslim character of the autonomy?

Mar Roxas is not an Islamophobe but a Morophobe. Mkkkkkkkkk...

Actually, by definition, the real Islamophobe are the few tens of thousands of Moros among the Muslims because they are the ones who want to destroy the Muslim Mindanao autonomy and replace it with a secular Bangsa a Moros autonomy. They are also saying that Muslim is a terrible identity; the proper identity is the Spanish insult Moros, thus, the Bangsa a Moros. Makes sense? Mkkkkkkkkk...

Anyway, there are many "*phobes" in the Pilipins. There are the PNoyphobe, Binayphobes and even Dutertephobes.

PANGNI KO MANGA OLOWAN SA RANAO!

To:

·         16 Panoroganan

·         28 Babaya ko Taritib

·         4 Kiathatamanaan

·         9 siyaw a inged a liaminan

·         6 Num a Lumba sa Kapatagan

·         5 Lima Noni ko Pagilidan (Ranao Ragat)

·         12 Sapolo ago dowa inged ko sogoda mala a Bayabao

·         5 Lima inged ko Sedupan o Masiu

Pagarapun ami rukano ago pagakolun ami rukano a pamagogopaan tano ago dadaoroga tano sa kasiyapa tano ko Igma ago Taritib sa diniyan kapakadapas, isapar tano oba makalamba ka kadaan sa kapunud so manga sulotan ago Datu ko manga inged tano ka pud a ipundangan o manga puda a datu sa Ranao, so pangsi agoso kaitoan na pukaramibit so kadadandan o manga pipia a tao a magiingaran sa Iaranon/Meranao, giya dirukutano di ipamuzag a manga sarowang a songka sa Marawi ka angka kasangkadi sa Sulotan ago Datu na paawing a mala ago kaitoan o bangsa ka miaka ibarat sa kiadaan tano sa siyap ko giikapagingud ago so ruk tano a “kultora” puda pipiza o sabaad na moayaniyan na kiadaan sa kapunud so manga Sulotan ago miakalamba so grar a inibagak o manga loks tano.

Si sa Ingaran o manga pipia a tao ko Pata Pangamponga a Ranao na piamomoyo ami so tolano manga losk tano ago manga arowakiran a igunuk tano so giikindagangun ko manga grar ko manga sarowang a tao oba sii pupaka indaga so grar sa Inged a Ranao ka kaitoan tano langon.

OSAYAN A MAKAMPUT

Giyanan kia sangkadi ki Sec. Mar Roxas a Datu sa Ranao na miaka sagipa ago miakakuno so manga pipia a tao sa ranao ka sabap ko MARATABAT, so sabaad na ayatindugiran na kunaba sabap sa political party and Interest, aya kalilid a tindug o kadandan na di anan maka aayon ko piamagowayaan o manga loks tano a oba maagaw ago makasapari ko kadatu sa Ranao so diron kapapatotan, sagadita ka bunar a “common” so ingaran a Datu, ogaid na tanodan tano so Taritib ka so kiatipasala ko manga grar na inadun o manga losk tano Paganay so manga grar a Radiamoda, minitondogon so Ayonan Datu ago Datu a Cabugatan na Samporna ko Sulotan a mititindugiyan so Igma (Qur-an ago Hadiths).

Siko masa o walo a datu miataongko Taritib sa inguda Ranao na kataya so manga grar a mala e Kipantag, Sultan ko inged, Datu a Cabugatan ko Inged, Radiamoda ko Inged, Datu ko Inged, Panondiongan ko Inged ago so manga pupud a lumba Grar, Ibartiyan na iya Marawi na adun a Sulotan sa Marawi na Odasa iyan so Masirecampo sa Marawi ago so Datu sa Marawi kasiran e dowaka wata sa mama, Ikadowa Ibarat na giya Binidayan na makatitndug so Sulotan sa Binidayan na tatarompongun o Datu sa Binidayan na igira dimakadadarpa so Sulotan sa Binidayan naso Datu sa Binidayan na aya pumbugay sa mosawir,

Ikasowita ko Grar sa Ranao, Tanodan ka manga pipia datu a miasulotan sa Ranao (tipasal a Marawi) na isaon si Atty. Macapanton Abbas, na aya kapapantagan imanto a Sulotan nasi mayor Manabilang, ino mapia a pagilayin ago pamamakinugun a ayarimbang o mapia a tao sa ranao ko grar iyan na sarowang a tao?

DATU AND SULTAN FOR SALE!

(Only in Pilandokistan the royal kingdom of Aratawata)

I remember my previous post regarding the royal title market in Ranao, and the best comments I read in social media is comparison of having a Royal title in Ranao to the miss universe, we all knew that Miss Colombia was crowned MU for a couple of minutes, the comments pointed that if you are politician then go to Marawi city and matter of minutes you will be crowning Datu or Sultan,

Just recently; connecting where the comment was posted Mr. Mar Rohas former Interior Secretary, the administration candidate in the May presidential election was enthroned as datu by the sultanate in Lanao del Sur province during his few hours visit in Marawi, the title hopes would help him secure the vital Mindanao votes, “Naniniwal na ako na binibinta nga ang Royal title” just to earn votes.

Some of Pilipinos citizens maybe for Datuship title but not royal Datu, Please don’t encourage non Muslim to the title as SULTAN, Sultan is one of the good names of our creator (Allah SWA). The word sultan describes the Muslim ruler of an Islamic Nation; his realm is known as sultanate.

The English language word sultan is derived from the Arabic term sultan, meaning "power" or "rule," which in turn comes from the Aramaic word shelet, meaning "to have power." 

MESSAGE FROM A ROYAL CLAN OF BUAYAN-MAGUINDANAO! FROM A CLOSE FRIEND, (he told me to hide his name)

This night, the uncle of Governor Sultan Mangudadatu of Buayan visited me in my office to personally delivered his opinion on what going in the sultanates of Ranao, in his sad and disappointed voice told me “Manager; Meranao and Maguindanao are one blood, as a member of the royal family of Buayan, we are worried to the people of Ranao, some of your leaders were not vigilantes in preserving our rich and beautiful heritage, remember our forefathers who were died, martyred and fought the invaders to protect our own (Land, Name, Culture and Religion) we need to preserve our maratabat because it is the only gift that are given to us by our forefathers.

Mr. Mar Roxas was enthrone as Datu by some of your leaders (Tribal leaders and Politicians) in exchanged of securing immediate position if Mar Roxas be elected as Philippine’s president in May, 2016, where is now the MARATABAT, Am I right that Meranao are always been labeled as protector of Bangsa? Have your tribesmen forgotten the MOA-AD? where thousands of our people have died because of him!

After he delivered his sentiments to me, I was hopeless I don’t know what to answer, he is right and I realized that since I created my website Ontay & Marogong.Net, I am consistently in making the article of preserving our Igma and Taritib, my blog was plenty of reminders to not encourage the non Muslim Filipino to any Title “GRAR” in Pata Pangampong a Ranao and I am always aware to the word Murka (Wrath) TIYOBA Anyone who would violate the Covenant of the Old Igma and Taritib would meet Heaven’s Wrath and suffer the consequence and I finally realized that Datu sa Ranao is more or less equivalent of Rajdamuda sa Ranao, Datu a Cabugatan sa Ranao and Sulotan sa Ranao, my last word to him (Mangudadatu) we will mark the names of those leaders who are using the our tradition and couture in term of money and position in government, we are shameful to this issue to our nearby sultanates, Johor, Brunei, Indonesia and Sulu-Sabah..
"INNALILAHI WA INNA ILAYHI RAJIOON"

Allah says: "Innalilahi wa inna ilayhi rajioon" To Allah we belong and to Him we shall return." (Quran Surat Al Baqarah 2:156)

"Every soul shall have a taste of death, then to us you will be ultimately returned." (Quran Surat Al Ankaboot 29:57)

Innalilahi wa inna ilayhi rajioon

We say this statement, "Innalilahi wa inna ilayhi rajioon" "To Allah We Belong and To Him We Will Return" when someone dies, when we lose something, or suffer a setback or harm.

We are sad for the untimely demise of Shiek  & Qari Abdulbashit Imam Tomara, Iranaon and our 3 times World’s Champion for international Qur-an reading competition, the qari was died with stroke, 8;30pm, January 11, 2016 at Sharif Mansion Hotel at Quiapo Manila, during his assignment to spread and propagate the correct way of pronouncing the words in our Noble Qur-an,   in behalf of people of Ranao and this website we would like to express our deep condolence and may Allah let him enter the paradise without delay, AMEEN 

Datu Ontay would like to thanks him as our guest of reading the noble Qur-an during the seven days of his mom’s death @ wato, PAKASORGAAN KA O ALLAH.


Pakaiza antaa e mala e bangsa so wata o so ina ama iyan?

Aya sumbag na dowa ka sagit sa m’bida, paganairon na igira so miakandarodopa na langon mapia so pakatupo o bangsanian na pukabaloy a mas mapia e bangsa so wata adi so ina ama iyan ka langoniyan miambangsa so bangsa o amaiyan ago so bangsa o inaiyan a manga pipiya ago langoniyan tunganay so manga tunganay o ina ama iyan.

Ikadowa na igira so miaka tapi na adun a malo kasisindilan odi na kasisilidan ko ina odi na sii ko ama na gimbaloi a mas mapia e bangsa so loksian adisukaniyan a wata ka sabap sa so wata na kiasumboran so bangsa niyan sadiron kasosomayodan so sabagi ago so sabaad a putaritibun sa inged a Ranao,

Tanodan ka so bangsa na kibagak a katontol na ayabo pukandodan, so manga Arab na aya kupitiran na amay ka ipangilayngka sa ipundarodopa iyan so wata aka na siingka paganay ipangilai ko manga madasug ka, tunganayngka, amayka daa katoon kaon nasi-ingka ipangilay ko tao ko inged ka na amay ka daa bangkaon katoon nasiingka ipangilay ko salakaw a inged a katawan ka a mapia a tao so pakamongan kaon, aya pagilayin ko ipundarodopa na pata sarat, paganay naso Kataidian, ikadowa naso tamokian na ikatlo naso bangsaniyan na ikapat naso agamaniyan a kalaiyan e kaluk ko Allah SWA, ogaid na aya taralbi naso malai kaluk ko Allah

So Bangsa na pusiapun o manga loks tano ka madakul a miasiyap o kapia e bangsa ago ayabo a mbidaan o sarowang a tao ago so manga tao sa Ranao nasabap ko kiasiyapa tano ko bangsa tano sa dadun kasagapi o manga ispaniyol ago so manga apon na giyoto mambo e sabap a kalilid a barabangsaan (royal families) sa pilimpinas na siingka katuon sa inged a Ranao,

Giya Chart na pimbaalan akun na ibarat anan a sabap sa si ina akun ago si ama akun na langon babangsa ko Diwan a lomiagaday sa Wato ago sa Binidayan na miakasombaka so kitotompokiran ko Diwan na maiabaloy a bangsa akun ago so manga pagari akun na mas mala ako e kitotompok ko Diwan adisiran,

Bunardun a so bangsa na dipulimbanan na isurat tano ka an puka kudug o kaoriyanan tano sa kasiyapa iranon mambo ka odi tano tomanod na mipundatar tanodun so sarowang, ogaid na kunaba tano iputakabor so bangsa tano ka so Allah na inaloy niyan sa Qur-an a diniyan kababayaan so manga tao a mazalimbatog ago aya lumbi a susulaan ko Allah SWA naso siranoto a masangila amalai paratiyaya ko Allah..Datu Ontay

SO MANGA OSAYAN KO KAPIYA O BANGSA
1. So Akida a paratiyaya na siniyap anan o Bangsa
2. So ginawa na di maka rondan na siniyap anan o Bangsa
3. So tamok sa di niyan khailang na siniyap anan o Bangsa
4. So akal na miphaginontolan na siniyap anan o Bangsa
5. So kapaginontolan na katharo ago galbuk na siniyap anan o Bangsa
6. So lolot, tonganay na di maka p‘totolaka ka siyap‘n o Bangsa

TLO A SINIYAP O ISLAM KO BANGSA
1. Obata maka sina sa da taon makawing
2. Obata maka pangaroma sa maogat a ad‘n a khir‘kon
3. Obata maka pangaroma sa warisan ta


PITO A PIYANGKATAN O ALLAH KO BANGSA
1. So Bangsa na isiyap sa lolot, tonganay
2. So Bangsa na isiyap sa moriatao ta
3. So Bangsa na isiyap sa p‘khaor, miskin
4. So Bangsa na isiyap sa miyawapat
5. So Bangsa na isiyap sa kapangaroma
6. So Bangsa na isiyap sa datu a maontol
7. So Bangsa na isiyap sa agama a so Islam

SAGINTAS A GOGODAN KO SHARIF ALAWI SA TAGOLOAN

Sii ko manga daptar ami muna ko totolan ko Sharif Alawi ko kiapaka talingoma niyan sa ingeda Ranao na mia aloi ami a miaka pangaroma sa patka tao a bae a langondun batunger pupagingud sa Ranao na samporna ko Tagoloan a ikapito a Inged, na aya mia alaoi a minindarodopa iyan naso Maginalong a bae, Lilangun sa Tagoloan, Anak sa Lumbak a lupa sa poona bayabao na ikapat so Pinidiya sa Bayog Tagoloan,

Igira mia-aloi so Sarip Alawi sa Tagoloan (Alawia) na tabia na aya pipikirun o sabagi na bairan kambibisa so kiababadanon, so mambo so Sarip Kabunsuan na aya kataoron o sabaad na ba kamibibisai o manga tao sa Polangi (Maguindanao) na oma-alaoy so Sarip Alioden a Modabar sa Sulog na ba mambo kambibisai o manga tao sa Sulu, na maaloy mambo si Bolkia na aya kataoron o Sabaad na ba kambibisai o manga taga Boronai, omambo  ma-aloi si Sandab ago si Umpas naba kambibisa a Padas ago giya Ranao,

Si-I minisabap sa mainot I matao ko manga totholan ko kiapaginutao iran sabap sa so minisalono na dairan mainungka a kisoratun ko sempad (History) ka si-I tanodun mionot ko pimbago a butad o sarwang na sobo so pukailay tano ko manga daptar iran (Books) na ayabo pukasowa o manga bagu a Iranaon,

Sii ko kiabangsa sa Ranao na isa a mini ombao o manga Iranaon na kagiya siikiran mia-orong so matiwanay a bangsa o manga Ashraf na minisombak ko bangsa o pata datu a kikawali ko Ranao naso kiabumbaranon na  imanto na Iranaon na mip’pangadag tano a datano kasagapi o sarowang a bangsa.

Ikadowa mini ombao tano naso Sharif Kabunsuan na miabarumbad sa Maguindanao na masasamporna sa Ranao-Pagilidan, na so Sharif Alioden na miabarunbad sa Sulu na misosombak tanoron, na so Sandab na mia ansan ko Ranao so kiababadanon na samporna ko Umpas, sipuman si Sharif Alawi sa Tagoloan na aya isa a mioona a Iranaon singkabo puka kudug so kadakulan ko barumbadiayan sa Ranao sa Giyoto a kia-aloyan o manga pasasalsila (Histirian) A INGED A TAGOLOAN A IKAPITO A INGED A TIMBANG A MAGUINDANAO A IRIRIMBANG SA SULOG,  by Datu Ontay,

Sagintas a Gogodan

Giya Chart ini daptar ami na matag Isaka loks ko Sarip Alwi ago so Sarip Kabunsoan giyanan so manga muna sa walay, So Alawi na piangaromaniyan si Maginalong na isa ko wata iyan so potri Kalandaan na piangaroma o Balabagan Boisan a wata o Sharif Kabunsan ko Potri Tomanina na mimbawata siran na so Datu Libobongan, So Amirogong sa Kapai ago so Dimalang sa Bayabao,

So Libobongan na piangaroma niyan Paganay so Potri Sinirig na mimbawat siran na Yahya Ko Dulangan sa Butig, Kunumun sa Bayog, Mangawan sa Kapai ago so Potri Kamayongan. Piangaroma puman e Libobongan si Bae Aliga a pagari bae a labi sa Bayog a manga wata o Pati mata ko Mapunag a Wata o Sharif Alawi ko Pinidiya sa Bayog na mimbawata nasi Kalisia Olan sa Taraka a karoma o Domocao sa Taraka. Sipuman si Potri Kamayongan na piangaroma paganay o Sharif Radia Bato Lacongan sa Maguindanao a wata o Kawasa na mimbawat siran na siyao ka wata a mia barumbad ko pitipasal a inged.

Sipuman si Amerogong sa Kapai na piangaroma niyan si Lilangun sa Butig a wata e Amisusum ago si Rombaan sa Maguindanao na mimbawat siran nasi Pundoma sa Unayan na babai niyan si Damoyong sa Madalum, nasi Pundoma piangaroma niyan si Umpas a babae Sandab na Mimbawata nasi Datu Okho a amao Dianaton sa Butig, ikadowa si Ambrong ama o Amatonding a Noni, Si Amborong na Piyangaroma niyan si Omon a  wata Sultan Dimasangkay adel sa Maguindanao na mimbawata siran nasi Potri Gayo sa Unayan, Potri Nangco sa Poona Bayabao na lakiran so Amatonding a Noni, na piangaroma o Amatonding a Noni si maupaat Gayang a babae o Sultan Kudarat sa Maguindanao na mimbawata siran na lima Noni sa Ranao…..By Datu Ontay…   

MANGA KAROMA AGO WATA O SHARIEF ALAWIYA

A) FIRST WIFE: POTRI ASINALONG,

 • ·         Landa a Alnda
 • ·         Ayon inao Lundo
 • ·         Kalandaan
 • ·         Radia Kunug
 • ·         Radia Soning

B) SECOND WIFE: LILANGUN SA TAGOLOAN

 • ·         Api
 • ·         Dangaola
 • ·         Dakunug

C)THIRD WIFE: ANAK SA LUMBAK A LUPA 

 • ·         Maupaat Hidayat sa Poona Bayabao

D) FORTH WIFE: PINIDIYA SA BAYOG

 • ·         Mapunag inao Aliga a Karoma o Libobongan
 • ·         Samporna
Kormat ko kiambatalo sa kataid ko Alam,

By Datu Ontay (posted in Ontay & Marogong.Net)

Isa a mapia a kiapakasumbag ko manga pakaiza ko kiambatalo sa kataid ko alam minipantag ko ragon a 2015, sa aya miatundo a maninasan a bae ko alam na sii makapopon sa Pilimpinas, isa pagilayin sa motra ko kambatalo sa kataid na somasartaon so kataid a rakus o kaonganguniyan a bae ko kilapiayatun ko sumbag ko manga pakaiza o pagilaya sa motra, sa kakowaan sa gona ago makanggay a pangoyat ko kisalono a masa so sumbagiyan,

“Why should you be the next Miss Universe?”

“Ino suka e patot a manisan a bae ko Alam?”

Katii so matanos a sumbag o bae sa Pilimpinas (BAE PIA AW) "To be a miss universe is both an honor and a responsibility. If I were to be miss universe, I will use my voice to influence the youth, and I would raise awareness to certain causes like HIV awareness that is timely and relevant to my country which is the Philippines, I wanna show the world, the universe rather that I am confidently beautiful with the heart”

(initogalin e Datu Ontay sa diorobasa a Iranon ka an matanos a kasabotiron o daon maka sempad)

So pukatundo a manisan ko alam na bantogan ago atas tanggongan. o matundo ako a manisan a bae ko alam na panaguntamanan akun e kasaorako ko sowara ko sa ikasigi o manga kangodaan, na pakarayagun akun so inungka ko pukasabapan ko paniayakit a HIV a kapapantagan a gi-indakul ko inged akun a ayadun so Pilimpinas, paki nanaoan akun sa dunya odi na siiko alam a mata-tangk’d ako a mataid rak’s a mapia e niyat so puso akn.

