ONTAY & MAROGONG.NET Ontay & Marogong.Net - Maranao Song lyrics
   
 
  Maranao Song lyrics

SA ALONGAN IMANTO

sa alongan imanto na dita karao mamikir
mambubutad o inged tanto a masasawang 
mindakel so pagongkir ko osiat o olama

refrain
dimaka pusunggaya so mama ago babai
mulagid sa kanditar sagit sa kapagubok
miyapadung so adat ko salao di salakao
daa kaseselai ago daa limo

indodan so kandai ko anatai kasenditan
ko anatai kasapapan ko gopun ki salimbago
oso mga olowan go so mga olama

repeat ref.

anatai kasabapan ko mambubutad o inged


LIPATAN AY LIPATAN

Lipatan ay lipatan
na lipati akongkaden
ka basakun bo i gadong
a khatamanan sa ranon

Ka madakul so rangkono
a kapuzasamilian
ka badi butad o gadong
a igira pumbolongen
na makirano-ranonen

na giyoto na di bunar ka
ka biray ko mawatan
a bimban ko saka inged
si maregun diko marao

repeat all

na giyota na di bunar
ka biray ko mawatan
a bimban ko saka inged


KANOGON


na kanogon ay kanogon
so mararantar a inged
a madakul a ragaon
a punayao sa engener

na oda bo a engener na
nagobo so abogado
na amay den ka mitaman
na katugulan niyan bo

so kanakan a parmer
a pagari a karabao
a layoka paraboat
a tatalompa sa lapot
a khakalo sa rogiro

repeat all

na katugulan niyambo
so pagari a karabao
a layoka paraboat
a tatalompa sa lapot
a mbibirber sa kiping

 
MABABA A THOTOL

ana katawan ko a mababa a thotol
a piyanotol rakun o sirangan ami
adun ko a raga a mataid a raga
dikabaya sa mangoda ka dikon pakaper

aya pikir iyan na badun makatamok
na apiya kon lokes na kabayan iyan
aden mambo a lokes a diron di khanakan
perigalowan niyan gawii gawi

na goniyan maakal miyapangaroma niyan
kagiya makatokao mapupuno a otang
goniyan khur khora bunung o pukalokes
taman sa purangisan kiya opis opisan

hahaha hehehe haha hehaheha 4x
 
ayadiron salao igira gagawi
komulid khulid den daa kagudam miyan
go tikaras gomanat kadingilan so lokes
kapupukoan niyan so mbala a lob iyan

goden maka pulalis manaya sa tigiyan
aidao aidao marugun so kalai lalag
olaola laladtha ronta mada maadun
bolog a ongangun ta ronta mataridadag

hahaha hehehe haha hehaheha 4x

repeat 3rd stanza

taman sa purangisan kiya opis opisan
hahahahahahaha
 

SO BASA NA AYA GAKOT O BANGSA
words and music by amomoai
Arata Wata

gomink ka dn tharo sa basangka
piyanaloba akadn so manga saruang a tao
na gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
a kapiya niyan.

matgl ka pn tharo sa basangka
na babalign nka na di ka kasabotan
na gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
a kapiya niyan.

(churos)

o lipatingka so basangka
na anda i kakasabotingka?
andai kakasabotirka?
o bangsangka,
so basa na aya gakot o bangsa,
so basa na aya gakot o bangsa.

miyabsibsi a pamikiran i arata wata
sa kaplipatingka ini ko basangka
na gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
gioto i katawingkaon
a kapiya niyan.

(churos)
(refrain)

so bangsangka na makatitingki
ipkasigirka o manga saruang a tao
na ino ka ini badn plipati?

 
AYA

by mally band

Miyati a alongan
A da ka dn mailay
Mararasay mamikir
Sabab rka di ka
Kalipatan lalayon
Ka pkatadman so
Ropan o bontal ka
Aya mala di kalipatan

Chorus
Aya masakit na
Miya tangkd sa
Ginawa a di
Di ta koris
Oba skta pililang
Ko aya...

