ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - HOME
   
 
  HOME


BOLOS KANO SA KAPIPIA GINAWA

 

OBANGKA KALIPATI SO SAMBAYANG APIA ANDAKA MATATAGO


HADITH KO KAPAGANADA KO GOGODAN


Abu Hurairah narrated (RA) that the Messenger of Allah SAW said: "Learn enough about your lineage to facilitate keeping your ties of kinship. For indeed keeping the ties of kinship encourages affection among the relatives, increases the wealth, and increases the lifespan."

Jami` at-Tirmidhi

English reference: Vol. 4, Book 1, Hadith 1979 (Chapters on Righteousness And Maintaining Good Relations With Relatives)

Arabic reference: Book 27, Hadith 210
POON KI MONALOMBOS A ORAY 

Badibunar mambo i gadonga saronayan a limogao sorotaig aso Taritib sa Ranao na dikapenggagaanan o diparonay ka kharawira binunggo i bainala pangkatan na igalda binambana manisan si rabasan na kagiya sa imanto na badn piyakaonot o diimbibilangataw a kinuwa katembangan so Tiritib o Iranon a paninggalan sa Ranaw a rapiyaga limbagan a dimapembabaroba ka dangin odi margen a kapipikiratawn ka badilabaw imanto a kembo ndakel sa Ranao so kawasa tatamoken na miyarendan sa Ranao so panginogon sa lolot na miyada sa Iranon so rangkono sa tonganay ka aya piyagadimat o kadadakelangkotaw so kariit ago dengki ka tiyotupano pirak so kapusano sinangkad na miyaka onotumpen a mapay so di maingen na phagirinsa matao a peda mikhondarmin a pzinirigan satig ka angkon kababantugi na banda mambo bunaro batara sa kalinan a somiyagomba barat sa aloyanan a reges a Datu Ontay Marogong naso taritibo Ranaw a atorano phangampong a pinggiginawaiyan na ubanggiragiraya o diromparonay mambar ka marawii so damdag ko dalomangkolobaig ka satimambo a bagel i romibat ko pangkatan na marondaw so pagayaw.

DATU ONTAY (POON SA UNAYAN)

panaman a darakun a montiya ko subangan a Monalombosa Oray a tangkolo kaorayan a pandaymokir ko sumpad salday sa gomokut na miangimbunar ako ko bayanan ka ko sumpad a taritib ko pangampong ago so buk’n o zaman ko masarokon a masa, ka osaimantoaya na mimboklod so pirak ko pata piagadilan na ropawan so madakul na artawan kon tanan ka langodun bantogatao apalay bantogatao a nonawan ko pangampong a bansawan ko ilmo ka miakaedokado na ayazawangon sadar a datano kaimani naso taritib a sempad a pinggiginawaiyan o mona mimbilangataw a manga mitiyardi na datanto a maporug ka bialoy a dintarun a indaorog ki ngaran ka badun piamalongan sa bagabat a binaning a masotra payongan na ditaombo kasino e ayanolangkaian ka dibitaka dimongangun ada mababus ko sumpad ka amay ka izaan ta na badun panolontolong na piakaonotonpun so daa kararamagandao ka kagiya timpo a taw, na owana karibogar a kariogan sa tig na maonoay so torog ka daalugawaniyan na owana makagidon a makandadaromasag na pangtawaaniyan, na ino kapagimani sa imana samporna na putalotalo maog so alongan a pulangkap phamampang ko palao ka kada so pamorawag ka pulokupan so inged na ipulabs a orog so boklod do pangampong kasabapan ko datuoon ago so ndatoaniyan kadairandun lindinga so taritiba ago kompas a bangsa o mawaraw.

MONALOMBOS A ORAY (POON SA MASIU)

Tigakn a phorna ka iyakin ko darpa o dikhangen na mbekengka maaripat ko lemba o dikhaupong na pangundaya ka manis ko kadn o dikhatembo na phanggao ka mokarna ko ngeno dikhatibabang na sagit o pendadait a kiyaphapuro sa pat o alongan o penggaos na kiyatokawan tano a so Taritibo Ranao agoso Sempad o inged na dimapendidimatag o batamithatarimbar ka ron so gilanggumilang a dikharendan tadman ka aya ropa o Ranao sa kiyapagingediron o paganay mindadato na sayata misasayan ko alongan romiyanti a ndaw romiyangiris a dalendeg damasading a pamaloy damatondog a mitharosangko laod a daorog o phangampong ka aya rinegentawn a rampanata sa genes na odi limo so simban na pethalotalo maog a kapephagingethano ka miyarendan sa Ranao so kapephagongowa a dii kazeslai ka miyada so balamban a alango pasandalan ka daa kandadatoay ka tanandn dato so tao ka palaya mikhalipa ka tanan miyaki sangkad sa magamanas a oray ka minigadonso lii a nanao ko bangensa na badibnar mambo i Masaronay Darangka (Datu Ontay Marogong) sa Danalima a Rogong a piyakaonot o tao sa mimbawalay so gaos ko baitalo panggaga na mithapar so kawasa ko tambo o pipirakn na miyaka onotompn a tiyabano arte so bontalo manosiya.

DATU ONTAY (POON SA UNAYAN)

Ampon ako sa rinao a maliwanag sadarum ka mialanggay da mathay a daako makaombong ko konunta ko torogan a pandapat a tabiat a ongangun sangbaan a panama akun anan a Monalombos a Oray, sagadita ka bunar a so taritib o Ranao ago sempad o pangampong na malo dimbabagula ka kagiya so pangkatan adipagalokalokan o mangongombao e bantog ka ipukairaniyan nadipamamagagaon o malantas e antangan ka oba aya mipantao ko kanirara inadil alaotan kinistar ko panggao alam ko aras na aya ikawan koron na oba didimataga ka so amant ago sinta o muna mindalomabi ago so mayao o sunang o andanga a pamorawag na obabadun mitanan o bago a songgodaig odiniyan makompas so bayanan ko taritib ka so kabasaniyoron ago giya bae a ana a monalombos a oray a kinowa karimbaran a katumbangan so sumpad a taritib o pangampong na aya ikawankoron na angiyas akobadun ka oba mitomparak so morka o dapayag.   

DATU DAGODOB (POON SA BAYABAO)

Inutadi maranon ko ipendansal a lalago Ayunan sa Oranen a lombay sa Madalendeg (Datu Ontay Marogong) a oman midar lomimbo na masapiduro sa pat i baital o rompongen na makapamaganona i lima i lindabnaoray na thangkolo so binaning na makapamagiraga i alongan dapen saleg na milabo sa tadman so asal a inigambar ka kagiya so Taritib na aya pekhailatan na banda mambo bnar o panaman sa Oranen a pephagoradoradan a pephamagombawaan a diimbibintaiyan o mapuro i antangan a lawan sa pamikiran ka inu mambo renangko a uba si plombatan (Monalombos) na diko penggagaanan a Taritib o phangampong ka dikhada sa ginawa a sako paganay oto a imbeken so Taritib a mistar a diyangka atoran o phangampong na tiyaladaya sana o maona mindadato sa samaroba sa pasad na mana modayawaig na sa mengkas sa diyandi na mana morog a ragat ka igira ana khidar a pembagon ko Taritib na makaphamagodasa so dowapolo ago walo a tananggaos a inged ka daan andiskasen ka pekhowaan sa daway angkaya pata inged a gomagandaya rasam sa dipakaplimpanga o Taritib o phangampong na o pagayunayuni nago irambo lembaan ko mga panoroganan na o zamporna siran nago iran kompirma a sapolo ago lima a tanampanoroganan a phagawidan sa Ranao na mampen ka tantowangka dariday sa Oranen a lombay sa Tagatakan a dadn a banta rikor a somorangko phangampong ka miyakowa so idab a irmasimpatiyan.


MANGA BAGU A DAPTAR/JUST CLICK


 
 

Click -->> MP3 DAYAMON SA IRANAON SULTAN LAGUINDAB MARUHOMSALIC POLAO DIPATUAN

LATE SULTAN OF THE ROYAL HOUSE OF GANASSI

One of the TOP 50 Model Sultans of Iranaon

What is the essence of promoting and recognizing the legacies of a good leader? Off course, to define the leader and his leadership services, styles, techniques and how he became popular, I believe that leadership is something that you are born with and that is defined by the choices and actions you take in your life.

Below, I have shared you the short highlight of a traditional leader whom we consider one of the top 50 most influential sultans of their time and model leader for the present generation of Ranao because he met the suggested qualifications and criteria in selecting a good model leader, to inspires the young meranao, motivate and hopefully give us an understanding that leadership is not just found in a decorated room with a gold spoon and silver plate. 

Late Sultan Laguindab Maruhomsalic Polao Dipatuan of the Royal sultanate of Ganassi was crowned sultan of the royal house of Ganassi on his young age; he was the noble descendant of Balindong and Dipatuan of Ganassi, and his turn as sultan is from the line of Maruhom Polao and Maruhomsalic two of the 6 Maruhoms of the sultanate of Ganassi.  Sultan Laguindab was also known as “AMAI MANGBALO” denotes father of mourned for loved one and he was most adored sultan for his leadership style in Ganassi, he made his sultanate peaceful and zero % for crimes because of his charismatic approach to the people, with a highest numbers of family feuds settled, he also fought the invaders of our land when he lead his people marched to Malabang in defends from the Japanese Army on world war II,   

As per the information from one of his direct descendants; Sultan Laguindab had 40 wives, the reasons why he married ladies were to sustain and sheltered although personal matter was not really involved, with hundreds of children and thousand of grandchildren,  Some of his direct descendants this present time are also honorable and worthy leaders, olamas, politicians, professional and respected lawyers in Ranao, particular in the second district of lanao del sur, to mentions some, like ARMM Assemblyman Hon. Abdulmalik P. Laguindab, Sharia Court Judge Hon. Rasad Sarip Laguindab, mayors and board members of LDS, Hon. Mangotawar Balindong Laguindad.

Sultan Laguindab Amai Mangbalo was the son of Porna Polao Marohomsalic, holds Arabic degree and highly mastered in traditional law and custom which aid him in settling feud, who served the sultanate of Ganassi as life time sultan. Note; this brief highlight of the sultan is subject for revision to add more data about his records as public servant.

Genealogy; in my account (Salsila)

Sultan Barat married to Potre Omon of Ramain daughter of Acari Simbaan sa Ramain, begot Balindong and Dipatuan, Balindong married to Bondayo daughter of Arobero Pagayawan to Bae Olan of Wato begot Maruhom Adel, Maruhomsalic, Maruhom Polao, Maruhom Malim, Maruhom Paramta and Maruhom sa Lapao,

Maruhom Polao married to Pre Bae a Labi of Bayang begot Pangiyalandong, Paramta and Alongan sa Macaguiling while Maruhom Salic married to daughter of his uncle Dipatuan and bore Okal who was married to Sharif Maupaat Amerol Umra of Maguidanao, Sultan Amai Mangbalo is direct descendant of Sultan Barat of Ganassi from the line of both Dipatuan and Balindong (Now the 21 Khalifa of Ganassi) in present time. Datu Ontay 

SULTAN SABDULAH ALI PACASUM
(Sultan of the Royal House of Baloi)
One of the TOP 50 Model Sultans in Ranao

What makes a good leader and how might the performance of good leader be measured? My humble answer is depends on the life had, the destiny on how he manages himself to the right path, the good example is subject sultan in this article,  

Man of Honor and man of courage is a man of wisdom which the sultan of Baloi Sabdullah “Booby” Ali Pacasum is my labeled on his good record as leader, he was popularly known “SULTAN BOBBY” a scion of royal families; from the two prominent clans in Ranao, PACASUM of Marawi and ALI of Baloi.  He was the proud son of Al Shiek Bezar Abdul Racman Pacasum of Madaya, Marawi and his mother was the late Bae a Labi a Gaus of Baloi a famous woman in the good name of Bae Pala Ali of the sultanate of Baloi.

Sultan Pacasum took up his AB degree at University of the Philippine and his bachelor of Law at Ateneo de Manila where he was elected as junior class president, Order of Utopia fraternity as President and Ateneo Law student councils as President, he also attended special and several studies, seminars and training on management and leadership, including the prestigious senior executive development course at Mindanao state University MSU. The Sultan subsequently receives numerous citations, to mentions some is “the highest award in management Studies” by the business school of Ateneo de Manila in 1975.

Sultan Sabdullah Pacasum was recommended for presidential citation when he came to the aid of more than 3000 pilgrims to Makka who were stranded, he was also awardees of most outstanding district custom collector by late President Ferdinand E. Marcos, during his time as regional district customs.

In articles of Jakarta globe published in Indonesia, the writer mentioned that he became close friend of the sultan when he met him in detention and protection center in Camp Crame Manila when the sultan was sometime detained for the charge of Rebellion during the Marcos regime, the writer supposed to cover the cause of rebellion in Mindanao 10 years back,

He also cited that the sultan was given a VIP treatment in the Jail center as respect of his being a great sultan of Baloi, and he added that during the detention period of the sultan he was visited by the sultan of Sulu (Mohammad Mahakuttah A. Kiram) for several times to help him out of Jail and sometime they discoursed the sensitive topic about the rightful claim of the Sultanate of Sabah and the Marcos government.

The Sultan had many interesting related histories during his time and I want to mention some interesting part, I will begin the story when Datu Revie Sani (son of Sultan Pundoma Sani) stay with me in my apartment at Al Guwaiza Jeddah KSA, he always communicating with one of the daughters of the sultan, I have no knowledge that he was married to her, one time he showed me the picture of Miss Angel Lucsin of the showbus and told me that Ms Lucsin was the niece of his wife and I resisted really? That time; Mss Lucsin didn’t yet confirm her connection to the sultan, Revie called the daughter of the sultan and she sent us picture of Lucsin when she was lad in the palace of the sultan, and her real name is “Angela” few months after; I watched Boy Abunda interviewed Lucsin about her being a granddaughter of a royal sultan, I knew the full story Datu Revie have shared me the version of his wife.

Going back to the respected sultan, married to Hadja Sittie Norlainie a B.S. Chemical engineering graduated in Mapua Institute of Technology; B.S. in Business Administration graduate and Master in Business Administration at Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, they graced with three children, Dulce Almira, Goldilynne and Sabdula Ali Pacasum Jr.

He married also to Bae Maomina Mangotara Pacasum of Baloi and had three children namely; Sabdulah III, Princess Maomina Dayana, and Prince Muaddib Mikunug which is a CPA at the moment; he had also two daughters, who are now living in abroad, Ms Caroline and Preciosa Peachy Pacasum, 

The Sultan traced his lineage from the 7 Maruhom of Baloi and to the 5 datus of Marawi who were the children of Datu Gomisa of Marawi to Potre Bayombong of Unayan the daughter of Ameladen a Macapundag from Rogot a bae popular in Salsilla as Potre Daragat, the only daughter of Sharif Kabunsoan of Maguindanao to Potre Angintabo of Malabang. His claimed as Royal Sultan of Baloi is from the turn of Maruhom Sarip one of the 7 Maruhoms sons of Bae Amensalam and Alao of Dutasaan-Ramain. He held the throne as Sultan of Baloi for more than ten years 1980-1992; as per the new Taritib of Baloi sultanate, the term of the sultan is fixed at five years, through a covenant signed by the representatives of 7 Maruhoms and the Committee of elders in accordance with the existing Igma and Taritib of Pangampong a Ranao. 

Makalilay later descendants was Datu a Kunug who was married to putri Linta granddaughter of Dianton of Butig begot five children, they could assumes the royal throne in Madaya, the reigning Sultan sa Madaya is the former Governor of Lanao del sur, Sultan Saidamen Balt Pangarongan from the line of Radiamoda sa Punud one of the five children of Kunug. Radia moda sa Punud married to Danding daughter of Maruhom Rakhmatula son of Balindong of Masiu, begot Sarip Batua, Datu a Pitiilan and Bae Olan. Sarip Batua married Bae Sotra, descendants of Sakayo in Marawi, begot Diamaror (ama e Didato a ama e manabilang amadatu a e Sultan Saidamin Balt Pangarongan) and Kodarat Dalomangcob father of Datu Pacasum of Marawi.

Pacasum begot several children, one of whom were Hadji Abdul Rahman Pacasum who was married to Bae Pala Ali of Baloi, the life time Bae a labi a Gaus of Baloi sultanate and begot Sultan Sabdullah Ali Pacasum, two of Sultan Bobby’s sisters are Bae Potre Ali Pacasum and Bae Johaira Pacasum Pangarongan wife of Sultan Saidamin Balt Pangarongan, two ladies formers Assemblywomen of the 1st district of Lanao del sur. Sultan Sabdulah’s grandmother from his father side is the Bae a Labi a Gaus of Tubok sultanate, grandniece of the late sultan of Ramain and late Sultan of Dutsaan two of the 16 royal Panoroganan of Ranao. 

I would like acknowledge the participations of sensi Revie Sani for this article, By Datu Ontay

 • References;
 • ·         Mernaw the Dwellers of the Lake, By Dr. Madale
 • ·         Datu Ashraf Revie Sani
 • ·         Jakarta Global website
 • ·         Ontay & Marogong website
 Top 50 most influencer Sultans in their time 1900-2016

(Model Sultans of their time) 

Based on the observations, we asked more 2k Iranaons who’s the most popular and influencers traditional and modern leaders in 1900-2016? thro personal survey and in Internet survey @ Ontay & Marogong.Net www.acmaly88.page.tl and here are the partial results with no particular order, the top “1” one in our survey was Sultan Alauya Alonto followed by Sultan Ali Dimaporo, followed by Sultan Haroun Al Rashid Lucman, 

Suggested criteria and qualifications for the survey are FF;

 • Traditional & Modern leader (Sultan and Politician) 1900 to Present
 • Most Number of settled family feuds/Rido
 • Most number of Project established
 • His name is very popular in Ranao and outside of Ranao
 • Most numbers of followers (relatives and friends)
 • Most respected & feared in term of Maratabat/Dignity
 • Numbers of Property owned particular on land/houses/firearm
 • Numbers of his heirs traditional sultans and politicians

The essence of this survey is to recognized the efforts of our traditional leaders in their modern leadership styles by remembering their legacies to inspires the Meranao youth as a good examples, model and deserved to be  follow their good footsteps,

We are still accepting the suggestions and recommendations to complete the 50 list of the sultans and please send me a brief highlight, Photo of the sultan you want to include to the list so that we may include in our post in FB, to our royal website and the drafted book. 

Note; antonaa e kakowa a mala a toma sa giyanan a survey? Aya mataan bunar na kunaba kagiya ana rogo oka royal family na pusoltan kadun odi na sulot ka sa mala a grar ko inged ka kagiya idal o pamilya niyo, to be a qualified Sultan is not in easy way, you need to evaluate yourself if you really deserving to the grar you want to be, remember that being a Datu is great responsibility to the people and to the creator “Allah SWA”  you need to obey all the command in the Holy Qur-an & Hadiths and the Igma and Taritib established by our forefathers, by Datu Ontay

Note; Top 50 most influencer Datu/leaders not a Sultan in their time 1900-2016 is our next post!

The Sultans

 • 1.            Sultan Alauya Alonto (3 times Senator of the Philippine)
 • 2.            Sultan Mohammad Ali Dimaporo (Governor, Congressman, MSU president)
 • 3.            Sultan Pangadapun Benito (Graduated mayor of Balabagan LDS)
 • 4.            Sultan Diranggarn Benito (Graduated mayor of Pagaywana LDS)
 • 5.            Sultan Macaorao Amer Balindong (Graduated mayor of Malabang LDS)
 • 6.            Sultan Malamit Ampaso Umpa (Major, Governor LDN, Vice-Governor LDN, Mayor of Magsaysay, Sapad)
 • 7.            Sultan Haroun Rashid Lucman (Congressman LDS, Paramount Sultan MINSUPALA)
 • 8.            Sultan Muliloda Macarangkat Datumulok (Graduated mayor of Binidayan, president of 28 sultans)
 • 9.            Sultan Abdulmadid “Panondi” Maruhom (48 years Mayor, Binidayan, Tubaran, Marogong)
 • 10.          Sultan Dimangadap “Panondi” Dipatuan (28 years Mayor of Kalawi-Bacolod, 2nd Paramaount Sultan)
 • 11.          Sultan Mohammad Naga Dimaporo (Graduated mayor of Karomatan LDN, now SND)
 • 12.          Sultan Pundoma Somdad Sani (MNLF Comander, MSU Professor, founder of MSU Karate, etc)
 • 13.          Sultan Thopaan Ditual Disomimba (Graduated Mayor of Tamparan LDS, president 16 sultans)
 • 14.          Sultan Dimapuno Ramos Datu (lawyer, Vice Governor LDS, Secretary of 28 sultans)
 • 15.          Sultan Omar Maruhom Dianalan (Congresman LDS, Graduated City Mayor)
 • 16.          Sultan Sabdulah Ali Pacasum (Custom, Custom collector & businessmen)
 • 17.          Sultan Mesug D. Calaca (Vice Governor LDS, Provincial treasurer, graduated Mayor of Marantao LDS)
 • 18.          Sultan Saidamen Balt Pangarongan (Two consecutive term as Governor of LS)
 • 19.          Sultan Guiling Dimalotang Bontales (Board member and Assemblyman of LDS)
 • 20.          Sultan Seradj of Boribid (Employee of Tubaran, president of 28 sultans, with highest # of settled feuds)
 • 21.          Sultan Sumpingan Macasalong (appointed and first elected mayor of Taraka and Graduated mayor)
 • 22.          Sultan Pre Fahad Salic (3 consecutive term as city Mayor of Marawi city)
 • 23.          Sultan Firdausi Yahya Abbas (Lawyer, Professor, president of Muslim BAR of the Philippine)
 • 24.          Sultan
 • 25.          Sultan
 • 26.          Sultan
 • 27.          Sultan
 • 28.          Sultan
 • 29.          Sultan
 • 30.          Sultan
 • 31.          Sultan
 • 32.          Sultan
 • 33.          Sultan
 • 34.          Sultan
 • 35.          Sultan
 • 36.          Sultan
 • 37.          Sultan
 • 38.          Sultan
 • 39.          Sultan
 • 40.          Sultan
 • 41.          Sultan
 • 42.          Sultan
 • 43.          Sultan
 • 44.          Sultan
 • 45.          Sultan
 • 46.          Sultan
 • 47.          Sultan
 • 48.          Sultan
 • 49.          Sultan
 • 50.          Sultan

Brief highlight of the mentioned sultans is available in our website www.acmaly88.page.tl
SULTAN MESUG D. CALACA
(Brief Highlight)

 • Sultan of MAUL-MARANTAO
 • Former Vice Governor of LDS 1965
 • Former Provincial Treasure LDS
 • Former Municipal Mayor of Marantao LDS

One of the model leaders of Ranao came from the sultanate of Maul Marantao, who has served his Sultanate and the people of Ranao until the last portion of his life, as a sultan, mayor, provincial treasurer and to his dedication to rendered public services, the sultan became vice governor of Lanao del Sur in 1965, enthroned Sultan of Maul-Marantao several years before he was elected as provincial vice governor.

The sultan was legally known as Datu Ameroding Mesug D. Calaca, both his parents came from the prominent royal clan of Marawi-Marantao, he was born on January 10, 1933 at Raya Madaya one of the united royal sultanates of Marawi.

Being a modern and traditional leader, he has many achievements and accomplishments, to mentions some; the useful road from Marantao to MSU known as Marantao-MSU road pavement, the barangay roads, Barangay bridges, Multi purposes, deep well, solar dryer, and reservoir for water in the remote areas, those mentions accomplishments was not specific in Marantao municipality where the sultans was elected municipal Mayor.

The big assets of the sultan was his being unassuming, approachable, who always take time to listen to the need and concerned of his constituents even in his busy time, He has helped the education of the young Imarantaon through Datu Calaca Memorial High school located in the municipality of Marantao LDS.

On the last part of his life, he continued serving his people as sultan by assisting modern leaders in settling family feuds, attending royal occasions, wedding ceremony and monitoring his sultanate through his relatives who were with him most of time, the sultan always been remembered for his great participations in the Sultanates of Ranao and we consider him one of our model leaders to inspires young Meranao to follow his footsteps.

Genealogy: in my owned personal account SALSILA, the sultan traced his lineage from our ancestor Gomising of Maranao who was married to Ayon a Bae of Tagoloan both direct descendants of Sharif Alawi of Tagoloan and Sharif Kabuansoan of Maguindanao, the Pata datu of Pangampong a Ranao, Amerogong, Botawanun, Dimaampao and Bataraan. Gomising and Ayon a Bae begot Datu Lundo who was married to Potre Raiza of Nagri a Maul and bore Maruhom Aliyodan. Maruhom Aliyodan married to potre Andanga tao begot Datu Alobae who was known first Paniambaan sa Maul the Ruler of Maul-Marantao, Datu Alobai married to Bae a Labi Papani begot Apatha a Datu sa Maul,

Apatha a Datu sa Maul married to Inai Ulodan bored 6 children one of them was Datu Kulambo who was the first Sultan of Maul-Marantao as per royal Taritib, Datu Kulambo got two children, Datu Alos and Datu Atha only Atha and Alos could ascend to the throne as Sultan of Maul. Datu Alos begot Datu Tanog and Datu Domaob, Datu Tanog begot Datu Calaca the father of Sultan Mesug Calaca of Maul-Marantao. Sultan Mesug Calaca married to Hadja Maimona Naga Calaca with whom he has several children Namely; Bae Rachma, Engineer Datu Acmad, Datu Alimoden, Datu Abdul, Datu Oraki, Datu Opao, Datu Ameroding “Bruno” the junior of the Sultan.

Note, The educational background of the Sultan was not mention in this article due to lack of healthy sources; but, I’ve heard from a relative, the sultan nearly similar to other Sultan who also earned higher education both Arabic and western, he was graduated in higher level and master degree prior for his qualification as provincial treasurer, he also fought the Japanese army to defend his homeland from foreign invaders, he was the childhood close friend and political Alliance of Sultan Mohammad Ali Dimaporo, he is also childhood friend of Dr. Mamitua Saber the Radiamoda of Marawi. By Datu Ontay

Reminder!!

(Obaka papasa sa grar ka angka mapud ko manga model Sultan ago leaders sa Ranao) thanks

Article sources

 • 1) Dwellers of the Lake page 88
 • 2) Salsila of Datu Ajmal Ramos-Taib Dibarosan
 • 3) Salsila of Sedepan a Masiu
 • 4) Ontay & Marogong. Net


I am personally condemning the act of few datus who give title to sec.mar roxas during his visit in lanao del sur. We should not forget that sec roxas was an ignitor of previous against the muslims and opposed the moa ad. Miyakalubolubod tano makalipat. 
Sultan Abdul Hamidullah T. Atar-sultan sa marawiPilandokistan in Perspective

(Arata Wata’s views) GRAR FOR SALE

Tonight, I had a lengthy discussion with Dora, the Senior Foreign Correspondent of the Pakbol.Daily, over cups of miso soup, grilled salmon teryaki, uncooked sashimi and lots of sushi.

Among the many topics we discussed was the on-going crisis in Pilandokistan caused by the conferring of a "grar" or royal title to Senator Mar Roxas.

According to a Tausog brother, the royal titles in Pakbolabad are now for sale, "traintai singko" or thirty five cents a crown. Mkkkk...

The truth is Mar Roxas is not the first "saruang a tao" or foreigner who was conferred a royal title by an organization of Ranao Sulutans. Many years ago Miss Korina Sanches, now the wife of Mar Roxas, was conferred a royal title of "Bai a Labi", some Pakbol says "Bai a Labi a Baos". Mkkkkk...

There are many other saruang a tao who were conferred royal titles but Pakbol, Pasbal and Paoshad didn't make big deal out of them. They know those are just for fun. Royal titles in Ranao are obtained by blood lineage all the way to the Chinese Muslim who brought Islam to the archipelago, Sharief Ka Bun Suan or the Darangen super hero Rajah Indarapatra. Mkkkkkkk...

So what made this latest royal title coronation different from the previous ones? What really caused Pakbol rage this time?

The short answer is the person it was awarded to. Any other saruang a tao or politician from the North would have been wokay. Mar Roxas is a problem. The memory of Mar Roxas staunch opposition to the MOA was still fresh, thus the Pakbol rage, and rightly so. Giving him a grar is a total disrespect to Pakbol.

Interestingly, one of the complaints against Mar Roxas is that he is a proven Islamophobe but is he really?

Let's see. He received the "grar" from a group of Muslim Sulutans and politicians who are his bata-bata or political proteges in Muslim Mindanao and who promised him the Muslim votes. If he was a real Islamophobe would he even consider to be crowned a Muslim royal title? Can you imagine Donald Trump accepting the title, Sulutan a Samporna from The Royal People's Muslim Democratic Republic of Pilandokistan? Mkkkk

On the issue of the MOA, did he try to destroy the Muslim Mindanao Autonomy? Was the MOA trying to establish a greater autonomy for the Muslims or for a secular Bangsa a Moro that groups the Muslims, Lumads and Christian settlers greatly diluting the Muslim character of the autonomy?

Mar Roxas is not an Islamophobe but a Morophobe. Mkkkkkkkkk...

Actually, by definition, the real Islamophobe are the few tens of thousands of Moros among the Muslims because they are the ones who want to destroy the Muslim Mindanao autonomy and replace it with a secular Bangsa a Moros autonomy. They are also saying that Muslim is a terrible identity; the proper identity is the Spanish insult Moros, thus, the Bangsa a Moros. Makes sense? Mkkkkkkkkk...

Anyway, there are many "*phobes" in the Pilipins. There are the PNoyphobe, Binayphobes and even Dutertephobes.

PANGNI KO MANGA OLOWAN SA RANAO!

To:

·         16 Panoroganan

·         28 Babaya ko Taritib

·         4 Kiathatamanaan

·         9 siyaw a inged a liaminan

·         6 Num a Lumba sa Kapatagan

·         5 Lima Noni ko Pagilidan (Ranao Ragat)

·         12 Sapolo ago dowa inged ko sogoda mala a Bayabao

·         5 Lima inged ko Sedupan o Masiu

Pagarapun ami rukano ago pagakolun ami rukano a pamagogopaan tano ago dadaoroga tano sa kasiyapa tano ko Igma ago Taritib sa diniyan kapakadapas, isapar tano oba makalamba ka kadaan sa kapunud so manga sulotan ago Datu ko manga inged tano ka pud a ipundangan o manga puda a datu sa Ranao, so pangsi agoso kaitoan na pukaramibit so kadadandan o manga pipia a tao a magiingaran sa Iaranon/Meranao, giya dirukutano di ipamuzag a manga sarowang a songka sa Marawi ka angka kasangkadi sa Sulotan ago Datu na paawing a mala ago kaitoan o bangsa ka miaka ibarat sa kiadaan tano sa siyap ko giikapagingud ago so ruk tano a “kultora” puda pipiza o sabaad na moayaniyan na kiadaan sa kapunud so manga Sulotan ago miakalamba so grar a inibagak o manga loks tano.

Si sa Ingaran o manga pipia a tao ko Pata Pangamponga a Ranao na piamomoyo ami so tolano manga losk tano ago manga arowakiran a igunuk tano so giikindagangun ko manga grar ko manga sarowang a tao oba sii pupaka indaga so grar sa Inged a Ranao ka kaitoan tano langon.

OSAYAN A MAKAMPUT

Giyanan kia sangkadi ki Sec. Mar Roxas a Datu sa Ranao na miaka sagipa ago miakakuno so manga pipia a tao sa ranao ka sabap ko MARATABAT, so sabaad na ayatindugiran na kunaba sabap sa political party and Interest, aya kalilid a tindug o kadandan na di anan maka aayon ko piamagowayaan o manga loks tano a oba maagaw ago makasapari ko kadatu sa Ranao so diron kapapatotan, sagadita ka bunar a “common” so ingaran a Datu, ogaid na tanodan tano so Taritib ka so kiatipasala ko manga grar na inadun o manga losk tano Paganay so manga grar a Radiamoda, minitondogon so Ayonan Datu ago Datu a Cabugatan na Samporna ko Sulotan a mititindugiyan so Igma (Qur-an ago Hadiths).

