ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - OSAYAN KO RIDO
   
 
  OSAYAN KO RIDO

Advertisement

A. KAPAKA POON O RIDO

Aya paganay a somiangka ko katharo o Allaho Tallah sii sa Koraan ko kapagadena niyan ko nabi’ola Adam, na so sabagi ko mga malaikatian taros a miya aden so Adam na phakisojodan niyan kiran na da siran den phasionot ka siangka iran den, na mimbaloy siran a mga iblish.

So kiya adena niyan ko Sittie Hawa a darodopa o Adam na piaka paginged diyan siran sa sorga taros a pitharo iyan kiran a oba kano phagobay sangkai a kayo a koldi, na kagiya so iblish na ridoay o manosia na aya paganay a siyookan niyan na so Hawa. Na miaka obay ko kayo a ini tapaos kiran o kadenan niran na taros a miaka kan so Hawa ko onga o kayo a koldi goso Adam. Na miaka awa siran ko sorga, ka miya tago siran sa donya sabap den ko kiya sopaka iran ko lalag o kadenan niran a so Allaho Taallah.

Miya aloy sii ko Tarikol Islam a so Sittie Hawa ago so Adam na mimbawata sa pat. Paganay ron na dowa a mga popoti (so Kabel ago so Aklema). Ikadowa na dowa a mga iitem (so Habel ago so Balola). Aya atoran sa masa oto na so mapoti na aya makaphangaroma ko maitem. Na somiangka so Kabel oba niyan mapangaroma so Balola a maitem, aya kabaya iyan na so rengan niyan a inimbawata sa sorga a mapoti a so Aklima na aya niyan phangaromaan.

Sahap ko kiya sangkaa niyan ko lalag o tohan niyan na siyookan o iblish so Kabel na biono iyan so Habel ka kagiya aya makaphangaroma ko Aklima-a gioto so kabaya iyan a mapangaroma. Na sabap ko kiya bonoa o Kabel ko Habel na tomioga so rogo o Habel ko lopa na miaka riga so lopa, na miondas so rogo o Habel ko kalodan na miada so kamis o ig ko kalodan.

Giyayai pakapoon no kiya pakaperiridoay o mga binatang ko kalopaan, nago so kiya pakaperiridoay o mga seda ko piragatan, nago so kiya pakaperiridoay o mga manosia ko liyawaw o lopa. Giyai pakapoon o maito mala a rido sa donya na di aya khada ka pakaasalan tano. Giyai bo so pianga bibinesanon ka tantowa matas a osayan sii.

Giyai sabap a kini paliogaten o agama tano a so Islam ko mga datu tano a paliogat kiran den so diran dii kapamasada ko pekha’aden a maito mala a rido ko mga inged diran nago so salakao ron.

B. SO KINI PALIOGATEN NO ISLAM SA KAPASAD O RIDO

So nabi tano a so Mohammad (s.a.w.) a ladiawan o mga manosia na miaka isa a alongan na matitimo so mga shokhbatian nago so ped a miya maratiyaya na pitharo iyan kiran a telowai:

  1. Antawaa rekano i mababaya sa rido? a bayaon niyan a lima niyan, na daden a bakiran miyayao sa lima.
  2. Antawaa rekano i mababaya sa kalilintad? a bayaon niyan a lima niyan, na langon siran den miyayao sa lima.
  3. Antawaa rekano i mababaya sa awida akal? A bayaon niyan a lima niyan, na da peman a miyayao kiran sa lima.

Orian niyan na pitharo o Rasulollah, “bako rekano anan pagosaya?” Na tigo mga sahaba niyan “Oway ya Rasulollah, kaan nami kasaboti phiya-piya.”

“Saden sa mababaya rekano sa rido na aya miaka selang sa maliwanag ka so tao a mababaya sa rido na anda den ni katokawi niyan sa aden a rido a miya aden na diden khaganap so torogian sa kapaka aawid o akalian sa anda manaya i kagaan a kapasada niyan sa rido oto sa bialoy niyan den a paliogat ko ginawa niyan a kapasada niyan sa rido oto ka odi mapasad so rido sa magaan na phakala na phakalobay so paratiyaya ko isa ka phaginged.”