Aya masakit sa
Ginawa na piyaka
Lipatan ka so
Pasad ta pnayawng
Ko ska ko kambaling
Ka ogayd na kiyatokawang
ko a Miyaling ka pililang ko
A kiyawing ka sa
Salakaw tigka di nga
Karaw...

Chorus
Aya masakit na
Miya tangkd sa
Ginawa a di
Di ta koris
Oba skta pililang ko

Repeat the chorus 3x

Ayaaaaaa

Aya masakit na
Miya tangkd sa
Ginawa a di
Di ta koris
Oba skta pililang ko

Lalalalalalala
Lalalalalalala

 

MARANAO SONG ONGAS

I
Oh... ngasii man
ongas akun
a ginawai
a ginawai
katawan a otukan

II
so oras suka
tayodang ka
ka pabrot
a lumayak
katawan a lumpayak

III
di ka panagop
di pamopo
ka boklo
a taralo
katawan a lompiyo

REFRAIN
na mesapa daa garansang
daa garansang 2x
otukaaan.......
otukaaan.......
otukaaan.......

REFRAIN II
mesapa daa garansang
daa garansang
otukaaan.......
otukaaan.......
otukaaan.......
otukaaan.......

Mga Mranao Lyrics
S4NewG

Andadn so Agama a Islam?
Oh! Mga tao sii sa Ranao
Minisalbo ah! Eh!
Ah! Miada rkitano
So limo nago gagaw inangino diska
Na mala-e paratiyaya
Ko Allah-Ya, Rabbi, Rabbul alamin-
Hay! mga tao sii sa Ranao.

* Oh! Khatadmi tano
Na tanto ko pakaranon
Go piakasigisigi
So mga apo tano
Disiran susula-e
Go disiran mlilimowa-e
Dakirandn makalet
Eh! Tao ka sa sabala
Na tao ko sa sabala
Ka mga Mranao tano langon

(Instrumental)

Mamimikiran tano langon.
A mga tao sii sa Ranao
Na pakasowi-in tano!
So di-ka susula-e
Ka tanan tanodn man
Mala-e paratiyaya
Ko Allah-Ya, Rabbi, Rabbul alamin-
Hay! mga tao sii sa Ranao
Ka mga Mranao tano langon.

Repeat *
Ka mga Mranao tano langon. 
 

Siringan Lyrics
S4NewG

I
Dowanay dowan ako-
Ka miada ta sa ingud,
Dowanay dowan ako-
Ka miraga-ragat ako.

II
Miathay a alongan,
A kiayada akn sa Ranao,
Miarasay so badan,
Mipantagbo sa tamok.

Chorus 1:
Miathay a alongan
Kiada akn sa ingud
Arap limo nago gagaw
Lokus, wata go pagari

III
Dowanay dowan ako
Ka daa barkta khabaya
Dowanay dowan ako
Ka daa barkta pagiyog

Chorus 2:
Miathay a alongan
Masi-singanin akn
Obakobo phakabaling
Sa siringan nami oto

Instrumental

(Repeat III & Chorus 2)

Coda:
Mataid a pilombayan
Malaon pun so Agama… (Fade)

(Mataid A Raga…)

......BOLOS KANO SA MARINAO......
 

Thank You Myspace Comments


THE ORATION PRAYER

The oration was finished at hood, Friday, the 29th of Rabi-el-Akhir, in the year 1331 Hejira.

In the name of Allah the Compassionate and Merciful. Allah is greatest. Allah is exalted. He is the Master of the World and the King of the Universe who rules with conquering power. Invisible to the eye. He is visible through His power and might. His is all the power and glory. His is all kindness and glory. He is the Almighty and the Ruler of All. He is everlasting and never dies.

There is no God but Him. Everything vanishes but the face of God. He is our Governor, and to Him all shall return. Before Him the learned men are humiliated; and the mighty humble them in His presence. All the prophets have spoken of His Lordship; and all the men of old have borne witness to His unity. All the men of learning have spoken of His eternal being.