Siko masa o walo a datu miataongko Taritib sa inguda Ranao na kataya so manga grar a mala e Kipantag, Sultan ko inged, Datu a Cabugatan ko Inged, Radiamoda ko Inged, Datu ko Inged, Panondiongan ko Inged ago so manga pupud a lumba Grar, Ibartiyan na iya Marawi na adun a Sulotan sa Marawi na Odasa iyan so Masirecampo sa Marawi ago so Datu sa Marawi kasiran e dowaka wata sa mama, Ikadowa Ibarat na giya Binidayan na makatitndug so Sulotan sa Binidayan na tatarompongun o Datu sa Binidayan na igira dimakadadarpa so Sulotan sa Binidayan naso Datu sa Binidayan na aya pumbugay sa mosawir,

Ikasowita ko Grar sa Ranao, Tanodan ka manga pipia datu a miasulotan sa Ranao (tipasal a Marawi) na isaon si Atty. Macapanton Abbas, na aya kapapantagan imanto a Sulotan nasi mayor Manabilang, ino mapia a pagilayin ago pamamakinugun a ayarimbang o mapia a tao sa ranao ko grar iyan na sarowang a tao?

DATU AND SULTAN FOR SALE!

(Only in Pilandokistan the royal kingdom of Aratawata)

I remember my previous post regarding the royal title market in Ranao, and the best comments I read in social media is comparison of having a Royal title in Ranao to the miss universe, we all knew that Miss Colombia was crowned MU for a couple of minutes, the comments pointed that if you are politician then go to Marawi city and matter of minutes you will be crowning Datu or Sultan,

Just recently; connecting where the comment was posted Mr. Mar Rohas former Interior Secretary, the administration candidate in the May presidential election was enthroned as datu by the sultanate in Lanao del Sur province during his few hours visit in Marawi, the title hopes would help him secure the vital Mindanao votes, “Naniniwal na ako na binibinta nga ang Royal title” just to earn votes.

Some of Pilipinos citizens maybe for Datuship title but not royal Datu, Please don’t encourage non Muslim to the title as SULTAN, Sultan is one of the good names of our creator (Allah SWA). The word sultan describes the Muslim ruler of an Islamic Nation; his realm is known as sultanate.

The English language word sultan is derived from the Arabic term sultan, meaning "power" or "rule," which in turn comes from the Aramaic word shelet, meaning "to have power." 

MESSAGE FROM A ROYAL CLAN OF BUAYAN-MAGUINDANAO! FROM A CLOSE FRIEND, (he told me to hide his name)

This night, the uncle of Governor Sultan Mangudadatu of Buayan visited me in my office to personally delivered his opinion on what going in the sultanates of Ranao, in his sad and disappointed voice told me “Manager; Meranao and Maguindanao are one blood, as a member of the royal family of Buayan, we are worried to the people of Ranao, some of your leaders were not vigilantes in preserving our rich and beautiful heritage, remember our forefathers who were died, martyred and fought the invaders to protect our own (Land, Name, Culture and Religion) we need to preserve our maratabat because it is the only gift that are given to us by our forefathers.

Mr. Mar Roxas was enthrone as Datu by some of your leaders (Tribal leaders and Politicians) in exchanged of securing immediate position if Mar Roxas be elected as Philippine’s president in May, 2016, where is now the MARATABAT, Am I right that Meranao are always been labeled as protector of Bangsa? Have your tribesmen forgotten the MOA-AD? where thousands of our people have died because of him!

After he delivered his sentiments to me, I was hopeless I don’t know what to answer, he is right and I realized that since I created my website Ontay & Marogong.Net, I am consistently in making the article of preserving our Igma and Taritib, my blog was plenty of reminders to not encourage the non Muslim Filipino to any Title “GRAR” in Pata Pangampong a Ranao and I am always aware to the word Murka (Wrath) TIYOBA Anyone who would violate the Covenant of the Old Igma and Taritib would meet Heaven’s Wrath and suffer the consequence and I finally realized that Datu sa Ranao is more or less equivalent of Rajdamuda sa Ranao, Datu a Cabugatan sa Ranao and Sulotan sa Ranao, my last word to him (Mangudadatu) we will mark the names of those leaders who are using the our tradition and couture in term of money and position in government, we are shameful to this issue to our nearby sultanates, Johor, Brunei, Indonesia and Sulu-Sabah..
"INNALILAHI WA INNA ILAYHI RAJIOON"

Allah says: "Innalilahi wa inna ilayhi rajioon" To Allah we belong and to Him we shall return." (Quran Surat Al Baqarah 2:156)

"Every soul shall have a taste of death, then to us you will be ultimately returned." (Quran Surat Al Ankaboot 29:57)

Innalilahi wa inna ilayhi rajioon

We say this statement, "Innalilahi wa inna ilayhi rajioon" "To Allah We Belong and To Him We Will Return" when someone dies, when we lose something, or suffer a setback or harm.

We are sad for the untimely demise of Shiek  & Qari Abdulbashit Imam Tomara, Iranaon and our 3 times World’s Champion for international Qur-an reading competition, the qari was died with stroke, 8;30pm, January 11, 2016 at Sharif Mansion Hotel at Quiapo Manila, during his assignment to spread and propagate the correct way of pronouncing the words in our Noble Qur-an,   in behalf of people of Ranao and this website we would like to express our deep condolence and may Allah let him enter the paradise without delay, AMEEN 

Datu Ontay would like to thanks him as our guest of reading the noble Qur-an during the seven days of his mom’s death @ wato, PAKASORGAAN KA O ALLAH.


Pakaiza antaa e mala e bangsa so wata o so ina ama iyan?

Aya sumbag na dowa ka sagit sa m’bida, paganairon na igira so miakandarodopa na langon mapia so pakatupo o bangsanian na pukabaloy a mas mapia e bangsa so wata adi so ina ama iyan ka langoniyan miambangsa so bangsa o amaiyan ago so bangsa o inaiyan a manga pipiya ago langoniyan tunganay so manga tunganay o ina ama iyan.

Ikadowa na igira so miaka tapi na adun a malo kasisindilan odi na kasisilidan ko ina odi na sii ko ama na gimbaloi a mas mapia e bangsa so loksian adisukaniyan a wata ka sabap sa so wata na kiasumboran so bangsa niyan sadiron kasosomayodan so sabagi ago so sabaad a putaritibun sa inged a Ranao,

Tanodan ka so bangsa na kibagak a katontol na ayabo pukandodan, so manga Arab na aya kupitiran na amay ka ipangilayngka sa ipundarodopa iyan so wata aka na siingka paganay ipangilai ko manga madasug ka, tunganayngka, amayka daa katoon kaon nasi-ingka ipangilay ko tao ko inged ka na amay ka daa bangkaon katoon nasiingka ipangilay ko salakaw a inged a katawan ka a mapia a tao so pakamongan kaon, aya pagilayin ko ipundarodopa na pata sarat, paganay naso Kataidian, ikadowa naso tamokian na ikatlo naso bangsaniyan na ikapat naso agamaniyan a kalaiyan e kaluk ko Allah SWA, ogaid na aya taralbi naso malai kaluk ko Allah

So Bangsa na pusiapun o manga loks tano ka madakul a miasiyap o kapia e bangsa ago ayabo a mbidaan o sarowang a tao ago so manga tao sa Ranao nasabap ko kiasiyapa tano ko bangsa tano sa dadun kasagapi o manga ispaniyol ago so manga apon na giyoto mambo e sabap a kalilid a barabangsaan (royal families) sa pilimpinas na siingka katuon sa inged a Ranao,

Giya Chart na pimbaalan akun na ibarat anan a sabap sa si ina akun ago si ama akun na langon babangsa ko Diwan a lomiagaday sa Wato ago sa Binidayan na miakasombaka so kitotompokiran ko Diwan na maiabaloy a bangsa akun ago so manga pagari akun na mas mala ako e kitotompok ko Diwan adisiran,

Bunardun a so bangsa na dipulimbanan na isurat tano ka an puka kudug o kaoriyanan tano sa kasiyapa iranon mambo ka odi tano tomanod na mipundatar tanodun so sarowang, ogaid na kunaba tano iputakabor so bangsa tano ka so Allah na inaloy niyan sa Qur-an a diniyan kababayaan so manga tao a mazalimbatog ago aya lumbi a susulaan ko Allah SWA naso siranoto a masangila amalai paratiyaya ko Allah..Datu Ontay

SO MANGA OSAYAN KO KAPIYA O BANGSA
1. So Akida a paratiyaya na siniyap anan o Bangsa
2. So ginawa na di maka rondan na siniyap anan o Bangsa
3. So tamok sa di niyan khailang na siniyap anan o Bangsa
4. So akal na miphaginontolan na siniyap anan o Bangsa
5. So kapaginontolan na katharo ago galbuk na siniyap anan o Bangsa
6. So lolot, tonganay na di maka p‘totolaka ka siyap‘n o Bangsa

TLO A SINIYAP O ISLAM KO BANGSA
1. Obata maka sina sa da taon makawing
2. Obata maka pangaroma sa maogat a ad‘n a khir‘kon
3. Obata maka pangaroma sa warisan ta


PITO A PIYANGKATAN O ALLAH KO BANGSA
1. So Bangsa na isiyap sa lolot, tonganay
2. So Bangsa na isiyap sa moriatao ta
3. So Bangsa na isiyap sa p‘khaor, miskin
4. So Bangsa na isiyap sa miyawapat
5. So Bangsa na isiyap sa kapangaroma
6. So Bangsa na isiyap sa datu a maontol
7. So Bangsa na isiyap sa agama a so Islam

SAGINTAS A GOGODAN KO SHARIF ALAWI SA TAGOLOAN

Sii ko manga daptar ami muna ko totolan ko Sharif Alawi ko kiapaka talingoma niyan sa ingeda Ranao na mia aloi ami a miaka pangaroma sa patka tao a bae a langondun batunger pupagingud sa Ranao na samporna ko Tagoloan a ikapito a Inged, na aya mia alaoi a minindarodopa iyan naso Maginalong a bae, Lilangun sa Tagoloan, Anak sa Lumbak a lupa sa poona bayabao na ikapat so Pinidiya sa Bayog Tagoloan,

Igira mia-aloi so Sarip Alawi sa Tagoloan (Alawia) na tabia na aya pipikirun o sabagi na bairan kambibisa so kiababadanon, so mambo so Sarip Kabunsuan na aya kataoron o sabaad na ba kamibibisai o manga tao sa Polangi (Maguindanao) na oma-alaoy so Sarip Alioden a Modabar sa Sulog na ba mambo kambibisai o manga tao sa Sulu, na maaloy mambo si Bolkia na aya kataoron o Sabaad na ba kambibisai o manga taga Boronai, omambo  ma-aloi si Sandab ago si Umpas naba kambibisa a Padas ago giya Ranao,

Si-I minisabap sa mainot I matao ko manga totholan ko kiapaginutao iran sabap sa so minisalono na dairan mainungka a kisoratun ko sempad (History) ka si-I tanodun mionot ko pimbago a butad o sarwang na sobo so pukailay tano ko manga daptar iran (Books) na ayabo pukasowa o manga bagu a Iranaon,

Sii ko kiabangsa sa Ranao na isa a mini ombao o manga Iranaon na kagiya siikiran mia-orong so matiwanay a bangsa o manga Ashraf na minisombak ko bangsa o pata datu a kikawali ko Ranao naso kiabumbaranon na  imanto na Iranaon na mip’pangadag tano a datano kasagapi o sarowang a bangsa.

Ikadowa mini ombao tano naso Sharif Kabunsuan na miabarumbad sa Maguindanao na masasamporna sa Ranao-Pagilidan, na so Sharif Alioden na miabarunbad sa Sulu na misosombak tanoron, na so Sandab na mia ansan ko Ranao so kiababadanon na samporna ko Umpas, sipuman si Sharif Alawi sa Tagoloan na aya isa a mioona a Iranaon singkabo puka kudug so kadakulan ko barumbadiayan sa Ranao sa Giyoto a kia-aloyan o manga pasasalsila (Histirian) A INGED A TAGOLOAN A IKAPITO A INGED A TIMBANG A MAGUINDANAO A IRIRIMBANG SA SULOG,  by Datu Ontay,

Sagintas a Gogodan

Giya Chart ini daptar ami na matag Isaka loks ko Sarip Alwi ago so Sarip Kabunsoan giyanan so manga muna sa walay, So Alawi na piangaromaniyan si Maginalong na isa ko wata iyan so potri Kalandaan na piangaroma o Balabagan Boisan a wata o Sharif Kabunsan ko Potri Tomanina na mimbawata siran na so Datu Libobongan, So Amirogong sa Kapai ago so Dimalang sa Bayabao,

So Libobongan na piangaroma niyan Paganay so Potri Sinirig na mimbawat siran na Yahya Ko Dulangan sa Butig, Kunumun sa Bayog, Mangawan sa Kapai ago so Potri Kamayongan. Piangaroma puman e Libobongan si Bae Aliga a pagari bae a labi sa Bayog a manga wata o Pati mata ko Mapunag a Wata o Sharif Alawi ko Pinidiya sa Bayog na mimbawata nasi Kalisia Olan sa Taraka a karoma o Domocao sa Taraka. Sipuman si Potri Kamayongan na piangaroma paganay o Sharif Radia Bato Lacongan sa Maguindanao a wata o Kawasa na mimbawat siran na siyao ka wata a mia barumbad ko pitipasal a inged.

Sipuman si Amerogong sa Kapai na piangaroma niyan si Lilangun sa Butig a wata e Amisusum ago si Rombaan sa Maguindanao na mimbawat siran nasi Pundoma sa Unayan na babai niyan si Damoyong sa Madalum, nasi Pundoma piangaroma niyan si Umpas a babae Sandab na Mimbawata nasi Datu Okho a amao Dianaton sa Butig, ikadowa si Ambrong ama o Amatonding a Noni, Si Amborong na Piyangaroma niyan si Omon a  wata Sultan Dimasangkay adel sa Maguindanao na mimbawata siran nasi Potri Gayo sa Unayan, Potri Nangco sa Poona Bayabao na lakiran so Amatonding a Noni, na piangaroma o Amatonding a Noni si maupaat Gayang a babae o Sultan Kudarat sa Maguindanao na mimbawata siran na lima Noni sa Ranao…..By Datu Ontay…   

MANGA KAROMA AGO WATA O SHARIEF ALAWIYA

A) FIRST WIFE: POTRI ASINALONG,

 • ·         Landa a Alnda
 • ·         Ayon inao Lundo
 • ·         Kalandaan
 • ·         Radia Kunug
 • ·         Radia Soning

B) SECOND WIFE: LILANGUN SA TAGOLOAN

 • ·         Api
 • ·         Dangaola
 • ·         Dakunug

C)THIRD WIFE: ANAK SA LUMBAK A LUPA 

 • ·         Maupaat Hidayat sa Poona Bayabao

D) FORTH WIFE: PINIDIYA SA BAYOG

 • ·         Mapunag inao Aliga a Karoma o Libobongan
 • ·         Samporna
Kormat ko kiambatalo sa kataid ko Alam,

By Datu Ontay (posted in Ontay & Marogong.Net)

Isa a mapia a kiapakasumbag ko manga pakaiza ko kiambatalo sa kataid ko alam minipantag ko ragon a 2015, sa aya miatundo a maninasan a bae ko alam na sii makapopon sa Pilimpinas, isa pagilayin sa motra ko kambatalo sa kataid na somasartaon so kataid a rakus o kaonganguniyan a bae ko kilapiayatun ko sumbag ko manga pakaiza o pagilaya sa motra, sa kakowaan sa gona ago makanggay a pangoyat ko kisalono a masa so sumbagiyan,

“Why should you be the next Miss Universe?”

“Ino suka e patot a manisan a bae ko Alam?”

Katii so matanos a sumbag o bae sa Pilimpinas (BAE PIA AW) "To be a miss universe is both an honor and a responsibility. If I were to be miss universe, I will use my voice to influence the youth, and I would raise awareness to certain causes like HIV awareness that is timely and relevant to my country which is the Philippines, I wanna show the world, the universe rather that I am confidently beautiful with the heart”

(initogalin e Datu Ontay sa diorobasa a Iranon ka an matanos a kasabotiron o daon maka sempad)

So pukatundo a manisan ko alam na bantogan ago atas tanggongan. o matundo ako a manisan a bae ko alam na panaguntamanan akun e kasaorako ko sowara ko sa ikasigi o manga kangodaan, na pakarayagun akun so inungka ko pukasabapan ko paniayakit a HIV a kapapantagan a gi-indakul ko inged akun a ayadun so Pilimpinas, paki nanaoan akun sa dunya odi na siiko alam a mata-tangk’d ako a mataid rak’s a mapia e niyat so puso akn.

Sii ko kambatalo sa kataid na kunaba pimbabago sa Iranon ka maapud ko papakaradian tano gowani, a pagilayan sa motra naso manga bae a pupapakaradian sa limaka daradiat na disiran di kini kini ko kapusong iran ko panggao a darpa a katatagoan ko limaka daradiat (Kolintang) na oriyanian na pakatotontolun sa mapontos a ongangen so bae na pakaoriyanan iyan sa mapia a Pananaroon, na isa pagilaynon o bugay sa motra (JUDGE) na so kapiaya o kilapiyat ago milapudiyan sa masagogod  so katharo onganen sa aya pumapasanganon o bae na di makaosar sa diorobasa a sarwang a tao, na rakus o karinano o kiapaka pagayonayon niran kolintang….imanto a masa na sabap ko aya minisalono na pimbago a dadabiatan naron tano puman romiyawat sa piakalipatan tano so andang a rukukutano a kambatao sa kataid (beauty pageant)…Datu Ontay..    
  


SO MANGA PAGAPOON SA RANAO

Siiko ko kiapagingudi sa inged a Ranao na miapanotol o manga loks tano a aya paganay a pagapoon sa inged a Ranao so Radia Indarapatra a poon sa Mantapoli ko kinindarodopaaniyan ko potre Raina laot sa Ranao, na miaakas so masa na ayapuman pagapon sa Ranao so Pata datu, Amerogong Thopaan, Dimaampao Kalinan, Bataraan Dikilatun ago so Botawanun Kalinan , giyoto kiatharoaan sa pata magari-ari a miagingud sa Ranao a miaka pangaroma ko pata bae sa Ranao, Anginonun Darasa, Potre Sittie Anak, Bae Toron Bolawan, Nomonao sa Ragiray, a mga wata o Radia Rinandang a kikawali sa Ingud a Ranao,  giyanan e kiabaloi niyan a Pata Pangampong a Ranao.

So kinitakap o masa na ayapuman miabaloy a pagapoon ko pata-adel a gaus ko Ranao so Popawan sa Bayabao, Pascan sa Unayan, Bantayao a delion sa Baloi ago so Ami Alongan simban sa Masiu, aya sabap a kapukuduga ko kitotompok kiran na sabap sa siran e manga datu sa Ranao sa masaoto, na siranpun e kiaomaan o manga Sharif a maawid ko Agama Islam na siranpun e kikiwali sa Ranao, siran e taguntaguna a mitatamana  sa kawali sa Ranao.

Siiko kinibologdun o masa na miakandiamonga so manga Sarip ago so manga Datu sa Ranao naso so kiababadan kiran na ayapuman minisambi a mindadatu sa Ranao na inisalapaidao iran so Igma ko Taritib, maana so Taritib sa Ranao na inipasodiran ko Qur-an ago so Hadith na bitowaniran sa Kasulotan ago kapuradiamoda so Kadatu sa Ranao, maana kandatu a piakasalapidawa so Agama Islam ago so Taritib, so mababaloi a mindadatu sa masaoto na inisaratiran so Igma ago Taritib sa inigoris so bangsa na giyo e kiaadun o manga Panoroganan ago so sa moway munda ko takdir sa Ranao.

Siiko kinipangkat o masa na sabap ko so Taritib na lubatan ago omanan na ayaon pulubatun so marataon na mindakul mambo so pagtao ko manga inged sa Ranao na pimbago bagoan o manga loks tano so Igma ago so Taritib sa inaduniran so Sapolo ago Lima a manga Panoroganan ago so dowapolo ago walo a mbabaya sa Taritib, so pata inged a kiathatamanaan, so Lima Inged a mala sa sudepan a Masiu, so Siyao Inged Liaminan ko siyao a bae sa Unayan, so sapolo ago dowa inged sa sogoda mala a Bayabao, na minitakap so masa na mia adun so Pata Lumba sa Kapatagan ago so num a panoroganan, agoso manga inged a mala ko Batalo Pagilidan (Coastal area of Ranao)

So Kia-akas o masa na sabap sa so Igma ago so Taritib na kapakay omanan na si-i inisabap o Allah ko dowa Imam sa Ranao/Kadi sa Ranao, paganay so Kadi sa Binidayan na ikadowa niyan so Kadi sa Buntong na siran a dowa e paganay a tao sa Ranao a miaka pangadi sa sudupan ago sa Malaysia, na siran e paganay e miaka sowa ko kanggoberno na ini omaniran ko Taritib sa Ranao so Cali (Judge) Imam (Religious leader) na miadun so kandiakat ago so kazadkai ko manga masgit, na inipagomaniran ko mga inged so kapaga-agama, oman e katagoan sa masgit na butowan sa isaka agama aya sunadiyan na isaka barajama, ka aya hadap iran na an makadakul so dimulima wakto, (Sompatan  tanobo) Datu Ontay

 

RANAO AND DANAO

by Kaka Edris Tamano
 

The starting points here are the RANAO (the lake) and the DANAO (the inundation), two bodies of water where these people proliferated. From the hinterland, there was an ancient lake called RANAO in the language (ranao is lake; ranaranao is a small lake or body of water; danao, a flooding water). The people or dweller in this ancient lake are IRANAON, meaning people of the lake. Pronounce it fluently, it becomes IRANON. These people were scattered all over Mindanao following the bigger eruption of the volcanoes in the area. Looking at their origin (Salsila; Tarsila or genealogy), the emanated from one parents.

Those people who inhabited the area on the banks of the Pulangi river were called MAGI-INGED sa DANAO, meaning dwellers by the flooded area or MAGINDANAO. The area rose to prominence following the establishment of the Sultanate there by Sharif Muhammad, better known in his kinayah as Sharif Kabungsuan who married a local lady TONINA (fro TO' ni ina = soul of mother; Tomanina among the Ranao people). On closer look, the reining sultanates are IRANON. Since IRANAON and IRANON are one and the same, the Iranon of Maguindanao, the Iranaon of Ranao, and the Maguindanaon are in essence ONE big tribe. After all, they are one in language and in customs, culture, and traditions. They were just divided by a well-intentioned entity to weaken and most probably to rule them.

Maguindanao eclipsed the other sultanates in influence following the courageous campaigns of Sultan Muhammad Qudratullah or Sultan Kudarat (an Iranon sultan) against the colonizers, the Spaniards. However, the other Iranaons had practiced a kind of hegemony in Mindanao by exacting tributes from minor datus called Katawhang Lumad (indigenous peoples) by the denizens or immigrants from the Visayas (Cebuanos and Boholanos particularly). It's a nice long story that needs to be written down if we have the luxury of time.
DANSALAN (RENDEZVOUS PLACE)
 
 (Created by Datu Ontay dedicated to all people of Dansalan)

  Dansalan ai dansalan, Na kaoto a Dansalan

A pakaranon a inged, Ka dansalano ranonko
A maona binumbaran o kiaranda a ranon
a paganay kasaodan o tiongkop a rangkono

  na dansalan ay dansalan na sukaman so inged ko

a muna kalontanaan o sigay no paninindug
suka so kampong ami a paganay katupadan
o malakot ko subangan a paninggalan o ranao

  na inao na dansalan a dansalano paginged

na aya dikoron karaw na goka zalin sa tindug
ka miasawangon sadar so manga mimbilangatao
ka malnggao pagingdan na mayao imbangbungan

  Inopuman dansalan ka sako paganayoto

Na sukaman so pisigi a ikararanon o tao
ka manayo pagingudan ka paganay a mipandi
ko agama o pusimban ka malaon so agama

  na inao na dansalan na ilangas ka dansalan

ka gokaini rundungan a miasawang so inged
ka milubog so kalodan na di kapanginsudaan
ka apia so katasan na dikapangimbasokan

  Liwanag ka dansalan ka sansara so pagtao

ka karunub a kalasan ka dikapangintagonan
ka apia so luthingan na dikapamayandugan
Kanogono marandang a goso p’phagingudon
Ka bunar ko kamanisan na dibo kapusonoran
Ka apiya so tarosan na di khaparo lokisan
 

 Na ikasoy ki Dansalan so Ranon ko kapagingud
Na iampir ki dansalan so kanayo ko bangsa
Na mantanowa sebangan a alongan simaoray
Ka so kanayo o inged na bantogan o datuon
Na so paawing o inged na pangsi o datuon

UTTO NAMLI AMADATO O NINIG SA RANAO

Ramain, Bayang, Wato Direct connected to Maguindanao & Buayan Sultanate,
By Datu Ontay.

Kati so Gogodan ko kapaka totompok o bangsa o Ramain, Bayang ago so Daluma Wato ko matiwaro a Bangsa sa Maguindanao ago Kabuntalan, go sa Sogoda Buayan sa kalalangkapiyan ko kaoladan sa Daluma gapa o Mindanao (giya tothol na sii inibat ko Tarsila sa Pagayawan na magaayon siran ko Tarsila sa Buayan)

Si-i ko manga daptar o mianga oonaan tano a manga loks tano na inisoratiran so kiandato o Utto Namli a aya langkap a ngaraniyan nian naso datu sa Zapakan a sukaniyan e mia-aloy a miaka tingki ko kiandatu o amaiyan a datu a Sulotan Mohammad Dipatuan Kudarat sa Maguindanao, sabap ko kala iyan e paninindug, kawaraoniyan ko kinitidawaaniran ko manga gubat o Espaniol 1850-1899,

So Datu sa Zapakan na isa mala datu a pimbisita o ika 27th President of the United State of America asi William Howard Taft, sabap sa miaki ng’ginawairon ko kianuga niyan ko kiandatu o Datu sa Zapakan, sii ko manga pud a pasasalsila na mia aloy-iran a isa a dipangudugun o manga datu sa Ranao na so kitotompok ko matiwarao a bangsa o manga datu sa Maguindanao, buayan, ibarat o Datu Utto Namli sa Buayan, Omarmaya Tabo-tabo sa Kabuntalan, Sultan Dulkarnain sa Maguindanao, a miontawar sa Ranao ka igirakon a miaka sapari ka, minitompok ka ko bangsa matiwanay na malubod a kapuka datu oka ago so kababadan ruka ka maka iibarat sa mia sumpo ko manga palokloksan tano a miaona a mindadatu sa odi makambalawag so datumanong ko inged na pantar so pata alam.

Kiananaowan mambo a siiko kiapagingud sa Ranao na maoona so Bantogan o Ramain, go giya Bayang, go giya Wato na samporna ko Masiu, aya tanda na si kiapaitawan ki Late Senator Sultan Alauya Alonto ago so kiababadanon, Si Sulotan sa Bayang Al Rashid Lucman ago so kiababadanon, Si Ali Dimaporo a batungur sa Wato-Masiu ago so kiababadanon, so manga ala mindadatu sa Ranao na langon mitotompok ko matiwaro a bangsa sa Maguindanao, na giya e taralbi a matanos a kapipikirataon igira miakudug ta so bangsa ta aya inindato gowani na obaniyan magakut so kaiisa isa o manga muslim sa Mindanao ko gii kipangaton ko kabnar o Muslim.

Gogodan a makamput

Gogodan a makamput, so Radjabuyaan Pakir Maulana na mimbawata na dowakatao, paganayron si Rajabuayan Marajanun Maytum na babae niyan si Bai sa Buayan, na si bae sa Buayan na piangaroma o Radiatuwa sa maguindanao a wata o Alamansa Dolkarnain, na mimbawat siran na Sultan Untong 18th Sultan sa Maguindanao na babai niyan si Bae Tuan Potri,

si Radjabuayan Maytum na piangaromaniyan so Toron ago Mayong bae a labi sa Maguindanao a wata o Sultan Alamansa Dolkarnain sa Maguindanaoko apo o Sandab sa Johor, na mimbawata siran naso Sultan Bangon sa Buayan na babae niyan so Bae Pidong ago so Bago a taw, Si Sultan Bangon piangaroma niyan si Bae Tuan Potri a bae a labi sa Maguindanao a wata o Radiatuwa sa Maguindanao a wata o Alamansa Dolkarnain, na mimbawata siran na si Utto Namli a Datu sa Zapakan,

Si Bago a Taw a bae a labi sa Buayan na piangaroma o Sultan Untong sa Maguindanao na mimbawata siran na si Bae Dido Raja Putri a Sultana sa Maguindanao na manga lakiniyan so Datu Mastura ago so Radjamuda Masla sa Maguindanao na laki niyanpun sa isaka ina si Serongan a Sharif Mauppat Amerol Umra sa Maguindanao a sii miagingud sa Ranao.

Si Datu Utto Namli na piangaromaniyan si Bae Dido Raja Potri a Sultana sa Maguindanao a babae e Mastura ago si Sharif Maupaat Amerol Umra sa Maguindanao Ranao a manga wata siran o Sultang Untong 18 Sultan of Maguindanao. si Utto ago si Raja Putri na dasiran Mbabawata, piangaroma puman e Datu Utto si Bae Ombos a Bae sa Barongis a (wata o Sultan Bayaw a pagari o Sultan Bangon a ama o Datu Utto Namli), na mimbawata siran na isaon so Datu Sabog a ayadun so Datu sa Buayan na aya kadakul a pagariniyan na 77 ka tlopolo a miapangaroma o Datu Utto Namli.

Si Datu sa Buayan Sabog na piangaroma niyan si Bae sa Ganta sa Maguindanao a wata o bae Pidong ko Sultan Digra Alam sa Kabuntalan a wata o Omarmaya Tabo-tabo sa Kabuntalan, na mimbawata si Bae sa Ganta ago si Datu sa Buayan Sabog na isaon si Potri Ninig sa Maguindanao & Buayan & Ranao,

Si Potri Ninig na piangaroma o Datu Nanak sa Bayang a (wata o Diwan ko Paramata Imfa BaeLabi a wata o Pindawa-daw Oray a isako lima noni ago so Balindong bsar) na mimbawata siran na so Bae sa Marigay sa Wato na lakiniyan si Mandaragon a Maupaat Sharif sa Bayang. si Bae sa Marigay na piangaroma o Rilaola sa Wato a wata o Datumaas na Mimbawata siran na pat katao, Bae Patri (BAE SA OSONAN), Datu Mitukur (BALINDONG JAMAN), Datu Mipukur (BALINDONG SARIP), Datu Mitonong (RADJABUAYAN) a sulotan sa Wato. si Nithnong a Radjabuayan na mimbawata nasi Radiatua sa Wato, Tungko Bsar sa Wato, Watamama sa Wato, Tara a Datu sa Masiu, Datu Sa Wato (amao Amerol sa Wato, ago so Daromoyod sa Wato, ago so Piti-ilan sa Wato) 

Si Bae Patri na Piangaroma o Sultan Diamla alam sa Ramain a wata o Sarip Aulia ala Awalo Zaman apagari o Sarip Sapaatula Akhiro zaman, na mimbawata siran na Datu Mangadog, Amai Dutsaan, Amai Luma, Amai Sangkad, na babairan so Ogotan ago Matimtim a bae a Labi sa Ramain/Wato.

Sipuman si Mandaragon a sharif maupaat sa Bayang na piangaroma niyan Paganay so Paramata Indias sa Macadar-Maguindanao na mimbawata siran na Nasrol Adel, Nasrol Salam, Radja Tokang, Radja Talon, piangaroma pun o Mandaragon Sharif Maupaat sa Bayang so Bae a Wata a wata o Amdag sa Bayang na mimbawata siran na Piti-ilan sa Bayang na mimbawata so Pitiilan sa Bayang na sapolo a wata ko pat ka inaan..

