ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - BILANGAN O MANGA NABI
   
 
  BILANGAN O MANGA NABI

 

Bismillah Irrahman Nirrahim
Ilmo ko bilangan o manga Nabi o Allah, SWA

Note: not Islamic lecture part of Iranaon Salsila,

 aya kadakul a Nabi na magatos ago dowapolo ago patnggibo (124,000) 
 aya mia Rasol kiran na tlogatos ago sapolo ago tlo (313) 
 aya mia aloiron sa Qur-an na dowapolo ago lima (25) 
 aya Rasol a Ulul Azm na lima siran (5) 
 aya muna Nabi ko dapun so kialud a donya na (4)
 aya Nabi a babangsa sa Arab na (4) 
 aya Nabi a pud ko m’bawataan o Ishaq “Israel” (600)
 aya Nabi a makalulubi sa pangkatan na (5)
 aya kadakul a minitoron a pangitaban na (104)
 aya Nabi a tioronan sa pangitaban na (7)
 aya Nabi a mialoi sa Isra wa Miraj a matatago ko pitolapis a langit na (8)
 aya Nabi a Paganay naso Nabi Adam AS
 aya Nabi a moripori a kathamon Nabiyeen naso nabi Mohammad SAW
(P’D SA S’MPAD E DATU ONTAY) Ontay & Marogong.Net

PAT KATAO A NABI KO DAPUN MIGALUD SA IG A DUNYA:
• Adam (AS)
• Shet (AS)
• Idris (AS)
• Nuh (AS)

LIMA KATAO A NABI A MAPORO E PANGKATAN AGO ULOL AZM:
• Habibullah = Nabi Mohammad (SAW)
• Khalilullah = Nabi Ibrahim (AS)
• Kalimollah = Nabi Mosa (AS)
• Ruhullah = Nabi Isa (AS)
• Najiullah = Nabi Nuh (AS)

WALO KATAO A NABI A MIA-ALOI SA ISRA WA MIRAJ:
• Ibrahim (AS) ikapito pangkat ko Langit
• Moses (AS) ikanum pangkat ko Langit
• Haroun (AS) ikalima pangkat ko Langit
• Idris (AS) ikapat pangkat ko Langit
• Yousof (AS) ikatlo pangkat ko Langit
• Isa (AS) & Yahya (AS) ikadowa pangkat ko Langit
• Adam (AS) ikaisa pangkat ko Langit

PITO KATAO A NABI A TIORONAN SA KITAB, 104 KITAB:
• Nabi Shet (AS) “Limapolo a Kitab” 
• Nabi Idris (AS) “Tlopolo a Kitab”
• Nabi Ibrahim (AS) “Dowapolo a Kitab”
• Nabi Mosa (AS) “Taorat”
• Nabi Dawod (AS) “Zabor”
• Nabi Isa AS (AS) “Injeel”
• Nabi Mohammad (SAW) “Qur-an Al Kareem”

PAT KATAO A NABI A BABANGSA SA ARAB:
• NABI HUD (AS) Ejaz & Yemen
• NABI SALEH (AS) Al Ulah in Madina
• NABI SHUAIB (AS) Midian Tabuk
• NABI MUHAMMAD (SAW) Makka

MANGA NABI A MBATAA, MAGARI, TUNGUD:
• So Nabi Adam na wata iyan so Nabi Sheet, 
• So Nabi Ibarahim na wata Iyan so Nabi Ismael ago so Nabi Ishaq
• So Nabi Ishaq na wata iyan so Nabi Yacob
• So Nabi Yacob na wata iyan so Nabi Yusuf
• So Nabi Ayyub na wata iyan so Nabi Zolkifli
• So Nabi Daud na wata iyan so Nabi Solaiman
• So Nabi Zacaria na wata iyan so Nabi Yahya
• So Nabi Ismael na pagariniyan so Nabi Ishaq sa ama
• So Nabi Musa na pagariniyan so Nabi Haroun
• So Nabi Ilyas na tungudian minsan so Nabi Alyassa, magari so ama iran
• So Nabi Isa na tungudian minsan so Nabi Yahya, magari so ina iran
• So Nabi Musa na panoganganiyan so Nabi Shuaib

25 DOWAPOLO AGO LIMA NABI A MIA ALOI SA QUR-AN:
• Adam as (Adam)آدم
• Idris as (Enoch) إدر يس
• Noah as (Nuh) نوح
• Hud as (Hud) هود
• Shaleh as (Saleh) صالح
• Ibrahim as (Abraham) إبراهيم
• Lut as (Lot) لوط
• Ismail as (Ishmael) إسماعيل
• Ishaq as (Issac) إسحاق
• Yaqub as (Jacob) يعقوب
• Yusuf as (Joseph) يوسف
• Ayyub as (Job) أيوب
• Shu’aib as (Jethro) شعيب
• Musa as (Moses) موسى
• Harun as (Aaron)هارون
• Dzulkifli as (Ezekiel) ذو الكفل
• Dawud as (David) داود
• Sulaiman as (Soloman) سليمان
• Ilyas as (Elijah) إلياس
• Alyas’a as (Elisha) اليسع
• Yunus as (Jonah) يونس
• Zakaria as (Zachariah) زكريا
• Yahya as (John) يحيى
• Isa as (Jesus) عيسى
• Muhammad saw محمد