The wise men are unable to give an adequate description of His attributes. All that is in the earth and the heavens acknowledge His worship, and praise Him day and night without ceasing. Allah is greatest. He is the Lord of Lords and the Liberator of the World. He inspired the Book and commands the clouds. He overcomes all difficulties. He is the Cause of all Causes. He opens all doors and answers all who call Him. The Lord has said, "Call Me, and I shall answer you. All who despise my worship shall enter hell." Allah is almighty.

All the heavens praise Him, The sandy deserts, the shades and all darkness, on the right and on the left, praise Him morning and night. There is nothing that does not sing His praises; but you can not understand their praises. Oh, how kind and forgiving He is! Allah is almighty. All the angels praise Him. The heavens, the earth, the mountains and hills, and all the birds praise Him. Praise and glory is to Thee, Lord. Thou art the Lord of Indescribable Might and Honor. Peace be to the Muslim missionaries in our land, and praise to God, the Lord of the Universe

AMEEN YA ALLAH


MIPHASA SA KADATU

SALSILA BOOK

The royal sultan and all leading datus possessed salsila which were jealously guarded and formerly protected from prying eyes. Sometime for a reason to be explained later, they were even with held from persons claiming relationship to the royal family. Such royal salsila are distinguishable from other relatives’ salsila where descent is traced to a prominent Muslim who is claimed to have been one of the first to introduce Islam to the area. Such a Salsila confers prestige on its owners, a situation however, not entirely devoid of possible political implications.

Royal salsila, to which this discussion is confined, usually have at least tow things in common, the first is a genealogical account where sometime the sultans who reigned are specified as such. Second is as assertion that the descent is from Prophet Muhammad SAW through a Sharif who had come to the Philippine and established a dynasty. Some salsila go further than these: they established relationship between local dynasty and the great empires which had earlier flourished in Brunei, Malaysia and other parts,Ontay – is the childhood name of the website author, short of Mamaontay, mispronounced and corrupt form of MAMARONTAY the Mranao term for SLASHER, his parents named him Mamaontay, ancestor in Watu and the name of the famous lawyer in Marantao, Atty Mamao.

Marogong – is the ancient name of Unayan Pangampong, one of the 4 four based lake emirates sultanates of Ranao. Pat a Phangampong ko Ranao. It is believed that all Maranao/Iranun are connected in Marogong which is Unayan in the present where the Sharif's first landed .

Marogong municipality is named by optimistic and dedicated leader Sultan Abdulmadid P. Maruhom, to let Marogong exist and not to forget by the next generation. Marogong is the home town of the author, he is the grandson of Sultan Abdulmadid first sultan of Marogong and late Panondiongan sa Binidayan, graduated Mayor of Marogong, Tubaran and Binidayan.


__________________________ ONTAY & MAROGONG.NET Acmaly88.de.tl has the potential to earn $132,950 USD in advertisement revenue per year. If the site was up for sale, it would be worth approximately

  Dayamon sa Iranon a Romaruk a Tantaon a Dariday sa Bayabao a Lombay sa Dumagandar

madait na pangoyat na pangandag a kapupamamakinuga tano ko manga rinarinaoniyan na aya mala na so manga darangunian a kapagondoga manga oragis, kapuminoyod sa damoao ago kambatogun ipangoraw akun rukano a babae akun aya sa ilaya niyo sa Youtube so manga idaidaiyan sa basa darangen,

 
 Please Support the BWBFAMILY BAND for their new songs and album in 2016, some of their song written by Datu Ontay


MARANAO PRIDE...

PMA yielding first ever Muslim baron... PMA Brigade Commander..

MARAWI CITY – The Philippine Military Academy (PMA) is producing for the first time a Muslim baron and First PMA Brigade Commander belonging to the Maranao tribe of Lanao, relatives of the prospected Chief-of-Staff saber awardee announced lately.

The record-breaking Muslim youth is named as Cadet First Class Johnny Marohombsar III who, according to PMA officials and his relatives, will receive the academy’s Class 2017 prestigious saber on their graduation rite this March 20 from President Duterte, who has Maranao blood by his maternal grandmother lineage.

President Duterte visited the academy last Saturday and drew the assurance of the Class 2017 cadets to uphold high discipline and support the government thrusts against crimes, insurgency and terrorism.