Sii ko kambatalo sa kataid na kunaba pimbabago sa Iranon ka maapud ko papakaradian tano gowani, a pagilayan sa motra naso manga bae a pupapakaradian sa limaka daradiat na disiran di kini kini ko kapusong iran ko panggao a darpa a katatagoan ko limaka daradiat (Kolintang) na oriyanian na pakatotontolun sa mapontos a ongangen so bae na pakaoriyanan iyan sa mapia a Pananaroon, na isa pagilaynon o bugay sa motra (JUDGE) na so kapiaya o kilapiyat ago milapudiyan sa masagogod  so katharo onganen sa aya pumapasanganon o bae na di makaosar sa diorobasa a sarwang a tao, na rakus o karinano o kiapaka pagayonayon niran kolintang….imanto a masa na sabap ko aya minisalono na pimbago a dadabiatan naron tano puman romiyawat sa piakalipatan tano so andang a rukukutano a kambatao sa kataid (beauty pageant)…Datu Ontay..    
  


SO MANGA PAGAPOON SA RANAO

Siiko ko kiapagingudi sa inged a Ranao na miapanotol o manga loks tano a aya paganay a pagapoon sa inged a Ranao so Radia Indarapatra a poon sa Mantapoli ko kinindarodopaaniyan ko potre Raina laot sa Ranao, na miaakas so masa na ayapuman pagapon sa Ranao so Pata datu, Amerogong Thopaan, Dimaampao Kalinan, Bataraan Dikilatun ago so Botawanun Kalinan , giyoto kiatharoaan sa pata magari-ari a miagingud sa Ranao a miaka pangaroma ko pata bae sa Ranao, Anginonun Darasa, Potre Sittie Anak, Bae Toron Bolawan, Nomonao sa Ragiray, a mga wata o Radia Rinandang a kikawali sa Ingud a Ranao,  giyanan e kiabaloi niyan a Pata Pangampong a Ranao.

So kinitakap o masa na ayapuman miabaloy a pagapoon ko pata-adel a gaus ko Ranao so Popawan sa Bayabao, Pascan sa Unayan, Bantayao a delion sa Baloi ago so Ami Alongan simban sa Masiu, aya sabap a kapukuduga ko kitotompok kiran na sabap sa siran e manga datu sa Ranao sa masaoto, na siranpun e kiaomaan o manga Sharif a maawid ko Agama Islam na siranpun e kikiwali sa Ranao, siran e taguntaguna a mitatamana  sa kawali sa Ranao.

Siiko kinibologdun o masa na miakandiamonga so manga Sarip ago so manga Datu sa Ranao naso so kiababadan kiran na ayapuman minisambi a mindadatu sa Ranao na inisalapaidao iran so Igma ko Taritib, maana so Taritib sa Ranao na inipasodiran ko Qur-an ago so Hadith na bitowaniran sa Kasulotan ago kapuradiamoda so Kadatu sa Ranao, maana kandatu a piakasalapidawa so Agama Islam ago so Taritib, so mababaloi a mindadatu sa masaoto na inisaratiran so Igma ago Taritib sa inigoris so bangsa na giyo e kiaadun o manga Panoroganan ago so sa moway munda ko takdir sa Ranao.

Siiko kinipangkat o masa na sabap ko so Taritib na lubatan ago omanan na ayaon pulubatun so marataon na mindakul mambo so pagtao ko manga inged sa Ranao na pimbago bagoan o manga loks tano so Igma ago so Taritib sa inaduniran so Sapolo ago Lima a manga Panoroganan ago so dowapolo ago walo a mbabaya sa Taritib, so pata inged a kiathatamanaan, so Lima Inged a mala sa sudepan a Masiu, so Siyao Inged Liaminan ko siyao a bae sa Unayan, so sapolo ago dowa inged sa sogoda mala a Bayabao, na minitakap so masa na mia adun so Pata Lumba sa Kapatagan ago so num a panoroganan, agoso manga inged a mala ko Batalo Pagilidan (Coastal area of Ranao)

So Kia-akas o masa na sabap sa so Igma ago so Taritib na kapakay omanan na si-i inisabap o Allah ko dowa Imam sa Ranao/Kadi sa Ranao, paganay so Kadi sa Binidayan na ikadowa niyan so Kadi sa Buntong na siran a dowa e paganay a tao sa Ranao a miaka pangadi sa sudupan ago sa Malaysia, na siran e paganay e miaka sowa ko kanggoberno na ini omaniran ko Taritib sa Ranao so Cali (Judge) Imam (Religious leader) na miadun so kandiakat ago so kazadkai ko manga masgit, na inipagomaniran ko mga inged so kapaga-agama, oman e katagoan sa masgit na butowan sa isaka agama aya sunadiyan na isaka barajama, ka aya hadap iran na an makadakul so dimulima wakto, (Sompatan  tanobo) Datu Ontay

 

RANAO AND DANAO

by Kaka Edris Tamano
 

The starting points here are the RANAO (the lake) and the DANAO (the inundation), two bodies of water where these people proliferated. From the hinterland, there was an ancient lake called RANAO in the language (ranao is lake; ranaranao is a small lake or body of water; danao, a flooding water). The people or dweller in this ancient lake are IRANAON, meaning people of the lake. Pronounce it fluently, it becomes IRANON. These people were scattered all over Mindanao following the bigger eruption of the volcanoes in the area. Looking at their origin (Salsila; Tarsila or genealogy), the emanated from one parents.

Those people who inhabited the area on the banks of the Pulangi river were called MAGI-INGED sa DANAO, meaning dwellers by the flooded area or MAGINDANAO. The area rose to prominence following the establishment of the Sultanate there by Sharif Muhammad, better known in his kinayah as Sharif Kabungsuan who married a local lady TONINA (fro TO' ni ina = soul of mother; Tomanina among the Ranao people). On closer look, the reining sultanates are IRANON. Since IRANAON and IRANON are one and the same, the Iranon of Maguindanao, the Iranaon of Ranao, and the Maguindanaon are in essence ONE big tribe. After all, they are one in language and in customs, culture, and traditions. They were just divided by a well-intentioned entity to weaken and most probably to rule them.

Maguindanao eclipsed the other sultanates in influence following the courageous campaigns of Sultan Muhammad Qudratullah or Sultan Kudarat (an Iranon sultan) against the colonizers, the Spaniards. However, the other Iranaons had practiced a kind of hegemony in Mindanao by exacting tributes from minor datus called Katawhang Lumad (indigenous peoples) by the denizens or immigrants from the Visayas (Cebuanos and Boholanos particularly). It's a nice long story that needs to be written down if we have the luxury of time.
DANSALAN (RENDEZVOUS PLACE)
 
 (Created by Datu Ontay dedicated to all people of Dansalan)

  Dansalan ai dansalan, Na kaoto a Dansalan

A pakaranon a inged, Ka dansalano ranonko
A maona binumbaran o kiaranda a ranon
a paganay kasaodan o tiongkop a rangkono

  na dansalan ay dansalan na sukaman so inged ko

a muna kalontanaan o sigay no paninindug
suka so kampong ami a paganay katupadan
o malakot ko subangan a paninggalan o ranao

  na inao na dansalan a dansalano paginged

na aya dikoron karaw na goka zalin sa tindug
ka miasawangon sadar so manga mimbilangatao
ka malnggao pagingdan na mayao imbangbungan

  Inopuman dansalan ka sako paganayoto

Na sukaman so pisigi a ikararanon o tao
ka manayo pagingudan ka paganay a mipandi
ko agama o pusimban ka malaon so agama

  na inao na dansalan na ilangas ka dansalan

ka gokaini rundungan a miasawang so inged
ka milubog so kalodan na di kapanginsudaan
ka apia so katasan na dikapangimbasokan

  Liwanag ka dansalan ka sansara so pagtao

ka karunub a kalasan ka dikapangintagonan
ka apia so luthingan na dikapamayandugan
Kanogono marandang a goso p’phagingudon
Ka bunar ko kamanisan na dibo kapusonoran
Ka apiya so tarosan na di khaparo lokisan
 

 Na ikasoy ki Dansalan so Ranon ko kapagingud
Na iampir ki dansalan so kanayo ko bangsa
Na mantanowa sebangan a alongan simaoray
Ka so kanayo o inged na bantogan o datuon
Na so paawing o inged na pangsi o datuon

UTTO NAMLI AMADATO O NINIG SA RANAO

Ramain, Bayang, Wato Direct connected to Maguindanao & Buayan Sultanate,
By Datu Ontay.

Kati so Gogodan ko kapaka totompok o bangsa o Ramain, Bayang ago so Daluma Wato ko matiwaro a Bangsa sa Maguindanao ago Kabuntalan, go sa Sogoda Buayan sa kalalangkapiyan ko kaoladan sa Daluma gapa o Mindanao (giya tothol na sii inibat ko Tarsila sa Pagayawan na magaayon siran ko Tarsila sa Buayan)

Si-i ko manga daptar o mianga oonaan tano a manga loks tano na inisoratiran so kiandato o Utto Namli a aya langkap a ngaraniyan nian naso datu sa Zapakan a sukaniyan e mia-aloy a miaka tingki ko kiandatu o amaiyan a datu a Sulotan Mohammad Dipatuan Kudarat sa Maguindanao, sabap ko kala iyan e paninindug, kawaraoniyan ko kinitidawaaniran ko manga gubat o Espaniol 1850-1899,

So Datu sa Zapakan na isa mala datu a pimbisita o ika 27th President of the United State of America asi William Howard Taft, sabap sa miaki ng’ginawairon ko kianuga niyan ko kiandatu o Datu sa Zapakan, sii ko manga pud a pasasalsila na mia aloy-iran a isa a dipangudugun o manga datu sa Ranao na so kitotompok ko matiwarao a bangsa o manga datu sa Maguindanao, buayan, ibarat o Datu Utto Namli sa Buayan, Omarmaya Tabo-tabo sa Kabuntalan, Sultan Dulkarnain sa Maguindanao, a miontawar sa Ranao ka igirakon a miaka sapari ka, minitompok ka ko bangsa matiwanay na malubod a kapuka datu oka ago so kababadan ruka ka maka iibarat sa mia sumpo ko manga palokloksan tano a miaona a mindadatu sa odi makambalawag so datumanong ko inged na pantar so pata alam.

Kiananaowan mambo a siiko kiapagingud sa Ranao na maoona so Bantogan o Ramain, go giya Bayang, go giya Wato na samporna ko Masiu, aya tanda na si kiapaitawan ki Late Senator Sultan Alauya Alonto ago so kiababadanon, Si Sulotan sa Bayang Al Rashid Lucman ago so kiababadanon, Si Ali Dimaporo a batungur sa Wato-Masiu ago so kiababadanon, so manga ala mindadatu sa Ranao na langon mitotompok ko matiwaro a bangsa sa Maguindanao, na giya e taralbi a matanos a kapipikirataon igira miakudug ta so bangsa ta aya inindato gowani na obaniyan magakut so kaiisa isa o manga muslim sa Mindanao ko gii kipangaton ko kabnar o Muslim.

Gogodan a makamput

Gogodan a makamput, so Radjabuyaan Pakir Maulana na mimbawata na dowakatao, paganayron si Rajabuayan Marajanun Maytum na babae niyan si Bai sa Buayan, na si bae sa Buayan na piangaroma o Radiatuwa sa maguindanao a wata o Alamansa Dolkarnain, na mimbawat siran na Sultan Untong 18th Sultan sa Maguindanao na babai niyan si Bae Tuan Potri,

si Radjabuayan Maytum na piangaromaniyan so Toron ago Mayong bae a labi sa Maguindanao a wata o Sultan Alamansa Dolkarnain sa Maguindanaoko apo o Sandab sa Johor, na mimbawata siran naso Sultan Bangon sa Buayan na babae niyan so Bae Pidong ago so Bago a taw, Si Sultan Bangon piangaroma niyan si Bae Tuan Potri a bae a labi sa Maguindanao a wata o Radiatuwa sa Maguindanao a wata o Alamansa Dolkarnain, na mimbawata siran na si Utto Namli a Datu sa Zapakan,

Si Bago a Taw a bae a labi sa Buayan na piangaroma o Sultan Untong sa Maguindanao na mimbawata siran na si Bae Dido Raja Putri a Sultana sa Maguindanao na manga lakiniyan so Datu Mastura ago so Radjamuda Masla sa Maguindanao na laki niyanpun sa isaka ina si Serongan a Sharif Mauppat Amerol Umra sa Maguindanao a sii miagingud sa Ranao.

Si Datu Utto Namli na piangaromaniyan si Bae Dido Raja Potri a Sultana sa Maguindanao a babae e Mastura ago si Sharif Maupaat Amerol Umra sa Maguindanao Ranao a manga wata siran o Sultang Untong 18 Sultan of Maguindanao. si Utto ago si Raja Putri na dasiran Mbabawata, piangaroma puman e Datu Utto si Bae Ombos a Bae sa Barongis a (wata o Sultan Bayaw a pagari o Sultan Bangon a ama o Datu Utto Namli), na mimbawata siran na isaon so Datu Sabog a ayadun so Datu sa Buayan na aya kadakul a pagariniyan na 77 ka tlopolo a miapangaroma o Datu Utto Namli.

Si Datu sa Buayan Sabog na piangaroma niyan si Bae sa Ganta sa Maguindanao a wata o bae Pidong ko Sultan Digra Alam sa Kabuntalan a wata o Omarmaya Tabo-tabo sa Kabuntalan, na mimbawata si Bae sa Ganta ago si Datu sa Buayan Sabog na isaon si Potri Ninig sa Maguindanao & Buayan & Ranao,

Si Potri Ninig na piangaroma o Datu Nanak sa Bayang a (wata o Diwan ko Paramata Imfa BaeLabi a wata o Pindawa-daw Oray a isako lima noni ago so Balindong bsar) na mimbawata siran na so Bae sa Marigay sa Wato na lakiniyan si Mandaragon a Maupaat Sharif sa Bayang. si Bae sa Marigay na piangaroma o Rilaola sa Wato a wata o Datumaas na Mimbawata siran na pat katao, Bae Patri (BAE SA OSONAN), Datu Mitukur (BALINDONG JAMAN), Datu Mipukur (BALINDONG SARIP), Datu Mitonong (RADJABUAYAN) a sulotan sa Wato. si Nithnong a Radjabuayan na mimbawata nasi Radiatua sa Wato, Tungko Bsar sa Wato, Watamama sa Wato, Tara a Datu sa Masiu, Datu Sa Wato (amao Amerol sa Wato, ago so Daromoyod sa Wato, ago so Piti-ilan sa Wato) 

Si Bae Patri na Piangaroma o Sultan Diamla alam sa Ramain a wata o Sarip Aulia ala Awalo Zaman apagari o Sarip Sapaatula Akhiro zaman, na mimbawata siran na Datu Mangadog, Amai Dutsaan, Amai Luma, Amai Sangkad, na babairan so Ogotan ago Matimtim a bae a Labi sa Ramain/Wato.

Sipuman si Mandaragon a sharif maupaat sa Bayang na piangaroma niyan Paganay so Paramata Indias sa Macadar-Maguindanao na mimbawata siran na Nasrol Adel, Nasrol Salam, Radja Tokang, Radja Talon, piangaroma pun o Mandaragon Sharif Maupaat sa Bayang so Bae a Wata a wata o Amdag sa Bayang na mimbawata siran na Piti-ilan sa Bayang na mimbawata so Pitiilan sa Bayang na sapolo a wata ko pat ka inaan..

Giyanan e liagadayan o moritao o Utto Namli a sii miabarumbad sa Ranao, na so Langon a mianga bebernador sa Ranao na langonon babangsa ago so kalilid a miangadadatu sa Ranao, (by Datu Ontay)

Article About Datu Utto Namli AKA Datu sa Zapakan

Another great hero of Mindanao was recorded in many books, recognized internationally his bravely, first appears in Spanish accounts in the year 1860, nearly to match the record of his great-grandfather Sultan Muhamad Dipatuan Kudarat who rule entire Mindanao on 16 century,

Datu Utto Anwaruddin a tyrant datu of Bakat and Zapakan, born to Bai Tuan Bai Bailabi of Maguindanao (daughter of Raja Twa of Maguindanao), his father was the 13th Rajabuayan sa Buayan-Rajabuayan Sultan Marajanun Bangon of Didagen (son of Bai Tulon Bai of Maguindanao/sister of Raja Twa son of Dolkarnain of Maguindanao), Datu Utto was the 14th Rajabuayan sa Buayan and at the same time Steward of Sultanate of Maguindanao when nobody is enthroned as Sultan, he first married to his first cousin Bai Labi sa Maguindanao-Bai Raja Putri (daughter of his father's sister Bai Bago Ataw/Bai labi sa Buayan; and her father was the 18th Sultan of Maguindanao-Sultan Kudarat Untong II) the two are both paternal first cousin-"pulna" or "wata-magari sa ina-ama" that is why they don't have children.

Bai Raja Putri was installed as Sultana of Maguindanao in which reign was shared to Datu Utto as Sultan sa Maguindanao and Buayan on CY 1890-1901.

His name, Sultan Anwarud-din Utto known in Spanish records and by his people as Datu Utto, a Magindanao prince who first appears in Spanish accounts in the year 1860. Datu Utto was feared by the Spanish government to be the "second Sultan Kudarat." In 1880, he had become the most powerful and fearsome datu of the Pulangi area, and temporarily held his rule in Bakat. He was able to overpower the sultanate of Tulayan, collect tribute from the Tiruray group, and frightened Jesuit missionaries in Tamontaka. To prevent the possibility of having a united Mindanao, the Spaniards planned to defeat Datu Utto so as to convince the other datus to never challenge the royal power again. The Spaniards were able to beat Sultan Idris of Talakuku in Tumbao area, who now pledge his allegiance to the King, and in return, was given Spanish protection against possible reprisals from Datu Utto. The fall of Tumbao did not stop Datu Utto from continuing his battle with the Spaniards, and as such, the Spanish troops decided to attack Buluan - the Datu's source of strength.

In a campaign led by Governor General Emilio Terrero in Cotabato from 1886 to 1887, he planned to seek the total submission of Datu Utto. Upon the attack in Buayan on January 19, 1886, Datu Utto was force to retreat. On February 4, Bakat was captured and near the said capital, the Reina Regente Fort was captured, which made Datu Utto to go deeper into the interior. The Spaniards persuaded a few datus to go against Datu Utto, and to pledge to the Royal Crown. On March 9, 1887, a message from Datu Utto was delivered to the Spanish camp by his uncle telling that he is now willing to submit. The following day, he and his wife, Rajah Putri, signed a peace treaty with the Spaniards.TUGAYA ISA KO LIMA INGED A MALA
SA SUDUPAN A MASIU


Tugaya’s Sultanate is one of 4 supporting Sultanates of the royal house of Masiu, (Pondag, Pithakus, Malungun, and Lumasa). The area “Pikawali” of Pondag (brother of Amaloya thopaan in Masiu) are, Wato, Tugaya, Kalawi, Bacolod and Madalum, respectively (Lima inged ko sudupan o Masiu) belong to the 28 original councils system of Ranao “dowapolo ago walo a mbabaya ko taritib sa Ranao

Datu Amntak is the ancestor “pagapoon” of Tugaya. Traditionally the Sultan of Tugaya and his wazir (Adviser) Radiamoda of Tugaya come from the children of Datu Amntak from Ayo Bae sa Linuk Masiu. The children of Datu Amntak from Pandango Bae sa Sawer, could assume the tittles and thrones of Diamla and Cabugtan sa Tugaya exclusively, outside of that Sultan and Radiamoda. These arrangements is handed down though the “taritib” royal order of Tugaya well-remembered oral traditions.