Giyanan e liagadayan o moritao o Utto Namli a sii miabarumbad sa Ranao, na so Langon a mianga bebernador sa Ranao na langonon babangsa ago so kalilid a miangadadatu sa Ranao, (by Datu Ontay)

Article About Datu Utto Namli AKA Datu sa Zapakan

Another great hero of Mindanao was recorded in many books, recognized internationally his bravely, first appears in Spanish accounts in the year 1860, nearly to match the record of his great-grandfather Sultan Muhamad Dipatuan Kudarat who rule entire Mindanao on 16 century,

Datu Utto Anwaruddin a tyrant datu of Bakat and Zapakan, born to Bai Tuan Bai Bailabi of Maguindanao (daughter of Raja Twa of Maguindanao), his father was the 13th Rajabuayan sa Buayan-Rajabuayan Sultan Marajanun Bangon of Didagen (son of Bai Tulon Bai of Maguindanao/sister of Raja Twa son of Dolkarnain of Maguindanao), Datu Utto was the 14th Rajabuayan sa Buayan and at the same time Steward of Sultanate of Maguindanao when nobody is enthroned as Sultan, he first married to his first cousin Bai Labi sa Maguindanao-Bai Raja Putri (daughter of his father's sister Bai Bago Ataw/Bai labi sa Buayan; and her father was the 18th Sultan of Maguindanao-Sultan Kudarat Untong II) the two are both paternal first cousin-"pulna" or "wata-magari sa ina-ama" that is why they don't have children.

Bai Raja Putri was installed as Sultana of Maguindanao in which reign was shared to Datu Utto as Sultan sa Maguindanao and Buayan on CY 1890-1901.

His name, Sultan Anwarud-din Utto known in Spanish records and by his people as Datu Utto, a Magindanao prince who first appears in Spanish accounts in the year 1860. Datu Utto was feared by the Spanish government to be the "second Sultan Kudarat." In 1880, he had become the most powerful and fearsome datu of the Pulangi area, and temporarily held his rule in Bakat. He was able to overpower the sultanate of Tulayan, collect tribute from the Tiruray group, and frightened Jesuit missionaries in Tamontaka. To prevent the possibility of having a united Mindanao, the Spaniards planned to defeat Datu Utto so as to convince the other datus to never challenge the royal power again. The Spaniards were able to beat Sultan Idris of Talakuku in Tumbao area, who now pledge his allegiance to the King, and in return, was given Spanish protection against possible reprisals from Datu Utto. The fall of Tumbao did not stop Datu Utto from continuing his battle with the Spaniards, and as such, the Spanish troops decided to attack Buluan - the Datu's source of strength.

In a campaign led by Governor General Emilio Terrero in Cotabato from 1886 to 1887, he planned to seek the total submission of Datu Utto. Upon the attack in Buayan on January 19, 1886, Datu Utto was force to retreat. On February 4, Bakat was captured and near the said capital, the Reina Regente Fort was captured, which made Datu Utto to go deeper into the interior. The Spaniards persuaded a few datus to go against Datu Utto, and to pledge to the Royal Crown. On March 9, 1887, a message from Datu Utto was delivered to the Spanish camp by his uncle telling that he is now willing to submit. The following day, he and his wife, Rajah Putri, signed a peace treaty with the Spaniards.TUGAYA ISA KO LIMA INGED A MALA
SA SUDUPAN A MASIU


Tugaya’s Sultanate is one of 4 supporting Sultanates of the royal house of Masiu, (Pondag, Pithakus, Malungun, and Lumasa). The area “Pikawali” of Pondag (brother of Amaloya thopaan in Masiu) are, Wato, Tugaya, Kalawi, Bacolod and Madalum, respectively (Lima inged ko sudupan o Masiu) belong to the 28 original councils system of Ranao “dowapolo ago walo a mbabaya ko taritib sa Ranao

Datu Amntak is the ancestor “pagapoon” of Tugaya. Traditionally the Sultan of Tugaya and his wazir (Adviser) Radiamoda of Tugaya come from the children of Datu Amntak from Ayo Bae sa Linuk Masiu. The children of Datu Amntak from Pandango Bae sa Sawer, could assume the tittles and thrones of Diamla and Cabugtan sa Tugaya exclusively, outside of that Sultan and Radiamoda. These arrangements is handed down though the “taritib” royal order of Tugaya well-remembered oral traditions.

Salsila mentioned that Amntak was a grandson of Sarip Alawi and Sandab. Amntak 1st married to Ayo sister of Lading Habibala bothe son of Radia Obankil to Gaonki of Taraka, Radia Obangkil was a son of Digowa sa Bacolod from Danambae sister of Balinding Bsar of Masiu, bore Maruhom Karim, Maruhom Jaman, Maruhom Saber and Limbo bae a labi sa Tugaya. Amntak married also Pandango, daughter of Anggolong sa Sawer in Masiu, son of Dianaton Naim of Butig, begot Maruhom Garang, Maruhom Amito, Maruhom Nao and Maruhom Paning. The Tugaya royal house has the PAT A DATU four Datus who are mbabaya sa taritib sa daluma Tugaya, “they who decide the rules” code or laws. They are Sultan, Cabugatan, Diamla and Radiamoda of the royal house of Tugaya.

Popularly known the 9 nine major clans of Tugaya – Maruhom Malimala, Maruhom Amai Banto, Maruhom Sarip, Maruhom Taop, Maruhom Radiamoda, Maruhom Sabir, Maruhom Naba, Maruhom Siddick, and Maruhom Jaman, they are the descendants of Datu Amntak a pagawidan ko taritib sa daluma Tugaya.
 

According to Salsila, Datu Amtak married two ladies: Princess Pandango of Sawir (Ba’e sa Sawir) and Princess Ayo of Link (Ba’e sa Link), May Allah grants them Paradise, and blessed with nine (9) sons who flourished, from generations to generations, into thousands of people known today as Tugayans (i-Tugayaan).

Years after years, the descendant of this Nine (9) Clans or Maruhom formed a Royal House and arranged with them the sequence of the title of “Sultan of Tugaya” and then signed a covenant, to fulfill this arrangement down to their descendant, or till today.

Here is the sequence of the 9 Maruhom (MARHOOM in Arabic which means blessed soul) who may hold the title “Sultan of Tugaya” (Life term) much like how today’s Malaysian Sultans take turns at being King of that country namely:

1. Maruhom Jaman;

2. Maruhom Sharief;

3. Maruhom Shabir;

4. Maruhom Siddeek;

5. Maruhom Malimala;

6. Maruhom Naba’;

7. Maruhom Rajah-moda

8. Maruhom Tauf

9. Maruhom Ama’i Banto

However, from among the above descendants they added the following to hold the positions corresponding to their clan (Also life term):

1. Apo-a-Babay-Datu-Imam (First Imam)

Including the First Bilal (Prayer caller)

2. Gurain-Imam-a-Samporna (Second Imam)

including the Second Bilal (Prayer caller)

3. Na’o-Jamla sa Tugaya & Cabugatan sa Tugaya.

The above designations are all existed till today and held by their nearest offspring.

Said to be one of the last bastions of Islamic civilization in Lanao del Sur, Tugaya also has special place in Philippine history. After all, it was there that the flag of resistance, the Pandi-a-Ranao, was planted by local hero Sheikh Saruang (Martyred), who fought against the Spanish invaders.

As part of his community service, he is an incumbent Vice President of TURCAT, Chairman of MARUHOM SARIP of Tugaya, Lanao del sur and other volunteer organizations of Tugaya.

Scanning the geneological accounts of Tugaya. To start with, let us begin by stating that Amtak, lokus a Datu, married first to Pandango, daughter of Golong of Sawir, son of Dianaton of Butig. They begot Amito, Naoh, Paning, and Garang. They were called as Moriatao Datu.

Amtak again married Ayo, the daughter of Gaon and Abankil of Masiu. She was the sister of Habibalah, the father of Aminollah and Maufaat. They begot children namely: Digowa or Maruhom Carim, Ganang or Maruhom Saber, Apa or Maruhom Diaman and Limbo married to Pualas.

Digowa or Maruhom Carim begot 7 Children and 5 daughters. These 7 sons together with their uncles (Maruhoms Saber and Diaman) comprised the so called Nine (9) Maruhoms of Tugaya, the inheritor of Sultanate of Tugaya.

Digowa or Maruhom Carim married first to Fatimah, daughter of Sultan a Wali from Butig dianaton and Paramata Asia. The marriage was blessed with children such as: 1. Diamarol, who became Sultan sa Tugaya in 1831 AD; 2. Tawako; 3. Datu; 4. Amae Atho; 5. Amai Bkar (descendant of Sultan Cotawato in 1962); 6. Amai Babay; 7. Alongan; 8. Inae Makibon; 9. Inae Atonggay or Patri; 10. Inae Mangiyan

GOGODAN SA TUGAYA

Ipoon ko Sarip Kabunsoan married to Paramata Mazawang sa Malabang a wata o Dimasoba sa Malabang a laki o Angintabo manga wata o Macaapun a Radia Simba sa Malabang, begot

·         Madayao a Aliyodan sa Sulog

·         Layagun sa Poona Bayabao

·         10 more

 

Si Madayao a Aloyodan sa Sulog married to Potri Nandaopan sa Suloga wata o Modabar Sarip Alioden a pagari o Sharif Kabunsoan, begot

·         Potri Kaizadan

·         Pinorot

·         Pazaolan

 

Potri Kaizadan married to Amaloya Thopaan sa Masiu pagari o Amaloya Pakatan ago so Radia Kalantonga manga wata o Ami Alongan Simban sa masiu a pagari o Pondag sa sunudap o Masiu a inaan ago pagamaan sa sudupan a Masiu, begot,

·         Sarip Angkaya sa masiu

·         Sarip Manuzang sa Molondo karom o Pilimbasing sa mala a Bayabao

·         Ambo sa Lumba a Bayabao

 

Sarip Angkaya sa Masiu 1st married to Ayaowa sa Taraka a wata o domocao sa Taraka, begot

·         Onggor

·         Bayora

·         Kayowa

 

Sarip Angkaya sa Masiu 2nd married to Amapyong sa Lumbayanagu a babae a Ambolotho ago so Lolong a manga wata o Taman, begot

·         Maruhom Barao sa Tamparan

 

Maruhom Barao married to Angkili a wata o Gomising sa Marantao ko Ayon sa Madalum a wata o Maginalong ago so Sharief Alawi sa Tagoloan, begot

o   Asali

o   Umbag

o   Angkobar

o   Malaila

 

Sarip Angkaya sa Masiu 3st married to Pori Maririnang, begot

·         Maruhom Amiting sa Tamparan

·         Abpa

·         Otowa a Dingan

 

Si Dingan married to Agawa, begot

·         Amtak a loks a Datu sa Tugaya

Ipoon ko Amtak a Loks a Datu sa Tugaya married 1st married to Pandango wata o Anggolong sa Sawer a wata o Dianaton naim sa Butig ko insane sa Bayabao, begot

 1. ·         Amito
 2. ·         Naoh
 3. ·         Paning
 4. ·         Garang

Amtak a loks a Datu 2nd married to Ayo babae Habibala sa Linuk manga wata o Gaongki ago so Abangkil sa Masiu, so Gaongki na wata o Digowa sa Bacolod ago so Danam a babae o Balindong, begot

 1. ·         Digowa or Maruhom Carim
 2. ·         Ganang or Maruhom Saber
 3. ·         Apa or Maruhom Jaman
 4. ·         Limbo married to Dianaton sa Pualas before she married to Agowa sa MarantaoTARAKA A GAPA O BALINDONG

Submitted Article re-arranged by Datu Ontay

Taraka is the Capital of the Pangampong a Masiu. The Principal sit of power of the Sultan of Masiu is maintain by the royal houses Torogan of Maruhom Rahmatullah and Maruhom Dialaloden on the Banks of the Taraka River, These royal houses have the exclusive right to assume alternately, the title of thrones of Sultan of Masiu and Kabugatan of Masiu as had been vested upon their family lines by the great Ancestor SARIKRAN "BALINDONG", Datu Sarikala was enthrone as first and only Sultan Samporna of Taraka a Balindong bsar of Pangampong a Masiu a Diagaborolla sa Ranao, he was the original founder of Masiu Sultanate.

TARAKA got its name in perpetuation and in memory of a noble industrious strong man who lead the crusade of digging a big canal to let water upstream flow – traversing the area for the purpose of irrigating the vast land. The man had cleared and cultivated the land. He also provided water for his people to drink with and for their daily use.

Local history revealed that long before the advent of Islam in Mindanao, these areas were covered by big trees and other wild plants. It was also known with rich stories of fairy tales and myths.

During the introduction of Islam, in the province of Lanao del Sur, BAB-UL-RAHMAN (Gate of Mercy) Mosque was constructed in this municipality and became the first mosque erected in the provinces of Lanao and the second mosque built in the Philippines which gave and enlightened Islamic education and religion in the province.

Another peculiar quality of the Municipality of Taraka is that the Royal title known as Sultan sa Masiu can only be confirmed in this Municipality and if confirmed in other places other than in the Municipality of Taraka is deemed as baseless without royal recognition.

During the commonwealth period under the district administration of the Americans, the late Sultan sa Masiu Ambor Radianggaus was the first appointed Mayor of Taraka, succeeded by Ina Ama Diangca, Gagil Maruhom, Kunug Bano, Sultan sa Dilabayan Banocag Guilla and Sultan Sumpingan Macasalong.

The legal creation of the Municipality of Taraka as a separate, distinct and independent Local Government Unit is by virtue of Executive Order No. 21 date June 25, 1963.

 After its legal existence, the first elected Mayor of the Municipality of Taraka was the late Sultan Sumpingan Macasalong who was succeeded by Macapanton Ambor, Mariga Dirampatun, Lumna Mangata Mautante, Magdara Macapasir, Ambung Ambor, Sarip-Ali Mambuay Ambor and in the year 2004, a young and energetic attorney in the name of Atty. Amenodin U. Sumagayan broke the chain of political control and won the election to become the first Mayor-Attorney of Taraka and he graduated as a third termer mayor elected in National and Local Elections. And in the year 2013 local elections, his wife Prof. Nashiba Areefah Gandamra-Sumagayan is the newly elected mayor of the said municipality.

Historical Sites

BAAB UR-RAHMAN MASJID; Baab Ur-Rahman is the oldest Masjid in Lanao. It was built at Maruhom Jalalodin in Gapa-o Balindong, Taraka. This implies that the first Muslim converts were the residents of Taraka. The masjid is an important indicator of conversion, without which being Muslim would only be nominal as happens among maritime nomads like some of the Badjaos. It is only in Taraka where every agama has a masjid that signifies a Muslim community. The agama is the basic unit of community, inged is composed of several agamas, soko is composed of severalingeds, and pangampong is composed of severalsokos.

Originally, there were only two agamas in Taraka, each named after the founding ancestors, the sons of Nggur; Loksadato and Balindong. Loksadato, was older, whose real name was Radia Amaga, and Balindong was younger, whose real name was Radia Sarikran. The residents of the agama are descended from its founder. For example, Moriatao Loksadato is the agama of the descendants of the Loksadato (old dato). There are now fifty-seven agamas in Taraka, the most in Lanao. The founder of the agama exercised authority in the community. Although the same social structure exists in all the pengampongs, it is in Taraka where its elaboration, according to Islamic precepts exists: every agama has a Masjid. The correspondence between agama and Masjid indicates that Islam is most deeply rooted in Taraka.

THE DIBAROSAN; Taraka still has the Dibarosan. The Dibarosan is a stone head for purposes of meeting the death penalty on condemned criminals. An individual was judged and punished for transgressions of Islamic precepts on murder, adultery, and other grave offences. The punishment was public to instil in the minds of Maranao Muslims the moral of the act and its exigency. Capital punishment is told in commonplace stories and folktales, usually relating to infidelity. While it may be said that there could have beendibarosans in other settlements in Lanao, it is only in Taraka where a proof of death penalty and public punishment still exist. The Dibarosan, therefore, has become a symbol of discipline. The Dibarosan stands on a ground next to Taraka River, between Torogan and Maidana at Maruhom Jalalodin in Gapa-o Balindong, Taraka, Lanao Del Sur.

ABDAN / GUSI, Inside Samporna House in Salamatollah, Gapa-o Balindong, are three huge stone wares of Chinese manufactured called “gusi/abdans.” Since Taraka does not lie in the van of trade like Malabang, Ganassi, or Marawi, the accumulation of these jars attests to the affluence of Taraka as an important trade terminus in the basak area. It is said that there used to be four such gusis. One day, some young ladies played hide and seek, and one of them hid on one of the jars. As soon as she was inside, the gusi closed and rolled down to Taraka River, and this was the last that was heard about her.

THonorable Mayor of Municipality of Taraka lanao Del Sur now and then

1.       Datu Dianka Lumabao (appointed)

2.       Datu Kunug Banu (appointed)

3.       Datu Gagul Panggaga (appointed)

4.       Sultan Sa Masiu Sumpingan Macasalong (elected)

5.       Sultan Diagaborola Macapanton Ambor (elected)

6.       Datu Mariga Dirampatun (elected)

7.       Sultan Lumna Mangata (elected)

8.       Datu Magdara Macapasir (oic)

9.       Datu Malado Mansungayan( appointed)

10.   Datu Pangka Guro ( appointed)

11.   Datu Pacaambung Ambor (elected)

12.   Datu Sarip Mambuay Ambor (elected)

13.   Atty. Aminoden Sumagayan (elected)

14.   Madame Nashiba Comadug Sumagayan (current Mayor)

MAKAMPT A TOTHOLAN KO TARAKA

 Miaka isa alongon giakon a Dalum a Masiu na gowani na da-a basan lawasaig sangkanan engud sa aya kiatagowiron sa lawasaig eg nasokon manga datu sa masiu na mitimoto siran si Abagat, nago si Madayao, nago si Kadayon, nago si Pondag nago so nem ka datu sa mimbalay siiko kapalalagaday niyan ko Amanola Aminola Maupaat nago lokes ko arkat tamparan si Barao, nago si Amiting

So gia dalum a masiu na adun a sakatao datu a kabaya iyan na kaugopan niyan so manga tao sa inguda masiu na miapeker iyan a mugop sa katagowi sa lawasaig a taraka na somiong sa raya matatampar sa maguing sii sa kalaan sa kalasan na pikalota iyan angkoto a palao ka aya pamikiraniyan na adun maka simbowang so mala eg lawasaig na pikalota pikalota iyan taman sa kiatokawan o mga datu sa masiu na pagogopan niran sa kapaka undas o lawasaig oto manaros sa gapao balindong Taman sa gioto mama na kiarotan niyan so palaw na mimb’to so palao na miudas so eg sa ronon sukaniyan miawapat nago miatay sa inikarata ginawa a tanto o mga datu masiu

na ayakon a ngaran a mama oto nasi TARAKA a sukaniyan e romiaga sa rogo sii sa Dalum a masiu gioto kiatarowa on “si taraka na romiaga sa rogo ko gapao balindong a arkat masiu taduman de lipatun o mga lalano atao sa Dalum a Masiu”

na aya mambo inibto sa Dalum a Masiu na Taraka ogaid naso manga lalano atao a mga pipia e antangan a mga ambassador ko lalag sii ko kapakamuwayan ko kapangingud nago sii ko taritib na ayadun a Dalum a Masiu naso pakatunday a taraka sii ko kapakamumuwayan niyan ko pata alam ko inguda pilumbayan a lalayonon so oray

GOGODAN SA TARAKA 

Ipoon ko Pasandalan a morog na piyangaroma niyan so Potri Sandalinayang Sirig sa parapatan a delem na ama iyan so Tominaman sa Rorogong a ikawalo a miyapangaroma niyan ko Walayin sa Raguindab sa Parapatan a Delum o na mimbawata siran na so aya kisaratunon o mga oongangun ago so mga onor na tlo a datula na miyagkas so taritib na na tlo a pamitoonen ko pangampongan o Ranao na miyagkas peman so taritib na pat a panganpongan a Ranao;

·         a. Butuanun Kalinan sa Bayabao

·         b. Batara-an Kilatun sa Masiu

·         c. Dimaampao Kalinan sa Masiu

·         d. Amirogong Topaan sa Baloi

 

        Butuanun Kalinan na piyangaroma niyan so Anakinong dararsa “Anginonun Darasa” a aya asal a ngaran iyan na so Mindasa ko paganay a Kinisoratun non ko Salsilla na mimbawata siran na milapilapis,

 

·         Dimaampao Kalinan,

 

                Dimaampao kalinan piyangaroman niyan so Lombayoan sa Tagoloan, mimbawata siran na

·         Maka-ampao Diragun

 

Maka-ampao Diragun piayangaromaniyan so Potre Danggaolan a wata o Sharif Alawiya sa Tagoloan na mimbawata siran na.

·         Popawan sa Bayabao

 

si Popawan na piangaromaniyan si Potre Pina Along na mimbawat siran na

·         Borowasan sa Mala a Bayabao

·         Maniri Sa Lumba a Bayabao

·         Gimbolanan sa Poon a Bayabao

 

 Ipoon ko Borawasan sa Mala a Bayabao piangaromaniyan so Sadiada a bae sa Panalawan a inimbawat sa Sapot sa Buntong na mimbawata siran na

 

·         Radia Dibago sa Mala a Bayabao

 

So Radia Dibago na piyangaromaniyan so Potre Bae Bathola sa Baloi a wata o manangkya a wata o Bantayao a Delion, na mimbawat siran na walo katao na ayaon bo babae so Pilimbasing sa Molondo a darodopa o Sharif Manuzang a pagari o Sharif Angkaya sa Masiu,

 

(Walo a Magari-ari)

·         Datu Gomisa sa Marawi (Limaka tindug)

·         Datu Gomising sa Marantao (Tlo a Maruhom)

·         Datu Macadiar sa Buntong (12 Inged)

·         Datu Mayod ko Dowa Dangi Purampiay

·         Datu Domocao sa Taraka

·         Datu Mayaman sa Antanga Didagun

·         Datu Batara sa Ramain go Dutsaan

·         Potre Pilimbasing sa Molondo (num a Datu)

Ipoon ko Domocao sa Taraka married to Potre Kalisia a Olan a wata o Limbobongan (Aliga) a wata o Pati mata ko Mapunag a wata o Sharif Alawi, so Limbombongan na wata o Potre Kalandaan ago so Balabagan Boisan, begot

·         Datu Manlao

·         Maca-apun sa Taraka

 

Maca-apun sa Taraka married to Potre Bolawan sa Sapad, begot

·         Madayao sa Malungun

·         Kadayon sa Lomasa Boriongan

·         Abagat sa Dilabayan Pitakus Sambolawan

·         Potre Mamotre ko Sudupan o Masiu inao Pundag

·         Potre Ayawa sa Taraka inao Balindong Bsar

 

Potre Ayawa sa Taraka married to Sharif Angkaya sa Masiu a wata o Potre Kaizadan ago so Amaloya Thopaan sa Masiu, Begot

·         Datu Onggor

·         Abpa sa Poona Masiu amao Doron

·         Kayowa sa Taraka

 

So Potre Nandaopan na wata o Sharif Alioden Sulog na piyangaromao Madayao a Aloyodan sa maguindanao a wata o Sharif Kabunsuan sa Maguindanao a pagari bo Sharif Alioden sa Sulug. Mimbala-iya so magari a Sharif, na mimbawata siran na;

·         Potre Kaizadan sa Masiu

·         Potre Pazaolan sa Unayan

·         Potre Pinorot sa Iranon

 

So Potre Kaizadan na piyangaromao Amaloya Thopaan sa Masiu a wata o bae sa Kabuntalan ko Bayogun a moriatao Batara dikhilatun sa Masiu a isa ko pat a Datu ko phangampong a Ranao, na mimbawata siran na;

·         Sharif Angkaya sa Masiu

·         Sharif Manuzang sa Molondo

·         Dayansalong sa Binidayan-Pualas

·         Ambo sa Lumba a Bayabao

 

So Sharif Angkaya na piyangaroma niyan paganay so Paramata Ampayong a wata o Pazaolan ko Potre Gayo sa Maguindanao na mimbawata siran na;

·         Maupaat Barao (karoma o Bae Angkili sa Marantao)

 

So Sharif Angkaya na piyangaroma niyan ikadowa so Potre Maririnag a babayo Ambolotho sa Dagook ago so Lolongun sa Lumbayanague a manga wata o Taman sa Unayan ko Sanaolan, na mimbawata siran na;

·         Maupaat Amising(Amitin) sa Tamparan

·         Abpa Otowa a Dingan (amao Amtak sa Tugaya)

 

So Sharif Angkaya na piyangaroma niyan ika tlo so Ayawa sa Taraka a babayo Abagat a manga wata o Domocao sa tarka na mimbawata siran na;

·         Onggor

·         Kayowa

·         Abpa a Bayora

 

So Onggor na piyangaroma niyan paganay so Paramata Indias a wata o Embaor sa Bansayan ko Adong a bae sa Maguindanao a wata o Aroyod a wata o Amadas a Datu Tambingag sa Buayaan a Wata o Sulotan sa Maguindanao a Kaharoden Kodain ko Bae Sinai a wata o Sultan Tambingag a wata o Radja Serongan sa Buayaan ko Bae sa Tagoloan ago Sulog na mimbawata siran na;

·         Umaga a lokus a Datu sa Poona Masiu

·         Daki a Dakiran a karomao Datu Maas sa Wato

·         Amiak Ambayo sa Madalum

·         Gaongki karoma o Radia Obangkil sa Masiu

 

So Onggor na piyangaroma na so Sittie Adir a babae o Dima-alip sa Maguindanao ago so Dianaton sa Butig na mimbawata siran na;

·         Radia Sarikran a Balindong Busar sa Masiu a Sultan Diagaborola sa Ranao

·         Danam bae sa Lumba a Bayabao

 

Ipoon ko Umaga a lokus a datu na piyangaroma niyan so Doron a babae o Sharif Bangkaya sa Dutsaan a manga wata o Danding sa Maguindanao ago so Ulok sa Dutsaan-Ramain, so Danding na wata o Sultan Dondang sa Maguindanao na mimbawata siran na;

·         Kundaolan a karomao Maruhom Dialaloden a wata o Balindong Bsar sa Masiu

·         Amini sa Poona Bayabao

·         Bayo

·         More (madak‘l p‘n)

   
Royal Sultanate of Ramain

(By Datu Ontay)

One of the oldest sultanates of Pangampong a Ranao is Ramain’s sultanate, the 8 wise men of Ranao including Datu Acari of Ramain updated the existed Igma and Taritib of Ranao on somewhere in 16 century, they created the 15 royal houses and the 28 legislative bodies to executes the updated Igma and Tarib of pat a Pangampong a Ranao, this ancient order or law bound together the four states or principalities of Lanao into an alliance or confederation and defined their relationships and Ramain became the primary highlighted sultanate as member during those days, the sultanate was established by our great ancestor DATU ACARI of his royal title “SIMBAAN SA RAMAIN”

The sultanate of Ramain is located in the municipality of Ditsaan-Ramain, Lanao del Sur, with its sister sultanate the “Ditsaan” also belong to the 15 royal panoroganan of pangampong a Ranao of mala a Bayabao principality. By virtue of republic act 2228 dated May 22, 1956; Ditsaan municipality was renamed Ditsaan-Ramain municipality in honor to the 2 equal royal sultanates of mala a Bayabao; In June 25, 1963 by virtue EO # 428 Ditsaan-Ramian became regular municipality of Lanao del Sur.

Accordingly; the throne as sultan of Ramain is exclusively to assume, only the descendants of the 4 sons of Sultan Diamla Alam grandson of both Maradia Otowa as Datu Sa Palao and Maruhom Palal, the two sons of Datu Acari to Potri Agay (mother of Datu sa Palao) and Paramata Nangko (mother of Maruhom Palal) one of the daughters of Balindongbsar of Masiu to Pindawadwa oray a noni bloodline, has the right to assume the royal throne as sultan sa Ramain alternately,

One of the late sultans of Ramain was the first Muslim senator of the Philippines in the good name of “Sultan Alauya Alonto” who served as senator of the Philippine for three terms, 1934-1935; 1941-1945 and 1946-1947. Ramain became one of the most prominent sultanates in pangampong a Ranao that reached its record till the Sultanate of Brunei Darussalam, Johor and nearby areas because of “Senator Alauya Alonto” who served as sultan and for his charitable services to his constituents, almost the same with the sultanate of Masiu because of Sultan Ali Dimaporo who served as Governor then congressman of Lanao del sur and same time as sultan, also the Sultanate of Bayang because of late congressman Sultan Haroun Al Rashid Lucman.

I remembered the notable comment from my website www.acmaly88page.tl ontay & marogong.net and I quoted (igira aya datu ko inged na malai sowa ago matao tanding na pukaawidaniyan so ngaran o ingudian ko kapiya niyan ago so pagtaoron ko mga bantuganiyan) if the leader of the sultanate is a good man, knowledgeable, respected his good deeds will reflected to his sultanate…

Salsila mentions that Datu Acari who was known as SIMBAAN SA RAMAIN firstly married to Potri Agay sister of Alao, Puso and Ulok, begot Omon of Ganassi, Amnag wife of Adamba of Pugaan, Dangi of Marawi and Maradia Otowa who was also known as Datu sa Palao.

Datu Acari married also Paramata Nangko daughter of Sultan Diagaborola Sarikran Balindong of Masiu to Pindawa-dwa Oray one of the 5 royal Noni of Ranao-Ragat, begot only Maruhom Palal who was married to Potri Maginalong a bae sa Tanggasana the sister of Maruhom Kahar of Raya-Wato Balindong LDS, begot

• Bae Potre maamor sa Ramain a Kodanding

• Bae sa Bayabao

• Bae sa Taraka Karoma o Maruhom Sharif Aliola sa Poona Masiu.

• Sarip Cosin a Mialindong sa Basilan

While Maradia Otowa a Datu sa Palao also son of Datu Acari married to paramata Ambayo daughter of datu Aliyodan who was popularly known Jannaton sa Butig a Naim sa Maguindanao (DIANATON NAIM) to paramata Asiya also one of the 5 royal Noni of Ranao-Ragat, begot

• Bandara

• Bondayo

• Diwaan

• Maruhom Sidic

Maruhom Sidic first married to Kodanding a Bae Potri Mamaor sa Ramain daughter of his Uncle Maruhom Palal, begot 1) Bae a Piti-ilan, 2) Awalo Zaman (Maruhom Aulia Ala), 3) Akhiro Zaman (Maruhom Sapaatula Ala). This gogodan showed and expressed how it’s fair the throne to the descendants of Datu Acari, then Akhiro Zaman married to Danding a Bae a Labi sa Balabagan daughter of paramata Adawi and Dungklang son Datu Ambun also one of the 5 Noni of Ranao-Ragat; Paramata Adawi was a daughter of Dianaton Naim of Butig from Asiya also a Noni, begot Sultan Diamla Alam of Ramain.

Sultan Diamla Alam of Ramain married to Patri a Bae sa Osonan, daughter of Rilaola of Wato to Bae sa Marigay the daughter of Datu Nanak who was a son of Iman Diwan of Bayang to Paramata Impa the daughter of Balindong bsar to Pinadawa-dawa oray a Noni.

Sultan Diamla alam and Bae sa Osonan bored Bae Matimtim (Datu Ontay’s great great grand grandmother) Bae Ogotan, Datu Mangandog, Amai Luma, Amai Sangkad, Amai Dutsaan, these are the 4 sons of Diamla Alam were exclusive to the throne as Sultan of Ramain, Bae Matimtim was the first bae a labi sa Ramain and Wato.

Healthy Comment !

(Si datu ama i mangandog pingaromanian si olayo bae wata labi ko shakba sa ditsaan ramain. si olayo na wato o solotan sa ramain asi maruhom sarip diamadol umra ago si apkay. so maruhom sarip diamodol umra na watao o maruhom sarip aulialah. naso apkay na wato o mayon bae pitiilan sa ramain ago so sarip maopat a solotan sa ditsaan. so mayon babae o maruhom sarip sapaatolah (awalo zaman sultan diamla sa ramain) ago so maruhom sarip auliala ( akiro zaman) manga bawatan siran o maruhom sadic ago so potre. so maruhom sidic wata o datu sa palao ago so paramata ambayo. si potre watao maruhom pala ago si bae tanganasa sa wato.si datu amai mangadog ago so olayo aya manga wata iran nasi baraguir (one of decendant of baraguir aloz and tindos family) ikado nasi aborad( decendant of aborad balbal fam ily, daki family as soltan sa bubong a ramain, binatara as sarip amatonding), tambiran (direct decendant of tambiran former delegate atty oga mapupuno, former superintendent hadja sitty mapupuno bagul. this is own my idea brod..I was heard this salsila to my uncle sultan sa ramain patadato bayas. a comment from Memong Balbal)

Pananaroon

Bunar ko ana inged a maona katupadan o lalaog miamorug a muna kalontanaan o lalaog a damada a paganay kamborokan o miangolamba sigay na katii so Ramain a ronon miasamporna, bunar dun o Unayan a pirongong a bangsa na arati dingka sabut a sarogangan a bansa so Ramain ko Bayabao ka ipangorangkaniyan so pindariday o Noni….(Datu Ontay)

(Some of the Ramain Gogodan is in the Hand of Datu Ontay)

 


SULTANATE OF TAPOROG, POONA BAYABAO LANAO DEL SUR

Taporog was one of the 16 royal sultanates “Panoroganan” of RANAO and one of the oldest royal settlements of Pangampong a Ranao, it was established after Butig principality. It had a land area of just under eight square kilometers, on the Northwest it was bounded by a river known as Lumbac River, on the northeast it was bounded by the sultanate of Bansayan and the sultanate of Bubong, on the Southeast it was bounded by the sultanate of Bualan and a small river know as Anak's River and on the southwest it bounded by Lake Lanao.