The Chief Executive will return to the academy to award the Chief of Staff saber to cadet Marohombsar during the PMA Class 2017 graduation rites this coming March 20, said the baron’s grand uncle, Robert Maulana Marohombsar Alonto.

“This is the first in the history of this country that a President of M'ranaw blood will award the Chief of Staff Saber to a M'ranaw cadet, Cadet Johnny Marohombsar III who is both Baron and the present Brigade Commander,” Alonto said in a recent post in the Facebook.

The baron is, on his father side, the great grandson of the late Marohombsar clan patriarch, retired General Louis Marohombsar, first of the two Muslim s produced by the PMA in the 1930s.The other pioneer Muslim PMA graduate was the late Ambassador Pulong Arpa of Sulu), Alonto said.

He is the only Marohombsar clan member to follow the footsteps of family patriarch, Gen. Marohombsar, who was a veteran of the “Death March” in Bataan and former governor of the undivided Lanao Province, Alonto said

The top PMA cadet is the grandson of top Maranao lawyer Johnny Marombobsar, brother of late former Mindanao State University (MSU) system president Dr. Emily Marohombsar.

On his maternal side, the top Muslim PMAer is the great grandson of the late Lanao Sur Congressman Paramount Sultan Haroun al-Rashid Lucman, husband of Princess Tarhata Alonto, the first lady governor of the same province.

News about the Muslim PMA baron went viral in the social media, drawing praises from friends and relatives, who all promised to put up a grand celebration here for his homecoming after the March 20 PMA 2017 graduation rite. Source FB Trending
Inged ko a Marawi
a Dansalan o Pagingud
na gokaini ndapanas
a sukaman so ingud ko
a lininding a gagao
a inalad a rangkono

inokaya kasawang
a goka pakasondong
ko malawanda e lalag
a salindagao e tangga
a kanaasan e gabun

liwanag ka marawi
na ilangas ka dansalan
ka kada a raban akun
o disinang sa magaan
ka milubog so pagingud

na daa kapanarigan ta
a bunara mati ayon
ka langon rarag so datu
ka bakadun pitaodan
sa kabukararab ka
ko pumbogabong a apoy

ka kagiya so sarowang
na daman a ranoniran
ko dansalan o muranao
ka bangaka royod sa tindug
e nguna a mararabka ka

angka makadapanas

ko lagid ka a inged


Advertisement
 
...............HADAP./.AIM..............
 

Our purpose of doing this task is to strengthening the bangsa moro nation. To fulfill our forefather dreams of having a meaningful bangsa moro identity in our mother land, to make our fellow Muslim understand the importance of having solidarity and closeness among us, to avoid discrimination and minimize feudal clan among us, so that we are nation with a purpose

Manga bangsa mi ko pat a adel a gaus ko Ranao, ago sa pragatan a tunday a pagilidan. Aya kiataonga mi sa darpa aya na ogop ago panagontaman sa kapakamoayan o andang a di kanggiginawai o manga lokes tano, na obaon misabap a mapakarayag iyan so miakalogao a di kanggiginawai, na mapakarani nian so miakawatan a katotonganaya,

Aya kiapamagosaya mi saya ko manga gogodan na ipagogop ko thatanggisa sa kakunala nian ko madaseg iyan a miapakawatan o politika, na aya mala na makaogop sa kapakaito o rido ko orian o katokawi ko kaiisa isa o manga apoapoan tano na mikasoy so munang a inagao o manga sarowang a tao,

Giyangkai a kapamagosaya saya ko kaiisa isa o bangsa na aya hadap saya na ipagogop ko kakunala sa so manga muslim sa Pilimpinas na isa a paka poonian, banian magakot so kaiisa isa o bangsa sa kipamayandegen ko kabnar o bangsa tano, na aya mala na mapamola rektano so babaya tano ko ped tano, ka pitharo o Nabi Mohammad S.A.W. a diden maka paratiyaya so pithanggisa rekano taman sa dinian ikababaya ko pagarinian so lagid o ipukababaya iyan sa ginawa nian.