Salsila mentioned that Amntak was a grandson of Sarip Alawi and Sandab. Amntak 1st married to Ayo sister of Lading Habibala bothe son of Radia Obankil to Gaonki of Taraka, Radia Obangkil was a son of Digowa sa Bacolod from Danambae sister of Balinding Bsar of Masiu, bore Maruhom Karim, Maruhom Jaman, Maruhom Saber and Limbo bae a labi sa Tugaya. Amntak married also Pandango, daughter of Anggolong sa Sawer in Masiu, son of Dianaton Naim of Butig, begot Maruhom Garang, Maruhom Amito, Maruhom Nao and Maruhom Paning. The Tugaya royal house has the PAT A DATU four Datus who are mbabaya sa taritib sa daluma Tugaya, “they who decide the rules” code or laws. They are Sultan, Cabugatan, Diamla and Radiamoda of the royal house of Tugaya.

Popularly known the 9 nine major clans of Tugaya – Maruhom Malimala, Maruhom Amai Banto, Maruhom Sarip, Maruhom Taop, Maruhom Radiamoda, Maruhom Sabir, Maruhom Naba, Maruhom Siddick, and Maruhom Jaman, they are the descendants of Datu Amntak a pagawidan ko taritib sa daluma Tugaya.
 

According to Salsila, Datu Amtak married two ladies: Princess Pandango of Sawir (Ba’e sa Sawir) and Princess Ayo of Link (Ba’e sa Link), May Allah grants them Paradise, and blessed with nine (9) sons who flourished, from generations to generations, into thousands of people known today as Tugayans (i-Tugayaan).

Years after years, the descendant of this Nine (9) Clans or Maruhom formed a Royal House and arranged with them the sequence of the title of “Sultan of Tugaya” and then signed a covenant, to fulfill this arrangement down to their descendant, or till today.

Here is the sequence of the 9 Maruhom (MARHOOM in Arabic which means blessed soul) who may hold the title “Sultan of Tugaya” (Life term) much like how today’s Malaysian Sultans take turns at being King of that country namely:

1. Maruhom Jaman;

2. Maruhom Sharief;

3. Maruhom Shabir;

4. Maruhom Siddeek;

5. Maruhom Malimala;

6. Maruhom Naba’;

7. Maruhom Rajah-moda

8. Maruhom Tauf

9. Maruhom Ama’i Banto

However, from among the above descendants they added the following to hold the positions corresponding to their clan (Also life term):

1. Apo-a-Babay-Datu-Imam (First Imam)

Including the First Bilal (Prayer caller)

2. Gurain-Imam-a-Samporna (Second Imam)

including the Second Bilal (Prayer caller)

3. Na’o-Jamla sa Tugaya & Cabugatan sa Tugaya.

The above designations are all existed till today and held by their nearest offspring.

Said to be one of the last bastions of Islamic civilization in Lanao del Sur, Tugaya also has special place in Philippine history. After all, it was there that the flag of resistance, the Pandi-a-Ranao, was planted by local hero Sheikh Saruang (Martyred), who fought against the Spanish invaders.

As part of his community service, he is an incumbent Vice President of TURCAT, Chairman of MARUHOM SARIP of Tugaya, Lanao del sur and other volunteer organizations of Tugaya.

Scanning the geneological accounts of Tugaya. To start with, let us begin by stating that Amtak, lokus a Datu, married first to Pandango, daughter of Golong of Sawir, son of Dianaton of Butig. They begot Amito, Naoh, Paning, and Garang. They were called as Moriatao Datu.

Amtak again married Ayo, the daughter of Gaon and Abankil of Masiu. She was the sister of Habibalah, the father of Aminollah and Maufaat. They begot children namely: Digowa or Maruhom Carim, Ganang or Maruhom Saber, Apa or Maruhom Diaman and Limbo married to Pualas.

Digowa or Maruhom Carim begot 7 Children and 5 daughters. These 7 sons together with their uncles (Maruhoms Saber and Diaman) comprised the so called Nine (9) Maruhoms of Tugaya, the inheritor of Sultanate of Tugaya.

Digowa or Maruhom Carim married first to Fatimah, daughter of Sultan a Wali from Butig dianaton and Paramata Asia. The marriage was blessed with children such as: 1. Diamarol, who became Sultan sa Tugaya in 1831 AD; 2. Tawako; 3. Datu; 4. Amae Atho; 5. Amai Bkar (descendant of Sultan Cotawato in 1962); 6. Amai Babay; 7. Alongan; 8. Inae Makibon; 9. Inae Atonggay or Patri; 10. Inae Mangiyan

GOGODAN SA TUGAYA

Ipoon ko Sarip Kabunsoan married to Paramata Mazawang sa Malabang a wata o Dimasoba sa Malabang a laki o Angintabo manga wata o Macaapun a Radia Simba sa Malabang, begot

·         Madayao a Aliyodan sa Sulog

·         Layagun sa Poona Bayabao

·         10 more

 

Si Madayao a Aloyodan sa Sulog married to Potri Nandaopan sa Suloga wata o Modabar Sarip Alioden a pagari o Sharif Kabunsoan, begot

·         Potri Kaizadan

·         Pinorot

·         Pazaolan

 

Potri Kaizadan married to Amaloya Thopaan sa Masiu pagari o Amaloya Pakatan ago so Radia Kalantonga manga wata o Ami Alongan Simban sa masiu a pagari o Pondag sa sunudap o Masiu a inaan ago pagamaan sa sudupan a Masiu, begot,

·         Sarip Angkaya sa masiu

·         Sarip Manuzang sa Molondo karom o Pilimbasing sa mala a Bayabao

·         Ambo sa Lumba a Bayabao

 

Sarip Angkaya sa Masiu 1st married to Ayaowa sa Taraka a wata o domocao sa Taraka, begot

·         Onggor

·         Bayora

·         Kayowa

 

Sarip Angkaya sa Masiu 2nd married to Amapyong sa Lumbayanagu a babae a Ambolotho ago so Lolong a manga wata o Taman, begot

·         Maruhom Barao sa Tamparan

 

Maruhom Barao married to Angkili a wata o Gomising sa Marantao ko Ayon sa Madalum a wata o Maginalong ago so Sharief Alawi sa Tagoloan, begot

o   Asali

o   Umbag

o   Angkobar

o   Malaila

 

Sarip Angkaya sa Masiu 3st married to Pori Maririnang, begot

·         Maruhom Amiting sa Tamparan

·         Abpa

·         Otowa a Dingan

 

Si Dingan married to Agawa, begot

·         Amtak a loks a Datu sa Tugaya

Ipoon ko Amtak a Loks a Datu sa Tugaya married 1st married to Pandango wata o Anggolong sa Sawer a wata o Dianaton naim sa Butig ko insane sa Bayabao, begot

 1. ·         Amito
 2. ·         Naoh
 3. ·         Paning
 4. ·         Garang

Amtak a loks a Datu 2nd married to Ayo babae Habibala sa Linuk manga wata o Gaongki ago so Abangkil sa Masiu, so Gaongki na wata o Digowa sa Bacolod ago so Danam a babae o Balindong, begot

 1. ·         Digowa or Maruhom Carim
 2. ·         Ganang or Maruhom Saber
 3. ·         Apa or Maruhom Jaman
 4. ·         Limbo married to Dianaton sa Pualas before she married to Agowa sa MarantaoTARAKA A GAPA O BALINDONG

Submitted Article re-arranged by Datu Ontay

Taraka is the Capital of the Pangampong a Masiu. The Principal sit of power of the Sultan of Masiu is maintain by the royal houses Torogan of Maruhom Rahmatullah and Maruhom Dialaloden on the Banks of the Taraka River, These royal houses have the exclusive right to assume alternately, the title of thrones of Sultan of Masiu and Kabugatan of Masiu as had been vested upon their family lines by the great Ancestor SARIKRAN "BALINDONG", Datu Sarikala was enthrone as first and only Sultan Samporna of Taraka a Balindong bsar of Pangampong a Masiu a Diagaborolla sa Ranao, he was the original founder of Masiu Sultanate.

TARAKA got its name in perpetuation and in memory of a noble industrious strong man who lead the crusade of digging a big canal to let water upstream flow – traversing the area for the purpose of irrigating the vast land. The man had cleared and cultivated the land. He also provided water for his people to drink with and for their daily use.

Local history revealed that long before the advent of Islam in Mindanao, these areas were covered by big trees and other wild plants. It was also known with rich stories of fairy tales and myths.

During the introduction of Islam, in the province of Lanao del Sur, BAB-UL-RAHMAN (Gate of Mercy) Mosque was constructed in this municipality and became the first mosque erected in the provinces of Lanao and the second mosque built in the Philippines which gave and enlightened Islamic education and religion in the province.

Another peculiar quality of the Municipality of Taraka is that the Royal title known as Sultan sa Masiu can only be confirmed in this Municipality and if confirmed in other places other than in the Municipality of Taraka is deemed as baseless without royal recognition.

During the commonwealth period under the district administration of the Americans, the late Sultan sa Masiu Ambor Radianggaus was the first appointed Mayor of Taraka, succeeded by Ina Ama Diangca, Gagil Maruhom, Kunug Bano, Sultan sa Dilabayan Banocag Guilla and Sultan Sumpingan Macasalong.

The legal creation of the Municipality of Taraka as a separate, distinct and independent Local Government Unit is by virtue of Executive Order No. 21 date June 25, 1963.

 After its legal existence, the first elected Mayor of the Municipality of Taraka was the late Sultan Sumpingan Macasalong who was succeeded by Macapanton Ambor, Mariga Dirampatun, Lumna Mangata Mautante, Magdara Macapasir, Ambung Ambor, Sarip-Ali Mambuay Ambor and in the year 2004, a young and energetic attorney in the name of Atty. Amenodin U. Sumagayan broke the chain of political control and won the election to become the first Mayor-Attorney of Taraka and he graduated as a third termer mayor elected in National and Local Elections. And in the year 2013 local elections, his wife Prof. Nashiba Areefah Gandamra-Sumagayan is the newly elected mayor of the said municipality.

Historical Sites

BAAB UR-RAHMAN MASJID; Baab Ur-Rahman is the oldest Masjid in Lanao. It was built at Maruhom Jalalodin in Gapa-o Balindong, Taraka. This implies that the first Muslim converts were the residents of Taraka. The masjid is an important indicator of conversion, without which being Muslim would only be nominal as happens among maritime nomads like some of the Badjaos. It is only in Taraka where every agama has a masjid that signifies a Muslim community. The agama is the basic unit of community, inged is composed of several agamas, soko is composed of severalingeds, and pangampong is composed of severalsokos.

Originally, there were only two agamas in Taraka, each named after the founding ancestors, the sons of Nggur; Loksadato and Balindong. Loksadato, was older, whose real name was Radia Amaga, and Balindong was younger, whose real name was Radia Sarikran. The residents of the agama are descended from its founder. For example, Moriatao Loksadato is the agama of the descendants of the Loksadato (old dato). There are now fifty-seven agamas in Taraka, the most in Lanao. The founder of the agama exercised authority in the community. Although the same social structure exists in all the pengampongs, it is in Taraka where its elaboration, according to Islamic precepts exists: every agama has a Masjid. The correspondence between agama and Masjid indicates that Islam is most deeply rooted in Taraka.

THE DIBAROSAN; Taraka still has the Dibarosan. The Dibarosan is a stone head for purposes of meeting the death penalty on condemned criminals. An individual was judged and punished for transgressions of Islamic precepts on murder, adultery, and other grave offences. The punishment was public to instil in the minds of Maranao Muslims the moral of the act and its exigency. Capital punishment is told in commonplace stories and folktales, usually relating to infidelity. While it may be said that there could have beendibarosans in other settlements in Lanao, it is only in Taraka where a proof of death penalty and public punishment still exist. The Dibarosan, therefore, has become a symbol of discipline. The Dibarosan stands on a ground next to Taraka River, between Torogan and Maidana at Maruhom Jalalodin in Gapa-o Balindong, Taraka, Lanao Del Sur.

ABDAN / GUSI, Inside Samporna House in Salamatollah, Gapa-o Balindong, are three huge stone wares of Chinese manufactured called “gusi/abdans.” Since Taraka does not lie in the van of trade like Malabang, Ganassi, or Marawi, the accumulation of these jars attests to the affluence of Taraka as an important trade terminus in the basak area. It is said that there used to be four such gusis. One day, some young ladies played hide and seek, and one of them hid on one of the jars. As soon as she was inside, the gusi closed and rolled down to Taraka River, and this was the last that was heard about her.

THonorable Mayor of Municipality of Taraka lanao Del Sur now and then

1.       Datu Dianka Lumabao (appointed)

2.       Datu Kunug Banu (appointed)

3.       Datu Gagul Panggaga (appointed)

4.       Sultan Sa Masiu Sumpingan Macasalong (elected)

5.       Sultan Diagaborola Macapanton Ambor (elected)

6.       Datu Mariga Dirampatun (elected)

7.       Sultan Lumna Mangata (elected)

8.       Datu Magdara Macapasir (oic)

9.       Datu Malado Mansungayan( appointed)

10.   Datu Pangka Guro ( appointed)

11.   Datu Pacaambung Ambor (elected)

12.   Datu Sarip Mambuay Ambor (elected)

13.   Atty. Aminoden Sumagayan (elected)

14.   Madame Nashiba Comadug Sumagayan (current Mayor)

MAKAMPT A TOTHOLAN KO TARAKA

 Miaka isa alongon giakon a Dalum a Masiu na gowani na da-a basan lawasaig sangkanan engud sa aya kiatagowiron sa lawasaig eg nasokon manga datu sa masiu na mitimoto siran si Abagat, nago si Madayao, nago si Kadayon, nago si Pondag nago so nem ka datu sa mimbalay siiko kapalalagaday niyan ko Amanola Aminola Maupaat nago lokes ko arkat tamparan si Barao, nago si Amiting

So gia dalum a masiu na adun a sakatao datu a kabaya iyan na kaugopan niyan so manga tao sa inguda masiu na miapeker iyan a mugop sa katagowi sa lawasaig a taraka na somiong sa raya matatampar sa maguing sii sa kalaan sa kalasan na pikalota iyan angkoto a palao ka aya pamikiraniyan na adun maka simbowang so mala eg lawasaig na pikalota pikalota iyan taman sa kiatokawan o mga datu sa masiu na pagogopan niran sa kapaka undas o lawasaig oto manaros sa gapao balindong Taman sa gioto mama na kiarotan niyan so palaw na mimb’to so palao na miudas so eg sa ronon sukaniyan miawapat nago miatay sa inikarata ginawa a tanto o mga datu masiu

na ayakon a ngaran a mama oto nasi TARAKA a sukaniyan e romiaga sa rogo sii sa Dalum a masiu gioto kiatarowa on “si taraka na romiaga sa rogo ko gapao balindong a arkat masiu taduman de lipatun o mga lalano atao sa Dalum a Masiu”

na aya mambo inibto sa Dalum a Masiu na Taraka ogaid naso manga lalano atao a mga pipia e antangan a mga ambassador ko lalag sii ko kapakamuwayan ko kapangingud nago sii ko taritib na ayadun a Dalum a Masiu naso pakatunday a taraka sii ko kapakamumuwayan niyan ko pata alam ko inguda pilumbayan a lalayonon so oray

GOGODAN SA TARAKA 

Ipoon ko Pasandalan a morog na piyangaroma niyan so Potri Sandalinayang Sirig sa parapatan a delem na ama iyan so Tominaman sa Rorogong a ikawalo a miyapangaroma niyan ko Walayin sa Raguindab sa Parapatan a Delum o na mimbawata siran na so aya kisaratunon o mga oongangun ago so mga onor na tlo a datula na miyagkas so taritib na na tlo a pamitoonen ko pangampongan o Ranao na miyagkas peman so taritib na pat a panganpongan a Ranao;

·         a. Butuanun Kalinan sa Bayabao

·         b. Batara-an Kilatun sa Masiu

·         c. Dimaampao Kalinan sa Masiu

·         d. Amirogong Topaan sa Baloi

 

        Butuanun Kalinan na piyangaroma niyan so Anakinong dararsa “Anginonun Darasa” a aya asal a ngaran iyan na so Mindasa ko paganay a Kinisoratun non ko Salsilla na mimbawata siran na milapilapis,

 

·         Dimaampao Kalinan,

 

                Dimaampao kalinan piyangaroman niyan so Lombayoan sa Tagoloan, mimbawata siran na

·         Maka-ampao Diragun

 

Maka-ampao Diragun piayangaromaniyan so Potre Danggaolan a wata o Sharif Alawiya sa Tagoloan na mimbawata siran na.