“Saden sa mababaya sa kalilintad na piakawan-wan ka gioto so tao a daa siapan niyan ko ingedian ka o kaadeni sa rido so mga tao ko ingedian na somiong sa isa a darpa na miawat ko rido na lomilintadon a mokarna niyan na dii pholang so pagtao ko ingedian na daa sambatan niyanon na ipagizaon nanan sa hadapan no Allah.”

“Saden sa kabaya iyan so awida akal na pamangaroma sa madakel ka minim bolayoka iyan so awida akal na aya piaka wan-wan non na oba niyan marambit so agama niyan.”

Na miaka isa peman a alongan na matitimo so mga sahaba niyan na pitharo iyan kiran a “bako rekano phanothola so shai a onggola-olaa niyo na makalelebi so balasian ko mga ped a amal sa donya?” Na aya ini sembag o mga sahaba niyan na “oway ya Rasulollah.” Na tigo nabi a “di niyo dii pamasada so mga rido ko mga inged diyo ka gianan ni mapened a simba ko Allah ka ini paliogatian nanan.”

Aya titho a thotomawisan niyan na so mga Olil Amer ka siran ni bialoy o Allah a ganti niyan, wakilian, salianti niyan ko liyawaw o lopa, na siran ni kapapaliogatan san. Aya khabethowan sa wakil, ganti o Allah ko liyawaw o lopa na so datu andodon so paratiyaya kalek ko Allah. Di khabethowan sa wakil o Allah so datu a salakao wi agama ibarat o Presidente go so phisosonan na kadatu ko kang goberno a da kiran so paratiyaya ka salakao wi agama, ka sopaka o agama Islam.

Aya kiya opakatan ko langowan na mala a Ulama sa donya na aya bo a ipetha gompiya o manosia na madalemon so titho a paratiyaya ko Allah, na taros a makalaon so ka saboti niyan phiya-piya ko agama niyan a so agama Islam na minggolalan niyan so antapian a mapiya sa kiya adenaon no Allah a mala i gagao.

C. PEKHASABAPAN SA KAPEKHA’ADEN O RIDO

Giyai isa a kasasabapan sa kapekha’aden o maito mala a rido sii sa inged a ranao:

  1. Miaka rayag so kada a itotopor sabap ko kiya pamakasowa sa phisosonan a ilmo.
  2. Miya binentay so di ka petetemboay sabap ko kiya pamakatamok.
  3. Miya gomareg so kathakabor sabap ko daradat a di khatibabang.
  4. Miaka loto so kasiig ka miya makariberang so mga nenga.
  5. Miya molawak so mga awida akal ka so puso na miya makategas.
  6. Miya managompot so mga rido ka mi khani-kanya so pagtao.
  7. Miya nayo-sayo so topo ka di masosoat so sabagi ko sabagi.

Isanan a kasasabapan sa kapekha’aden o mga rido a so mala na ipekholambo niyan so kala iyan ko maito. Na so maporo na iphagombao niyan so kaporo iyan ko mga bababa. Na so mabager na iphagomisian so kabagerian ko mga lolobay. Na gianan ni kapekha’aden o mga rido.

D. PARINTA A DII KAZAMILIAN O KHASALIMBOTAN

So khasalimbotan na telo a di niyan dii zamilian a phagagawan niyan maana so telo a parinta a makatitindeg reketano sangkai a masa a kapapantagan:

I. Parinta a Islamia a pagoolowanan o mga Ulama :

Pat a awidon :

a. Paratiyaya
b. Kalek
c. Babaya
d. Inam

2. Parinta a Sultania a pagolowanan no mga Sultan

Pat a ini awidon:

a. Taritib
b. Igma
c. Adat
d. Bangsa

3. Parinta a Dimokrasiya a pagolowanan o Goberno

Pat a ini awidon (Giyai so kitab sa Pilipinas a pithaong a manosia):

a. So kitab a miya pasad na ipenggolalan no datu
b. So kitab a miya pasad na iphamiis o datu
c. Bagian no madakel a tao so kapili sa datu
d. Hak o datu ko pagtao a isa-isa so datu