PATOT A KAMBANTAI SAYA isaini a pamagogopaan o manga datu tanu sa Marawi sa ditanto kitabolog o manga simukut sa City a Marawi
..........WARNING./.INSANA...........
 


This website is owned by Datu Ontay M. Abdulmadid and his home town Marogong Lanao del sur, and dedicated to all people of Unayan, and it is now consider as Iranaon (Mranao) royal website, most articles made in this website is originally from the research and ideas of our webmasters, Saad, Alex and Datu Ontay, some articles are submitted to us by a friends. We never copied other website articles without asking permission to the site owner, and we stated the source of our articles for the legitimacy of our articles.

All materials contained in this website are the subject of copyright. Many items and articles are in use under license, therefore, on no account may copies be made of text, photographs, Graphics, or any other materials, without the express written consent of the site owner,

If you wish to copy any items from this site, please be kind enough to e-mail the site owner at the address given above. Please also note that by entering any further pages of this site, you are undertaking to abide by these conditions.Thank you for your co-operation and consideration.


o(*_*)o

YOURS DATU ONTAY

 SARIMANOK

The Sarimanok is a legendary bird of the Maranao people who originate from Mindanao, a major island in the Philippines. It comes from the words "sari" and "manok." "Sari" means cloth or garment, which is generally of assorted colors.  Manòk is a Philippine word for chicken.

It is the legendary bird that has become a ubiquitous symbol of Maranao art. It is depicted as a fowl with colorful wings and feathered tail, holding a fish on its beak or talons. The head is profusely decorated with scroll, leaf, and spiral motifs. It is said to be a symbol of good fortune

The Sarimanok is derived from a totem bird of the Maranao people, called Itotoro. According to the Maranao people, the Itotoro is a medium to the spirit world via its unseen twin spirit bird called Inikadowa.

The Sarimanok is also believed to have originated from an Islamic legend. According to the legend, Muhammad found a rooster in the first of the seven heavens. The bird was so large its crest touched the second heaven. Its crow roused every living creature except man. Judgement day would come once this celestial rooster ceased to crow

A Maranao legend also says of a Sultan's daughter being swept by a colorful rooster that became a handsome young man and they were never seen ever again. The Sultan then created replicas of the bird to remember his daughter by

 

 

.....ONTAY & MAROGONG ADS.....
 
POTRE MONALINDAO


Madait a kapumbantoe tano ko manga ONOR sa Ranao na ipangorao ami rukano si Potre Monalindao a bangsatano sa Ranao kaisa sukaniyan a mitiardi na mimbilingatao ko kapusumpada ko dadabitan o Iranaon na mananagontaman ko gii kisariat'n ko dikakulas o paparangayan o Mranao (We recommend Potre Monalindao for any traditional occasions in Ranao and for royal gathering)   


_______________________ Photobucket

DATU REVIE S. SANI

Iranaon’s Pride

Iranaons/Maranao are well-known for the aspects of Culture and arts, they gained more prominence in the field of martial arts when the MSU Karate Club successfully garnered three gold Medals and one silver in the 1994 first Philippine National Games – the first time Iranaon/Maranao gained these elusive awards in sports, and up to the present time the club still gaining good records.

In the name of Sport and Martial Arts, Iranaons/Maranao exceed on it and became more and more prominences when the young prince of Marawi in the good name of Datu Revie Saber Sani (son of Sultan Duma S. Sani and grandson of late Mamitua Saber, Radiamuda sa Marawi) won Champion in the international karate competitions like the 2003 8th karate games of the Adriatic in Italy, 2003 8th Czech open karate championship in Czech Republic, 2005 Asian Karate championship in Hong-Kong, China and the 23rd South East Asian Games (SEAGAMES). Datu Revie S. Sani is the first Iranaon/Maranao became member of Republic of the Philippine Team (RP-TEAM) for International Competition in the field of Karatedo, and present President of FIMAA Jeddah Saudi Arabia. The Iranaons/Maranao. would someday proven champion in the prestigious of the Olympics as my father’s longstanding dream, Datu Revie said in his Interview.