·         Popawan sa Bayabao

 

si Popawan na piangaromaniyan si Potre Pina Along na mimbawat siran na

·         Borowasan sa Mala a Bayabao

·         Maniri Sa Lumba a Bayabao

·         Gimbolanan sa Poon a Bayabao

 

 Ipoon ko Borawasan sa Mala a Bayabao piangaromaniyan so Sadiada a bae sa Panalawan a inimbawat sa Sapot sa Buntong na mimbawata siran na

 

·         Radia Dibago sa Mala a Bayabao

 

So Radia Dibago na piyangaromaniyan so Potre Bae Bathola sa Baloi a wata o manangkya a wata o Bantayao a Delion, na mimbawat siran na walo katao na ayaon bo babae so Pilimbasing sa Molondo a darodopa o Sharif Manuzang a pagari o Sharif Angkaya sa Masiu,

 

(Walo a Magari-ari)

·         Datu Gomisa sa Marawi (Limaka tindug)

·         Datu Gomising sa Marantao (Tlo a Maruhom)

·         Datu Macadiar sa Buntong (12 Inged)

·         Datu Mayod ko Dowa Dangi Purampiay

·         Datu Domocao sa Taraka

·         Datu Mayaman sa Antanga Didagun

·         Datu Batara sa Ramain go Dutsaan

·         Potre Pilimbasing sa Molondo (num a Datu)

Ipoon ko Domocao sa Taraka married to Potre Kalisia a Olan a wata o Limbobongan (Aliga) a wata o Pati mata ko Mapunag a wata o Sharif Alawi, so Limbombongan na wata o Potre Kalandaan ago so Balabagan Boisan, begot

·         Datu Manlao

·         Maca-apun sa Taraka

 

Maca-apun sa Taraka married to Potre Bolawan sa Sapad, begot

·         Madayao sa Malungun

·         Kadayon sa Lomasa Boriongan

·         Abagat sa Dilabayan Pitakus Sambolawan

·         Potre Mamotre ko Sudupan o Masiu inao Pundag

·         Potre Ayawa sa Taraka inao Balindong Bsar

 

Potre Ayawa sa Taraka married to Sharif Angkaya sa Masiu a wata o Potre Kaizadan ago so Amaloya Thopaan sa Masiu, Begot

·         Datu Onggor

·         Abpa sa Poona Masiu amao Doron

·         Kayowa sa Taraka

 

So Potre Nandaopan na wata o Sharif Alioden Sulog na piyangaromao Madayao a Aloyodan sa maguindanao a wata o Sharif Kabunsuan sa Maguindanao a pagari bo Sharif Alioden sa Sulug. Mimbala-iya so magari a Sharif, na mimbawata siran na;

·         Potre Kaizadan sa Masiu

·         Potre Pazaolan sa Unayan

·         Potre Pinorot sa Iranon

 

So Potre Kaizadan na piyangaromao Amaloya Thopaan sa Masiu a wata o bae sa Kabuntalan ko Bayogun a moriatao Batara dikhilatun sa Masiu a isa ko pat a Datu ko phangampong a Ranao, na mimbawata siran na;

·         Sharif Angkaya sa Masiu

·         Sharif Manuzang sa Molondo

·         Dayansalong sa Binidayan-Pualas

·         Ambo sa Lumba a Bayabao

 

So Sharif Angkaya na piyangaroma niyan paganay so Paramata Ampayong a wata o Pazaolan ko Potre Gayo sa Maguindanao na mimbawata siran na;

·         Maupaat Barao (karoma o Bae Angkili sa Marantao)

 

So Sharif Angkaya na piyangaroma niyan ikadowa so Potre Maririnag a babayo Ambolotho sa Dagook ago so Lolongun sa Lumbayanague a manga wata o Taman sa Unayan ko Sanaolan, na mimbawata siran na;

·         Maupaat Amising(Amitin) sa Tamparan

·         Abpa Otowa a Dingan (amao Amtak sa Tugaya)

 

So Sharif Angkaya na piyangaroma niyan ika tlo so Ayawa sa Taraka a babayo Abagat a manga wata o Domocao sa tarka na mimbawata siran na;

·         Onggor

·         Kayowa

·         Abpa a Bayora

 

So Onggor na piyangaroma niyan paganay so Paramata Indias a wata o Embaor sa Bansayan ko Adong a bae sa Maguindanao a wata o Aroyod a wata o Amadas a Datu Tambingag sa Buayaan a Wata o Sulotan sa Maguindanao a Kaharoden Kodain ko Bae Sinai a wata o Sultan Tambingag a wata o Radja Serongan sa Buayaan ko Bae sa Tagoloan ago Sulog na mimbawata siran na;

·         Umaga a lokus a Datu sa Poona Masiu

·         Daki a Dakiran a karomao Datu Maas sa Wato

·         Amiak Ambayo sa Madalum

·         Gaongki karoma o Radia Obangkil sa Masiu

 

So Onggor na piyangaroma na so Sittie Adir a babae o Dima-alip sa Maguindanao ago so Dianaton sa Butig na mimbawata siran na;

·         Radia Sarikran a Balindong Busar sa Masiu a Sultan Diagaborola sa Ranao

·         Danam bae sa Lumba a Bayabao

 

Ipoon ko Umaga a lokus a datu na piyangaroma niyan so Doron a babae o Sharif Bangkaya sa Dutsaan a manga wata o Danding sa Maguindanao ago so Ulok sa Dutsaan-Ramain, so Danding na wata o Sultan Dondang sa Maguindanao na mimbawata siran na;

·         Kundaolan a karomao Maruhom Dialaloden a wata o Balindong Bsar sa Masiu

·         Amini sa Poona Bayabao

·         Bayo

·         More (madak‘l p‘n)

   
Royal Sultanate of Ramain

(By Datu Ontay)

One of the oldest sultanates of Pangampong a Ranao is Ramain’s sultanate, the 8 wise men of Ranao including Datu Acari of Ramain updated the existed Igma and Taritib of Ranao on somewhere in 16 century, they created the 15 royal houses and the 28 legislative bodies to executes the updated Igma and Tarib of pat a Pangampong a Ranao, this ancient order or law bound together the four states or principalities of Lanao into an alliance or confederation and defined their relationships and Ramain became the primary highlighted sultanate as member during those days, the sultanate was established by our great ancestor DATU ACARI of his royal title “SIMBAAN SA RAMAIN”

The sultanate of Ramain is located in the municipality of Ditsaan-Ramain, Lanao del Sur, with its sister sultanate the “Ditsaan” also belong to the 15 royal panoroganan of pangampong a Ranao of mala a Bayabao principality. By virtue of republic act 2228 dated May 22, 1956; Ditsaan municipality was renamed Ditsaan-Ramain municipality in honor to the 2 equal royal sultanates of mala a Bayabao; In June 25, 1963 by virtue EO # 428 Ditsaan-Ramian became regular municipality of Lanao del Sur.

Accordingly; the throne as sultan of Ramain is exclusively to assume, only the descendants of the 4 sons of Sultan Diamla Alam grandson of both Maradia Otowa as Datu Sa Palao and Maruhom Palal, the two sons of Datu Acari to Potri Agay (mother of Datu sa Palao) and Paramata Nangko (mother of Maruhom Palal) one of the daughters of Balindongbsar of Masiu to Pindawadwa oray a noni bloodline, has the right to assume the royal throne as sultan sa Ramain alternately,

One of the late sultans of Ramain was the first Muslim senator of the Philippines in the good name of “Sultan Alauya Alonto” who served as senator of the Philippine for three terms, 1934-1935; 1941-1945 and 1946-1947. Ramain became one of the most prominent sultanates in pangampong a Ranao that reached its record till the Sultanate of Brunei Darussalam, Johor and nearby areas because of “Senator Alauya Alonto” who served as sultan and for his charitable services to his constituents, almost the same with the sultanate of Masiu because of Sultan Ali Dimaporo who served as Governor then congressman of Lanao del sur and same time as sultan, also the Sultanate of Bayang because of late congressman Sultan Haroun Al Rashid Lucman.

I remembered the notable comment from my website www.acmaly88page.tl ontay & marogong.net and I quoted (igira aya datu ko inged na malai sowa ago matao tanding na pukaawidaniyan so ngaran o ingudian ko kapiya niyan ago so pagtaoron ko mga bantuganiyan) if the leader of the sultanate is a good man, knowledgeable, respected his good deeds will reflected to his sultanate…

Salsila mentions that Datu Acari who was known as SIMBAAN SA RAMAIN firstly married to Potri Agay sister of Alao, Puso and Ulok, begot Omon of Ganassi, Amnag wife of Adamba of Pugaan, Dangi of Marawi and Maradia Otowa who was also known as Datu sa Palao.

Datu Acari married also Paramata Nangko daughter of Sultan Diagaborola Sarikran Balindong of Masiu to Pindawa-dwa Oray one of the 5 royal Noni of Ranao-Ragat, begot only Maruhom Palal who was married to Potri Maginalong a bae sa Tanggasana the sister of Maruhom Kahar of Raya-Wato Balindong LDS, begot

• Bae Potre maamor sa Ramain a Kodanding

• Bae sa Bayabao

• Bae sa Taraka Karoma o Maruhom Sharif Aliola sa Poona Masiu.

• Sarip Cosin a Mialindong sa Basilan

While Maradia Otowa a Datu sa Palao also son of Datu Acari married to paramata Ambayo daughter of datu Aliyodan who was popularly known Jannaton sa Butig a Naim sa Maguindanao (DIANATON NAIM) to paramata Asiya also one of the 5 royal Noni of Ranao-Ragat, begot

• Bandara

• Bondayo

• Diwaan

• Maruhom Sidic

Maruhom Sidic first married to Kodanding a Bae Potri Mamaor sa Ramain daughter of his Uncle Maruhom Palal, begot 1) Bae a Piti-ilan, 2) Awalo Zaman (Maruhom Aulia Ala), 3) Akhiro Zaman (Maruhom Sapaatula Ala). This gogodan showed and expressed how it’s fair the throne to the descendants of Datu Acari, then Akhiro Zaman married to Danding a Bae a Labi sa Balabagan daughter of paramata Adawi and Dungklang son Datu Ambun also one of the 5 Noni of Ranao-Ragat; Paramata Adawi was a daughter of Dianaton Naim of Butig from Asiya also a Noni, begot Sultan Diamla Alam of Ramain.

Sultan Diamla Alam of Ramain married to Patri a Bae sa Osonan, daughter of Rilaola of Wato to Bae sa Marigay the daughter of Datu Nanak who was a son of Iman Diwan of Bayang to Paramata Impa the daughter of Balindong bsar to Pinadawa-dawa oray a Noni.

Sultan Diamla alam and Bae sa Osonan bored Bae Matimtim (Datu Ontay’s great great grand grandmother) Bae Ogotan, Datu Mangandog, Amai Luma, Amai Sangkad, Amai Dutsaan, these are the 4 sons of Diamla Alam were exclusive to the throne as Sultan of Ramain, Bae Matimtim was the first bae a labi sa Ramain and Wato.

Healthy Comment !

(Si datu ama i mangandog pingaromanian si olayo bae wata labi ko shakba sa ditsaan ramain. si olayo na wato o solotan sa ramain asi maruhom sarip diamadol umra ago si apkay. so maruhom sarip diamodol umra na watao o maruhom sarip aulialah. naso apkay na wato o mayon bae pitiilan sa ramain ago so sarip maopat a solotan sa ditsaan. so mayon babae o maruhom sarip sapaatolah (awalo zaman sultan diamla sa ramain) ago so maruhom sarip auliala ( akiro zaman) manga bawatan siran o maruhom sadic ago so potre. so maruhom sidic wata o datu sa palao ago so paramata ambayo. si potre watao maruhom pala ago si bae tanganasa sa wato.si datu amai mangadog ago so olayo aya manga wata iran nasi baraguir (one of decendant of baraguir aloz and tindos family) ikado nasi aborad( decendant of aborad balbal fam ily, daki family as soltan sa bubong a ramain, binatara as sarip amatonding), tambiran (direct decendant of tambiran former delegate atty oga mapupuno, former superintendent hadja sitty mapupuno bagul. this is own my idea brod..I was heard this salsila to my uncle sultan sa ramain patadato bayas. a comment from Memong Balbal)

Pananaroon

Bunar ko ana inged a maona katupadan o lalaog miamorug a muna kalontanaan o lalaog a damada a paganay kamborokan o miangolamba sigay na katii so Ramain a ronon miasamporna, bunar dun o Unayan a pirongong a bangsa na arati dingka sabut a sarogangan a bansa so Ramain ko Bayabao ka ipangorangkaniyan so pindariday o Noni….(Datu Ontay)

(Some of the Ramain Gogodan is in the Hand of Datu Ontay)

 


SULTANATE OF TAPOROG, POONA BAYABAO LANAO DEL SUR

Taporog was one of the 16 royal sultanates “Panoroganan” of RANAO and one of the oldest royal settlements of Pangampong a Ranao, it was established after Butig principality. It had a land area of just under eight square kilometers, on the Northwest it was bounded by a river known as Lumbac River, on the northeast it was bounded by the sultanate of Bansayan and the sultanate of Bubong, on the Southeast it was bounded by the sultanate of Bualan and a small river know as Anak's River and on the southwest it bounded by Lake Lanao.

The Sultanate of Taporog was ruled by a SULTAN, Bae a Labi, Cabugatan and other royal titles. The territorial of the sultanate was settled by the descendant of 1) Maupaat Parti, 2) Maupaat Sebo of Binidayan, 3) Maupaat Gayob and the descendant of their two half brothers,

As per the royal record of Taporog, SULTAN ADAPUN was the first known sultan of the Royal house of Taporog, followed by Sultan Lucman, Sultan Angali, Sultan Mudag, Sultan Botawan and Sultan Alibsar. Due to the poor health of Sultan Alibsar he decided to step down on his throne and relinquished the throne to Sultan Farouk Mangondaya Aliin Gandarosa Sharif as new sultan, dated 31st of May 2003, enthronement was done in the morning at Punud, Taporog Poona Bayabao LDS.

On early part of 2004, Mayor Sultan Amron Tampugao Maruhom of Marogong was enthroned also as sultan of Taporog to claim the long time bypass to the succession right of the descendants of Maupaat Sebo’s to the throne. The sultanate of Taporog has three sultans, but as I said this was in fact a healthy situation, since many are willing to serve the sultanate, as long as everyone works for a common good, what is bad is when people just sit on their title and sleep on it and don’t care his responsibilities as Sultan.

Municipality of Poona Bayabao (Adopted article)

Poona Bayabao is a 5th class municipality in the province of Lanao del Sur. Located at the heart of Lanao del Sur Province. It is about 37 kilometer away from the capital city of Marawi. To emphasize Poona Bayabao is derived from two Maranao words "Poona" means the beginning and "Bayabao" denotes ethical standards. Thus we can say Poona Bayabao implies the place where the ethnical standard of Maranao people begun. This is therefore compromise the 3 Royal Sultanate House of Lanao del Sur the Sultanate House of Rogan, Taporog and Bansayan. Poona Bayabao is politically subdivided into 25 barangays.

The people of Poona Bayabao is famous of creating and baking giant food. The Giant Tiatag, is one of the maranao delicacies which only few maranao can made. Another maranao food "Dodol", is a maranao home made chocolate. Another is "Paburut", the delicious maranao icing ball. Lastly,"Burua" the maranao cup cake. The climate is classified as Type IV which is characterized by more or less even distribution of rainfall throughout the year. Dry season is observed during the months from January to March and maximum rain period is from May to October.

SALSILA

So Datu Arogong na paganay niyan mapangaroma so Paramata Layagen a watao Sarip Kabunsoan, mimbawata na

1. Embaor sa Bansayan Poona bayabao
2. Engki sa Minitupad sa Lumba a Bayabao
3. Otowa sa Mala a bayabao

So Arogong na Piangaromaniyan puman so Bae Duni sa Buayan Maguindanao na mimbata na so DATU BIROA sa Bansayan na piangaromaniyan so Potri Nungko a babae o Amatonding a Noni a amao lima noni, mimbawata na Datu Nanak piangaroma niyan so Pinanggao a wata o Datu Ambun sa Balabagan a isako lima Noni mimbawata siran naso Datu Bimban sa Langit, piangaroma niyan so Paramata Banon sa Tapaorog a wata o Balindong bsar sa Masiu na mimbawata siran na so Datu Bunol a sultan Badarol Alam, piangaroma niyan paganay so Danding sa Maguindanao na mimbawata siran naso Bandara a Maruhon Sidic,

miangaromapun sa Maguindanao so Bunol na ana mga moriatao niyan roo (ref. Nejeb Saleeby book) piangaroma pun o Datu Bunol a Sultan badarol Alam so Potre Saapia a wata o Pagayonan ago so Maruhom Rahmatullah a wata o Balindong bsar sa Masiu na mimbawat siran naso, tlo a Maupaat sa TAPOROG, paganay so Maupaat Parti, Ikadowa so Mauppat Sebo, Ikatlo so Maupaat Gayob,

So Maupaat Gayob piangaromaniyan so Dayangcobra sa Maguindanaoa na isako manga wata iyan so Maruhom Diamanolla na isako moriatao niyan so Bantuas family sa Poona bayabao, Magarang, etc

So Maupaat Parti na piangaromaniyan so babae o Maruhom Jalaloden of Taraka na mimbawata siran naso Kabayan a paganay a bae a labi sa Taporog ago so Datu Mundar a Adapun sa Taporog na piangaromaniyan so Rumbano a Rungkoon na mimbawata naso Lucman ago Bae Salamo. Si Lucman ago si Lakayan na mimbawata siran na Saripa, Esma, Angali, Sara. Si mabo si Salamo na piaangaroma e Omra a Sulotan sa Bansayan na mimbawata nasi Calima, Pindao, Tao

So Kabayan a bae a labi sa Taporog na piangaroma o Datu a Cabugatan sa Malaig na mimbawata siran naso Fatima a Bae a labi sa Taporog piangaroma o Sarip sa Ramain na mimbawata nasi, Mudag, Decontor, Ibra, Mokinda, Mangontra, Tuansarip.

So Maupaat Sebo na piangaromaniyan so Dayangindo sa Binidayan a wata o Kalilang sa Maguindanao ago Kaharoden a wata o Amana a wata o Sayawa a ikatlo a Maruhom sa Binidayan, mimbawata nasi Sambae piangaroma e Radiatua sa Bayabao na mimbawat siran nasi Kosigal, Palaandong, Gagamuk. Si Gagamuk na piangaroma e Radia Ali a wata o Pangiyanampay ago so Aloyodan a wata o Candia sa Binidayan, Mimbawata siran nasi Mokayan na piangaromaniyan so Bara a pagari ne Aragad inabae late Vice Governor Palawan Disomimba siran so moriatao Sapaatula sa Linuk Masiu, mimbawats si Mokaya ago si Bara na pito ka loks sa Binidayan na aya langkap a Ngaran si Sultan sa Masiu late Gov. Ali Dimaporo ago si Sultan Abdulmadid Maruhom a Mayor sa Marogong na wata iyan so isako sumosulot sa Sulotan sa Taporog ko idal o Maupaat Sebo. By Datu Ontay

So Daon Katarotopi na buganiyo a Maap....Datu Ontay !!


Antonaa e pumbutowan sa Dibarosan?
by Datu Ontay

Aya dibarosan na ator a babarakatun a piamula a inisukad o manga apo tano a mithaong ko igma ago taritib sa Ranao a tanda ko kiapapasadaan niran, so darpa o dibaronasan na ron ininggolalaln so pata sinta ko pata pangampong a Ranao a sa makabarobaon a dimaka aayon ko bitikan o Islam na kitomparakon so Pata sinta, Songkor, Gapun, Naas, Bugao, na linilayan niran sa gi, sindagan sa odang, piotolan sa balagun, rioputan sa orakamanok, siasaan sa bakayawa, siamborakan sa ombi. piakisakssian ko Mokadam, Kiraat, Dibolodan, Maradika, giyoto so pata Qura-an paganay sa Ranao,

 

So darpa a katataguan ko dibarosan na aya oontodan o manga datu a miagayon ayon ko kipunggolalanun ko Igma ago taritib sa Ranao sa kapaguolowaniron o Balindong Bsar sa Masiu, Aloyodan a Dianaton Naim sa Butig, Boroa sa Pagayawan, Acari a Simbaan sa Ramain, Datu Alanak sa Baloi, Okoda sa Minitupad lumba a Bayabao, Embaor sa Poona Bayabao, Datu Otowa sa mala a Bayabao, siran e mamagadapa ko kaoontodiran ko dibarosan sa Sawer a miamagowaya a ipunggolalan so Taritib a kasasaksian o manga tao sa Ranao.

aya katatagoan ko pat 4 dibarosan naso pata mala a inged a kiasosolbiyaan a kiathatamanaan o pata phangampong a Ranao…Sawer, Madamba, Bakayawan, Dalama.

  

 A meeting among the named Datus was set at Sawer, Masiu, Lanao Del Sur, to discuss changes, establish territorial boundaries of their respective areas and to draft and amend the already existing Taritib / Igma of the Phangampongo Ranao. The meeting place was provided with four (4) pillars of stones, called “Debarosan”.

 
The agreement known as “Kiatathamana-an” territorial boundaries of their respective areas such as; Dalama, located in the municipality of Molondo, the boundary between Bayabao and East Masiu; Sawer in Masiu municipality the boundary between East Masiu municipality and East Unayan; Madamba municipality, the boundary between West Unayan and West Masiu; and Bacayawan in Marantao municipality, the boundary between west Masiu and Bayabao.
 
KASIPA SA MANGGIS

Kasipa sa Manggis- is a royal game adopted during the darangen era, when Prince Bantugan and Prince Madali visited the enchanted kingdom of Parapatana a dulum to court the beautiful princesses in this place, when they arrived (Bantogun & Madali) on the playground of the place, the two princess were invited to plays the Kasipa sa Manggis so they only be allowed to enter the lofty tower of the princesses if they hit the big “KAMBOKA” box.

