ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - SULTAN AROBERO
   
 
  SULTAN AROBERO

YA ALLAH BLESS THE SOUL OF OUR FOREFATHER AROBERO/PAGAYAWAN 


Brief History of Sultan Arobero of Pagayawan

 

HRH Sultan Arobero is the eldest among the three (3) children of Nayo of Pagayawan, daughter of Anta of Tubok (one of the Lima (5) Nonies & direct descendant of Sharif Ali Kabunsuan) and Datu Mbarong, great grandson of Sharif Ali Kabuansuan through Sultan Raja Serongan of Maguindanao, the son of Borowa, known leader of western Unayan, at par with Dianaton of Butig of eastern Unayan and one of the leader who originally wrote & updated the Taritib and Igma of the Pata Pongamponga Ranao (Lanao).

 

Sultan Arobero was the first Sultan recognized and proclaimed in the whole of Pata Pangampongo Ranao (Lanao) by the Sultan of the Sultanate of Maguindanao. There was Datu who claimed to be Sultan in one of the Pata Pangampongo Ranao (Lanao) during those days but, he was a self proclaimed because there is no blessing and was not recognized by the Sultan of Maguindanao. The title of Sultan can be acquired if there was concurrence of the “Pata Polaos of Maguindanao” duly approved by the Sultan and that he can traced his blood lineage from Sharif Ali Kabunsuan, the first Sultan of Maguindanao (Mindanao) because he is one of the sons of Ali Zainal Abedin of Johore, one of the direct descendants of Prophet Mohamad (Salallahi wallaihi wasallam), who spread the Islam Religion in Mindanao. Nowadays, the noblest among the royalties that can be inherited for Sultan are those coming from the (Five) Lima Nonies because of the closeness and purity of blood lineage (PORNA).

 

Birth of the Sultanate of Western Unayan, now Pagayawan

 

The word Pagayawan emanates from Maguindanao during the time of Sultan Anwarodin Kawasa of the Sultanate of Maguindanao, now, Mandanaue Darussalam, the 17th Sultan (1803–1830). During that time, there were some dreaded animals appearing in Maguindanao, which had killed many people in the area. In mount Tantaon, now called PC Hill, was inhabited by Giants, Big Snakes and other dreaded animals. Along Kakar River, inhabitants have to lift up their stairs every Friday afternoon because Seven (7) Tamaraws always appears in the area and kills people, accordingly these Tamaraws can even climb up stair.

 

Because of these persistent problems, the Sultan requested Datu Arobero of Tatarikn, Lanao, who is known for his spiritual power, to solve it for them. Fortunately, upon arrival of Datu Arobero, all the dreaded animals of mount Tantaon vowed down to him and were lead away to mount Upi. But before they fled away these animals complaint regarding the presence of the various Swarms, as they were biting them, accordingly. Datu Arobero prevented the Swarms and brought them to Lanao, hence, the grave of Sultan Arobero even now a day is always surrounded by different kinds of Bees. All of the Seven (7) Tamaraws likewise vowed down to him and all of them were easily tied by Datu Arobero. One of the Tamaraws is their leader because the two horns are all half colored golden yellow. When Datu Arobero held and grasped the two Horns, two Rainbows (Pagayaws) appeared and stand on his two shoulders in the form of horns.

 

When Datu Arobero returned to his hometown of Tatarikn, Lanao, he was accompanied by forty (40) men on orders of Sultan Kawasa of Maguindanao. The men brought Datu Arobero in a royal carriage called “Tangkongan” to his home place in Tatariken, Lanao. After the arrival of Datu Arobero in Tatariken, he was pursued and joined later by Sultan Kawasa of Maguindanao, to formally proclaim him as the new Sultan of Pagayawan, somewhere in the year 1806. The word Pagayawan was derived from the word Pagayaw, meaning Rainbow, which stand on top of the two shoulders of Datu Arobero. The areas to be ruled by Sultan Arobero is still the western part of the Unayan area including the coastal towns up to Zamboanga Sibugay, once ruled by his Grand Father Datu Borowa, somewhere in the year 1640s.