Photobucket

Pamakot Ka Sa Masa Emanto

A Song of a Moro Artist

The King of Moro Song Datu Komeni Bansuan lunched his new album with the new song “Pamakot Ka”. It could really encourage and inspire each individual who would listen and internalize its deep meaning. Some of its line go this way “ My friend, pamakot ka, know yourself. Pamakot ka while you are young. Know what is happening in this world and think of what you can do. Pamakot ka while still you are healthy and strong. Face your future, don't ever think you cannot make for God has given you all. Isn’t he right in saying this so?

At this point of time, in this era of globalization wherein we can’t describe the kind of life we have. Life expansion decreases due to many illnesses and diseases. It becomes unpredictable when we can’t do anything but to face life as it is. Competitiveness among nations, tribes and even religion brings deep impact to our lives. Thousand of people lost their lives because of such conflict. Survival for poverty really a prime problem of human being. Million of people died because of have nothing to eat.

Now, is Komeni right of giving us a signal to move ahead and to strive hard inorder to survive from this vulnerable world? This is not advertising Komeni but it somehow gives us the lesson to be vigilant of our life.

Connect this message to our own distinctions and undertakings as individuals. As teachers for example, pamakotinka, value your responsibility of molding and teaching the young generation because perhaps time maybe too late for you to do it and you might regret after all. Do this while you are still in the position, while you are strong and while you have all the opportunities of doing it all.

The last line of Komeni’s song says “ Now is the time to reflect on. Ponder on and move fast”. This is just a mere song of an ordinary moro artist but let us not forget great move and action start from an ordinary and simple plan.

Photobucket

GLOBAL MINDANAO SUMMIT

Just recently, the global sultanates summit was successfully done. Alhamdulillah, we thanks Allah for the success of the event, everything went smoothly with global summit in Mindanao on 10th and 11th December, 2010, HRH princess Aizian Utto Camsa said in Facebook.

The said summit was attended by the prominent royal Sultans and royal families around the globe, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines and other well-known countries. The theme of the summit “THE CULTURAL PARACTICES EMBODIED IN THE UNIVERSAL DECLAIRATION OF HUMAN RIGHT, TREATIES AND CONVIENTION”

The convener of the that summit was the royal sultanate of Raja Buayaan Darussalam and the united sultanates of Baguinged Tawlan Darussalam, the event was hold in royal palace hotel in General Santos city, Philippine
POTRE ERLYNDA

In the name of ARTS and LITERATURE, Meranaos exceed on these. They have the Bayok and Darangen that until now are never been break their record in the entire country. The beautiful dances like Singkil, Fan Dance and Kapamalong malong are still have big contribution in Philippine culture. Every single matter of Meranao’s life has its meaning and properly guided with Taritib and Igma.

Putri Erlynda is a symbol of undying Mranao songs, she poses and Talented in traditional folk song, support her and the other Mranao Talents

........WEEKLY SONG LYRICS........
 
ALONGAN PISAYANAN TINTIK

Photobucket

__________________________
PIKIRANG KA
By AKIE Band
 
I
Ipoon ko
kiapakang-ginawae ta
sukabo e sii sa pikir akun
sabap ko olaolangka a mapia
dikodun kalipatan
 
II
Di akun kagaga
Obaka rakun mada
Di akundun kaparo
Di akun Ska mailay
 
Chorus
Ko gagawi-i dao-ndao
Ska e mapipikir
Dadun a lawanuka
Dadun a rimbangka
Na obangka kalipati
So kiapakang-garing ta
Di akundun kagaga
Obakongka ribona
Pikirangka
 
III
Apia andaka mariribon
Pulolobaan akun ska
Apia andaka pagagao
Na magagao akoron
 
Repeat II & Chorus
 
Refrain
 
Repeat Chorus
________________________

IKARARANON KO SUKA

bY: maDSki

I

Miaroro miaroro
So lo’ sa manga mata ko
Sa kalipudus kalipudus
A rata a ginawako

II

Mipirogo mipirogo
So puso akun sabap ruka
Sa ladang ko riniwada
Ko ranon ago so gagao