Kamoboka is a small or big box like structure wrapped beautifully with colorful tapestries with indicated prizes, including the gate entrance to the lofty tower of the princesses, etc.  In a modern time, kamboka has prizes of car, cash, cow or Carabaos.

Players of Kasipa sa Manggis is a group of Mranao men without ally in good royal costume, players will compete in the traditional game until they hit the last KAMBOKA. The game requires good players from a royal descent to hit the targets which are small and colorful boxes called “kaboka” by kicking a rattan ball (sipa). Long bamboos are used as poles and ropes are tied to the poles and strung to the ropes are kaboka. Each kaboka is a small box-like structure wrapped beautifully with colorful tapestries with indicated prizes. If the rattan ball reaches the kaboka and falls, the sipa player gets a prize……..By Datu Ontay

 

MINDATAR SO SAROWANG AGOSO TAWALINDING O RANAO

Dibodun marugun kipamumugan ko Grar a Sulotan ko manga Saruwang a TAW, pantag bo sa kasaliantiyan sa Kadatu, guus ago tamok poon ko mga datu a Sarowang, Tabi-Tabia na madakul so miakasowa sa Ranao na pud a inindagang so Igma ago Taritib na apiya ko sarowang na pipasaong so grar o mga loks tano, one day and see that Ranao is no longer the homeland of the brave and civilized royal Mranaos,

inodun kiadaan sa kabarakat so kadatu a onayanian so Igma ago taritib ka miakalamba na ino miakalamba ka ana kasabapanon na aya kiasabapanon na so mga tao a mala e nunga ko kapaka kowaniyan ko manga ala kadatu sa Gobero,

THE SULTAN !

Please don’t encourage non Muslim to the title as SULTAN, Sultan is one of the good names of our creator (Allah SWA). The word sultan describes the Muslim ruler of an Islamic Nation; his realm is known as sultanate.

The English language word sultan is derived from the Arabic term sultan, meaning "power" or "rule," which in turn comes from the Aramaic word shelet, meaning "to have power."

An interesting feature of the word sultan is that it implies absolute political authority, but not religious authority. Whereas many other Asian and European rulers were heads of both the faith and of the state, a sultan owed religious allegiance to the caliph,

The Sultan and other royal titles are among those embodied in the Mranao long-cherished “Taritib and Igma” (or Customs and Traditions, or simply, Rules and Regulations in layman’s view) of the Pat a Pungampong ko Ranao (Four Genealogical Divisions of Ranao) which would govern the ways of life and ideology of the Mranaos and their incoming generations..

Murka (Wrath) TIYOBA

Anyone who would violate the Covenant of the Old Igma and Taritib would meet Heaven’s Wrath and suffer the consequence?

waggish the traditional belief in the that the solemn covenant of our forebears will inflict upon those who violate the Taritib and Igma that would govern then the Great and Brave Mranao People and thenceforth.

The covenant for the information of those who do not know it yet was solemnly done in the presence of the most Noble and Holy Qur’an of the time, witnessed with the breaking of fresh eggs, the cutting of naturally crafted perfectly rattan, the extinguishing of Lamp and other sombre rituals, and any one from generation to generation to come who violates shall receive the wrath of the Almighty. Our forebears asked the help of Allah to sanctify and make it thriving forever from generation to generation. 

we mus be vigilant, we will just wake up one day and see that Ranao is no longer the homeland of the brave and civilized Mranaos, no longer the last frontier if Islam in the country. One day we will wake up in the land dominated by new occupants with an alien way of life, and new hypocrites professing a corrupt Islamic ideology with a warped cultural identity. What a painful thing it is to see that our children will come to a point that they will be asking their parents: Are we American? Are we Pakistan? Are we Arabian? or Korean? What a doom! Indeed, Allah (swt) forbids!

former First Gentleman Mike Arroyo was conferred Sultan a Pithielan a Gaus sa Ranao, Director General Arturo Lomibao was enthroned Sultan a Macapundag sa Ranao. FPJ as Sultan of BLABLA, Sultan Bong Revilla of Bla Bla Bla and more.

inodun kiadaan sa kabaraka so kadatu a onayanina so Igma ago taritib ka miakalamba na ino miakalamba ka ana kasabapanon na aya kiasabapanon na so mga tao a mala e nunga ko kapaka kowaniyan ko manga ala kadatu sa Gobero,

Pagarapun ami ko 16 a Panoroganan sa ranao ago so 28 ago walo mbabaya sa taritib sa Ranao a siapun tano so Igma ago Taritib sa ilaod ko manga Sarowang obasiranon paka saparia ka makapundatar tano sa ayana ko Bangsa Ranao, ka odi tano kaimani na siiko akhir a gawii na makapundatar sa tindug so Sarowang ago so manga tao sa ranao, kapakay aya tano ibugay ko Sarwang so Grar ibarat O Datu (Datu a Pitielan) Datu a maka Blabla, etc, ka an maka sungaya so Royal ago so kunaba Royal title....arap arap sa sabutun ayiee o mag olwan ko Igma ago taritib...

Bunar aki, Tabia ko diron pud na manumpang ko ki sarog, so sabagi a mindadatu sa ranao a miamakala e kadatu sa ranao na isasiran kiasapaban sa kiasagapi ko Taritib ago so Igma, adun a manga pipiya paza na adun mambo a dairan kaimolngi ko sumpad a pulindingun o manga loks tano

ino tano minungka it's not too late manga dayo a kasiapa tano ko Identity tano sa ditano mizaog so sarowang, ayguda aka opama ko adun a kalilimod a mala na makadadarpa so manga Panoroganan na miakaoma so sarowang a maawid mambo sa grar a sulotan na ati miaka pulagid siran sa tindug na so misaog na marugun a pakasungayaa (Datu Ontay)

TARITIB SA MARANTAO
Initombok e Datu Ontay For future reference 

Sa langowan a kambayabaya na rukanan o Allah maporo a mala a masalinggagao a makalimoon, na so kalilintad na kapipiya ago so kathagondaya nasii ko nabi tano a Mohammad SAW a pangolo a rawatun o langowan a Muslim.

Na ipanabiya akun so kakhapayag o sariato angtangan o pamikiran akun ko atoran na taritib o daluma pinantao a ayadun so Marantao a piagingudan o datu gomising a ikawalo a datu a pagadapun ko mala a domagandar na samporna panabian ko so tlo a maruhom a ndadaya ko sulotan sa marantao, maana si Borionan, si Aloyodan ago si Amimuto a siran e gii mamagodasa ko sulotan sa Marantao,

Na igira taritibun na arkato pinantao a pindayaan o tlokasogod a datu, paganay so Amito-Daba sa poona Maranatao, ikadowa so Datu Alobai a paniambaan sa Maul, na ikatlo so Alayug a Ampatua sa Bacayawan siran e tloka tindug ko Marantao a ndadaya ko kambayabaya,

Isaka kaodasan so limaka pangkatan o Inodaran a piagingudan o Ariong a lombay o Dianaton, na ikadowa so Alang sa inodaran a lombay o Ameladen sa Unayan, ikatlo so Orowa, na ikapat so Ambugo, na ikalima so Bae sa Inodaran a kiasampornaan ko sapolo ago dowa ka loks sa inodaran ago so siao ka apo o moriatao Lolongen sa Lombayanague a miagingud sa Inodaran,

Isaka kaodasan so tlo a datu sa diaputar a kamalig a isaka kakairan ko taritib sa pinantao, paganay si Mikadi, na ikadowa si Asamar na samporna ko Datumaas a sundigan a daradat a manis o kamalig so sapolo ago tlo a langon sulotan sa Kamalig a isaka pukaodasan ko taritib a pinantao,

Na isaka kaodasan so pata mindalumabi a pata mindamudag ko taritib a maana so Maul, ago giya Bakong, ago giya Dayawan samporna sa Marantao a bubukunan o Sulotan sa Marantao a isaka ndadaya ko atas tanggongan ko Mala a bayabao na samporna ko dowapolo ago walo a babaya ko takder sa pangampongan a Ranao,

Na panogodunian so num a inged a suguda marantao, maana so Mamaanun, Tawaan, Iligan, Minting, Bualan na samporna ko Piagapo a kalulumbaan ko pata panoroganan sa Piagapo, na lomagaday ko limapolo a inged a tomiana sa ragat na mimbalingan bo sa Ranao a titimbangan o dowa inged sa Ranao maana so Ranao Utara ago so Ranao Abagat a pangongondayaan o pata lumba a panoroganan sa piagapo a suguda bangsa o Marantao,

Isaka kaodasan so pata datu sa Munai a ikalima si Motia a bitoon a darodopa e Pipis a inaan o mainad sa Uyaan a lilang inipagayon o Ampaso sa Binidayan, isapun ka kaudasan so pata lumba sa adila kapatagan a pindatuan e garang a pimbaiyan e Noron a pagari o Diwan a kapapadaluman ko numa panorogan, Ansabo sa sapad, mainad sa Uyaan, Andokay sa Lala, Tomanggong sa Karukum, Bandara sa Rarab, Adomay sa Pagayawan.

na o adun a dako kasowako atoran o Taritib a gipanabiyaan sa daluma Marantao na buganiyo rakun a maap ka ayabo a da kalumbayi sa paawing naso kadunan tano a dapayag na ganapuniron so kaiisaisa o bangsa sa Ranao, na partiin niyoron so kikangiginawai Wassalam..............(Datu Ontay)


ANTONA E IGMA AGO TARITIB

IGMA (Qur-an ago Hadiths) isa inindato sa Ranao na dikaomanan na di kalubatan.

TARITIB (Pitaong o manga loks) isa inindato sa ranao inisalapidao ko IGMA na omanan a lubatan na aya pulubatunon na so marataon.

MAKAMPUT A KATHARO SA TARITIB
By Datu Ontay

Mizagipoon ako sa ingaran o pusimban a tohan a isa-isa a kadnan a dapayag ayakiruk ko langit a kikawali ko lupa a miadun ko kaadun a rontano bo pagndod ka inisarat sa kitad a daataw  a pupotaw a badi baling sa baya ko miapasad a inged,

Sialawatan akun so nabi tano Mohammad  pangulo a rawatun aya tano songkadun so langowa tanggka iyan ka giyanan so tihaya ko duniya a sigayko akhirat a piakambayabaya o kadnan a dapayag a ayapun ladiyawan a iringan a sowaan a pananayanan tano so kiakalipaniyan ka ayatano pasodan ko sogoan o pusimban,

Panabian akun so Qur-an ago Hadith a piaka tapsira ka obatano madadag ko bayambanan o alam ka giyanan so daptar a kisong sa maliwanag a laboan kinistar ko miapasad a inged, isaka diko karaw a kapupanabiyae ko dowa inged a mala a inarawko doniya a igira inisarat na makatol mokarama aya so baitola a dinidawan ko nabi, Madina kaparan a nabawi monawara a ronon misamporna so nabi tano mohammad SWA inipangandag o lupa karonon minikobor so tihaya ko duniya na inisugad o langit ka inoron da ayaon a ronon makokormat

Pakaondasun akun so kapupanabiyi ko num a inged a mala ko subangan o alongan a suguda bansa tano a igira inisarat na ikapito so Ranao a Orang timor sa awal a Diawa sa paganay a Mantapoli samona na kagiya ka maakas na Iranon pipharasan a Ranao piphandaraan na osaimanto aya na pata adel a gaus a pata mitimbatimbang a aya kisaratunon o manga mitiyardi na pata pangampong a Ranao, Marogong na Maganding na Mimbisa go Dagodob,  sokiaakasiyan na aya kadidawaon o manga mimbilangatao na  Masiu, Bayabao, Baloi na Unayan a pata mindalomabi a ndatadatar sa bantog a zagit sa karawraw a mangongombaw e bangsa ko rimbangiyan a inged

Isaka kaodasan so pata inged a mala kiasosoldaan, kiasosolbiaan o bangsa o Iranon a  kiatathamanaan o Kawali o Inadil a ronon miapamula so pat ka dibarosan a miabaloi a tanda o Taritib ago sempad sadiron kapulimbani o bago a songgoda ig sa aya kisaratunon na Madamba, Bacayawan na Dalama ago Sawer giyanan e pitaro pata inged a mala miangombao e bansa ka kagiya pisombak o bangsa ko pangampong.

Isaka kaodasan so Sedepan go sebangan o Masiu, isaka kaodasan so Sedepan go Sebangan o Unayan, Isaka kaodasan so tlo a Bayabao, Mala Bayabao, Lumba a Bayabao ago Poona Bayabao, na isaka kaodasan so Baloi a mimbawangun sa kiatarambisa niyan,

Na panabian akun so sapolo ago lima a manga panoroganan sa Ranao, adun a somiyarat sa sapolo ago num, adun a somiyarat sa sapolo ago piton na andumpun a mitaro sa sapolo ago walao, a siran e manga lumba a pagawidan ko pata pangampong a Ranao, isaka panabiyaan so dowapolo ago walo a m’babaya ko Takdir ko gii kipamayandugun ko kapakaosor ago kapaka dair na kapusongkada ko initanda a Igma ago Taritib a pata pangampong a Ranao,

Punabiyaan kopun so kapakadadarpa o pitipasal a grar ko pitipasal a inged a awida a ogopa a daoroga na mosawira o manga Panoroganan ago so mbabaya ko takdir, isaka kaodasan so manga lumba a grar a siran e adapun igira dimaka dadarpa so alongan ko inged, isaka kaodasan so manga Imam a si-I kiran inidawag so bayabaya ko gii katakdira ko agama a Islam ko pitipsal a inged sa Ranao, isaka kaodasan so manga Cali a si-i kiran inidawag a bayabaya so kapusiyapa ko Igma ago Taritib ago giron kingolalanun a giyanan e magapida dowa a tatandingan ko agama islam ko pitipasal a Inged sa ranao,

(Oman e pisalipongan o manga inged na ana taritibon na isompaton puman, lagid opama a Wato na isumoaton so Taritib sa Wato, Opama ka sa Ganassi na isumoaton so taritib sa Ganassi)
BAYOK KO SALSILA O RANAO
Inisorat paganay e Bae a Romapunut
Inidayon ago inimpidan e Datu Ontay

 

NANDAW MADANDINGATEG LIWANAG KAKON IMAN KA OLIWANAG KA IMAN P'DAOLAT KO S'MPAD KO DEYALANGALANG ATAO PARALOKO MADEDAW POSAKA KOMBORODAN KABSARAN DAT'MAN MIYAMAGINSARATA KABSARANA MALA KA OLANGAS KA ILMO KO INORAYA MAPANTON DAPAKAORAGISA SA MIYATAYA GAWEE

OLANGASKA ILMO KO PSOLA KO PASALAN WADEBA MABINANING KIDARO PITMANAN MAGATOSA ALINGA S'NGKOKA DALOMABI K'N'G'NO MAGAYAN OMAN MANDADAOLAT MAKILANG SO L'GAWAN MIDAR SO PAGALONGAN TONGANAYA ROMAREK TANTOWA SOMAGOWEN MIYAILAY NIYODN OMADNI SOMARAT KO MANGA ONOR SA RANAW MALA SA PIKIR IRAN DEEKAPANOGODA SALSILA O BANSA

OMIYAMAGINSARATA ALOYANA OSMPAD D'L'G'NO PANGKATAN LALANO SALSILA PAKIN'GA NIYOMAN INONDATU ALANDO INAYONANO KAMPONG SA IMPITANO ONGANGUN GOSO KIYANDAMDAG LADA OSTADAYA HAIDAR AZIS GOSO KAPANGANGANON NURSHEDA TANGGOTE TAMAN KI SA BAE AYA NURH EGUE MASASAMPORNA BO KI MAGAYONA DARAKN ALIA DEMATEMBANG LOMIMBO PAGALONGAN PAGARE KO MINOYOD DOMALINAYA RANON KI DAYONDOLONA RANON LAICA MAYOG PAKINUGA NIYOMAN KA MALO AKN K'N'G'N

SEEYAKN PASODN SA MAADINA KAPARAN MAKATOL MONAWARA PAGANAY PINDATUWAN SOLOTAN KADIDIYA PIMBAWAT OMAR APOO IBRAHEM DAPN DATU SO NABI NA MINDATUDN SA MAKKA BADN PIYANGAROMA O NABIYA RASOLOLLAH KAGIYANDAREDAYAN NA FATEMATO ZUHORA PIYALANDONGA SANGKAD LADO BAGINDA ALI SO PAGARE OAMAR MABALON KO USMAN P'N'D KO ABOBAKAR KAGIYA PLOMBAYAN LADO AMEER HASAN GOSO AMEER HUSAIN POONANA BANGSA O LADO BAGINDA ALI MIYAKA ISTERE KO BAE SA TADAIRAK KAGIYA PLOMBAYAN DARAKATAN DARAWE KIYA APIDAN PMAN SO BAGINDA USMAN GOPMAN PLOMBAE NA SAREPADA USMAN

MIYAKATALONDOGON LADA SULOTANOTO SA KOMARAMANTAPOLI PINDAREDAYAN SERAN NA PAAT SERAN KA TENDG AYA PAGANAIRON IKABDAR DAWEIKADOWA KA TENDAG LADO S'NANGGAWE IKATLO KA TEN'DG LADO SAIH BAHTAN MINIL'BAD SA RAGAT AYA IRAN IKAPAT LADO SAEH BAHSEN MINILMBA SA RAGAT SOPMAN SO DARADAT SAIK BARDAWE MIYAKA ISTERE KO POTRE INTAN TEHAYA GOSERAN DAREDAE NA SULOTAN NABIBACARAMAN SA KOMARA MANTAPOLI SO SAIK DAGAWE NA INISTERENIYAN SO DAREDAY SA BOGADAD LADOTOWAN POTRE AW MALAILAY GANDING PIYALANDONGA SANGKAD O SULOTAN NABIBACAR ADEL SA KOMARAMANTAPOLI PINDAREDAYAN SERAN ANON'NA RAWAT'N ARTAWAN GONAWAN SAREP ENDEYARA PATRA,,,,

MIYANALAN SA RANAW NA SOMIYONG SA IRANON SOKINI NAYON IYAN SA ADELA INITPAD DAA KIYABANTAYAN MIPSAMBI SA LALAG DAON SO BOTOWANUN ASALA BANSATANO AW NAGREYA BAYABAW GONIYAN PANALANI ARKATA MADANDING ENGUDA MAORENTANG GIYADAROL MASIYO NA SO KININAYONIYAN KO KAYOWA GINDOLONGAN SOMOMBA SOMBA KO IG MINDAGINDAG KO RAGAT MINI TOONAIYANON MATARENTESA GEBON KAYOWA GINDOLONGAN MIYA AMAD IYANON MIYALING SA KAIRAN RADIA SOLAIMAN KA MIYAKA SOLA SIRAN KO OMAKAAN SA RANAO DAMAKANG'N SA BAG'R SO RADEA SOLAIMAN MAKIN'GA NIYODN KA L'NGUNANGKO ROODN PANOGODANGKO MIROY KIYALILANGA NIYAN KO BAE RAINA LAOT SAKINI ALONO DA IG ,,,