The Sultanate of Taporog was ruled by a SULTAN, Bae a Labi, Cabugatan and other royal titles. The territorial of the sultanate was settled by the descendant of 1) Maupaat Parti, 2) Maupaat Sebo of Binidayan, 3) Maupaat Gayob and the descendant of their two half brothers,

As per the royal record of Taporog, SULTAN ADAPUN was the first known sultan of the Royal house of Taporog, followed by Sultan Lucman, Sultan Angali, Sultan Mudag, Sultan Botawan and Sultan Alibsar. Due to the poor health of Sultan Alibsar he decided to step down on his throne and relinquished the throne to Sultan Farouk Mangondaya Aliin Gandarosa Sharif as new sultan, dated 31st of May 2003, enthronement was done in the morning at Punud, Taporog Poona Bayabao LDS.

On early part of 2004, Mayor Sultan Amron Tampugao Maruhom of Marogong was enthroned also as sultan of Taporog to claim the long time bypass to the succession right of the descendants of Maupaat Sebo’s to the throne. The sultanate of Taporog has three sultans, but as I said this was in fact a healthy situation, since many are willing to serve the sultanate, as long as everyone works for a common good, what is bad is when people just sit on their title and sleep on it and don’t care his responsibilities as Sultan.

Municipality of Poona Bayabao (Adopted article)

Poona Bayabao is a 5th class municipality in the province of Lanao del Sur. Located at the heart of Lanao del Sur Province. It is about 37 kilometer away from the capital city of Marawi. To emphasize Poona Bayabao is derived from two Maranao words "Poona" means the beginning and "Bayabao" denotes ethical standards. Thus we can say Poona Bayabao implies the place where the ethnical standard of Maranao people begun. This is therefore compromise the 3 Royal Sultanate House of Lanao del Sur the Sultanate House of Rogan, Taporog and Bansayan. Poona Bayabao is politically subdivided into 25 barangays.

The people of Poona Bayabao is famous of creating and baking giant food. The Giant Tiatag, is one of the maranao delicacies which only few maranao can made. Another maranao food "Dodol", is a maranao home made chocolate. Another is "Paburut", the delicious maranao icing ball. Lastly,"Burua" the maranao cup cake. The climate is classified as Type IV which is characterized by more or less even distribution of rainfall throughout the year. Dry season is observed during the months from January to March and maximum rain period is from May to October.

SALSILA

So Datu Arogong na paganay niyan mapangaroma so Paramata Layagen a watao Sarip Kabunsoan, mimbawata na

1. Embaor sa Bansayan Poona bayabao
2. Engki sa Minitupad sa Lumba a Bayabao
3. Otowa sa Mala a bayabao

So Arogong na Piangaromaniyan puman so Bae Duni sa Buayan Maguindanao na mimbata na so DATU BIROA sa Bansayan na piangaromaniyan so Potri Nungko a babae o Amatonding a Noni a amao lima noni, mimbawata na Datu Nanak piangaroma niyan so Pinanggao a wata o Datu Ambun sa Balabagan a isako lima Noni mimbawata siran naso Datu Bimban sa Langit, piangaroma niyan so Paramata Banon sa Tapaorog a wata o Balindong bsar sa Masiu na mimbawata siran na so Datu Bunol a sultan Badarol Alam, piangaroma niyan paganay so Danding sa Maguindanao na mimbawata siran naso Bandara a Maruhon Sidic,

miangaromapun sa Maguindanao so Bunol na ana mga moriatao niyan roo (ref. Nejeb Saleeby book) piangaroma pun o Datu Bunol a Sultan badarol Alam so Potre Saapia a wata o Pagayonan ago so Maruhom Rahmatullah a wata o Balindong bsar sa Masiu na mimbawat siran naso, tlo a Maupaat sa TAPOROG, paganay so Maupaat Parti, Ikadowa so Mauppat Sebo, Ikatlo so Maupaat Gayob,

So Maupaat Gayob piangaromaniyan so Dayangcobra sa Maguindanaoa na isako manga wata iyan so Maruhom Diamanolla na isako moriatao niyan so Bantuas family sa Poona bayabao, Magarang, etc

So Maupaat Parti na piangaromaniyan so babae o Maruhom Jalaloden of Taraka na mimbawata siran naso Kabayan a paganay a bae a labi sa Taporog ago so Datu Mundar a Adapun sa Taporog na piangaromaniyan so Rumbano a Rungkoon na mimbawata naso Lucman ago Bae Salamo. Si Lucman ago si Lakayan na mimbawata siran na Saripa, Esma, Angali, Sara. Si mabo si Salamo na piaangaroma e Omra a Sulotan sa Bansayan na mimbawata nasi Calima, Pindao, Tao

So Kabayan a bae a labi sa Taporog na piangaroma o Datu a Cabugatan sa Malaig na mimbawata siran naso Fatima a Bae a labi sa Taporog piangaroma o Sarip sa Ramain na mimbawata nasi, Mudag, Decontor, Ibra, Mokinda, Mangontra, Tuansarip.

So Maupaat Sebo na piangaromaniyan so Dayangindo sa Binidayan a wata o Kalilang sa Maguindanao ago Kaharoden a wata o Amana a wata o Sayawa a ikatlo a Maruhom sa Binidayan, mimbawata nasi Sambae piangaroma e Radiatua sa Bayabao na mimbawat siran nasi Kosigal, Palaandong, Gagamuk. Si Gagamuk na piangaroma e Radia Ali a wata o Pangiyanampay ago so Aloyodan a wata o Candia sa Binidayan, Mimbawata siran nasi Mokayan na piangaromaniyan so Bara a pagari ne Aragad inabae late Vice Governor Palawan Disomimba siran so moriatao Sapaatula sa Linuk Masiu, mimbawats si Mokaya ago si Bara na pito ka loks sa Binidayan na aya langkap a Ngaran si Sultan sa Masiu late Gov. Ali Dimaporo ago si Sultan Abdulmadid Maruhom a Mayor sa Marogong na wata iyan so isako sumosulot sa Sulotan sa Taporog ko idal o Maupaat Sebo. By Datu Ontay

So Daon Katarotopi na buganiyo a Maap....Datu Ontay !!


Antonaa e pumbutowan sa Dibarosan?
by Datu Ontay

Aya dibarosan na ator a babarakatun a piamula a inisukad o manga apo tano a mithaong ko igma ago taritib sa Ranao a tanda ko kiapapasadaan niran, so darpa o dibaronasan na ron ininggolalaln so pata sinta ko pata pangampong a Ranao a sa makabarobaon a dimaka aayon ko bitikan o Islam na kitomparakon so Pata sinta, Songkor, Gapun, Naas, Bugao, na linilayan niran sa gi, sindagan sa odang, piotolan sa balagun, rioputan sa orakamanok, siasaan sa bakayawa, siamborakan sa ombi. piakisakssian ko Mokadam, Kiraat, Dibolodan, Maradika, giyoto so pata Qura-an paganay sa Ranao,

 

So darpa a katataguan ko dibarosan na aya oontodan o manga datu a miagayon ayon ko kipunggolalanun ko Igma ago taritib sa Ranao sa kapaguolowaniron o Balindong Bsar sa Masiu, Aloyodan a Dianaton Naim sa Butig, Boroa sa Pagayawan, Acari a Simbaan sa Ramain, Datu Alanak sa Baloi, Okoda sa Minitupad lumba a Bayabao, Embaor sa Poona Bayabao, Datu Otowa sa mala a Bayabao, siran e mamagadapa ko kaoontodiran ko dibarosan sa Sawer a miamagowaya a ipunggolalan so Taritib a kasasaksian o manga tao sa Ranao.

aya katatagoan ko pat 4 dibarosan naso pata mala a inged a kiasosolbiyaan a kiathatamanaan o pata phangampong a Ranao…Sawer, Madamba, Bakayawan, Dalama.

  

 A meeting among the named Datus was set at Sawer, Masiu, Lanao Del Sur, to discuss changes, establish territorial boundaries of their respective areas and to draft and amend the already existing Taritib / Igma of the Phangampongo Ranao. The meeting place was provided with four (4) pillars of stones, called “Debarosan”.

 
The agreement known as “Kiatathamana-an” territorial boundaries of their respective areas such as; Dalama, located in the municipality of Molondo, the boundary between Bayabao and East Masiu; Sawer in Masiu municipality the boundary between East Masiu municipality and East Unayan; Madamba municipality, the boundary between West Unayan and West Masiu; and Bacayawan in Marantao municipality, the boundary between west Masiu and Bayabao.
 
KASIPA SA MANGGIS

Kasipa sa Manggis- is a royal game adopted during the darangen era, when Prince Bantugan and Prince Madali visited the enchanted kingdom of Parapatana a dulum to court the beautiful princesses in this place, when they arrived (Bantogun & Madali) on the playground of the place, the two princess were invited to plays the Kasipa sa Manggis so they only be allowed to enter the lofty tower of the princesses if they hit the big “KAMBOKA” box.

Kamoboka is a small or big box like structure wrapped beautifully with colorful tapestries with indicated prizes, including the gate entrance to the lofty tower of the princesses, etc.  In a modern time, kamboka has prizes of car, cash, cow or Carabaos.

Players of Kasipa sa Manggis is a group of Mranao men without ally in good royal costume, players will compete in the traditional game until they hit the last KAMBOKA. The game requires good players from a royal descent to hit the targets which are small and colorful boxes called “kaboka” by kicking a rattan ball (sipa). Long bamboos are used as poles and ropes are tied to the poles and strung to the ropes are kaboka. Each kaboka is a small box-like structure wrapped beautifully with colorful tapestries with indicated prizes. If the rattan ball reaches the kaboka and falls, the sipa player gets a prize……..By Datu Ontay

 

MINDATAR SO SAROWANG AGOSO TAWALINDING O RANAO

Dibodun marugun kipamumugan ko Grar a Sulotan ko manga Saruwang a TAW, pantag bo sa kasaliantiyan sa Kadatu, guus ago tamok poon ko mga datu a Sarowang, Tabi-Tabia na madakul so miakasowa sa Ranao na pud a inindagang so Igma ago Taritib na apiya ko sarowang na pipasaong so grar o mga loks tano, one day and see that Ranao is no longer the homeland of the brave and civilized royal Mranaos,

inodun kiadaan sa kabarakat so kadatu a onayanian so Igma ago taritib ka miakalamba na ino miakalamba ka ana kasabapanon na aya kiasabapanon na so mga tao a mala e nunga ko kapaka kowaniyan ko manga ala kadatu sa Gobero,

THE SULTAN !

Please don’t encourage non Muslim to the title as SULTAN, Sultan is one of the good names of our creator (Allah SWA). The word sultan describes the Muslim ruler of an Islamic Nation; his realm is known as sultanate.

The English language word sultan is derived from the Arabic term sultan, meaning "power" or "rule," which in turn comes from the Aramaic word shelet, meaning "to have power."

An interesting feature of the word sultan is that it implies absolute political authority, but not religious authority. Whereas many other Asian and European rulers were heads of both the faith and of the state, a sultan owed religious allegiance to the caliph,

The Sultan and other royal titles are among those embodied in the Mranao long-cherished “Taritib and Igma” (or Customs and Traditions, or simply, Rules and Regulations in layman’s view) of the Pat a Pungampong ko Ranao (Four Genealogical Divisions of Ranao) which would govern the ways of life and ideology of the Mranaos and their incoming generations..

Murka (Wrath) TIYOBA

Anyone who would violate the Covenant of the Old Igma and Taritib would meet Heaven’s Wrath and suffer the consequence?

waggish the traditional belief in the that the solemn covenant of our forebears will inflict upon those who violate the Taritib and Igma that would govern then the Great and Brave Mranao People and thenceforth.

The covenant for the information of those who do not know it yet was solemnly done in the presence of the most Noble and Holy Qur’an of the time, witnessed with the breaking of fresh eggs, the cutting of naturally crafted perfectly rattan, the extinguishing of Lamp and other sombre rituals, and any one from generation to generation to come who violates shall receive the wrath of the Almighty. Our forebears asked the help of Allah to sanctify and make it thriving forever from generation to generation. 

we mus be vigilant, we will just wake up one day and see that Ranao is no longer the homeland of the brave and civilized Mranaos, no longer the last frontier if Islam in the country. One day we will wake up in the land dominated by new occupants with an alien way of life, and new hypocrites professing a corrupt Islamic ideology with a warped cultural identity. What a painful thing it is to see that our children will come to a point that they will be asking their parents: Are we American? Are we Pakistan? Are we Arabian? or Korean? What a doom! Indeed, Allah (swt) forbids!

former First Gentleman Mike Arroyo was conferred Sultan a Pithielan a Gaus sa Ranao, Director General Arturo Lomibao was enthroned Sultan a Macapundag sa Ranao. FPJ as Sultan of BLABLA, Sultan Bong Revilla of Bla Bla Bla and more.

inodun kiadaan sa kabaraka so kadatu a onayanina so Igma ago taritib ka miakalamba na ino miakalamba ka ana kasabapanon na aya kiasabapanon na so mga tao a mala e nunga ko kapaka kowaniyan ko manga ala kadatu sa Gobero,

Pagarapun ami ko 16 a Panoroganan sa ranao ago so 28 ago walo mbabaya sa taritib sa Ranao a siapun tano so Igma ago Taritib sa ilaod ko manga Sarowang obasiranon paka saparia ka makapundatar tano sa ayana ko Bangsa Ranao, ka odi tano kaimani na siiko akhir a gawii na makapundatar sa tindug so Sarowang ago so manga tao sa ranao, kapakay aya tano ibugay ko Sarwang so Grar ibarat O Datu (Datu a Pitielan) Datu a maka Blabla, etc, ka an maka sungaya so Royal ago so kunaba Royal title....arap arap sa sabutun ayiee o mag olwan ko Igma ago taritib...

Bunar aki, Tabia ko diron pud na manumpang ko ki sarog, so sabagi a mindadatu sa ranao a miamakala e kadatu sa ranao na isasiran kiasapaban sa kiasagapi ko Taritib ago so Igma, adun a manga pipiya paza na adun mambo a dairan kaimolngi ko sumpad a pulindingun o manga loks tano

ino tano minungka it's not too late manga dayo a kasiapa tano ko Identity tano sa ditano mizaog so sarowang, ayguda aka opama ko adun a kalilimod a mala na makadadarpa so manga Panoroganan na miakaoma so sarowang a maawid mambo sa grar a sulotan na ati miaka pulagid siran sa tindug na so misaog na marugun a pakasungayaa (Datu Ontay)

TARITIB SA MARANTAO
Initombok e Datu Ontay For future reference 

Sa langowan a kambayabaya na rukanan o Allah maporo a mala a masalinggagao a makalimoon, na so kalilintad na kapipiya ago so kathagondaya nasii ko nabi tano a Mohammad SAW a pangolo a rawatun o langowan a Muslim.

Na ipanabiya akun so kakhapayag o sariato angtangan o pamikiran akun ko atoran na taritib o daluma pinantao a ayadun so Marantao a piagingudan o datu gomising a ikawalo a datu a pagadapun ko mala a domagandar na samporna panabian ko so tlo a maruhom a ndadaya ko sulotan sa marantao, maana si Borionan, si Aloyodan ago si Amimuto a siran e gii mamagodasa ko sulotan sa Marantao,

Na igira taritibun na arkato pinantao a pindayaan o tlokasogod a datu, paganay so Amito-Daba sa poona Maranatao, ikadowa so Datu Alobai a paniambaan sa Maul, na ikatlo so Alayug a Ampatua sa Bacayawan siran e tloka tindug ko Marantao a ndadaya ko kambayabaya,

Isaka kaodasan so limaka pangkatan o Inodaran a piagingudan o Ariong a lombay o Dianaton, na ikadowa so Alang sa inodaran a lombay o Ameladen sa Unayan, ikatlo so Orowa, na ikapat so Ambugo, na ikalima so Bae sa Inodaran a kiasampornaan ko sapolo ago dowa ka loks sa inodaran ago so siao ka apo o moriatao Lolongen sa Lombayanague a miagingud sa Inodaran,

Isaka kaodasan so tlo a datu sa diaputar a kamalig a isaka kakairan ko taritib sa pinantao, paganay si Mikadi, na ikadowa si Asamar na samporna ko Datumaas a sundigan a daradat a manis o kamalig so sapolo ago tlo a langon sulotan sa Kamalig a isaka pukaodasan ko taritib a pinantao,

Na isaka kaodasan so pata mindalumabi a pata mindamudag ko taritib a maana so Maul, ago giya Bakong, ago giya Dayawan samporna sa Marantao a bubukunan o Sulotan sa Marantao a isaka ndadaya ko atas tanggongan ko Mala a bayabao na samporna ko dowapolo ago walo a babaya ko takder sa pangampongan a Ranao,

Na panogodunian so num a inged a suguda marantao, maana so Mamaanun, Tawaan, Iligan, Minting, Bualan na samporna ko Piagapo a kalulumbaan ko pata panoroganan sa Piagapo, na lomagaday ko limapolo a inged a tomiana sa ragat na mimbalingan bo sa Ranao a titimbangan o dowa inged sa Ranao maana so Ranao Utara ago so Ranao Abagat a pangongondayaan o pata lumba a panoroganan sa piagapo a suguda bangsa o Marantao,

Isaka kaodasan so pata datu sa Munai a ikalima si Motia a bitoon a darodopa e Pipis a inaan o mainad sa Uyaan a lilang inipagayon o Ampaso sa Binidayan, isapun ka kaudasan so pata lumba sa adila kapatagan a pindatuan e garang a pimbaiyan e Noron a pagari o Diwan a kapapadaluman ko numa panorogan, Ansabo sa sapad, mainad sa Uyaan, Andokay sa Lala, Tomanggong sa Karukum, Bandara sa Rarab, Adomay sa Pagayawan.

na o adun a dako kasowako atoran o Taritib a gipanabiyaan sa daluma Marantao na buganiyo rakun a maap ka ayabo a da kalumbayi sa paawing naso kadunan tano a dapayag na ganapuniron so kaiisaisa o bangsa sa Ranao, na partiin niyoron so kikangiginawai Wassalam..............(Datu Ontay)


ANTONA E IGMA AGO TARITIB

IGMA (Qur-an ago Hadiths) isa inindato sa Ranao na dikaomanan na di kalubatan.

TARITIB (Pitaong o manga loks) isa inindato sa ranao inisalapidao ko IGMA na omanan a lubatan na aya pulubatunon na so marataon.

MAKAMPUT A KATHARO SA TARITIB
By Datu Ontay

Mizagipoon ako sa ingaran o pusimban a tohan a isa-isa a kadnan a dapayag ayakiruk ko langit a kikawali ko lupa a miadun ko kaadun a rontano bo pagndod ka inisarat sa kitad a daataw  a pupotaw a badi baling sa baya ko miapasad a inged,

Sialawatan akun so nabi tano Mohammad  pangulo a rawatun aya tano songkadun so langowa tanggka iyan ka giyanan so tihaya ko duniya a sigayko akhirat a piakambayabaya o kadnan a dapayag a ayapun ladiyawan a iringan a sowaan a pananayanan tano so kiakalipaniyan ka ayatano pasodan ko sogoan o pusimban,

Panabian akun so Qur-an ago Hadith a piaka tapsira ka obatano madadag ko bayambanan o alam ka giyanan so daptar a kisong sa maliwanag a laboan kinistar ko miapasad a inged, isaka diko karaw a kapupanabiyae ko dowa inged a mala a inarawko doniya a igira inisarat na makatol mokarama aya so baitola a dinidawan ko nabi, Madina kaparan a nabawi monawara a ronon misamporna so nabi tano mohammad SWA inipangandag o lupa karonon minikobor so tihaya ko duniya na inisugad o langit ka inoron da ayaon a ronon makokormat

Pakaondasun akun so kapupanabiyi ko num a inged a mala ko subangan o alongan a suguda bansa tano a igira inisarat na ikapito so Ranao a Orang timor sa awal a Diawa sa paganay a Mantapoli samona na kagiya ka maakas na Iranon pipharasan a Ranao piphandaraan na osaimanto aya na pata adel a gaus a pata mitimbatimbang a aya kisaratunon o manga mitiyardi na pata pangampong a Ranao, Marogong na Maganding na Mimbisa go Dagodob,  sokiaakasiyan na aya kadidawaon o manga mimbilangatao na  Masiu, Bayabao, Baloi na Unayan a pata mindalomabi a ndatadatar sa bantog a zagit sa karawraw a mangongombaw e bangsa ko rimbangiyan a inged

Isaka kaodasan so pata inged a mala kiasosoldaan, kiasosolbiaan o bangsa o Iranon a  kiatathamanaan o Kawali o Inadil a ronon miapamula so pat ka dibarosan a miabaloi a tanda o Taritib ago sempad sadiron kapulimbani o bago a songgoda ig sa aya kisaratunon na Madamba, Bacayawan na Dalama ago Sawer giyanan e pitaro pata inged a mala miangombao e bansa ka kagiya pisombak o bangsa ko pangampong.

Isaka kaodasan so Sedepan go sebangan o Masiu, isaka kaodasan so Sedepan go Sebangan o Unayan, Isaka kaodasan so tlo a Bayabao, Mala Bayabao, Lumba a Bayabao ago Poona Bayabao, na isaka kaodasan so Baloi a mimbawangun sa kiatarambisa niyan,

Na panabian akun so sapolo ago lima a manga panoroganan sa Ranao, adun a somiyarat sa sapolo ago num, adun a somiyarat sa sapolo ago piton na andumpun a mitaro sa sapolo ago walao, a siran e manga lumba a pagawidan ko pata pangampong a Ranao, isaka panabiyaan so dowapolo ago walo a m’babaya ko Takdir ko gii kipamayandugun ko kapakaosor ago kapaka dair na kapusongkada ko initanda a Igma ago Taritib a pata pangampong a Ranao,

Punabiyaan kopun so kapakadadarpa o pitipasal a grar ko pitipasal a inged a awida a ogopa a daoroga na mosawira o manga Panoroganan ago so mbabaya ko takdir, isaka kaodasan so manga lumba a grar a siran e adapun igira dimaka dadarpa so alongan ko inged, isaka kaodasan so manga Imam a si-I kiran inidawag so bayabaya ko gii katakdira ko agama a Islam ko pitipsal a inged sa Ranao, isaka kaodasan so manga Cali a si-i kiran inidawag a bayabaya so kapusiyapa ko Igma ago Taritib ago giron kingolalanun a giyanan e magapida dowa a tatandingan ko agama islam ko pitipasal a Inged sa ranao,

(Oman e pisalipongan o manga inged na ana taritibon na isompaton puman, lagid opama a Wato na isumoaton so Taritib sa Wato, Opama ka sa Ganassi na isumoaton so taritib sa Ganassi)
BAYOK KO SALSILA O RANAO
Inisorat paganay e Bae a Romapunut
Inidayon ago inimpidan e Datu Ontay

 

NANDAW MADANDINGATEG LIWANAG KAKON IMAN KA OLIWANAG KA IMAN P'DAOLAT KO S'MPAD KO DEYALANGALANG ATAO PARALOKO MADEDAW POSAKA KOMBORODAN KABSARAN DAT'MAN MIYAMAGINSARATA KABSARANA MALA KA OLANGAS KA ILMO KO INORAYA MAPANTON DAPAKAORAGISA SA MIYATAYA GAWEE

OLANGASKA ILMO KO PSOLA KO PASALAN WADEBA MABINANING KIDARO PITMANAN MAGATOSA ALINGA S'NGKOKA DALOMABI K'N'G'NO MAGAYAN OMAN MANDADAOLAT MAKILANG SO L'GAWAN MIDAR SO PAGALONGAN TONGANAYA ROMAREK TANTOWA SOMAGOWEN MIYAILAY NIYODN OMADNI SOMARAT KO MANGA ONOR SA RANAW MALA SA PIKIR IRAN DEEKAPANOGODA SALSILA O BANSA

OMIYAMAGINSARATA ALOYANA OSMPAD D'L'G'NO PANGKATAN LALANO SALSILA PAKIN'GA NIYOMAN INONDATU ALANDO INAYONANO KAMPONG SA IMPITANO ONGANGUN GOSO KIYANDAMDAG LADA OSTADAYA HAIDAR AZIS GOSO KAPANGANGANON NURSHEDA TANGGOTE TAMAN KI SA BAE AYA NURH EGUE MASASAMPORNA BO KI MAGAYONA DARAKN ALIA DEMATEMBANG LOMIMBO PAGALONGAN PAGARE KO MINOYOD DOMALINAYA RANON KI DAYONDOLONA RANON LAICA MAYOG PAKINUGA NIYOMAN KA MALO AKN K'N'G'N

SEEYAKN PASODN SA MAADINA KAPARAN MAKATOL MONAWARA PAGANAY PINDATUWAN SOLOTAN KADIDIYA PIMBAWAT OMAR APOO IBRAHEM DAPN DATU SO NABI NA MINDATUDN SA MAKKA BADN PIYANGAROMA O NABIYA RASOLOLLAH KAGIYANDAREDAYAN NA FATEMATO ZUHORA PIYALANDONGA SANGKAD LADO BAGINDA ALI SO PAGARE OAMAR MABALON KO USMAN P'N'D KO ABOBAKAR KAGIYA PLOMBAYAN LADO AMEER HASAN GOSO AMEER HUSAIN POONANA BANGSA O LADO BAGINDA ALI MIYAKA ISTERE KO BAE SA TADAIRAK KAGIYA PLOMBAYAN DARAKATAN DARAWE KIYA APIDAN PMAN SO BAGINDA USMAN GOPMAN PLOMBAE NA SAREPADA USMAN

MIYAKATALONDOGON LADA SULOTANOTO SA KOMARAMANTAPOLI PINDAREDAYAN SERAN NA PAAT SERAN KA TENDG AYA PAGANAIRON IKABDAR DAWEIKADOWA KA TENDAG LADO S'NANGGAWE IKATLO KA TEN'DG LADO SAIH BAHTAN MINIL'BAD SA RAGAT AYA IRAN IKAPAT LADO SAEH BAHSEN MINILMBA SA RAGAT SOPMAN SO DARADAT SAIK BARDAWE MIYAKA ISTERE KO POTRE INTAN TEHAYA GOSERAN DAREDAE NA SULOTAN NABIBACARAMAN SA KOMARA MANTAPOLI SO SAIK DAGAWE NA INISTERENIYAN SO DAREDAY SA BOGADAD LADOTOWAN POTRE AW MALAILAY GANDING PIYALANDONGA SANGKAD O SULOTAN NABIBACAR ADEL SA KOMARAMANTAPOLI PINDAREDAYAN SERAN ANON'NA RAWAT'N ARTAWAN GONAWAN SAREP ENDEYARA PATRA,,,,

MIYANALAN SA RANAW NA SOMIYONG SA IRANON SOKINI NAYON IYAN SA ADELA INITPAD DAA KIYABANTAYAN MIPSAMBI SA LALAG DAON SO BOTOWANUN ASALA BANSATANO AW NAGREYA BAYABAW GONIYAN PANALANI ARKATA MADANDING ENGUDA MAORENTANG GIYADAROL MASIYO NA SO KININAYONIYAN KO KAYOWA GINDOLONGAN SOMOMBA SOMBA KO IG MINDAGINDAG KO RAGAT MINI TOONAIYANON MATARENTESA GEBON KAYOWA GINDOLONGAN MIYA AMAD IYANON MIYALING SA KAIRAN RADIA SOLAIMAN KA MIYAKA SOLA SIRAN KO OMAKAAN SA RANAO DAMAKANG'N SA BAG'R SO RADEA SOLAIMAN MAKIN'GA NIYODN KA L'NGUNANGKO ROODN PANOGODANGKO MIROY KIYALILANGA NIYAN KO BAE RAINA LAOT SAKINI ALONO DA IG ,,,

GIYOTO SO DAREDAY GIYA SOLOTANOTO SA LADA BANTAYAKABOS SA ENGDA DE KATAWAN MONA RADIA MANGUN SA PIYAGMA ARAGAT TEYONGKOPA LAYAG'N GOSERAN DAREDAE AYADEWATA MOKOM SA KINIYALONODA IG MIYAKA PANGA ROMA PARAMATA S'L'G'N WATA O BORANTAKA DAL'GNA MANTAKA GOSERAN DAREDAE AYADEWATA MOKOM SA KAADIYONGA LUPA MIYAKA ISTERE KO LADIYOLHODA INIMBAWATA OTO I SAREP RADEA ACMAD KAGIYA DAREDAYAN AYADEWATA MOKOM SAKINIRNDENGA GABON KIYA APIDAMPMAN AYADEWATA MOKOM PIMBATARA A LANGIT MIYAKA PANGAROMA KO OLANOLAN SA PANG GAW BITOON SA S'DEGAN,,,

GOSERAN DAREDAE NA SAPOLO AGOLIMA TEGONO MANGA ONOR PAKINUGA NIYOMAN SO LIMAON KA LOKS NA MIYATONGKOP KO RAGAT G'GANATA NA BANSA E PINATOLA I KILID DEWATA MAKAPANTON ILIYANA B'BARAN DEE MIPAGANONA MASO ALAW MANGATA MAGALAW GIMBAAN'N IKASAPOLO APID MINI R'NDINGA PALAO SO LIMAON KA LOKS NA MIYATONGKOP KO LANGIT G'GANATAN BANSA MIMBALAWAG SA L'NA MIYAKA ESTERE KO ALONGAN DA MADOWA POONANA DARADAT I RENANDANG MITALIKOP DAAKATAO MADA KAPANGAMBAR SA LILANG KO MANGA PIMBAYONGATAW SA MKAYANGA LAMINAN SO LIMAON KA LOKS AYA KISARATNON MGA ONOR SA RANAO DEWATANDAW GIBON SA ILIYANA B'MBARAN, DALONDONGA MIMBANTAS SA GINDOLONGAN MAROGONG, AWELAWELO ANDAW SA KAIBATA KADAAN, TAROSAN TOMINATAS SA BOGABONGA KOMARA, DEWATANW GIBOWE SA TARATAKANA ORAY GIYANA I KASARAT,,,

SEPMAN SI GIBON'N PIYANGAROMA NIYAN SO AYA PAGANAY BAE SA MINANGOAWA RONG MIYA ONA WALAIN MINOMBAW MADAL'DAG KAGIYA DAREDAYAN TOMINAMAN SA ROGONG MANGONDAYA BOWESAN MITOMARA BOWESAN PITOWA BABAIRAN MIYA B'MBAR KO RAGAT SE TOMINAMAPMAN MIYAKA ISTERE KO LALAWANGUN SA SOLOG INIMBAWATA OTO SNGBA NA ROGONGUN KAGIYA DAREDAYAN PASANDALANA MOROG INAYONA NO KAMPONG INOMBAWA RAAYAT IKADOWA KATINDAG SI PARAMATA BANTOGN KOMARA P'NDIDAON MGA LALANO ATAW PANAMANIRAN SA TEG SO ARKATA LAWAN'N BALOMABI SA LANGIT INALANG KO MIMBALA,,,,

ISAPMAN KA TENDG SI DAROMIMBANG DARADA BABO PPNASANGE LOOKA LIKOD IYAN KA PPKAS'NGAONON KAWARAW I DARANDA SI PASANDALAN PMAN MIYAKA ISTERE KO SANDALINAYAN SEREG BAE SA PARAPATAN KAGIYA PLOMBAYAN DEMAAMPAO KALINAN PANOGO DALOMABI MIYAKA ESTERE KO POTRE SETIE ANAK BATAAN KILATN DARADATA MADANDING MIYAKA ESTERE KO NOMONAW SA RAGIRAY PAKINUGA NIYOMAN KA BOTOWANUN KALINAN KO TLOWA PNGAMPONGAN MIYAKA PANGAROMA AMIROGONG TOPAAN SOMINUNGGAY LUGAWAN MIMBISA PAGALONGAN MIYAKA ESTERE KO BAE TORON BOLAWAN LIYAMIN SA BALOE TANTOWA SOMINANGGAY MINIGAMBARA OLAN MIMBISA PAGALONGAN ,,,, ---->>READ MORE


 


created and re constructed by Datu Ontay Marogong
for the benefit of the young generation of Iranaon, please feel free to post the Pananaroon from your Inged...


