ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - RANAO AGO SO MERANAO
   
 
  RANAO AGO SO MERANAO


KALBIHAN A RANAO

  So Allah na malai gagao nago makalimoon. Inaden niyan angkai a Ranaw ka ped ko manga rarayag a tanda sa khapaka gaga niyan. So manga ala a palao sa sebangan nai a alongan na ron madadalem so manga bolawan a pekhapoonan so manga ig a soti. Na miondas na so manga ala a lawasaig. Na miya Ompong na so ini ondas siran na kagiya matimo na giya Ranaw. Na limo o Allah a mini gonsi on a gus a lawasaig a mala na miondas so ig sa ranaw na minitapi ko ig ko mala a kalodan sa donya. Na giya agos na aya miawid sangkaya a pito wa manga ala a kompaniya a ini kabesaran a polo a Mindanao.

   Na sabap ko limo o Allah na kiya tagoan sa tao so melilibeta sa ranaw, Na so malo kiandakel o manga tao ron na bithowan iran sa ngaran so manga inged diran  na pizhakampong iran a Masiu,Unayan,Bayabao,Baloi na aya kabethoaon na PAT A PANGAMPONG A RANAW. Na aya miyagingedon na manga Meranaw naso ngaran iran na Meranaw na lagid o pamomolan a sii inarat sa ranaw na apia anda siran song na ipembetho kiran na Meranaw a dowanan ka kalima a basa a  palayaden manga pipiya a basa. Isaon ka kalima MERA, Ikadowa na NAW. so Mera na daa lagid iyan a papanok a mapiya i paras sa donya. So Naw na igira a totorogun ka na paka NAW ka, Na so magenaw na diniyan dii miphamoat so panamar ago so panagomtaman.

                          WARAAN O MERANAO

  Giyai osayan a manga kakampet ko waraan o manga Meranaw, sii khatanodi ko kapaka popoon o manosia so manga Meranaw. Na aya miyakandolonaon odi na aya miya amoron na a bangsa na dowa ka betad. Isaon so bangsa tano sa Bembaran a Poon ko Radia Indara Patra, Ikadowa so bangsa tano ko manga Sharief. a langon poon ko bangsa Khurais ogaid na miyaka mbida sa betad. So bangsa sa Bembaran na kandoniya, So bangsa ko manga Sharief na kapaga Ahirat maana Islam.

  Giyangkaya a dowa dorog a osayan ko waraan o manga Meranaw na makambibida sa waraan. Aya waraan no sabagi a Meranaw na betad waraan sa Bembaran. katii
1)Makidatodatoon
2)Makiampit-tampiten
3)Makidandi-dandingen
4)Makidadaorogen
5)Makibanto-bantogen
6)Makisela-selaan

  Aya waraan o sabagi a Meranaw na betad waraan o manga Sharief a miya magaoliya a miyatago sa sebangan aya a alongan a bimbabayorantang sa lalan ko Allah. katii
1)Kandaowa ko agama Islam
2)Kaperasa-rasay
3)Kasalimbotawan
4)Kambayorantang
5)Kathotomangked
6)Kapangongonotan

  sabap san na giyanan i dimagagao a waraan o Meranaw a poon ko dowa kambida a waraan a miyarawat ko pakapoon o meranaw......................hehehe ganon pala ang Meranaw

OLA-OLA O MERANAO

1) Makasag
2) Mapasang
3) Mawarao
4) Matalao
5) Tapolan
6) Maderes
7) Maseren-seren
8) Mabok-bokelo

  Na o aden a masokat o isa ka sagorompong na o pembagi bagia na rekian so rekian na rekiyampen so rek o pedian na iperampat iyampen so kalaan ko rek o pedian na iperakes iyapen so kawiyag-oyag o lagidian a Meranaw...............sii anan ko manga politicians........hehehe

SOWA SOWAI O MERANAO

1) Maayao
2) Makabobolayoka
3) Masakao
4) Makapapagaria
5) Malolao
6) Makalolomayowa
7) Malangas
8) Makaloloten/Makatotonganaya

   Na o dodolon nangka ka rinao na zalamaten ka niyan. O pakambaya angka na pakaonangka niyan. dawagingka sa paar ka baratokal kaon den. Na obangka den shorongi sa ikmat a limpangan ka shogalan ka niyanden sa akal a sadoratan, na o mindolona aka na panananggila ingka. Ka daden  ishan niyan a makadorati lalalg. Marinao sa ishangat na baket sa itharikod(trydor) ipon ipon sa likod na dadapoan sa tiyan. Na so katatagoanon na ilayangkaon ka daon na so diron tatagoan na ron mithatabotod............sabagi na ANGATOL.tamimili sa salamaten niyan......sii anan ko manga ala i tamok ................wahaha LOL!! 