GIYOTO SO DAREDAY GIYA SOLOTANOTO SA LADA BANTAYAKABOS SA ENGDA DE KATAWAN MONA RADIA MANGUN SA PIYAGMA ARAGAT TEYONGKOPA LAYAG'N GOSERAN DAREDAE AYADEWATA MOKOM SA KINIYALONODA IG MIYAKA PANGA ROMA PARAMATA S'L'G'N WATA O BORANTAKA DAL'GNA MANTAKA GOSERAN DAREDAE AYADEWATA MOKOM SA KAADIYONGA LUPA MIYAKA ISTERE KO LADIYOLHODA INIMBAWATA OTO I SAREP RADEA ACMAD KAGIYA DAREDAYAN AYADEWATA MOKOM SAKINIRNDENGA GABON KIYA APIDAMPMAN AYADEWATA MOKOM PIMBATARA A LANGIT MIYAKA PANGAROMA KO OLANOLAN SA PANG GAW BITOON SA S'DEGAN,,,

GOSERAN DAREDAE NA SAPOLO AGOLIMA TEGONO MANGA ONOR PAKINUGA NIYOMAN SO LIMAON KA LOKS NA MIYATONGKOP KO RAGAT G'GANATA NA BANSA E PINATOLA I KILID DEWATA MAKAPANTON ILIYANA B'BARAN DEE MIPAGANONA MASO ALAW MANGATA MAGALAW GIMBAAN'N IKASAPOLO APID MINI R'NDINGA PALAO SO LIMAON KA LOKS NA MIYATONGKOP KO LANGIT G'GANATAN BANSA MIMBALAWAG SA L'NA MIYAKA ESTERE KO ALONGAN DA MADOWA POONANA DARADAT I RENANDANG MITALIKOP DAAKATAO MADA KAPANGAMBAR SA LILANG KO MANGA PIMBAYONGATAW SA MKAYANGA LAMINAN SO LIMAON KA LOKS AYA KISARATNON MGA ONOR SA RANAO DEWATANDAW GIBON SA ILIYANA B'MBARAN, DALONDONGA MIMBANTAS SA GINDOLONGAN MAROGONG, AWELAWELO ANDAW SA KAIBATA KADAAN, TAROSAN TOMINATAS SA BOGABONGA KOMARA, DEWATANW GIBOWE SA TARATAKANA ORAY GIYANA I KASARAT,,,

SEPMAN SI GIBON'N PIYANGAROMA NIYAN SO AYA PAGANAY BAE SA MINANGOAWA RONG MIYA ONA WALAIN MINOMBAW MADAL'DAG KAGIYA DAREDAYAN TOMINAMAN SA ROGONG MANGONDAYA BOWESAN MITOMARA BOWESAN PITOWA BABAIRAN MIYA B'MBAR KO RAGAT SE TOMINAMAPMAN MIYAKA ISTERE KO LALAWANGUN SA SOLOG INIMBAWATA OTO SNGBA NA ROGONGUN KAGIYA DAREDAYAN PASANDALANA MOROG INAYONA NO KAMPONG INOMBAWA RAAYAT IKADOWA KATINDAG SI PARAMATA BANTOGN KOMARA P'NDIDAON MGA LALANO ATAW PANAMANIRAN SA TEG SO ARKATA LAWAN'N BALOMABI SA LANGIT INALANG KO MIMBALA,,,,

ISAPMAN KA TENDG SI DAROMIMBANG DARADA BABO PPNASANGE LOOKA LIKOD IYAN KA PPKAS'NGAONON KAWARAW I DARANDA SI PASANDALAN PMAN MIYAKA ISTERE KO SANDALINAYAN SEREG BAE SA PARAPATAN KAGIYA PLOMBAYAN DEMAAMPAO KALINAN PANOGO DALOMABI MIYAKA ESTERE KO POTRE SETIE ANAK BATAAN KILATN DARADATA MADANDING MIYAKA ESTERE KO NOMONAW SA RAGIRAY PAKINUGA NIYOMAN KA BOTOWANUN KALINAN KO TLOWA PNGAMPONGAN MIYAKA PANGAROMA AMIROGONG TOPAAN SOMINUNGGAY LUGAWAN MIMBISA PAGALONGAN MIYAKA ESTERE KO BAE TORON BOLAWAN LIYAMIN SA BALOE TANTOWA SOMINANGGAY MINIGAMBARA OLAN MIMBISA PAGALONGAN ,,,, ---->>READ MORE


 


created and re constructed by Datu Ontay Marogong
for the benefit of the young generation of Iranaon, please feel free to post the Pananaroon from your Inged...


PANANAROON SA  MAROGONG-UNAYAN

Ingged ko a Marogong a ayaden so Unayan a riogong a pangkatan a pirogong a bangsa a igagambao sa pikir sa kaphanogoda niyan ko balibet o doniya a linding o pilimpinas a biayanan ko saod a dikenan ko malakot a oman maka irigi na gona maka salingko na mabaloi a poonan o mia moreg a bangsa ago so sempad ko muna, ka ini pangombao niyan a aya muna tanaan o lalaog a da mada a aya pitaknaan o tolos a da marendan, a giyoto so agama a aawidan o sarip a ini panolononian ko balibet a Mindanao,

Na Makoranda a Butig a lomiyabao Marogong a maona ka tepadan o lalaog miya moreg a muna kalontanaan o datumanong ko ranao a ini ombao a manis a madalendeg anonen ka ayabo pirogongan ka sabapan ko Asia a Paramata sa Butig a isa ko lima noni.

PANANAROON SA MASIU PHANGAMPONG

Skami sa Maganding a maorintang anonen, na inoron mini didaw so Masoi a Masiu ka mini soi-soi on so tolos a da marundan, ka mapaipen o ana tangkal a pimbukunan o sigay na sii bo malalangag sa daralat a Masiu. na sii bo ma-aadap sa arkat a Tamparan na bunar ko ana inged a mangongobao i bantog na dinian bo katingki so binaning sa magading, Na mapaipen sa pelabi i talenta ko Masiu nago sa penda lomabi i tanan o samporna. Na Marandang a bantayan a maorintang anonen a sindigan a Taraka a abay a samporna ka nanao sa maganding a aya kiya sengkoan o daradiat a langkap a kormat a lalayon ko Oray Pindawa-dawa sa arkat a maganding a ayaden so Masiu.

PANANAROON SA BALOI PHANGAMPONG

Di maya so mimbisa a somineng-gay legawan a ayaden so Baloi, ka ino daden pangampong ko rimbang iyan sa kadar a ngenian ko daradat ka ini pangombao niyan a kambibisai niyan ko sarip alawiya, a mini lemba a bansa sa polo waya Mindanao, ka ipango-ngorangka nian a inged a Tagoloan a abay a Maguindanao a iririmbang sa Sulog, ka langowan o bangsa o balibut a Mindanao na mana poket piagekut a langon miaka sagad sa Pangampong a Baloi

PANANAROON SA WATO BALINDONG

O aden a plabi a magiring sa Masiu a gaganatan o sarog, na dinian bo matimbang so tihaya makabengkas ko sedepan o maganding, ka ronon so misamporna so Balindong ko Masiu a inilumba a manis ko sedepan a Maganding na aya kialaminan ko pamata dakiran e babai Sarikran na inipangombaw niyan so kaipumarigayan o Diwan ko Unayan a inao pata wata aya muna e bantog a lilang inipagayon o Rilaola ko Wato.

PANANAROON SA T'BOK MALABANG

arao-rao so tebok a di baloy a Malabang a bagabai a selangan a rimbang a maguindanao a pimbekenan o Anta a miyangombao i bantog ko sapasagi ko ragat. Na ini pangombao niyan aya mona tanaan o tihaya makaombao sa polo aya Mindanao ka benar ko ana inged a pikampongan o Sarip na sii bo milalayon sa ilian a Malabang ko kia lilanga nian ko paramata Mazawang a bangsa miamoreg ko sapasagi ko Ragat,

PANANAROON SA BAYABAO

Kanogon o Unayan a madalendeg Marogong a Baden kiya sagadan o lalaog a da mada, a inged a pirogongan a baden siyarigidan o tolos a da marendan na katii so Dagodob a ayaden so Bayabao a kiya sampornaan ko tihaya makaombao a ini ombao a manis a polo waya Mindanao. Na Taksil sa Pelabi a penginalawan ko ig a magiring sa dagodob ba gaganatan no sarog, na Kilid sa phapetokal a melawan ka melabi a zhayan sa domagandar a poonan o tabiat, ka bunar  daka noni-i na aya pizampornaan o pindariday o Noni, na aya kia timoan ko mga lombay o Sarip a maawid ko malakot sa balibut a Mindanao.

PANANAROON SA UNAYAN

So peman so Unayan na daden salin sa betad ka daniyanden sayani so rimbang iyan a kampong a miyonot ko pimbago a maka dorat sa bansa a lalagdan a lalag a ipelimpang ko inged o diroyod sa bangsa. Na makoranda so Butig a madalendeg marogong a ayaden so Unayan ka lalayon rorogongan ko kipamayandegen niyan ko bangsa sa miorod, ka kiasayanan iyan a katabilangan sa ig a aya pitidawan ka sabapan ko agama.

PANANAROON SA BINIDAYAN

Binidayan minombao a ingud I Daisalong sa arkat a Maganding a rangka sigay ko Ranao a pamorawag a langkap ka aya kiabidayan ko bangsa o phangampong ka ini pangombao niyan a mitalikop I bansa ka kiasombakan o marogong na maganding na dagodob ka sabap ki Daisalong a lilang i Makapundag, mia morug I bantog a Binidayan ko manis a langkap ko pilimpinas ka sabap ki Dimaporo a sulotan ko maganding a da matingki ko ranao

PANANAROON SA PUALAS

Kataya so Pualas a puwalasan ko lalag a olodan ko ongangun na pualasan ko bansa na olodan ko takdir, ka inipualasian a bansa nian ko Sharif na mitalikop e Noni ka mini sombak ko Nagu na minisompat ko Oray na minitombok ko Anta na samporna ko Ambun na manganon ko Asia sa madalundug anonun, na makoranda a dapao ka adun a ranao niyan a ligoin a libutun a pualasan ko bantog

PANANAROON SA LUMBATAN

Lanat lumbat kano ka miangun o Lumbatan so rimbangian a inged, Lanatan ai Lumbatan ka kataya so Alinao a Bolotho ko Subangan ka ruza a ngaranian a kapundaorogaon ka da maako sawalun, apiyapun o pukatimbang a Bangsa o Lumbatan na sii di kasalongi ko kabarorao sa lolot a kormat ko tonganay, kia timba-timbangan o pat a Mombao ko Ranao ka tanan iyan Bangsa,

PANANANROON SA MADALUM

Sopuman so Madalum sa maurintang anonun na dikatimbang e bansa o rimbangian a inged ka aya kiadaluman ko bangsa o phangampong, di katukhad e kadar na di kangun e daradat ka madalum e pangkatan ka sabapan ko Alawi na mindalum e bantogan ka ayakialaminan ko paramata Angni sa lumba a maurintang sa sudupan o maganding ka mitalikop e batog tananon miasimpan so lima noni sa Ranao.

PANANAROON SA MARAWI

Maraorao Marawi a dibaloy a Dansalan a ingud a pulawiin ko pata kampong o Ranao ka kagiya pitimbangan o manga lalano a tao na makalilay sa manis na saulangan ko bantog  a Bacolod ko pangkatan ka si buadi Sakayo na minirun sa mulabi ko bangsa o Pangampong ka romiaga sa rogo sa kalalangkap a bantog e datu a Kader AMAIPAKPAK.

PANANAROON SA PIKONG

Bokelod a minombao a manso naga somalong a kini pantao a Pikong a mithalikop i bantog ka sabapan den ko Nago ka ino mirangka lawan ka da ma ako sawalen o tao ko linding o ranao ka taman niyan Bangsa, isaka sinigayan o pamorawag a langkap ka sabapadun ko Nago a isaka putangkongun ko Ilidan pinagadil inipangombao niyan aronon misamporna so Datu Kodaratula a lomiangkap e bantog ko balibut o duniya sa kiandatuiniyan ko Guindolongan Marogong ayadun Maguindanao.

PANANAROON SA PAGAYAWAN

Obarakat so inguda matag sialindawan o lalaug a damada na ayapen di barakat si datu a pagayaon a Arobero kilatun a piyagayaw a bantog a inabay a boloto na tindug a ngaraniyan so kawasa sa Maguindanao ka ayamiaka tangkal ko tonong sa maguindanao a daombongun sa torog datu sa maguindanao, kiaunayan ko bangsa a tonaya mindamdag a muna panagayan a pagayawan e bantog a muna tanda sa Ranao ka isaka putangkongun ko sedepan o Marogong, na marawraw so Padas a pimbukunan o Sandab a ibabantog ko aranao ka kagiya bansaniyan so Boronai ago sulog a iniombaw a batog o madalundug Marogong.

PANANARON SA POONA BAYABAO

Kanogon o Marogong a Baden kiya sagadan o lalaog a da mada, a inged a madalelendeg a baden siyarigidan o tolos a da marendan na katii so Dagodob a ayaden so Bayabao a kiya sampornaan ko tihaya makaombao a ini ombao a manis a polo waya Mindanao. Na Taksil sa Pelabi a penginalawan ko ig a magiring sa dagodob ba gaganatan no sarog, na Kilid sa phapetokal a melawan ka melabi a zhayan sa domagandar a poona o tabiat, ka bunar ko daka nonii na aya pizampornaan o pindariday o Noni, na aya kia timoan ko mga lombay o Sarip a maawid ko malakot sa balibut a Mindanao. 

PANANAROON SA BAYANG

Mikadakul ko Ranao so Bokalag a Montiya na mindakul ko Iranon so Linang a mamondiong a kabusaran ko inged, na katii so Diwan a aya pundaorogun ko sapasagi ko Ranao ka aya mikabusaran ka tangkolo e binaning a asal a pangadapun a inadel ko marandang sa kia khalipanian sa inarkat a Bayang, inonayan ko zaman a dikatimbangoray, miangombao diragun a dimarundan taduman ka miailay so tanda sa kiambatara iyan ka mabolawan pisigisi a oray a makabinta, linang a makaombao sa kia pagingudian ko Iranon Piparasan a Ranao Pipandaraan

PANANAROON SA SEDEPAN A UNAYAN

So mokun Di zalin salin na lomalangkap I Saleg na kap’ phagilemoan gii kapagimanan ka oba p’ka arangi a pendilabao bandingen ka maka taroban so igg o ragandab o dilion na kalabawan so orog sa kiaranda a ragat na khasawang a bandingen o katin sa sinaratan ka maalaba so orog a sendod a peng-gagalo na kilatan so boklod na merogong so pangampong ka tambegen o bidori so komarapar a oray a baralawan sa Ranao a tomianda ko sempad a miken ko kayambolan ko datanong a marandang a lawan zaman o inged a pikampongan o sigay sa madaledeg a anonen.

PANANAROON SA MARANTAO

So lalag sa Marantao na inodi kasalongi a kapuka bandingian ka igira miapasad na dapun kalolookani ka ginokut a giakot na dapuman angkolasi, Ongangen sa Marantao a maka sapolo phasad na makasiao makakas, inoron minididaw so Marantao rarantawon ka ini kasigi o tao ka aya kiapoonan o mga bantog a Onor a pandai mokir ko lalag, inodun rarantawa o rimbangiyan sa kadar ka sabap sa bantoganon o datu Gomizing ko mala a domagandar a mitlo ka ayana.

PANANAROON SA MUNAI

Katiiman so Munai ka opama bumbabagul ko pata adel ko Ranao nagu pamagayao- ayao so pata kampong o ranao, na aya muna dansalan so pikampungan e Ginto a salaginto ko Butig ka kagiya mauunai ko pata rogo o Ranao na sugud a bansa niyo ago giya Maguindanao, na opama tarintiki nagu dansali a oran so pat a gaos inadel ko kablangan sa Ranao ago giya pipharasan na asara dimbaratan na osarigidi kilat nagu matangkal sa linog so Inged tanu a Ranao na katii so munai aya muna kapanandigan ago mauna mipalangka ko rugus sa kipamayandug tanu ko Bangsa o Phangampong.

PANANAROON SA TUGAYA

Apia sa mitharo sa mauuna e bansa ka apiapun matingki na dipuman kalawan a bantogan o Tugaya, apiapun marupung na dipuman kaombawan a bangsa o Tugaya ka ruza o maorintang na sugud o pipharasan, ini pangmbao niyan a papandayan ko okir na lomalangkap e bantog ka mana galang gomilang a kapuka kilangian ko miaka mbala-bala, ka badi langkap ko Ranao ago giya Maguindanao a ingudaya Tugaya a ronon so kapumanis na ronon so parasayan a ibabantog ko Ranao.

PANANAROON SA TUBARAN & BORIBID

Dita mambo dawain a dipakapurimbara o bangsa o Iranun ago so bansa o Ranao ka kagiya miatanto a langondun datomanung na tanan sialindawan o tolos a da marundan, na di mipundarainon so Matanong ko Tubaran ka pimbalawagan niyan a sudupan a Unayan ago giya Maguindanao ka miailay so tanda ka inilano ko inged, na matanog so Tubaran ka matanog e bantogan ka sugud a Maguindanao na ruza o pipharasan a ranao piphandaraan isaka batogiyan a riantaraa sa bansa a boribid inimbabid o miaka mabalabal ka piradun ka boribid a bangsa miamurug mababaya ko takdir pata adil a gaus.

PANANAROON SA SIGAYAN/KAPATAGAN/KORMATAN

So peman so Sigayan ayaden Kapatagan a sinigayan o bansa a pamorawag a langkap ko sedupan o phangampongan a ranao, ka isa a bantogiyan na aya kialaminan ko montiya ko Unayan a Noron ko kapatagan a da ganapen sa torog o moriatao I ginto a salaginto mawarao, ka inipangombao niyan a kiandolon dolonan o pat adel a gaus ko ranao piphandaraan, na inipemanisiyan a kiormatan ko sarip a kormatan ko bangsa a kormat ko phangampong.