PANANAROON SA  MAROGONG-UNAYAN

Ingged ko a Marogong a ayaden so Unayan a riogong a pangkatan a pirogong a bangsa a igagambao sa pikir sa kaphanogoda niyan ko balibet o doniya a linding o pilimpinas a biayanan ko saod a dikenan ko malakot a oman maka irigi na gona maka salingko na mabaloi a poonan o mia moreg a bangsa ago so sempad ko muna, ka ini pangombao niyan a aya muna tanaan o lalaog a da mada a aya pitaknaan o tolos a da marendan, a giyoto so agama a aawidan o sarip a ini panolononian ko balibet a Mindanao,

Na Makoranda a Butig a lomiyabao Marogong a maona ka tepadan o lalaog miya moreg a muna kalontanaan o datumanong ko ranao a ini ombao a manis a madalendeg anonen ka ayabo pirogongan ka sabapan ko Asia a Paramata sa Butig a isa ko lima noni.

PANANAROON SA MASIU PHANGAMPONG

Skami sa Maganding a maorintang anonen, na inoron mini didaw so Masoi a Masiu ka mini soi-soi on so tolos a da marundan, ka mapaipen o ana tangkal a pimbukunan o sigay na sii bo malalangag sa daralat a Masiu. na sii bo ma-aadap sa arkat a Tamparan na bunar ko ana inged a mangongobao i bantog na dinian bo katingki so binaning sa magading, Na mapaipen sa pelabi i talenta ko Masiu nago sa penda lomabi i tanan o samporna. Na Marandang a bantayan a maorintang anonen a sindigan a Taraka a abay a samporna ka nanao sa maganding a aya kiya sengkoan o daradiat a langkap a kormat a lalayon ko Oray Pindawa-dawa sa arkat a maganding a ayaden so Masiu.

PANANAROON SA BALOI PHANGAMPONG

Di maya so mimbisa a somineng-gay legawan a ayaden so Baloi, ka ino daden pangampong ko rimbang iyan sa kadar a ngenian ko daradat ka ini pangombao niyan a kambibisai niyan ko sarip alawiya, a mini lemba a bansa sa polo waya Mindanao, ka ipango-ngorangka nian a inged a Tagoloan a abay a Maguindanao a iririmbang sa Sulog, ka langowan o bangsa o balibut a Mindanao na mana poket piagekut a langon miaka sagad sa Pangampong a Baloi

PANANAROON SA WATO BALINDONG

O aden a plabi a magiring sa Masiu a gaganatan o sarog, na dinian bo matimbang so tihaya makabengkas ko sedepan o maganding, ka ronon so misamporna so Balindong ko Masiu a inilumba a manis ko sedepan a Maganding na aya kialaminan ko pamata dakiran e babai Sarikran na inipangombaw niyan so kaipumarigayan o Diwan ko Unayan a inao pata wata aya muna e bantog a lilang inipagayon o Rilaola ko Wato.

PANANAROON SA T'BOK MALABANG

arao-rao so tebok a di baloy a Malabang a bagabai a selangan a rimbang a maguindanao a pimbekenan o Anta a miyangombao i bantog ko sapasagi ko ragat. Na ini pangombao niyan aya mona tanaan o tihaya makaombao sa polo aya Mindanao ka benar ko ana inged a pikampongan o Sarip na sii bo milalayon sa ilian a Malabang ko kia lilanga nian ko paramata Mazawang a bangsa miamoreg ko sapasagi ko Ragat,

PANANAROON SA BAYABAO

Kanogon o Unayan a madalendeg Marogong a Baden kiya sagadan o lalaog a da mada, a inged a pirogongan a baden siyarigidan o tolos a da marendan na katii so Dagodob a ayaden so Bayabao a kiya sampornaan ko tihaya makaombao a ini ombao a manis a polo waya Mindanao. Na Taksil sa Pelabi a penginalawan ko ig a magiring sa dagodob ba gaganatan no sarog, na Kilid sa phapetokal a melawan ka melabi a zhayan sa domagandar a poonan o tabiat, ka bunar  daka noni-i na aya pizampornaan o pindariday o Noni, na aya kia timoan ko mga lombay o Sarip a maawid ko malakot sa balibut a Mindanao.

PANANAROON SA UNAYAN

So peman so Unayan na daden salin sa betad ka daniyanden sayani so rimbang iyan a kampong a miyonot ko pimbago a maka dorat sa bansa a lalagdan a lalag a ipelimpang ko inged o diroyod sa bangsa. Na makoranda so Butig a madalendeg marogong a ayaden so Unayan ka lalayon rorogongan ko kipamayandegen niyan ko bangsa sa miorod, ka kiasayanan iyan a katabilangan sa ig a aya pitidawan ka sabapan ko agama.

PANANAROON SA BINIDAYAN

Binidayan minombao a ingud I Daisalong sa arkat a Maganding a rangka sigay ko Ranao a pamorawag a langkap ka aya kiabidayan ko bangsa o phangampong ka ini pangombao niyan a mitalikop I bansa ka kiasombakan o marogong na maganding na dagodob ka sabap ki Daisalong a lilang i Makapundag, mia morug I bantog a Binidayan ko manis a langkap ko pilimpinas ka sabap ki Dimaporo a sulotan ko maganding a da matingki ko ranao

PANANAROON SA PUALAS

Kataya so Pualas a puwalasan ko lalag a olodan ko ongangun na pualasan ko bansa na olodan ko takdir, ka inipualasian a bansa nian ko Sharif na mitalikop e Noni ka mini sombak ko Nagu na minisompat ko Oray na minitombok ko Anta na samporna ko Ambun na manganon ko Asia sa madalundug anonun, na makoranda a dapao ka adun a ranao niyan a ligoin a libutun a pualasan ko bantog

PANANAROON SA LUMBATAN

Lanat lumbat kano ka miangun o Lumbatan so rimbangian a inged, Lanatan ai Lumbatan ka kataya so Alinao a Bolotho ko Subangan ka ruza a ngaranian a kapundaorogaon ka da maako sawalun, apiyapun o pukatimbang a Bangsa o Lumbatan na sii di kasalongi ko kabarorao sa lolot a kormat ko tonganay, kia timba-timbangan o pat a Mombao ko Ranao ka tanan iyan Bangsa,

PANANANROON SA MADALUM

Sopuman so Madalum sa maurintang anonun na dikatimbang e bansa o rimbangian a inged ka aya kiadaluman ko bangsa o phangampong, di katukhad e kadar na di kangun e daradat ka madalum e pangkatan ka sabapan ko Alawi na mindalum e bantogan ka ayakialaminan ko paramata Angni sa lumba a maurintang sa sudupan o maganding ka mitalikop e batog tananon miasimpan so lima noni sa Ranao.

PANANAROON SA MARAWI

Maraorao Marawi a dibaloy a Dansalan a ingud a pulawiin ko pata kampong o Ranao ka kagiya pitimbangan o manga lalano a tao na makalilay sa manis na saulangan ko bantog  a Bacolod ko pangkatan ka si buadi Sakayo na minirun sa mulabi ko bangsa o Pangampong ka romiaga sa rogo sa kalalangkap a bantog e datu a Kader AMAIPAKPAK.

PANANAROON SA PIKONG

Bokelod a minombao a manso naga somalong a kini pantao a Pikong a mithalikop i bantog ka sabapan den ko Nago ka ino mirangka lawan ka da ma ako sawalen o tao ko linding o ranao ka taman niyan Bangsa, isaka sinigayan o pamorawag a langkap ka sabapadun ko Nago a isaka putangkongun ko Ilidan pinagadil inipangombao niyan aronon misamporna so Datu Kodaratula a lomiangkap e bantog ko balibut o duniya sa kiandatuiniyan ko Guindolongan Marogong ayadun Maguindanao.

PANANAROON SA PAGAYAWAN

Obarakat so inguda matag sialindawan o lalaug a damada na ayapen di barakat si datu a pagayaon a Arobero kilatun a piyagayaw a bantog a inabay a boloto na tindug a ngaraniyan so kawasa sa Maguindanao ka ayamiaka tangkal ko tonong sa maguindanao a daombongun sa torog datu sa maguindanao, kiaunayan ko bangsa a tonaya mindamdag a muna panagayan a pagayawan e bantog a muna tanda sa Ranao ka isaka putangkongun ko sedepan o Marogong, na marawraw so Padas a pimbukunan o Sandab a ibabantog ko aranao ka kagiya bansaniyan so Boronai ago sulog a iniombaw a batog o madalundug Marogong.

PANANARON SA POONA BAYABAO

Kanogon o Marogong a Baden kiya sagadan o lalaog a da mada, a inged a madalelendeg a baden siyarigidan o tolos a da marendan na katii so Dagodob a ayaden so Bayabao a kiya sampornaan ko tihaya makaombao a ini ombao a manis a polo waya Mindanao. Na Taksil sa Pelabi a penginalawan ko ig a magiring sa dagodob ba gaganatan no sarog, na Kilid sa phapetokal a melawan ka melabi a zhayan sa domagandar a poona o tabiat, ka bunar ko daka nonii na aya pizampornaan o pindariday o Noni, na aya kia timoan ko mga lombay o Sarip a maawid ko malakot sa balibut a Mindanao. 

PANANAROON SA BAYANG

Mikadakul ko Ranao so Bokalag a Montiya na mindakul ko Iranon so Linang a mamondiong a kabusaran ko inged, na katii so Diwan a aya pundaorogun ko sapasagi ko Ranao ka aya mikabusaran ka tangkolo e binaning a asal a pangadapun a inadel ko marandang sa kia khalipanian sa inarkat a Bayang, inonayan ko zaman a dikatimbangoray, miangombao diragun a dimarundan taduman ka miailay so tanda sa kiambatara iyan ka mabolawan pisigisi a oray a makabinta, linang a makaombao sa kia pagingudian ko Iranon Piparasan a Ranao Pipandaraan

PANANAROON SA SEDEPAN A UNAYAN

So mokun Di zalin salin na lomalangkap I Saleg na kap’ phagilemoan gii kapagimanan ka oba p’ka arangi a pendilabao bandingen ka maka taroban so igg o ragandab o dilion na kalabawan so orog sa kiaranda a ragat na khasawang a bandingen o katin sa sinaratan ka maalaba so orog a sendod a peng-gagalo na kilatan so boklod na merogong so pangampong ka tambegen o bidori so komarapar a oray a baralawan sa Ranao a tomianda ko sempad a miken ko kayambolan ko datanong a marandang a lawan zaman o inged a pikampongan o sigay sa madaledeg a anonen.

PANANAROON SA MARANTAO

So lalag sa Marantao na inodi kasalongi a kapuka bandingian ka igira miapasad na dapun kalolookani ka ginokut a giakot na dapuman angkolasi, Ongangen sa Marantao a maka sapolo phasad na makasiao makakas, inoron minididaw so Marantao rarantawon ka ini kasigi o tao ka aya kiapoonan o mga bantog a Onor a pandai mokir ko lalag, inodun rarantawa o rimbangiyan sa kadar ka sabap sa bantoganon o datu Gomizing ko mala a domagandar a mitlo ka ayana.

PANANAROON SA MUNAI

Katiiman so Munai ka opama bumbabagul ko pata adel ko Ranao nagu pamagayao- ayao so pata kampong o ranao, na aya muna dansalan so pikampungan e Ginto a salaginto ko Butig ka kagiya mauunai ko pata rogo o Ranao na sugud a bansa niyo ago giya Maguindanao, na opama tarintiki nagu dansali a oran so pat a gaos inadel ko kablangan sa Ranao ago giya pipharasan na asara dimbaratan na osarigidi kilat nagu matangkal sa linog so Inged tanu a Ranao na katii so munai aya muna kapanandigan ago mauna mipalangka ko rugus sa kipamayandug tanu ko Bangsa o Phangampong.

PANANAROON SA TUGAYA

Apia sa mitharo sa mauuna e bansa ka apiapun matingki na dipuman kalawan a bantogan o Tugaya, apiapun marupung na dipuman kaombawan a bangsa o Tugaya ka ruza o maorintang na sugud o pipharasan, ini pangmbao niyan a papandayan ko okir na lomalangkap e bantog ka mana galang gomilang a kapuka kilangian ko miaka mbala-bala, ka badi langkap ko Ranao ago giya Maguindanao a ingudaya Tugaya a ronon so kapumanis na ronon so parasayan a ibabantog ko Ranao.

PANANAROON SA TUBARAN & BORIBID

Dita mambo dawain a dipakapurimbara o bangsa o Iranun ago so bansa o Ranao ka kagiya miatanto a langondun datomanung na tanan sialindawan o tolos a da marundan, na di mipundarainon so Matanong ko Tubaran ka pimbalawagan niyan a sudupan a Unayan ago giya Maguindanao ka miailay so tanda ka inilano ko inged, na matanog so Tubaran ka matanog e bantogan ka sugud a Maguindanao na ruza o pipharasan a ranao piphandaraan isaka batogiyan a riantaraa sa bansa a boribid inimbabid o miaka mabalabal ka piradun ka boribid a bangsa miamurug mababaya ko takdir pata adil a gaus.

PANANAROON SA SIGAYAN/KAPATAGAN/KORMATAN

So peman so Sigayan ayaden Kapatagan a sinigayan o bansa a pamorawag a langkap ko sedupan o phangampongan a ranao, ka isa a bantogiyan na aya kialaminan ko montiya ko Unayan a Noron ko kapatagan a da ganapen sa torog o moriatao I ginto a salaginto mawarao, ka inipangombao niyan a kiandolon dolonan o pat adel a gaus ko ranao piphandaraan, na inipemanisiyan a kiormatan ko sarip a kormatan ko bangsa a kormat ko phangampong.

PANANAROON SA TAPOROG

SOPUMAN SO TAPOROG NA PAMANAY O DATUGUB SA KADARUPA SA RAGAT, PANDI O DILABAKUN SA DARINGGAY SA KALODAN.  O SAGANSANG SA RAYA NA PHAPHAMOROBOROWAN KA DATO-MOLOK SA SOLOG, SOMOBA SA POLANGI NA PUMBASALAN SA AGONG KA AMIR-UL-OMARA SA MAGINDANAO, MALING SA LIGAWASAN NA IPUNDOLOG A GANDING KA ADAPUN SA TAPOROG, KALBIHAN O KAPU-REUNION O CLAN

By Datu Ontay 

Congrats ko langon a miakapag-grand reunion na manga clans, pangninko sa Allah a mambagian niyo so limo o Allah ago pamakasorgaan tanoniyan ko oriyan o kiaparatiyaya tano ko manga katharo iyan sa Qur-an, isaon a mialaoy sa kitab so katataralbi o kakunalangka ko Tunganay, madasug ka, aya isa inokitan tano a manga tao sa Ranao na so kapagaduna tano ko family reunion sa kunaba ayabo a antap tano na kapagaduna tano ko manga family reunion tano misabap sa adun a pukandidato sa politika a poon ko clan, ikadowa na kunaba ayabo hadap tano sa kapureunion na pantag sa ana sulot sa grar ko pitipasal a manga ingud tano,

sagadita ka bunardun a moayan o kapumorod so kapu-reunion ka kapamagodasa ago kapumomosawira, baloyin tano a aya kataralbi kapu-reunion na soasoat ko Allah ago paratiyaya ko mga katharo iyan sa QUR-AN sa maka ayonon so mga galubuk tano a mapia ka antano mamakasulang sa maliwang, 

KATII SO KABUTOWA KO KAPUPAKA WATAN O GOGODAN

• MAGARI (Magari sa Ina ama odi na Ina odi na ama)

• TUNGED MINSAN (Magari so manga loks)

• TUNGED MACADOWA (Tunged minsan so manga loks)

• TUNGED MACATULO (Tunged Macadowa so manga loks)

• TUNGED MACAPAT (Tunged Makaltlo so manga loks) 

So Tenged makapat na kunaba mawatan ka igira na dapun matay so palokloksan na langon kanoron ki ina odi na kibapa, 

KATII SO KABUTOWA KO GOGODAN MIAKA-AWAG SA MALO MAWATAN 

• TUNGED KAMI (isako sa pamilya)

• MAGARI KAMI (isakano sa clan)

• MADASUG AMI (isakano sa pagapoon)

• LOLOT AMI (Isakano ko poonan)

• TUNGANAY AMI (ana connection iyo)

• BANGSA AMI (isakano ko salsila a pakapoon)

Aya kalalyami ko kabutwa ko kapapantagan a kaisaisa a lalayon puka alloy na datar o:

• KAPAGARI

• KAPUMADASUG

• KAPLOLOT

• KATONGANAYA

• KABANGSA

Giyanan mianga aaloy na pudanan ko siniyap o Egma ago so Taritib a Ranao sadiron kadalongi ago aya inigakuton o manga loks tano naso lalayon gii katimo timo kapagisaisa ko langowan a sowaan a kamapiyaan, so nabi Mohammad SAW, na aya isa inokitaniyan na diniyan di pamisitaan so mga madasugiyan igira di kasisikutan sa oras, isa pusowaan o komakalilid na oman Jamaat na mbisitaniran so madasug iran, sabap ko kasikut sa oras sabap ko manga galubuk na ayabo kapuka bisita tano ko manga tonganay tano na igira ana miapantag a miawafat ko kalolotan, amay puman ka dika tomibao na dangkadun makowa so sempad o manga sahaba ago so manga palokloksan tano na ayadun mambo pukasabapan sa kapakawatan o katotonganaya ka dadun a kasosongowa kandadaoroga, omanun kaonpun so sakit miasagub ko politika na oditano aya siyapa na kada so bangsa a mapia a pangandag o Maranao. By Datu Ontay
So Batara di Khilatun sa Masiu na piyangaroma niyan so Nomonao sa Ragiray, na mimbawata siran na;

1. Mando Marinay sa ig
2. Maradia Iphapas

So Mando Marinay sa ig na wata iyan so ;
1. Ami Alongan Simban

So Ami Alongan Simban na piyangaroma niyan so Gambayolan, na mimbawata siran na;
1. Mangga

So Mangga na wata iyan so;
1. Ami Ayonan

So Ami Ayonan na piyangaroma niyan so Bae sa Phagingudan, na mimbawata siran na;
1. Khoyaan
2. Baringigan

So Baringigan na piyangaroma niyan so Sebian sa Bugasan, na mimbawata siran na;
1. Bayogun
2. Makarabay
3. Ami Daragat
4. Ami Ramag
5. Batikun
6. Pondag

So Bayogun na piyangaroma niyan so Bae Sa Kabuntalan, na mimbawata siran na;
1. Amaloya Thopaan
2. Amaloya Pakatan
3. Radia Kalantongan

So Amaloya Thopaan na piyangaroma niyan so Potri Kaizadan, na mimbawata siran na;
1. Sarip Angkaya sa Masiu
2. Sarip Manezhang sa Molondo
3. Dayansalong Sa Binidayan
4. Ambo(Abobae) sa Lumba a Bayabao
 
During the incumbency of Dimaporo to the throne as Sultan of Binidayan, Dimaporo was appointed as president mayor of Binidayan by Captain Ilagan an American Military official during the American regime in the Philippines, Dimaporo vacant the throne as Sultan and succeeded him by Noah son of Pitiilan from Candia clan, Noa’s side mother came from the Maruhom Tongki the 1st sultan of Binidayan, Noah was married to Barang the sister of Mayor Abdulmadid Panondiongan of Binidayan a former mayor of Binidayan, Tubaran and graduated mayor of Marogong LDS,

Based on the Old Taritib of Binidayan, Amana and Candia has the right to ascend to the throne as Sultan of Bobonga Unayan exclusively, on the new taritib Only the descendants of Maruhom and Amai Bayora could ascend to the throne as sultan based on the new signed Taritib of the majority of Datus in Bindiayan, After the death of Sultan Noah, Dimalna succeeded the throne as sultan, on the untimely death of Sultan Dimaluna, Datu Umpat the Incumbent Datu a Cabugatan sa Binidayan attempted to succeed the sultanship his basis he was came from the line of Aragasi Amai Bayora and also incumbent Datu a Cabugatan of Binidayan, the rivalry was happened when Datu Hadji Omar from a Candia Clan strongly attempted to succeed the sultanship of Bindiayan, Click------->>> READ MORE
 SO PATA A BANGSA O RANAO

Siiko ko kiambangsa o manga taw sa Ranao na miakapululubiyai siran ko onayan o bangsa a putompukun o mga Royal families sa Ranao, Sulog, Maguindanao ago giya Boronie, sabap sa aya compass a phagilayan ko Royal clan sa ranao na 4 pat ka daradiat a gi-makapamaganona, 1) paganay naso bangsa sa Ranao ko Pata Datu ago so pata Bae (N’datoon) 2) Ikadowa so bangsa ko manga Sharif a poon sa Arabia (N’datoon a Domato) 3) ikatlo so Bangsa sa Johor ko Iskandar Dulkarnain “Alexander the great” (Ropawan) 4) Ikapat so bangsa ko Sandab ago so Umpas a bangsa ko Boronai sa kapakararayagiyan ko Bolkhia Alam sa Boronai a naonaoniyan a kapapantaganaya a Sultan Hassanal Al Bolkhia (Tihaya-Tiyotio).

Ogaid na ayatano pamulaan ko puso tano so pitharo o ALLAH SWA sa Qur-an sa suratol Hujarat ayat a ikasapolo ago t’lo 13, sa ayakon a lubi a s’sulaan ko Allah so siranoto a manga ala e paratiyaya ago kaluk ko Allah SWA.

Kataya so Kambidabidaan ombabangsa sa Ranao;

1.       Tiyotiyo e bangsa ko Ranao (Maloto a Binaning)
2.       Barabangsaan ko Ranao (Mabagat a Binaning)

3.       Mapia e bangsa ko Ranao (malogaw e Binaning)

4.       Babangsa ko Ranao (Malo mabibinaning)

 

A) Tiyo-tiyo e bangsa sa Ranao, na siran so langonon miasimpan so pata bangsa a pukudugun o Salsila ko Ranao, bangsa sa Ranao, bangsa ko manga sharif, bangsako Johor, bangsa ko Boronai sa kapararayagiyan ko 5 lima Noni sa Ranao, maka iibarat sa Ropawan a Dumato a n’datoon ko inged.

B) Barabangsaan sa Ranao, na siran so babangsa sa Ranao ago so bangsa ko manga Sharif ago so bangsa ko Johor na daa baniyan bangsa ko Boronai ko Sandab, Umpas ago Bolkhia, maka iibarat sa Domato ago N’datoon ko inged.

C) Mapia e bangsa sa Ranao, na siran so babangsa sa Ranao ago babangsa ko manga Sharif, na daa baniyan kitotompok ko bangsa sa Johor ago bangsa sa Boronie ko Lima noni sa Ranao, maka iibarat sa n’datoon ko inged.

D) Babangsa sa Ranao, na siran so matag zazabala sa ranao ka kunaba batungur e bangsa ko ranao, mianabala badun ko bangsa sa Ranao na daon pun pagingud ka sii miagingud ko sasabalaaniyan, maka iibarat sa siran so matag n’datoan.

Sii ko mia aloy e Dr. Mamitua Saber ko manga daptarian a imantokon a masa na dingkadun mapakapusunggaya so bangsa sa Ranao ka mizaog, Kamamaan ago kababayan na misumbor so manga taw sa Ranao, siolot o kamamaan so grar o kababayan, siolot mambo o kababayan so grar o kamamaan, ka kagiya miakasumbordun imanto so bangsa sa Ranao.

sii puman ko osayan o manga patataro sa lalag ago so manga onor sa Ranao ago so komakaput sa manga salsila na mapakasusunggaya iran so kianonian ago so da kanoni-I, aya pasodaniya na kakudug ko salsila so siran a mitotompok ko lima noni sa ranao ka mapapayag ko manga daptar a kunaba langon o manga miangadadatu sa Ranao naba maapud ko Sandab ago Umpas sa kapakararayagiyan ko lima noni a aya watang a kitotompok ko bangsa ko Sulog ago Boronai….

Giyanan e makamput a osayan ko kiapakambidabida o manga bangsa ko pata a pangampong a Ranao, so Ranao Ragat a biwang kawanan a tunday o pagilidan, ago giya kablangan ko Ranao.  By Datu Ontay
SULTANS AND POLITICAL CLAN OF BINIDAYAN
THAT QUENQUIRED HALF OF LANAO PROVINCES

Sultan Mangotara clan of Binidayan was considered first political clan of Lanao based on the record and observations that produced ff; popularly known Dimaporo Family of Lanao


3 Governors, LDS & LDN

4 Congressman LDS & LDN
1 Assemblyman LDS
2 Board members, LDS
17 mayors LDS & LDN

Binidayan was one of the early created Municipality of Ranao, with a total population of 19,008 and land area of (in has) 18,958.00 major economic activity agriculture, belong to the second congressional districts of Lanao del sur, composed of 26 Barangays, Balut Island is belong to this municipality. Sultan Raraco Pundag first appointed mayor two time appointed, Datu Tarawi also appointed mayor of Binidayan as per the record of our learned datus of Binidayan,  followed by Sultan Abdulmadid P. Maruhom also by appointment, followed by Hadji Omar A. Olama appointed and elected. Sultan Muliloda Macarangkat Dimaporo elected mayor until Edsa revolution on 1986. He was replaced by an appointed mayor, Ismael Malangas, for a short period Hadji Zainoden Domaot was appointed mayor and Magidala Macarangkat Datumulok also appointed mayor of President Aquino. Sultan Muliloda M. Dimaporo again elected mayor and finally graduated mayor of Binidayan, his son Punudaranao "Panny" Benito Datumulok two time elected mayor of two consecutive term, Aman Misbac Ampuan Datumulok elected mayor and also graduated mayor on June 20, 2010, Abdullah "Kolaw" Datumulok elected mayor to the present and he is the present sultan of Binidayan

According to the traditional order of Binidayan’s sultanate made by Imam Kadi and the Binidayan Datus handed down through well-remembered oral traditions, only male descendant of the lines of Maruhom Sayawa to his son Amana down to his two children Maruhom Tongki and Amai Bayora could ascend to the title and throne of sultan sa Binidayan of alternate succession, its territory divided into five sub principalities (Lima ka agama) every principality had a major title (Grar) provided by the Datus of Binidayan and Imam Kadi. Namely; Sultan a Gaus of Timbangan, Sultan a Diamla of Kialilidan, Sultan a Pitiilan of Unayan and Sultan Sarip of Lumbac, equal power under the umbrella of Sultan of Binidayan which is belong to the 28 original council of the system of Ranao (dowapolo ago walo a m’babaya ko taritib sa Ranao) the present Sultan of Binidayan descended from both Amai Bayora and Maruhom Tongkiaman; prepared by Datu Ontay.
SHARIF MAUPAAT AMEROL OMRA SA MAGUINDANAO,
My blood connection to the sultanate of Maguindanao,

Salam ko langon a bangsa me ko Sharif Maupaat a Amerol Umra sa Maguindanao a Datumulok sa Sulog, katii so gogodan o M'bawataan o Sawalo a sii miagingud sa Raya ago Sogoda Wato, na ona isumpatiyoron na postuniyo sa comment.

Si Tuntonga ayadun si Datu Untong a sulotan sa Maguindanao ko Ragon a minipantag ko 1837 and 1845 na mimbisita sa Ranao na piyangaromaniyan si Patre a bae sa Samporna Taraka a wata o Rahmtullah, oriyaniyan na mimbalingan sa Maguindanao na minimbulagiyan si Patre a bae sa Taraka ka daon onot sa Maguindanao, inimbawata iran so Sharif Maupaat aya ikadowa ngaraniyan nasi Radia Serongan, so kiakasadiyan a mangoda na mimbisita ko amaiyan sa Maguindanao ko Datu Untong a ikasapolo ago walo a miasolutan sa Maguindanao a wata o Dipatuan a wata o Kibad Sahriyal Benito a ikasapolo ago nem  a sulotan sa Maguindanao 1789 and 1794, so kiapakaoma Radia Serongan sa Maguindanao na miababaya so amaiyan a Datu Untong a sulutan sa Maguindanao na inundaaniyanon so sulotan sa Maguindanao na piyakangrariyan sa Sharif Maupaat a Amerol Omra sa Maguindanao a Datumulok sa Ranao,

Oriyaniyan na mimbalingan sa Ranao so Sharif Maupaat a amerol Omra sa Maguindanao na siidun miyagingud na mimoriyatao sa labi sapolo na so dowaon katao na sii miyagingud sa Maguindanao, paganayniyan mapangaroma so Patao sa Masiu a wata o Mala bae sa Taraka ago so Balindong Aman sa poona Masiu a wata o Dialaloden ko Kundaola a wata a babae o Loks a datu ko Doron sa Maguindanao a so Doron ago so Loks a Datu na pud siran ko mbawataan o Sultan Kaharudden Kuda sa Maguindanao a ikasapo a Sulotan sa Maguindanao, na inimbawata o Sharif Maupaat ago so Patao si Kasawalan ayadun si Sawalo,  Click ---->>> READ MORE

On behalf of all royal families of Ranao/Lanao Philippines,  
we would like to congratulates the wedding ceremony of HRH Prince Abdul Malik and his bride, Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah.  Prince Malik is the son of the Sultan of Brunei HRH Sultan Hassanal Bolkiah 
BALOI SULTANATE,
IS IT MOMUNGAN SULTANATE?

Posted as per request about my record on the Sultanate of Baloi,
11/04/2015 (Thangkai niyo sa sodi ka piagalokalokan mbaal)

There were 4 great Sultanates of Mindanao and Sulu, Sultanate of Sulu under Sheriff Modabar Alioden, the Sultanate of Maguindanao under Sheriff Kabunsuan, Sultanate of Tagoloan under Sheriff Mohammed Alawi and Sultanate of Buyaan under Datu Budtol and Malang sa Inged who were married to the daughter of Sharif Kabunsoan,

Tagoloan Sultanate was established on 1515 by Sharief Alawi, brother of Sharief Mohammad Kabunsuan of Maguindanao, Sharief Alawi arrived at mainland Mindanao on 1464 with his brother Kabunsuan, when they reached Ramitan in Pikong, Alawi dicided to went north east of mindanao while his brother choose south east, the sultanate of Tagoloan fall to the Spanish government, when the 8 wise men of Ranao updated the system Taritib a Ranao on 1675 they temporarily excluded Tagoloan and called the Ranao the Confederation as TLOA Minibet sa Kampong ko Phangampongo Ranao, then, it was replaced to TLOA Mimbawangun ko Phangampongo Ranao. Then in CY-1947, after the war, a meeting among big Datus of Phangampongo Ranao attended. When Sultan Bato Ali of Marawi City, delivered his speech, he addressed the phangampong as TLO Phangampong Ko Ranao a ikapat so Baloi, then Sultan Hadji Ali Tembol of Baloi complained and the meeting ended in a melee and so the meeting was stop prematurely as the Stage was destroyed.