KALBIHAN O MANGA NABI:
1. NABI ADAM (AS) = Paganay a nabi, daa ina iyan na daa ama iyan
2. NABI IDRIS (AS) = Isa Tothol na miaka sold sa Sorga a dapun mawafat
3. NABI NUH (AS) = sukaniyan so nabi ko kiabangkita sa donya
4. NABI HUD (AS) = sukaniyan so nabi a siogo ko mbawataan o AD,
5. NABI SALIH (AS) = sukaniyan so nabi siyogo ko mbawataan o Thamood, bialoi niyan a Unta so masla a Ator.
6. NABI IBRAHIM (AS) = Sukaniyan so nabi a damatotong ko apoy ko masa o Namrood
7. NABI LUT (AS) = sukaniyan so nabi a miaklid so inguniyan sabap ko kambaradosa
8. NABI ISMAEL (AS) = sukaniyan so nabi a inilil o ama iyan, na sianggaran sa kambing
9. NABI ISHAQ (AS) = sukaniyan so nabi a ama o bani Israel
10. NABI SHUAIB (AS) = sukaniyan so nabi a tinoyoba so ingunidyan ka dasiran paginontola sa kandagang
11. NABI YACOB (AS) = sukaniyan so nabi a minimboko iyan so wata iyan a Yusuf
12. NABI YUSUF (AS) = sukaniyan so nabi a miapasa sa misir ago mataid a mama ko donya
13. NABI AYYUB (AS) = sukaniyan so nabi a miasakit sa tupungun o Allah
14. NABI YUNUS (AS) = sukaniyan so nabi a inarab a suda
15. NABI MUSA (AS) = sukaniyan so nabi a miabadiyan so kalodan ago mia anod sa lawasaig a nile
16. NABI HAROUN (AS) = sukaniyan so nabi pukababayaan o pagtao niyan pagari o Nabi Musa
17. NABI ILYAS (AS) = 
18. NABI ALYASSA (AS)
19. NABI DAWOD (AS) = sukaniyan so nabi a marata e bontal na mapia e lagam lago
20. NABI SOLAIMAN (AS) = sukaniyan so nabi a kiandatoaniyan so mga in ago mga pangangayamun
21. NABI ZACARIYA (AS) = sukaniyan so bigan sa wata a mama ko kialoksiyan, aya pun miakatagikor ko Maryam 
22. NABI YAHYA (AS) = sukaniyan so Nabi a mialoi ko lima a bitikan o Allah, piakipotaan sa Ulo o datu ka inibutangiyan ko bae a barazina
23. NABI ISA (AS) = sukaniyan so nabi a minitabid sa langit a dapun mawafat sampai imanto
24. NABI MUHAMMAD (SAW) mori poro a nabi Tioronan ko Qur-an a susulaan
25. NABI DHULKIFLI (AS)
26. NABI SHETH (AS) Da maaloi sa Qur-an na mia aloi o Nabi Muhammad SAW
27. NABI Al-KHAIDIR (AS) Da maaloi sa Qur-an na mia aloi o Nabi Muhammad SAW
28. NABI BINJAMIN (AS) Da maaloi sa Qur-an na mia aloi o Nabi Muhammad SAW
29. NABI DANIYAL (AS) sukaniyan so nabi a inibogit o datu ko mga arimao na dairan kana
30. NABI YUSHA (AS) = sukaniyan so maongangun a nabi a ginawai o Nabi Musa
31. NABI ZOLKARNAIN = miakandadalakao ko Gilopa ipooan sa subangan go sudupan alongan
32. NABI UZAIR (AS) = sukaniyan so Nabi a tiorog sa miakamagatos ragon ago miakamorais ko Taorat

Langon o Rasol na Nabi, na kunaba langon a nabi na ba Rasol, Rasol na bigan sa bagu a parinta (new law) Nabi na pamakainungka ko miapasad a parinta (existence of law)

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
MIPHASA SA KADATU !
Written by Datu Ontay
Song by Jasab 06 BWB family

Please stop votes buying, stop selling your vote!

Kapudiin ka ginawangka, kapudiin ka so madakul a tao, kapudiin ka so ingud ka, itarug so kapapasa sa boto.
KULINTANG A KAPRNDAGAN, Played by Datu Ontay during the event of Lumbatan International Association, March 1. 2019, KAP'RNDAGAN TUNE, giya e kakolintang a kaprundagan, kapangoba sabap ko sakit sa ginawa ago rata a ginawa. Maranao Kulingtang is music of Happiness, it describes the music of Iranaon soul.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
 
IMANTO NA 947345 visitors (3006551 hits) SANGGIBO SALAMAT
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free