PANANAROON SA TAPOROG

SOPUMAN SO TAPOROG NA PAMANAY O DATUGUB SA KADARUPA SA RAGAT, PANDI O DILABAKUN SA DARINGGAY SA KALODAN.  O SAGANSANG SA RAYA NA PHAPHAMOROBOROWAN KA DATO-MOLOK SA SOLOG, SOMOBA SA POLANGI NA PUMBASALAN SA AGONG KA AMIR-UL-OMARA SA MAGINDANAO, MALING SA LIGAWASAN NA IPUNDOLOG A GANDING KA ADAPUN SA TAPOROG, KALBIHAN O KAPU-REUNION O CLAN

By Datu Ontay 

Congrats ko langon a miakapag-grand reunion na manga clans, pangninko sa Allah a mambagian niyo so limo o Allah ago pamakasorgaan tanoniyan ko oriyan o kiaparatiyaya tano ko manga katharo iyan sa Qur-an, isaon a mialaoy sa kitab so katataralbi o kakunalangka ko Tunganay, madasug ka, aya isa inokitan tano a manga tao sa Ranao na so kapagaduna tano ko family reunion sa kunaba ayabo a antap tano na kapagaduna tano ko manga family reunion tano misabap sa adun a pukandidato sa politika a poon ko clan, ikadowa na kunaba ayabo hadap tano sa kapureunion na pantag sa ana sulot sa grar ko pitipasal a manga ingud tano,

sagadita ka bunardun a moayan o kapumorod so kapu-reunion ka kapamagodasa ago kapumomosawira, baloyin tano a aya kataralbi kapu-reunion na soasoat ko Allah ago paratiyaya ko mga katharo iyan sa QUR-AN sa maka ayonon so mga galubuk tano a mapia ka antano mamakasulang sa maliwang, 

KATII SO KABUTOWA KO KAPUPAKA WATAN O GOGODAN

• MAGARI (Magari sa Ina ama odi na Ina odi na ama)

• TUNGED MINSAN (Magari so manga loks)

• TUNGED MACADOWA (Tunged minsan so manga loks)

• TUNGED MACATULO (Tunged Macadowa so manga loks)

• TUNGED MACAPAT (Tunged Makaltlo so manga loks) 

So Tenged makapat na kunaba mawatan ka igira na dapun matay so palokloksan na langon kanoron ki ina odi na kibapa, 

KATII SO KABUTOWA KO GOGODAN MIAKA-AWAG SA MALO MAWATAN 

• TUNGED KAMI (isako sa pamilya)

• MAGARI KAMI (isakano sa clan)

• MADASUG AMI (isakano sa pagapoon)

• LOLOT AMI (Isakano ko poonan)

• TUNGANAY AMI (ana connection iyo)

• BANGSA AMI (isakano ko salsila a pakapoon)

Aya kalalyami ko kabutwa ko kapapantagan a kaisaisa a lalayon puka alloy na datar o:

• KAPAGARI

• KAPUMADASUG

• KAPLOLOT

• KATONGANAYA

• KABANGSA

Giyanan mianga aaloy na pudanan ko siniyap o Egma ago so Taritib a Ranao sadiron kadalongi ago aya inigakuton o manga loks tano naso lalayon gii katimo timo kapagisaisa ko langowan a sowaan a kamapiyaan, so nabi Mohammad SAW, na aya isa inokitaniyan na diniyan di pamisitaan so mga madasugiyan igira di kasisikutan sa oras, isa pusowaan o komakalilid na oman Jamaat na mbisitaniran so madasug iran, sabap ko kasikut sa oras sabap ko manga galubuk na ayabo kapuka bisita tano ko manga tonganay tano na igira ana miapantag a miawafat ko kalolotan, amay puman ka dika tomibao na dangkadun makowa so sempad o manga sahaba ago so manga palokloksan tano na ayadun mambo pukasabapan sa kapakawatan o katotonganaya ka dadun a kasosongowa kandadaoroga, omanun kaonpun so sakit miasagub ko politika na oditano aya siyapa na kada so bangsa a mapia a pangandag o Maranao. By Datu Ontay
So Batara di Khilatun sa Masiu na piyangaroma niyan so Nomonao sa Ragiray, na mimbawata siran na;

1. Mando Marinay sa ig
2. Maradia Iphapas

So Mando Marinay sa ig na wata iyan so ;
1. Ami Alongan Simban

So Ami Alongan Simban na piyangaroma niyan so Gambayolan, na mimbawata siran na;
1. Mangga

So Mangga na wata iyan so;
1. Ami Ayonan

So Ami Ayonan na piyangaroma niyan so Bae sa Phagingudan, na mimbawata siran na;
1. Khoyaan
2. Baringigan

So Baringigan na piyangaroma niyan so Sebian sa Bugasan, na mimbawata siran na;
1. Bayogun
2. Makarabay
3. Ami Daragat
4. Ami Ramag
5. Batikun
6. Pondag

So Bayogun na piyangaroma niyan so Bae Sa Kabuntalan, na mimbawata siran na;
1. Amaloya Thopaan
2. Amaloya Pakatan
3. Radia Kalantongan

So Amaloya Thopaan na piyangaroma niyan so Potri Kaizadan, na mimbawata siran na;
1. Sarip Angkaya sa Masiu
2. Sarip Manezhang sa Molondo
3. Dayansalong Sa Binidayan
4. Ambo(Abobae) sa Lumba a Bayabao
 
During the incumbency of Dimaporo to the throne as Sultan of Binidayan, Dimaporo was appointed as president mayor of Binidayan by Captain Ilagan an American Military official during the American regime in the Philippines, Dimaporo vacant the throne as Sultan and succeeded him by Noah son of Pitiilan from Candia clan, Noa’s side mother came from the Maruhom Tongki the 1st sultan of Binidayan, Noah was married to Barang the sister of Mayor Abdulmadid Panondiongan of Binidayan a former mayor of Binidayan, Tubaran and graduated mayor of Marogong LDS,

Based on the Old Taritib of Binidayan, Amana and Candia has the right to ascend to the throne as Sultan of Bobonga Unayan exclusively, on the new taritib Only the descendants of Maruhom and Amai Bayora could ascend to the throne as sultan based on the new signed Taritib of the majority of Datus in Bindiayan, After the death of Sultan Noah, Dimalna succeeded the throne as sultan, on the untimely death of Sultan Dimaluna, Datu Umpat the Incumbent Datu a Cabugatan sa Binidayan attempted to succeed the sultanship his basis he was came from the line of Aragasi Amai Bayora and also incumbent Datu a Cabugatan of Binidayan, the rivalry was happened when Datu Hadji Omar from a Candia Clan strongly attempted to succeed the sultanship of Bindiayan, Click------->>> READ MORE
 SO PATA A BANGSA O RANAO

Siiko ko kiambangsa o manga taw sa Ranao na miakapululubiyai siran ko onayan o bangsa a putompukun o mga Royal families sa Ranao, Sulog, Maguindanao ago giya Boronie, sabap sa aya compass a phagilayan ko Royal clan sa ranao na 4 pat ka daradiat a gi-makapamaganona, 1) paganay naso bangsa sa Ranao ko Pata Datu ago so pata Bae (N’datoon) 2) Ikadowa so bangsa ko manga Sharif a poon sa Arabia (N’datoon a Domato) 3) ikatlo so Bangsa sa Johor ko Iskandar Dulkarnain “Alexander the great” (Ropawan) 4) Ikapat so bangsa ko Sandab ago so Umpas a bangsa ko Boronai sa kapakararayagiyan ko Bolkhia Alam sa Boronai a naonaoniyan a kapapantaganaya a Sultan Hassanal Al Bolkhia (Tihaya-Tiyotio).

Ogaid na ayatano pamulaan ko puso tano so pitharo o ALLAH SWA sa Qur-an sa suratol Hujarat ayat a ikasapolo ago t’lo 13, sa ayakon a lubi a s’sulaan ko Allah so siranoto a manga ala e paratiyaya ago kaluk ko Allah SWA.

Kataya so Kambidabidaan ombabangsa sa Ranao;

1.       Tiyotiyo e bangsa ko Ranao (Maloto a Binaning)
2.       Barabangsaan ko Ranao (Mabagat a Binaning)

3.       Mapia e bangsa ko Ranao (malogaw e Binaning)

4.       Babangsa ko Ranao (Malo mabibinaning)

 

A) Tiyo-tiyo e bangsa sa Ranao, na siran so langonon miasimpan so pata bangsa a pukudugun o Salsila ko Ranao, bangsa sa Ranao, bangsa ko manga sharif, bangsako Johor, bangsa ko Boronai sa kapararayagiyan ko 5 lima Noni sa Ranao, maka iibarat sa Ropawan a Dumato a n’datoon ko inged.

B) Barabangsaan sa Ranao, na siran so babangsa sa Ranao ago so bangsa ko manga Sharif ago so bangsa ko Johor na daa baniyan bangsa ko Boronai ko Sandab, Umpas ago Bolkhia, maka iibarat sa Domato ago N’datoon ko inged.

C) Mapia e bangsa sa Ranao, na siran so babangsa sa Ranao ago babangsa ko manga Sharif, na daa baniyan kitotompok ko bangsa sa Johor ago bangsa sa Boronie ko Lima noni sa Ranao, maka iibarat sa n’datoon ko inged.

D) Babangsa sa Ranao, na siran so matag zazabala sa ranao ka kunaba batungur e bangsa ko ranao, mianabala badun ko bangsa sa Ranao na daon pun pagingud ka sii miagingud ko sasabalaaniyan, maka iibarat sa siran so matag n’datoan.

Sii ko mia aloy e Dr. Mamitua Saber ko manga daptarian a imantokon a masa na dingkadun mapakapusunggaya so bangsa sa Ranao ka mizaog, Kamamaan ago kababayan na misumbor so manga taw sa Ranao, siolot o kamamaan so grar o kababayan, siolot mambo o kababayan so grar o kamamaan, ka kagiya miakasumbordun imanto so bangsa sa Ranao.

sii puman ko osayan o manga patataro sa lalag ago so manga onor sa Ranao ago so komakaput sa manga salsila na mapakasusunggaya iran so kianonian ago so da kanoni-I, aya pasodaniya na kakudug ko salsila so siran a mitotompok ko lima noni sa ranao ka mapapayag ko manga daptar a kunaba langon o manga miangadadatu sa Ranao naba maapud ko Sandab ago Umpas sa kapakararayagiyan ko lima noni a aya watang a kitotompok ko bangsa ko Sulog ago Boronai….

Giyanan e makamput a osayan ko kiapakambidabida o manga bangsa ko pata a pangampong a Ranao, so Ranao Ragat a biwang kawanan a tunday o pagilidan, ago giya kablangan ko Ranao.  By Datu Ontay
SULTANS AND POLITICAL CLAN OF BINIDAYAN
THAT QUENQUIRED HALF OF LANAO PROVINCES

Sultan Mangotara clan of Binidayan was considered first political clan of Lanao based on the record and observations that produced ff; popularly known Dimaporo Family of Lanao


3 Governors, LDS & LDN

4 Congressman LDS & LDN
1 Assemblyman LDS
2 Board members, LDS
17 mayors LDS & LDN

Binidayan was one of the early created Municipality of Ranao, with a total population of 19,008 and land area of (in has) 18,958.00 major economic activity agriculture, belong to the second congressional districts of Lanao del sur, composed of 26 Barangays, Balut Island is belong to this municipality. Sultan Raraco Pundag first appointed mayor two time appointed, Datu Tarawi also appointed mayor of Binidayan as per the record of our learned datus of Binidayan,  followed by Sultan Abdulmadid P. Maruhom also by appointment, followed by Hadji Omar A. Olama appointed and elected. Sultan Muliloda Macarangkat Dimaporo elected mayor until Edsa revolution on 1986. He was replaced by an appointed mayor, Ismael Malangas, for a short period Hadji Zainoden Domaot was appointed mayor and Magidala Macarangkat Datumulok also appointed mayor of President Aquino. Sultan Muliloda M. Dimaporo again elected mayor and finally graduated mayor of Binidayan, his son Punudaranao "Panny" Benito Datumulok two time elected mayor of two consecutive term, Aman Misbac Ampuan Datumulok elected mayor and also graduated mayor on June 20, 2010, Abdullah "Kolaw" Datumulok elected mayor to the present and he is the present sultan of Binidayan

According to the traditional order of Binidayan’s sultanate made by Imam Kadi and the Binidayan Datus handed down through well-remembered oral traditions, only male descendant of the lines of Maruhom Sayawa to his son Amana down to his two children Maruhom Tongki and Amai Bayora could ascend to the title and throne of sultan sa Binidayan of alternate succession, its territory divided into five sub principalities (Lima ka agama) every principality had a major title (Grar) provided by the Datus of Binidayan and Imam Kadi. Namely; Sultan a Gaus of Timbangan, Sultan a Diamla of Kialilidan, Sultan a Pitiilan of Unayan and Sultan Sarip of Lumbac, equal power under the umbrella of Sultan of Binidayan which is belong to the 28 original council of the system of Ranao (dowapolo ago walo a m’babaya ko taritib sa Ranao) the present Sultan of Binidayan descended from both Amai Bayora and Maruhom Tongkiaman; prepared by Datu Ontay.
SHARIF MAUPAAT AMEROL OMRA SA MAGUINDANAO,
My blood connection to the sultanate of Maguindanao,

Salam ko langon a bangsa me ko Sharif Maupaat a Amerol Umra sa Maguindanao a Datumulok sa Sulog, katii so gogodan o M'bawataan o Sawalo a sii miagingud sa Raya ago Sogoda Wato, na ona isumpatiyoron na postuniyo sa comment.

Si Tuntonga ayadun si Datu Untong a sulotan sa Maguindanao ko Ragon a minipantag ko 1837 and 1845 na mimbisita sa Ranao na piyangaromaniyan si Patre a bae sa Samporna Taraka a wata o Rahmtullah, oriyaniyan na mimbalingan sa Maguindanao na minimbulagiyan si Patre a bae sa Taraka ka daon onot sa Maguindanao, inimbawata iran so Sharif Maupaat aya ikadowa ngaraniyan nasi Radia Serongan, so kiakasadiyan a mangoda na mimbisita ko amaiyan sa Maguindanao ko Datu Untong a ikasapolo ago walo a miasolutan sa Maguindanao a wata o Dipatuan a wata o Kibad Sahriyal Benito a ikasapolo ago nem  a sulotan sa Maguindanao 1789 and 1794, so kiapakaoma Radia Serongan sa Maguindanao na miababaya so amaiyan a Datu Untong a sulutan sa Maguindanao na inundaaniyanon so sulotan sa Maguindanao na piyakangrariyan sa Sharif Maupaat a Amerol Omra sa Maguindanao a Datumulok sa Ranao,

Oriyaniyan na mimbalingan sa Ranao so Sharif Maupaat a amerol Omra sa Maguindanao na siidun miyagingud na mimoriyatao sa labi sapolo na so dowaon katao na sii miyagingud sa Maguindanao, paganayniyan mapangaroma so Patao sa Masiu a wata o Mala bae sa Taraka ago so Balindong Aman sa poona Masiu a wata o Dialaloden ko Kundaola a wata a babae o Loks a datu ko Doron sa Maguindanao a so Doron ago so Loks a Datu na pud siran ko mbawataan o Sultan Kaharudden Kuda sa Maguindanao a ikasapo a Sulotan sa Maguindanao, na inimbawata o Sharif Maupaat ago so Patao si Kasawalan ayadun si Sawalo,  Click ---->>> READ MORE

On behalf of all royal families of Ranao/Lanao Philippines,  
we would like to congratulates the wedding ceremony of HRH Prince Abdul Malik and his bride, Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah.  Prince Malik is the son of the Sultan of Brunei HRH Sultan Hassanal Bolkiah 
BALOI SULTANATE,
IS IT MOMUNGAN SULTANATE?

Posted as per request about my record on the Sultanate of Baloi,
11/04/2015 (Thangkai niyo sa sodi ka piagalokalokan mbaal)

There were 4 great Sultanates of Mindanao and Sulu, Sultanate of Sulu under Sheriff Modabar Alioden, the Sultanate of Maguindanao under Sheriff Kabunsuan, Sultanate of Tagoloan under Sheriff Mohammed Alawi and Sultanate of Buyaan under Datu Budtol and Malang sa Inged who were married to the daughter of Sharif Kabunsoan,

Tagoloan Sultanate was established on 1515 by Sharief Alawi, brother of Sharief Mohammad Kabunsuan of Maguindanao, Sharief Alawi arrived at mainland Mindanao on 1464 with his brother Kabunsuan, when they reached Ramitan in Pikong, Alawi dicided to went north east of mindanao while his brother choose south east, the sultanate of Tagoloan fall to the Spanish government, when the 8 wise men of Ranao updated the system Taritib a Ranao on 1675 they temporarily excluded Tagoloan and called the Ranao the Confederation as TLOA Minibet sa Kampong ko Phangampongo Ranao, then, it was replaced to TLOA Mimbawangun ko Phangampongo Ranao. Then in CY-1947, after the war, a meeting among big Datus of Phangampongo Ranao attended. When Sultan Bato Ali of Marawi City, delivered his speech, he addressed the phangampong as TLO Phangampong Ko Ranao a ikapat so Baloi, then Sultan Hadji Ali Tembol of Baloi complained and the meeting ended in a melee and so the meeting was stop prematurely as the Stage was destroyed.

At that time upon the request of Sultan Timbol to the attention of all Panoroganan and Mbabaya sa taritib Baloi was formally became one of the 4 regular Pangampong of Ranao and Baloi Sultanate became umbrella of all Tagoloan's sultanates, the panoroganans extended it territory from Baloi, Lanao del Sur, to Butuan, Cagayan de Oro (or Kalambaguhan, by which name it was then known), was merely a passageway from Baloi to Butuan, which was already a great trading center like Zugbu, Panay and Manila. Kalambaguhan has a small settlement of Bukidnons who lived along the riverbanks of the Kalambaguhan River. This river (now the Cagayan River) was so known because of the “Lambago” trees that grew profusely along its banks

Other side of history narrated that Momungana was the old name of Baloi's territories, the word Momungan means "Piagamongan" the place where the handshake of Sarip Bato Lakongan and the chieftain of Mimbisa Pagalongan was done,

The Word Baloi mean Bialoi which mean “Created” (Bialoi a pangampong) from the mother Pangampong Bayabao, reason why there was no identified boundaries of this two principality, while other pangampong had a boundaries, Baloi territory is Larger compare to its sister Pangampong, with only one royal house, the Sultanate of Baloi, and four sets from the twenty eight guardians of the “Taritib” Dowapolo ago walo a Mbabaya ko Taritib, namely; Lumbac, Basugad, Matampay and Kabasagan, co equal power to its sister principality, Masiu, Unayan, and recognized in Sulu, Maguindanao and Brunie,

 BALOI PANGAMPONG
By Datu Ontay

The oldest name of Pangampong a Baloi was, Somineng-gay legawan a daromimbang Mimbisa, refer to Sharief Alawi who settled in Tagoloan which was outside of Ranao, Sulu and Maguindanao,

Pangampong a Baloi (Principality of Baloi) is one of the four confederations of Ranao and considered as youngest Pangampong among its sister principality; Masiu, Bayabao and Unayan, its territory, start from the Municipality of Baloi lanao del norte, Half of Lanao del Norte, Misamis provinces, Agusan, Surigao and the cities of Botuan and Cagayan de oro, during the creation of 15 royal houses of Ranao, its territory extended to all the areas of Tagoloan's Sultanate.

Maranao Darangen and the “Salsila” royal record genealogy, claimed that the founding father of Pangampong a Baloi was Domalandalan lena, discoverer of this place, he was the youngest brother of both, Dimaampao of Unayan, Botawanen of Bayabao, and Bataraan of Masiu, they were the datus who came from Magalindai Bembaran when this kingdom was destroyed, Domalandalan lena was also called AMIROGONG THOPAAN OF BALOI,

Amerogong thopaan was married to Bae Toron Bolawan, one of the 4 Native princesses of Ranao, namely; Anginonen of Bayabao, Nomonao of Masiu, Sittie Anak of Unayan, daughters of Radia Rinandang “king of kiaranda a Ragat” now Ranao. Thus the people of Pangampong a Baloi claimed descent from the founding ancestor, Amirogong Thopaan,

Originally; Baloi Pangampong was belong to Bayabao Pangampong. Bantayao a Delion a great grandson of Amirogong, married to a Bayabao Princess and let Mimbisa (Baloi) separated from Bayabao and named it Baloi, of the original word BIALOI, means “Created” (Bialoi a pangampong) from the mother Pangampong Bayabao, reason why there was no identified boundaries of this two principality, while other pangampong had a boundaries,

Baloi territory is Larger compare to its sister Pangampong, with only one royal house, the Sultanate of Baloi, and four sets from the twenty eight guardian of the “Taritib” Dowapolo ago walo a Mbabaya ko Taritib, namely: Lumbac, Basugad, Matampay and Kabasagan, co equal power to its sister principality, Masiu, Unayan, and Bayabao,

BALOI PANGAMPONG ROYALGENEALOGY

The people of Pangampong a Baloi believe in oral myths and histories relating to their ancestral origins. They claim descent from Amirogong Thopaan, the first founding ancestor of Baloi, Tupaan’s later descendant was Datu Manangkaya father in-law of Sarip Bato Lakonga 4th ruler of Baloi, who was also a great grandson of both Sarip Alawi and Sarip Kabunsoan of Johore (Malaysia) whom in turn descended from Fatima, the daughter of the Holy Prophet Muhammad, this ancestry is the foundation of the power, prestige, and authority of the royal house of Baloi,

Sarip Bato Lakongan was married to the daughter of Manangkaya (chieftain of balo-i) from a Bayabao Princess, begot Potre Aminsalam and the six Datus of Pangampong a Baloi, one of them was Datu Sandor, who’s married to Bae Kayowa of Masiu (aunt of Balindong bsar), Datu Sandor and Kayowa begot Samar also known as Datumaas of Wato, and potri Alinaw mother of Maruhom Kahar of Raya, these were the great ancestors of Wato Balindong, while Potre Aminsalam was married to Amerol Omra of Maguindanao popularly known Datu Alao sa Ditsaan, son of Datu Otowa of Mala a Bayabao from Bae Atora daughter of Pagayongen from Bae Bayora of simoay, which is a daughter of Amerol Omra of Maguindanao son of Sultan Aman Barahaman of Maguindanao,

Aminsalam and Amerol Omra, begot, Datu Alanak, Gunup and adik, Datu Alanak was married to Bai a Pirimbangan and bore the seven “Maruhoms”, namely: Maputi a Datu, Antang, Kaharoden, Nanong, Datu a wata, Daromoyod, Hamza, all royally addressed “Maruhom” According to the Taritib in Baloi, handed down through well-remembered oral traditions, only male descendants of the lines of this seven “Maruhoms” could ascend to the titles and thrones of Sultan sa Baloi under a rule of alternate succession (idal).