So Muslim a khatagoan sa rido na o sii phagagao ko parinta Islamia na maaden so SHARIA COURT, na aya ki khokom so agamang ka. Pakaphamiliing ka o andai kabaya aka a ikhokom ko rido oka a kiya maridoan :

1. QURAN - Katharo o Allah
2. HADITH - Ini tapsir ko Quran a Katharo o nabi
3. IGMA - Maana so kiya sagadan na ithakson

O saya ka okit na mini paginontolang ka den. Saden sa Muslim a di niyan naya ikokom ko rido iyan ka salakao a kokoman a tarimaan niyan na katharo o mga Ulama a miya kapir.

Na o sii ka phagapas ko parinta a Sultania na kagiya mga Muslim mambo na khatarima aka den so kabnar ka sa di reka den maaniyaya ka madakel a okit a ishorong ngiran non a mapiya a iphakapiya a ginawa o khasalimbotan ka so nabi tano a so Mohammad (s.a.w.) na pitharo iyan a saden sa okit a khipasad diyo ko mga rido na aya niyo enggolalanen ka gioto wi mapiya.

Na o sii ka phagapas ko parinta dimokrasya na mapiya oto mambo ka o makabenar ka na khakowang ka mambo so rekeka na o sekai kabenari na aden a kalaboso niyan.

Na so Muslim a khamaridoan na aya taralebi a mapiya na pagagao sa kokoman ka aden mipaginontolan na sii pakikokom ko agama niyan ka ikhasoaton no kadenan niyan na o paningkawal sa salakao a kokoman na ikharangiton no kadenan niyan ka tiomo iyan so salakao a agama adi so agama niyan a inangin na rombo phakandod na rompen miphaginontolan ka oba phaka aniyaya na khadaon so mala a ikadodosa niyan na oba khaaniyaya na kindodon so rekian a ini kailo niyan sa miyathai na mala a pirmiyo niyan ko Allah ka aya malai gagao nago aya mala i limo ko khasalimbotan.

So peman so dowa a pekharido a miya gayon sa aya kiran ikokom so Quran ago so Hadith ka inayonan niran a kiya tharoa o nabi a so Mohammad, a “kataya so dowa a khibagak kami rekano, na saden sa mokiton na tao na miya gontong sa mala na sa diron mokit na tao den a miya lapis, a so Quraan ago so Hadith.”

Na saden sa phasionoton sa dowa oto a miya rido na linimo a Allah. Na sa peman sa somopakon na miya kapir na mawatan ko sorga ka aya niyan inongkir so katharo o miaden non na sii marani ko naraka.

E. SO DATU A PHAMASAD SA RIDO

So dowa a pekharido a aden a datu a phasad kiran na phasionot siranon ka gioto wi Wakil o Allah, Ganti o Allah, Salianti o Allah ko liyawaw o lopa, na o ayon siranon ambala na kiya onotan niran so lalago miaden kiran. Na sa somangka kiranon a makambabala na aya den a siopakian na so katharo o miaden non na miya kapir, na so kapir na di phangraon o sorga.

So datu a midarpaon so rido na saden sa okit a khisoatian kiran a makambabala nanggolalanen niya anon ka gioto wi kiya soaton no Allah a makalimoon. So tao a makipasad sa rido na miada on so awida akalian na aya khatarima iyan na mala a limo a pamemegayanon no Allah a masalinggagaon.

So peman so tao a aden a rido iyan a di niyan pakipasad na mapiya anda den zong na mibabakongon den so awida akalian, na aya lagaday o masa niyan na pedon so mga lolotian na awida akal, na lalayon den mariringasa, na kena aba sii bo sa donya ka taman den sa alongan a maori na mariringasaon den.