DADABIATAN O MERANAO

1) Kapanayan-sayan
2) Kapangiring-iring
3) Kapanowa-sowa
4) Kapaka sosongiringa
5) Kapakasodi

  Ino phakamemesa ka so sabagi a Meranaw ka so andang a rekiyan na diron di mipanonongka na tiyalikodan ka mimbabago sa tabiat ka dii manowa sowa, ka dii manayan sayan na so perawaten niyan na diron pen masosoat ka aya kon a mapiya na so imbagi niyan, Na sabap ko kapanayan sayan niyan ago kapangiring kiring na miyada ko ayan niyan ka mamanti na di sabot sa madalem a Meranaw na Mategas bo i katagalog ago di paka bales piyapiya sa English ka ati basekaniyan mirikano....................sii anan ko manga kangodaan............oh kangodaan ako gari ka 20+ a edad aken.  

ADAT O MERANAO

1) Kaseselai
2) Kapoporoay
3) Kapepeneda
4) Kapamagadata
5) Kapamagongowa
6) Kasisiyapa
7) Kathatabanga
8) Kapamagabanga

   Giyanan i adat o Meranaw a diron kilagid o langowan a Tribo odi na nasion ka sii reketano bo anan katoon a lagid anan a adat. sa kiya bantogan san so manga meranaw sa apiya anda a darpa sa donya a aden a Meranaw, Ayapen a kiya tindos ko kadakelan ko Meranaw  a asal a miya gingud sa Ranaw na  sabap den sa ini mapetes iran so rarad iran a mapiya a taman sa imanto na di tano den di kanggonaan sa mapiya na sii ini sabap o allah ko manga Ulama. Sa kiyatharo iran ko lalag go nabi tano a Mohammad (s.a.w) sa kiya tharo aniyan sa "Dikano den mamakasoled ko sorga taman sa dikano maratiyaya, Na dikanoden makaparatiyaya taman sa dikano nggiginawai sa tarotop.

  Na miya pamoladen anan ko Puso, Angkanan a khataro o Rasul a so kanggiginawai na ayabes lalan ko paratiyaya, Na so paratiyaya na aya lalan ko sorga. Na aya samporna a kanggiginawai na  walo a sarat iyan na izan o pamomolan a aya tomadeng iyan na so di kanggiginawai na walo a sapak iyan, Na odi matarotop so so walo a sarat iyan na da madiangka so dii kanggiginawai.

PARANGAY O MERANAO

1) Di maoopong
2) Di matetembo
3) Di makititibabang
4) Makaoombawa
5) Makatotopowa
6) Makasodi
7) Lampawi
 
  Apiya antonaa i nggolaolaan ka na diron den maoopong, apiaya antawaa i mipendolona iyan na diniya itetemboo rar angka a kapasang na dikanden ka ombawan. Na o mindolona aka na goreka di khaparo na tiopowan ka niyan, Na dingkaden kabenaran ka mataan ko lampawi................ hehehe wahaha............aden a miya mate aken a izan anan...
Comments on this page:
Comment posted by jalil B.sultan, 12/15/2010 at 6:13pm (UTC):
masha allah,allaho maaminAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 
..ONTAY & MAROGONG CHATBOX..
Please Support the new song of JASABS06, DI PASIN OTO, this is the Meranao version of Despacito a viral Spanish song with many versions, In behalf of this website and Datu Ontay, we salute and two Thumbs ups to the JASABS06 GROUP for making quality songs. Congrats.
......FACEBOOK LIKE BUTTON......
 
Advertisement
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 


This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________

DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
 
IMANTO NA 667262 visitors (2383381 hits) SANGGIBO SALAMAT
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=