At that time upon the request of Sultan Timbol to the attention of all Panoroganan and Mbabaya sa taritib Baloi was formally became one of the 4 regular Pangampong of Ranao and Baloi Sultanate became umbrella of all Tagoloan's sultanates, the panoroganans extended it territory from Baloi, Lanao del Sur, to Butuan, Cagayan de Oro (or Kalambaguhan, by which name it was then known), was merely a passageway from Baloi to Butuan, which was already a great trading center like Zugbu, Panay and Manila. Kalambaguhan has a small settlement of Bukidnons who lived along the riverbanks of the Kalambaguhan River. This river (now the Cagayan River) was so known because of the “Lambago” trees that grew profusely along its banks

Other side of history narrated that Momungana was the old name of Baloi's territories, the word Momungan means "Piagamongan" the place where the handshake of Sarip Bato Lakongan and the chieftain of Mimbisa Pagalongan was done,

The Word Baloi mean Bialoi which mean “Created” (Bialoi a pangampong) from the mother Pangampong Bayabao, reason why there was no identified boundaries of this two principality, while other pangampong had a boundaries, Baloi territory is Larger compare to its sister Pangampong, with only one royal house, the Sultanate of Baloi, and four sets from the twenty eight guardians of the “Taritib” Dowapolo ago walo a Mbabaya ko Taritib, namely; Lumbac, Basugad, Matampay and Kabasagan, co equal power to its sister principality, Masiu, Unayan, and recognized in Sulu, Maguindanao and Brunie,

 BALOI PANGAMPONG
By Datu Ontay

The oldest name of Pangampong a Baloi was, Somineng-gay legawan a daromimbang Mimbisa, refer to Sharief Alawi who settled in Tagoloan which was outside of Ranao, Sulu and Maguindanao,

Pangampong a Baloi (Principality of Baloi) is one of the four confederations of Ranao and considered as youngest Pangampong among its sister principality; Masiu, Bayabao and Unayan, its territory, start from the Municipality of Baloi lanao del norte, Half of Lanao del Norte, Misamis provinces, Agusan, Surigao and the cities of Botuan and Cagayan de oro, during the creation of 15 royal houses of Ranao, its territory extended to all the areas of Tagoloan's Sultanate.

Maranao Darangen and the “Salsila” royal record genealogy, claimed that the founding father of Pangampong a Baloi was Domalandalan lena, discoverer of this place, he was the youngest brother of both, Dimaampao of Unayan, Botawanen of Bayabao, and Bataraan of Masiu, they were the datus who came from Magalindai Bembaran when this kingdom was destroyed, Domalandalan lena was also called AMIROGONG THOPAAN OF BALOI,

Amerogong thopaan was married to Bae Toron Bolawan, one of the 4 Native princesses of Ranao, namely; Anginonen of Bayabao, Nomonao of Masiu, Sittie Anak of Unayan, daughters of Radia Rinandang “king of kiaranda a Ragat” now Ranao. Thus the people of Pangampong a Baloi claimed descent from the founding ancestor, Amirogong Thopaan,

Originally; Baloi Pangampong was belong to Bayabao Pangampong. Bantayao a Delion a great grandson of Amirogong, married to a Bayabao Princess and let Mimbisa (Baloi) separated from Bayabao and named it Baloi, of the original word BIALOI, means “Created” (Bialoi a pangampong) from the mother Pangampong Bayabao, reason why there was no identified boundaries of this two principality, while other pangampong had a boundaries,

Baloi territory is Larger compare to its sister Pangampong, with only one royal house, the Sultanate of Baloi, and four sets from the twenty eight guardian of the “Taritib” Dowapolo ago walo a Mbabaya ko Taritib, namely: Lumbac, Basugad, Matampay and Kabasagan, co equal power to its sister principality, Masiu, Unayan, and Bayabao,

BALOI PANGAMPONG ROYALGENEALOGY

The people of Pangampong a Baloi believe in oral myths and histories relating to their ancestral origins. They claim descent from Amirogong Thopaan, the first founding ancestor of Baloi, Tupaan’s later descendant was Datu Manangkaya father in-law of Sarip Bato Lakonga 4th ruler of Baloi, who was also a great grandson of both Sarip Alawi and Sarip Kabunsoan of Johore (Malaysia) whom in turn descended from Fatima, the daughter of the Holy Prophet Muhammad, this ancestry is the foundation of the power, prestige, and authority of the royal house of Baloi,

Sarip Bato Lakongan was married to the daughter of Manangkaya (chieftain of balo-i) from a Bayabao Princess, begot Potre Aminsalam and the six Datus of Pangampong a Baloi, one of them was Datu Sandor, who’s married to Bae Kayowa of Masiu (aunt of Balindong bsar), Datu Sandor and Kayowa begot Samar also known as Datumaas of Wato, and potri Alinaw mother of Maruhom Kahar of Raya, these were the great ancestors of Wato Balindong, while Potre Aminsalam was married to Amerol Omra of Maguindanao popularly known Datu Alao sa Ditsaan, son of Datu Otowa of Mala a Bayabao from Bae Atora daughter of Pagayongen from Bae Bayora of simoay, which is a daughter of Amerol Omra of Maguindanao son of Sultan Aman Barahaman of Maguindanao,

Aminsalam and Amerol Omra, begot, Datu Alanak, Gunup and adik, Datu Alanak was married to Bai a Pirimbangan and bore the seven “Maruhoms”, namely: Maputi a Datu, Antang, Kaharoden, Nanong, Datu a wata, Daromoyod, Hamza, all royally addressed “Maruhom” According to the Taritib in Baloi, handed down through well-remembered oral traditions, only male descendants of the lines of this seven “Maruhoms” could ascend to the titles and thrones of Sultan sa Baloi under a rule of alternate succession (idal).

Ancient Pananaroon in Baloi

Di maya so mimbisa a somineng-gay legawan a ayaden so Baloi, ka ino daden pangampong ko rimbang iyan sa kadar a ngenian ko daradat ka ini pangombao niyan a kambibisai niyan ko sarip alawiya, a mini lemba a bansa sa polo waya Mindanao, ka ipango-ngorangka nian a inged a Tagoloan a abay a Maguindanao a iririmbang sa Sulog, ka langowan o bangsa o balibut a Mindanao na mana poket piagekut a langon miaka sagad sa Pangampong a Baloi

By Datu Ontay,
this article already reached the 4 corner of the globeRAYA AND WATO

By Datu Ontay

 The Municipality of Balindong, formerly known as Uato or Wato, the lower portion of this municipality which is surprisingly rocky (Wator or Wato in M'ranaw), Old “panditas” of Wato a local historian narrated that Datu sa Palao of Wato name the place "WATO" a huge rocks, on the meeting of Datu sa Tugaya and Datu sa Palao at the high hill of Kadapaan, boundary of these two "Inged". The two Datus stood and face-down the Lake Lanao, the place at the right portion was Tugaya and the place at the left portion was Wato. Datu sa Palao name the place at their left side Wato "Rock", his cousin Datu sa Tugaya name the place at their right side Tugaya, similar of rock.

Raya is one of the oldest royal Sultanates of west Masiu, founded by Maruhom Kahar, first degree cousin of Sarikala Balindong Bsar of Masiu. During the creation of the 15 royal houses of Ranao, Balindong Bsar invited his cousin Kahar to join the meeting of the nine Datus authors of "Igma and Taritib" system of pangampong a Ranao, to include Raya Sultanate on the creation of royal houses, Maruhom Kahar declined the offer and ignored the invitation of his cousin Balindong Bsar. He said, no need for me to include Raya to the 15 royal houses of Ranao, my kingdom was already established before the any royal panorogana, I name it RAYA, so that no one could place ahead/before it, My own sultanate like a river flowing from upper portion "raya" to the lower portion Lilod, I could decides whatever on my Kingdom, Maruhom Kahar said.

 TARITIB A DIPANABIAN
KO DALEMA RAYA-WATO
By Datu Ontay

 Bismillah irrahman nirrahim, wassalato waasalamo ala nabi Muhammad, mizagipoon ako ko ingaran o kadnan a maporo a mala sukaniyan so raheem a yadun so rahman, na siyalawatan akn so rasul a nabi tano mohammad a giyanan so tihaya a sindao a maliwag, na indawagun akn rukano so salam a kalinlintad a kapipiya ginawa a giyanan so gii mik’kunala o magiiran sa muslim a datu na muslim a bae, assalamo alaikom warahmatullahi wabarakatoho,

lphanabiya akn so kapakamoayan o pamandapat akn ago kapakarayag o pamikiran akn ko kakisariyat o lalag ko, ko atoran na bitikan no taritib sa dalema Raya ago giya Sogoda Wato, sa kapakatitindug o dowa ALONGAN, paganairon so Sulutan sa Raya a isa a dadawagan sa kapaar a maaped ko dowapolo ago walo 28 a mbabayabaya ko Igma ago Taritib sa pangampong a Ranao,  ikadowa na so Sulotan sa Wato a giyanan so lumba grar a dadawagan ko kapaar na n’dadaya ko dalema Wato,  a siran a dowa e bithowan sa dowa alongan a moway na munda ko kapagingud sa Raya ago giya Sogoda Wato,

Isa panabiayan nakn so ingaran o Nanag’n, a giyanan e asal sa mona a ilano o dowa Inged maana so Raya-Wato, na ikadowa panabian akun so ingaran a Malaig a giyanan so inged a pagay a mabanding ko manga panoroganan sa Ranao a piyagingedan o Abo a darodopa o Diwan sa Bayang, na lomagaday ko moriatao Datumaas sa Wato ago so Moriatao Abantas a darodopa o Alinaw ka siran e pasodan o bangsa sa Raya-Wato.

Isa pun a panabian akn si Datu Pondag a aya inaan pagamaan ko lima inged sa sedepan o Masiu, Na aya mala panabia-an akn so siyaw a datu sa Raya-Wato, sa kapakararayag o 4 Patadatu sa Raya, paganay so Radiamoda sa Nanag’n, so Sangcopan sa Nanag’n, so Cabogatan sa Nanag’n, so Radiamoda sa Masiu, a siran ni patadatu a dadawagan sa kapaar a sorota kambaya-baya sa taritib sa dalema Raya. Ago so kapakandadaya o 5 Limadatu sa Wato, paganay so Radiamoda sa Wato, Datu a Cabugatan sa Wato, Datu a Dalomangcob sa Wato, Pitiilan a Simban sa Wato, ikalima iran so Mama sa Masiu, a siran mambo a 5 limadatu e bigan saparo a kambayabaya a dadawagan sa kapaar ko taritib sa dalema Wato,

na samporna a panabiyaan akn na so dowa a panoroganan sa dalema Masiu maana so Datu a Kabugatan sa Masiu nago so Sultan sa Masiu a siran ni dowa lemba a manga panoroganan sa Gapa a dalema Masiu

GOGODAN SA WATO

Ipoon ko Datu Sandor sa Baloi married to Bae Kayowa sa Masiu a babae o Onggor a ama o Balindong busar, begot

·         Maruhom Datumaas sa Wato
·         Datu Tara
·         Potri Alinaw sa Raya

Si Samar a Datumaas sa Wato married to Dakiran sa Masiu a babae o Balindong busar Sarikran, begot

·         Rakimala

·         Labiowan

·         Abo sa Malaig

·         Karilola

 

Rakimala married to Habibala sa Linuk wata o Paramata Saimbo a wata o Balindong busar, begot

 1. ·         Aminula
 2. ·         Amanula
 3. ·         Maupaat
 4. ·         Saripada
 5. ·         Ayo

 

Aminula married to Bae sa Ganta Maguindanao, begot

·         Ninig sa Maguindanao

 

Nining sa Maguindanao married to Nanak sa Bayang, Begot

·         Maupaat Sarip sa Bayang

·         Bae sa Marigay

Karilola married to Bansao sa Madalum wata o Ambayo a Angni ago so Mimbarangay, begot

·         Rilaola sa Watu,  

* Ipoon ko Rilaola sa Wato married to Bae sa Marigay a wata o Nanak sa Bayang ko Ninig sa Maguindanao, begot

1.       Patri a bae sa Osonan (Maruhom Bae sa Wato)
2.       Mithonong (Sulutan sa Wato)
3.       Mithokur (Radiamoda sa Wato)
4.       Mipukhur (Datu a Cabugatan sa Wato)

 Bae Patre married to Sulotan Diamla alam sa Ramain, begot

1.       Datu Mangandong (some of his descendants were Pangadapun and Alonto families)
2.       Amai Luma (some of his descendants were Manggo and Alangadi families)
3.       Amai Sangkad (one of his descendants was Manua Family) 
4.       Amai Dutsaan (some of his descendants were Alos and Alonto families)
5.       Bae Ogotan (great grandmother of Maniram bae a labi sa Baloi)
6.       Bae Matimtim (Bae a labi sa Ramain)

  Matimtim married to Datu Alongan a Sulutan sa Masiu, Begot

1.       Pilaton
2.       Gomarok
3.       Daopan (Bae a labi sa Wato) 
4.   Datu Mudag

Mithonong married to bae sa Masiu apo o Maruhom Dialaloden, begot

1.       Mikunug a Tungko busar sa Wato

2.       Mitumug a si Tara a Datu sa Masiu

3.       Radiatowa sa Wato

4.       Watamama sa Wato

5.       Datu sa Wato

6.       Pokawan sa UnayanSABAAD KO GOGODAN SA DALUMA RAYA-WATU
By: Datu Ontay & Marogong

Pindaidait akun a sii akun ipoon sa pangampong a Masiu so osayan ko gogodan sa daluma Raya ago giya sogoda Watu, sabap sa so taritib na atoran ago kilangan o lima mala inged na sii mapapadalum ko tipasal a pangampong a Masiu sa mapapariksa ko manga salsila ago so manga gogodan so kaiisa-isa o bangsa ko sedupan ago subangan a Masiu,

Na Katii so isa osayan ko kasusugudan o manga bangsa sa Masiu ago giya daluma Raya na mananggaulo ko sogoda Watu a giyanan e andang a inilaonoan sa Nanagun ko sedepan o Maganding a miabaloy so bangsaon a piagalokalokan na piamagagao o manga ala a datu sa Ranao sa kapaka sapari-iranon, maana miangamong san so manga batitikan a datu, datar opama o Diwan sa Bayang a piangaroma niyan so Abo sa Malaig, so mambo so Arobero a Pagayawan na piangaroma niyan so Olan sa Raya, so Ariong a wata o Dianaton Naim na piangaroma niyan so Ansilon sa Raya, so Ampaso sa Binidayan na piangaromaniyan so Labiowan sa Watu, so Amito sa Marantao na Piangaromaniyan so Bae sa Raya, so Mambo so Masiricampo sa Marawi na piyangaroma niyan so Dindaolan sa Raya, na so Patre a bae sa osonan na daganapun sa torog o Diamla Alam sa Ramain na sombawataaniyan na ayabo pukasolotan ago bae a labi sa Daluma Ramain. miaka ibarat so bangsa sa daluma Raya ago sogoda Watu sa pokut a minisombak ko manga titiwaro a bangsa ko pata adel ko ranao na miakapiraondun mikasoy na sabapsan na inipagamanat mambo o Balindong Busar sa Taraka a si-I mikobor sa daluma Watu ka andikalimbani o kisalimbago a manga kangodaan.

 GOGODAN KO PAKAPOON O BANGSA SA RAYA-WATU

Aloyodan a wata o Sarip Kabunsoan piangaromaniyan so Potre Nandaopan a wata o Modabar a Alioden sa Sulog, begot

·         Potri Kaizadan
·         Pazaolan
·         Pinorot

 Potri Kaizadan married to Amaloya Thopaan sa Masiu, begot

·         Sarip Angkaya sa Masiu

·         Sarip Manuzang sa Molondo

·         Daisalong sa Binidayan

·         Ambobae sa Lumba a Bayabao

 Sarip Angkaya married to Ayowa sa Taraka a babae e Abagat ago si Pondag, begot

·         Onggor
·         Kayowa
·         Bayora

   Onggor 1st married to Paramata Indias sa Maguindanao, begot

·         Ulok  (Lokes a Datu sa poona Masiu)

·         Dakiran  (karoma o Datumaas sa Watu)

·         Ambayo a so Angni (karoma o Mimbarangay sa Madalum)

 
   
  Onggor 2nd married to Paramata Adir babae o Aliyodan a Dianaton naim sa Butig, Begot

·            Sarikran a Balindong busar sa Masiu

·            Danam bae (karoma o Digowa sa Bacolod)

Ipoon ko Bae Kayowa married to Datu Sandor sa Baloi a wata o Sarip Batolakongan ko bae sa Baloi a watao Manangkaya, begot

·        Maruhom Datumaas sa Watu
·        Maruhom Tara
·        Maupaat Alinaw sa Raya


 

SUKANO NA SUKAMI (WE ARE ONE)

LANAO'S NGO GIVES SCHOLARSHIPS TO 18 SHAHID'S FAMILIES

So heartfelt and fallen tears touched my heart that people of Ranao went to Mamasapano Maguindanao to condoles and showed their sympathy to the people of Maguindanao for the tragic incident, we cannot question the reality that MARANAO, MAGUINDANAON are one-blood,

MAGUINDANAO -- From Marawi to Mamasapano, the Bangsamoro National Movement for Peace and Development visited the families of 18 shahid and civilians that had killed during their encounters with the 392 PNP-SAF on January 26th 2015, to give financial assistance and scholarships.

According to Agakhan Sharief Mangondato, "We are here because it is our obligation as Muslim to help and support you." "Kayo ay kami, Kami ay kayo" added by Mangondato.

The financial assistance mostly from the collected amount during the peace rally in Marawi on February 10, 2015, Full scholarships with free board and lodging were granted to one member of each shahid's family, official from Bangsamoro Development Authority were also present.

SOURCE I CARE FOR BANGSAMORO MOVEMENT FB WALL


 

Tribute saying to all Muslim in Mindanao for the current issue between MILF and GPH, all Bangsamuslim/Bangsamoro are ready all the time for any circumstances, may Allah protects us!

Pangoyat na pamuzag ko langon a mga Muslim sa Mindanao a magingaran sa BANGSAMORO, sa obakano puka-alapi odi na pukaluki ko manga sarowang a tao, sa langon tano managontaman sa kapakamoyan o singanin tano a kapakadaag na katagompiya ko darpa tano,

Please support peace ! 
 

INGED A BANGSAMORO

by Datu Ontay

 Na Inao na Inged ko a bumbaran o alongan
a montiya migagadong ko karodano s’bangan

a ronako ron pilombay a s’ged a ngaran ak’n

onga o puso ak’n a tatap sa pikir ak’n

 Na liwanagka inged ko a mithay a rindungan
pagnaw ka kampong ak’n a lalayon babaratan

ka sansara a imanko obaka ka makarondan

ka osaimanto ayan na p’lubog so kalodan

ka miroropa sa andang so olaola sarowang

na apia so lethingan na dikapamayandugan

 Ka aya ropa imanto na obaka sana sa tao
na dikabad’n gagabun ka indarak’mpeng katao

sa ikmat a limpangan a lalaga lalagudan

ka Ibarat a satoran a siyorongan sa tundan

so langowa-langka-an na tanan kiya tong-goan

ka apiya so tarosan na di khaparo lokisan

ka kagaganda walian sa dikhapos a lawa-an

 obaka pakizorong sa sadoratan a lalag
a limpangana ongang’n o manga kolimb’gatao

ka langona pandaya tao na matao m’ribara

sa kazinirigan satig a kakonenta sa lalag

na ayakindolonaan sa maparonay khonenta

na di-i kaphandapatan kaso sagzengko laod

a matao khondar’men na pandayron romangiris

sa diron kapembagla ka salakawa legawana

a phagorimpayan otig a pagondasan o regus

 na osa imanto aya na sarombakat so bagul
a di-i makasonsanga ko kalodan o s’langan

na odi porongi mantang a kisang-golay no lagi,

na petimbangaros so ig, na pungunupan so ragat

na ayadun k’sabapan sa katarantana maog

na managontaman tano sa kamboliyok o gabon

sa dimoran sa sansara ka moran sa kambasokan


 

MANGA DATU A PANGANDAG O IRANAON/MRANAO

Igira a so datu ko inged na giniyan di mipangato ago matharo so kabunar ondatuaanian na pukapamula ko pamikiran o ndatuaniyan a miakaarap sa mapiya a datu,

Siiko kapapantagan a bitiyara o governo ago so MILF sa senado ago sa congress na miailay tanu ago kisaksian tano a so sabaad ko manga ulowan tano a manga Iranaon, Tausug, Maguindanaon a inipangato iran so kabunar tano a magi-ingud sa Mindanao-Sulu, sa  dasiran kal’ki ago dasiran mawan sa kiatharo-a iran ko kabunara tano ago siyalawada iran so manga sarwang a datu sa diranon gi-I katharoa sa so manga Muslim na dimamomonoan sa daakatoniyan a tao,

Kormatun tano na ipumamasla tano ka bantogana tano siran ko kia ilaya tano ko kala iran I tindug ko pagi-ing’daniran,

1) Datu Atty Pangalian Balindong Congressman sa lanao del sur II, sa kiaya ilaya tanoron sa kiatharoa niayan sa (The BBL became sacrificial lamb for the Mamasapano incident, BBL has no connection with this incident) inaloy niyan sa danga o kadandan o manga congressman sa Pilimpinas, aya sunad a khato iyan na so BBL na aya miabalon a sundita so Mamasapano, sa diniyan kabaloy a parinta ko darpa pagingdan o manga Muslim sa Mindanao.

2) Datu Mujiv Hataman Governador sa ARMM, miailay tano a baniyan bo tinigur a L’lo iyan ka khatatak sabap sa rata a ginawa, sa gi-iruktano di kapunanaito o manga sarowang a tao, daniyan matigur na miasalawada iyan si senator Cayetano ko panintaan niyan ko manga Muslim a malawanda (terrorists).  pitharo-iyan sa senado (Allan may mga constituent ka dati sa Taguig na mga Muslim, bakit Bangsamoro lang ang nata-tagged na terrorist samantala ang NPA may mga arson silang ginawa, pang aataki sa mga militar, tinagged ba natin sila na mga terrorists?) inipaninindug e Datu Mujiv Hataman so Maratabat o mga Muslim sa Mindanao.

3) Datu Mohagher Iqbal,  dadun kaluki, daniyan kawanun so manga pakaiza o manga sarowang a tao sa senado, simbagiyan so manga sasakit a khatoro o manga senador, piakamoayaniyan so kabunar o MILF na aya mala na biatiya-iyan so pud a pangitaban o MILF sa kunaba kapumalawanda (terrorist) a galubuk o ompongan a MILF ka maka-aayon ko bitikan o Sharia, inipangatoniyan so bunar inaloyniyan so poonan o kabunar o manga Muslim sa kipagatoniran ko kawali o manga Muslim sa kapulabitiron o parinta pilimpinas, na ayamala na makamoyaan so pangitaban a BBL  a maka-aayon ko agama tano a Islam.

Giyanan a manga datu mia aloy na panalamatan tano siran sa kipangatoniran ko maratabat ago kabunar tano sa ditano kapaka dapanas ko manga sarwang a tao, imbantugan tano siran sa pangnintano so Allah a mamamakadaag so manga Datu tano na siikiran isabap o kadnan tano a kapaka maradika o manga Muslim sa Pilimpinas,

Initombok e Datu Ontay ko alongan a akad, ikadowapolo ago num ko Rabiyol akhir, February 15, 2015, ka pangoyat ko manga Iranaon/M’ranao 


 

THE TICKER ROYAL BLOOD
By Datu Ontay

My purposed of creating the genealogical chart of the 5 royal sultanates in Borneo and Mindanao is help to build the history of our ancestors, lives, times and family connections include memorial Inscriptions, to maintain the form of connections and intermarriages of the 5 Royal sultanates in South east part of Borneo and Philippines, to put barred line for the people who are trying to insist their line of ancestry to the royal families.

Writing the genealogy is not easy task to do, you need extra ordinary talents efforts, extra time and legitimate sources in order to complete the royal genealogy chart you intent to make, some readers asked that why genealogy is and knowing family history so important to us as a species though? And wondered why some of us are so driven to learn about our roots.

It doesn't really affect who we are on a day-to-day basis. When I'm being stubborn (for example), it's a major cop-out to say, "Well, I'm in Royal Family. We're stubborn!". I'm not personally a Filipino of regular blood. My own ancestors were different unlike the majority Filipino, My own roots were extra especial came from Arabia to Johor to Brunei down to Sulu, and now Maguindanao and Lanao royal roots.

The interesting part of the Brunei, Sulu and Mindanao royalty was the bloodline from the prominent royal clan of Arabia to the King of Yemen to the daughter of Iskandar Zulkarnain believed that he was the (Alexander the great) who was married to the Johor royal clan, in addition to the blood connections of our royal roots was the Tarsila/Silsila chained of record traced that the royalty in Brunei, Sulu and Maguindanao was directly connected to the line of Prophet Mohammad (PBUH) that made our ancestry more thicker compare to other royalty around the globe.

This royal blood was brought to mainland Mindanao when the Sultans the Ashrafs from Arabia, Brunei and Sulu got intermarriages to the prominent native clan of Mindanao particular on the chieftain who owned the entire Mindnanao Island the three Magnanimous empires of Mindnanao 1) Bumbaran(Bukidnon), 2) Kiaranda aragat(Lanao) 3) Guindolongan(Maguindanao)


 

KAB'TOWA KO MGA DADAS'G SA BASA IRANAON

Kinship terms and relationships, prepared by DATU ONTAY for proper guidance to all young generation of Iranaons, (Kab'towa ko madasug sa basa Iranaon, basa pagosarun ko kang-gogod, tanodan so matatago ko langon a gadong a war'na na dikapakay obangka mithapi/mapangaroma ka fitna pa-awing ikadowa na haram obangka mapangarom so inaloy sa Qur-an sa suratol NISA, ikadowa na adun maga hadith a dairan pakaya obangka mithapi so miapangaroma o ama aka, miapangaroma o amaaka a datu, so mambo so mangabae na dikapakay obangka mithapi so miakapangaroma muna ko ina aka, ago so miaka pangaroma muna ko inaka a bae)

so mambo so panognagka na dikapakay o bangka mithapi/mapangaroma sabap sa siran na lagid obangkasaran lokus a tidto ka inaloy sa kitab a o tawaga ka o panogangan ka na apiaka matatago sa dusul na kasumbagkadun ka siran e bitowan sa inibatal sa ESTINJA, so mambo so mga pataliloan ka na datar obangka siradun mga wata a tidto ka so NABI (SAW) na so t'lo katao a wata o darodopaiyan a Khadija (AS) ko inikabaloniyan na daniyan tarowa obaniyan siran pataliloan ka aya pitharo iyan na manga wata iyan.

Pimbaalan e DATU ONTAY
Alongan a Akad, Feb. 08, 2015

 

 
DATU BURWA AGO DATU BOROA 

Feb. 08, 2015

Poon ki Sultan Yusof Guimba

Camp Darapanan,

Salam,

Isa ako ko mga supporters, readers atawka followers yo ko giya a website, mala e kitabang ko maginged atawka so history tano sa panon e ka preserve atawka ka restore yan, "very educational" lalo sa culture and tradition tano a mga Iranon ago M'ranao. Saya kobon nya validated sa website aya so kataro o mga lukes ami, manaya kon sa san sa unayan poon so bangsa ami. Manaya kon sa so darpa me saya sa Sultan Kudarat Maguindanao, particularly Camp Darapanan compose of ten Barangays, na giya kon e boundary o Maguindanao ago so Unayan sa Ranao. Mini wakel kon o Maguindanao so giya darpa me ko Datu Molok a wata o Datu Buroa ago so Potre Nungko, lusod sa tiyan o Amatonding a Noni. Giya so tempo o kiya sakop o Sultan sa Sulu (Sultan Sahabudin:late 16th-17th century). Manaya kon sa niya sakop o Sulu so Maguindanao, ogaid na kiyatabangan u Datu Molok sa Unayan taman sa minimbalengan so throne u Maguindanao. Giyoto ba e sabap sa niya kauma so sakop atawka pagi engedan o Unayan sa Ranao,ka enibegay/enewakel u Sul. sa Maguindanao (Sul.Kaharudin Kuda)......Click Read more


 


colonialism is our main problem

Comment from By Rapa Nui K. Madagasikara 

5th Feb, 2015 @ Ontay & Marogong.net

As always colonialism is our problem...until we have this Stockholm Syndrome called Felipeno and Moro...we shall be killing each other defending our captors...Arabia, Spain/Vatican and USA (China joining in). Time to believe Jose Rizal - "To foretell our destiny (as people not as Felipenos and Moros)...it is necessary to open the book that tells of our past". Also: Lumingon sa pinanggalingan upang makarating sa paroroonan.

We are not from Arabia to embrace Islam as much as we are not from Rome to love Catholicism. How can we ever pay tribute to our great ancestors for not recognizing them...their SPIRIT and RITUALS should be our spirituality. Our culture remains their culture...for language is the road map of a culture...we are still speaking their languages...defining who we are and draws the bounds of our true nations, named and made for us by our ancestors (not of Spain, Arabia, include USA and China).

Blood is thicker than religion. Blood is thicker than this nation called Felipenas, obviously not named, surely not made and most probably not owned by us. The blood of our Austronesian ancestors flowing into our veins is thicker than the Felipeno in us. The blood of our Austronesian ancestors flowing into our veins is thicker than the Moro in us. We are one in blood...we can have a family of nations. Time for this alien country to be dissolved! For all our problems can be solved: No more puppet president. No more China intrusion. No more USA acquired country called Philippines. No more Felipe. No more Spanish Felipeno. No more Arabian Moro. No more imperial Manila. No more economically exploited regions. Patriots can now be possible (for a Felipeno Patriot/Hero is an oxymoron - how can one be...still all hail and glory to the oppressor named Felipe managed by uncle Sam).

Better than a federal singular nation (not feasible to be a federal, as much as presidential)- no majority language still. All federal states/nations have a majority language! Here are our 14 nations! Bangsa Maranao. Bangsa Maguindanao. Bangsa Subanen. Republic of Batanes. Ilocandia. Kaigorotan Federal. Republic of Pangasinan. Kapampangan Republic. Katagalugan Republic. Waray Republic. Hiligaynon Republic. Federal Republic of the Visayas. Bikolandia. And a sovereign nation called Sultanate of Sulu (unlike just a province of Sulu under an illegitimate country called Felipenas) has all the historical, legal and ancestral rights to own back Sabah and Spratlys!


 

When I feel alone . . . 

When I feel alone, I have fallen away from my own beingness. I have let "error" hold my heart instead of gratitude and love. 

I am of earth and eternity meshed. My heart is the breath of dawn and rides the soul of the wind. My pulse beats the soil and my spirit rises with the ease of a flower seeking the sun. The power that called me to life holds my soul and welcomes my name.
 

To feel myself as part of life unfolding, to allow the mystery to urge my soul, to sit in awe, curiosity and seeking grace, to let these truths sing within me. It is not possible for me to be alone
 

 

MY BRAVE NATION!!

494 YEARS UNCONQUERED NATION IN THE SOUTH

              1380 - Arab-Malay missionaries came to our homeland to introduce Islam, we heartily free and peacefully embraced ISLAM.

              1521- Spaniards forces came to our homeland to conquers and to own, we fought and defend our homeland, Spaniards failed to penetrate our areas. 

              1820 - American forces came to our homeland to own and make territory, we resisted and we don’t allow to be under the rules of America, they failed.

              1899 - Gen. Emilio Aguinaldo declared Philippine Independent and he excluded our homeland, he feared for the Muslim and Mindanao is not part of his government.

              1935 - Pres. Manuel L. Quezon tried to convinced the Mindanao Muslim to join the common wealth government, we refused and kept our own government. 

              1946 - Japanese forces came to our homeland to invade, we fought and they were defeated until they leave our land with prostration.

              1971- Marcos declared martial law to kills and wipe-out all Mindanaon Muslim, we resisted, fought to defend our right, Marcos got failed and he offered Tripoli agreement.

              2001- Joseph Estrada declared all-out war to deprive Muslim lives, we bravely defend our land and fought for right, he was prostrated and ousted became trash President.

 

             2015 - Benigno "Noynoy" Aquino III sent 378 SAF to our homeland to betrays our people and the BBL, He faced his shames.  (note! please be ready for the next enemy)


 

 

 

SULTAN DIRANGGARUN BENITO

LEGITEMATE SULTAN OF ROYAL HOUSE OF PAGAYAWAN PASSED AWAY
24-NOVEMBER 2014

GRADUATED MAYOR OF PAGAYAWAN AND ONE OF OUR POPULAR TRADITIONAL LEADERS IN RANAO WITH A LOTS OF ACCOMPLISHMENTS, SETTLING FAMILY FEUDS AND OTHER DISPUTES WITHIN HIS SUBJECTS AND OTHER NEIGHBORING TOWN,  MAY ALLAH FORGIVE HIM AND BLESS HIS SOUL AND LET HIM ENTER IN PARADISE WITHOUT DELAY, AMEEN

 


 Hot spring, is it a volcano? They said after you take natural sauna bath you will feel better, and exactly that was what I felt after we took the natural sauna in that place!