 

Sultan Arobero Marriages

 

Sultan Arobero married four princesses, first to Bae sa Tubok, Second to Bae sa Binidayan, third Bae sa Wato, fourth Bae sa Pantaon and bore Bae sa Pantaon who was married to Maruhom Sidic of Bayang son of Diwan,

Some of his heirs (Children) are, Maruhom Sidic, Maruhom Sarip, Maruhom Adel, maruhom Datumaas, Maruhom Cali, Bae Bondayo sa ganassi, Bae sa Pantaon and many more,

Maruhom Adel married to Oray sister of Ulok sa Lumbac in Binidayan, begot Saroden who was marred to Miraganding and bore Bae Ampod. Bae Ampod married to Sidic a Datu begot Minombao. Minombao married to Papanok a Sultan of Lumbac in Binidayan begot Amai Pondag and Amai Darnang, Amai Pondag married to Anginta daughter of Maruhom sa Binidayan bore Dimasangca.  Dimasangca married to Manggis granddaughter of Candia sa Binidayan begot 1) Pangcoaga (Amai e Panondiongan Abdulmadid Mayor sa Marogong) 2) Borngao (Ina e Gov. Sultan Ali Dimaporo) more

Maruhom Datumaas married to Bae sa Koba daughter of Garang and Noron(sister of Pagayawan) begot Kapitan, Alugud, Alupad, Baurag, Aria (bae a labi sa Madamba) and Makot,


Bondayo married to Balindong sa Ganassi, son of Sultan Barat and Omon sa Dutsaan Ramain, begot, Maruhom Adel, Maruhom Malim, Maruhom Polao, Maruhom Paramata, Maruhom Salic and Bae sa Lapao.

By Bangsa Iranaon of Pagayawan

Submitted Article from a concerned Guest

The last comments on this page:
Comment posted by Inai dadaraan, 08/13/2019 at 8:56am (UTC):
Salam rkano a manga bangsa ko moriatao pagayawan badimaparo a maclaripay akun o antai manga pagari o arobiro a sulutan sa pagayawan?

Comment posted by Naif salman, 08/23/2018 at 2:13pm (UTC):
Assalamu alaikom! Badi maparo a katokawan akn so salsila o sultan sarip sa lumbac a binidayan?

Comment posted by Kanakan sa pagayawan, 02/09/2018 at 7:05pm (UTC):
Ari kaka secretary Muslimen D. Macabanding. Badi mapakay a makakowa sa salsila nga anan sa pagayawan sa wato balindong?

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 02/05/2016 at 5:04pm (UTC):
Salam ko pagariko a Abdulcamar Balindong. Adn a makokowa ko a gogod ko Pagayawan sa Unayan ago Pagayawan sa Balindong. Ogaid na dako ron ma encounter so ngaran a Pagalamatan. Oba maparo a mataro oka so langon katawingka ki Sultan sa Pagayawan a Pagalamatan obata makudug i kikakampt iyan ko apo tano a Sultan Arobero. Wassalam.

Comment posted by Jamel Colalo abdul, 09/13/2015 at 8:33pm (UTC):
So Palawan as basal binidayan na Poyang a Rumanian so so saripabae as pagayawan a wata o daloyngan na watairan so mruhom Bali, diapar a ask amai lung, mama as binidayan, babayulan.

Comment posted by fahad manalao, 08/15/2015 at 3:16am (UTC):
Mabuhay ang pagayawan

Comment posted by Abdulcamar Gampong Balindong, 07/31/2015 at 2:00pm (UTC):
assalamoalay sii rikano manga pagariko ko bangsa aya mala na ko islam, aden ipakaisa aken rekano ko miyosay sangkaya salsila,,, baa di makay a malo niyo raken osaya o antonaa i kikakampet o miyaona asultan sa pagayawan a si Pagalamatan ko apo tano a si Sultan Arobero ka para anta katokawi .... salamat ko kabeginiyo raken sa maito a osayan..