Ka so nabi tano a so Mohammad (s.a.w.) na pitharo iyan a “Telo bo gawii a ding ka imbitiyarai so pagaring ka a Muslim na dosang kaden noto a mala, na ba aden a madodosa aba miaka soled sa sorga?”

So Muslim a khamaridoan siran ago so pagari niyan a Muslim na pamakat siran a makambabala sa kagaan a kapasad o rido iran ambala sa sii siran pagagao ko agama iran a so Islam ka ansiran mipaginontolan a dowa katao.

F. ENDAO KO RIDO

1. Telo a panirowanga o parangay a mapiya (Katharo o nabi ) :

a. Ikababaya aka ko pagaring ka so lagid o ipekhabahaya aka sa ginawang ka.
b. Di ka phakabinasa na pephaka ompiya ka.
c. Di ka phakabinasa na di ka phaka ompiya.

Pitharo o nabi Mohammad (s.a.w.):

a. So kapangalimbabaan na daden a miphagoman niyan ko pagtao arowar sa kapaka poro o menangian
b. So kabegay sa maap na daden a miphagoman niyan ko pagtao arowar sa makalai menang
c. So ka zadka na daden a miphagoman niyan ko pagtao arowar sa makadakelon so tamok

2. Telo a mapiya ko amal (Katharo o nabi) :

1. So kingginawain ka ko tao a ini tolak ka niyan
2. So kabeging ka ko tao a di ka niyan khabegan
3. So kanapiing ka ko tao a lialim ka niyan

3. Telo a lalan o kanggiginawai (Katharo o nabi ) :

a. So kitawagen ka ko tao ko mapiya a ngaran niyan
b. So kipanalaon ka ko salam ko matitimo
c. So kaphiya-piya ingka ko tao a miaka oma ko darpa

Pitharo o nabi Mohammad (s.a.w.)

a. Aya kon a inged a maloag na so kobor
b. Aya kon a koda a magaan na so akal
c. Aya kon a enditaren a bago na so kaya
d. Aya kon a palitaan a masindao na so ilmo

Giyaya den ni baloya o Muslim a aden a rido iyan a endao niyan sa ginawa niyan ka aden pekhababayai o kadenan niyan a so Allah a malai limo nago malai gagao ko mga oripen niyan.

Comments on this page:
Comment posted by aroulainpup, 04/23/2017 at 7:21am (UTC):
One strategy that is well-known to boost your house value is to simply add a second bathroom. Look around at homes for sale and observe how much more they sell for and how much quicker they find a purchaser. A second bathroom will make the living area more pleasant to live in regardless of whether you are selling up or not. A bathroom off the main bedroom is the most desirable for any second bathroom and that is seen in the home's value. Any children would think its fantastic to have their own bathroom and it without doubt gives parents privacy. One thing to keep in mind though, is never take away a bedroom to make it into a bathroom, as this would make little economic sense and not boost the price of your house.

Comment posted by MichaelGymn, 08/08/2015 at 3:39am (UTC):
I wanted to update!

I was going through your profile today and have got to say you really touched my heart. Which is why im writing you this message I recently received a promotion at work. Which is a result of my success in the financial market! It took alot of hard work to get where I am today. At the firm I work for, we trade the biggest brands for massive profits. Our leverage tools can generate huge profits on companies like Apple, Google, Microsoft, and more.

I really want to help you out and make you successful. To get started signup at the following link: https://goo.gl/uQF5oj

Affiliate code: 26299

Through my affiliate code youll instantly receive a risk free account and be rewarded with a real money bonus of double your investment!

I await your response!

Michael
Financial Analysist

Comment posted by Rodolfo, 03/05/2012 at 9:49pm (UTC):
Next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this one.
After all, I know it was my choice to read, however I actually believed you'd have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you could fix if you were not too busy searching for attention.

Comment posted by milf porn, 06/23/2011 at 9:21pm (UTC):
Hey
I really like yours site. keep it as is.Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 947341 visitors (3006518 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free