Hot spring some said flat surface volcano

We WENT on a road trip this Friday October 24, 2014 to Al-Lith, which is around 200 kilometers south of Jeddah, and then on to the small city of Qunfudah for another car with Long and Jovit, which is around 385 kilometers down the coast from the Bride of the Red Sea. Moya HAR 58 Kilometer from AL-lith

Driving was my colleague Rashdi Mindalano Dimakuta, with Ayod Umpa our back. In Another car were Al, Ustadj and Najeeb. Traveling on the New Jizan Highway we drove until the main checkpoint into the Al-lith city and then turned lift to drive south to Al-Lith. We took the old road leading to Al-Lith, and passed many abandoned gasoline stations and mosques along the way. It was a quite interesting landscape, a sort of Saudi version of the American West. At the entrance to the town of Al-Lith we turned left and drove inland for 19 kilometers through a hilly landscape. Along the way we saw herds of goats alongside the road and.

I was excited to see the hot springs that I had heard so much about, the road is very well paved now, which means of course that the village of Moa al Har (Hot Water village) was now easily accessible to all the road is now very good.

While on the road that curved between beautiful hills that kept changing color with the movement of the clouds and sunlight, we came upon an open area that had been cemented over to make it into a recreation area, We then wandered down the way to a grassy embankment which the hot springs seemed to flow into. It was more like a drably stream than a river. And there on the banks we saw local men in pants and shirts washing their clothes in the water, I greeted them ASALAMMO ALAIKOM they replied Alaikomisalam taal join with us to removes all the toxics from your body and to clean your skin, after all you feel better and feel young and more handsome, so we joined them inside the natural covered sauna where the hot water coming from

Datu Ontay


 
CONGRATULATION TO JEDDAH ALL STAR 

Congrats Jeddah all star Western Union shadowed by Marogong the champion of Mobily Globe Hadj Invitational tournament, we won by half shot against Paparoti Riyadh all star, mythical 5, Boyet BautistaMerk Jeric BasaMorsie AkadJoseph Ubalde, and the final MVP Morsie Akad

THANK YOU MOBILY GLOBE AND SABRA

On Behalf of Jeddah all star team under the sponsorship of western union and Enjaz banking service, shadowed by Marogong Global Incorporated “MGI”, we would like to extend our warm and sincerest appreciation with whole hearted thanks to the organizers of Mobily Globe in cooperation with SABRA for organizing such big event and most organized basketball Tournament in the history of Pinoy Basketball in the Kingdom,

We saluted and two thumbs ups to Mobily Globe CEO Rannie Basanta the principal organizer of the mentioned event, thank you sir for inviting us here in Jeddah for these great successes regional event.

To Commissioner and president of SABRA, Mr. Raul Aragon thank you sir for your unlimited supports and understanding to our team, we really appreciated the way you treated the Jeddah delegations,

To all SABRA members, the whole behind that event, Sir Jerry Lagrimas and Sir Fred Garces, and to all people around CEO Mr. Rannie Basanta we thanks you all, sana hindi po kayu mag sasawa sa pag invites sa Jeddah all star Marogong team. ONCE AGAIN MARAMING MARAMING SALAMAT PO!

 

 


THE FINAL SHOWDOWN AGAIN IN RIYADH THIS OCTOBER 4-5, 2014

The much awaited basketball event in the Central Region dubbed the 1st Mobily Globe SABRA cup Regional Basketball Showdown 2014 took place last July 31 to Aug 01 2014 at the Al Yamama Hotel sport complex.

This two-day basketball exhibition attracted strong teams from the Eastern Province NPC team, Western province Thunderous Marogong-OSN team in addition to 2 teams from Riyadh, Paparoti team and BTC tea.

In first day, The team Thunderous Marogong-OSN Jeddah all star won for the knock out game over NPC Al Khubar by 9 points leading scorer, prior the team for championship game in the next day.

In the second day, the team Marogong-OSN played for crucial championship game against Paparoti Riyadh all star team, however the team was defeated for half shot only in 5 minutes overtime.

The organizer of the event declared Marogong-OSN Jeddah all star team as 1st runners Up and Paparoti Riyadh team was the champion, Boyet Bautista of Marogong-OSN team a former PBA player awarded best forward, and Joseph Ubalde of Marogong-OSN team a former PBL players received best Center with a gift certificates from Mobily Globe and Sabra group

-------------------------------------------------------------------------------------

In connection to the previous event, RAEZ ENVIRONMENTAL SYSTEMS & ADVANCED TECHNOLOGIES is one of the agencies of Mobily & Globe in the Kingdom of Saudi Arabia. RESAT organizes sports events on behalf of Mobily and Globe for the Filipino Community in KSA.

The Ramadan Eid Regional Basketball Showdown 2014 hold last July 31 & Aug. 1 in Al Yamama Hotel Sports Complex was a huge success. The event was supported by thousands of Filipinos during the 2 days Regional showdown.

With this regard, they again organizing the Hajj Eid Regional Showdown 2014 - The Final Showdown to be held in Juffali Compound in Riyadh on October 4 & 5, 2014 from 5pm-11pm, Marogong team the Jeddah all star selection again invited to participate in these 2 days regional event,

Mr. Osias Boy Corsega Jr, team head coach and Mr. Seradj Abdulhamid, team manager confirmed that Marogong basketball team will bring the good name of Nescafe/P&G under the grace support of Mr. Roafino Josol Planos (operation manager of the said company) and Commissioner Teng Damada of United Filipino basketball Club, UFBC, with the approval of Mr. Ramon Soriano (Factory manager of Saudi Air-conditioning Manufacturing Company SAMCO) the team partner of Marogong Global incorporated MGI under the chairmanship of Mr Acmad Macagaan Madid, SFF – OSN Jeddah department head.

By; Datu Ontay!
Ontay & Marogong.Net

 

LETTER TO THE TRANSITION AUTHORITY

Macrh 16, 2014
The Honorable Commissioners:

We, the concerned Muslims in the Philippines, particularly the Muslims in Mindanao, congratulate you for getting this far in the peace talk negotiation, and we are informing you that we fully support the Framework Agreement. However, we are vehemently protesting the name Moro! The Muslims are not Moros or Bangsamoro.

We are not Moros just as the rest of the populations are not Indios. Moro is an insult to our people, a mockery of our traditions and a blatant denial of our history. Moro is a resurrection of the Colonizers' curse--a colonial mentality.

Like the name Negro or Nigger which is a pejorative name unacceptable to the African-Americans, Moro has been unacceptable among North Africans, Spain, India, and the Far East; only those of us who accepted this Spanish label call each other Moros. The Constitution officially calls us Muslims, thus, Muslim Mindanao. Our neighbors and the media have stopped calling us Moros decades ago. And we, Muslims, don't even call our brothers on the fronts Moros.

Moro is foreign so we used to hear its derogatory connotations from our neighbors. It is not an ethnicity, not a nationality, but an insult, a curse, and a word of abuse by the Spaniards and other colonizers at the people of Morocco, Mauretania, and other North African states, including those from Spain, Portugal, India, and Sotheast Asia. It is too generic a term to be usurped by some people in southern Philippines.

Moros is a bad language, very offensive and detestable to the World. It was related that the scientist Goddard recant his coined word Moron from Moro after realizing how pejorative Moro has always been.

People must wake up from this nightmare. The Philippine Government must realize that calling Muslims Moros is in contravention with the Law of the Land. Government officials must realize that it is improper to legalize a wrong name Moro or Bangsamoro (literally Moro nation).

We, therefore, recommend the following remedial suggestions to resolve this identity issue:

- Scrap the need for a common identity because there is none, except Muslim (a Way of Life). There never was before Islam. Moro is only a name (nom de guerre) for the liberation fronts and it was primarily used to scare the adversaries. 

- Add the name Sulu in the title of the new political entity. Instead of Bangsamoro, the new name is Muslim Mindanao and Sulu Juridical Entity or Sub-state.

- Collectively, we will be referred to by our preferred and correct names, such as, Muslims or Bangsa Muslim, Lumads, Christians and Moros or Bangsamoro

(Nation of Moros).

If the idea is not workable, find a name that is organic to the people, land and culture.  Any GOOD name but not the bad Spanish word Moros or Bangsamoros.

This identity crisis is a very serious and sensitive issue. No person is to call another a name that the latter did not accept and worse consider derogatory. The person's right to proper identity is guaranteed in the Constitution and embodied in the Universal Human Rights Declaration.

We, the civilians, are central to this conflict. We are the reason our brothers are fighting the government and we are also the reason the Government is negotiating with our brothers. We have rights to our identity! We are also the stakeholders.

Calling the Lumads and Christians in the territory and all the Muslims Moros is a violation of law and against norms of conduct.

We beseech you in the name of sanity and propriety to hear us, hear the plea of the silent majority, for the sake of unity and peace.

Thank you wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu'
For the Concerned Muslims in the Philippines
Agama.Niyog.Society 

 

 
THUNDEROUS BASKETBALL TEAM
one of high ranked basketball team in KSA

Friendster beat defending champion MGI Thunderous in overtime 17-15 in a thrilling final on Saturday that climaxed the two-day competition featuring 24 teams divided into Pool A and Pool B with players of different nationalities.

The field was cut to the last 16 for the knockout stage after the eliminations in the first day Friday at the Sheraton Jeddah Hotel court here.

Friendster of Cris Melebo set up an all-Filipino final when it dispatched the taller and bigger Lebanese UnderDogs team of Pierre Najem, Ahmad Tartousi, Fadi Khiyimi and Ali Kubeisi 19-15 in the second semifinal.

Friendster was never seriously threatened with team captain Robby David and Tom Basa enjoying a good shooting night. A five-point lead at 17-12 with 2:25 to play cushioned the victory.

In the first semifinal, Thunderous had to dig deep in its arsenal to win against a Jeddah United side that boasts some of the best players in the city namely Salman Saleh, Mohannad Amir, Aiman Madani and Said Bahai.

Thunderous star player, former PBA Purefoods guard Boyet Bautista, showed his wealth of experience when he scored his team’s last four points including the game-winning basket from deep left corner in the dying seconds for a 27-25 victory.

Click -->> READ FULL ARTICLE

Trivia (THUNDEROUS)

Thunderous is adverb, it mean producing thunder or a similar sound or any loud sound, unrestrained in a way that suggests thunder, it can be use in a game or sport, esp. in loudness noise, thunderous clapping or thunderous applause or thunderous appearance.

the meaning of thunderous in local Philippines Maranao dialect is Marogong, from the root word rogong which mean thunder, Marogong is also good name of half of Mindanao area, equal kingdom of Bumbraran the magnanimous empire of Darangen era, now Maguindanao sultanate.

some said all Filipinos are related to this area; long long time ago before the coming of Islam and the Christianity to the Island, the ruler of Marogong had two sons, the elder went to the northern area (now Luzon area) and established his own Kiingdong, his descendants later baptized for Christianity when conquistador Spain came to the island,

His youngest son remained in Guindolongan Marogong became ruler of this area; later on Islam came to our island his descendants they embraced Islam.

In present time; Tubaran was divided into two municipalities, 1st called Tubaran lanao Del sur mother municipality, other called Marogong by Sultan Abdulmadid Maruhom, graduated mayor of both municipalities.

Our Basketball team name Marogong by Seradj Abdulhammid, when MGI was created as a group, I suggested to name it Thunderous as second official name of the group, the reason is we are composed of Filipino Christians, Filipino Muslims and some Arabs of same objective, vision and enthusiasts in sport, by Datu Ontay


 

na tabia sa kiasagad a gandinga bayok aya ka kunaba aya ompat ka
daorog ko sabagi na pamuzag ko saabaad a inilaod a garing
 

So kabasairanon a miatay a katharo e bada sumbagian,
Pamalamatan akun si Dayamon sa Iranun
ago si Marinano Makasawal ka minibabid
ago minisompat saya so manga sumbagiran 

collected and re-arranged by Datu Ontay!

Dictated to all Maranao Bitowanun all over the world

  

Dimasangcay  ‘DIMAS’ A.  Pundato

Dimasangcay A. Pundato (born 1947) is a Muslim Filipino, known to friends and kin as "Kumander Dimas" is a former Moro revolutionary leader and current undersecretary of the Office of the Presidential Adviser on the Peace Process. He is not among the traditional politicians. He served for nine years in the now-defunct Office on Muslim Affairs (OMA) under the Office of the President during the administrations of the late President Cory Aquino and former President Fidel V. Ramos. He was the former Vice Chairman of the Moro National Liberation Front (MNLF) and Chairman of the MNLF Reformist Group, where negotiated with the Ramos administration in peace talks with Moro rebel front leaders.

Moro rebel leader turned Muslim reformist 

In the fight against the dictatorship of President Ferdinand Marcos, Pundato led the Maranao forces of the MNLF from 1973 to 1985, eventually becoming MNLF Vice-Chairman in 1978. He also fought internally for reforms in the rebel movement. Among the three pillars of the MNLF, only Dimas Pundato, the new Chairman of the MNLF Reformist Group became the only actively engaged in the fighting on the grounds while the rest were staying abroad and managing their forces literally by remote control. In 1980 he severed his relations with MNLF Chairman Nur Misuari when the latter refused the reforms demanded by Pundato of the organization with allegation of ideological differences and a leadership style tilting MNLF to one-man rule. This led to the creation of the MNLF Reformist Group which he headed. -->> Click READ MORE


 

KAPURUNDAGAN

Ibarato khatanto a giya manga oragis na mataangko pakagagaw pakasakit sa rarub....ka ilaman igira tigo manga pangunguragis 

Minoyod sa Damoaw 

SAYANGKAMAN KARANG'NA TAMANA KINILABAW RANONGKO KI MIPHIKIR KA PIRAGATANGKO SA LO KIYAAMBARAKORON INIKALALONGAKN KARARASAMAKORON NA DAKOROMBO SALGI RARAMAGA KANGGARING KA AYABO SUMYAL'G I KAP'PANONGKOPAKO SA RATA A GINAWAKO. KA IGIRAMANYADN MAPAYO MINDAGAKO KO OLONAN MANSOGAON KA PAMAKAKLASNONI MGA RAMOANA SA DAR NA RUPA DIBO KOMLAS KA ROMANDONG SA MATAKO SI ALANGALANGKO B'THON NA MABALONA TOROKHO NA MAWITA SASAONGKO KASASAGADI RAKNO RANGKONO AGO GAGAW KI MARAGONAY NAYAON...

Dayamon sa Iranon

aynaw panamano ladangko datu ontay marogong. Dingka rakun dawayn ka ino bangka di sabot a mainot sa minggaring o badi sansara apayo rundanata na badun pphamagoman i manga rampana sa dar ka saoto pagonot sa data kapagimani i kiyambayano malang ko mapinalintada ig ka kagiya si damarao a malambaon so ranon na korangon so rangkono sa ipundolonaiyan..

Sagadita ka bunar a daa tao a mapanton ko kainalang sa garing ka kaintara sa lilang ka batadun ka sayani so sampiri kaorayan a kanogono minggareng mimbologa sa ranon damakaraw sanipa ka inipagayonadar amay ko manayabo daa pagsedanon ka kiyalipatan o tao so pisanata gowani a paganay a samaya ka kiyaliwatan sadar ka badun piyamalongan sa maragonay nayawn na ginawa sabar ka alaanda manaya datasa pikir o tao ka miyangimbnar ako ayakindolonaan ko tangkda lolot ka dangkamikalayama dibologan sa ranon dipman pkadaan ka bangkadn sasawanga kapranonangkaon ka igira manayabo randagana simalaw. HAHAHA

Datu Ontay

panamanoladangko, ino di sawang sa teg i kini laud o ranon sa boklod sa inalang kimbo akodn lombay na dakowai mazarog a kiya sansara akun ki ditatapangarangko, miyaratiyayako sa marununa inggaring so diparunay konunta na na kirangaindolona so di panday khondaliya ka pkhawita madiris lauda pagimanan na didn iridu sa dar ka baako mambo pandi a omakaborod ko ig na ipagomana bantog na baako pasandalan a omibonsod ko ragat na iyuzora pangkatan, kagiya matatangkud a kagiya sambitako a badn patula bthon didaita ranonun..

--->>> Click READ MORE 


BAE SA MARIGAY AGO BAE SA RADAPAN

By Datu Ontay

Dowa bae a magari manga wata o Nanak sa Bayang,  langkap so ilanoiran na lomiagaday so ingaraniran a dowa magari sa Ranao sabap ko kapiya iran e bangsa, kalolao sa tonganay, manga balakhasan a bae sabap ko sukul na panagontamaniran ko bangsa ago  siyapiran kaphagipata ko n’dadatoan o manga darodopairan sa oba makasondong ko diroyod sa bangsa,  kialiyagan siran a manga bae sabap ko kataidiran ago so kasakao taman sa aya lomingkap so ingaraniran na aya minibagak a langkap adi so ngaran o manga darodopairan, siran I miabaloi a ladiyawan na pagapoon ko inged a matagsiranon miakamong miokit ko kalairan e daorog ko manga darodopairan,

BAE SA MARIGAY (WATU BALINDONG LDS)

Paganayron so Bae sa Marigay sa Watu, miapangaroma o Rilakola  na inimbawata iran so patkatao a wata a pagapoon sa daluma Watu, sa aya gi-I pagkaskasan o sulotan sa Watu ago so bae a Labe sa Watu na taman ko manga pud a grar sa daluma Watu. so bae sa marigay na kiabantogan a bae a mataid a manisan ko masanian ka igira pundarupa ko apia anda kalilimod na dipumarigayan ka adat ago s’lasela r’kanian, so bae sa marigay isa totholanon na igiramiagda sa lansa na putangkongun ago totondogun o manga salingogopaiyan sa dimaminos sa t’lopolokatao ago susunggayan sa bae a pakapapayongunon lalayon.

So kiawapatian na kowaaniran sa Bayang ka rooiran pakikobor, so manga m’bawataniayan sa Watu na dasiran iyog kabaya iran na si-i mikobor sa bandara ingud sa daluma Watu na dadun iyog so manga tao sa Bayang, ayakon a inipasadon inikokomon o manga datu na sii ikobor sa polo a Nusa ka aya pagulutan a Bayang ago giya Watu ago ayaniyan kon mambo amanat a okon o kawapat na sii pakikobor sa polo a Nusa ka aniyan malalangkao a Bayang ingudi amaiyan a Nanak ago giya Watu a ingud o manga Wataian, so kinikoborian sa Nusa na piaki tamunganiran ko manga salinggogopairan ago pimbalayaniran sa mala a marigay so koborian na pulawiin o manga tao sa Bayang ago sa Watu ka tadumtadum ko kababaloyniyan a bae sa marigay ina o daluma Watu.

BAE SA RADAPAN (PIAGAPO LDS/POONA PIAGAPO LDN)

So mambo so pagariniyan a Dayanglabi na kiaopakatan a mala e sukul a bae ko kap’siyapa ko ingedian, isa ipagilanoon na Bae sa Radapan sabap sa roo miaginged ago sukaniyan e bae a pagamaan ago paginaan so takdirian sa daluma Radapan ko masa kiabaloynian a olowan sa Radapan, sa masa oto na aya pumbutowan sa Radapan na giya Poona Piagapo lanao del Norte ago giya Piagapo lanao del sur na lomagaday sa Linamon LDN,                                                --->>> READ FULL SOTORY 


PAGAPOON KO MANGA INGED SA RANAO

BUTIG

LUMBAYANAGUE

LUMBATAN

LUMBAC A UNAYAN

BAYANG

BINIDAYAN

PAGAYAWAN

TUBARAN

MAROGONG

KAPATAGAN LDS

BALABAGAN

MALABANG

PICONG

CALANOGAS

PUALAS

GANASSI

UYAAN MADAMBA

MADALUM

BACOLOD KALAWI

TUGAYA

WATO BALINDONG

MARANTAO

MARAWI

PIAGAPO

DITSAAN RAMAIN

BUNTONG

MOLONDO

TARAKA

TAMPARAN

MAGUING

WAO

LUMBA BAYABAO

POONA BAYABAO

POONA MASIU

KAPAI

TAGOLOAN

SAGUIARAN

BALOI

BUBUNG

BUMBARAN

SULTAN DUMALONDONG

KAPATAGAN

NUNUNGAN

SAPAD

KORMATAN SND

ILIGAN

CAGAYAN DE ORO

MUNAI

TANGKAL

PANTAO A RAGAT

PANTAR

MATUNGGAO

POONA PIAGAPO

BUADI ALOYODAN DIANATON NAIM

BUADI LOLONGEN

BUADI AMBOLOTHO

BUADI GURO SA BAYANG

BUADI DIWAN

BUADI BAODI

BUADI AROBERO

BUADI MATANOG

BUADI MATANOG

BUADI MATANOG

BUADI AMBUN

BUADI ANTA

BUADI NAGO

BUADI AROBERO

BUADI LAWANGO

BUADI SULOTAN BARAT

BUADI AMAN, MORIATAO AMSUDA

BUADI KAMAYONGAN

BUADI AYO, MORITAO DATU SA KALAWI

BUADI AMNTAK

BUADI PONDAG, MORIATAO I SANDOR

BUADI GOMISING

BUADI GOMISA

BUADI DAYANGLABI A BAE SA RADAPAN

BUADI BATARA

BUADI PUSO, MORIATAO I MAKADIAR

BUADI MANEZANG

BUADI SARIKRAN BALINDONG BUSAR

BUADI BARAO, MORIATAO I AMITING

BUADI MAMINTAL

BUADI SHARIF ALAWI

BUADI AMBO

BUADI EMBAOR, MORIATAO I BIROA

BUADI ONGGOR

BUADI AMIROGONG

BUADI SHARIF ALAWI

BUADI PUNUD

BUADI MANANGKAYA

BUADI MAYAMAN

BUADI DIWATANDAOGIBON

BUADI DOMALONDONG

BUADI NORON

BUADI LOKES A DATU

BUADO ANSABO

BUADI MAUPAAT SHARIF

BUADI SANDOR

BUADI SULOTAN SAMPORNA

BUADI SALAGINTO

BUADI PAYONGAN

BUADI N/A

BUADI N/A

BUADI N/A

BUADI DAYANGLABI A BAI SA RADAPAN

 

KOBOR O SABER SA RADAPANTHE STORY OF MARTYRDOM OF RAJAH PALAWAN

SABER SA RADAPAN

By: Pangnal Datu Ramos 

Rajah Palawan was among the great Mindanao heroes who fought against invasion and colonialism. He was the first Mindanao hero to stand against the Spaniards and died for his conviction. He fought for his principles to defend the freedom of his people and homeland. He fought to preserve the culture and religion that were cherished and treasured since the time of his ancestors to his day. He believed that the worst thing to happen to his people would be to lose against the invading forces of Sarowangato (foreigners).

The time was about the middle of the 18th century, the 1750’s. The Spaniards were already established in nearby Cagayan de Oro and Ozamis.

As the Sultan of his realm, Rajah Palawan exhorted his people to prepare to fight the Spaniards. He said that it was the obligation of the people of Ranao to repulse any invasion or attack against their homeland. Failing on this patriotic duty they would lose their identity like the people of the Visayas and Luzon that the Spaniards subjugated.

To show his determination and resolve to defend their homeland and preserve their liberty and freedom, he decided to fight the invaders alone. He asked his people to allow him in this mission because he wanted to fight the enemies before they reached any part of Ranao. He said that if blood had to be shed in the struggle to protect the people and their homeland, then let everybody make sacrifice, but he would have his own blood flow first before that of his people. click--->>> C READ MORE


 

LIST OF GOVERNORS OF LANAO DEL SUR 

1.       Col. Rascal L. Mohammad Marohombsar

2.       Mandangan Dimakuta (H. Alawi)

3.       Shiek Usman

4.       Salvador Lutch

5.       Madki Alonto

6.       Linang D. Mandangan

7.       Tarhata Alonto Lucman

8.       Gen. Mamarinta Lao

9.       Dr. Mohammad Ali Dimaporo

10.   Atty. Saidamen B. Pangarongan

11.   Dr Mahid M. Mutilan

12.   Eng. Mamintal Adiong SR

13.   Alem Bashier Manalao

14.   Bombit Mamintal Alonto Adiong Jr.


 

MAKAMPUT A TOTHOLAN KO DATU BIROA
DATU SA BANSAYAN POONA BAYABAO 

So Biroa sa Bansayan na aya ina-an pagama-an so takderian sa daluma tipasal a pikampongan a Poona Bayabao, sukianiyan I isa datu a moway munda ko gi-i katakdira ko kapia o khapaginutao sa Poonan a Bayabao na sukaniani sabap sa kiabaloy a isaka tipasal a Poona Bayabao na lomagaday ko tlo a panoroganan ago so pat a mbabaya ko taritib.

Isa makamput a thotolan ko Datu Biroa na inoron minibutho si Biroa ka sabap sa biro so sabaad sa lawasian ka misabap ko ilanian a lomiagaday sa bolawasanian, isapun a thotolanon na diniyan katawan e bunar a amaiyan sa kia onotan a inipagawa-awa iyan a dinian gi-I kambabanoga ko bunar ama iyan,

Miaaloy sa sasila a aya ama o biroa na so Arogong sa bansayan a aya asal a kikawali sa Lumbac, ama o tlokatao a wata a pagamaan ko tlo a phangampongan a Bayabao, OTOWA SA MALA BAYABAO, ENGKI SA LUMBA BAYABAO AGO SO EMBAOR SA POONA BAYABAO, aya kalamilami na so Biroa na da mamabaloy a tipasal  a inisunggay rukanian na kiasabapan sa rata ginawanian na pimbabanogian so p’kanugian a ayaniyan titho a ama.
 

Arogong 1st married to Paramata Layagen a watao Sarip Kabunsoan, Begot

1.       Embaor sa Bansayan Poona bayabao

2.       Engki sa Minitupad sa Lumba a Bayabao

3.       Otowa sa Mala a bayabao

Arogong 2nd married to Bae Duni a watao Rajah Sirongan sa Buayan Maguindanao a watao Potre Maamor a watao Sarip Kabunsoan ko Tomanina, Begot

1.       Birowa sa Poona Bayabao

2.       Indegun or Anas

So Bae Duni na isa ngaranian na Potre Duniya na wata o Raja Sirongan a Sulutan sa Buayan, paganay mapangaroma o Sulotan Zolkarnain a Amirol Umra sa Maguindanao a Datumulok sa Sulog a wata o Adapun Pazaolan ko wata a Babae o Sulotan Dimasangkay Adel sa Maguindanao, sa masa oto na aya Sulutan sa Sulug so Pazaolan, (Adasaolan in Sulu Genealogy) na siran e tingagun tingaraan sa Polo a Mindanao na lomagaday sa Boronai,

So kiapaka simunga o potre Duniya ago so datu Zolkarnain na mialing sa Buayan so Duniya na dadun kasoy sa Simoay, pitharo o raja Sirongan a ama iayn a odi songowi o Zolkarnain sa Buayan so Duni ko solud o dowa olan na miapatot makamblag siran, si-i ko soldo dowa olan na dadun songowi o Zolkarnain.  kiapantagan mambo a mimbisita sa Buayan so datu Arogong ka so muna karomanian a paramata Layagun na Babo o Raja Sirongan, kayko mbaling sa Bansayan Poona Bayabao na pitharoon o raja Sirongan pakaonotangka so Duniya sa kawingun akun sukano, na sabap ko maratabat na miapangaroma o Arogong, sa masa oto na maogat sa tlo olan so duniya (alaho alam),

Kayko Mimbawata so Biroa na aya ama iyan na so Arogong, dapun Kazad a mangoda na miyawapat so Arogong na miapangaroma puman o Dimaalip sa Butig so Duniya na ron miakala so  Biroa, so Duniya ago so Dimaalip (pagari o Dianaton sa Butig) na inimbawata iran so Siti Okho a Karoma o Boroa sa Unayan isamambo a panoroganan, magari so Biroa ago so Okho sa Ina.

Kayko kazad a mangoda so Biroa na pimbabanogiyan so amaiyan a titho, somiyong sa Maguindanao na kayko makaoma roo na daniyampun mapanotol e anginiyan na pikokormat o manga datu sa Maguindanao ka andang irandun a katawan a wata o Amerol Umra, piakabolos iran rakus a inundaanon o ama iyan a Zolkarnain so grarian a Amerol Umra sa Maguindanao a Datumulok sa Sulog, aya maana Amerol Umra (na datu o manga Datu) na sa sulog na Datumulok.

Kayko m’lalayon sa Maguindanao na piaki pangaroma iranon so Potre Nangko a babae o Amatonding a Noni na inimbawata iran so Num ka wata sa Bansayan, mimbalingan sa bansayan so Biroa na pikokormat o manga pagarinian a Otowa, Embaor, ago so Engki na inisunggayranon a Bansayan taman sa taporog a gapa iyan, aya iran bialoy a moway munda inaan ago pagamaan na giyanan e kiyabaloy niyan a langagun tingaraan sa Ranao.

Sii ko kiandatu o Balindong na piaki bantoaniyan so walokatao a Datu sa Ranao isaon so Datu Biroa sa Bansayan na pithaongiran so 15 a panoroganan ago so 28 ago walo a mbabaya sa taritib, na sii siran lalayon gi-I timo-timo sa Bansayan na igira ana pagunus a pamagombongaaniran na sii siran gi-i timo-timo ko toroganian sa Taporog. Miapanothol o sabaad rukutano a ayakon a kiabaloy a panoroganan a Taporog na s’lasula ko Biroa, gominirao kon so Engki a ino tano gimbaloya a darpa aya gitano gipulimodan a isa ko panoroganan ka kormat tano ko Biroa ka-an madowa ka tipasal a panorogananian, na langon siran miayao sa lima sa dadun a somiangka kiran sa giyanan I kiabaloy a Taporog a panoroganan. By, Datu Ontay

Comment e Kaka Alem Dariday, M. Mimbalawag 

http://acmaly88.page.tl/POONA-BAYABAO.htm 

So kiapangaroma a o Arogong ko Duni na ikaogat dun si Birowa a ka kiaganatan sukanian o Ama ian a ESKANDER sa Solug a 13th Sultan of Maguindanao (si Birowa na mia DOWA i Ama). Kaiko makala na pimbanog ian so 1st Father ian na miatoon ian sa Ligawasa-Polangi inigraron i Amaian a: OSA SOLOG NA DATOMOLOK SA SOLOG (king of the Kings), OSA MAGINDANAO NA AMERULOMARA SA MAGINDANAO (Amer of the Amers) IGIRA SA RANAO NA ADAPUN SA TAPOROG. fr.AMERULOMARA LE MAGUINDANAO (Alem Dariday)


 

8 WISE MEN AUTHORS OF
(EGMA AND TARITIB)


Somewhere in the year 1640, Datu Borowa of western Unayan, grandson of Datu Pascan and great grandson of Sharif Ali Kabunsuan, Datu Alioden Dianatun Naim of Butig, Datu Sarikran Balindong Bzar of Masiu, Datu Akari of Ramain, Datu Dimalawang of Bayabao and Datu Alanak of Baloi agreed in principles to create the Pata Phangampongo Ranao.

During this meeting the Unayan region was divided into two (2), the Western Unayan based in Tatariken was ruled by Datu Borowa and the Eastern Unayan based in Butig is ruled by Datu Alioden Dianatun Naim.

On the same year Sultan Diagaborolah (BALINDONG) consulted the seven wise men maranaos of his time on how to govern Lanao. They were Dianaton Naim of Butig, Datu Burua of Pagayawan, Datu Ottowa of Ditsaan, Datu Acari of Ramain, Embaor of Bansayan, Engki-Okoda of Minitupad Alanak of Baloi, “Biroa of Bansayan lumba Observer” the eight wise man including Balindong agreed to create the four confederation of Lanao (Pat a Pangampong a Ranao ) composed of state of Masiu, Unayan, Bayabao and Baloi, and on the second level, the 15 (Panoroganan) royal houses and the 28 legislative body (Pyakambaya ko Taritib).