Comment posted by Abdulcamar Gampong Balindong, 07/31/2015 at 1:54pm (UTC):
assalamoalay sii rikano manga pagariko ko bangsa aya mala na ko islam, aden ipakaisa aken rekano ko miyosay sangkaya salsila,,, baa di makay a malo niyo raken osaya o antonaa i kikakampet o miyaona asultan sa pagayawan a si Pagalamatan ko apo tano a si Sultan Arobero ka para anta katokawi .... salamat ko kabeginiyo raken sa maito a osayan..

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 11/29/2013 at 8:08am (UTC):
Assalamo alaikum so pagari akun a Sultan sa Pagayawan, Sultan Mohammad Fahad Alonto B Santican. Alhamdulillah, miyadawat akn so inipawit ka rakn. Tanto a masagogod a kidadaptarun kaon ko kitotompok ka ko apo tano a Sultan Arobero sa Pagayawan. imanto na miatangked ko ginawa ko a malaa kiogop ka ko kapukuduga ko Mbawataan O Sultan Arobero sa Pagayawan. Sanggibo salamat rka pagariko a Sulutan sa Pagayawan kalaanon ko pagari akun a Ontay kagiya kiyasabapan ko ditano dii kapakakukuduga. Wassalam.

Comment posted by anwarudin sambuto, 01/30/2013 at 7:43am (UTC):
we are the generation of sultan sa talik and koronadal...the father of sultan mangelen is sultan sesi..the wife of sultan mangelen is bai padsigyan the ruling rajahbuayan of buluan...the father of bai padsigyan is rajahbuayan benggo rajah buayan subpangan is brother of bai padsigyan and son of rajah buayan benggo.. now the father of rajah benggo is rajahbuayan dendog...father of rajah dendog is rajahbuayan tantayo...now the siblings of sultan mangelen of talik and bai padsigyan is only two sultan sambuto sa talik and bai mindalabao bai labi sa kadingilan... sultan mangelen other son to another wife is datu gandulan..rajah muda dimaukom..rajah muda katil etc.. now going back to the brother of bai padsigyan the rajah buayan subpangan..his son rajahbuayan dimasidsing is the last rajahbuayan oif buluan he married his first cousin bai mindalabao sister of sultan sambuto sa talic and on that period took place the war in talic...the troops of datu ali of salunayan attack the talik dominion...

Comment posted by Rocky Radia mangandog, 01/29/2013 at 2:22pm (UTC):
salam ko mga kiabumbar ko apo tano AROBERO agoso DIWAN sukami so mga bangsa nio sa sakba ko ranao masiu so apo ami a BALINDONG sa ganassi married to bae bondayo a watao arobero ko olan a wata maruhom kahar sa raya wato bore MARUHOM POLAO married to pre bae labi sa bayang babae Amerodin agoso maulana.. continuation

Comment posted by 1925apoSPIKE D' APO DIWAN, 03/18/2012 at 1:11am (UTC):
Kakolay Sultan Fahad Santican kapakay a aya tanu tulongan so gogodan ka ko pagayawan makapoon ko luks iran so kabunsuan married to paramata mizawang down, ka an mambo macorrect so erroneous siko gogodan ko DIWAN sa bayang, makapantag ko Dimalawang a Ameladen a Makapundag sa Sedepan a Unayan a different person na mimbaloy same person. balasangkaon o allah. katan si admin na ayan me post.

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 01/28/2012 at 3:11am (UTC):
Omon sa Ramain I mean.