Ancient Pananaroon in Baloi

Di maya so mimbisa a somineng-gay legawan a ayaden so Baloi, ka ino daden pangampong ko rimbang iyan sa kadar a ngenian ko daradat ka ini pangombao niyan a kambibisai niyan ko sarip alawiya, a mini lemba a bansa sa polo waya Mindanao, ka ipango-ngorangka nian a inged a Tagoloan a abay a Maguindanao a iririmbang sa Sulog, ka langowan o bangsa o balibut a Mindanao na mana poket piagekut a langon miaka sagad sa Pangampong a Baloi

By Datu Ontay,
this article already reached the 4 corner of the globeRAYA AND WATO

By Datu Ontay

 The Municipality of Balindong, formerly known as Uato or Wato, the lower portion of this municipality which is surprisingly rocky (Wator or Wato in M'ranaw), Old “panditas” of Wato a local historian narrated that Datu sa Palao of Wato name the place "WATO" a huge rocks, on the meeting of Datu sa Tugaya and Datu sa Palao at the high hill of Kadapaan, boundary of these two "Inged". The two Datus stood and face-down the Lake Lanao, the place at the right portion was Tugaya and the place at the left portion was Wato. Datu sa Palao name the place at their left side Wato "Rock", his cousin Datu sa Tugaya name the place at their right side Tugaya, similar of rock.

Raya is one of the oldest royal Sultanates of west Masiu, founded by Maruhom Kahar, first degree cousin of Sarikala Balindong Bsar of Masiu. During the creation of the 15 royal houses of Ranao, Balindong Bsar invited his cousin Kahar to join the meeting of the nine Datus authors of "Igma and Taritib" system of pangampong a Ranao, to include Raya Sultanate on the creation of royal houses, Maruhom Kahar declined the offer and ignored the invitation of his cousin Balindong Bsar. He said, no need for me to include Raya to the 15 royal houses of Ranao, my kingdom was already established before the any royal panorogana, I name it RAYA, so that no one could place ahead/before it, My own sultanate like a river flowing from upper portion "raya" to the lower portion Lilod, I could decides whatever on my Kingdom, Maruhom Kahar said.

 TARITIB A DIPANABIAN
KO DALEMA RAYA-WATO
By Datu Ontay

 Bismillah irrahman nirrahim, wassalato waasalamo ala nabi Muhammad, mizagipoon ako ko ingaran o kadnan a maporo a mala sukaniyan so raheem a yadun so rahman, na siyalawatan akn so rasul a nabi tano mohammad a giyanan so tihaya a sindao a maliwag, na indawagun akn rukano so salam a kalinlintad a kapipiya ginawa a giyanan so gii mik’kunala o magiiran sa muslim a datu na muslim a bae, assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho,

lphanabiya akn so kapakamoayan o pamandapat akn ago kapakarayag o pamikiran akn ko kakisariyat o lalag ko, ko atoran na bitikan no taritib sa dalema Raya ago giya Sogoda Wato, sa kapakatitindug o dowa ALONGAN, paganairon so Sulutan sa Raya a isa a dadawagan sa kapaar a maaped ko dowapolo ago walo 28 a mbabayabaya ko Igma ago Taritib sa pangampong a Ranao,  ikadowa na so Sulotan sa Wato a giyanan so lumba grar a dadawagan ko kapaar na n’dadaya ko dalema Wato,  a siran a dowa e bithowan sa dowa alongan a moway na munda ko kapagingud sa Raya ago giya Sogoda Wato,

Isa panabiayan nakn so ingaran o Nanag’n, a giyanan e asal sa mona a ilano o dowa Inged maana so Raya-Wato, na ikadowa panabian akun so ingaran a Malaig a giyanan so inged a pagay a mabanding ko manga panoroganan sa Ranao a piyagingedan o Abo a darodopa o Diwan sa Bayang, na lomagaday ko moriatao Datumaas sa Wato ago so Moriatao Abantas a darodopa o Alinaw ka siran e pasodan o bangsa sa Raya-Wato.

Isa pun a panabian akn si Datu Pondag a aya inaan pagamaan ko lima inged sa sedepan o Masiu, Na aya mala panabia-an akn so siyaw a datu sa Raya-Wato, sa kapakararayag o 4 Patadatu sa Raya, paganay so Radiamoda sa Nanag’n, so Sangcopan sa Nanag’n, so Cabogatan sa Nanag’n, so Radiamoda sa Masiu, a siran ni patadatu a dadawagan sa kapaar a sorota kambaya-baya sa taritib sa dalema Raya. Ago so kapakandadaya o 5 Limadatu sa Wato, paganay so Radiamoda sa Wato, Datu a Cabugatan sa Wato, Datu a Dalomangcob sa Wato, Pitiilan a Simban sa Wato, ikalima iran so Mama sa Masiu, a siran mambo a 5 limadatu e bigan saparo a kambayabaya a dadawagan sa kapaar ko taritib sa dalema Wato,

na samporna a panabiyaan akn na so dowa a panoroganan sa dalema Masiu maana so Datu a Kabugatan sa Masiu nago so Sultan sa Masiu a siran ni dowa lemba a manga panoroganan sa Gapa a dalema Masiu

GOGODAN SA WATO

Ipoon ko Datu Sandor sa Baloi married to Bae Kayowa sa Masiu a babae o Onggor a ama o Balindong busar, begot

·         Maruhom Datumaas sa Wato
·         Datu Tara
·         Potri Alinaw sa Raya

Si Samar a Datumaas sa Wato married to Dakiran sa Masiu a babae o Balindong busar Sarikran, begot

·         Rakimala

·         Labiowan

·         Abo sa Malaig

·         Karilola

 

Rakimala married to Habibala sa Linuk wata o Paramata Saimbo a wata o Balindong busar, begot

 1. ·         Aminula
 2. ·         Amanula
 3. ·         Maupaat
 4. ·         Saripada
 5. ·         Ayo

 

Aminula married to Bae sa Ganta Maguindanao, begot

·         Ninig sa Maguindanao

 

Nining sa Maguindanao married to Nanak sa Bayang, Begot

·         Maupaat Sarip sa Bayang

·         Bae sa Marigay

Karilola married to Bansao sa Madalum wata o Ambayo a Angni ago so Mimbarangay, begot

·         Rilaola sa Watu,  

* Ipoon ko Rilaola sa Wato married to Bae sa Marigay a wata o Nanak sa Bayang ko Ninig sa Maguindanao, begot

1.       Patri a bae sa Osonan (Maruhom Bae sa Wato)
2.       Mithonong (Sulutan sa Wato)
3.       Mithokur (Radiamoda sa Wato)
4.       Mipukhur (Datu a Cabugatan sa Wato)

 Bae Patre married to Sulotan Diamla alam sa Ramain, begot

1.       Datu Mangandong (some of his descendants were Pangadapun and Alonto families)
2.       Amai Luma (some of his descendants were Manggo and Alangadi families)
3.       Amai Sangkad (one of his descendants was Manua Family) 
4.       Amai Dutsaan (some of his descendants were Alos and Alonto families)
5.       Bae Ogotan (great grandmother of Maniram bae a labi sa Baloi)
6.       Bae Matimtim (Bae a labi sa Ramain)

  Matimtim married to Datu Alongan a Sulutan sa Masiu, Begot

1.       Pilaton
2.       Gomarok
3.       Daopan (Bae a labi sa Wato) 
4.   Datu Mudag

Mithonong married to bae sa Masiu apo o Maruhom Dialaloden, begot

1.       Mikunug a Tungko busar sa Wato

2.       Mitumug a si Tara a Datu sa Masiu

3.       Radiatowa sa Wato

4.       Watamama sa Wato

5.       Datu sa Wato

6.       Pokawan sa UnayanSABAAD KO GOGODAN SA DALUMA RAYA-WATU
By: Datu Ontay & Marogong

Pindaidait akun a sii akun ipoon sa pangampong a Masiu so osayan ko gogodan sa daluma Raya ago giya sogoda Watu, sabap sa so taritib na atoran ago kilangan o lima mala inged na sii mapapadalum ko tipasal a pangampong a Masiu sa mapapariksa ko manga salsila ago so manga gogodan so kaiisa-isa o bangsa ko sedupan ago subangan a Masiu,

Na Katii so isa osayan ko kasusugudan o manga bangsa sa Masiu ago giya daluma Raya na mananggaulo ko sogoda Watu a giyanan e andang a inilaonoan sa Nanagun ko sedepan o Maganding a miabaloy so bangsaon a piagalokalokan na piamagagao o manga ala a datu sa Ranao sa kapaka sapari-iranon, maana miangamong san so manga batitikan a datu, datar opama o Diwan sa Bayang a piangaroma niyan so Abo sa Malaig, so mambo so Arobero a Pagayawan na piangaroma niyan so Olan sa Raya, so Ariong a wata o Dianaton Naim na piangaroma niyan so Ansilon sa Raya, so Ampaso sa Binidayan na piangaromaniyan so Labiowan sa Watu, so Amito sa Marantao na Piangaromaniyan so Bae sa Raya, so Mambo so Masiricampo sa Marawi na piyangaroma niyan so Dindaolan sa Raya, na so Patre a bae sa osonan na daganapun sa torog o Diamla Alam sa Ramain na sombawataaniyan na ayabo pukasolotan ago bae a labi sa Daluma Ramain. miaka ibarat so bangsa sa daluma Raya ago sogoda Watu sa pokut a minisombak ko manga titiwaro a bangsa ko pata adel ko ranao na miakapiraondun mikasoy na sabapsan na inipagamanat mambo o Balindong Busar sa Taraka a si-I mikobor sa daluma Watu ka andikalimbani o kisalimbago a manga kangodaan.

 GOGODAN KO PAKAPOON O BANGSA SA RAYA-WATU

Aloyodan a wata o Sarip Kabunsoan piangaromaniyan so Potre Nandaopan a wata o Modabar a Alioden sa Sulog, begot

·         Potri Kaizadan
·         Pazaolan
·         Pinorot

 Potri Kaizadan married to Amaloya Thopaan sa Masiu, begot

·         Sarip Angkaya sa Masiu

·         Sarip Manuzang sa Molondo

·         Daisalong sa Binidayan

·         Ambobae sa Lumba a Bayabao

 Sarip Angkaya married to Ayowa sa Taraka a babae e Abagat ago si Pondag, begot

·         Onggor
·         Kayowa
·         Bayora

   Onggor 1st married to Paramata Indias sa Maguindanao, begot

·         Ulok  (Lokes a Datu sa poona Masiu)

·         Dakiran  (karoma o Datumaas sa Watu)

·         Ambayo a so Angni (karoma o Mimbarangay sa Madalum)

 
   
  Onggor 2nd married to Paramata Adir babae o Aliyodan a Dianaton naim sa Butig, Begot

·            Sarikran a Balindong busar sa Masiu

·            Danam bae (karoma o Digowa sa Bacolod)

Ipoon ko Bae Kayowa married to Datu Sandor sa Baloi a wata o Sarip Batolakongan ko bae sa Baloi a watao Manangkaya, begot

·        Maruhom Datumaas sa Watu
·        Maruhom Tara
·        Maupaat Alinaw sa Raya


 

SUKANO NA SUKAMI (WE ARE ONE)

LANAO'S NGO GIVES SCHOLARSHIPS TO 18 SHAHID'S FAMILIES

So heartfelt and fallen tears touched my heart that people of Ranao went to Mamasapano Maguindanao to condoles and showed their sympathy to the people of Maguindanao for the tragic incident, we cannot question the reality that MARANAO, MAGUINDANAON are one-blood,

MAGUINDANAO -- From Marawi to Mamasapano, the Bangsamoro National Movement for Peace and Development visited the families of 18 shahid and civilians that had killed during their encounters with the 392 PNP-SAF on January 26th 2015, to give financial assistance and scholarships.

According to Agakhan Sharief Mangondato, "We are here because it is our obligation as Muslim to help and support you." "Kayo ay kami, Kami ay kayo" added by Mangondato.

The financial assistance mostly from the collected amount during the peace rally in Marawi on February 10, 2015, Full scholarships with free board and lodging were granted to one member of each shahid's family, official from Bangsamoro Development Authority were also present.

SOURCE I CARE FOR BANGSAMORO MOVEMENT FB WALL


 

Tribute saying to all Muslim in Mindanao for the current issue between MILF and GPH, all Bangsamuslim/Bangsamoro are ready all the time for any circumstances, may Allah protects us!

Pangoyat na pamuzag ko langon a mga Muslim sa Mindanao a magingaran sa BANGSAMORO, sa obakano puka-alapi odi na pukaluki ko manga sarowang a tao, sa langon tano managontaman sa kapakamoyan o singanin tano a kapakadaag na katagompiya ko darpa tano,

Please support peace ! 
 

INGED A BANGSAMORO

by Datu Ontay

 Na Inao na Inged ko a bumbaran o alongan
a montiya migagadong ko karodano s’bangan

a ronako ron pilombay a s’ged a ngaran ak’n

onga o puso ak’n a tatap sa pikir ak’n

 Na liwanagka inged ko a mithay a rindungan
pagnaw ka kampong ak’n a lalayon babaratan

ka sansara a imanko obaka ka makarondan

ka osaimanto ayan na p’lubog so kalodan

ka miroropa sa andang so olaola sarowang

na apia so lethingan na dikapamayandugan

 Ka aya ropa imanto na obaka sana sa tao
na dikabad’n gagabun ka indarak’mpeng katao

sa ikmat a limpangan a lalaga lalagudan

ka Ibarat a satoran a siyorongan sa tundan

so langowa-langka-an na tanan kiya tong-goan

ka apiya so tarosan na di khaparo lokisan

ka kagaganda walian sa dikhapos a lawa-an

 obaka pakizorong sa sadoratan a lalag
a limpangana ongang’n o manga kolimb’gatao

ka langona pandaya tao na matao m’ribara

sa kazinirigan satig a kakonenta sa lalag

na ayakindolonaan sa maparonay khonenta

na di-i kaphandapatan kaso sagzengko laod

a matao khondar’men na pandayron romangiris

sa diron kapembagla ka salakawa legawana

a phagorimpayan otig a pagondasan o regus

 na osa imanto aya na sarombakat so bagul
a di-i makasonsanga ko kalodan o s’langan

na odi porongi mantang a kisang-golay no lagi,

na petimbangaros so ig, na pungunupan so ragat

na ayadun k’sabapan sa katarantana maog

na managontaman tano sa kamboliyok o gabon

sa dimoran sa sansara ka moran sa kambasokan


 

MANGA DATU A PANGANDAG O IRANAON/MRANAO

Igira a so datu ko inged na giniyan di mipangato ago matharo so kabunar ondatuaanian na pukapamula ko pamikiran o ndatuaniyan a miakaarap sa mapiya a datu,

Siiko kapapantagan a bitiyara o governo ago so MILF sa senado ago sa congress na miailay tanu ago kisaksian tano a so sabaad ko manga ulowan tano a manga Iranaon, Tausug, Maguindanaon a inipangato iran so kabunar tano a magi-ingud sa Mindanao-Sulu, sa  dasiran kal’ki ago dasiran mawan sa kiatharo-a iran ko kabunara tano ago siyalawada iran so manga sarwang a datu sa diranon gi-I katharoa sa so manga Muslim na dimamomonoan sa daakatoniyan a tao,

Kormatun tano na ipumamasla tano ka bantogana tano siran ko kia ilaya tano ko kala iran I tindug ko pagi-ing’daniran,

1) Datu Atty Pangalian Balindong Congressman sa lanao del sur II, sa kiaya ilaya tanoron sa kiatharoa niayan sa (The BBL became sacrificial lamb for the Mamasapano incident, BBL has no connection with this incident) inaloy niyan sa danga o kadandan o manga congressman sa Pilimpinas, aya sunad a khato iyan na so BBL na aya miabalon a sundita so Mamasapano, sa diniyan kabaloy a parinta ko darpa pagingdan o manga Muslim sa Mindanao.

2) Datu Mujiv Hataman Governador sa ARMM, miailay tano a baniyan bo tinigur a L’lo iyan ka khatatak sabap sa rata a ginawa, sa gi-iruktano di kapunanaito o manga sarowang a tao, daniyan matigur na miasalawada iyan si senator Cayetano ko panintaan niyan ko manga Muslim a malawanda (terrorists).  pitharo-iyan sa senado (Allan may mga constituent ka dati sa Taguig na mga Muslim, bakit Bangsamoro lang ang nata-tagged na terrorist samantala ang NPA may mga arson silang ginawa, pang aataki sa mga militar, tinagged ba natin sila na mga terrorists?) inipaninindug e Datu Mujiv Hataman so Maratabat o mga Muslim sa Mindanao.

3) Datu Mohagher Iqbal,  dadun kaluki, daniyan kawanun so manga pakaiza o manga sarowang a tao sa senado, simbagiyan so manga sasakit a khatoro o manga senador, piakamoayaniyan so kabunar o MILF na aya mala na biatiya-iyan so pud a pangitaban o MILF sa kunaba kapumalawanda (terrorist) a galubuk o ompongan a MILF ka maka-aayon ko bitikan o Sharia, inipangatoniyan so bunar inaloyniyan so poonan o kabunar o manga Muslim sa kipagatoniran ko kawali o manga Muslim sa kapulabitiron o parinta pilimpinas, na ayamala na makamoyaan so pangitaban a BBL  a maka-aayon ko agama tano a Islam.

Giyanan a manga datu mia aloy na panalamatan tano siran sa kipangatoniran ko maratabat ago kabunar tano sa ditano kapaka dapanas ko manga sarwang a tao, imbantugan tano siran sa pangnintano so Allah a mamamakadaag so manga Datu tano na siikiran isabap o kadnan tano a kapaka maradika o manga Muslim sa Pilimpinas,

Initombok e Datu Ontay ko alongan a akad, ikadowapolo ago num ko Rabiyol akhir, February 15, 2015, ka pangoyat ko manga Iranaon/M’ranao 


 

THE TICKER ROYAL BLOOD