This socio-political system is based on the Taritib, laws, Ijma, customary laws, and adapt, practices of the Maranaos, a Pangampong state is a further divided, into smaller socio-political units. With in the four state is a total of 43 Ingud communities classified into 15 supported or Panoroganans, Royal houses and 28 supporting Ingud or legislative houses called Piyacambaya ko Taritib (decider of Laws)

 

 

NURUL AZAM SITIE CABIL

Inabae o sabaad ko manga Mranao (By Datu Ontay)

She was the only female ruler of Sulu; her name was omitted in Sulu genealogy and the ramadhan oration due to reason that she was a female ruler of the Sulu’s sultanate. Apparently, some Sulu’s did not look with favor on her regime, it being under a women leadership on 1666-1670,

Most historian did not call her sultan or sultana as her title, they addressed her royal throne PANGYAN AMPAY she was a Sulu’s royal princess, some historian name her Sittie Cabira, Arabic term of grand mistress. Sultana Nurul Azam was close friend of Zakiat Uddin Sha the sultana of Acheh Indonesia on early seventeenth century who recognized her leadership.

Nurul Azam, sittie cabira her other name was a daughter of a sister of Salahuden the 11th sultan of Sulu, her father was Sultan Baratamay of Buayan who ruled Buayan on 1657 and her younger sister married to Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat ruler of Maguindanao on 1619 – 1671,

Sultana Cabira was married to a Maranao Datu, his name was Datu Mama sa Palao son of Sultan Biroa ruler of Bansayan Poona Bayabao on somewhere in 16th century (one of the 8 wise men of Ranao who updated the existed Egma and Taritib of Phangampong a Ranao to 15 panoroganan and 28 Mbabaya ko takder), Cabira and Mama sa Palao bored Amilbahar and Solaiman, their descendants now in Ramain, Marawi and some part Lanao.


 
 
BAYOK KI FACEBOOK
Comments from a good friends in FB

Daragadong Saranao: Pagimalaw ka coment ko sendigano facebook ka kagyapagedarn so karodano signal na malo ako maawan ka obabaden maalang ko ragato internet na izana diko kharaw a mapagomon ko group a diko kaayona tao na kanogono kapost ka mailango malware na nogono mga like ka rendaneno virus mkkkkk.

Ontay Marogong.Net: mindakul so virus a simukut e facebook na odi kapagimani so kabagur o wifi na na apia gigabytes na di makapagondakan ka mikalilid imanto so makaisa ma click na siyaw a view niyan, na aya ikawangkoron inao manga friend na mikadiyang imanto so anad sa piagma a o kaliwati milay na ka hack so Daptara sa Bontal .

Princeallan Sultan: hahahhaha so di kaphandarai ko laminan o facebook na sii medar ko ginawangka MAROGONG,,,ka ayangakon pekera na inopun maki-sasalamatun ka khabaya maki mamot ko rombao ladanka,,,na dika pundowa dowa na tarayasangka ranon ka kanongon o pumanis a plimbowana gagaw a dingka raranonun.

Ontay Marogong Net amay puman ka toman a mabaya maki mamot so sapasagi ko ranao ka an raota sinar o alongan ko Marogong na didun rimbaran sa tig na pagalokalokang ko sa diko mandidimatag na salamatun a ranon na koramatun a gagao na pakapanggaon akun ko kanirara inadil ko laotan kinisatar na paki apiran akun sa limawarna e sinar a mana gilang gomilang na paki payongan akun sa oborobor a baning ka an matanto a tao.......LOL

NICE COMMENTS FROM TAHA RASCAL

MY ROYAL CONNECTION (DATU ONTAY)

OSAYAN KO KANG’GOGOD

Miapanotol o pud ko manga olama tano a so nabi nato a Mohammad (SAW) na igirakon a mapipiya ginawaniyan na pulimoduniyan so mga sahabaniyan na diniyan kiran gi-I ng’gogodun so bangsaniyan na aya kasalsila o nabi na si-iniyan ipagpoon sa ginawanian na paka tabiduniyan ko ama iyan a Abdulah taros ko amaiyanadatu  a Abdulmotalib na sii niyan putamana ko Abdulmanaf a Bangsa niyan ko Khurais,

Mialoy sa kitab a miaka isa alongan na pianonongka o isako mga karoma o nabi  so Johairia isako mambo ko mga dorodopa o nabi, na gomiyoraok so Johairia sabap sa aya ini isongkaon na sabap sa bangsa, miailay o nabi so Johairian a pusugad na inizaanian ino pusugan, pitharoon o nabi a dika pusugad ka mapiaka a tao ka m’bawataan ka o nabi Musa AS, na inisalsila on o nabi.

So Abubakar RA na isa ko manga sipatiyan so kapasang e kanggogod ka ipulinding iran ko simukut ago pananinggila iran oba ana matudak iran a rogo a madasug iran a Muslim, so mambo so Omar RA  na mapasang e kanggogod. Igira adun a pasudun a rido na pagaloyin so katonganaya o m'bala pasadan sa rido kaanpukalubati so rarangit o m’bala makasosogata.

Mika isa alongan na so ginawai akun a SAUDI si Abu Mohanand a mala motawa, na pianotoliyan rakun so bangsa niyan sa sii niyan inipoon so bangsaniyan ko Khaled bin Waleed RA na piaka tayasian taman sa ginawanian, na tanto ako a miamumusa ka aya pipikirunakun na Iranaon/Mranao bo e mapasang e Kasalsila,

Miakaisa alongan na miapanotol o pud ko manga olama tano a inipakaiza iran ko mala Olama sa Saudi e antona e saratiyan ko kapagaloya ko bangsa ko masa a ka khawing kambitiyara, na aya inisumbag o Olama na o ayasabap a kapagaloya ko bangsa ko masa kalilimod a kakhawing a lagid oba marororan sa katakabor ago kapumamasla sa ipagandisanka ko lagid ka so bangsangka nadi mapia oba pagaloya ko masa kambitiyara, o ayapuman a sabap hadap a ipagaloy ko bangsa ko masa kalilimod na mipatag ko kakukunala sa mikasoy so karani o bangsa na miapakay a kaaloya ko bangsa ko masa kambitiyara, ogaid na ayakon a mapia taralbi na didun pagaloin ko masa kalilimod so bangsa ka pananggila oba maroran sa katakabor na dosa a kakowaon ka so Allah na diniyan kakabayan so siran a mga tao a mga takabor.

Sii sa Ranao na marororan ko Egma ago Taritib a Ranao sa kapagaloya ko bangsa ko manga ala a kalilimod, kasulutan, kambae, ka khawing, kapasad sa rido ago so ka p’reunion ka ayahadap roo na gi-i makatotokawa so diron makakaip obaniyan madasug so pagariniyan a Mranao/Iranon,

So kapaganada ko bangsa na pud ipagoman o katao ago munang o Datu ago Bae, sa so Salsila maana Gogodan na aya watang pasudan o elmo ko kataro sa Egma ago Taritib ko Iranon pipharasan a Ranao Pipandaraan.

Wassalam Datu Ontay


 

MAITO A BALUT (AMPASO ISLAND)
By Datu Ontay

Theory

Lake islands may form in numerous ways. They may occur through a build-up of sedimentation as shoals, and become true islands through changes in the level of the lake. They may have been originally part of the lake's shore, and been separated from it by erosion, or they may have been left as pinnacles when the lake formed through a rising in the level of a river or other waterway (either naturally, or artificially through the damming of a river or lake). They may also have formed through earthquake, meteor, or volcanic activity.

The Island popular known Maito a Balut (Small Island) traditionally and politically belongs to the territory of Binidayan Lanao Del Sur, one of its 26 regular Barangays.

According to Local Historian, this Island also called POLO AMPASO “Ampaso Island” land property of Maruhom Ampaso one of the 3 ancestors “P’GAPOON” of Binidayan, majority of residing people of the island claimed descendants of AMPASO (MORIATAO AMAPSO) reasoned why the Island called POLO AMPASO. 

Other historian told; these Islands Mala Balut and Maito a Balut are the rocks thrown by Rajah Indarapatra and Giant Omaca-an when they tried to kill each  other long, long ago.” Those rocks gradually grows became small Islands in lake Lanao. 

THOTOL A MAKAMPUT (Related to Balut a Maito)

Miapanothol o pud ko mga apo tano a gowani na giyakon a balut a maito na daa songon a tao  sa gi-i ikakaluka ka babalingan kon a manga ala pakalukluk a pimbarang a mrat manga binatang, ayapun a giran gi-I taroon na sadun sa pumbaling roo na pukasakit ago pukaburug, miaka isa alongan na isakon ko maito so Maruhom Ampaso sa Binidayan na minisimunga iyan so manga pagariniyan a SAYAWA ago so PONDAG, miapamikirian kon a rapug a marororan sa ondog a palagoyaniyan siran ka aniran mambabanog na miagda sa awang na si-i mithapok sa balut-a maito, sabap ko dadun m’babanoga o manga pagariniyan ka ayakataoiranon nasi-i miantap sa sabala a ranaw na amag na songoanirambo,

Sabap ko rata a ginawa o Ampaso na dadun baling sa tiniguriandun so kalukiyan sa si-idun riaot a gagawi ago ramig kiapitaan sa balut a maito, kayko mapita piyapiya na miapamikirian a kunaba  ana pakalukluk sa balut a maito sa khapakay a balingan, sabap roon na kayko makabaling sa bandara ingud a Binidayan na daniyan kirandun tharoa ko manga pagariniyan oba si-i poon sa Balut a maito, inipoon roo na milalayon sa balut a maito, na kayko kasad na mizazapadan roo miphamomolan roo taman sa minirakus a balut a maito ko kawalinian na minitakup naso saabaad ko manga m’bawataanian na piagingdaniran.  sa masa kapapantagan na okon o timotimo so isaka lokus ko moriatao Ampaso a miagingud sa Balut a maito na disiranon mamin sa polo anan,

Isako martial law ko masa e Ferdinand Marcus ko kiapakitidawa o manga wata MNLF na so sabaad ko manga wata nasi-i siran miagapas sa Nusa Island, na so pud kiran na liangoyran a Balut a maito ko kia oranikiran sa istok ogo manga deplano o parinta a pilimpinas, na aya kiran kiailaya o manga sondaro dipamopo sa si-i siran miagapas sa Balut a maito na piangistokan siranpuman na miarabrab so manga walay roo sa kia-awaan a balut a maito sa liangoy o manga wata giya Bayang, Tugaya ago giya Binidayan ka ayamarani a ingud sa balut a maito.

Note: di akun ikadosa oda kamataani a totholan aya sa matag aya pianotol, 

 
AERIAL VIEW OF BINIDAYAN LDS

 

SULANGAN ISLAND
(BY Datu Ontay)

Sulangan Island is the smallest Island of Lake Lanao, It is located at the eastern part of Wato Balindong Lanao Del Sur, Traditionally claimed that Sulangan Island belong to the land property of Sarikran Balindong Bzar of Masiu, where his royal grave located.

"amanat of Balindong Bsar" by well of Balindong,  he died and buried in Sulangan island, to let inged a Wato remain alliance of Masiu Sultanates  to make known that Raya, Malaig and Wato sultanates are under the  umbrella of Masiu Phangampong. In 1956 by virtue of republic act 1419 dated June 10, 1956, Wato was rename Balindong in honor of a great ruler of Pangampong fame who ruled entire Ranao on 16-17 century.

Miapanothol o mga apo-apo an tano a sokon so Sarikran Balindong Bsar sa Masiu na ini pagamanatian a o kawapat na sii paki kobor sa polo Sulangan sa Wato ka aya hadapian na so lima inged sa sedepan a masiu na andikalimbani o kisalaimbago a tao sa Ranao, a sii mapapadalum ko taritib o pangampong a Masiu.

Mia-aloy o manga saba-ad ko manga apo tano a sokon so kobor o Balindong na pulawiin o mga wata mbawatanian sa pananadun ko kiandatoiniyan sa inged a Ranao, sii ko kia-alin o butad na minitarug so kaplawi tanoron..


 

  RANAO’S TRADITIONAL GOVERNMENT


 

ALEEM MAHID MIRA-ATO MUTILAN
(GURO SA MARAWI)

Dr. Mahid M. Mutilan (born August 12, 1943 - died December 6, 2007) is a respected Muslim religious leader and an acknowledged titan of peace advocacy and inter-religious dialogue in Mindanao. A native of Marawi, Mutilan holds the Maranao title of "Guro sa Marawi," meaning a learned leader.

POSITION  

City Mayor of Islamic City of Marawi.
Governor of Province of Lanao del Sur
Regional Vice Governor of Autonomous Region in Muslim Mindana
President of the Ulama League of thePhilippines
 Regional Education Secretary
Chairman of Ompia Party

Early Years

Dr. Mahid is the son of Kali Diki Palawan and Bai Kaila Miraato. He was born in Marawi City one year after the beginning of the World War II in 1942. He is married to Aleema Khadijah Ulama, his first wife. He enrolled both in Madrasah (Muslim school) and in the secular school. He was able to manage his study in both educational systems. Mahid finished his primary schooling at Central Elementary Pilot School in Marawi City . ------>>> READ MORE

 
 
CHART SALSILA KO LIMA NONI SA RANAO
NAGO SA PIKONG
ANTA SA T'BOK
PARAMATA ASIA SA BUTIG
AMBUN SA BALABAGAN
PINDAWADAWA ORAY SA MASIU
 

SO NABI MUHAMMAD (S.A.W) AGO MANGA DARODOPA IYAN

Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdolillah wa salato wa salamo ala Rasulillah wa ala a'lihi wa Sahbihi wa man Tabiahom bi ihsanin ila yawmidden ammabad.

So Nabi tano Muhammad (sallalaho alayhi wasallam) na aya kyasogowaan o Allah na ladiyawan a mapya a purawaton so paparangayan iyan. Nabi a limo ago malai kapudi ko langowan a Ummat iyan a miyamaratiyaya siko kaisa-isa o Tohan tano a Allah Sobhanaho wa Ta’alla,

Miyakapoon a totol ko Ibrahim bin Muhammad a apo sukanyan o Ali bin Abi Thalib (radhiyallaho anhoma),  igira kon a so Ali bin abi Thalib (r.a.) na ipuropa niyan (pun described bun iyan) so Kataid o Rasulollah Muhammad (s.a.w.) na aya diniyan taroon na: -->>>>> READ MORE

 

 
 
NEW IRANAON'S PEOM, 
CONSTRUCTED BY DATU ONTAY WITH THE
PARTICIPATION OF MISS ALIA DIMATIMBANG
DEDICATED TO ALL YOUNG IRANAON

 
 
DATU ONTAY AND PBA BOYET BAUTISTA 

With me in the jersey is (PBA) Boyet Bautista a basketball player of Harbour Centre Batang Pier of the Philippine Basketball League. Bautista played high school and collegiate basketball for the Knights of the Colegio de San Juan de Letran. He had a stint with Toyota Otis-Letran Knights in the Philippine Basketball League, and later with the Purefoods Tender Juicy giants of the Philippine Basketball Association, before returning to the PBL.

Bautista joined the Letran Squires basketball team in 2000, forming a formidable lineup which made them a force to reckon in the NCAA Juniors division. Teaming up with then MVP Ronjay Enrile, Ira Buyco, Billy Ray Anabo, and Mark Balneg, the Squires swept the elimination round with a 14-0 record and give them an automatic trip to the Juniors finals with a twice-to-beat advantage. In the finals, they faced the (now inactive) Mapua Red Robins led by Jeff Martin and company. However, their dreams of a perfect season took a turn for the worse, as the Squires were beaten in the finals twice. Four of the team's starters, including Bautista, suffered cramps during the crucial stretches of the deciding Game 2. He is the Back to back MVP of FBA, FBL, LIGA AND WPBL, he played under the banner of SAMCO-MAROGONG BASKETBALL TEAM. 


SAMCO-MAROGONG BASKETBALL RECORDS

MAROGONG BASKETBALL TEAM is one of the most organized and popular basketball team in Saudi Arabia particular in Jeddah western region, under the management of MGI (Marogong Global Incorporated) which most of our players are honorary members, ten (10) times champions, 

 • MOG Faisaliya 2nd conference 2011 Champion,
 • WPBL 15th conference 2011 Inter Company Champion,
 • FBL 6th conference 2012 open non Rated Division 1st runner up,
 • Dammam FIBA charity cup 2012 regional game 2nd runner up,
 • WPBL 16th conference 2012 Rated Division 3rd runner up,
 • WPBL 16th conference 2012 Strong A Division Champion,
 • Lanao Laker's WPBL inter Muslim regional game 2012 Champion,
 • FBA 33rd conference 2012 Rated Division Champion,
 • FBA 34th conference 2013 Rated Division Champion,
 • FBA 34th conference 2013 intercompany Division 3rd runner up,
 • Liga Pinoy WPBL 1st conference 2013 strong B Division 2nd runner up,
 • Al Khubar UFBF best of best 2013 regional game 2nd runner up,
 • FZSP anniversary exhibition game 2013 Champion,
 • 2nd prince Talal Ramadan Basketball cup 2013 Champion,
 • FBL best of the best cup 2013 eid’l fitr regional game Champion,
 • Liga Pinoy WPBL Pasiklaban 2013 eid’l adha regional game Champion, 

The team marked as strongest Filipino basketball team all over the kingdom when they won and swept the 2 powerful basketball team in central region Riyadh’s team during the Pasiklaban 2013 of liga pinoy WPBL eid adha regional game on Oct. 16-17 2013, Riyadh Lanao Leyete paparoti team with Alcasabas brothers, and the Riyadh all star team with TAMAYO and the ASAY’S brothers. ----->>>>> CLICK MORE ON ARAB NEWS


 

PHAGAWIDAN AND PHAGAWID

Within the four principalities “pat a Phangampong” is a total of 43 Ingud communities with rulers Sultans, classified into 15 phagawidan “supported” or Panoroganans Royal houses and 28 phagawid “supporting” or legislative houses called Piyacambaya ko Taritib (decider of Laws) This socio-political system is based on the Taritib, laws, Ijma, customary laws, and adapt, practices of the Maranaos, The Taritib, an ancient order or law bound together the four states or principality of Lanao into an alliance or confederation and define their relationships. There is no central, all powerful authority but every state or principality respected the traditional alliance made by our ancestors termed Kangiginawai. ---->>>> READ MORE


 

4 PAT A MALA INGED SA RANAO KIA THATAMANAAN

The Sultanates of the four confederation of Lanao was the identification of ancestral land area (Kawali) of each state (Pangampong). Such was identified by the Datu Pascan of Unayan grandson of Dimaampao, Datu Popawan of Bayabao grandson of Botuanun, Ami Ayonan Simban of Masiu grandson of Bataraan and Datu Dilion of Baloi grandson of Thopaan. A meeting among the named Datus was set at Sawer, Masiu, Lanao Del Sur, to discuss changes, establish territorial boundaries of their respective areas and to draft and amend the already existing Taritib/Igma of the Phangampongo Ranao. The meeting place was provided with four (4) pillars of stones, called “Debarosan”, for the four (4) Datus. The agreement known as “Kiatathamana-an” territorial boundaries of their respective areas such as; Dalama, located in the municipality of Molondo, the boundary between Bayabao and East Masiu; Sawer in Masiu municipality the boundary between East Masiu municipality and East Unayan; Madamba municipality, the boundary between West Unayan and West Masiu; and Bacayawan in Marantao municipality, the boundary between west Masiu and Bayabao. --->>>READ MORE


 

OKKIR

TRADITIONAL MARANAO ARTS

Okkir or okkil is the term for geometric and flowing designs (often based on an elaborate leaf and vine pattern) and folk motifs that can be usually found in Maranao and Muslim-influenced artwork, especially in the southern Philippines, and in some parts of Southeast Asia. Okir a dato refers to the ornamental design for men and okir a bay to that for women.

In the Philippines, an ancient proof of okir's style of flowering symbols is the torogan, the ancestral home of the highest titleholder in a Maranao village. It is a symbol of power and prestige usually adorned during festivities. Its prominent part is the panolong, a carved beam that protrudes in the front of the house and styled with okir motif. The okir design is found woven or printed in textiles, carved into wooden cemetery markers and wooden boxes, and it can also be found etched into knife or sword blades and handles, and cast or etched into various brass and silver objects.

Other variations of the okKir involves the use of nāga or serpent motif.  Maranao instruments usually are styled with okir. A more prominent variation is the sarimanok, a chicken-like figure that carries a fish in its beak.

 


 

NEW IRANAON'S PEOM,

CONSTRUCTED BY DATU ONTAY 

DEDICATED TO ALL YOUNG IRANAON

 

 

GIANT PINOY BASKETBALL TEAM IN KSA


ASSALAM ALAIKOM WARAHMATULLAH
Pud a a tanda o kapia o kapapakaradian kang-gitagita lagid o basketball na pukasabapan sa madakul a dingka gi mimbolayoka mipagpuda kandaoroga sa awid sa ingaran o mga inged tano,
 saban san na so MAROGONG GLOBAL INCORPORATED (MGI THUDERSOUS) sa Jeddah na pud a pangandagiran a siran e pagampaganay a ‘Community group” ompongan a minindaoroga o SAMCO-JUFFALI COMPANY mala a Company sa SAUDI ARABIA sa kia awidi sa Ngaran o SAMCO (Saudi Arabia Air-conditions Manufacturing Company) na inirakusiran mawid so ingaran a MAROGONG Global Incorporated (MGI) sabap ko kiailayairan ko kapiya o kapakiki giginawae o lagid tano sa bangsa ago so kapia o kia ilayairan ago kiasima-a iran ko kapia o kaawid sa zaman “event” o MGI.
Aya ingaran o Basketball team na SAMCO-JUFFALI Basketball team,  na aya kalilid ko mga palyers na Christians ayabo a Muslimon na si Ryan Aguam II a bangsa tano sa Ranao a ayabo Meranao ko Viper Team ko ABS-CBN TFC KINGDOM CUP Champion.  giyanan a team na siran e bitowan sa Giant Basketball team sa Jeddah sabap sa ron maapud si Boyet Bautista a star player a Letran College na andang pun a pud sa Pure foods, Philippine Basketball Association (PBA), Raymond Matias andang a PBL ago TFC ABS-CBN player a Pagari e Ronnie Matias sa Rain or Shine sa PBA, Si Mark Elamparo player sa TFC ABS-CBN, Joseph Ubalde andang a PBL a player sa TFC ABS-CBN, Bryan Adaya Rated Palyer ago pud sa TFC ABS-CBN, Kiel Yutuc TFC ABS-CBN player,  ago so mga pud a players mga Varsity sa UM, Inter Town, ago so mga pud a langkap a paliga sa Pilipinas,
Sii ko sold o tlo olan a kiapakaradian sa Basketball sa Filipino Basketball Association (FBA) na miaka isa isa tabanun so SAMCO JUFFALI TEAM, ikadowa ngaranian na SAMCO DESERT MASTER MAROGONG, aya mini pagagao iran sa Championship na Arjed Catering a mga players a Shadow lounge Restaurant ron mambo maapud si Ruby David a Andang a PBL ago TFC ABS-CBN ago andang a player a Happy Tooth paste sa Pilipinas, si Ron Magat TFC ABS-CBN player, Noy Magat TFC ABS-CBN player, John Rebulado Rated Player TFC ABS-CBN, Morsi Akad Dunker minipanalan sa Amerika sa 3on3 ago TFC ABS-CBN player bangsa tano sa Maguindanao,
Aya pud a team a Giant na HAL CONSULTANT BASKETBALL TEAM, siran so mga players a Friendster Basketball team, mga players siran mambo sa TFC ABS-CBN KINGDOM CUP, aya ikapat a team na FUJIE RATED TEAM aya mga players iran mambo na langon rated category players,
Panalamat nago Kormat ko langon a minindaoroga o Marogong Global Incorporated (MGI) ko kia salapidawa tano ko mga ala sport events sa Jeddah, PBA Legend, Mc Donald 3on3, FEBL Championship, ago so Lanao Lakers Regional Game, WPBL Regional game, FIBA regional Game, na akol rayoon nami rukano a dikaminiyo pagilayani o aduna di amiron kasowaan ka sobo so Kadnan tano a dapayag e daa paawingian, o sukami e pukapili a phagawid ko mga pud a sport events sa Jeddah na kunaba sukamibo e kibantoganon ka langondun o meranao sa Ranao.
Kormat na sulasula ko SAMCO DESERT MASTER MAROGONG sa kiapa champion iran ko 33rd open rated division sa FBA Basketball Tournament, Sheraton Basketball Court, Jeddah KSA ko mia ipos a olanolan,  giyoto a masa kia champion na aya record breaker ko kadakul a mimbantay sa gawi-i oto a championship match,
BY: MR THUNDEROUS

 
PANANAROON O BROKEN HEART
(with English Translation)
 
Dimada pagiroin na osi-i sa marinaw a maliwanag sa darm sa ginawangka pisige na darani ka sa obay na didawangka a ranon a ginawako a rasay ka osa imanto aya na manakodun a rantang sa kautantang ko lilang sa kano-nano-nawangko e kapuki laod akun na masaromantang ako ka inilaod akundn na lomiaod mambo ka matag sambr a ranon, dakodun kapantoni a ginawako dinidaw na kiasaudan akun sa dalaan a maminar a mapupuromba akun,
My long lasting dream, 
please come on my side 
and sing me a good song 
relates to my feeling, 
I am broken heart 
and don’t know what to do
Like I’m on the cross road
Can’t decided which turn to take
We let each other free from commitments
I can’t hold my tears is falling
because of the sad feeling I had now
I know not worth-ed 

My long lasting dream 
please comfort me with your song
(Created by Datu Ontay on 07-04-2013)
Translation requested by Engineer RF Rana ALSTOM


 
MARARABAY MARANON
A MARARANGKO RANTANG
DI MAKAPURUNDAGAN
SA KAOTANTANG SA LILANG

 

SHIEKH AHMAD BASHIR

Sheikh Ahmad bin Haji Bashir Mohammed Shafi, الشيخ أحمد بن حاجي بشير محمد الشافي (January 1, 1919 – July 10, 1989) was a Filipino Muslim Aleem, former president and founder of the Agama Islami Society. Sheikh Ahmad was born on the 1st day of January 1919, in Miondas, Tamparan, Lanao del Sur Philippines.

Early Educational and Childhood

Sheikh Ahmad received his first non-formal education from his father, and then later on studied at the School of Islam complete primary school in the city of Marawi. As a child, he was a school leader, a potential that made him prominently known, not only in the Philippines but more specific in the Islamic nations, during his lifetime.


 

Tribute saying to Datu Ontay & Marogong.Net

Pamzag na pangoyat ki Datu Ontay

marayag puman so binaning ko rowango sangbaan ka so alongan na mulangkap naso sunang na maporo ka manamizaribolan a linang a mamondiong sa daraniay damudag ko daralat a maporo na rimbaran daloyongun so pangkatan o marogong a lowakatan kalinan a mana punbitoonun na inipagirigan a boluntaya anonun, gii indadaliay ko balibut o Iranon ka sabap ko pasza iyan, gii mapangindawan ko irigiay kaparan, gii masisimalao ko lumbac sa sinayanan ko saratian ko s’mpad, makoranda masalug ko ti-tendug a marandang kagiya kamanisan a asalo dinda-agun na andang a ditanongun ko datanong o maganding, paramata ko ingud a porna ko pangampong, bangka mipangingiza e dariday a matitho a lombay o pornaman, inoyag a mabitak a bab’s a porong a tao, zinanada matao a sangkad a maongangun ko balibuta masanang ko tenday o pagilidan na tanan ko pipharasan,

miandaitdaiton so ingaran a matanos a igira tanto buton o mga tatanos a tao sa inged a Maguindanao na DATU LAWAN KO RANAO A MANGODA MAONGANGEN, na igira sa iranon na aya kadidawaon na DATU ONTAY MAROGONG A P’TANOD KO BANGSA a tigon e Sulotan datu aya a Edres Tamano a isa mambo a sigay a pamorawag ko Ranao,

dita mindowadowa kagiya maginawa, dita mindarainon ka maayon a masakao, dita mitaripunda ka kagiya tanda iyan so kapakilolotun, diko katarikodan e diron kindolonaan ka kagiya salugian so kapakingginawai ko salakao di salakao ko diroyod sa bangsa, ped ko sarogiyan so malolaw a malano a marinano somarat, matao komoranda na matanos makipantag ko bala iyan ko kadar a sugudiyan sa bansa, na aya mataan bunar na malai paninindug ko agama a Islam na guso sumpad sa muna sadiron kapulimbani o mga tao ko iranon……….

Balasangka o Allah, Datu Ontay ko mga pasza aka “ mga SALSILA ago IRANON ARTICLES” acmaly88.page.tl sanggibo salamat…..


 

 

Names of individual Kolintang

From Big to Small

• Kundongan (from Kundong, means shady connotes cool soothing relaxing meditative state)

• Mamals (from M’Bals, means to pronounces, tighten, or secure something)

• Mananggisa (from Isa, means single, one gong that plays simple)

• Sagorongan (from Goorong/Orong, means mount in between two side, expand, having all, burst connotes thrilling, progressing, gong always played)

• Lomalis (from Lalis means shot or scream connotes forceful manner, execution of a loud noise, prominent unsubdued role)

• Romapunut (from Rapunut means quiet, silent, calm, refrain, behave, connotes to listen be attentive)

• Romingkar (from Ringkar means repeat rapidly, connotes gong that does certain part in rapid sequences)

• Anonan (from Anon means try, testing, highlight or intensive, denotes thing upon which important part to be played, connotes gong first to play)

 KAKOLINTANG (Lima ka Daradiat) of ranao, composed of five players, one player at the Dubakan, two players at the agongs, one player at the Babundir and at least lady player on the Kolintang, the players should play the kolintang harmoniously this is the importance of this musical instrumental, in darangen era Bantogun always played Dubakan, Madali and Mabaning on the agongs while Rangaig on babdir and Lawanun and Ikada alternately playing Kolintang, they lovely and harmoniously playing kolintang and no one can equal to them, ( gosungko so lutingan a mana mombao ko ingud a mabuto buto nian,  kataya so Bumbaran a  dadun a rimbang iyan ko ilian pagilidan) while playing kolintang with (kapangolilat) the lady player should used decorated kolintang stick, apers and etc

Prepared by Datu Ontay

www.acmaly88.page.tl


TOTHOLAN KO DAJJAL

(Repost Adopted Article)


Pitharo o Nabi"SAW":

Hay so skano a manga tao, mataan a dadn a Fitna"Tiyoba"a miya ad'n sangkai a liyawaw o Lupa, ipoon ko kiya ad'na o Allah ko mbawataan o Adam a bamaka lawan ko kaphakawma o Dajjal.

Go mataan a so Allah na dadn a ba niyan miyasugo a Nabi inonta na paki iktiyaraniya ko Omat yan so Dajjal. Na sakn I moripori a Nabi na skano I moripori a omat. Na mataan a sii rkano d'n phaka g'maw so Dajjal.

Na opama ka makawma a sakn na bibiyag ako p'n na sak'n imatao ron,"sakn i maki shinogata-on", na o makawma a sakn na miyawafat ako d’n na omani isa na kata-o niyan d'n a ginawa niyan, na so Allah i sharigan akn ko mga Muslim.

Go mataan a sii s'kaniyan phakambowat sa pagltan a Sham"Soriya/Seria"a go gya Iraq, na phag'n'b-n'b d'n sa Diwang Kawanan.

Mga Orip'n o Allah na Phapar'r'n'k kano ka ip'ropa akn rkano so Dajjal sa ropa-an a dad'n miropa o miyanga oona-an akn a Nabi.

Amay ka makawma na phanagipo-on d'n sa ptharo-on yan a [ mata-an a sak'n na Nabi ] na di niyo pharatiyaya-a ka dadn a phakatondog rak'n a Nabi.

Iriyan yan na ithondog yanon a [ sakn so Kadnan yo ] na di niyo pharatiyaya-a ka so Kadnan tano na di tano khaylay odi tano mamatay.

Go mataan a skaniyan a Dajjal na sabala e Mata, na so Kadnan tano a knaba Sabala e Mata,"I say: p'd inin sa mga Dalil a so Allah na ad'n a Mata niyan, pitharo o Nabi"saw"[ so kadnan tano na knaba sabala e Mata ]"  
-->READ MORE(THUNDEROUS)

Brief History