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 01/28/2012 at 3:02am (UTC):
Salam ko langon a bangsa ko ko Moriatao Pagayawan. Alhamdulillah. Miyakapiya a ginawa ko sabap ko adn puman a miyakudug akn a lolot ko Moriatao o Pagayawan. Pagariko a Ganassinian osa ikapipiya a ginawangka na tokawa ta. Katii so cel no. akn 09199786653. Sii ako mababaling sa Mahayahay, Iligan City. Sii ako gagalubk sa MCTC Linamon, Lanao del Norte. Samanaya na ipag encode akn so Moriatao o Pagayawan. Sobra 300 pages a miyapasad aknon. Adn a listaan akn ko mga mbawataan o Maupaat Sidik a Datu sa Pagayawan ogaid na di makukumpleto. Oba kaon makaogop tomanor. Tonganaya tapn sa Ramain ka mbawataan ako o Dangi sa Ramain a pagari o Omaon sa Ramain. Wassalam.

Comment posted by Ganassinian a Datu sa Pagayawan, 01/24/2012 at 9:51am (UTC):
so Bondayo a Bae a Labi sa Pagayawan a wata o Arobero ko Olan sa Watu na piangaroma o Balindong a pagari o Dipatuan sa Ganassi a mga wata o Sultan Barat ko Omon sa Ramain, mimbawata siran na 6 katao na siran e Putaritibun sa Ganassi, Paganayron so POLAO, ADEL, PARAMATA, BAE LAPAO, SALIC, MALIM..... Siran e Numa ka wata sa Ganasii..... So Polao na miapangaroma niyan so Pre a Bae a Labi sa Bayang a wata o Amdag, naso kiawafatian na miapangaroma puman o Adel a Kakanian,......Sabunar a kikilalae tanu a Moriatao Pagayawan ka antano maiisa ko kapiaan a Ranao na samporna sa Tatarikun a ayadun so Pagayawan

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 01/19/2012 at 2:38pm (UTC):
Salam ko langon a Moriatao Sultan Arobero sa Pagayawan. So Bansao na ayakoron mambo Apo. So Bansao na lima ka tao a wata iyan. So (1) Beruar(Maupaat Salam), (2) Kayoga(Maupaat Sidik), (3)Sinangcadan(Datu sa Unayan), (4) Raopan(Watamama sa Pagayawan) and (5) Katri(Bae sa Unayan). Pagarapun ko langon a mikakamput a bangsa niyan sangkae a mialoy a mbawataan o Bansao na totokawa tano ka pud ako niyo. si ako ko Datu sa Unayan. Wassalam.

Comment posted by DALIDIG KAMI, 01/15/2012 at 7:28am (UTC):
Osa ikapipiyao pagari akun na adna maito a correction aken. Aya mga watao Mamolawan sa t'bok na tlo katao; 1) Marohom Shariff, 2) Marohom Adel & Bai sa Madang (da babad iyan ka da initangkap yan. Aya watao Olan sa Wato na tlo mambo; 1) Marohom Olama, 2) Bondayo (Bai sa Pagayawan & wife of Balindong sa Ganassi & 3) Bansao (Bai sa Unayan) na aya apoy Mandangan Dimakuta. Aya watao Adingoray na isabo ka so Marohom Datumaas a miakapangaroma ko Bai sa Kuba a watao Garang ko Noron. Ikapata karomao Sultan Arobero na so Bai sa Pantaon na adna mga wata iran mambo. Ikadowa correction akena so origin of Pagayawan. Adna pungumao a mga 7 carabaos in kakar river na kiporo so twak ka pakapanik sa walay ka mga GENE. So kaia ikti Sultan Arobero ko Datu irana Sinaguntlay panga ka Binaning sa Poro lagido bolawan na kiaptanian sa panga na tikus iyan na tinindugana Pagayaw sa mbala a waga si Arobero lagid mambo o panga. So kiailayaon Sultan Kawasa na piaki dulog yan sa Tatarikun si Arobero a pat polo a mama na tatangkongun. tiondogo Sultan Kawasa so Datu Arobero sa Tatarikun na peroklem yana Sultan sa Pagayawan. Bali Bitowan niyan so Sudupana Unayan sa Pagayawan. Ikatlo a correction akuna so Tatarikun. The origin of Tatarikun. So Sultan Mangurun a miaona Sultan sa Talik (now Koronadal) na wata iyan so Potre Baladia a miapangaromao Datu Balbal Mudag sa Balabagan na mimbawata siran so Genambai odi na Dinambayanun a miapangaromao Maradia Dekabolodan, inao Datu Borowa, para dikalipatan so ingudo apo iran na betowan sa Tatarikun so Darpao Borowa