Chorus

What can I do what can I do
My life is nothing without you
Forgive me darling if I’m wrong
Come back it’s me where you belong

III
My love my love
Ranon angka
Sa ladang ko m’balingan ka
Lalayon ka sa dar akun
Ikararanon ko suka

IV

What can I do what can I do
Sa ginawako o maribon ka
Sabarang ka o ribat ako
Mbalingan ka rakun
o garing akun


Coda

Ikararanon ko suka
Ikararanon ko suka

Nasasabik By Fred Panopio
Translated to Maranao
By Datu Ontay
SONG bY mADsKI bOYS IN JEDDAH

DATU A TARABOSAO
(By unknown band)

I
Kataya so Tutholan
Ki masolampay a busao
Lomalangkap sa Ranao
Kala iyan e kakan
Maka pito makakan
Ko mababasa alongan
Aya kakana iyan
Mala ko palang-gada
Aya inoma iyan
Maito ko baldi
Madalum e kasawao
Pito ka porgada

II
Salakao ron aya
Minisolda akun
Tharoon ta e babunar
Mialunganian so kadato
Sulotan di kapuno
Kabugatan dasukan
Datu a lomanggowap
Sangcopan sa kathaka

III
Salakaoron aya
Dipuman kaolitan
Badun papagutiya
Pukun o pukunian

Reapat II & III
 

RaNoN AgO sO GaGao
By variety Band

Piygayonan ta
sa badun ribona
So dita kang-ginawai
Ka dabo a lalao
A di kang-gaing
kaMawatan
ka sa dar akun

II
Oh…. Lilang ko
Sayana a marugun
Masakit sa ginawa
Kapukha piker akun
So ranon
Go so gagaw’ng ka rakun
Lalayondun sa piker
Go sa ginawa
Na inao lilang
Na babo kikasoy
So kiyang-garing ta

III
Pukha taduman ko
So manga gawii
So gawii a kasosonor
Sa imanto aya
Romunda di torogun
Na mindag di roparopun
Sabap ruka

Reapeat II 3x

TiGkA ObA DuDol
By Maher

I
Adun a katawang ko
A kalalagan a wata
P’kabaya-aniyan
A kilala niyan a babay
Aya niyambo thotol
A ranon gagaw niyanon
Pakisisipatiyan a thito
Niyan a ipapatay

II
Ipulalong iyangkon
Ramig iyan mipamono
Tomokon oba matay
Odi siran makatharosa
Inao wata kulay
Tigo manga lokes iyan
Malongka pakalanata
Ka dapun a sokatanuka

III
Miyondog so katawangko
Tiyomaniyan a milalong
Gagawii ndaondaw
Na mbaram-barang a sowanian
Aya miakambono
so mbala a lokes iyan
katamba amairan
so tig akun a kasowa
oWoOoOoH!

IV
Gowiranon dolonun
ko wata iran a mama
na miapangaroma niyan
ipapatay niyan a raga
OwOoOoOoH!!!
Miyababaya siran
Ka miyaka sigorado
Salodo ako ruka
Grabi ka a mama
Miyaka sorga ka
Ka pakatataya angka

V
Kay maka pito Olan
Miyada so kapag enjoy
Minisambi na ilat-ilat
O manga panoganganiyan
Anta mambo e mabaya
Sa mama tarabosaw
Daa miyasowa iyan
Na dipun matao zozokat
oWoOoOoOoOH!!!
Somasayan sa matao
Si toropa a boklo
Na ramig mimbabawata
Na dadun makasowa zozokat
oWoOoOoOoOh !!!