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 01/14/2012 at 3:09pm (UTC):
Sabap sii na pagarapun akn ko langon babangsa ko Sultan Arobero sa Pagawayan a pakitokawa rakn. Cel No. 09199786653. Kapakay a soratun niyo so kinitompok yo ko Sultan Arobero na pakawitun niyo sangkae a adress:
MUSLIMEN D. MACABANDING
Municipal Circuit Trial Court
of LinamonMatungao-Tagoloan
Linamon, Lanao Del Norte. Salamat

Comment posted by Muslimen D. Macabanding, 01/14/2012 at 2:54pm (UTC):
So kalilintad na san rukano langon a Moriatao o Sulutan Arobiro sa Pagayawan.Samanaya na ipagdraft akn so Salsila o Moriatao Sultan Arobiro sa Pagayawan.

Comment posted by Alexander, 01/08/2012 at 9:16am (UTC):
Insha Allah na Isumpat tanoron ko Gogodan ko Pagayawan, Sa dun a katawaniayan a kaapudian ko Moriatao Pagayawan na purayoon akun rukanoa a submitunio sa website tanu aya,

Comment posted by MUSLIMEN MACABANDING, 12/13/2011 at 3:35pm (UTC):
giya-i so TARA a wata SANDOR sa BALO-I ko KAYOWA a wata SARIP ANGKAYA sa MASIO ko AYAWA sa TARAKA.

Comment posted by SANDAB AKO, 11/09/2011 at 12:39am (UTC):
Kaka a Muslimen Macabenta anta a Tara ba so Tara sa Lumbatan? a wata o Kandia?

Comment posted by:08/31/2011 at 3:44pm (UTC)
acmaly88
acmaly88
Offline

So Maruhom Adel a wataiyan ko Mamolawan a Bae sa Tubok

Comment posted by Inugame, 08/30/2011 at 3:48pm (UTC):
Antaay miakatondog a sulutan inako matay so Arobiro?

Comment posted by Muslimen Macabanding, 07/30/2011 at 2:30pm (UTC):
Assalamo alaikum. Salamat ruka pagariko. Adun a puliwanagan akun ko miyaona a inipost akun. So API na watao OTARA ago so Ompongan. So OTARA(Towan sa Pantar) na wata o TARA ago so PINANDAO.

Comment posted by COMMENT E MUSLIMEN MACABANDING, 07/29/2011 at 3:15pm (UTC):
Assalamo alaikum. Pagariko sanggibo salamat ruka. Isako ko Moriatao Sulutan sa Pagayawan a Arobero. So Bansao a Bae sa Unayan na isako mga wata o Sultan Arobero ko Olan a wata o Marohom Cahar sa Wato. So Bansao na miyapangaroma o Paki a wata o Bae sa Linindingan na mimbawata siran na so (1) Maupaat Sidik, (2) Maupaat Salam (3) Watamama sa Pagayawan (4) Datu sa Unayan (5) Bae sa Unayan. So Datu sa Unayan na 3 a karoma niyan. So Lomonao, so Api ago so Patao. So Api(wata o OTARA (Towan sa Pantar, a wata o Tara ago so Ompongan a wata o Somawal ko Bae sa Dimapatoy) agoso Datu sa Unayan na mimbawata siran na sapolo ago isa. Isaon so LMANO. So LMANO na piyangaroma niyan so Toos sa Malaig na mimbawata siran na pat ka tao: (1)Datu Tangcolo, (2) Bae Patri (3) Bae Adar (4) Bae Lando. So Bae Lando na miyapangaroma o Tucalo (wata o Bagul, a wata pun Datu sa Unayan ko Api) na mimbawata siran na si Macabanding (Hadji Nor) Tucalo. Si Macabanding (Hadji Nor) Tucalo na miyakapangaroma sa dowa ka tao na 10 a moriatao niyan. Na isa ko ron. Sakun si Muslimen D. Macabanding, Secretary General ko tlo polo ka loks a Moriatao Tara. Pagarapun akun ko langon a Bangsa ko Moriatao o Sulutan sa Pagayawan a pukatoon sangkae a website angkae a pagari tano na pugomaanun nioron so katawi niyo ko gogodan ko Moriatao o Sulutan sa Pagayawan. Sanggibo salamat ruka pagariko. Wassalam.