VI
Giyanan e marugun
Ko tao a mala e lalag
Tigiyan oba dodol
So mabibitin ko koda
So kapangaroma aki
Na kunaba kazandagan
K’naba anan khakan
Masmo kawn na awaingka
OwOoOoOoOoh !!!

end

MaLa E MaTa

I
Tonia problema?
Inoka ini pukharaangiti
Dingka di pamikira
E baka di sundit
Imanto a miadata

II
Bangka dun di khatadumi
So kiabogawangka rakun
Sii dun pun sa danga
O mga ginawaingka
A manga ala e mata
Manga ala e mata

III
If you only knew
Pukataduman ko
So kiya bulag angka rakun
Pira ka olan ini tigur akun
Kalipatan ko bo so ngaran ka
Bangkadun kiatadumi roo
Sa children’s park sa iligan
Dikadi magpa’cute ko
Pukabayaan ka a mala e mata
Mala pun e tiyan

Chorus
Dingka dun di pamikira
E Bangka kikasoy
So manga gawii manga oras
A pud akongka
P’ki oman ka badun
Sakit ka sa ulo
Balingkadun ki pagidaan ka
A mala e mata, a mala e mata

IV
Katawan ka a pakatatayaan ako
E love akun imanto
Di ako niyan puzasanbiin
Apya pun sidun si Khomeini
Repeat II
Coda
NeYhoOoOoOo wOoOo wOoOoH

V
Dikadun di sundit ka dingka bo
Kikasoy so miyanga una gawii
Diba pitharo akun ruka
Pakatatayaan ako e love akun imanto
P’wes balingkadun ka metext
Na n’dodo roo sa crossing
Dikadun punggoraok ka naba ako guwapo
Lagid e Piolo, pihing akung ulo
NeYhOooOoOo wOoOoo woOOoh

Repeat chorus 2x

Mori a Kapranon
Meranao Translation by Sen. Domocao Alonto

Rambayong modas ako, Ko inged a pilombayan
A bemberano alongan a montiya migagadong
Ko karodano sebangan a indawag ko a sanang
A saliyo a darakn a ginawa ko a rasay
Ka ompen olbi sa ropa sa antawa a daradat
Na taman ko kakawasa natarima ka kakasi
indawag a katrang a pagalad o marandang
igira sa temoan a lekepan so mawaraw
na miyada so balamban a kabutowan sa
Klong na mars-res malanat malngga masopiit
na tanandn paninindg ko ingd a pilombayan
Ka so irigi sa bansa na turoga ipanganganting
a daa ikaugyan ayakakelabakn
Na anday kabinentay o pamorawag ko langit
Apgangano liwanag a kaug o maliboteng
O bapno damargn o karanti o alongan a kariga o darako
na pasionotnka a karagiraynian
Ka anian mipmanis a diinian kaganao
Ko senang a pembokakas a maika kabengkasan
A kalibotung o kobor matawantawan roo
so miyaling ding sa baya
Dingkadn pelingiya e kiyarandanganian
O wana kanegka a sengkoa pekabanding
Na giyoto so pangni a ipamangni o tao
Sa kapakasorga aka na oponay so mera
Ko linsa o kobor akn daa rowar ko salam
Na paki aminkaon so sii ko koba ko na
Misangi ko otanon a obarobara lombay
Napakisamberen ka ko sagado napas
Ka obarakn bayogn ko sold o kobor akn
A mapagadimat akn amay ko kalipatan
So tampat o kobor akn ka apay so linsa miyan
Na miyada sa ginawa napakinaksenekandado
Ko taribasok anon makaselano
So ombiyo tolan akn a sabap a iramiram
A pamomolan a tumbak a dadna oba akn
A kipi ko rinibon ka sii ko langit
ka a raks o palaonka goso balintad
ka a dii kazolay
An o sindaw go so lalis na miyakazanaoray
So ombi o tolan akn
Pilimpinas daabay a inged a pakarimbar
A simoketa ladan ko na pamamakineganka
So mori sa pagirowin ka sii ko tangan ka na
Rokaknon ganati so langowa garingka
Mbalinga ko inged a daon so karingasa go so
Kaoripn kandatadataron so tao
Ka dapamarintaon a rowar ko dikasangkay
Na modas ako rekano ka so kalab na kadka.
Thank You Myspace Comments
ONTAY & MAROGONG.NET KAPMADANDING A TIG/DINGDIKAN
 
IMANTO NA 611789 visitors (2226475 hits) SANGGIBO SALAMAT
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=