Comment posted by Moriatao Diwan, 03/04/2011 at 2:21pm (UTC):
Aya ngaran o ikapat a karoma o Arobero na so Rambayamag, wata iran so Bae sa Pantaon miapangaroma o Maruhom sidek sa Bayang na mimbawata siran na so Maulana ago so Bae sa dagook karoma o Milupus sa Lumbatan, so Maulana pingaroma niya si ina e boyuk na mimbawata siran na si inai kalilang. kilalaa kami niu ka pud kami niyu

Comment posted by Datu Ontay, 02/22/2011 at 10:17pm (UTC):
Salam rukano a mga pipia tao sa Ranao, Ago sii ruka HRH sultan Mhd Fahad Alonto Santican of the royal house Pagayawan. Salamat ka mia correct ka so gugudan saya, o kaparo ruka na omaningkdun so gogodan kaon ka anami sabuta piapiya. sa langon adun a kitotompuk iyan sa Pagayawan na you are welcome to give comments, antanu maka kikilalai a isakia Apo k PAGAYAWAN a pagari o Diwan sa Bayang,

Comment posted by Moriatao Diwan, 02/21/2011 at 11:54am (UTC):
Our APO Arobero, not only APO of Datu Ontay, also married to Bae Rambayamag of Pantaon and bore Bae sa Pantaon, miapangaroma o Maruhom Siddic sa Bayang wato o Diwan tungud Minsan siran na mithapi, begot, Bae sa Dagook lumbatan and Maulana sa Bayang, Maulana
begot Ama i bayoka marrie inai onta begot ina calilang ina mindang and Potri.

Comment posted by Admin , 02/20/2011 at 11:12am (UTC):
Tnx Pagar, you made wrong right. samalamat

Comment posted by Mhd Fahad Alonto Santican, 02/15/2011 at 12:39am (UTC):
I am sorry to inform you that the Salsila attributed to my Apo Sultan Arobero is erroneous. This is the correction.
Arobero first married Andingoray of Binidayan and begot only one 1] Marohom Datu-Maas, then separated, married his 1st cousin, Mamolawan sa Tubok & begot Bai sa Madang, 2] Marohom Shariff and 3] Marohom Adel, married Olan, daughter of Marohom Kahar of Wato & Begot 4] Marohom Olama,begot Santican Clan through the mother, Bondayo-Bai sa Pagayawan & Bansao-Bai sa Unayan.
Marohom Adel married Apipa,grand daughter of Olok of Ramain, not Binidayan, then begot Andar, Dumak and Saroden.
Saroden married 1st Bai-a Maputi sa Macadar, begot the Santican Clan, 2nd married Olan daughter of Marohom Maulana, son of Amdag sa Bayang,3rd married Meraganding of Binidayan & begot only one, Angkoy-Bai sa Pagayawan & was married to Palawan, son of Marohom Pundag of Binidayan.
Bai-a Maputi begot Guro-a-Seddek, Salaguinto & Penky.
Penky begot Mamailao (ILAO), who begot Marug, the wife of Bubonga, who begot Manggis & etal, the mother of Borungao, the mother of Gov. Mhd Ali. Other details will be forthcoming.Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 894737 visitors (2895363 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free